Кількість абзаців - 225 Розмітка (ліва колонка)


Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні  
1. Преамбула  
2. Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні.  
3. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі наведені нижче терміни мають таке значення:  
6. виробник електричної енергії (виробник) - суб'єкт оптового ринку електричної енергії, якому належать на праві власності або на іншій законній підставі генеруючі потужності (електростанції), потужність чи обсяг відпуску електричної енергії якими більші за встановлені НКРЕ граничні показники електростанцій, та отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;  
7. граничні рівні цін на електричну енергію - встановлені НКРЕ на відповідний період максимальні розміри оптової ціни електричної енергії;  
8. диспетчерський центр управління енергосистемою (диспетчерський центр) - юридична особа, створена Міністерством енергетики України для здійснення централізованого диспетчерського управління енергосистемою України;  
9. енергопостачальник - суб'єкт оптового ринку електричної енергії, який купує електричну енергію на оптовому ринку з метою її наступного продажу в обсягах, не менше встановлених НКРЕ граничних показників;  
10. комерційний облік електричної енергії - дії по збору, обробці та передачі, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, даних щодо точного обсягу виробленої, поставленої та спожитої електричної енергії;  
11. оптова ціна електричної енергії - ціна продажу електричної енергії на оптовому ринку;  
12. оптовий ринок електричної енергії України (оптовий ринок) - система правових відносин, які виникають між його суб'єктами в процесі купівлі-продажу електричної енергії в межах об'єднаної енергетичної системи України;  
13. передача електричної енергії - транспортування електричної енергії за допомогою електричних мереж на підставі договору;  
14. постачання електричної енергії - здійснення діяльності направленої на купівлю електричної енергії з метою її наступного продажу;  
15. регульований тариф - встановлена НКРЕ ціна продажу електричної енергії для окремих категорій споживачів, перелік яких встановлюється Верховною Радою України;  
16. суб'єкти оптового ринку електричної енергії - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність по виробництву, передачі, купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії в Україні на підставі укладених договорів;  
17. споживачі електричної енергії - юридичні та фізичні особи що купують електричну енергію на підставі договору для власних потреб, без наступного продажу (окрім продажу чи передачі електричної енергії в користування субспоживачам);  
18. тариф на передачу електричної енергії - встановлені НКРЕ максимальні граничні розміри плати за передачу електричної енергії електричними мережами;  
19. технічні стандарти на електричну енергію (технічні стандарти) - вимоги до якості та технічних параметрів електричної енергії, вимоги до забезпечення безпеки, що мають виконуватись при виробництві, передачі, купівлі та продажу електричної енергії на оптовому ринку.  
20. транспортувальник електричної енергії (транспортувальник) - суб'єкт оптового ринку, якому належать на праві власності чи інших законних підставах електричні мережі, отримав відповідну ліцензію і надає послуги з передачі електричної енергії на підставі відповідного договору.  
21. Стаття 2. Нормативно-правове регулювання функціонування оптового ринку електричної енергії України  
22. Відносини, пов'язані з функціонуванням оптового ринку електричної енергії України, регулюються Конституцією України, Законом України "Про електроенергетику", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
23. Стаття 3. Сфера дії Закону  
24. Цей Закон регулює відносини суб'єктів оптового ринку, що пов'язані з їх діяльністю на оптовому ринку електричної енергії в Україні.  
25. Стаття 4. Цілі і завдання Закону  
26. Цілями цього Закону є:  
27. створення оптового ринку електричної енергії в Україні на засадах поєднання державного регулювання, конкуренції та інтересів суб'єктів оптового ринку і споживачів електричної енергії;  
28. забезпечення надійного енергопостачання електричної енергії на принципах доступності, достатності та оплатності;  
29. забезпечення рівних умов суб'єктам оптового ринку при здійсненні їх статутної діяльності.  
