Кількість абзаців - 45 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких Законів України:  
1. 1. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 5-6, ст. 39, ст. 42):  
2. 1) у статті 2:  
3. у частині другій слова "бюджетів місцевого самоврядування, районних" виключити;  
4. частину п'яту викласти у такій редакції: "Управління коштами дорожніх фондів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
5. 2) у статті 3:  
6. частину першу доповнити словами "та розбудовою міжнародних транспортних коридорів";  
7. частину третю після слів "за рахунок надходжень" доповнити словами "у повному обсязі";  
8. 3) статтю 4 викласти у такій редакції:  
9. "Стаття 4. У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних бюджетах та бюджеті м.Севастополя щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг. Для цих цілей у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджеті м.Севастополя створюються територіальні дорожні фонди. Доходна частина цих фондів формується за рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями), коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до нормативів розподілу, що визначаються Законом України про Державний бюджет України на поточний рік, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних Рад народних депутатів та міськради м.Севастополя про бюджет на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону."  
10. 4) статті 5 і 6 виключити.  
11. 2. У Законі України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №15, ст. 117; 1999 р., № 5-6, ст. 39) такі зміни:  
12. 1) у статті 3:  
13. у частині першій позиції за кодами 87 01, 87 02, 87 04, 87 05 викласти у такій редакції:  
14. ТАБЛИЦЯ  
15. 87 03Автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 87 03 90 100) З об'ємом циліндрів двигуна: до 1000 см-30,68 екю з 100 см-3 від 1001 см-3 до 1500 см-31,14 екю з 100 см-3 від 1501 см-3 до 1800 см-31,36 екю з 100 см-3 від 1801 см-3 до 2500 см-31,81 екю з 100 см-3 від 2501 см-3 і більше4,55 екю з 100 см-3 87 03 90100автомобілі з електродвигуном0,22 екю з 1 кВт  
16. 87 11Мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 см-3, - код 87 11 10)0,45 екю з 100 см-3 Яхти і судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних): 89 03 91100морські0,03 екю з 1 см довжини 89 03 91910, 89 03 91930інші з масою до 100 кг; інші з довжиною корпусу до 7,5 м0,01 екю з 1 см довжини 89 03 91990інші з довжиною корпусу більше 7,5 м0,02 екю з 1 см довжини Човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних): 89 03 92100морські0,03 екю з 1 см довжини 89 03 92910інші з довжиною корпусу до 7,5 м0,01 екю з 1 см довжини 89 03 92990інші з довжиною корпусу більше 7,5 м0,02 екю з 1 см довжини Інші човни (крім спортивних): 89 03 99100, 89 03 99910з масою до 100 кг; інші з довжиною корпусу до 7,5 м0,01 екю з 1 см довжини 89 03 99990інші з довжиною корпусу більше 7,5 м0,02 екю з 1 см довжини  
17. частину другу викласти у такій редакції: "Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету м. Севастополя.";  
18. доповнити статтю частинами третьою і четвертою такого змісту: "Територіальні дорожні фонди 85 відсотків з цієї суми спрямовують на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а 15 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами державного значення та для зміцнення матеріально-технічної бази органів, які здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та технічний огляд цих транспортних засобів. Податок з визначених цим законом власників водних транспортних засобів спрямовується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських)."  
19. Проект 2135-5 Н.д.Арабаджи В.В. (Округ №79) Статтю 3 доповнити частиною другою наступного змісту: "Для фізичних та юридичних осіб - власників легкових автомобілів імпортного виробництва, з об`ємом циліндрів двигуна понад 2500 см-3, вироблених після 1990 року, ставка податку складає 200 %, від розміру, зазначеного у частині 1 статті 3 для відповідних легкових автомобілів - код 8703". Відповідно, частину другу вважати частиною третьою.  
20. 3) статтю 5 викласти у такій редакції:  
21. "Стаття 5. Строки сплати податку Податок з власників транспортних засобів сплачується: Фізичними особами - перед реєстрацією, перереєстрацію транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд; Юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом. За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10 - денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається. Фізичні особи зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють їх реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд, квитанції або платіжні доручення про сплату податку як за попередній, так і за поточний рік, а платники, звільнені від сплати цього податку, відповідний документ, що дає право на користування пільгами. Юридичні особи пред'являють органу, який здійснює реєстрацію транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку, про зарахування податку до відповідного місцевого бюджету. У разі відсутності документів про сплату податку реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не проводяться".  
