Кількість абзаців - 457 Розмітка (ліва колонка)


про Державну програму приватизації (Друге читання)

0. про Державну програму приватизації Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій Друге читанняПроект (10.01.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну програму приватизації  
1. 1. Відповідно до статті 4 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст.122) затвердити Державну програму приватизації на 2000 рік (додається).  
2. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.  
3. ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від N  
4. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ НА 2000 РІК  
5. Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. 1. Державна програма приватизації на 2000 рік (далі - Програма) визначає основні цілі, пріоритети, завдання і способи приватизації державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим, та відчуження комунального майна, групи об'єктів, які підлягають приватизації, орієнтовні завдання щодо обсягів приватизації майна та надходження коштів від приватизації до державного бюджету на 2001-2002 роки та відповідні заходи щодо виконання цієї Програми.  
7. 2. Основною метою приватизації у 2000 році є створення умов для залучення іноземних інвестицій у підприємства, що приватизуються, та забезпечення надходження коштів від приватизації до державного бюджету у сумі 2,5 млрд. гривень.  
8. 3. Пріоритетами та основними завданнями приватизації є:  
9. приватизація підприємств виключно за кошти з урахуванням їх індивідуальних особливостей;  
10. забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;  
11. формування попиту на об'єкти приватизації як з боку вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів;  
12. максимальне використання інститутів інфраструктури ринку цінних паперів.  
13. сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій (далі - підприємства) та створення конкурентного середовища;  
14. залучення коштів для розвитку і структурної перебудови економіки;  
15. створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об'єкта та здійснюють ефективне управління ним;  
16. забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України;  
17. створення умов для подальшого розвитку фондового ринку;  
18. підвищення заінтересованості інвесторів щодо українських підприємств на міжнародних ринках.  
19. 4. Для реалізації цих завдань Фонд державного майна України:  
20. залучає до підготовки об'єктів приватизації національних та іноземних радників;  
21. ініціює реструктуризацію підприємств:  
22. проводить конкурси з продажу пакетів акцій або здійснює продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами;  
23. застосовує аукціони під час продажу об'єктів груп А, Д та цілісних майнових комплексів об'єктів груп В, Г.  
24. 5. Класифікація об'єктів приватизації здійснюється з метою раціонального, ефективного застосування способів приватизації, встановлених цією Програмою.  
25. Група А - цілісні майнові комплекси державних, орендних підприємств та структурні підрозділи підприємств, що виділені у самостійні підприємства (далі - цілісні майнові комплекси підприємств), в тому числі у процесі реструктуризації державних підприємств, із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно, або понад 100 осіб, але вартість основних фондів яких недостатня для створення відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ), а також готелі, об'єкти санаторно-курортних закладів та будинки відпочинку, які перебувають на самостійних балансах; окреме індивідуально визначене майно (в тому числі таке, яке не увійшло до статутних фондів ВАТ, будівлі, споруди та нежитлові приміщення, майно підприємств-банкрутів та підприємств, що ліквідуються); майно підприємств, які не були продані як цілісні майнові комплекси.  
26. Група В - цілісні майнові комплекси підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб та вартість основних фондів яких достатня для створення ВАТ; акції ВАТ, що зареєстрували випуск акцій, або розпочали продаж акцій до набрання чинності цією Програмою (крім підприємств групи Г); акції ВАТ, створених на базі підприємств агропромислового комплексу у разі, коли вартість основних фондів достатня для створення ВАТ.  
27. Група Г - цілісні майнові комплекси або пакети акцій підприємств, що на момент здійснення продажу займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.  
28. Група Д - об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти.  
29. Група Е - акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями), розташованих на території України або за кордоном.  
30. Група Ж - незалежно від вартості та джерел фінансування об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також об'єкти санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об'єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах), у тому числі об'єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, у разі їх невключення до складу майна, що передається у комунальну власність або приватизується.  
31. 6. Об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з переліками, які затверджуються органами, уповноваженими управляти відповідним державним майном, приватизуються способами, визначеними цією Програмою для окремих груп об'єктів залежно від приналежності об'єктів, які утворюються після конверсії, до тієї чи іншої групи.  
32. 7. Наявність у підприємства мобілізаційних завдань, обов'язків щодо зберігання державної таємниці, забезпечення безпечних умов робіт не є підставою для заборони приватизації відповідного об'єкта. Такий об'єкт приватизується відповідно до цієї Програми.  
33. Відшкодування витрат ВАТ, пов'язаних з відповідальним зберіганням цінностей мобілізаційного резерву, провадиться згідно з законодавством.  
34. Державне майно, призначене згідно з мобілізаційними завданнями для спеціальних формувань, яке не включено до статутних фондів ВАТ і перебуває на балансі акціонерних товариств, після скасування мобілізаційних завдань приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства з питань приватизації.  
35. 8. Об'єкти, на яких у технологічних процесах використовуються отруйні, радіоактивні речовини, бактеріологічні, біологічні, сильнодіючі хімічні засоби, а також об'єкти, що виконують вибухові роботи, приватизуються на загальних підставах із збереженням процедур державного контролю.  
36. Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ  
37. 9. Фонд державного майна України здійснює приватизацію державного майна на засадах індивідуальної приватизації.  
38. Індивідуальна приватизація полягає у вивченні попиту на конкретний об'єкт приватизації, врахування кон'юнктури ринку, на основі цього - визначення способу продажу, який максимально враховує особливості виробничо-технічного та фінансово-майнового стану кожного підприємства, що підлягає приватизації, продаж цілісного майнового комплексу або контрольного пакета ВАТ, створеного у процесі приватизації та корпоратизації, промисловому інвестору, який відповідає кваліфікаційним вимогам, з метою концентрації капіталу та забезпечення ефективного функціонування підприємства у післяприватизаційний період.  
39. 10. Промисловий інвестор - це вітчизняний, зарубіжний інвестор або їх об'єднання, які заінтересовані у збереженні частки підприємства на ринку відповідного продукту, виробляють продукцію, виконують роботи, або надають послуги, аналогічні відповідним підприємствам, що приватизуються, мають довгострокові інтереси в його розвитку.  
40. 11. Основними принципами індивідуальної приватизації є:  
41. досягнення максимального економічного ефекту від продажу об'єкта приватизації;  
42. вибір способу приватизації підприємства виходячи з його фінансово-майнового стану, частки у відповідному сегменті ринку виробництва, обсягів збуту продукції та аналізу попиту потенційних покупців;  
43. індивідуальний підхід під час підготовки підприємств до приватизації, прийняття рішень про приватизацію, створення акціонерних товариств; визначення економічної доцільності перетворення державних підприємств у ВАТ;  
44. створення організаційно-економічних умов концентрації власності, результатом якої буде концентрація управління та відповідальності нових власників.  
45. 12. Під час продажу об'єктів Фонд державного майна України враховує кон'юнктуру ринку, вивчає попит потенційних покупців та забезпечує виконання Закону України "Про Державний бюджет України" і цієї Програми у частині надходження коштів від приватизації, самостійно встановлює для кожного підприємства окремо строки проведення приватизації.  
46. Розділ III. ПІДГОТОВКА ПІДПРИЄМСТВ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ  
47. 13. Органи, уповноважені управляти державним майном разом з Фондом державного майна України до прийняття рішення про приватизацію здійснюють передприватизаційну підготовку державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, містять у своєму складі відокремлені чи територіально роздроблені виробництва, розвинену соціальну інфраструктуру, майно, що не підлягає приватизації, структурні підрозділи, які реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг), а також ВАТ, створених у процесі корпоратизації (за винятком тих, що не підлягають приватизації згідно з Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації").  
48. Передприватизаційна підготовка зазначених підприємств здійснюється згідно з планом-графіком, що розробляється Фондом на підставі пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном, та потенційних покупців (інвесторів), що вважаються такими згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", і затверджується Кабінетом Міністрів України. План-графік підлягає опублікуванню у друкованих виданнях державних органів приватизації.  
49. Передприватизаційна підготовка підприємств, не зазначених у першому абзаці цього пункту, проводиться за спільним рішенням Фонду та органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, окремо щодо кожного підприємства.  
50. Щодо підприємств, включених до переліку об'єктів, які підлягають приватизації у 2000 році відповідно до завдань, встановлених цією Програмою, Фонд може приймати рішення про проведення їх передприватизаційної підготовки в установленому ним порядку.  
51. 14. На час здійснення передприватизаційної підготовки підприємств припиняється дія Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у частині передачі в оренду цілісних майнових комплексів або їх структурних підрозділів.  
52. 15. Структурні підрозділи, що виділяються у процесі передприватизаційної підготовки із складу підприємств, на базі яких створюються окремі підприємства з метою їх подальшої приватизації, після державної реєстрації зазначених підприємств передаються Фонду державного майна України органом, уповноваженим управляти державним майном у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
53. Інформація про зазначені підприємства у тижневий термін після їх державної реєстрації подається до Фонду органом, уповноваженим управляти державним майном.  