30. Завданнями цього Закону є:  
31. встановлення єдиного організаційно-правового та економічного механізмів функціонування оптового ринку електричної енергії;  
32. встановлення принципів ціноутворення і тарифікації на принципах економічної ефективності та обгрунтованості;  
33. Стаття 5. Міжнародні договори  
34. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.  
35. Стаття 6. Мета створення оптового ринку електричної енергії України  
36. Метою створення оптового ринку електричної енергії в Україні є:  
37. запровадження ринкових відносин в галузі виробництва, передачі, постачання та споживання електричної енергії в поєднанні з інститутами державного регулювання і державного контролю;  
38. розмежування функцій виробництва, транспортування та постачання електричної енергії;  
39. встановлення та визначення обов'язкових умов і правил здійснення діяльності на оптовому ринку електричної енергії;  
40. створення умов для розвитку прямих двосторонніх договорів між виробниками електричної енергії та іншими суб'єктами оптового ринку;  
41. поєднання нормативно-контрольованого і ринкового механізмів формування цін і тарифів на електричну енергію;  
42. створення умов для надходження інвестицій в електроенергетику.  
43. Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ  
44. Стаття 7. Принципи діяльності суб'єктів оптового ринку  
45. Діяльність суб'єктів оптового ринку електричної енергії здійснюється на засадах:  
46. рівності прав на придбання електричної енергії безпосередньо у виробника, Корпорації або за межами України;  
47. впровадження вільного ціноутворення на електричну енергію;  
48. вільного вибору суб'єктами оптового ринку контрагентів і укладання з ними цивільно-правових договорів;  
49. вільного вибору виробниками електричної енергії обсягів та напрямів її продажу;  
50. здійснення державного регулювання цін і тарифів на електричну енергію виключно шляхом встановлення граничного рівня цін і регульованих тарифів на її продаж окремим категоріям споживачів;  
51. впровадження роздільного обліку електричної енергії за зонами добових графіків;  
52. регулювання електричних режимів на основі переходу на диференційований у часі (зонний) облік активної і реактивної електричної енергії на всіх етапах її проходження (виробництво (генерація), передача, постачання);  
53. впровадження механізму відповідальності органів державної влади і управління за негативні наслідки (шкоду), заподіяні в результаті їх рішень стосовно діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії.  
54. Стаття 8. Українська електроенергетична Корпорація  
55. Українська електроенергетична корпорація є договірним неприбутковим об'єднанням виробників електричної енергії, яка створюється з метою координації їх діяльності та продажу частини виробленої ними електричної енергії і фінансується за рахунок внесків їх учасників.  
56. Інші суб'єкти оптового ринку також можуть стати асоційованими учасниками Корпорації. Права та обов'язки таких учасників визначаються в договорі про створення та діяльність Корпорації.  
57. Корпорація діє на підставі Договору про створення та діяльність Української електроенергетичної корпорації, що укладається її учасниками.  
58. Українська енергетична Корпорація:  
59. формує ціни на частину електричної енергії що передається Корпорації для подальшого продажу;  
60. від імені учасників, здійснює продаж електричної енергії іншим суб'єктам оптового ринку;  
61. акумулює кошти отримані від продажу Корпорацією електричної енергії і розподіляє їх між учасниками Корпорації, якщо інше не передбачене Договором;  
62. надає консультації та допомогу членам Корпорації в їх діяльності, сприяє встановленню ділових контактів;  
63. координує діяльність своїх учасників у сфері спільних інтересів.  
64. Стаття 9. Вищий орган Корпорації  
65. Вищим органом Української електроенергетичної Корпорації є Загальні збори учасників.  
66. Інтереси учасників на Зборах представляють їх уповноважені представники.  
67. На Загальних зборах можуть бути присутніми представники Антимонопольного комітету України, Ради національної безпеки й оборони України, Міністерства енергетики та НКРЕ.  
68. Учасник Корпорації на Загальних зборах має один голос незалежно від кількості його уповноважених представників на Зборах.  
69. Збори скликаються не рідше двох разів на рік.  
