Кількість абзаців - 154 Розмітка (ліва колонка)


Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування (Друге читання)

0. Проект (16.11.2001) Закон України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування"  
1. Цей Закон визначає основні засади державного регулювання виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, а також недопущення незаконного їх виробництва та обігу.  
2. Стаття 1. Визначення термінів  
3. В цьому законі вживаються терміни, що мають таке значення:  
4. виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування (із записом на них інформації і без запису);  
5. виробництво дисків для лазерних систем зчитування - це діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням, випуском) дисків для лазерних систем зчитування, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію дисків власного виробництва;  
6. диск для лазерних систем зчитування (далі - диск) - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування, в тому числі матриця, із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає зміст об'єктів авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації;  
7. ліцензійні умови - вимоги до діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, передбачені у статті 4 цього Закону та визначені Кабінетом Міністрів України, дотримання та виконання яких є обов'язковим для виробника дисків для лазерних систем зчитування, який отримав ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;  
8. ліцензія - документ державного зразка, що дає право на здійснення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом установленого строку за умови виконання ліцензійних умов;  
9. ліцензоване приміщення - будь-які приміщення, що використовуються виробником, експортером, імпортером дисків для лазерних систем зчитування, в тому числі виробничі, складські та усі інші приміщення і зазначені в ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;  
10. ліцензоване обладнання - обладнання, включаючи прес-форми, що зазначені в ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;  
11. матриця - матеріальний носій, такий як скляний або полімерний мастер-диск, металевий штамп або інший аналогічний чи еквівалентний пристрій, що містить інформацію в цифровій формі і використовується для виробництва дисків для лазерних систем зчитування;  
12. незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, сировини та обладнання для їх виготовлення - імпорт, експорт, виробництво, зберігання, реалізація (торгівля), перевезення (транспортування) на території України дисків для лазерних систем зчитування, сировини та обладнання для їх виготовлення, що не відповідають вимогам цього Закону;  
13. спеціальний ідентифікаційний код (СІД-код) - код, прийнятий у міжнародній практиці кодування дисків, який присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, і визначає виробника дисків для лазерних систем зчитування.  
14. Стаття 2. Сфера дії закону  
15. 1. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів підприємницької та господарської діяльності, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва, зазначених в статті 5 цього Закону.  
16. 2. Правовідносини у сфері виробництва дисків регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами, в частині, що не суперечить цьому Закону, міжнародними договорами України, а також нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, виданими відповідно до цього Закону.  
17. Стаття 3. Регулювання виробництва дисків  
18. 1. Виробництво дисків може здійснюватись суб'єктами підприємницької діяльності лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.  
19. 2. До видачі ліцензії, орган ліцензування присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та зазначає його в ліцензії.  
20. Кабінет Міністрів України може встановлювати умови використання виробниками, які отримали ліцензію, інших відповідних технологій для позначення виробника дисків та контролю за виробництвом дисків.  
21. 3. Ліцензія на виробництво дисків, зазначена в цій статті, може бути видана лише суб'єкту господарської діяльності, який надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:  
22. - власне або орендоване виробниче обладнання;  
23. - усі власні або орендовані приміщення, зокрема, виробничі та складські;  
24. - його юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі), якщо він є юридичною особою;  
25. - склад керівництва (виконавчих та вищих органів управління);  
26. - дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;  
27. - інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
28. 4. Ліцензія на виробництво дисків видається на термін не більше трьох (3) років одночасно відповідно до вимог цього Закону, в порядку, за формою та з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
29. 5. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії після проведення перевірки усієї інформації, наданої заявником.  