54. 16. Проведення передприватизаційної підготовки здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
55. 17. У разі потреби проведення експертизи проектів передприватизаційної підготовки підприємств Фонд державного майна України може залучати незалежних консультантів та експертів.  
56. 18. Передприватизаційна підготовка підприємств, які займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, включає погодження проектів планів передприватизаційної підготовки з органами Антимонопольного комітету України.  
57. 19. Передприватизаційна підготовка підприємств передбачає:  
58. виявлення державного майна, що не підлягає приватизації, і розроблення умов його подальшого використання з обов'язковим внесенням пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо визначення органу, який управлятиме цим майном;  
59. виявлення об'єктів соціально-культурної та побутової сфери і визначення умов їх подальшого функціонування, передачі в установленому порядку цих об'єктів відповідним територіальним громадам або державним органам приватизації для подальшого продажу відповідно до законодавства;  
60. виявлення іншого державного майна, яке тимчасово не використовується, і розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання або консервації такого майна у встановленому порядку;  
61. визначення доцільності приватизації довгострокових фінансових вкладень у складі цілісного майнового комплексу державних підприємств;  
62. виявлення державних підприємств, до яких може застосовуватись процедура банкрутства та ініціювання перед відповідними органами її проведення;  
63. здійснення інших заходів.  
64. 20. Передприватизаційна підготовка підприємств із змішаною формою власності, в тому числі підприємств агропромислового комплексу, включає визначення в установчих документах підприємств із змішаною формою власності наявності та розміру державних часток (паїв), а також складу засновників (учасників) цих підприємств.  
65. З цією метою державні органи приватизації:  
66. ініціюють визначення часток (паїв) засновників у майні підприємств із змішаною формою власності;  
67. встановлюють наявність та розмір часток (паїв), що належать державі у майні таких підприємств;  
68. узгоджують з недержавними засновниками необхідні зміни до установчих документів.  
69. 21. Передача майна державних підприємств здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
70. 22. Передприватизаційна підготовка підприємств до прийняття рішення про їх приватизацію передбачає здійснення Фондом державного майна України таких заходів:  
71. 1) оприлюднення фінансової звітності, яка включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, а також іншу економічну інформацію, перелік якої встановлюється Фондом, яка характеризує стан державних підприємств, що підлягають приватизації. Переліки державних підприємств та відповідна інформація за кожним підприємством готується органом, уповноваженим управляти державним майном, та подається до Фонду у встановлені ним терміни.  
72. Зазначена інформація разом з анкетою вивчення попиту на об'єкт приватизації публікується у друкованих та електронних засобах масової інформації. Анкета вивчення попиту після її заповнення потенційним покупцем відсилається до органу приватизації у зазначений в публікації термін. У анкеті потенційний покупець зазначає спосіб приватизації, який він обрав із запропонованих у ній.  
73. Орган приватизації на підставі отриманих анкет протягом місяця аналізує попит та публікує результати опитування потенційних покупців у порядку, встановленому Фондом;  
74. 2) у інформації, яку оприлюднює орган приватизації для об'єктів групи Г, обов'язково зазначається можливість закріплення пакета акцій у державній власності відповідно до розділу VI цієї Програми;  
75. 3) у разі надходження від органів виконавчої влади пропозицій щодо закріплення пакета акцій ВАТ у державній власності організує захист доцільності такого закріплення відповідно до розділу VI цієї Програми;  
76. 4) визначає спосіб приватизації кожного підприємства за результатами вивчення попиту потенційних покупців:  
77. якщо за результатами дослідження попиту потенційних покупців надійшло дві або більше пропозицій на придбання цілісного майнового комплексу державного підприємства із середньообліковою чисельністю до 1000 осіб працюючих включно, Фонд приймає рішення про продаж цілісного майнового комплексу конкурентними способами - аукціон, конкурс;  
78. якщо за результатами дослідження попиту потенційних покупців надійшла пропозиція від одного потенційного покупця, Фонд приймає рішення щодо викупу цілісного майнового комплексу підприємства з середньообліковою чисельністю до 1000 осіб включно, або про продаж контрольного пакета акцій ВАТ, створеного на базі майна цього підприємства, у разі коли середньооблікова чисельність працюючих перевищує 1000 осіб. Викуп цілісних майнових комплексів групи Г дозволяється з дотриманням вимог антимонопольного законодавства;  
79. у разі ненадходження інформації від потенційних покупців щодо придбання підприємств (контрольного пакета акцій ВАТ, яке може бути створене на базі державного підприємства) Фонд проводить фінансовий аналіз підприємств за спрощеною схемою. Спрощена схема передбачає розрахунок основних показників, аналіз яких проводиться в порядку, встановленому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, що затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - Методика оцінки). Такими показниками (коефіцієнтами) є: коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти ділової активності, коефіцієнти рентабельності, коефіцієнти платоспроможності або структури капіталу. Фінансовий аналіз здійснюється на підставі даних фінансової звітності підприємства у порядку, що встановлюється Міністерством фінансів України та Фондом державного майна України.  
80. Якщо державне підприємство є рентабельним, або показники фінансового стану відповідають нормативним вимогам, встановленим Міністерством фінансів України та Методикою оцінки, Фонд приймає рішення про перетворення його у ВАТ та подальший продаж акцій способами, встановленими цією Програмою. При цьому Фонд проводить рекламно-інформаційну підтримку продажу акцій цих підприємств.  
81. Якщо показники його фінансового стану є незадовільними, Фонд державного майна України приймає рішення про обов'язкову реструктуризацію підприємства в порядку, що затверджується Фондом. Майно, що виділяється при реструктуризації, приватизується способами, встановленими цією Програмою.  
82. 23. Державні органи приватизації приймають рішення про приватизацію об'єктів, які належать до комунальної власності, якщо органами місцевого самоврядування були делеговані державним органам приватизації відповідні повноваження.  
83. Розділ IV. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, СТВОРЕНИХ У ПРОЦЕСІ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ  
84. 24. У процесі приватизації майна державного підприємства, ВАТ, яке створене у процесі корпоратизації або приватизації, з метою вдосконалення організаційної структури підприємства, структури його управління, оздоровлення фінансового стану, забезпечення інвестиційної привабливості та ліквідності може проводитись робота з реструктуризації підприємства або реорганізації ВАТ.  
85. 25. Рішення про реструктуризацію приймається Фондом державного майна України на підставі аналізу фінансового стану підприємства, його організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються (надаються) підприємством, пропозицій відповідних органів виконавчої влади, Антимонопольного комітету України, а також висновків комісії з приватизації відповідного об'єкта.  
86. Рішення про реструктуризацію стратегічно важливих для економіки та безпеки держави підприємств приймається за погодженням з Кабінетом Міністрів України.  
87. Для проведення реструктуризації державні органи приватизації створюють комісії з реструктуризації.  
88. 26. Для підготовки проектів з реструктуризації державних підприємств або реорганізації ВАТ, які створено у процесі корпоратизації або приватизації, Фонд державного майна України може залучати незалежних консультантів і експертів з оплатою їх послуг за рахунок коштів позабюджетного Державного фонду приватизації у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, або коштів ВАТ.  
89. Розділ V. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ОБ'ЄКТІВ приватизації  
90. 27. Визначення ціни об'єктів приватизації здійснюється на засадах:  
91. експертної оцінки справедливої вартості активів для визначення розміру статутних фондів господарських товариств, до яких вноситься державне майно, і державного майна (у тому числі пакетів акцій) у разі його продажу шляхом викупу або продажу одному покупцю та в інших випадках, передбачених законодавством;  
92. застосування заходів фінансової реструктуризації з метою запобігання банкрутству підприємств, погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом, Пенсійним фондом, із заробітної плати;  
93. проведення оцінки вартості майна об'єктів агропромислового комплексу та об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, за даними балансу без застосування експертної оцінки.  
94. Порядок визначення початкової ціни продажу об'єктів приватизації (у тому числі пакетів акцій) встановлюється Методикою оцінки. Порядок проведення експертної оцінки майна встановлюється Фондом державного майна України.  
95. 28. Ринкові ціни пакетів акцій акціонерних товариств, що приватизуються шляхом продажу на організованих ринках у встановленому порядку, складаються виходячи з співвідношення попиту і пропозиції у ході продажу. При цьому ринкові ціни можуть бути вищими або нижчими за початкові ціни.  
96. Розділ VI. ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК ЗАКРІПЛЕННЯ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ ПАКЕТІВ АКЦІЙ ВАТ  
97. 29. Закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція може здійснюватися виключно щодо ВАТ, створених на базі об'єктів групи Г. Закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція здійснюється для забезпечення виконання державою контрольних функцій щодо об'єктів групи Г та з метою впливу відповідним чином на прийняття загальними зборами акціонерів рішень виключно з питань, визначених статтями 41 і 42 Закону України "Про господарські товариства", а також щодо ВАТ, в яких за державою закріплено 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція, стосовно:  
98. участі в інших підприємствах та об'єднаннях підприємств;  
99. передачі в заставу, оренду, продажу, і відчуження іншими способами майна ВАТ, балансова вартість якого перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ.  
