Кількість абзаців - 92 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань реєстрації актів громадянського стану (Повторне перше читання)

0. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань реєстрації актів громадянського стану Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань правової реформиДруге читанняПроект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України  
3. з питань реєстрації актів громадянського стану  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:  
6. I. У Кодексі про шлюб та сім'ю України (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1969 р., додаток до N26, ст. 204; 1973 р., N21, ст. 181; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N36, ст. 528):  
7. 1. У частині першій статті 158 слова "зміна імені, по батькові і прізвища" замінити словами "переміна прізвища, імені, по батькові".  
8. 2. Статті 159 і 160 викласти у такій редакції:  
9. "Стаття 159. Органи реєстрації актів громадянського стану  
10. Акти громадянського стану реєструються у відділах реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, у виконавчих органах селищних і сільських рад, у консульських установах та дипломатичних представництвах України за кордоном.  
11. Стаття 160. Компетенція органів реєстрації актів громадянського стану  
12. Відділи реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають актові книги.  
13. Виконавчі органи селищних і сільських рад проводять реєстрацію смерті.  
14. Консульські установи і дипломатичні представництва проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові громадян України, які проживають за кордоном, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану.  
15. 3. У частині третій статті 161-1 слова "або за висновком Ради Міністрів Республіки Крим, відділу запису актів громадянського стану виконавчого комітету обласної, Київської чи Севастопольської міської Ради народних депутатів" замінити словами "або висновку відділу реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції".  
16. 4. Статтю 162 викласти у такій редакції:  
17. "Стаття 162. Актові книги. Порядок реєстрації актів громадянського стану  
18. Зразки книг реєстрації актів громадянського стану та свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану, а також Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
19. Правила реєстрації актів громадянського стану, Положення про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг затверджуються Міністерством юстиції України".  
20. 5. У статті 174 слова "або документи, що їх замінюють" виключити.  
21. 6. У статті 178 слова "або в інших документах, що посвідчують їх особу" виключити.  
22. 7. У статті 184 слова "або в документах, що замінюють паспорти" виключити.  
23. 8. Главу 26 викласти у такій редакції:  
24. "Глава 26  
25. Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові  
26. Стаття 191. Місце і порядок реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові  
27. Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові громадян України проводиться відділом реєстрації актів громадянського стану за місцем їх постійного проживання.  
28. Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові повідомляється відділ реєстрації актів громадянського стану України, в якому знаходяться на зберіганні записи актів про народження, шлюб та розірвання шлюбу особою, що перемінила прізвище, ім'я, по батькові.  
29. Стаття 192. Внесення змін у записи про народження дітей осіб, які перемінили прізвища, імена, по батькові  
30. Прізвище неповнолітніх дітей змінюється у разі переміни прізвища обома батьками. Якщо прізвище перемінив один з батьків, питання про зміну прізвища його неповнолітніх дітей може бути вирішено за погодженням між батьками, а за відсутності згоди - органом опіки і піклування.  
31. Під час реєстрації переміни імені батьком змінюється по батькові його неповнолітніх дітей. По батькові повнолітніх дітей змінюється лише у випадках, коли заяви про переміну по батькові подають до органів реєстрації актів громадянського стану самі повнолітні діти.  
32. Стаття 193. Видача нових свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану у зв'язку з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові  
33. Якщо у зв'язку з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові були внесені зміни у записи актів громадянського стану, органи реєстрації актів громадянського стану України, з урахуванням внесених змін, видають нові свідоцтва".  
34. 9. У тексті Кодексу слова "органи запису актів громадянського стану", "відділи запису актів громадянського стану" у відповідних відмінках замінити відповідно словами "органи реєстрації актів громадянського стану", "відділи реєстрації актів громадянського стану" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключити.  
35. II. У Законі України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N14, ст. 78):  
36. 1. Статтю 2 викласти у такій редакції:  
37. "Стаття 2. Система органів реєстрації актів громадянського стану  
38. Систему органів реєстрації актів громадянського стану становлять:  
39. відділи реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;  
40. виконавчі органи селищних і сільських рад;  
41. консульські установи та дипломатичні представництва України за кордоном".  
42. 2. Статтю 4 доповнити частиною другою такого змісту:  
43. "Інформація, яка міститься в акті громадянського стану, є конфіденційною, має обмежений доступ і розголошенню не підлягає".  