30. Стаття 4. Вимоги до діяльності по виробництву дисків (ліцензійні умови)  
31. 1. Виробник, що отримав ліцензію на виробництво дисків (далі - ліцензіат), зобов'язаний:  
32. а) виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях;  
33. б) проставляти на кожному виготовленому диску спеціальний ідентифікаційний код відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;  
34. в) забезпечити наявність на всьому обладнанні для виробництва мастер-дисків і прес-формах, які належать ліцензіату або контролюються ним, пристроїв для нанесення на диски, що виготовляються, спеціальних ідентифікаційних кодів з дотриманням вимог нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;  
35. г) негайно, але не пізніше 3-х робочих днів, повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у ліцензії, в тому числі про: - ліцензоване обладнання; - ліцензовані приміщення;  
36. д) виробляти диски, які містять об'єкти авторського та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права;  
37. е) вести детальний облік виробництва дисків, а також придбання, зберігання та використання сировини для їх виготовлення;  
38. є) зберігати облікові та інші документи про придбання та використання сировини, виробництво і реалізацію дисків, включаючи документи, що підтверджують укладення відповідних договорів та надання прав на використання об'єктів авторського права та/або суміжних прав, а також примірники виготовлених дисків протягом не менше п'яти (5) років, і надавати копії таких облікових документів та примірники виготовлених дисків органу ліцензування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
39. ж) в будь-який час надавати органу ліцензування чи особам, уповноваженим ним і незалежно від наявності будь-якого попередження, доступ в будь-яке приміщення, що використовується виробником дисків для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання будь-якої звітності, з метою перевірки виконання вимог цього Закону;  
40. з) виконувати інші вимоги, встановлені Кабінетом Міністрів України.  
41. 2. Виробництво дисків на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини повинно здійснюватись з безумовним дотриманням вимог цього Закону.  
42. 3. Орган ліцензування зобов'язаний надавати доступ до облікових документів про виробництво і реалізацію дисків та їх примірників з метою ознайомлення власникам авторських чи суміжних прав та/або їх представникам.  
43. Стаття 5. Регулювання експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, а також обладнання та сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування  
44. 1. Відповідно до цього Закону, запроваджується ліцензування експорту, імпорту:  
45. а) дисків;  
46. б) обладнання для виробництва дисків та/або основних вузлів такого обладнання, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - "обладнання");  
47. в) сировини для виробництва дисків, в тому числі полікарбонату для оптичних дисків (далі - "сировина").  
48. 2. Експорт, імпорт дисків, обладнання та сировини, передбачених частиною 1 цієї статті без ліцензії забороняється.  
49. 3. Регулювання експорту, імпорту обладнання та дисків здійснюється з врахуванням наступного:  
50. 1) Експорт, імпорт обладнання та дисків здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, встановлених цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.  
51. Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків видається органом ліцензування, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.  
52. 2) Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків може бути видана лише суб'єкту господарювання, що надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:  
53. - його юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі), якщо він є юридичною особою;  
54. - склад керівництва (виконавчих та вищих органів управління);  
55. - дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;  
56. - усі свої (власні або орендовані) приміщення в тому числі складські;  
57. - усі свої (власні або орендовані) приміщення, в яких буде здійснюватись оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт дисків);  
58. - інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
59. 3) Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків видається на термін один (1) рік, за формою та в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.  
60. 4) Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на експорт, імпорт обладнання та дисків зобов'язаний:  
61. - повідомляти орган ліцензування за формою та в порядку, встановленими цим органом про кожну партію дисків та/або обладнання, що будуть перетинати митний кордон України з зазначенням відомостей щодо кількості дисків, назви творів та виконавців творів, що містяться на таких дисках, а також назви виробника, постачальника і отримувача таких дисків;  
62. - здійснювати імпорт обладнання, що забезпечене пристроями для нанесення СІД-коду або повинне бути пристосоване для такого забезпечення в майбутньому;  
63. - здійснювати експорт дисків лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів;  
64. - здійснювати імпорт або експорт матриць лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів;  
65. - зберігати ліцензію та усі форми повідомлень щодо кожної партії експорту, імпорту дисків та/або обладнання протягом не менше п'яти років.  