100. Органи, уповноважені управляти акціями ВАТ, в якому за державою закріплено 50 відсотків плюс одна акція, здійснюють заходи з поліпшення фінансово-господарської діяльності таких ВАТ та несуть відповідальність за її стан.  
101. 30. Закріплення пакета акцій у державній власності відбувається з ініціативи заінтересованих органів виконавчої влади.  
102. 31. Фонд державного майна України організовує захист закріплення пакета акцій у державній власності, який передбачає розгляд пропозицій органу, уповноваженого управляти державним майном, та Фонду у встановленому ним порядку.  
103. Під час захисту Фонд обгрунтовує свою позицію аналізом фінансового стану підприємства, прогнозом грошових надходжень від продажу акцій, аналізом кон'юнктури ринку та прогнозом додаткових витрат з державного бюджету у разі закріплення пакета акцій у державній власності.  
104. 32. Обгрунтування органу, уповноваженого управляти державним майном, повинно містити інформацію, зміст якої визначається Фондом державного майна України, в тому числі щодо термінів, мети тимчасового закріплення пакета акцій у державній власності та методів її досягнення у межах корпоративних прав, які виникатимуть у держави за умови закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція, економічне обгрунтування доцільності закріплення у державній власності пакета акцій, а також інформацію щодо джерел та обсягів державного фінансування ВАТ, якщо таке передбачається.  
105. Для забезпечення публічності та прозорості прийняття відповідного рішення під час захисту можуть бути присутні потенційні покупці, що виявили бажання прийняти участь у приватизації відповідного підприємства, представники секретаріату Кабінету Міністрів України, органів державного контролю, прокуратури, Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, громадськості, засобів масової інформації.  
106. 33. Перед захистом Фонд державного майна України здійснює попередній аналіз обгрунтування закріплення пакета акцій та відмовляє у закріпленні пакета акцій ВАТ у державній власності, про що інформує Кабінет Міністрів України у разі, коли визначені в обгрунтуванні цілі:  
107. передбачають втручання в господарську діяльність товариства;  
108. можливо реалізувати через договірні відносини, а також через економічні, непрямі механізми впливу на роботу ВАТ;  
109. не можуть бути досягнуті через механізми корпоративного управління;  
110. суперечать державній політиці у сфері реформування власності та стримують надходження коштів до державного бюджету від приватизації.  
111. 34. За результатами захисту Фонд державного майна України подає Кабінету Міністрів України висновок щодо закріплення пакета у державній власності та його розміру або недоцільності такого закріплення.  
112. До висновку додається обгрунтування органу, уповноваженого управляти державним майном.  
113. 35. Кабінет Міністрів України окремо щодо кожного ВАТ приймає рішення про закріплення пакета акцій у державній власності на термін до трьох років.  
114. 36. Після закінчення терміну закріплення пакета акцій у державній власності Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про закріплення у державній власності цього пакета на новий термін, але не більш як на три роки. Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про достроковий продаж пакета акцій, закріпленого у державній власності, за поданням Фонду державного майна України. З цією метою Фонд державного майна України раз на рік проводить попереднє опитування потенційних покупців за визначеною ним процедурою та аналізує кон'юнктуру ринку.  
115. 37. Орган, що здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами, постійно на основі відповідної методики аналізує діяльність ВАТ, пакети акцій яких закріплено у державній власності, та щокварталу надає звіт за результатами їх фінансово-економічної діяльності до Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України. У разі коли у ВАТ, в якому 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція закріплені за державою, за 6 місяців до завершення терміну закріплення, погіршився будь-який з зазначених показників: знизились обсяги, рентабельність виробництва, виникла або збільшилась заборгованість підприємства із заробітної плати, платежів до бюджету, державних цільових фондів, зменшилась вартість власного капіталу акціонерного товариства, пакет акцій, тимчасово закріплений за державою, підлягає обов'язковому продажу способами, визначеними цією Програмою.  
116. 38. Пакети акцій, що були раніше закріплені у державній власності, підлягають приведенню у відповідність з вимогами цієї Програми, крім пакетів акцій, переданих до статутних фондів державних холдингових компаній.  
117. Фонд разом із заінтересованими органами виконавчої влади аналізує діяльність раніше створених державних холдингових компаній і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності подальшого їх функціонування.  
118. 39. Умови приватизації об'єктів, приватизація яких згідно із законами здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України, та підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, погоджуються Фондом державного майна України з Кабінетом Міністрів України у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
119. 40. Приватизація об'єкта вважається завершеною з моменту виконання плану приватизації (розміщення акцій) і оформлюється наказом відповідного державного органу приватизації. У разі закріплення у державній власності пакета акцій приватизація вважається завершеною за умови продажу всіх акцій, за винятком закріплених.  
120. Розділ VII. ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ  
121. 41. З метою створення конкурентного середовища і запобігання монополізації товарних ринків за наявності економічних, технологічних та інших умов повинна здійснюватися реструктуризація підприємств з урахуванням вимог антимонопольного законодавства, в тому числі шляхом поділу у разі, коли:  
122. підприємство займає монопольне становище на загальнодержавному чи регіональному товарних ринках;  
123. до складу підприємства входять структурні підрозділи, які не мають тісного технологічного зв'язку з основним виробництвом і можуть бути виділені у самостійні підприємства.  
124. 42. Приватизація підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, здійснюється за погодженням з відповідними органами Антимонопольного комітету України у порядку, визначеному Фондом державного майна України та зазначеним Комітетом.  
125. У випадках, передбачених законодавством, покупець зобов'язаний отримати згоду органів Антимонопольного комітету України на придбання у власність об'єкта приватизації.  
126. 43. Перелік підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному та регіональному товарному ринках, складає та переглядає Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення.  
127. 44. Контроль за додержанням антимонопольного законодавства у процесі приватизації здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до законодавства України.  
128. 45. Вимоги щодо дотримання антимонопольного законодавства обов'язково зазначаються в умовах проведення конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо.  
129. Під час проведення конкурсів, аукціонів щодо майна підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, є обов'язковим подання покупцем відомостей згідно з переліком, що встановлюється Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України.  
130. 46. Порядок розгляду заяв про надання згоди органами Антимонопольного комітету України на придбання у процесі приватизації часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів визначається антимонопольним законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.  
131. У разі коли придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, проводиться із застосуванням конкурсних процедур (торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів тощо) і потребує згоди органів Комітету, заява про надання згоди на це придбання може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніш як за 30 днів з дати затвердження державним органом приватизації результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів тощо.  
132. Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів із дня її надходження за підвідомчістю, якщо протягом цього часу орган Комітету не повернув заявнику заяву з повідомленням, що вона та (або) інші документи не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це перешкоджає її розгляду.  
133. Органи Комітету розглядають заяву про надання згоди на придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів протягом 30 днів з моменту прийняття її до розгляду органом Комітету.  
134. Якщо протягом терміну розгляду заяви, передбаченого абзацом четвертим цього пункту, органи Комітету не розпочали розгляд справи про концентрацію, рішення про надання згоди на придбання часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів вважається прийнятим.  
135. Зобов'язання покупця щодо отримання у випадках, передбачених законодавством, згоди органів Комітету включається до договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.  
136. У разі коли придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів потребує згоди органів Комітету, права та обов'язки сторін, відповідно до договору купівлі-продажу, виникають з моменту отримання такої згоди.  
137. Розділ VIII. РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ  
138. 47. Відкриті акціонерні товариства, створені у процесі приватизації та корпоратизації, випуск акцій яких здійснено у документарній формі, повинні забезпечити формування системи реєстрів власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація прав власності на цінні папери, випущені у документарній формі та на цінні папери, випущені до введення в дію Закону України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", внесення змін до реєстрів акціонерів за результатами будь-якого виду продажу здійснюються на підставі розпорядження державного органу приватизації та переліку власників, форма яких встановлюється Фондом державного майна України за погодження з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
139. 48. Реєстрація прав власності на цінні папери у процесі приватизації, випущені в бездокументарній формі, здійснюється відповідно до Закону України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" зберігачами, відібраними на конкурсній основі у порядку, встановленому Фондом державного майна України.  
140. Державний орган приватизації приймає рішення про знерухомлення цінних паперів, випущених у документарній формі, що належать державі та підлягають продажу на організованих ринках. У процесі знерухомлення таких цінних паперів на ім'я депозитарія як номінального утримувача, зберігач зараховує цінні папери на рахунок у цінних паперах, відкритий державному органу приватизації, та передає необхідні для знерухомлення документи реєстратору. Реєстратор, після отримання необхідних документів, переводить цінні папери з особового рахунку державного органу приватизації на особовий рахунок номінального утримувача - депозитарія, і надсилає свідоцтво про знерухомлення до депозитарію в електронній формі. Свідоцтво про знерухомлення в електронній формі є підставою для здійснення зарахування знерухомлених цінних паперів на рахунок зберігача у депозитарії.  