70. Позачергові Збори скликаються на вимогу не менше 1/3 учасників, Ради та Правління Корпорації.  
71. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 представників учасників.  
72. До компетенції Зборів належить:  
73. а) внесення змін і доповнень до договору про створення та діяльність Корпорації;  
74. б) обрання та відкликання членів Ради Корпорації та затвердження Положення про неї;  
75. в) затвердження звіту Ради;  
76. г) створення, реорганізація, та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, а також інших структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;  
77. д) обрання Правління Корпорації та затвердження Положення про нього;  
78. е) затвердження внутрішніх документів Корпорації;  
79. є) затвердження правил формування ціни на електричну енергію, що продається Корпорацією;  
80. ж) прийняття до Корпорації нових учасників;  
81. з) підготовка пропозицій із координації цінової політики в галузі електроенергетики;  
82. і) аналіз та підготовка пропозицій з питань розробки та вдосконалення законодавчих і нормативно-правових актів, що регламентують питання електроенергетики;  
83. и) підготовка пропозицій із створення і вдосконалення системи інспекцій якості та кількості виробленої електричної енергії;  
84. ї) створення умов для технічного розвитку та здійснення науково-дослідних програм;  
85. к) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та Договором про створення та діяльність Корпорації.  
86. л) обрання ревізійної комісії та затвердження Положення про неї.  
87. З питань, зазначених у пункті "а" цієї статті необхідна одностайність на Загальних зборах.  
88. З решти питань рішення приймається більшістю у 2/3 голосів учасників, що приймають участь у Загальних зборах.  
89. Стаття 10. Наглядова рада Корпорації  
90. У період між Загальними зборами учасників Корпорації, їх функції виконує Наглядова рада Корпорації (Рада), яка здійснює контроль за діяльністю Правління Корпорації.  
91. Рада обирається Загальними зборами. Компетенція, кількісний склад та повноваження Ради визначаються Загальними зборами і зазначаються в Положенні про наглядову раду Української електроенергетичної корпорації.  
92. На засіданнях Ради можуть бути присутніми представники Антимонопольного комітету України, Ради національної безпеки й оборони України, Міністерства енергетики, НКРЕ.  
93. Рада Корпорації має право вето на рішення Правління Корпорації з питань, визначених цим Законом та Загальними зборами.  
94. Стаття 11. Виконавчий орган Корпорації  
95. Виконавчим органом Корпорації, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.  
96. Роботою правління керує голова правління, який обирається Загальними зборами Корпорації.  
97. Правління вирішує всі питання діяльності Корпорації, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і ради Корпорації. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління.  
98. Правління підзвітне загальним зборам і раді Корпорації та організує виконання їх рішень.  
99. Правління діє від імені Корпорації в межах, передбачених цим Законом, Договором про створення та діяльність Української електроенергетичної Корпорації та Положення про нього.  
100. Голова правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Корпорації. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із договором.  
101. Голова правління Корпорації організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана учаснику Корпорації. На вимогу учасника Корпорації йому видаються засвідчені витяги з книги протоколів.  
102. Стаття 12. Ревізійна комісія Корпорації  
103. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління Корпорації і Торгово-розрахункового центру здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з представників учасників Корпорації і дії відповідно до Положення про неї, що затверджується Загальними зборами Корпорації.  
104. Порядок діяльності ревізійної комісії затверджуються Загальними зборами згідно з договором Корпорації.  
105. Стаття 13. Торгово-розрахунковий центр  
106. З метою продажу електричної енергії Корпорацією утворюється Торгово-розрахунковий центр, який діє у відповідності з Положенням, затвердженим Загальними зборами Корпорації.  
107. Фінансування діяльності Торгово-розрахункового центру здійснюється за рахунок Корпорації в межах кошторису, що затверджується Загальними зборами учасників Корпорації.  