66. 5) Ліцензування експорту, імпорту сировини для виробництва дисків здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України на підставі разової (індивідуальної) ліцензії, що видається в порядку встановленому законодавством України щодо зовнішньоекономічної діяльності та з врахуванням таких вимог:  
67. а) в ліцензії зазначається:  
68. - код товарної номенклатури згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та відповідно до вимог, передбачених міжнародними договорами України;  
69. - сума та кількість товару;  
70. б) ліцензія або її нотаріально завірена копія повинна зберігатись протягом не менше п'яти років.  
71. Стаття 6. Державний контроль та органи контролю  
72. 1. Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють: органи ліцензування, спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, інші державні органи в межах своїх повноважень. Контроль здійснюється шляхом проведення планових та позапланових (в тому числі раптових) перевірок.  
73. Порядок здійснення передбаченого цим Законом державного контролю встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
74. 2. Планові перевірки проводяться не частіше двох разів на рік.  
75. Позапланові та раптові перевірки проводяться у будь-який час без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання:  
76. - з метою перевірки виконання розпоряджень органів контролю про усунення порушень; або  
77. - за зверненнями у письмовій формі до органів контролю про порушення ліцензійних умов виробництва дисків чи загрозу такого порушення та/або особливих умов ліцензій на експорт чи імпорт зазначених дисків, обладнання та сировини для їх виготовлення; або  
78. - за зверненнями у письмовій формі до органів контролю про здійснення підприємницької діяльності щодо дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії; або  
79. - з метою попередження та припинення порушень цього Закону; або  
80. - з метою перевірки діяльності виробника дисків на відповідність вимогам цього закону; або  
81. - з метою припинення будь-якого порушення або загрози порушення авторського права або суміжних прав.  
82. 3. Перевірки можуть проводитись в установленому порядку за участю представників власників авторських та/або суміжних прав, в тому числі іноземних, за їх ініціативою або на запрошення органів контролю.  
83. Стаття 7. Права та обов'язки органів державного контролю  
84. 1. Органи державного контролю здійснюють такі функції:  
85. Орган ліцензування відповідно до цього закону:  
86. - приймає рішення про видачу ліцензій, продовження терміну ліцензій, призупинення їх дії або анулювання ліцензій на підставах передбачених законодавством;  
87. - контролює дотримання виробником вимог цього закону, ліцензійних умов і, в разі виявлення порушень, застосовує передбачені законом фінансові санкції, а у взаємодії з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України - додаткові спеціальні заходи. З метою виконання функцій контролю створює підрозділ державних інспекторів з питань інтелектуальної власності;  
88. - виконує інші функції, що витікають з вимог цього закону та передбачені Кабінетом Міністрів України;  
89. - зобов'язаний, у випадках виявлення під час перевірки ознак злочину, передавати матеріали перевірки правоохоронним органам для порушення кримінальної справи.  
90. Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України беруть участь у проведенні перевірок діяльності виробника та з метою запобігання та припинення порушень цього Закону, застосовують спеціальні заходи, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами України, а також, у випадках безпосереднього виявлення під час перевірки ознак злочину, зобов'язані порушувати відповідні кримінальні справи.  
91. 2. Органи державного контролю мають право:  
92. - мати доступ до приміщень виробника, які використовуються для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання документів, в будь-який час незалежно від наявності попередження про перевірку, а також мати доступ до всіх документів, звітності та вилучати їх з метою виконання контрольних функцій;  
93. - вимагати від виробника усунення порушень ліцензійних умов та порядку виробництва або тимчасово зупиняти неправомірну діяльність виробника;  
94. - оглядати за участю виробника приміщення, обладнання, вироблену продукцію з метою перевірки додержання вимог цього Закону;  
95. - опечатувати та/або вилучати продукцію (диски, матриці), вироблену з порушенням цього закону, сировину для їх виготовлення, а також будь-яке виробниче обладнання, що не відповідає вимогам щодо нанесення на диски спеціальних ідентифікаційних кодів, або було ввезене в Україну без ліцензії, на період до вирішення питання про його конфіскацію в судовому порядку.  
96. Стаття 8. Відповідальність за порушення цього Закону  
97. 1. За порушення цього Закону посадові особи та громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.  
98. 2. За порушення цього Закону до суб'єктів підприємницької (господарської) діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:  
99. - здійснення підприємницької діяльності по виробництву дисків без ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами) але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
100. - виробництва дисків без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів та/або без дозволу осіб, яким належить авторське право та/або суміжні права - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами) але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
101. - експорту, імпорту товарів передбачених цим законом без наявності ліцензії та/або з порушенням ліцензійних умов - 200 відсотків вартості імпортованої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
102. - за невиконання вимог цього Закону щодо забезпечення виробником наявності на всьому обладнанні для виготовлення мастер-дисків і прес-формах, які належать виробнику або контролюються ним, пристроїв для нанесення на всі виготовлені диски спеціальних ідентифікаційних кодів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України - штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
103. 3. При повторному чи подальшому порушенні будь-якої з ліцензійних умов або особливих умов ліцензій на експорт та імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
104. 4. Санкції, визначені цією статтею, застосовуються органами ліцензування та іншими органами виконавчої влади в межах їх компетенції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
105. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.  
106. 5. У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності протягом 15 днів з моменту отримання рішення компетентного органу про стягнення штрафу, несплачена сума стягується в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням.  
107. 6. Диски, виготовлені в Україні чи матриці, обладнання, сировина, ввезені на територію України з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню та/або конфіскації у суб'єктів господарської діяльності, як такі, що знаходяться у незаконному обігу.  
108. Будь-яка прес-форма, на яку не нанесено спеціальний ідентифікаційний код із суворим дотриманням положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також будь-яке обладнання для виготовлення мастер-дисків, яке не пристосоване для нанесення на всі матриці спеціальних ідентифікаційних кодів із дотриманням положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, підлягають вилученню та/або конфіскації на користь держави у встановленому порядку, і не можуть бути використані або відчужені до приведення їх у відповідність з вимогами положень цього Закону. До завершення розгляду таких питань у встановленому порядку таке обладнання підлягає негайному арешту, або вилученню. Якщо обладнання не може бути вилучене негайно, воно опечатується таким чином, щоб його не можна було використати. Конфісковані диски підлягають знищенню в установленому порядку.  
109. 7. Приймаючи рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених цією статтею, орган ліцензування зобов'язаний забезпечити здійснення заходів по вилученню обладнання та дисків і матриць - об'єктів правопорушення, шляхом залучення підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та звернутись до суду з поданням про вирішення питання щодо конфіскації.  
110. 8. Правила застосування положень передбачених частинами 5-6 цієї статті встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
111. 9. Доходи, одержані в результаті діяльності, пов'язаної з порушенням цього Закону, зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
112. Стаття 9. Спеціальні заходи (санкції) за порушення цього Закону  
113. 1. З метою припинення порушень вимог цього Закону додатково можуть застосовуватись такі спеціальні заходи:  
114. а) обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності суб'єктів підприємництва у разі її невідповідності вимогам цього Закону;  
115. б) тимчасова заборона виробництва, використання обладнання та сировини, що не відповідають вимогам цього Закону;  
116. в) анулювання ліцензії на виробництво, експорт, імпорт, експорт, імпорт обладнання за одноразове грубе порушення ліцензійних умов або при повторному виявленні порушення будь-якої з ліцензійних умов. Повторне надання ліцензії в такому разі забороняється. Критерії визначення грубого порушення ліцензійних умов встановлюються Кабінетом Міністрів України;  
117. г) тимчасове зупинення дії ліцензії та діяльності виробника у випадку виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, експортером, імпортером обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця;  
118. д) вилучення та конфіскація дисків, виготовлених після введення в дію цього Закону, без нанесення спеціального ідентифікаційного коду, а також вилучення та конфіскація продукції (дисків, матриць), виробленої з порушенням цього Закону, сировини для її виробництва, а також обладнання, що не відповідає вимогам цього Закону щодо нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів, або є неліцензованим обладнанням, чи ввезено з порушенням вимог чинного законодавства.  