141. Особи, що бажають придбати акції, випуск яких здійснено у бездокументарній формі, або знерухомлені акції, до початку участі в приватизації повинні відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача (у випадку пільгового продажу - обраного емітентом) та надати інформацію про цей рахунок до державного органу приватизації.  
142. Розділ IX. СПОСОБИ ТА ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ  
143. Приватизація об'єктів групи А  
144. 49. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та цієї Програми.  
145. 50. Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення) у разі, коли це не заборонено законодавством України.  
146. 51. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт приватизації, або у разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) передається у встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в оренду на термін не менш як 10 років.  
147. 52. У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості будівлі (споруди, приміщення). Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому випадку здійснюється із застосуванням експертної оцінки. Таке ж право одержує орендар у разі прийняття рішення про приватизацію відповідно до законодавства України.  
148. 53. Державні органи приватизації приймають за власною ініціативою рішення про приватизацію об'єктів групи А, які створюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежилих приміщень, об'єктів, щодо яких знято заборону на приватизацію у встановленому законом порядку, та інших об'єктів групи А, які не були приватизовані.  
149. 54. У разі коли орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно і орендар не погоджується на викуп такого майна, орган приватизації вправі запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах. При цьому договір оренди зберігає свою силу для нового власника. Продаж орендованих нежитлових приміщень, будівель та споруд незалежно від відомчого підпорядкування здійснюється шляхом приватизації відповідно до законодавства України.  
150. 55. Майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у результаті ліквідації державного підприємства за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, та майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням арбітражного суду, передається ліквідаційною комісією до відповідного державного органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.  
151. Акт приймання-передачі майна ліквідованого підприємства підписується головою ліквідаційної комісії та представником державного органу приватизації.  
152. Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.  
153. 56. У разі ліквідації державного підприємства за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, і передачі його майна для приватизації акт приймання-передачі підписується головою ліквідаційної комісії, створеної цим органом, і представником державного органу приватизації.  
154. 57. Приватизація готелів, об'єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах, здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням таких особливостей:  
155. оцінка вартості майна здійснюється експертним шляхом;  
156. продаж здійснюється переважно на аукціонах, за конкурсами;  
157. закріплення акцій у державній власності у планах приватизації (розміщення акцій) не передбачається.  
158. Приватизація об'єктів груп В та Г  
159. 58. Фонд державного майна України протягом 2000 року пропонує до продажу залишки акцій об'єктів груп Б, В (віднесених до таких груп відповідно до Державної програми приватизації на 1998 рік), продаж акцій яких здійснювався з 1995 до 1999 років включно, для забезпечення глибини продажу 100 відсотків шляхом пропозиції зазначених акцій на організованих ринках у встановленому порядку. У разі коли ці пакети не будуть продані, орган приватизації пропонує їх до викупу акціонерам, які придбали акцій відповідних ВАТ на пільгових умовах, за кошти за ціною на рівні 50 відсотків найнижчої ціни, що склалась за результатами продажу будь-яким способом. У разі відмови у придбанні зазначених акцій, орган приватизації вносить на загальні збори акціонерів питання про анулювання таких акцій відповідно до статей 32, 39 Закону України "Про господарські товариства".  
160. 59. Продаж об'єктів групи В, приватизацію яких розпочато до 2000 року, здійснюється з глибиною 100 відсотків.  
161. Особливості приватизації об'єктів групи Г  
162. 60. Об'єкти групи Г, крім цілісних майнових комплексів, підлягають приватизації шляхом продажу акцій ВАТ з врахуванням таких особливостей:  
163. 1) продажу підлягає контрольний пакет акцій ВАТ;  
164. 2) продаж контрольного пакета акцій здійснюється за конкурсом, як правило, без інвестиційних зобов'язань. Для продажу може пропонуватись блок пакетів акцій підприємств різних груп, якщо це підвищує ефективність впливу промислового інвестора на структурну перебудову відповідного ринку, економіки регіону тощо;  
165. 3) в окремих випадках Фонд державного майна України за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймає рішення щодо продажу контрольного пакета акцій за конкурсом з інвестиційними зобов'язаннями. Умовами такого конкурсу можуть визначатися форми та механізми внесення інвестицій, зобов'язання держави щодо сприяння реструктуризації заборгованості ВАТ, передачі в управління переможцю конкурсу пакета акцій, закріпленого у державній власності, або його частини, а також інші умови.  
166. 4) продаж здійснюється у визначені Фондом державного майна України терміни, виходячи з кон'юнктури ринку;  
167. 5) для учасників конкурсу з продажу контрольного пакета Фонд встановлює кваліфікаційні вимоги, які відповідають цілям та пріоритетам приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. При цьому покупцем контрольного пакета акцій підприємств інвестиційно привабливих галузей (паливно-енергетичного комплексу, металургійної промисловості) може бути вітчизняний або зарубіжний промисловий інвестор, а також їх об'єднання;  
168. 6) невід'ємною умовою договору купівлі-продажу пакета акцій відповідно до підпункту 1 цього пункту є право покупця на придбання, за його згодою, пакета акцій, закріпленого у державній власності. Зазначене право реалізується за умови виконання покупцем зобов'язань за договором купівлі-продажу. При цьому ціна пакета встановлюється на підставі ринкової вартості акцій;  
169. 7) У разі коли продаж акцій особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 61 мав місце до продажу контрольного пакета акцій, ці особи за їх бажанням можуть приєднати свої акції до пакета акцій, який продається Фондом. Після продажу пакета акцій працівники одержують кошти за акції за ціною, яка склалась на конкурсі. Повернення коштів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України;  
170. 8) Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 61, можуть відмовитись від придбання акцій на пільгових умовах. У такому випадку акції, призначені для пільгового продажу, приєднуються державним органом приватизації до пакета акцій, який пропонується для продажу відповідно до підпункту 1 цього пункту Програми, з наступною компенсацією їх вартості у порядку, визначеному Фондом державного майна України;  
171. 9) Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 61 у разі придбання за кошти акцій підприємств групи Г загальною номінальною вартістю до 750 гривень включно мають право на застосуванням 50 відсоткової знижки вартості придбаних акцій під час їх оплати. Якщо до набуття чинності цією Програмою продаж акцій підприємства групи Г не розпочався, пільговий продаж акцій проводиться після здійснення всіх інших видів продажу, передбачених у плані приватизації (з попереднім резервуванням пакета акцій для пільгового продажу). При цьому ціна однієї акції у разі пільгового продажу акцій встановлюється Фондом на рівні 50 відсотків найнижчої ціни, за якою було продано акції будь яким способом, але не більш як 50 відсотків номінальної вартості акції.  
172. 10) Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов'язань, визначених умовами конкурсу, аукціону чи викупу для нового власника.  
173. У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт приватизації у разі його подальшого відчуження копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до органу приватизації. Орган приватизації має право вимагати від нового власника виконання зобов'язань, зазначених у договорі купівлі-продажу і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством.  
174. Органи приватизації повідомляють про обтяження таких акцій реєстраторів - при документарній формі випуску акцій, або зберігачів - при бездокументарній формі, чи у разі знерухомлення відповідних акцій;  
175. 11) Для кожного підприємства, що підлягає приватизації, або групи таких підприємств, здійснюється інформаційна підтримка - в Інтернеті, у всесвітньо визнаних та вітчизняних засобах інформації;  
176. 12) У разі закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція, Фонд пропонує для продажу на конкурсі єдиним пакетом всі акції, які є непроданими на момент прийняття рішення про продаж за конкурсом. При цьому на умови продажу поширюється дія підпункту 3 цього пункту.  
177. У разі коли покупцю зазначеного пакета акцій передано в управління державний пакет акцій або його частина, розмір якого разом з придбаним покупцем пакетом акцій становить більш як 50 відсотків статутного фонду ВАТ, продаж пакетів акцій такому покупцеві та його відповідальність за наслідки діяльності встановлюється на умовах, передбачених підпунктами 2-4 та 6-11 цього пункту.  
178. У разі приватизації підприємств, віднесених цією Програмою до групи Г незалежно від етапу їх приватизації (крім цілісних майнових комплексів), застосовуються процедури, зазначені у підпункті 4 пункту 22 цієї Програми.  
179. Для підтримки ліквідності акцій підприємств групи Г Фонд пропонує до продажу через організаторів торгівлі цінними паперами пакети акцій у розмірі до 5 відсотків статутного фонду цих підприємств за винятком тих, що виставлені до продажу відповідно до підпункту 2 цього пункту.  