108. З метою виконання покладених на нього функцій Торгово-розрахунковий центр:  
109. отримує інформацію від учасників Корпорації щодо обсягів виробленої і запропонованої учасниками Корпорації до продажу електричної енергії;  
110. здійснює продаж електричної енергії шляхом укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії з іншими суб'єктами оптового ринку та споживачами;  
111. розподіляє кошти між учасниками Корпорації, веде бухгалтерський облік розрахунків та платежів.  
112. Розподіл коштів, отриманих від продажу електричної енергії Корпорацією між виробниками здійснюється пропорційно переданої Корпорації для продажу електричної енергії в порядку, затвердженому Загальними зборами Корпорації.  
113. Розділ III. ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  
114. Стаття 14. Відносини між суб'єктами оптового ринку  
115. Відносини між суб'єктами оптового ринку грунтуються на договорах, що укладаються у відповідності з положеннями цього Закону та інших Законів України.  
116. На оптовому ринку електричної енергії в Україні можуть укладатись такі договори:  
117. а) договір купівлі-продажу електричної енергії між енергопостачальником та виробником;  
118. б) договір купівлі-продажу електричної енергії між енергопостачальником та Корпорацією;  
119. в) договір на передачу електричної енергії електричними мережами;  
120. г) договір про надання послуг з диспетчеризації;  
121. д) інші договори, що не суперечать чинному законодавству.  
122. Стаття 15. Операції купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку. Договір купівлі-продажу електричної енергії  
123. Операції купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку здійснюються на підставі відповідних договорів між суб'єктами оптового ринку.  
124. Договір купівлі-продажу електричної енергії містить умови щодо:  
125. ціни електричної енергії або порядку її визначення (формування);  
126. кількості та параметрів якості електричної енергії;  
127. строків та порядку постачання електричної енергії;  
128. порядку та форми розрахунків;  
129. терміну дії договору;  
130. умов припинення договору;  
131. відповідальності сторін за порушення умов договору;  
132. інші умови, що вважаються сторонами договору суттєвими.  
133. Договір купівлі-продажу електричної енергії вважається укладеним з моменту його підписання сторонами і набирає чинності з моменту укладання договору про надання послуг з диспетчеризації.  
134. Обов'язковою умовою укладання договорів про надання послуг з диспетчеризації є наявність договорів про надання послуг з передачі електричної енергії які повинні передбачати умови оплати за утримання резервних мереж, при їх наявності.  
135. Суб'єкти оптового ринку самостійно встановлюють умови договору.  
136. Продаж електричної енергії населенню здійснюється енергопостачальниками що володіють місцевими (локальними) мережами.  
137. У разі порушення споживачами умов договору, енергопостачальник має право зупинити або обмежити продаж електричної енергії при умові попереднього повідомлення, відповідно до умов укладеного договору.  
138. Споживач який купує електричну енергію для власних потреб, в обсязі не менше встановленого НКРЕ, може укладати договори купівлі-продажу електричної енергії з виробником при умові укладання договорів про надання послуг з передачі та послуг диспетчеризації.  
139. Стаття 16. Експорт та імпорт електричної енергії.  
140. Купівля електричної енергії для експорту здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України за цінами що склалися. Електрична енергія, що імпортується в Україну, продається споживачам та на оптовому ринку електричної енергії України за вільними цінами, що визначаються контрактом (договором) купівлі-продажу електричної енергії.  
141. Розділ IV. ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ  
142. Стаття 17. Ціноутворення на оптовому ринку електричної енергії  
143. Купівля та продаж електричної енергії, надання послуг з передачі електричної енергії, надання послуг з диспетчеризації здійснюється за цінами, та тарифами, що визначаються в відповідному договорі з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.  
144. Ціна на оптовому ринку електричної енергії формується виходячи з витрат на виробництво та співвідношення попиту і пропозиції на електричну енергію.  