22. 4) у статті 6:  
23. останнє речення частини першої виключити;  
24. у частині третій слова "за місцем свого знаходження до державної податкової інспекції" замінити словами "за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних засобів до податкових органів";  
25. доповнити статтю після частини третьої новими частинами четвертою і п'ятою такого змісту: "У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими зареєстровано злочин та порушено кримінальну справу. Якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій його передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу".  
26. У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою, сьомою і восьмою;  
27. 5) у статті 7:  
28. частину першу викласти у такій редакції: "У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягується сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законодавством";  
29. у частині другій цифри та слово "50 відсотків" замінити цифрами та словом "10 відсотків";  
30. доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту: "За несвоєчасну сплату податку з власників транспортних засобів справляється пеня у розмірі 120 відсотків річних від облікової ставки Національного банку України, що діє на день складання акта (довідки) документальної перевірки платника податку, від суми недоплати за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати".  
31. У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;  
32. Стаття 4. Пільги щодо податку  
33. Від сплати податку звільняються:  
34. а) підприємства автомобільного транспорту загального користування - щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах;  
35. б) установи та організації, що фінансуються з Державного бюджету України, а саме: установи та організації Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Прокуратури України за умови цільового використання цих транспортних засобів у службових справах та в межах встановлених лімітів кількості транспортних засобів;  
36. Проект 2135 Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185) Доповнити статтю 4 пункт б) Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (від 18 лютого 1997 року N 75/97-ВР) словами: "установи та заклади освіти, науки та культури, які повністю або частково фінансуються з бюджету, при умові використання транспортних засобів за призначенням".  
37. в) особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), статті 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ), щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2200 см-3 (ГАЗ-24 до 2500 см-3), а також інваліди I і II груп - щодо одного автомобіля з ручним керуванням; Проект 2135-1 Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності У статті 4 у пунктах "в" і "г" слова і цифри "до 2200 см3 (ГАЗ-24 до 2500 см3) замітити словами і цифрами "до 2500 см3". Проект 2135-2 Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209) У пункті в) слова "статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" виключити. Проект 2135-3 Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144) В пункті "в", статті 4 замість слів статті 8, записати слова "статтях 6, 8", а також після слів "(ГАЗ-24 до 2500 см-3), записати слова "при умові, якщо він не використовується по довіреності іншою особою".  
38. Проект 2135-4 Н.д.Борщевський В.В., Молчанов Б.Я. У пункті "в" слова "статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12), статті 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні (3721-12)" виключити.  
39. г) особи, зазначені у пунктах 3 і 4 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2200 см-3 (ГАЗ-24 до 2500 см-3) до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю; Проект 2135-2 Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209) Доповнити статтю пунктом д) такого змісту: "особи, зазначені в статтях 4 - 11 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Пункт д) вважати пунктом е). Проект 2135-4 Н.д.Борщевський В.В., Молчанов Б.Я. Доповнити статтю після пункту "г" новим пунктом "д" такого змісту: "особи, зазначені у статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12), статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (3721-12), щодо одного легкового автомобіля". У зв'язку з цим пункт "д" вважати пунктом "е".  
40. д) на 50 відсотків - сільськогосподарські підприємства - товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти. Проект 2135-5 Н.д.Арабаджи В.В. (Округ №79) Статтю 4 доповнити пунктом "є" наступного змісту: "є) на 50 відсотків - фізичні особи-громадяни України, у власності яких знаходяться легкові автомобілі з об`ємом циліндрів двигуна до 1500 см-3, - код 8703, вироблені до 1990 року та фізичні особи-власники автомобілів вітчизняного виробництва марки "Таврія"".  
41. 3. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201; 1998 р., № 17, ст.82; № 52, ст. 327):  
42. позиції за кодами 2710 00 330, 2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690 викласти у такій редакції:  
43. ТАБЛИЦЯ  
44. ІІ. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.