119. 2. Ліцензія вважається зупиненою чи анульованою з дати прийняття відповідного рішення органом ліцензування.  
120. 3. Спеціальні заходи (санкції) передбачені пунктами а)- г) частини першої цієї статті застосовуються за рішенням органу ліцензування, яке приймається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
121. Спеціальні заходи, передбачені у пунктах а)- г) частини першої цієї статті щодо обмеження, зупинення діяльності, виробництва та вилучення обладнання та у пункті д) здійснюються органами Міністерства внутрішніх справ України за поданням органу ліцензування, з одночасним зверненням до судових органів України для вирішення питання щодо конфіскації вилучених обладнання та/або дисків.  
122. 4. Застосування зазначених у цій статті заходів здійснюється відповідно до правил встановлених Кабінетом Міністрів України.  
123. Стаття 10. Прикінцеві положення  
124. 1. Цей Закон набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня опублікування.  
125. 2. До приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
126. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
127. а) У Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998, N 17, ст. 80):  
128. Статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:  
129. "Діяльність, пов'язана з виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, а також імпорт, експорт обладнання та сировини для їх виготовлення, здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування".  
130. б) У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49, N51, ст.447; 2000р., N 24, ст. 186):  
131. Частину першу статті 16 доповнити абзацом такого змісту:  
132. "- з мотивів захисту інтелектуальної власності";  
133. У статті 17:  
134. частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:  
135. "- без індивідуальної (разової) ліцензії, експорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та імпорт обладнання, сировини, матриць для виробництва (виготовлення) таких дисків."  
136. Частину другу виключити. В зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.  
137. Абзац перший частини першої статті 37 викласти в такій редакції:  
138. "За порушення цього або пов'язаних з ним законів України, а також за порушення прав інтелектуальної власності, що охороняються на території України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності застосовуються такі спеціальні санкції:"  
139. в) Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-12 такого змісту: Стаття 164-12. Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення, з порушенням вимог чинного законодавства. Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення з порушенням вимог та порядку встановленого Законом України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування" - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб чи громадян від 3000 до 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією дисків, сировини та обладнання для їх виготовлення."  
140. г) В статті 221 та 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "164-5 - 164-11" замінити цифрами "164-5 - 164-12";  
141. д) Доповнити частину першу статті 255 пунктом 10 такого змісту:  
142. 10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-12);  
143. е) Доповнити Кримінальний кодекс України в редакції від 5 квітня 2001 р. статтею 203-1 такого змісту: "Стаття 203-1. Порушення встановленого порядку виробництва та/або експорту дисків для лазерних систем зчитування, а також експорту та/або імпорту матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення Виробництво (виготовлення) та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та/або імпорт матриць, обладнання, сировини для виготовлення таких дисків, з метою збуту чи розповсюдження з порушенням порядку встановленого Законом України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування", якщо ці дії вчинено у особливо великих розмірах караються позбавленням волі на строк від 2-х до 5 років з конфіскацією виробів, обладнання, сировини та майна. Під особливо великим розміром слід розуміти вартість продукції (дисків, обладнання, сировини), що у тисячу і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян."  
144. є) Частину другу статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" після слів "інтелектуальної власності" доповнити такими словами:  
145. "а також ліцензування у сфері виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення".  
146. 4. Кабінету Міністрів України:  
147. - у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
148. забезпечити прийняття нормативно-правових актів,  
149. передбачених цим Законом, а також необхідних для його застосування;  
150. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
151. забезпечити приведення у відповідність з цим Законом рішень центральних органів виконавчої влади.  
152. - у шестимісячний термін з дня прийняття цього Закону:  
153. подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.