145. Граничні рівні ціни на електричну енергію, яка продається на оптовому ринку, тарифів на передачу електричної енергії та послуги з диспетчеризації встановлюються НКРЕ на підставі економічного обгрунтування. Ціни та тарифи на електричну енергію, послуги з передачі електричної енергії, послуги з диспетчеризації, що формуються на оптовому ринку електричної енергії, не можуть перевищувати граничні рівні цін та тарифів на відповідний період.  
146. Якщо ціна електричної енергії на оптовому ринку перевищує граничні рівні, продаж електричної енергії за такою ціною потребує затвердження договорів купівлі-продажу НКРЕ.  
147. У випадку встановлення державою цін та тарифів, які нижчі від звичайних цін та тарифів, що склались на ринку електричної енергії, держава відшкодовує різницю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в тому числі шляхом видачі векселів державного казначейства України, а також відповідно до дотаційних та компенсаційних програм які затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
148. Стаття 18. Технічні стандарти  
149. Міністерство енергетики визначає та затверджує технічні стандарти, що містять вимоги до якості електричної енергії, вимоги до забезпечення безпеки, що мають виконуватись суб'єктами оптового ринку електричної енергії.  
150. Стаття 19. Централізоване диспетчерське управління енергосистемою  
151. Централізоване диспетчерське управління узгодженою роботою енергетичної системи України здійснює диспетчерський центр на підставі договорів про надання послуг з диспетчеризації.  
152. Виключними завданнями диспетчерського центру є:  
153. визначення порядку розподілу навантажень між виробниками електричної енергії;  
154. розробка графіків режимів роботи електростанцій та електромереж з метою забезпечення надійного та безперебійного електропостачання;  
155. розробка графіків навантаження електростанцій;  
156. забезпечення сталості енергосистеми;  
157. контроль за порядком і режимами роботи єдиної енергетичної системи;  
158. визначення величини резервної потужності;  
159. запобігання і ліквідація аварій та технологічних порушень при виробництві, передачі і розподілі електричної енергії;  
160. здійснення централізованої реєстрації інформації про кількісні та якісні параметри електричної енергії що призначена для продажу.  
161. Граничні тарифи послуг з диспетчеризації встановлюються НКРЕ.  
162. Стаття 20. Ліцензування діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії  
163. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності на оптовому ринку електричної енергії:  
164. виробництво електричної енергії;  
165. передача електричної енергії.  
166. Ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності на оптовому ринку електричної енергії видаються Національною комісією з питань регулювання електроенергетики відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
167. Розмір плати за видачу ліцензій встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
168. Стаття 21. Комерційний облік електричної енергії  
169. Комерційний облік електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії здійснюється виробниками електричної енергії, диспетчерським центром, транспортувальниками, енергопостачальниками та споживачами електричної енергії з метою отримання достовірної інформації про обсяги виробництва, передачі, постачання та споживання електричної енергії.  
170. Правила комерційного обліку, відповідно до вимог цієї статті розробляються та затверджуються НКРЕ.  
171. Розділ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ  
172. Стаття 22. Державне регулювання оптового ринку електричної енергії  
173. Державне регулювання оптового ринку електричної енергії здійснюється шляхом ліцензування окремих видів діяльності, встановлення граничних та регульованих цін, тарифів та граничних показників.  
174. Державне регулювання в галузі електроенергетики здійснює Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України.  
175. Стаття 23. Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України  
176. Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) є позавідомчим державним органом, що уповноважений здійснювати державне регулювання діяльності на оптовому ринку електричної енергії.  
177. В своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України цим Законом та чинним законодавством України.  
178. НКРЕ формується у складі 10 осіб. Члени НКРЕ призначаються Верховною Радою України кількості 5 осіб та Президентом України, у кількості 5 осіб.  
179. Строк повноважень членів НКРЕ становить 7 років.  
180. Члени НКРЕ, здійснюють свої повноваження на постійній основі; є державними службовцями і не можуть займати посади в інших державних і недержавних установах, організаціях та на підприємствах, одержувати разові винагороди за виконання робіт (крім гонорарів за творчу діяльність і позаштатну викладацьку (лекційну) роботу), займатися підприємницькою діяльністю у сфері електроенергетики, бути членами політичних партій.  
