Кількість абзаців - 29 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків (Повторне друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. В абзаці другому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2002 р., № 2, ст. 5, № 30, ст. 205; 2004 р., № 50, ст. 539, № 51, ст. 547; 2009 р., № 51, ст. 757) слова «партнерам наукових парків» замінити словами «науковим паркам та їх партнерам».
 
6. 2. У Законі України «Про наукові парки» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 757):
 
7. 1) у статті 1:
 
8. абзац другий після слів «умов участі» доповнити словами «суб’єктів господарювання»;
 
9. в абзаці п’ятому слова «суб’єкти господарювання» замінити словами «суб’єкти господарювання - співвиконавці проекту»;
 
10. абзац сьомий після слів «необхідні для виконання» доповнити словами «науковим парком та його партнерами»;
 
11. 2) у статті 13:
 
12. частину першу після слова «можуть» доповнити словами «організовувати та виконувати проекти наукового парку, а також»;
 
13. у частині другій «партнерів наукового парку» замінити словами «наукового парку та його партнерів»;
 
14. 3) у частині другій статті 14 слова «фізичними особами» замінити словами «фізичними особами - підприємцями»;
 
15. 4) у статті 15:
 
16. частину другу після слів «державній реєстрації» доповнити словами «в порядку, визначеному»;
 
17. доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
 
18. «3. Проекти наукового парку, що виконуються за рахунок коштів наукового парку та його партнерів і не передбачають державної підтримки згідно з цим Законом, не потребують державної реєстрації.».
 
19. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
20. 5) частину третю статті 16 викласти у такій редакції:
 
21. «3. Виконавчий орган управління наукового парку подає узагальнений звіт про результати роботи наукового парку вищому навчальному закладу або науковій установі на їх вимогу і спеціально уповноваженому центральному органові виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності.»;
 
22. 6) частину другу статті 17 виключити;
 
23. 7) частину першу статті 19 після слів «проектом наукового парку» доповнити словами «, та ввозяться науковим парком, партнерами наукового парку для його виконання»;
 
24. 8) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
 
25. «1. За проектами наукового парку, які зареєстровані згідно із статтею 15 цього Закону і реалізація яких передбачає використання приміщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової установи для провадження науково-технічної діяльності, між вищим навчальним закладом та/або науковою установою і науковим парком та/або партнером наукового парку укладається договір оренди на строк, передбачений умовами реалізації проекту наукового парку.
 
26. У разі виникнення необхідності у використанні приміщень вищого навчального закладу та/або наукової установи для
розміщення наукового парку між науковим парком і вищим навчальним закладом та/або науковою установою укладається договір оренди.»;
 
27. 9) в абзаці другому пункту 4 розділу VІ «Прикінцеві положення» слова «партнерів наукових парків» замінити словами «наукових парків та їх партнерів».
 
28. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.