180. Способи продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації  
181. 61. Організацію продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, здійснюють державні органи приватизації, в тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб, шляхом:  
182. 1) продажу акцій загальною номінальною вартістю до 750 гривень працівникам підприємств, майно яких приватизується, що не скористались можливістю придбання акцій за приватизаційні майнові сертифікати, а також колишнім працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів України про працю і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров'я, а також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають;  
183. Ціна однієї акції при пільговому продажу встановлюється Фондом державного майна України на рівні найнижчої ціни, за якою було продано акції відповідного ВАТ, але не вище від номінальної вартості;  
184. 2) продажу через організаторів торгівлі цінними паперами згідно з їх правилами та у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;  
185. 3) продажу за кошти громадянам та фінансовим посередникам пакетів акцій об'єктів групи В через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" (далі - Національна мережа аукціонних центрів);  
186. 4) продажу пакетів акцій за конкурсом відповідно до Положення, затвердженого Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;  
187. 5) продажу пакетів акцій на міжнародних фондових ринках відповідно до законодавства та норм і правил функціонування зазначених ринків в тому числі через депозитарні розписки, а також із залученням радників;  
188. 6) продажу пакетів акцій на відкритих торгах у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом;  
189. 7) продажу пакетів акцій із застосуванням фондових деривативів у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом та Міністерством фінансів;  
190. 8) продажу пакетів акцій із застосуванням в якості засобу платежу українських зовнішніх державних зобов'язань у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
191. У разі продажу пакета акцій ВАТ розміром до 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція покупцями можуть бути ті, що вважаються такими відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна". При цьому у разі придбання пакета акцій більш як 25 відсотків статутного фонду суб'єктами фондового ринку, в тому числі фінансовими посередниками, обов'язковою умовою продажу є надання органам приватизації інформації щодо особи, в інтересах якої придбано пакет акцій.  
192. У разі придбання пакетів акцій паливно-енергетичного комплексу зазначена інформація подається органам приватизації незалежно від розміру придбаного пакета акцій.  
193. У разі продажу пакета акцій, на який нараховані дивіденди за час коли цей пакет перебував у державній власності, сума нарахованих дивідендів підлягає перераховуванню товариством до державного бюджету.  
194. Умови проведення конкурсів, аукціонів з продажу контрольних пакетів акцій ВАТ, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, обов'язкого повинні передбачати недопущення до участі у конкурсі, аукціоні покупців, якщо інформація щодо відносин контролю, що надана ними за умовами конкурсу аукціону, не дає змоги встановити всіх суб'єктів господарювання, які будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ.  
195. 62. У місячний термін після набрання чинності цією Програмою Фонд державного майна України публікує інформацію щодо ВАТ з метою визначення способу їх продажу на підставі попиту потенційних покупців.  
196. 63. У разі коли на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від одного покупця, такий пакет акцій може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві за умови забезпечення ним реалізації визначених продавцем умов.  
197. 64. Приватизація орендованого державного майна здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" з урахуванням вимог цієї Програми. Рішення про перетворення орендних підприємств у ВАТ приймається на підставі планів приватизації у десятиденний термін з дня їх затвердження.  
198. 65. У разі перетворення орендних підприємств у ВАТ, його засновниками виступають з боку держави державні органи приватизації, а з боку орендаря - господарське товариство, створене орендарем.  
199. 66. Підготовка до приватизації та продаж акцій здійснюється Фондом державного майна України, регіональними відділеннями самостійно або з залученням юридичних осіб - радників, з якими державні органи приватизації укладають договори.  
200. 67. Продаж акцій на відкритих торгах здійснюється Фондом державного майна України із залученням на конкурсних засадах уповноважених осіб.  
201. 68. Радником відповідно до цієї Програми визнається юридична особа (або об'єднання юридичних осіб), яка за договором з Фондом державного майна України бере на себе зобов'язання щодо надання за відповідну плату послуг з підготовки об'єкта до приватизації, пошуку потенційних покупців та організації продажу пакета акцій.  
202. 69. Відбір радників та уповноважених осіб здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України.  
203. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва  
204. 70. Об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти, а також за ініціативою органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, об'єкти незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств, які не підлягають приватизації (далі - об'єкти незавершеного будівництва), приватизуються шляхом:  
205. продажу на аукціоні, за конкурсом;  
206. продажу під розбирання;  
207. викупу (за наявності одного покупця);  
208. передачі на умовах відповідного договору (включаючи договір оренди або договір про спільну діяльність) особам, які можуть бути покупцями для завершення будівництва;  
209. внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства як внесок держави, з наступною приватизацією у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України після завершення будівництва відповідного об'єкта.  
210. 71. Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва, крім випадків продажу під розбирання, є:  
211. встановлення терміну завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва;  
212. заборона продажу об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до моменту завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію. У разі неможливості завершення будівництва в установлені терміни за наявності відповідних обгрунтувань терміни завершення будівництва можуть змінюватися за рішенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування з укладенням додаткового договору.  
213. У разі невиконання умов, зазначених у цьому пункті, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об'єкт приватизації у державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, нанесені невиконанням умов договору.  
214. 72. Земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва, за ініціативою покупця приватизуються разом з об'єктами незавершеного будівництва. Земельні ділянки, що не підлягають приватизації згідно із статтею 4 Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на приватизацію зазначених ділянок.  
215. Іноземним юридичним особам, іноземцям, особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю іноземних юридичних осіб та іноземців, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, іноземним державам земельні ділянки надаються тільки в довгострокову оренду.  
216. 73. Для включення об'єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного будівництва, обов'язково подають державним органам приватизації такі документи:  
217. лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об'єкта незавершеного будівництва;  
218. погодження органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, або витяг з плану приватизації підприємства (ВАТ), до статутного фонду якого не увійшов відповідний об'єкт незавершеного будівництва;  
219. довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та технічної документації щодо об'єкта незавершеного будівництва, у разі потреби разом з проектно-кошторисною та технічною документацією;  
220. довідку про відведення земельної ділянки під об'єкт незавершеного будівництва, а у разі відсутності такого відведення - пояснення про його причини.  
221. 74. Державні органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють управління об'єктами незавершеного будівництва, про включення відповідних об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, у місячний термін з дня прийняття такого рішення.  
222. 75. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів з дня опублікування переліку об'єктів, що пропонуються для продажу, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж. При цьому може бути змінено умови продажу, включаючи зменшення початкової ціни.  
223. 76. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який повторно пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж об'єкта незавершеного будівництва під розбирання. Продаж об'єктів незавершеного будівництва під розбирання може бути визначений органом приватизації і як самостійний спосіб приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами. Ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва у разі його продажу під розбирання може визначатися за рішенням державного органу приватизації експертним шляхом.  
224. 77. Громадянам та юридичним особам України, які відповідно до законодавства України є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50 відсотків вартості (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) цих об'єктів може надаватися розстрочка платежу на термін до п'яти років (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років). На суму відстроченого платежу нараховуються відсотки за ставкою, яка обчислюється виходячи з річного рівня інфляції, збільшеного на три відсоткові пункти.  
225. 78. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва під розбирання орган приватизації приймає рішення про виключення такого об'єкта з переліку об'єктів, що підлягають приватизації, і повертає його відповідному органу, який здійснював управління зазначеним об'єктом, для прийняття рішення про подальше використання.  
226. 79. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні, за конкурсом або через викуп, а також для передачі до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією визначається за даними балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Державним комітетом статистики України.  
227. 80. Вартість земельної ділянки визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах або його органами на місцях на підставі експертної оцінки. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, зараховуються до бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташовані приватизовані земельні ділянки.  
228. 81. Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному майданчику об'єкта незавершеного будівництва, або невстановлене устаткування, придбане для функціонування об'єкта після завершення будівництва, можуть бути продані на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва, так і окремо. Початкова ціна продажу будівельних матеріалів та устаткування визначається згідно з Методикою оцінки.  
229. 82. У разі коли у процесі підготовки до продажу будівельних матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, такі будівельні матеріали, устаткування можуть бути продані цьому покупцеві за початковою ціною.  
230. 83. У разі коли після повторного оголошення про продаж будівельних матеріалів, устаткування від покупців не надійшло жодної заявки, питання про подальше використання таких будівельних матеріалів, устаткування розглядається органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідний об'єкт незавершеного будівництва.  
231. 84. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за рахунок власних коштів державного підприємства, йому перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації об'єкта незавершеного будівництва, за вирахуванням коштів, витрачених на проведення приватизації.  
232. 85. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за рахунок централізованих капіталовкладень розподіл коштів, які надійшли до позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу цього об'єкта, здійснюється за такими напрямами у відсотках:  
233. До Державного бюджету України 65  
234. Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією (з них 75 відсотків - Національній мережі аукціонних центрів у разі, коли продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється зазначеною компанією) 20  
235. Підприємству, на балансі якого перебував об'єкт незавершеного будівництва 15  
236. 86. У разі коли будівництво об'єкта незавершеного будівництва фінансувалося за рахунок власних коштів державного підприємства та коштів централізованих капіталовкладень, державному підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, отримані від приватизації цього об'єкта, пропорційно його вкладу в будівництво. Решта коштів розподіляється відповідно до напрямів, установлених пунктом 85 цієї Програми.  
237. 87. Зазначені у пунктах 84-86 цієї Програми кошти використовуються державними підприємствами виключно на поповнення обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.  
238. 88. Дев'яносто відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми. Інші кошти, одержані від продажу цих об'єктів, використовуються для погашення витрат на проведення приватизації.  
239. 89. Органи, уповноважені управляти державним майном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щокварталу складають переліки об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та передають їх відповідним державним органам приватизації.  
