Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про наукову і науково-технічну діяльність'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223; 2003 р., № 24, ст. 158; 2004 р., № 14, ст. 198) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
6. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
7. «прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей; «;
 
8. доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
9. «науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, систем і надання нових послуг або значне удосконалення тих, що вже виробляються (надаються), або введені у дію;
 
10. наукова (науково-технічна) продукція - призначений для реалізації науковий та (або) науково-прикладний результат;
 
11. грант - грошові та інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі юридичними і фізичними особами, міжнародними організаціями для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень на передбачених надавачами грантів умовах.»;
 
12. 2) статтю 34 викласти у такій редакції:
 
13. «Стаття 34. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності
 
14. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, власних або залучених коштів підприємств, установ та організацій, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел.
 
15. Держава поступово збільшує обсяг бюджетного фінансування наукової і науково-технічної діяльності до рівня 1, 7 відсотка валового внутрішнього продукту України, забезпечуючи оптимальне співвідношення обсягів фінансування фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок.
 
16. Пропорції між обсягами бюджетного фінансування фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок визначаються в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
17. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється шляхом фінансування основної діяльності державних наукових установ (базового фінансування) та програмно-цільового фінансування окремих наукових і науково-технічних програм і проектів (програмно-цільового фінансування).
 
18. Базове фінансування надається для забезпечення:
 
19. розвитку фундаментальних наукових досліджень;
 
20. підтримки найважливіших напрямів прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, зокрема в інтересах національної безпеки та оборони;
 
21. збереження наукових об’єктів, що становлять національне надбання;
 
22. розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності.
 
23. Програмно-цільове фінансування надається на конкурсних засадах для забезпечення:
 
24. підтримки фундаментальних наукових досліджень за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень та інших державних фондів, створених з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності;
 
25. виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;
 
26. розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням;
 
27. розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах, проведення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, державних програм;
 
28. реалізації проектів у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва;
 
29. підготовки наукових кадрів;
 
30. розвитку матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності.
 
31. Держава забезпечує поступове збільшення частки програмно-цільового фінансування наукової і науково-технічної діяльності до рівня 50 відсотків загального обсягу бюджетного фінансування такої діяльності.
 
32. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється відповідно до законодавства.
 
33. Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
34. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.