44. 3. Статті 6 і 7 викласти у такій редакції:  
45. "Стаття 6. Керівництво відділами реєстрації актів громадянського стану  
46. Керівництво відділами реєстрації актів громадянського стану здійснюють Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції.  
47. Стаття 7. Одержання документів і відомостей, необхідних для реєстрації актів громадянського стану  
48. Органи реєстрації актів громадянського стану мають право одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні документи і відомості, пов'язані з реєстрацією актів громадянського стану".  
49. 4. У статті 10 слова "в органах реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "у відділах реєстрації актів громадянського стану".  
50. 5. Частину другу статті 11 викласти у такій редакції:  
51. "Керівник та спеціалісти відділів реєстрації актів громадянського стану не можуть перебувати у штаті інших підприємств будь-якої форми власності та об'єднань громадян, а також безпосередньо займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької та наукової у вільний від роботи час".  
52. 6. У статті 12 слова "у Міністерстві юстиції Республіки Крим, управліннях юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "у Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції".  
53. 7. Статтю 14 викласти у такій редакції:  
54. "Стаття 14. Фінансування відділів реєстрації актів громадянського стану  
55. Фінансування відділів реєстрації актів громадянського стану здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету".  
56. 8. У статті 15:  
57. у назві і частині першій слова "в органах" замінити словами "у відділах";  
58. у частині другій слово "органи" замінити словом "відділи", а слова "Міністерством статистики" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики".  
59. 9. Статтю 16 викласти у такій редакції:  
60. "Стаття 16. Мова діловодства в органах реєстрації актів громадянського стану  
61. Діловодство в органах реєстрації актів громадянського стану ведеться державною мовою".  
62. 10. Частину другу статті 17 викласти у такій редакції:  
63. "За надання працівниками відділів реєстрації актів громадянського стану додаткових послуг правового і технічного характеру, не передбачених цим Законом, справляється окрема плата в розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції".  
64. 11. Статтю 18 викласти у такій редакції:  
65. "Стаття 18. Органи реєстрації актів громадянського стану  
66. Відділи реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають актові книги.  
67. Виконавчі органи селищних і сільських рад проводять реєстрацію смерті.  
68. Консульські установи і дипломатичні представництва проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові громадян України, які проживають за кордоном, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану".  
69. 12. Статтю 20 викласти у такій редакції:  
70. "Стаття 20. Документи, що подаються під час реєстрації актів громадянського стану  
71. Під час реєстрації актів громадянського стану подається паспорт заявника, а також документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації. Перелік цих документів визначається правилами реєстрації відповідних актів громадянського стану".  
72. 13. Частину першу статті 22 викласти у такій редакції:  
73. "Повторне свідоцтво видається відділами реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України за кордоном на підставі запису акта громадянського стану за заявами громадян, щодо яких складено запис".  
74. 14. Назву розділу IV викласти у такій редакції:  
75. "Розділ IV  
76. Зберігання книг реєстрації актів громадянського  
77. стану і метричних книг".  
78. 15. У статті 23:  
79. назву статті викласти у такій редакції:  
80. "Стаття 23. Архіви відділів реєстрації актів громадянського стану";  
81. частину третю викласти у такій редакції:  
82. "Другі примірники книг реєстрації актів громадянського стану і метричні книги, складені на території області (міста), зберігаються в архівах відділів реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції";  
83. у частині четвертій слова "в органах" замінити словами "у відділах".  
84. 16. Статтю 24 викласти у такій редакції:  
85. "Стаття 24. Зберігання записів актів громадянського стану, складених у консульських установах та дипломатичних представництвах України за кордоном  
86. Перші примірники записів актів громадянського стану, складені в консульських установах та дипломатичних представництвах України за кордоном, передаються на зберігання до відділу реєстрації актів громадянського стану Київського міського управління юстиції, а другі примірники - до відділу реєстрації актів громадянського стану Київського обласного управління юстиції".  
87. III. У статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N24, ст. 170):  
88. у підпункті 5 пункту "б" частини першої слова "реєстрація актів громадянського стану" виключити;  
89. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:  
90. "3. До відання виконавчих органів сільських і селищних рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить реєстрація смерті".  
91. IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.