240. Державні органи приватизації у тритижневий термін з дня отримання переліків приймають рішення щодо приватизації об'єктів незавершеного будівництва.  
241. 90. Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати від покупців, з якими укладено договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цим договором, у тому числі щодо будь-яких грошових стягнень або пайової участі у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.  
242. 91. Суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється з моменту придбання об'єкта незавершеного будівництва протягом терміну будівництва, визначеного умовами приватизації, включати витрати, пов'язані з добудовою об'єкта незавершеного будівництва та введенням його в експлуатацію, до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток.  
243. 92. Покупець об'єкта незавершеного будівництва з моменту придбання об'єкта протягом терміну будівництва, визначеного умовами приватизації, звільняється від плати за землю, на якій розташований цей об'єкт.  
244. Приватизація об'єктів групи Е  
245. 93. Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі у майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств, здійснюється відповідно до установчих документів цих підприємств та у порядку, що визначається Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
246. 94. Продаж цінних паперів, паїв, іншого майна, що є державною власністю і входить до складу майна підприємств, розташованих за кордоном, здійснюється у порядку, що визначається Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
247. 95. Оцінка вартості об'єктів групи Е, незалежно від способу продажу, здійснюється експертним шляхом. Якщо пакет акцій або розмір частки (паю) становлять менш як 10 відсотків та (або) мають номінальну вартість меншу ніж 5000 гривень, оцінка здійснюється відповідно до вимог Методики оцінки.  
248. 96. Приватизації часток (паїв) держави у майні підприємств із змішаною формою власності (включаючи міжгосподарські підприємства) може передувати підготовка об'єкта відповідно до розділу III цієї Програми, під час якої визначаються наявність та розмір державних часток (паїв), а також склад засновників (учасників) цих підприємств.  
249. 97. У разі відсутності згоди недержавних засновників (учасників) підприємства із змішаною формою власності на викуп державної частки (паю), за ціною, визначеною згідно з Методикою оцінки, державна частка (пай) цього підприємства приватизується шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом та іншими конкурентними способами продажу в порядку, встановленому законодавством України.  
250. Акції (частки, паї), що належать державі у майні міжгосподарських підприємств та створених на їх базі господарських товариств, приватизуються у порядку, що визначається Фондом державного майна України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.  
251. Приватизація об'єктів групи Ж  
252. 98. Приватизація майна об'єктів, віднесених до групи Ж, здійснюється способами, передбаченими цією Програмою.  
253. 99. Продаж об'єктів групи Ж здійснюється у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.  
254. Вартість об'єктів групи Ж визначається відповідно до Методики оцінки.  
255. 100. У разі достатнього економічного обгрунтування у встановленому Фондом державного майна України порядку можливе перепрофілювання об'єктів без зміни їх призначення щодо надання соціальних послуг.  
256. 101. Органи, уповноважені управляти майном об'єктів, віднесених до групи Ж, подають до державних органів приватизації переліки об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації. Органи приватизації за погодженням з відповідними місцевими державними адміністраціями щокварталу затверджують переліки об'єктів, що підлягають приватизації. У разі не надходження протягом трьох тижнів від відповідної державної адміністрації відповіді щодо погодження переліку об'єктів групи Ж, поданий перелік вважається погодженим.  
257. 102. Одночасно з поданням на включення до переліку об'єкта соціальної сфери орган, уповноважений управляти цим майном, надає пропозиції щодо терміну збереження профілю діяльності або можливості перепрофілювання відповідного об'єкта.  
258. 103. Рішення про приватизацію об'єктів групи Ж, внесених до переліків, зазначених у пункті 101 цієї Програми, приймається державними органами приватизації на підставі заяв покупців або за власною ініціативою.  
259. 104. ВАТ, яке більш як 5 років утримує за рахунок власних коштів об'єкт групи Ж, має право викупу об'єкта за експертною оцінкою.  
260. 105. Об'єкти освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури, що розташовані у сільській місцевості, які не були перередані у власність територіальних громад і утримуються за рахунок коштів ВАТ, у разі відсутності заяв на приватизацію можуть бути передані в оренду цьому ВАТ.  
261. 106. Об'єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років і знаходяться в аварійному стані, можуть перепрофілюватися за погодженням з органами місцевого самоврядування і виконавчої влади.  
262. 107. Ініціатива щодо приватизації об'єктів групи Ж, які використовуються не за призначенням, знаходяться в оренді, або не функціонують, виходить від державних органів приватизації, орендарів, або підприємств, на балансі яких вони перебувають, за погодженням з органами уповноваженими управляти відповідним майном та відповідними місцевими органами виконавчої влади.  
263. У разі відмови у приватизації з боку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зазначені органи повинні надати державному органу приватизації інформацію про джерела фінансування об'єкта та гарантії щодо його надходження.  
264. 108. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єктів соціальної сфери протягом 30 календарних днів з дня опублікування переліку об'єктів, що пропонуються для продажу, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж таких об'єктів на аукціоні, за конкурсом. При цьому за погодженням з органами уповноваженими управляти відповідним майном може бути змінено умови продажу, включаючи змінення початкової ціни. Якщо і після повторного аукціону, конкурсу заяв на приватизацію об'єкта соціальної сфери не надійшло, державний орган приватизації приймає рішення про продаж індивідуально визначеного майна такого об'єкта.  
265. 109. Переліки об'єктів групи Ж затверджуються регіональними відділеннями Фонду державного майна України.  
266. Розділ X. ГАЛУЗЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ  
267. 110. Приватизація майна підприємств агропромислового комплексу здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" та дотриманням вимог, передбачених підрозділом "Приватизація об'єктів групи Е" та розділом X цієї Програми.  
268. 111. Приватизації підприємств агропромислового комплексу може передувати передприватизаційна підготовка відповідно до розділу III цієї Програми.  
269. При цьому у ВАТ, створених на базі державного майна підприємств агропромислового комплексу, приватизація яких здійснюється відповідно до статті 25 Закону України "Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі", у державній власності тимчасово терміном на 3 роки залишається 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція відповідного ВАТ.  
270. 112. Фонд державного майна України приводить у відповідність з цією Програмою розмір пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності. У цьому випадку перепогодження планів розміщення з Кабінетом Міністрів України не здійснюється. Вивільнені акції підлягають продажу через організаторів торгівлі цінними паперами та Національну мережу аукціонних центрів.  
271. 113. Продаж акцій ВАТ, створених у процесі приватизації на базі несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, сільськогосподарським товаровиробникам (працівникам сільськогосподарських підприємств) здійснюється протягом трьох місяців.  
272. 114. Радгоспи та інші підприємства сільського і рибного господарства можуть приватизуватися шляхом перетворення у колективні сільськогосподарські підприємства.  
273. 115. У разі перетворення радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства бізнес-план не розробляється, оцінка вартості об'єкта приватизації здійснюється відповідно до Методики оцінки.  
274. 116. Не потребують погодження з Кабінетом Міністрів України умови приватизації підприємств агропромислового комплексу, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства.  
275. При цьому радгоспи та інші підприємства сільського та рибного господарства, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства, приватизуються шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства.  
276. 117. Працівники радгоспу або іншого підприємства сільського та рибного господарства, що приватизується, а також колишні працівники цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів України про працю і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інваліди, звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівники, звільнені за станом здоров'я, а також працівники соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають, вправі у разі продажу пакета акцій відповідного підприємства, що вивільняється після закріплення у державній власності, використати свої пільги щодо безоплатної передачі майна, нереалізовані у повному обсязі під час розміщення решти акцій цього підприємства.  
277. 118. Приватизація об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". Оцінка вартості майна таких об'єктів здійснюється за даними балансу без застосування експертної оцінки.  
278. 119. Працівники об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 61 цієї Програми, і прирівняні до них особи мають право на придбання будь-якого пакета акцій (будь-якої частки майна - для об'єктів групи А) ВАТ, створених на базі цих об'єктів, за номінальною вартістю у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.  
279. 120. Об'єкти, розташовані у зоні безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підлягають приватизації за умови згоди Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерства екології та природних ресурсів України.  
280. 121. З метою ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова Кабінет Міністрів України визначає перелік ВАТ, розміри пакетів акцій цих товариств, які пропонуються для продажу за гроші на фондових біржах, та терміни їх продажу.  
281. 122. Кошти, що надійдуть на рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу акцій зазначених ВАТ, розподіляють за такими напрямами у відсотках:  
282. до Харківського обласного фонду ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 75  
283. Виконання пункту 130 цієї Програми 22  
284. Відшкодування витрат, пов'язаних з продажем акцій 3  
285. 123. Під час приватизації об'єктів санаторно-курортної зони до статутного фонду господарського товариства може вноситись право оренди прибережної зони терміном не менше ніж на 50 років, та право оренди земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт приватизації, але не більше від терміну існування господарського товариства. При цьому співзасновниками господарського товариства виступають державні органи приватизації, місцеві органи самоврядування та інвестори.  