181. Члени НКРЕ та працівники її апарату не можуть бути засновниками (співзасновниками) суб'єктів підприємницької діяльності в галузі електроенергетики.  
182. Повноваження члена НКРЕ достроково припиняються у разі:  
183. подання заяви про відставку;  
184. втрати громадянства України;  
185. висловлення недовіри Верховною Радою України;  
186. невиконання службових обов'язків, професійної невідповідності;  
187. винесення щодо нього звинувачувального вироку суду, який набрав чинності.  
188. У разі припинення повноважень члена НКРЕ призначення нового кандидата відбуваються у порядку, визначеному цією статтею.  
189. Члени НКРЕ обирають із свого складу Голову НКРЕ, першого заступника та заступника Голови.  
190. Голова НКРЕ і перший заступник мають представляти різні гілки влади.  
191. Голова НКРЕ та заступники Голови підзвітні НКРЕ.  
192. Голова НКРЕ:  
193. організовує діяльність НКРЕ, здійснює керівництво її діяльністю;  
194. скликає засідання НКРЕ за власною ініціативою або за пропозицією не менш як двох членів НКРЕ, вносить на розгляд НКРЕ питання і головує на її засіданнях;  
195. організовує роботу апарату НКРЕ;  
196. видає накази та розпорядження з питань внутрішньої діяльності НКРЕ, підписує ліцензії та постанови НКРЕ;  
197. приймає на роботу і звільняє з посад, укладає контракти з працівниками апарату НКРЕ;  
198. є розпорядником бюджету НКРЕ.  
199. Перший заступник та заступник Голови НКРЕ:  
200. відповідають за окремі напрями діяльності НКРЕ;  
201. організують діяльність робочих груп, створених НКРЕ для вирішення покладених на неї завдань.  
202. виконують інші функції, покладені на них НКРЕ та/або Головою НКРЕ.  
203. Стаття 24. Основні завдання та повноваження Національної комісії регулювання електроенергетики України  
204. Національна комісія регулювання електроенергетики України:  
205. розробляє та затверджує правила користування електричною енергією;  
206. видає суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на виробництво, та передачу електричної енергії;  
207. здійснює контроль за додержанням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності.  
208. встановлює граничні рівні цін на електричну енергію;  
209. встановлює граничні тарифи на передачу електричної енергії;  
210. встановлює граничні тарифи послуг диспетчеризації;  
211. встановлює регульовані тарифи на реалізацію електричної енергії окремим категоріям споживачів;  
212. розглядає справи про порушення умов ліцензій і за результатами розгляду приймає рішення в межах своєї компетенції;  
213. затверджує граничні показники щодо електростанцій, енергопостачальників і споживачів;  
214. затверджує правила і умови здійснення ліцензованої діяльності;  
215. затверджує правила комерційного обліку електричної енергії.  
216. НКРЕ в межах своєї компетенції видає постанови, що підлягають державній реєстрації в установленому порядку.  
217. Стаття 25. Майнова відповідальність органів державної влади  
218. Збитки, завдані суб'єктам оптового ринку електричної енергії і споживачам електричної енергії внаслідок виконання рішень органів державної влади, органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці або їх посадових осіб, що порушують права суб'єктів оптового ринку електричної енергії чи споживачів електричної енергії, а також внаслідок невиконання чи неналежного виконання органами державної влади, органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці або їх посадовими особам передбачених законодавством обов'язків щодо оптового ринку електричної енергії, підлягають відшкодуванню цими органами.  
219. Спори з питань відшкодування збитків вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.  
220. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
221. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
222. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії України" акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
223. Розділ VI. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
224. Протягом трьох років з моменту прийняття цього Закону, виробники електричної енергії здійснюють продаж до 50% виробленої електричної енергії через Українську електроенергетичну Корпорацію у порядку, визначеному цим Законом.