Кількість абзаців - 366 Розмітка (ліва колонка)


Про всеукраїнський референдум (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про всеукраїнський референдум  
1. Цей Закон визначає правові засади та організацію проведення всеукраїнського референдуму, як засобу безпосереднього здійснення влади Українським народом.  
2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Поняття всеукраїнського референдуму  
4. Всеукраїнський референдум - це прийняття громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом всенародного голосування.  
5. Стаття 2. Види всеукраїнських референдумів  
6. За предметом, що виноситься на всенародне голосування референдуми в Україні поділяються на:  
7. - конституційні  
8. - законодавчі  
9. - з питань поточної політики  
10. - про зміну території України.  
11. Стаття 4. Законодавчий референдум  
12. Законодавчий референдум - прийняття громадянами України рішення щодо питання про втрату чинності закону України, що набув чинності чи його окремих положень.  
13. Законодавчий референдум ініціюється громадянами України у порядку передбаченому Конституцією України та цим Законом.  
14. Законодавчий референдум проголошується Президентом України.  
15. Не можуть бути предметом законодавчого референдуму закони з питань податків, бюджету та амністії.  
16. Стаття 5. Референдум з питань поточної політики  
17. Референдум з питань поточної політики - прийняття громадянами України рішення щодо питань загальнодержавного значення, які прямо не стосуються конституційної або законодавчої нормотворчості.  
18. Референдум з питань поточної політики може бути ініційований громадянами України в порядку визначеному Конституцією України та цим законом.  
19. Референдум з питань поточної політики оголошується Президентом України.  
20. Стаття 3. Конституційний референдум  
21. Конституційний референдум - прийняття громадянами України рішення щодо затвердження законопроекту про внесення змін до Конституції України: розділу 1 "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум", розділу ХIII "Внесення змін до Конституції України".  
22. Ініціювання внесення змін до зазначених розділів Конституції може бути здійснене Президентом України або народними депутатами України, що складають не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.  
23. Конституційний референдум призначається Президентом України після схвалення відповідного законопроекту не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.  
24. Стаття 6. Референдум з питань зміни території України  
25. Референдум з питань зміни території України - прийняття громадянами України рішення щодо затвердження міжнародного договору, відповідно до якого змінюється територія України.  
26. Референдум з питань зміни території України ініціює Президент України.  
27. Призначає референдум з питань зміни території України Верховна Рада України.  
28. Стаття 7. Обмеження щодо проведення всеукраїнського референдуму  
29. Всеукраїнський референдум не може проводитись в умовах дії воєнного чи надзвичайного стану на всій території України чи в окремих місцевостях та протягом трьох місяців після його скасування, а також протягом одного бюджетного року після проведення всеукраїнського референдуму. На всеукраїнський референдум може виноситись лише одне питання.  
30. Стаття 8. Принципи участі громадян у всеукраїнському референдумі  
31. 1. Всеукраїнський референдум проводиться на основі загального, рівного і прямого волевиявлення громадян шляхом таємного голосування. Громадянам гарантується вільне волевиявлення.  
32. 2. Участь громадян України у всеукраїнському референдумі є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у референдумі.  
33. 3. Громадяни беруть участь у всеукраїнському референдумі на рівних засадах. Кожний учасник референдуму має один голос.  
34. 4. Громадянин України голосує на всеукраїнському референдумі особисто.  
35. 5. Всеукраїнський референдум є прямим: питання, винесені на всенародне голосування, вирішуються безпосередньо учасниками голосування.  
36. 6. Голосування під час всеукраїнського референдуму є таємним: контроль за волевиявленням громадян у будь-якій формі не допускається.  
37. Стаття 9. Право на участь у всеукраїнському референдумі  
38. 1. Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, які досягли на день його проведення вісімнадцяти років.  
39. 2. Не мають права голосу на всеукраїнському референдумі громадяни, яких визнано судом недієздатними.  
40. Стаття 10. Проведення нового всеукраїнського референдуму  
41. Новий всеукраїнський референдум з питань, що раніше виносились на всеукраїнський референдум, може бути проведений не раніш як через п'ять років від дня проведення попереднього референдуму з цих питань, якщо інші строки можливого проведення нового референдуму не випливають з положень Конституції України.  
42. Стаття 11. Фінансове забезпечення референдуму  
43. 1. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму, крім витрат на збирання підписів під вимогою про проведення референдуму, проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України, що передаються Кабінетом Міністрів України у розпорядження Центральної виборчої комісії. Ці кошти використовуються комісіями з всеукраїнського референдуму відповідно до кошторису витрат, ухваленого Центральною виборчою комісією.  
44. 2. Кабінет Міністрів України виділяє Центральній виборчій комісії необхідні грошові кошти на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму протягом п'ятнадцяти днів від дня опублікування постанови Верховної Ради України або Указу Президента України про призначення чи проголошення референдуму.  
45. 3. Якщо фінансування підготовки і проведення всеукраїнського референдуму не було передбачено в Державному бюджеті України, необхідні витрати здійснюються за рахунок кредиту Національного банку України, що надається Центральній виборчій комісії і покривається за рахунок коштів державного бюджету.  
46. 4. Порядок розподілу, перерахування, обліку надходження і використання бюджетних коштів, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, форми і строки фінансової звітності комісій з всеукраїнського референдуму про надходження і використання цих коштів визначаються Центральною виборчою комісією згідно із законодавством України.  
47. 5. Центральна виборча комісія подає фінансовий звіт Верховній Раді України про витрачання коштів державного бюджету на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму не пізніше трьох місяців від дня опублікування нею повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.  
48. II. ПРИЗНАЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ  
49. Стаття 12. Порядок призначення конституційного референдуму  
50. 1. Закон про внесення змін до розділів I, III, ХIII Конституції України, прийнятий Верховною Радою України в порядку, встановленому статтею 156 Конституції України, та підписаний Головою Верховної Ради України, направляється Президентові України.  
51. 2. Президент України протягом десяти днів після отримання закону, передбаченого частиною першою цієї статті, видає Указ про призначення конституційного референдуму із зазначенням дати проведення референдуму. Текст закону, що виноситься на затвердження конституційним референдумом, обов"язково додається до Указу Президента України.  
52. 3. Конституційний референдум призначається не раніше як за 90 днів і не пізніше як за 180 від дня прийняття Верховною Радою України закону, що виноситься на затвердження референдумом.  
53. 4. Указ Президента України про призначення конституційного референдуму має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня його підписання в газетах "Урядовий кур"єр" та "Голос України" та публікується в "Офіційному віснику України"."  
54. Стаття 13. Порядок призначення референдуму про зміну території України  
55. 1. Рішення про призначення референдуму про зміну території України приймається за ініціативою Президента України у формі Постанови Верховної Ради України.  
56. 2. Постанова Верховної Ради України має містити дату проведення референдуму та сформульоване питання, що виноситься на референдум. Дата призначення референдуму визначається таким чином, щоб референдум був проведений не раніше як за 90 днів і не пізніше як за 180 днів від дня прийняття Верховною Радою України постанови про його призначення.  
57. 3. Постанова Верховної Ради України про призначення референдуму має бути офіційно оприлюднена протягом трьох днів з дня ухвалення Постанови в газетах "Голос України" та "Урядовий кур"єр" та опублікована в "Офіційному віснику України".  
58. Стаття 14. Порядок проголошення законодавчого референдуму або референдуму з питань поточної політики  
59. 1. Президент України протягом 7 днів з дня передачі рішення та протоколу Центральної виборчої комісії щодо дотримання вимог закону для реалізації народної ініціативи видає Указ про проголошення референдуму із зазначенням дати його проведення та питання, що виноситься на референдум. В разі винесення на референдум питання про скасування закону чи його окремих положень, текст закону або положень закону додаються до Указу Президента України.  
60. 2. Дата проведення референдуму призначається не раніш як на 90-ий день і не пізніш як на 180-ий день від дня підписання Указу.  
61. 3. Указ Президента України про проголошення референдуму та в разі проголошення законодавчого референдуму текст закону чи його окремих частин, що додається відповідно до Указу, має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня підписання Указу в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" та публікується в "Офіційному віснику України".  
62. Стаття 15. Реалізація громадянами України права вимагати проведення всеукраїнського референдуму  
63. 1. Вимога про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою реалізується громадянами України, які мають право голосу, шляхом збирання підписів під вимогою про проведення референдуму.  
64. 2. Вимога про проведення всеукраїнського референдуму є обов'язковою для проголошення референдуму Президентом України, якщо під цією вимогою поставили свої підписи не менш як три мільйони громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.  
65. 3. Збирання підписів щодо призначення всеукраїнського референдуму організують і здійснюють ініціативні групи всеукраїнського референдуму, що утворюються і діють відповідно до цього Закону.  
66. Стаття 16. Утворення ініціативних груп всеукраїнського референдуму  
67. 1. Ініціативна група всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 200 осіб, що мають право голосу на референдумі. Збори можуть проводитись за місцем проживання громадян.  
68. 2. Не пізніш як за 10 днів до дня проведення зборів з питання всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, годину, місце і мету зборів голову районної, районної у місті (де її утворено) ради, міського голову міста, на території якого проводитимуться збори.  
69. 3. Голова відповідної ради, міський голова, якому адресовано повідомлення про проведення зборів громадян з питання всеукраїнського референдуму, може направити на збори свого представника для здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону при проведенні зборів.  
70. 4. Перед початком зборів складається список їх учасників з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження (у віці 18 років - додатково день і місяць народження) та адреси місця проживання кожного учасника. Напроти свого прізвища учасник зборів ставить особистий підпис. На зборах ведеться протокол, в якому повинні бути зазначені дані про дату та місце проведення зборів, складання списку учасників зборів та кількість учасників, обрання голови і секретаря зборів, хід самих зборів, результати голосування з питань порядку денного. Порядок денний зборів повинен включати обговорення доцільності проведення всеукраїнського референдуму та формулювання питання, що пропонується на нього винести.  
71. 5. Одна і та ж особа не може бути учасником більш як одних зборів громадян з питань всеукраїнського референдуму.  
72. 6. У разі схвалення більшістю учасників зборів пропозицій про проведення всеукраїнського референдуму та затвердження формулювання питання, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян щодо призначення референдуму та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.  
73. 7. Ініціативна група всеукраїнського референдуму складається не менш як з 20 громадян України, які мають право голосу. Персональний склад ініціативної групи зазначається в протоколі зборів. Збори обирають лише одну ініціативну групу.  
74. 8. Документи проведених зборів (список їх учасників, протокол зборів, точне формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, список членів ініціативної групи із зазначенням даних документів, що посвідчують особу кожного члена групи) підписуються головою і секретарем зборів.  
75. 9. Загальна кількість зборів громадян України для утворення ініціативних груп всеукраїнського референдуму не обмежується.  
76. Стаття 17. Реєстрація ініціативних груп всеукраїнського референдуму  
77. 1. Ініціативні групи всеукраїнського референдуму реєструються Центральною виборчою комісією за поданням голів відповідних районних, районних у місті (де вони утворені) рад, міських голів міст, на території яких проведено збори громадян, що обрали ініціативну групу.  
78. 2. Для внесення подання Центральній виборчій комісії щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму голові відповідної ради, міському голові надаються документи зборів громадян, передбачені частиною восьмою статті 15 цього Закону, а також підписане членами ініціативної групи зобов'язання про додержання ними законодавства України про всеукраїнський референдум.  
79. 3. У разі відповідності отриманих документів щодо створення ініціативної групи вимогам цього Закону голова відповідної місцевої ради, міський голова у 10-денний строк подає ці документи до Центральної виборчої комісії для вирішення питання щодо реєстрації ініціативної групи.  
80. 4. Відмова голови місцевої ради, міського голови подати документи щодо створення ініціативної групи всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії або неприйняття ним рішення з цього питання протягом строку, визначеного частиною третьою цієї статті, можуть бути оскаржені уповноваженою особою ініціативної групи, що визначається групою із свого складу, до районного (міського) суду в семиденний строк після дня відмови або дня закінчення строку для прийняття рішення. Суд розглядає скаргу протягом п'яти днів.  
81. 5. Центральна виборча комісія, у разі відповідності поданих документів вимогам цього Закону, у 15-денний строк реєструє ініціативну групу всеукраїнського референдуму, після чого протягом трьох днів видає ініціативній групі свідоцтво про її реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи за формами, встановленими Центральною виборчою комісією. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму зазначається строк збирання підписів.  
82. 6. Під час реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму кожній з них присвоюється порядковий номер.  
83. 7. Відомості про зареєстровані ініціативні групи всеукраїнського референдуму подаються Центральною виборчою комісією Президентові України та Верховній Раді України.  
84. 8. Повідомлення про реєстрацію ініціативних груп всеукраїнського референдуму публікуються в пресі та оголошуються в інших засобах масової інформації.  
85. 9. Плата за реєстрацію ініціативних груп всеукраїнського референдуму не стягується. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх підприємства та установи не несуть витрат, пов'язаних з організацією і діяльністю ініціативних груп всеукраїнського референдуму.  
86. 10. Відмова Центральної виборчої комісії у реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму або неприйняття нею рішення щодо її реєстрації протягом строку, визначеного частиною п'ятою цієї статті, можуть бути оскаржені уповноваженою особою ініціативної групи, що визначається групою із свого складу, до Верховного Суду України протягом десяти днів після дня прийняття рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи або після дня закінчення строку для прийняття Комісією рішення.  
87. Підставами для відмови в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму можуть бути лише порушення ініціативною групою положень Конституції України та цього Закону.  
88. 11. Скарги на рішення Центральної виборчої комісії чи на неприйняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму Верховний Суд України розглядає протягом десяти днів.  
89. Стаття 18. Порядок і строки збирання підписів ініціативними групами всеукраїнського референдуму  
90. 1. Ініціативна група всеукраїнського референдуму від дня одержання свідоцтва про свою реєстрацію має право організовувати та безперешкодно здійснювати збирання підписів на листах для підписів громадян України під вимогою про проведення референдуму (підписних листах). Підписи громадян України, зібрані ініціативною групою всеукраїнського референдуму до її реєстрації, не враховуються. Витрати на збирання підписів громадян здійснюються за рахунок коштів ініціативної групи.  
91. 2. Загальний строк збирання підписів з питання проведення всеукраїнського референдуму не повинен перевищувати трьох місяців від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої з утворених ініціативних груп референдуму.  
92. Якщо збиранню підписів громадян на відповідній території перешкоджали стихійне лихо або інші обставини, незалежні від діяльності ініціативних груп, Центральна виборча комісія за зверненням будь-якої з таких груп має право продовжити загальний строк збирання підписів щодо проведення всеукраїнського референдуму, але не більше ніж на п'ятнадцять днів.  
93. 3. На кожному підписаному листі зазначаються порядковий номер ініціативної групи, дата її реєстрації, порядковий номер підписного листа, село, селище, місто, район міста, де проводиться збирання підписів, точне формулювання питання, що пропонується винести на референдум. Форму підписного листа всеукраїнського референдуму встановлює Центральна виборча комісія.  
94. 4. У разі винесення на референдум питання про скасування закону чи його окремих положень, на вимогу громадянина, який ставить свій підпис, йому надаються для ознайомлення текст закону, що пропонується скасувати, або текст положень закону, що пропонується скасувати.  
95. 5. Член ініціативної групи, який здійснює збирання підписів, повинен попередити громадянина України, що його підпис може бути поставлено лише на одному підписному листі по даній вимозі про проведення референдуму.  
96. 6. Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, ставить свій підпис на підписному листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім'я та по батькові, дату підписання. Член ініціативної групи зазначає у підписному листі згідно з документами громадянина дату його народження та місце постійного проживання. За відсутності документа, що посвідчує особу, громадянин не може ставити свій підпис на підписному листі. У разі виявлення такого підпису він вважається недійсним і не враховується.  
97. 7. На підписному листі, після його заповнення, членом ініціативної групи робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписом члена ініціативної групи.  
98. 8. Протягом 10 днів від дня останнього за часом підпису громадян на підписному листі і не пізніш встановленого строку збирання підписів під даною вимогою про проведення всеукраїнського референдуму підпис члена ініціативної групи на підписному листі повинен бути засвідчений нотаріально або посадовою особою, спеціально призначеною для цього головою районної, районної у місті (де її утворено) ради, міським головою міста, на території яких проводилось збирання підписів ініціативною групою всеукраїнського референдуму. Зазначеною посадовою особою може бути знята копія підписного листа.  
99. Стаття 19. Передача ініціативними групами підписних листів до органів місцевого самоврядування  
100. 1. Ініціативні групи передають підписні листи до того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, не пізніше 180 днів від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої зі створених з даного референдуму за народною ініціативою ініціативних груп.  
101. 2. Для передачі підписних листів до того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, відповідна ініціативна група складає протокол, форму якого затверджує Центральна виборча комісія, із зазначенням області, району та населеного пункту, де проводиться збір підписів, кількості підписних листів, зібраних у кожному з цих населених пунктів, номери використаних та номери невикористаних підписних листів. В разі втрати підписного листа складається довідка про обставини втрати з зазначенням номеру підписного листа. Центральна виборча комісія виготовляє і видає представникам ініціативних груп протоколи разом з підписними листами.  
102. 3. Підписні листи, протоколи, окремо невикористані підписні листи, по акту передаються до того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, для перевірки та засвідчення достовірності зібраних підписів. В акті зазначаються загальна кількість підписних листів та загальна кількість підписів громадян. Акт складається у трьох примірниках і підписується не менш ніж трьома членами ініціативної групи та головою відповідного органу місцевого самоврядування.  
103. 4. Виконавчий орган того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, протягом 14 днів перевіряє достовірність підписів та відомостей в переданих їм документах та за підписом голови того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, передає до районної ради перевірені підписні листи з відповідним поданням, в якому має бути зазначена загальна кількість підписів, зібраних в даному населеному пункті.  
104. 5. У разі виявлення недостовірних підписів або двох чи більше підписів одного громадянина голова того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, повідомляє про це ініціативну групу. Зазначені підписи не включаються до загальної кількості підписів, зібраних в даному населеному пункті.  
105. 6. Ініціативна група, у разі виявлення органом місцевого самоврядування недостовірних підписів або двох чи більше підписів одного громадянина має право додатково подати підписні листи в межах терміну, встановленого частиною другою статті 18 цього Закону.  
106. 7. Районна рада в 3-денний термін узагальнює підсумки збору підписів в цілому по району, брошурує підписні листи та протоколи, зібрані у відповідних населених пунктах та разом з поданням голови, в якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в районі, надсилає відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної ради.  
107. 8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна рада в 3-денний термін узагальнює підсумки збору підписів в цілому по області, брошурує підписні листи та протоколи, зібрані у відповідних районах та разом з поданням голови, в якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в області, надсилає до Центральної виборчої комісії.  
108. Стаття 20. Підрахунок підписів Центральною виборчою комісію  
109. 1. Центральна виборча комісія після надходження підписних листів разом з протоколами голів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних рад перевіряє та підбиває загальні підсумки збору підписів з референдуму за народною ініціативою протягом 60 днів.  
110. 2. Якщо в підписних листах виявлено 2 або більше підписів одного громадянина враховується один підпис. Недійсними визначаються підроблені підписи, а також насильно зібрані підписи та підписи, зібрані із застосуванням фінансової або іншої матеріальної винагороди осіб, які підписуються, якщо зазначені факти будуть встановлені судом.  
111. 3. Про перевірку та підбиття загальних підсумків Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення та складає протокол, в якому зазначається точна назва пропонованого для скасування на референдумі закону або сформульоване питання, відомості про загальну кількість зібраних підписів громадян України, кількість областей, у яких зібрані підписи, кількість областей, у яких зібрано не менш 100 000 підписів, текст закону додається до протоколу Центральної виборчої комісії та є його невід"ємною частиною.  
112. 4. У разі, якщо у встановлений цим Законом строк не зібрана достатня кількість підписів громадян України, Центральна виборча комісія приймає рішення про припинення діяльності всіх зареєстрованих нею ініціативних груп та припинення здійснення подальших заходів щодо референдуму за народною ініціативою.  
113. Стаття 21. Подання Президенту України рішення про підсумки збору підписів та протоколу Центральної виборчої комісії  
114. Голова Центральної виборчої комісії або особа, яка виконує його обов"язки протягом 3-х днів з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про перевірку та підбиття загальних підсумків збирання підписів та відповідного протоколу передає вказані матеріали Президенту України.  
115. Стаття 22. Демократичні засади підготовки і проведення всеукраїнського референдуму  
116. 1. Підготовка і проведення всеукраїнського референдуму здійснюються відкрито і гласно.  
117. 2. Рішення державних органів, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації у строки, визначені цим Законом.  
118. 3. Громадяни України, політичні партії, інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій, ініціативні групи всеукраїнського референдуму мають право вільно і всебічно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести агітацію за або проти участі в референдумі, за або проти прийняття рішень з питань, винесених на референдум, відповідно на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.  
119. 4. Комісії з всеукраїнського референдуму спільно з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами сприяють проведенню зборів, мітингів - завчасно сповіщають громадян про час і місце їх проведення, надають у необхідних випадках приміщення та здійснюють інші заходи.  
120. 5. Агітація щодо референдуму може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.  
121. 6. Забороняється проводити агітацію, поширювати будь-які агітаційні матеріали:  
122. 1) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також їх посадовим і службовим особам при виконанні ними службових обов'язків;  
123. 2) військовим частинам, військовим установам і організаціям;  
124. 3) благодійним організаціям і релігійним об'єднанням;  
125. 4) особам, які входять до складу комісій з всеукраїнського референдуму.  
126. 7. Ініціатори проведення всеукраїнського референдуму можуть забезпечувати виготовлення відповідних агітаційних матеріалів (плакатів, листівок, буклетів тощо) за власний рахунок.  
127. 8. Один примірник кожного виду друкованих агітаційних матеріалів замовник їх виготовлення зобов'язаний не пізніш як через три дні після виготовлення передати до окружної комісії з референдуму.  
128. 9. Всі агітаційні друковані матеріали повинні містити інформацію про організацію, установу, осіб, які відповідають за їх випуск, а також вихідні дані установи, що здійснила друк, загальний тираж примірників. Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів забороняється.  
129. Комісії з всеукраїнського референдуму після отримання повідомлення про розповсюдження анонімних або сфальсифікованих агітаційних матеріалів чи інші порушення порядку ведення агітації мають право звернутись до відповідних органів з поданням про припинення протиправної агітаційної діяльності.  
130. 10. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки в людних місцях для вивішування агітаційних матеріалів, передбачених цим Законом, а також повідомлень про заходи щодо підготовки і проведення всеукраїнського референдуму. Забороняється розміщення таких стендів, дошок, матеріалів та повідомлень на будівлях, що є пам'ятками архітектури, на пам'ятниках, обелісках, в приміщеннях комісій з референдуму, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.  
131. 11. Забороняється проведення агітації під час підготовки і проведення референдуму, що супроводжується наданням учасникам референдуму безплатно або на пільгових умовах будь-яких товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг тощо.  
132. За 15 днів до дня проведення референдуму забороняється оголошення в державних і недержавних засобах масової інформації соціологічних досліджень, опитувань громадської думки та прогнозів щодо референдуму.  
133. 12. У день проведення всеукраїнського референдуму будь-яка агітація (розповсюдження агітаційних листівок, плакатів, заклики голосувати за чи проти питань, винесених на референдум, або бойкотувати референдум) забороняється. Агітаційні друковані матеріали, вивішені до дня проведення референдуму поза приміщеннями для голосування, залишаються на тих же місцях.  
134. 13. Засоби масової інформації висвітлюють хід підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з референдумом. Комісії з референдуму, органи державної влади та органи місцевого самоврядування надають їм інформацію щодо підготовки і проведення референдуму.  
135. 14. Засоби масової інформації, засновником або одним із засновників яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, їх підприємства, установи та організації або які фінансуються повністю чи частково за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування, повинні забезпечувати рівні можливості для агітації за або проти питання, винесеного на всеукраїнський референдум.  
136. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ  
137. Стаття 23. Оголошення про початок кампанії по проведенню всеукраїнського референдуму  
138. 1. Оголошення про початок кампанії по проведенню всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія.  
139. 2. Оголошення про початок кампанії по проведенню всеукраїнського референдуму здійснюється не пізніш як через п'ять днів після прийняття повноважним органом рішення про призначення чи проголошення всеукраїнського референдуму.  
140. Стаття 24. Округи з всеукраїнського референдуму  
141. 1. Для проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія утворює 225 округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративнотериторіального устрою та кількості населення. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах або їх частин.  
142. 2. Рішення про утворення територіальних округів з всеукраїнського референдуму приймається Центральною виборчою комісією не пізніше як за 120 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних, Київської та Севастопольської міських рад. Територіальні округи з всеукраїнського референдуму утворюються з приблизно рівною кількістю громадян України.  
143. 3. Список округів з всеукраїнського референдуму із зазначенням їх найменувань, номерів, центрів округів публікується Центральною виборчою комісією, не пізніш як за 60 днів до дня проведення референдуму.  
144. Стаття 25. Комісії з всеукраїнського референдуму  
145. Підготовку і проведення всеукраїнського референдуму в Україні здійснюють:  
146. 1) Центральна виборча комісія;  
147. 2) окружні комісії з всеукраїнського референдуму;  
148. 3) дільничні комісії з всеукраїнського референдуму.  
149. Стаття 26. Утворення дільниць з всеукраїнського референдуму  
150. 1. Для проведення голосування і підрахунку голосів з всеукраїнського референдуму поділяються на дільниці.  
151. 2. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються окружними комісіями з всеукраїнського референдуму за поданням районних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад, розташованих у межах території округів з всеукраїнського референдуму, а в разі відсутності таких подань - на підставі пропозицій міських голів або голів рад.  
152. 3. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму, на суднах, що перебуватимуть у день проведення референдуму у плаванні, дільниці з референдуму утворюються тими ж органами за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.  
153. 4. Військовослужбовці голосують на загальних дільницях з всеукраїнського референдуму, розташованих за межами військових частин. Дільниці з референдуму у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів, утворюються як виняток з дозволу Центральної виборчої комісії.  
154. 5. Дільниці з всеукраїнського референдуму при представництвах України за кордоном утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України.  
155. 6. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються з кількістю від 20 до 3000 громадян, які мають право брати участь у референдумі (учасників референдуму), а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю учасників референдуму.  
156. 7. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються не пізніш як за 45 днів, а у виняткових випадках - не пізніш як за п"ять днів до дня референдуму.  
157. 8. За рішенням окружної комісії з всеукраїнського референдуму органи, за поданням яких утворюються дільниці з референдуму, не пізніш як на п"ятий день після утворення дільничних комісій з референдуму сповіщають у пресі громадян про дільниці з референдуму в межах районів, міст, районів у містах, склад і місцезнаходження дільничних комісій з референдуму та приміщень для голосування.  
158. Стаття 27. Утворення комісії з всеукраїнського референдуму  
159. 1. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до положень Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".  
160. 2. Окружні комісії з всеукраїнського референдуму є юридичними особами. Вони утворюються за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської, Севастопольської міських рад не пізніш як за 55 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданням голів цих рад або міських голів.  
161. 3. Пропозиції щодо кандидатур до складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму можуть вноситись Кримським республіканським, обласним, Київським, Севастопольським міським, районним, міським, районним у місті органом політичної партії, іншого об'єднання громадян, зборами громадян за місцем проживання, зборами військовослужбовців по військових частинах, окремими громадянами - учасниками референдуму.  
162. 4. До складу окружних комісій з всеукраїнського референдуму включається як член комісії не менш як один представник від зареєстрованих ініціативних груп всеукраїнського референдуму, що проводиться за народною ініціативою, які діють у відповідному окрузі і подали з цього приводу свої пропозиції. Загальна чисельність членів окружної комісії з всеукраїнського референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою десяти.  
163. 5. Голова, заступник голови та секретар окружної комісії з всеукраїнського референдуму не можуть бути членами однієї політичної партії.  
164. 6. У разі коли відповідна рада у визначений цим Законом строк не утворить окружну комісію з всеукраїнського референдуму, окружна комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 50 днів до дня проведення референдуму за поданням голови цієї ради, міського голови та (або) керівних органів місцевих V осередків створених і зареєстрованих у встановленому порядку політичних партій, інших об'єднань громадян, які діють на території відповідного округу з всеукраїнського референдуму, ініціативної групи всеукраїнського референдуму з урахуванням положень частин четвертої та п'ятої цієї статті.  
165. 7. Рішення про утворення окружної комісії з всеукраїнського референдуму, а також про проведені відповідно до цього Закону зміни в її складі публікуються в пресі та оголошуються в інших засобах масової інформації у п'ятиденний строк з моменту їх прийняття.  
166. 8. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму у п'ятиденний строк після її утворення публікує відомості про своє місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону, режим роботи.  
167. 9. Дільничні комісії з всеукраїнського референдуму утворюються за рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад не пізніш як за 40 днів до дня проведення референдуму, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 26 цього Закону, - за 5 днів до дня проведення референдуму, у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданням сільського, селищного, міського голови чи голови районної у місті (де її утворено) ради з включенням до складу цих комісій як членів комісій по одному представнику від зареєстрованих ініціативних груп всеукраїнського референдуму, які діють в окрузі, до складу якого входить дільниця з референдуму, і подали з цього приводу свої пропозиції. Загальна чисельність членів дільничних комісій з референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою восьми.  
168. 10. Колективи підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, місцеві осередки створених і зареєстрованих у встановленому порядку політичних партій, громадських організацій, територіальні органи самоорганізації населення, а в місцях компактного проживання національних меншин - створені ними громадські організації, а також громадяни-учасники референдуму мають право пропонувати кандидатури до складу дільничних комісій з референдуму.  
169. 11. На дільницях з всеукраїнського референдуму, де кількість голосуючих не перевищує 50 чоловік, дільничні комісії з референдуму утворюються у складі голови комісії, секретаря і 1-3 членів комісії.  
170. 12. Голова, заступник голови та секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму не можуть бути членами однієї політичної партії.  
171. 13. У разі коли відповідна рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничну комісію з всеукраїнського референдуму, дільнична комісія утворюється окружною комісією з всеукраїнського референдуму не пізніш як за 35 днів до дня проведення референдуму за поданням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (де її утворено) ради та (або) керівних органів відповідних місцевих осередків створених і зареєстрованих у встановленому порядку політичних партій, інших об'єднань громадян, ініціативних груп з всеукраїнського референдуму, які діють на відповідній території.  
172. Стаття 28. Повноваження комісій з всеукраїнського референдуму  
173. 1. Центральна виборча комісія є постійно діючим державним органом, який здійснює повноваження щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, визначені цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".  
174. 2. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму:  
175. 1) здійснює контроль за виконанням законодавства про всеукраїнський референдум на території округу;  
176. 2) утворює дільниці з всеукраїнського референдуму, встановлює їх межі та єдину нумерацію по округу, сповіщає про них громадян, які мають право брати участь у референдумі, в порядку, визначеному цим Законом;  
177. 3) спрямовує діяльність територіальних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму;  
178. 4) розподіляє кошти між територіальними та дільничними комісіями з референдуму відповідно до кошторисів витрат на підготовку і проведення референдуму, затверджених Центральною виборчою комісією; контролює забезпечення територіальних та дільничних комісій з референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріальнотехнічного забезпечення референдуму на території округу;  
179. 5) контролює разом з територіальною комісією з всеукраїнського референдуму складання списків громадян, які мають право брати участь у референдумі, та подання їх дільничними комісіями з референдуму для загального ознайомлення;  
180. 6) заслуховує повідомлення територіальних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, керівників, інших посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних підприємств, установ, організацій з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;  
181. 7) забезпечує виготовлення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі і постачання їх через територіальні комісії дільничним комісіям з референдуму, а також бланків запрошення громадян до участі у референдумі;  
182. 8) встановлює підсумки голосування по відповідному округу з всеукраїнського референдуму, складає протокол про встановлення підсумків голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;  
183. 9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення всеукраїнського референдуму на території округу, скарги на рішення, дії та бездіяльність територіальних та дільничних комісій з референдуму, а також щодо осіб, які входять до складу дільничних, територіальних та окружних комісій з референдуму, і приймає по них рішення;  
184. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
185. Повноваження окружної комісії з всеукраїнського референдуму закінчуються через 10 днів після опублікування Центральною виборчою комісією в пресі повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.  
186. 4. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму:  
187. 1) перевіряє точність списку громадян, які мають право брати участь у референдумі (учасників референдуму);  
188. 2) забезпечує можливість ознайомлення громадян зі списком учасників референдуму, приймає і розглядає заяви про допущені помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією;  
189. 3) завчасно вручає або надсилає громадянам іменні запрошення із зазначенням дати проведення всеукраїнського референдуму, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;  
190. 4) забезпечує можливість ознайомлення громадян з текстом проекту закону, формулюванням питань, що виносяться на референдум, як під час підготовки до проведення референдуму, так і в день голосування;  
191. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення скриньок для голосування;  
192. 6) контролює додержання на території дільниці положень цього Закону щодо розміщення агітаційних матеріалів;  
193. 7) організовує голосування на дільниці в день проведення референдуму;  
194. 8) проводить підрахунок голосів учасників референдуму, поданих на дільниці;  
195. 9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки всеукраїнського референдуму та організації голосування на дільниці, в тому числі скарги щодо осіб, які входять до її складу, і приймає по них рішення;  
196. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
197. Повноваження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму закінчуються через 10 днів після опублікування Центральною виборчою комісією в пресі повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.  
198. Стаття 29. Правовий статус осіб, які входять до складу комісій з всеукраїнського референдуму  
199. 1. Правовий статус осіб, які входять до складу Центральної виборчої комісії, визначається цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".  
200. 2. До складу окружної, територіальної та дільничної комісій з всеукраїнського референдуму може бути призначений громадянин України, який має право голосу. Для голови та секретаря комісії з референдуму обов'язковим є володіння державною мовою. Ніхто не може одночасно входити до складу більше ніж однієї комісії з референдуму.  
201. 3. Не може бути призначений до складу комісії з референдуму громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.  
202. 4. Голова, заступник голови, секретар або член комісії з референдуму можуть бути виведені органом, який їх призначив, із складу комісії за власним бажанням або за порушення законодавства про всеукраїнський референдум, або у випадку вибуття за межі України чи припинення громадянства України. У разі смерті повноваження особи у складі комісії з референдуму припиняються.  
203. 5. Призначення до складу комісій з референдуму нових осіб замість тих, які вибули, здійснюється в порядку, визначеному статтею 28 цього Закону.  
204. 6. Окружна, територіальна та дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованою пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менше двох третин від її складу. Пропозиція комісії з референдуму розглядається з прийняттям відповідного рішення.  
205. 7. За рішенням комісії з всеукраїнського референдуму, яке затверджується відповідно окружною комісією з референдуму або  
206. Центральною виборчою комісією, голова, заступник голови, секретар, окремі члени комісії з референдуму можуть бути на період підготовки і проведення референдуму звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата праці в комісії з референдуму здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для проведення референдуму, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.  
207. 8. Розмір заробітної плати осіб, які входять до складу окружних, територіальних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, визначається Кабінетом Міністрів України.  
208. Стаття 30. Організація роботи комісій з всеукраїнського референдуму  
209. 1. Основною формою роботи комісії з всеукраїнського референдуму є засідання. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму скликається головою комісії, в разі його відсутності  
210. - заступником голови комісії. У разі відсутності голови, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії з референдуму засідання може бути скликане не менш як третиною всього складу комісії з обов'язковим повідомленням всіх осіб, які входять до складу комісії, про час і місце засідання. У разі відсутності голови дільничної комісії дільниці з референдуму, де кількість учасників референдуму не перевищує 50 чоловік, засідання цієї комісії скликається секретарем комісії.  
211. Перше засідання комісії з референдуму скликається не пізніш як на третій робочий день після її утворення, а наступні - за необхідністю.  
212. 2. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу. Засідання комісії веде її голова або його заступник, а в разі невиконання ними з будьяких причин своїх функцій комісія визначає із свого складу головуючого на конкретному засіданні.  
213. 3. На засіданні комісії з референдуму під час розгляду комісією відповідних звернень, заяв і скарг мають право бути присутніми представники заінтересованих сторін.  
214. 4. Особи, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму, мають право знайомитись з документами і матеріалами з питань, що розглядаються на засіданні комісії, ставити доповідачеві, іншим учасникам засідання запитання, що стосуються порядку денного, вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань, винесених на розгляд комісії.  
215. 5. Усі засідання комісії з референдуму протоколюються. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії чи членом комісії, який виконував обов'язки секретаря.  
216. 6. Рішення комісії з референдуму приймається у формі постанов відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення комісії з референдуму повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні статті (частини статті, пункти) законодавчих актів та на обставини справи. Особи, які входять до складу комісії з референдуму, брали участь у її засіданні і не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.  
217. Рішення комісії підписується особою, яка вела відповідне засідання комісії.  
218. 7. На засіданнях комісій з референдуму мають право бути присутніми члени ініціативних груп всеукраїнського референдуму та (або) уповноважені ініціативними групами для цієї мети особи, а також офіційні спостерігачі від політичних партій, громадських організацій України та інших держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації, з додержанням вимог, встановлених цим Законом. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.  
219. Члени ініціативних груп всеукраїнського референдуму мають право слова на засіданні комісій з референдуму.  
220. Статус офіційних спостерігачів від політичних партій, громадських організацій України та інших держав і міжнародних організацій визначається положенням, що затверджується Центральною виборчою комісією.  
221. 8. Комісія може прийняти рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частинах третій та сьомій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню.  
222. 9. Рішення комісій з референдуму, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників референдуму та органів, що забезпечують його проведення.  
223. 10. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії, а в Центральній виборчій комісії - також працівники відповідного підрозділу її секретаріату. Усі документи, звернення, заяви і скарги реєструються в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.  
224. 11. Перевірку звернень, заяв і скарг, підготовку питань до розгляду на своєму засіданні комісія з референдуму може доручити окремим особам (групі осіб), що входять до її складу, та (або) відповідним спеціалістам згідно з положеннями частини дванадцятої цієї статті та статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".  
225. 12. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення функцій, передбачених цим Законом, комісія з всеукраїнського референдуму може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, що виділяються комісії на підготовку і проведення референдуму.  
226. 13. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, об'єднання громадян, а також підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти комісіям з всеукраїнського референдуму у здійсненні ними своїх повноважень.  
227. Комісія з всеукраїнського референдуму має право звертатися із запитами, пов'язаними з підготовкою і проведенням референдуму, до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які зобов'язані розглянути звернення комісії і дати їй відповідь на запит не пізніш як у триденний строк, а за п'ять і менше днів до дня проведення референдуму - негайно.  
228. Стаття 31. Оскарження рішень, дій, бездіяльності комісій з всеукраїнського референдуму  
229. 1. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної, територіальної або окружної комісії з всеукраїнського референдуму, їх посадових і службових осіб можуть бути оскаржені відповідно місцевими осередками, регіональними (Кримським республіканським, обласним, Київським, Севастопольським міським) відділеннями політичних партій, які створені в порядку, визначеному законодавством України, і зареєстровані Міністерством юстиції України, ініціативними групами всеукраїнського референдуму, а також громадянами, які мають право брати участь у референдумі, до комісії з всеукраїнського референдуму вищого рівня або безпосередньо до суду протягом трьох днів. після прийняття рішення, вчинення дії, виявлення факту бездіяльності. Звернення до комісії вищого рівня не перешкоджає зверненню до суду.  
230. 2. Комісії з всеукраїнського референдуму розглядають скарги та приймають рішення за результатами їх розгляду протягом трьох днів з моменту надходження відповідної скарги, а в разі надходження скарги менше ніж за п'ять днів до референдуму чи в день його проведення - негайно. У випадках, які вимагають додаткової перевірки, скарги можуть бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніше дня проведення референдуму.  
231. 3. Комісії з всеукраїнського референдуму в межах своїх повноважень мають право змінити, призупинити або скасувати рішення комісії нижчого рівня, передати відповідне питання на повторний розгляд або прийняти самостійне рішення по суті цього питання.  
232. 4. Скарги щодо дільничної та територіальної комісій з референдуму подаються до районного (міського) суду за місцем знаходження відповідної комісії і розглядаються судом протягом трьох днів. Скарги на неправильність у списках громадян, які мають право брати участь у референдумі, що подані за три дні до дня проведення референдуму, розглядаються судом негайно.  
233. Скарги щодо окружної комісії з референдуму подаються до відповідного обласного, Київського, Севастопольського міського суду і розглядаються судом протягом п'яти днів.  
234. 5. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, її посадових і службових осіб протягом трьох днів можуть бути оскаржені центральними органами політичних партій, зазначених у частині першій цієї статті, ініціативними групами всеукраїнського референдуму, а також громадянами, які мають право брати участь у референдумі, до Верховного Суду України. Скарга розглядається Судом протягом п'яти днів.  
235. 6. В окремих випадках, передбачених цим Законом, визначаються інші строки оскарження рішень, дій, бездіяльності комісій з референдуму та розгляду скарг судом.  
236. 7. Скарги, подані до суду після закінчення строків, визначених цим Законом, розгляду не підлягають.  
237. 8. Суди та органи прокуратури організовують свою роботу під час підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд скарг.  
238. Стаття 32. Списки громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі. Порядок їх складання та уточнення  
239. 1. Списки громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі, складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад, а у містах Києві і Севастополі - відповідними місцевими державними адміністраціями, передбаченими Конституцією України, по кожній дільниці з всеукраїнського референдуму. До списків включаються всі громадяни України, яким на день проведення референдуму виповнюється вісімнадцять років та які на момент складання списку постійно проживають на території відповідної дільниці з всеукраїнського референдуму і мають право голосу.  
240. 2. За відсутності точних відомостей про дату (місяць і день) народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.  
241. 3. До списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, заносяться прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (у віці 18 років - додатково день і місяць народження), місце проживання громадянина. Прізвища та інші відомості про громадян зазначаються в списку в порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку лише на одній дільниці з всеукраїнського референдуму.  
242. 4. Списки військовослужбовців, які перебувають у військових частинах і голосують на дільницях з всеукраїнського референдуму, розташованих за межами військових частин, а також членів їх сімей та інших громадян, які проживають на території військових частин і мають право голосу, подаються командирами військових частин до виконавчого органу відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад, а у містах Києві і Севастополі - до відповідних місцевих державних адміністрацій, передбачених Конституцією України.  
243. 5. Списки громадян, які мають право брати участь у референдумі, підписані керівником виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (де її утворено) ради, а у містах Києві і Севастополі - головами відповідних місцевих державних адміністрацій, передбачених Конституцією України, передаються дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму не пізніш як за 35 днів до дня проведення референдуму.  
244. 6. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність передачі списків дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму несе особа, яка їх підписала.  
245. 7. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму уточнює переданий їй список громадян, після чого він підписується головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня проведення референдуму подається в приміщенні дільничної комісії для загального ознайомлення, а також для перевірки його правильності.  
246. 8. Громадяни, які прибули на територію дільниці з всеукраїнського референдуму після уточнення списків, включаються дільничною комісією з всеукраїнського референдуму до списку на підставі документів, що засвідчують їх особу та місце проживання.  
247. 9. Громадяни, які вибули з території дільниці з всеукраїнського референдуму після оприлюднення списків, до яких вони були включені, на підставі відповідних документів виключаються дільничною комісією з референдуму із списку.  
248. 10. Громадянам забезпечується можливість ознайомитися із списком і перевірити правильність внесених до нього відомостей.  
249. 11. Кожний громадянин України, який є учасником референдуму, має право оскаржувати до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або безпосередньо до суду допущені при складанні списку неправильності, в тому числі про невключення, неправильне включення до списку або виключення його із списку, а також про допущені інші помилки.  
250. Заява громадянина, подана до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, розглядається комісією у дводенний строк, а напередодні і в день проведення референдуму - негайно. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов'язана внести необхідні зміни до списку або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення або невнесення змін до списку громадян може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку. Виправлення неправильностей в списку відповідно до рішення суду проводиться дільничною комісією з всеукраїнського референдуму негайно.  
251. 12. Вносити зміни до списку, за яким громадяни брали участь у всеукраїнському референдумі, після закінчення голосування забороняється.  
252. Стаття 33. Випадки особливого порядку складання списків громадян  
253. 1. Особливий порядок складання списків громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі, передбачається для військовослужбовців та членів їх сімей, що мають право голосу, громадян, які тимчасово перебуватимуть на день проведення референдуму за межами дільниці з референдуму, до списку якої вони включені чи підлягали включенню, або за межами України.  
254. 2. Списки військовослужбовців, а також членів їх сімей та інших громадян, які проживають на території військових частин і мають право голосу на всеукраїнському референдумі, у випадку утворення з дозволу Центральної виборчої комісії дільниць з референдуму у військових частинах, складаються відповідними дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, що надаються командирами військових частин, не пізніш як за 20 днів до дня проведення референдуму.  
255. 3. Списки громадян на дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування громадян, при представництвах України за кордоном, а також на суднах, які перебуватимуть у день проведення всеукраїнського референдуму в плаванні, складаються дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, що надаються відповідно керівниками зазначених закладів або капітанами суден.  
256. 4. У виняткових випадках на дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у місцях тимчасового перебування громадян, списки таких громадян можуть бути складені не пізніш як за три дні до дня проведення референдуму.  
257. VI. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ  
258. Стаття 34. Бюлетень для голосування  
259. 1. Форму і текст бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі затверджує Центральна виборча комісія відповідно до питань, винесених на референдум. Текст бюлетеня не може суперечити формулюванню кожного з питань, які винесені на референдум.  
260. При винесенні на всеукраїнський референдум проекту відповідного закону Центральна виборча комісія може прийняти рішення про приєднання до кожного бюлетеня для голосування тексту проекту цього закону, а також тексту чинного закону, який пропонується скасувати або доповнити чи змінити окремі його положення.  
261. 2. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі є документами суворої звітності і підлягають обліку.  
262. Голова, заступник голови, секретар та члени відповідних комісій з референдуму несуть персональну відповідальність за забезпечення належного зберігання і використання бюлетенів для голосування на референдумі.  
263. 3. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі має містити назву референдуму, найменування і номер округу, номер дільниці з референдуму та її розташування (район, місто, район у місті), а також позначене місце для підпису члена дільничної комісії з референдуму, який видаватиме бюлетень.  
264. 4. У бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі зазначається назва проекту закону, формулювання рішення, іншого питання, що виноситься на референдум, і пропонується громадянину відповісти "так" або "ні" на запитання про прийняття чи відхилення цього проекту, відповідного рішення або іншого питання.  
265. 5. Бюлетені для голосування мають контрольні талони, відокремлені від бюлетеня лінією для відриву, що містять назву референдуму, найменування і номер округу та номер дільниці з референдуму, а також позначені місця для підписів громадянина, який отримав бюлетень, та члена дільничної комісії з референдуму, який видаватиме бюлетень.  
266. 6. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії з референдуму і є підставою для встановлення кількості громадян, які отримали бюлетені для голосування.  
267. 7. Всі бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі мають друкуватися на однаковому папері і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій Центральною виборчою комісією. Бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.  
268. 8. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення у кабіні або кімнаті для таємного голосування.  
269. 9. Порядок розміщення замовлень на виготовлення бюлетенів для голосування, зберігання виготовлених бюлетенів та забезпечення ними дільничних комісій з референдуму визначається Центральною виборчою комісією.  
270. Стаття 35. Організація і порядок голосування  
271. 1. Голосування проводиться в день всеукраїнського референдуму з восьмої до двадцятої години.  
272. 2. Про час і місце голосування дільнична комісія з всеукраїнського референдуму сповіщає громадян не пізніш як за п"ятнадцять днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.  
273. 3. На дільницях, утворених у військових частинах, а також на суднах, які перебувають в день проведення всеукраїнського референдуму в плаванні, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може оголосити голосування закінченим раніше двадцятої години, якщо голосували всі громадяни, включені до списку.  
274. 4. Участь громадян у голосуванні є добровільною. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі бюлетенів і встановлюються скриньки для голосування таким чином, щоб громадяни при підході до них обов"язково проходили через кабіни для таємного голосування.  
275. 5. Вхід у кабіни для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до скриньок для голосування повинні бути в полі зору членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, членів ініціативних груп референдуму за народною ініціативою та (або) уповноважених ними осіб, офіційних спостерігачів.  
276. 6. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична комісія з всеукраїнського референдуму повинна обладнати стенд, на якому поміщаються зразки заповнення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі як за, так і проти питання, винесеного на всеукраїнський референдум.  
277. 7. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення громадян, обладнання приміщень для голосування і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні комісії з всеукраїнського референдуму. Громадянин може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.  
278. 8. У день проведення всеукраїнського референдуму в присутності членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму в присутності членів дільничної комісії всеукраїнського референдуму, а також осіб, зазначених у частині п"ятій цієї статті, та представників засобів масової інформації ( якщо вони присутні) перевіряє скриньки для голосування, пломбує або опечатує їх.  
279. 9. О восьмій годині ранку в день проведення всеукраїнського референдуму голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або його заступник оголошує про готовність дільничної комісії до організації голосування і запрошує присутніх громадян, які мають право на участь у всеукраїнському референдумі за списком цієї дільниці, приступити до голосування.  
280. 10. Кожен громадянин голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.  
281. 11. Бюлетені для голосування видаються членами дільничної комісії на підставі списку громадян по відповідній дільниці з референдуму за умови пред"явлення громадянином документа, який посвідчує його особу. Член дільничної комісії, що видає бюлетень для голосування, розписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Громадянин розписується за отримання бюлетеня для голосування у визначеному місці на контрольному талоні та у списку громадян, які мають право брати участь у референдумі.  
282. 12. Забороняється зазначати на бюлетенях для голосування у будь-який спосіб порядковий номер громадянина або робити будь-які інші позначки, за якими можна було б визначити особу цього громадянина.  
283. 13. Бюлетень для голосування заповнюється громадянином у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Громадянин, який не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови або заступника голови дільничної комісії з всеукраїнського референдуму запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування для заповнення бюлетеня іншу особу на свій розсуд, крім осіб, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму, членів ініціативних груп референдуму з народної ініціативи та уповноважених ними осіб, офіційних спостерігачів.  
284. 14. Під час голосування громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу у квадраті напроти слова "так", яка засвідчує його позитивну відповідь на питання, винесене на всеукраїнський референдум. У разі негативної відповіді на питання, винесене на всеукраїнський референдум, громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу у квадраті під словом (напроти слова) "ні".  
285. 15. Використання олівців для заповнення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі не допускається.  
286. 16. Заповнений бюлетень громадянин опускає у скриньку для голосування.  
287. 17. Під час проведення голосування не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, перенесення скриньок для голосування до інших приміщень, розкриття скриньок, підрахунок голосів громадян до закінчення встановленого цим Законом часу голосування на референдумі.  
288. 18. Всі громадяни, які в момент закінчення визначеного цим Законом строку голосування перебувають у приміщенні для голосування, мають право проголосувати.  
289. 19. У випадку, якщо окремі громадяни за станом здоров"я або з інших поважних причин не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає список цих громадян, визначає час і не менше трьох членів комісії з референдуму, які організовують голосування в місцях перебування таких громадян. Час виходу членів комісії до громадян визначається з таким розрахунком, щоб ці громадяни змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до громадян, які за станом здоров"я або з інших поважних причин не можуть прибути в приміщення для голосування. При проведення такого голосування можуть бути присутні особи, зазначені в частині п"ятій цієї статті.  
290. 20. Для проведення голосування в місцях перебування таких громадян робиться витяг із списку громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі, у формі списку, який вручається головою дільничної комісії визначеним членам комісії з всеукраїнського референдуму разом з необхідною кількістю бюлетенів для голосування і опломбованою або опечатаною скринькою. При голосуванні в місці перебування громадянина один із членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму розписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Громадянин розписується за отримання бюлетеня для голосування у визначеному місці на контрольному талоні та у витягу із списку громадян. Заповнений відповідно до вимог цього Закону бюлетень громадянин опускає у скриньку для голосування.  
291. 21. Після повернення членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму до приміщення для голосування в місцях їх перебування передаються голові дільничної комісії з всеукраїнського референдуму. У списку громадян після проведення голосування в місцях перебування окремих громадян робиться відповідна відмітка напроти кожного такого громадянина. Витяг із списку громадян додається до списку громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі.  
292. Стаття 36. Порядок підрахунку голосів на дільниці з всеукраїнського референдуму  
293. 1. Підрахунок голосів громадян здійснюється після закінчення голосування і виключно членами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму на її засіданні без перерви до встановлення результатів підрахунку, складення і підписання протоколу у тому ж приміщенні, де проходило голосування.  
294. 2. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов"язана погасити невикористані бюлетені для голосування та погасити їх кількість. Під час підрахунку невикористаних бюлетенів та голосів громадян ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.  
295. 3. Після закінчення голосування на підставі списку громадян дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановлює загальну кількість громадян на дільниці з всеукраїнського референдуму.  
296. 4. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами громадян та членів комісії, які видавали бюлетені для голосування, та за кількістю підписів у списках кількість громадян, котрі отримали бюлетені.  
297. 5. Після цього контрольні талони і погашені невикористані бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються номер бюлетеня, найменування і номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів, вказується дата і ставляться підписи голови та секретаря дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.  
298. 6. Запакування бюлетенів, інших документів всеукраїнського референдуму та опечатування пакетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюються таким чином, щоб без пошкодження відтиску на печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або скласти в нього бюлетень для голосування чи інший документ.  
299. 7. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму в присутності осіб, які входять до складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, а також інших осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути присутніми на засіданні комісії, перевіряє цілість відтиску печатки або пломби на скриньках для голосування, розкриває ці скриньки.  
300. 8. Комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, що були у скриньках для голосування, і у такий спосіб встановлює кількість громадян, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визнаних нею недійсними.  
301. 9. Недійсним вважається бюлетень для голосування невстановленого зразка, бюлетень, на якому немає підпису члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який його видав, бюлетень, який заповнений олівцем, в якому з одного і того ж питання, винесеного на референдум, поставлено відповідну позначку як у квадраті під словом (напроти слова) "так", так і в квадраті під словом (напроти слова) "ні", бюлетень, в якому голосуючим не поставлено жодної позначки в квадратах під словами (напроти слів) "так" або "ні", а також бюлетень, за яким неможливо однозначно визначити волевиявлення громадянина під час голосування. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.  
302. 10. При прийнятті рішення про визнання бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі недійсним дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зазначає на його зворотному боці причини недійсності бюлетеня. Цей запис засвідчується підписами не менш як трьох членів дільничної комісії і відтиском печатки дільничної комісії.  
303. 11. Встановлена кількість недійсних бюлетенів заноситься до протоколу, недійсні бюлетені запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва бюлетеня, найменування і номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів, вказується дата і ставляться підписи голови та секретаря дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.  
304. 12. Комісія підраховує кількість голосів громадян, поданих за схвалення та проти схвалення кожного питання, кожної альтернативної редакції окремих положень законопроекту, винесених на всеукраїнський референдум. Питання, що були додатково вписані голосуючими у бюлетені, до уваги не беруться. Після цього бюлетені запаковуються і опечатуються окремо за кожним з цих показників, на пакеті зазначаються назва бюлетеня, найменування і номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів, вказується дата і ставляться підписи голови та секретаря дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.  
305. 13. За результатами проведення підрахунків дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає протокол, до якого заносяться:  
306. 1) загальна кількість громадян, включених на дільниці до списку для участі у всеукраїнському референдумі;  
307. 2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;  
308. 3) кількість невикористаних бюлетенів;  
309. 4) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;  
310. 5) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;  
311. 6) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;  
312. 7) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;  
313. 8) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум.  
314. 14. Протокол дільничної комісії з всеукраїнського референдуму складається у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами дільничної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються відтиском печатки дільничної комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу разом із окремими думками членів комісії, примірником кожного рішення комісії з всеукраїнського референдуму щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу зазначених порушень, пакетами бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до окружної комісії з всеукраїнського референдуму, другий його примірник зберігається у секретаря дільничної комісії, третій примірник протоколу відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.  
315. 15. Заповнення олівцем будь-якого примірника протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму за результатами проведених нею підрахунків, внесення до нього виправлень забороняється.  
316. 16. Транспортування протоколу та інших документів всеукраїнського референдуму до місця приймання їх окружною комісією з всеукраїнського референдуму, передача їх до окружної комісії з всеукраїнського референдуму здійснюється за рішенням дільничної комісії з всеукраїнського референдуму головою або заступником голови та двома членами дільничної комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ та в його присутності під час цієї передачі. Про прийняття протоколу та інших документів окружна комісія з всеукраїнського референдуму видає цим представникам дільничної комісії з всеукраїнського референдуму довідку із зазначенням дати і часу їх прийняття.  
317. Стаття 37. Встановлення підсумків голосування окружною комісією з всеукраїнського референдуму  
318. 1. На підставі протоколів дільничних комісій окружна комісія з всеукраїнського референдуму встановлює на своєму засіданні та заносить до протоколу:  
319. 1) загальну кількість громадян, включених у відповідному окрузі до списків для участі у всеукраїнському референдумі;  
320. 2) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;  
321. 3) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;  
322. 4) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;  
323. 5) кількість голосів громадян, поданих за схвалення кожного питання, винесеного на всеукраїнський референдум;  
324. 6) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення кожного питання, винесеного на всеукраїнський референдум.  
325. 2. Протокол окружної комісії з всеукраїнського референдуму складається у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами окружної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються відтиском печатки окружної комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів окружної комісії з всеукраїнського референдуму, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до окружної комісії з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і встановленні його підсумків, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду, а також зведена таблиця, що містить відомості, занесені до протоколів підрахунку голосів громадян на всіх дільницях з всеукраїнського референдуму в межах відповідного округу.  
326. 3. Перший примірник протоколу разом з окремими думками членів окружної комісії, примірником кожного рішення окружної комісії щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і встановленні його підсумків, примірником зведеної таблиці, що містить відомості, занесені до протоколів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, негайно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається у секретаря окружної комісії з всеукраїнського референдуму, третій примірник протоколу відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної комісії.  
327. 4. Ініціативній групі всеукраїнського референдуму або уповноваженій цією групою особі, на їх прохання, видається копія протоколу окружної комісії з референдуму про встановлення підсумків голосування у відповідному окрузі та копія зведеної таблиці, зазначеної в частині третій цієї статті. Транспортування протоколу та інших документів всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії, передача їх Центральної виборчої комісії здійснюються окружною комісією з всеукраїнського референдуму в порядку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 36 цього Закону.  
328. Стаття 38. Встановлення результатів всеукраїнського референдуму Центральною виборчою комісією  
329. 1. На підставі протоколів окружних комісій з всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія встановлює на своєму засіданні та заносить до протоколу:  
330. 1) загальну кількість громадян, включених в Україні до списків для участі у всеукраїнському референдумі;  
331. 2) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;  
332. 3) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;  
333. 4) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;  
334. 5) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;  
335. 6) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум.  
336. 2. Питання, винесене на всеукраїнський референдум вважається схваленим громадянами України, якщо за це проголосувало більше як половина громадян України, занесених до списків для голосування.  
337. 3. Всеукраїнський референдум визнається Центральною виборчою комісією таким, що не відбувся, у разі недотримання встановлених в частині другій цієї статті умов.  
338. 4. Протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів всеукраїнського референдуму підписується Головою, заступником Голови, секретарем та членами Комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється відтиском печатки Центральної виборчої комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів Комісії, викладені письмово, а також зведені письмово, а також зведена таблиця, що містить відомості, занесені до протоколів усіх окружних комісій з всеукраїнського референдуму щодо встановлення підсумків голосування в округах.  
339. 5. На прохання ініціативних груп референдуму за народною ініціативою, уповноважених цими групами осіб та офіційних спостерігачів їм видається копія протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення результатів всеукраїнського референдуму та копія зведено таблиці, зазначеної в цій статті.  
340. 6. Офіційне опублікування результатів всеукраїнського референдуму здійснюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" і "Урядовий кур"єр" та оголошується нею в інших засобах масової інформації не пізніш як через три дні, починаючи з наступного дня після підписання протоколу про встановлення результатів всеукраїнського референдуму.  
341. 7. Рішення щодо встановлення результатів всеукраїнського референдуму може бути оскаржене до Верховного Суду України протягом п"яти днів, починаючи з наступного дня після його опублікування в пресі. Суд розглядає скарги і приймає рішення по них протягом семи днів.  
342. V. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕРЕНДУМУ  
343. Стаття 39. Правові наслідки конституційного референдуму  
344. 1. Закон про внесення змін до Конституції України, прийнятий Верховною Радою України в порядку, встановленому статтею 156 Конституції України та затверджений всенародним голосуванням, підписується Президентом України, оприлюднюється та набуває чинності у порядку, встановленому Конституцією України.  
345. 2. У разі, якщо Закон про внесення змін до Конституції України не був затверджений конституційним референдумом, повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і ХIII Конституції України з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.  
346. Стаття 40. Правові наслідки законодавчого референдуму  
347. Закон чи окремі положення закону, рішення щодо скасування яких підтримане на референдумі, втрачають чинність з дня офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму.  
348. Стаття 41. Правові наслідки референдуму з питання зміни території України  
349. 1. Правовий акт про зміну території України, підтриманий на референдумі, набуває чинності в день офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму.  
350. 2. Органи державної виконавчої влади по підсумках всенародного голосування здійснюють дії передбачені законодавством України та нормами міжнародного права.  
351. 3. У разі, якщо на референдумі рішення про зміну території України не було підтримано громадянами України, повторне звернення до Верховної Ради України з ініціативи щодо зміни цієї ж самої території в таких самих межах можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.  
352. Стаття 42. Правові наслідки референдуму з питань поточної політики  
353. 1. Питання поточної політики, схвалені всеукраїнським референдумом, обов'язкові для розгляду і прийняття рішення по суті органами державної влади, до повноважень яких належить прийняття рішень із питань винесених на референдум.  
354. 2. Відповідні органи державної влади розглядають питання, схвалені всеукраїнським референдумом, протягом шестидесяти днів з дня офіційного опублікування підсумків референдуму й ухвалюють рішення щодо їх реалізації.  
355. VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
356. Стаття 43. Відповідальність за порушення законодавства про всеукраїнський референдум  
357. Особи, винні в порушенні законодавства про всеукраїнський референдум, притягаються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до законів України.  
358. Стаття 44. Зберігання документації щодо всеукраїнського референдуму  
359. 1. Після опублікування в пресі повідомлення Центральної виборчої комісії про результати всеукраїнського референдуму окружні, територіальні та дільничні комісії з всеукраїнського референдуму передають документацію щодо референдуму до відповідних місцевих державних архівних установ. Центральна виборча комісія передає документацію щодо референдуму до відповідної центральної архівної установи.  
360. 2. Перелік документів щодо всеукраїнського референдуму, що мають передаватись на зберігання до архівних установ, визначається Центральною виборчою комісією.  
361. 3. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі зберігаються п'ять років у місцевих державних архівних установах.  
362. 4. Державні архівні установи забезпечують доступ до документації, що стосується всеукраїнського референдуму, відповідно до законодавства України.  
363. VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
364. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
365. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (N 1286-XII), прийнятий Верховною Радою України 3 липня 1991 року, із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України N 2481-12 від 19 червня 1992 року, в частині, що стосується всеукраїнського референдуму.