286. Розділ XI. ЗАВДАННЯ ЩОДО ОБСЯГІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА 2000 РІК ТА ПРОГНОЗ НА ДВА НАСТУПНИХ РОКИ  
287. 124. Пропозиції щодо обсягів підготовки до приватизації об'єктів груп В, Г та Д, що належать до сфери управління органів виконавчої влади@: ______________________________  
288. @ Орієнтовні обсяги підготовки об'єктів за групами передані до органів приватизації органами виконавчої влади. ______________________________  
289. Органи виконавчої влади В Г Усього Д  
290. за органом виконавчої влади В,Г  
291. Державний комітет промислової політики України 27 15 42 857  
292. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України 2 0 212  
293. Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів "Укрбудматеріали" 0 0 0 200  
294. Міністерство культури і мистецтв України 1 0 1 17  
295. Міністерство транспорту України 11 10 21 493  
296. Міністерство аграрної політики України 103 0 103 681  
297. Українська кооперативно-державна корпорація по агропромисловому будівництву "Украгропромбуд" 10 0 10 0  
298. Міністерство освіти і науки України 0 0 0 60  
299. Міністерство палива та енергетики України 60 10 70 669  
300. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 0 0 0 50  
301. Міністерство охорони здоров'я України 0 0 0 143  
302. Міністерство внутрішніх справ України 0 0 0 58  
303. Міністерство оборони України 0 0 0 185  
304. Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 0 0 0 10  
305. Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України 0 0 0 156  
306. Державний комітет лісового господарства України 0 0 0 50  
307. Державний комітет зв'язку та інформатизації України 0 0 0 116  
308. Державний комітет у справах охорони державного кордону України 0 0 0 3  
309. Державний комітет України по земельних ресурсах 0 0 0 30  
310. Комітет водного господарства України 0 0 0 144  
311. Інші 13 0 13 66 __________ Усього: 217 35 252 4000  
312. 125. Пропозиції щодо кількості підприємств, які підлягають підготовці до продажу (об'єкти груп В, Г) та продажу (об'єкти групи Д) у 2000 році за регіонами:  
313. Регіони В Г Загалом за Д  
314. регіоном  
315. В,Г Автономна Республіка Крим 14 0 14 25  
316. Області:  
317. Вінницька 2 1 3 24  
318. Волинська 3 0 3 18  
319. Дніпропетровська 9 1 10 35  
320. Донецька 12 6 18 66  
321. Житомирська 2 0 2 85  
322. Закарпатська 4 2 6 16  
323. Запорізька 7 1 8 26  
324. Івано-Франківська 2 1 3 14  
325. Київська 14 5 19 40  
326. Кіровоградська 8 2 10 20  
327. Луганська 50 6 56 53  
328. Львівська 6 0 6 50  
329. Миколаївська 1 1 2 25  
330. Одеська 10 0 10 33  
331. Полтавська 3 3 6 25  
332. Рівненська 2 1 3 18  
333. Сумська 6 0 6 12  
334. Тернопільська 5 0 5 20  
335. Харківська 16 2 18 50  
336. Херсонська 4 1 5 25  
337. Хмельницька 4 0 4 13  
338. Черкаська 13 0 13 18  
339. Чернівецька 2 0 2 26  
340. Чернігівська 3 0 3 25  
341. м.Київ 12 1 13 30  
342. м. Севастополь 3 1 4 8 _______________ Усього: 217 35 252 800  
343. 126. Пропозиції щодо кількості підприємств груп В та Г, підготовка яких завершилась до 1 січня 2000 р. та які підлягають до продажу@ у 2000 році за регіонами: ______________________________  
344. @Продажем вважається реалізація планів розміщення акцій, приведених у відповідність з цією Програмою. ______________________________  
345. Регіони В Г Загалом за регіоном  
346. В,Г  
347. Автономна Республіка Крим 19 5 24  
348. Області:  
349. Вінницька 32 6 38  
350. Волинська 5 3 8  
351. Дніпропетровська 58 21 79  
352. Донецька 60 24 84  
353. Житомирська 24 4 28  
354. Закарпатська 73 5 78  
355. Запорізька 34 24 58  
356. Івано-Франківська 21 8 29  
357. Київська 69 8 77  
358. Кіровоградська 40 4 44  
359. Луганська 57 16 73  
360. Львівська 28 14 42  
361. Миколаївська 14 6 20  
362. Одеська 26 8 34  
363. Полтавська 12 5 17  
364. Рівненська 5 5 10  
365. Сумська 36 5 41  
366. Тернопільська 37 4 41  
367. Харківська 45 16 61  
368. Херсонська 25 6 31  
369. Хмельницька 19 9 28  
370. Черкаська 29 6 35  
371. Чернівецька 19 4 23  
372. Чернігівська 15 5 20  
373. м. Київ 51 15 66  
374. м. Севастополь 2 3 5 _______________ Усього: 855 239 1094  
375. Завдання щодо приватизації об'єктів груп Е і Ж встановлюються виходячи з пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають, та органів місцевого самоврядування і затверджуються наказами Фонду державного майна України.  
376. 127. Виходячи з пріоритетів приватизації прогнозується встановлення завдання щодо обсягів приватизації майна об'єктів груп В і Г на 2001-2002 роки орієнтовно у кількості 600 об'єктів.  
377. Фонд державного майна України має забезпечити надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, у 2001-2002 роках у сумі, еквівалентній відповідно 1,5 млрд. та 1 млрд. доларів США.  
378. Приватизацію об'єктів та надходження коштів до державного бюджету в обсягах, визначених цією Програмою передбачається забезпечити за рахунок здійснення таких заходів:  
379. поетапного продажу акцій ВАТ "Укртелеком";  
380. скорочення переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;  
381. перегляду і уточнення переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;  
382. скорочення кількості ВАТ, пакети акцій яких закріплені у державній власності.  
383. Розділ XII. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  
384. 128. Кошти, одержані від продажу державного майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (від покупців за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців на участь в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації; надходження від продажу патентів на право оренди приміщень; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), відповідно зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим.  
385. 129. У 2000 році Фонд державного майна України має забезпечити надходження коштів до Державного бюджету України у сумі не менш як 2,5 млрд. гривень від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств.  
386. Кошти, одержані від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розділ витрат та витрат, пов'язаних із залученням радників та уповноважених осіб) та інші надходження розподіляються за напрямами, у відсотках: Державний бюджет 90 Виконання Програми 8  
387. На розвиток підприємництва 2  
388. 130. Розрахунок витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми у відсотках@: __________________________ Дозволяється перерозподіл коштів між статтями витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми __________________________ Створення і функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, придбання програмної продукції 2,5  
389. Оплата послуг Національної мережі аукціонних центрів, пов'язаних із завершенням сертифікатної приватизації, проведенням грошових аукціонів, послуг інших сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, пов'язаної з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією, приватизацією, послуг зберігачів, уповноважених осіб при розміщенні акцій на міжнародних ринках шляхом випуску депозитарних розписок 17 Оплата послуг радників (уповноважених осіб) при підготовці до продажу пакетів акцій на конкурсах, відкритих торгах (тендерах) 35 Проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення індивідуальної приватизації, висвітлення приватизаційних процесів в Україні у засобах масової інформації, підтримка сторінки Фонду державного майна України в Інтернет 10  
390. Оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки на зв'язок, утримання та оренду транспорту, оренду приміщень, в яких розташовані органи приватизації, придбання інформаційно-довідкової та передплатної літератури, архівацію документації, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, оплата комунальних послуг, витрат на відрядження, оплата представницьких витрат, транспорту, обладнання та інвентарю) 14 Матеріальне заохочення працівників державних органів приватизації, а також соціально-побутове забезпечення 17  
391. Фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації, в тому числі розрахунки за борговими зобов'язаннями 1 Видання Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію 1 Навчання кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами 2,5 _____________ Усього: 100  
392. 131. Кошти, одержані від продажу об'єктів приватизації, в тому числі групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств, розподіляються за напрямами у відсотках:  
393. Державний бюджет України 30  
394. Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією 10  
395. Підприємству, на балансі якого перебував об'єкт, в тому числі групи Ж 60  
396. Розділ XIII. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВІРНИХ УМОВ  
397. 132. У разі укладення договору купівлі-продажу, до нього повинні включатися санкції за порушення його умов згідно із статтею 29 Закону України "Про приватизацію державного майна".  
398. 133. До договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, можуть включатися зобов'язання покупця, які були визначені умовами конкурсу щодо забезпечення певних показників діяльності (мінімального розміру доходів, надходжень до бюджетів тощо) підприємства.  
399. 134. Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов'язань, визначених умовами конкурсу, аукціону чи викупу для нового власника.  
400. 135. У договорах купівлі-продажу інвестиції, якщо такі були передбачені умовами продажу, визначаються з розбивкою за роками та кварталами з обов'язковим відображенням усіх їх форм у грошовому вираженні.  
401. 136. У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт приватизації у разі його подальшого відчуження копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до державного органу приватизації. Орган приватизації має право вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу, і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством.  
