Кількість абзаців - 93 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін і доповнень до деяких Законів України (стосовно операцій з металобрухтом) (Друге читання)

1. Про внесення змін і доповнень до деяких Законів України (стосовно операцій з металобрухтом) народні депутати України -члени Комітету з питань промислової політики і підприємництваДруге читанняПроект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до деяких Законів України (стосовно операцій з металобрухтом)  
2. Верховна Рада п о с т а н о в л я є:  
3. Внести зміни і доповнення до таких законів України:  
4. 1. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 25, ст.212):  
5. 1. Статтю 1 доповнити новими абзацами наступного змісту:  
6. "експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує відповідність хімічного складу сплаву і зливків кольорових металів міжнародним стандартам та виданий акредитованою лабораторією, занесеною до реєстру органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом";  
7. "побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність;  
8. "промисловий металобрухт - непридатні для прямого використання в промисловості та інших галузях народного господарства вироби або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність, а також вироби з непоправним металевим браком, залишки від виробництва чорних і кольорових металів і їх сплавів;"  
9. "філія спеціалізованого підприємства (далі філія) - виробничий підрозділ спеціалізованого підприємства, на базі якого проводяться операції по збиранню, заготівлі та переробці металобрухту. Філія повинна мати вагове та інше обладнання, відповідну ділянку з твердим покриттям, які необхідні для приймання та зберігання металобрухту, кваліфікований персонал. На території філії повинні знаходитись електронні контрольно-касові апарати, акти купівлі-продажу та сертифікати про походження на весь металобрухт, що зберігається на її території".  
10. 2. В статті 1 визначення "спеціалізовані підприємства викласти в наступній редакції:  
11. "спеціалізовані підприємства (суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, отримали ліцензії та дозволи місцевих державних адміністрацій на своє відкриття в межах відповідних адміністративних одиниць, мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль хімічного складу металобрухту. Спеціалізоване підприємство повинно мати на своїй території електронні контрольно-касові апарати, акти купівлі-продажу та сертифікати про походження на весь металобрухт, що зберігається на його території".  
12. В статті 1 визначення "збирання металобрухту" викласти в наступній редакції:  
13. збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних осіб, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до території розташування спеціалізованих підприємств або їх філій;  
14. В статті 1 в визначенні "переробка металобрухту" слово "тощо" вилучити.  
15. 3. Статтю 4 викласти у такій редакції:  
16. "Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими підприємствами, а також їх філіями (далі - спеціалізовані підприємства).  
17. Ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом видаються лише спеціалізованим підприємствам - юридичним особам.  
18. Спеціалізоване підприємство має право згідно з чинним законодавством відкривати філії без створення юридичної особи. Адреси філій повинні бути занесені до ліцензії, а на їх відкриття потрібно отримати дозвіл у місцевих державних адміністраціях за місцем їх знаходження. Філія припиняє свою діяльність з моменту анулювання дозволу місцевих державних адміністрацій на її діяльність.  
19. Спеціалізоване підприємство має право відкривати філії в будь-яких реґіонах України без обмежень.  
20. Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який утворився в результаті їх діяльності.  
21. Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб обов'язково здійснюється через електронні контрольно-касові апарати та оформляється актом в установленому порядку. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з власним побутовим металобрухтом.  
22. Купівля промислового брухту у фізичних осіб забороняється.  
23. Збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняється.  
24. Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформляється актом із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту, зазначений акт супроводжує металобрухт на всіх стадіях його транспортування та зміни власника. Фізичним або юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років".  
25. 4. Статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту: "Суб'єкти підприємницької діяльності та їх філії, що здійснюють операції з брухтом кольорових металів повинні мати територію не менш, як 500 кв. м., з брухтом чорних металів - не менш. як 1000 кв. м. Площі повинні мати бетонне або тверде покриття. Забороняється здійснювати заготівлю металобрухту в інших місцях."  
26. 5. Статтю 6 доповнити абзацом другим такого змісту:  
27. "Оформлення закупівлі і приймання металобрухту від населення обов'язково здійснюється через електронні контрольно-касові апарати. Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється готівкою або безготівкове у порядку, визначеному законодавством".  
28. 6. Назву статті 7 викласти в такій редакції:  
29. "Реалізація металобрухту, утвореного у військових формуваннях та підрозділах Міністерства транспорту України".  
30. Абзац 1 статті 7 викласти в наступній редакції:  
31. "Реалізація металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України (далі - військові формування) та підрозділах Міністерства транспорту України, здійснюється лише спеціалізованим підприємствам або металургійним чи машинобудівним підприємствам згідно із законодавством".  
32. Абзац 3 статті 7 викласти в наступній редакції:  
33. "Утилізація металобрухту, який утворився у військових формуваннях та підрозділах Міністерства транспорту України, здійснюється на вітчизняних підприємствах".  
34. 7. Статтю 7 доповнити частиною четвертою такого змісту:  
35. "У разі неможливості утилізації на вітчизняних підприємствах брухту та відходів високолегованих металів, який утворився у військових формуваннях та підрозділах Міністерства транспорту України, реалізація його може здійснюватися на зовнішньому ринку за рішенням Кабінету Міністрів України".  
36. 8. Статтю 9 викласти у такій редакції:  
37. "Стаття 9. Експорт металобрухту  
38. Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту підлягають реєстрації Міністерством економіки України за погодженням з Державним комітетом промислової політики України в порядку, визначеному законодавством. Експорт брухту та відходів кольорових металів забороняється. Забороняється також експорт списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані. Експорт сплавів і зливків кольорових металів за умови відсутності експортного сертифіката якості, виданого лабораторією, що має державну атестацію, забороняється.  
39. Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини брухту та відходів кольорових металів (міді та алюмінію згідно з ТН ЗЕД 7404, 7602) забороняється.  
40. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на відходи і брухт чорних металів:  
41. Код товару згідно з ТН ЗЕД Опис товару згідно з ТН ЗЕД Ставки мита у відсотках до митної вартості товару  
42. 7204 Відходи і лом чорних металів; зливки чорних металів для переплавки (шихтові зливки) 30  
43. Кабінету Міністрів України встановлювати індикативні ціни на відходи та брухт чорних металів з урахуванням рівня цін на світовому ринку."  
44. 9. Частину другу статті 11 викласти у такій редакції: "Державний комітет статистики України та його територіальні органи в межах своєї компетенції організовують і забезпечують збирання статистичної інформації, та разом із Державним комітетом промислової політики розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення операцій з металобрухтом. У разі несвоєчасного надання або надання недостовірної інформації до Державного комітету статистики України за його поданням дія ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з металобрухтом зупиняється або анулюється."  
45. 10. Статтю 12 викласти у такій редакції:  
46. "Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом, є Кабінет Міністрів України, Державний комітет промислової політики України, місцеві державні адміністрації та інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.  
47. Методологічне, законодавче, нормативно-правове забезпечення здійснення операцій з металобрухтом здійснює Державний комітет промислової політики України.  
48. Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом:  
49. видачі Державним комітетом промислової політики України ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку, встановлення відповідних умов та правил провадження діяльності з металобрухтом і контролю за їх додержанням;  
50. видачі місцевими державними адміністраціями дозволів на відкриття спеціалізованих та їх філій і контролю за додержанням ними встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.  
51. Виходячи із потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту.  
52. Органам, які відповідно до цього закону здійснюють державне регулювання, контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом, делегування та передача своїх повноважень органам невизначених цим Законом, забороняється".  
53. 11. Статтю 13 викласти у такій редакції:  
54. "Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні операцій з металобрухтом  
55. Державний комітет промислової політики у здійсненні операцій з металобрухтом:  
56. забезпечує розробку державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом;  
57. здійснює з залученням інших державних та недержавних організацій аналіз потенційних запасів та складає щорічний баланс утворення та споживання металобрухту в Україні;  
58. разом з місцевими органами виконавчої влади бере участь у перевірках суб'єктів господарювання щодо дотримання ними умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;  
59. здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення реалізації операцій з металобрухтом;  
60. залучає для вирішення зазначених питань виробничі об'єднання, асоціації, спілки та інші форми об'єднань підприємств, що зайняті в зазначеній сфері діяльності;  
61. видає ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку;  
62. контролює додержання ліцензійних умов;  
63. у разі необхідності призупиняє або анулює дію ліцензії суб'єктів підприємницької діяльності з металобрухтом.  
64. Місцеві державні адміністрації у здійсненні операцій з металобрухтом:  
65. видають дозвіл на відкриття спеціалізованих підприємств та їх філій на територіях відповідних адміністративних одиниць;  
66. здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими підприємствами та їх філіями встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом  
67. анулюють дозвіл на відкриття спеціалізованих підприємств та їх філій на територіях відповідних адміністративних одиниць  
68. У разі анулювання місцевими державними адміністраціями дозволу на відкриття спеціалізованого підприємства або його філії Державний комітет промислової політики України зобов'язаний призупинити або анулювати дію ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом.  
69. 12. В абзаці 1 статті 14 слова "Міністерство промислової політики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити на слова "Державний комітет промислової політики України, Міністерство екології та природних ресурсів України".  
70. 13. Частину п'яту статті 15 викласти в наступній редакції:  
71. "Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов здійснення операцій з металобрухтом зобов'язані повідомити про ці порушення Державний комітет промислової політики України для вжиття ним відповідних заходів".  
72. В абзаці 6 слова "Міністерство промислової політики України" замінити на слова "Державний комітет промислової політики України".  
73. 14. Кримінальний кодекс України доповнити статтею 153-3 такого змісту:  
74. "Стаття 153-3. Порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів  
75. Порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
76. Порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, якщо ці дії вчинено групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, чи спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.  
77. Примітка. Під великим розміром матеріальної шкоди слід розуміти шкоду, якщо вона в п'ятдесят і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян";  
78. 15. Абзац третій частини четвертої статті 25 Кримінального кодексу України після слів і цифр "незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм (стаття 153-2)" доповнити словами і цифрами "порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів (стаття 153-3)".  
79. 16. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "153-2" доповнити цифрами "153-3"  
80. 17. доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-10 такого змісту:  
81. "Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів  
82. Порушення законодавства, що регулює провадження підприємницької діяльності із здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, -  
83. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від їх реалізації".  
84. 18. у статті 221 цифри "164-6 - 164-9" замінити цифрами 164-6 - 164-10";  
85. 19. пункт 1 статті 313 після цифр "164-9" доповнити цифрами "164-10".  
86. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
87. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:  
88. забезпечити перереєстрацію діючих ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом;  
89. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
90. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
91. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;  
92. відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
93. 3. Ліцензії, що не перереєстровані у тримісячний термін після набуття чинності Закону, являються не дійсними.