402. 137. У разі розірвання договору купівлі-продажу державного майна за рішенням суду, арбітражного суду через невиконання покупцем договірних зобов'язань, об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну власність.  
403. Порядок повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.  
404. У разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу у судовому порядку, у зв'язку з невиконанням їх умов, відшкодування покупцям вартості об'єктів приватизації провадиться на підставі рішення суду, арбітражного суду з коштів позабюджетного Державного фонду приватизації або фонду приватизації Автономної Республіки Крим, отриманих від повторного продажу цих об'єктів, у порядку встановленому Фондом державного майна України.  
405. 138. До договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, можуть вноситися за згодою сторін зміни відповідно до Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого Фондом державного майна України.  
406. 139. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу здійснює державний орган приватизації, яким укладено відповідний договір.  
407. 140. За результатами перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу складаються акти перевірок за формою, встановленою Фондом державного майна України.  
408. 141. Покупець об'єкта приватизації зобов'язаний надавати державному органу приватизації інформацію, склад та термін надання якої встановлюються договором купівлі-продажу.  
409. Розділ XIV. ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ.  
410. Захист прав акціонерів у процесі приватизації та у післяприватизаційний період  
411. 142. Усі прості іменні акції відповідного ВАТ є рівнозначними за обсягом прав акціонерів і розміром дивідендів, що виплачуються за ними.  
412. 143. Право голосу за акціями може бути передане акціонером іншій фізичній або юридичній особі за довіреністю або дорученням, виданими з додержанням вимог законодавства.  
413. 144. До виконання плану приватизації (розміщення акцій) ВАТ, щодо яких передбачається закріплення у державній власності пакетів акцій відповідно до розділу VI цієї Програми, або до розміщення акцій у кількості, що відповідає 75 відсоткам загальної кількості акцій відкритого акціонерного товариства, цьому товариству та державним органам приватизації забороняється:  
414. відчужувати майно (необоротні активи), що належить товариству, та здійснювати операції з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг), якщо на момент укладення відповідної угоди балансова вартість таких активів або зобов'язань перевищує суму, еквівалентну 14000 ЕUR за курсом, встановленим Національним банком України, або перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ;  
415. приймати рішення про реорганізацію ВАТ шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;  
416. змінювати номінальну вартість або кількість акцій без зміни розміру статутного фонду ВАТ;  
417. приймати рішення про збільшення або зменшення статутного фонду, крім випадків збільшення статутного фонду на суму збільшення вартості власного капіталу товариства.  
418. Зазначені обмеження не поширюються на ВАТ, щодо яких проводяться роботи з реорганізації або реструктуризації.  
419. 145. ВАТ, акції якого підлягають дробленню за підсумками аукціону, зобов'язане здійснити реєстрацію власників таких акцій не пізніш як за два місяці після затвердження та публікації підсумків аукціонів.  
420. 146. До виконання плану приватизації (розміщення акцій) рішення про участь ВАТ у об'єднаннях підприємств і промислово-фінансових групах та про його внески до статутних фондів інших господарюючих суб'єктів приймається лише за рішенням загальних зборів. При цьому розмір пакета акцій, що вноситься, не може перевищувати 20 відсотків статутного фонду ВАТ.  
421. 147. Забороняється встановлення емітентом не передбачених законодавством обмежень щодо відчуження акціонером ВАТ акцій, придбаних ним у процесі приватизації.  
422. 148. ВАТ, створене у процесі приватизації, зобов'язане здійснити оцінку активів товариства, виходячи з балансової вартості, та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами рішень про укладення угод або кількох взаємопов'язаних угод щодо відчуження майна (необоротних активів) підприємства та здійснення операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг), якщо на момент укладення відповідної угоди балансова вартість таких активів або зобов'язань перевищує суму, еквівалентну 14000 EUR за курсом, встановленим Національним банком України, або перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ.  
423. 149. У разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів щодо реструктуризації або реорганізації ВАТ, акції акціонерів, які голосували проти цього рішення, за їх бажанням підлягають обов'язковому викупу акціонерним товариством відповідно до статті 32 Закону України "Про господарські товариства".  
424. 150. Фінансова підтримка підприємств здійснюється шляхом перерахування на безповоротній основі відповідно до пункту 130 цієї Програми 60 відсотків коштів, отриманих від продажу об'єкта приватизації групи Ж, який перебуває у підприємства на балансі, цьому підприємству у порядку, встановленому Фондом державного майна України.  
425. 151. Справу про банкрутство створених у процесі приватизації ВАТ, продаж акцій яких розпочався, може бути порушено лише після виконання плану розміщення акцій ВАТ, щодо яких передбачається закріплення у державній власності пакетів акцій відповідно до розділу VI цієї Програми, або до розміщення акцій у кількості, що відповідає 75 відсоткам загальної кількості акцій ВАТ.  
426. Розділ XV. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  
427. Організаційне забезпечення виконання Програми  
428. 152. Фонд державного майна України, органи виконавчої влади здійснюють заходи з підготовки та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо визначення відповідно до цієї Програми способів приватизації майна підприємств у окремих галузях.  
429. 153. Фонд державного майна України у двотижневий термін з дня набрання чинності цією Програмою доводить до відповідних державних органів приватизації, заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів Антимонопольного комітету України графік приватизації об'єктів, включених до завдань, визначених цією Програмою, з розподілом повноважень щодо їх приватизації між Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями.  
430. 154. У разі коли приватизацію об'єкта проводить Фонд державного майна України, до складу комісії з приватизації може включатися також представник відповідного регіонального відділення Фонду з правом дорадчого голосу.  
431. 155. Фонд державного майна України забезпечує підготовку і перепідготовку працівників державних органів приватизації та органів виконавчої влади з питань реалізації цієї Програми.  
432. Законодавче забезпечення виконання Програми  
433. 156. Для забезпечення виконання цієї Програми Фонд державного майна України разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів.  
434. Інформаційне забезпечення процесу приватизації  
435. 157. Фонд державного майна України разом із Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державним інформаційним агентством України, Державним комітетом зв'язку України, Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України здійснюють заходи щодо інформування громадян України та іноземців про умови приватизації в Україні.  
436. 158. Фонд державного майна України здійснює вивчення попиту на об'єкти, які включені у процес приватизації у 2000 році, шляхом оприлюднення міжнародно прийнятної інформації про підприємства у національних і міжнародних друкованих та електронних засобах масової інформації, в тому числі, Інтернет.  
437. 159. Фонд державного майна України, регіональні відділення та представництва публікують інформацію про приватизацію у терміни та у порядку, визначені законодавством. Інформація про результати всіх видів продажу підлягає публікації у виданнях державних органів приватизації не пізніш як за 30 днів після затвердження підсумків продажу Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями.  
438. 160. Інформація про терміни та умови проведення відкритих торгів та конкурсів за участю іноземних інвесторів має бути опублікована в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, центральній та місцевій пресі не пізніш як за 50 календарних днів до дати проведення торгів, конкурсів.  
439. 161. Голова Фонду державного майна України, керівники регіональних відділень та представництв Фонду несуть персональну відповідальність за своєчасність та повноту інформації про об'єкти, які приватизуються.  
440. Заходи щодо завершення сертифікатної приватизації  
441. 162. Протягом 2000 року Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України та Фондом державного майна України вживають заходів до запровадження механізму погашення невикористаних компенсаційних сертифікатів.  
442. 163. Після списання коштів з позабалансових рахунків позабюджетного Державного фонду приватизації компенсаційні сертифікати передаються до архіву. Термін їх зберігання становить п'ять років. За розпорядженням Національного банку України компенсаційні сертифікати знищуються у порядку, встановленому Національним банком України для знищення грошових знаків.  
443. 164. Фонду державного майна України у 2000 році завершити всі процедури, пов'язані із формуванням у паперовій формі звітної документації з сертифікатної приватизації та здачі її до архіву.  
444. Контроль за виконанням Програми  
445. 165. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші органи виконавчої влади та правоохоронні органи у межах своєї компетенції, визначеної законодавством.  
446. 166. Фонд державного майна України не рідше одного разу на квартал заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Фонду та регіональних відділень про виконання вимог та завдань цієї Програми, організовує моніторинг виконання Програми, публікує результати моніторингу.  
447. 167. Фонд державного майна України залучає до планових перевірок діяльності регіональних відділень та представництв Фонду представників правоохоронних органів.  
448. 168. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють:  
449. Верховна Рада України - шляхом заслуховування на своїх засіданнях звітів Фонду державного майна України;  
450. Кабінет Міністрів України - шляхом періодичного заслуховування на своїх засіданнях керівників Фонду, органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.  
451. 169. Фонд державного майна України:  
452. щокварталу подає Верховній Раді України, Президентові України та Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про хід виконання цієї Програми;  
453. щомісяця інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання цієї Програми.  
454. 170. Персональна відповідальність за виконання завдань Програми покладається на:  
455. керівників органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном, - щодо приватизації майна, яке перебуває у державній власності, а також на голів обласних державних адміністрацій;  
456. керівників органів виконавчої влади, уповноважених управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим, - щодо приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим.