Кількість абзаців - 172 Розмітка (ліва колонка)


Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ ІРПЕНІ, СЕЛИЩАХ БУЧА, ВОРЗЕЛЬ, ГОСТОМЕЛЬ, КОЦЮБИНСЬКЕ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
1. Цей Закон відповідно до Конституції України, на основі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає засади державно-правового експерименту щодо розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області (Ірпінський регіон), особливості дії законів України на цій території в період здійснення експерименту.  
2. Розділ I  
3. Загальні положення  
4. Стаття 1. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі  
5. Основні терміни, використані в цьому Законі, вживаються у такому значенні:  
6. 1. Державно-правовий експеримент - випробування на практиці за державного сприяння поряд з традиційними нових форм організації місцевого самоврядування на території, де проводиться експеримент з метою можливого застосування набутого досвіду в діяльності органів місцевого самоврядування на всій території України.  
7. 2. Ірпінський регіон - адміністративна територія у складі Київської області, яка включає в себе місто обласного значення Ірпінь та селища Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, що мають спільні особливості розвитку, єдину соціально-економічну інфраструктуру.  
8. 3. Об'єднання територіальних громад Ірпінського регіону - це об'єднання територіальних громад міста Ірпінь, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, які мають спільні історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості розвитку, єдиний адміністративний центр у місті Ірпіні, з метою більш ефективного вирішення за взаємною згодою питань місцевого значення, що зачіпають інтереси цих територіальних громад.  
9. Стаття 2. Мета державно-правового експерименту  
10. Метою державно-правового експерименту (далі - експерименту) є:  
11. 1) вивчення на базі органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону ефективності застосування в сучасних економічних умовах поряд з традиційними формами діяльності територіальних громад та утворених ними органів місцевого самоврядування інших форм, спрямованих на дальший розвиток демократичних засад місцевого самоврядування;  
12. 2) прискорення соціально-економічного розвитку відповідної території на основі вдосконалення системи управління і, зокрема, управління об'єктами комунальної власності територіальних громад, розширення доходної бази місцевих бюджетів та ефективного використання місцевих фінансових та матеріальних ресурсів, активізація підприємницької діяльності;  
13. 3) залучення до вирішення соціально-економічних проблем міста та селищ на засадах, передбачених законом, підприємств, установ, організацій державної та інших форм власності;  
14. 4) зміцнення дисципліни і організованості в усіх ланках місцевого господарства, а також законності і правопорядку на відповідній території;  
15. 5) відпрацювання неврегульованої чинним законодавством проблеми загальнодержавного значення щодо взаємовідносин і взаємодії територіальних громад міста обласного значення та селищ, які входять до адміністративно-територіальних меж міста;  
16. 6) запровадження позитивного досвіду місцевого самоврядування, нагромадженого в ході експерименту, в практику місцевого самоврядування в Україні.  
17. Стаття 3. Територія та строки проведення експерименту  
18. 1. Експеримент проводиться на території Ірпінського регіону  
19. - міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області, протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом.  
20. 2. У залежності від наслідків експерименту строк його проведення може бути продовжений за рішенням Верховної Ради України. Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про дострокове припинення експерименту, але не раніше ніж через три роки після його початку.  
21. 3. Рішення про продовження строку проведення експерименту або його дострокове припинення може бути прийняте Верховною Радою України на підставі даних про хід або наслідки експерименту, одержаних нею в порядку контролю за виконанням цього Закону, інших матеріалів і документів, що стосуються експерименту, поданих Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування або Кабінетом Міністрів України.  
22. Стаття 4. Особливості застосування законодавства України на території, де здійснюється експеримент  
23. У своїй діяльності територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування, а також інші органи, підприємства, установи, організації, що знаходяться в Ірпінському регіоні, під час проведення експерименту керуються Конституцією України, цим Законом, а також іншими законами і нормативно-правовими актами в частині, що не суперечить цьому Закону.  
24. Стаття 5. Матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні під час проведення експерименту  
25. 1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є в комунальній власності територіальних громад міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні Ірпінської міської ради.  
26. 2. За рішенням Київської обласної ради для фінансування заходів щодо розвитку місцевого самоврядування вирішення питань соціально-економічного розвитку Ірпінського регіону в ході експерименту можуть виділятися за цільовим призначенням кошти з обласного бюджету. З цією метою також можуть використовуватись кошти, одержані від Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, асоціацій органів місцевого самоврядування, з інших джерел, не заборонених законами України.  
27. 3. Кошти на проведення організаційних заходів, пов'язаних із здійсненням експерименту, визначаються окремим рядком у бюджеті міста і витрачаються у порядку, встановленому міською радою.  
28. 4. За рішенням міської ради може бути створено цільовий позабюджетний фонд на проведення експерименту. Порядок формування та використання коштів фонду визначається положенням про нього, затвердженим міською радою.  
29. 5. Обов'язковою вимогою до розпорядника (розпорядників) коштів, виділених відповідно до цього Закону для проведення експерименту, є регулярне інформування Ірпінської міської ради, а також відповідних селищних рад про всі здійснені витрати та представлення не рідше одного разу на рік на розгляд і затвердження міської ради звіту про використання відповідних коштів. По звіту радою приймається рішення. Зазначений звіт розглядається одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету.  
30. Розділ II  
31. Організація експерименту  
32. Стаття 6. Органи, які беруть участь у проведенні експерименту  
33. Експеримент в Ірпінському регіоні здійснюється органами місцевого самоврядування міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за сприяння та під контролем комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, в межах повноважень, наданих їм законом. Здійснення функцій державного нагляду та координації діяльності органів, які беруть участь у проведенні експерименту, покладається на Координаційно-наглядову раду державно-правового експерименту.  
34. Стаття 7. Координаційно-наглядова рада державно-правового експерименту  
35. 1. Для забезпечення державного нагляду за ходом експерименту, координації діяльності органів, які беруть участь у його проведенні, Верховною Радою України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування створюється Координаційно-наглядова рада державно-правового експерименту (далі - Координаційно-наглядова рада) у складі голови, заступника голови, секретаря та членів ради. Координаційно-наглядова рада працює на громадських засадах.  
36. 2. До складу Координаційно-наглядової ради включаються народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, Ірпінський міський голова, а також науковці, практичні працівники органів місцевого самоврядування.  
37. 3. Координаційно-наглядова рада:  
38. 1) координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язану з проведенням експерименту;  
39. 2) здійснює контроль за ходом експерименту, щоквартально аналізує його соціально-економічні наслідки, періодично, але не рідше одного разу на рік, інформує з цих питань Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування і Кабінет Міністрів України;  
40. 3) вносить до відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення організації, підвищення ефективності експерименту, продовження або скорочення строків його проведення;  
41. 4) готує у відповідності з вимогами цього Закону матеріали і документи за підсумками експерименту;  
42. 5) у межах своєї компетенції розглядає звернення, що стосуються проведення експерименту, в разі необхідності надсилає їх для вирішення згідно із законом до відповідних органів;  
43. 6) залучає у разі потреби до своєї роботи відповідних експертів;  
44. 7) здійснює в межах компетенції, наданої цим Законом, інші функції, пов'язані з проведенням експерименту.  
45. 4. Кординаційно-наглядова рада має право одержувати від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб необхідні їй для здійснення передбачених законом функцій і повноважень статистичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали.  
46. 5. Основною формою роботи Координаційно-наглядової ради є її засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Скликає і веде засідання голова Координаційно-наглядової ради або його заступник. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини загального складу ради. Рішення Координаційно-наглядової ради приймається простою більшістю голосів осіб, присутніх на засіданні.  
47. 6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційно-наглядової ради здійснюється апаратом Київської обласної ради.  
48. Стаття 8. Основні організаційні заходи щодо проведення експерименту  
49. Експеримент здійснюється на основі узгоджених з Координаційно-наглядовою радою та затверджених Ірпінською міською радою основних заходів по проведенню експерименту, які мають передбачати:  
50. 1) підвищення ролі у вирішенні питань соціально-економічного розвитку місцевих рад, їх постійних комісій, виконавчих органів, обговорення питань, пов'язаних з проведенням експерименту, на пленарних засіданнях міської та селищних рад, засіданнях їх виконавчих комітетів, господарських нарадах, науково-практичних конференціях тощо;  
51. 2) реорганізацію системи управління містом і селищами, вдосконалення структури і штатів органів місцевого самоврядування;  
52. 3) ініціювання та розгляд в установленому законом порядку питання щодо встановлення меж міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, Ірпінського регіону в цілому;  
53. 4) уточнення розподілу об'єктів комунальної власності між територіальними громадами міста і селищ;  
54. 5) проведення аналізу стану об'єктів комунальної власності територіальних громад міста і селищ з метою визначення перспектив їх дальшого використання;  
55. 6) вирішення в установленому законом порядку питань передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад, в тому числі їх спільної власності, об'єктів інших форм власності, які мають важливе значення для задоволення потреб цих територіальних громад;  
56. 7) зміцнення кадрів, залучення фахівців, підвищення кваліфікації працівників сфери управління та матеріального виробництва, зростання ефективності праці в усіх галузях місцевого господарства шляхом впровадження сучасних технологій, поліпшення умов і оплати праці, підвищення зацікавленості працівників у результатах праці (впровадження більш досконалих оціночних норм, тарифів і ставок, дієвої системи заохочень тощо);  
57. 8) посилення контрольних функцій щодо підприємств, установ і організацій комунальної власності, відповідальності їх керівників, інших посадових осіб, скорочення непродуктивних витрат, виключення можливостей для зловживань, нецільового використання комунального майна, інших матеріальних і фінансових ресурсів тощо;  
58. 9) внесення пропозицій до відповідних органів, установ та організацій щодо вдосконалення діяльності розташованих на території міста та селищ підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у питаннях здійснення природоохоронних заходів, створення передбачених законодавством умов праці й відпочинку для своїх працівників, вирішення відповідно до закону інших питань соціально-економічного значення;  
59. 10) сприяння розвитку підприємництва;  
60. 11) створення умов для збільшення державних замовлень на виробництво продукції, надання послуг підприємствами і організаціями регіону, залучення інвестицій у місцеве господарство;  
61. 12) ефективне використання наданих законом можливостей щодо встановлення і справляння місцевих податків і зборів;  
62. 13) забезпечення регулярних надходжень до бюджетів міста і селищ коштів з усіх джерел, передбачених законом, систематичного контролю за ефективним використанням бюджетних та інших коштів, які перебувають у віданні органів місцевого самоврядування;  
63. 14) зміцнення законності, правопорядку, поширення правових знань серед населення відповідної території;  
64. 15) залучення до участі у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста і селищ органів самоорганізації населення, громадськості, зокрема в охороні навколишнього природного середовища, забезпеченні належного санітарного стану, благоустрої відповідних територій, підтриманні громадського порядку;  
65. 16) вивчення, узагальнення та реалізацію пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення ефективності заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону;  
66. 17) систематичний аналіз ходу експерименту, його соціально-економічних наслідків;  
67. 18) здійснення в межах закону інших заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, соціальноекономічний розвиток регіону.  
68. Стаття 9. Сприяння проведенню експерименту  
69. Державні органи, асоціації органів місцевого самоврядування сприяють проведенню експерименту, в межах своєї компетенції, визначеної законом, можуть надавати органам місцевого самоврядування, які беруть участь в експерименті, методичну та практичну допомогу в його здійсненні.  
70. Стаття 10. Гласність у проведенні експерименту  
71. Експеримент по розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні, підвищенню ефективності вирішення питань соціально-економічного розвитку міста і селищ проводиться відкрито і гласно. Про мету, хід і результати експерименту широко інформується населення шляхом обговорення питань, пов'язаних з експериментом, на зборах громадян та проведення громадських слухань, звітів депутатів місцевих рад, міського, селищних голів перед виборцями, через місцеві засоби масової інформації, а також іншими засобами.  
72. Розділ III  
73. Особливості формування та діяльності органів місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні  
74. Стаття 11. Особливості реалізації права територіальних громад на місцеве самоврядування  
75. Територіальні громади міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське реалізують право на місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через обрані ними міську, селищні ради та їх виконавчі органи.  
76. Стаття 12. Особливості виборів депутатів місцевих рад, міського та селищних голів  
77. 1. Вибори депутатів міської та селищних рад, міського та селищних голів на території, де здійснюється експеримент, проводяться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". При цьому депутати Ірпінської міської ради обираються по одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія Ірпінського регіону; Ірпінський міський голова - по єдиному одномандатному виборчому округу, до складу якого входить уся територія Ірпінського регіону.  
78. 2. Інші органи місцевого самоврядування формуються відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
79. Стаття 13. Загальна компетенція місцевих рад та їх виконавчих комітетів  
80. 1. Міська, селищні ради, що діють на території експерименту, мають право з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, розглядати і вирішувати усі питання, віднесені Конституцією та законами України до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня, за винятком питань, які згідно із законом вирішуються виключно місцевими референдумами.  
81. 2. Виконавчі комітети міської, селищних рад мають право розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені законом до відання виконавчих органів рад.  
82. 3. Рішення міської, селищних рад, їх виконавчих комітетів, прийняті у межах компетенції, наданої їм законом, обов'язкові для виконання всіма органами, підприємствами, установами і організаціями та громадянами, відповідно на території міста і селищ. Рішення Ірпінської міської ради, її виконавчого комітету, що стосуються спільних інтересів територіальних громад Ірпінського регіону, прийняті в межах компетенції, наданої цим Законом, є обов'язковими для виконання на всій території регіону.  
83. 4. Міська рада може скасувати рішення будь-якого утвореного нею органу, а з мотивів невідповідності рішення Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради та обласної державної адміністрації, власним рішенням міської ради, прийнятим у межах їх компетенції, - призупинити дію рішення селищної ради, її виконавчого комітету з одночасним зверненням до цієї ради про перегляд прийнятого нею рішення скасування відповідного рішення виконавчого комітету. Селищна рада має розглянути звернення міської ради на черговій (позачерговій) сесії і дати міській раді вмотивовану відповідь. У разі відмови селищної ради переглянути (скасувати) відповідне рішення питання може бути вирішено в судовому порядку.  
84. 5. Міська, селищна рада може скасувати розпорядження відповідно міського, селищного голови. Рішення ради з цього питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин депутатів від загального складу відповідної ради.  
85. Стаття 14. Особливості здійснення виключної компетенції міської та селищних рад  
86. 1. Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання, визначені частиною першою статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
87. 2. Крім того, до виключної компетенції міської ради належить:  
88. 1) затвердження основних організаційних заходів щодо проведення експерименту;  
89. 2) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінського регіону, цільових регіональних програм з інших питань;  
90. 3) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму на всій території Ірпінського регіону;  
91. 4) розгляд за поданням виконавчого комітету або постійної комісії міської ради спірних питань щодо реорганізації системи управління, реалізації права комунальної власності, прийняття в межах наданої законом компетенції рішень з цих питань;  
92. 5) призупинення дії рішень селищних рад, їх виконавчих комітетів, скасування розпоряджень міського голови у випадках, передбачених частинами четвертою та п`ятою статті 13 цього Закону.  
93. 3. Виключно на пленарних засіданнях селищних рад вирішуються питання, передбачені частиною першою статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за винятком пунктів 24, 26, 28, 36, 37, 39, 42, 44, 46, вирішення яких відноситься до виключної компетенції міської ради. У розгляді цих питань міською радою беруть участь з правом дорадчого голосу відповідні селищні голови, депутати селищних рад, інші представники органів місцевого самоврядування селищ. Пропозиції селищних рад, їх виконавчих комітетів із зазначених питань підлягають обов'язковому розгляду міською радою.  
94. 4. Рішення, що приймаються селищними радами з питань програм соціально-економічного розвитку, містобудівних програм, генеральних планів забудови територій селищ, не можуть суперечити відповідним рішенням міської ради, прийнятим в межах її компетенції.  
95. 5. Міська, селищні ради за взаємною згодою можуть перерозподіляти між собою окремі повноваження. Передача повноважень має супроводжуватись передачею коштів та матеріальних ресурсів, необхідних для їх здійснення.  
96. 6. Міська рада за поданням міського голови, виконавчого комітету міської ради або не менш як третини депутатів міської ради від її загального складу може висловити недовіру керівнику місцевого органу державної виконавчої влади, підприємства, установи чи організації державної форми власності, розташованого на території регіону. Вмотивоване рішення міської ради з цього питання має бути розглянуто органом, організацією чи посадовою особою, до компетенції яких входить вирішення відповідних кадрових питань, не пізніш як у двотижневий строк після отримання рішення. Про результати розгляду та вжиті заходи раді надсилається обгрунтована відповідь. Якщо рішення міської ради про недовіру керівникові прийнято не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, він має бути звільнений з посади.  
97. Стаття 15. Особливості здійснення повноважень виконавчими органами міської та селищних рад  
98. 1. Виконавчі органи міської та селищних рад здійснюють повноваження, визначені статтями 27- 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". При цьому здійснення власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів, передбачених пунктами: 2 статті 28, 10 статті 30, 7 статті 31, 1 статті 33, 1 статті 38 зазначеного Закону відноситься до компетенції виконавчого комітету міської ради. Відповідні питання виконавчий комітет міської ради розглядає і вирішує з урахуванням пропозицій виконавчих комітетів селищних рад.  
99. 2. Виконавчі комітети міської та селищних рад можуть приймати узгоджені рішення про перерозподіл між ними окремих наданих їм законом повноважень.  
100. 3. Виконавчі комітети селищних рад представляють виконавчому комітету міської ради необхідні показники, статистичні, інформаційні та інші матеріали, подають пропозиції до програми соціально-економічного розвитку регіону, інших регіональних програм, бюджету місцевого самоврядування тощо.  
101. 4. Виконавчий комітет міської ради координує діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування на території регіону.  
102. 5. Виконавчий комітет міської ради може звернутися до селищної ради з пропозицією скасувати рішення її виконавчого комітету з мотивів його невідповідності законодавству, рішенням міської ради, прийнятим у межах наданої їй законом компетенції. Відповідна селищна рада має розглянути питання на черговій або позачерговій сесії ради і про прийняте рішення у триденний термін повідомити виконавчий комітет міської ради.  
103. Стаття 16. Особливості повноважень міського і селищних голів  
104. 1. Повноваження Ірпінського міського голови та голів селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на території відповідних населених пунктів визначаються статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
105. 2. Крім того, Ірпінський міський голова на всій території Ірпінського регіону:  
106. 1) здійснює загальне керівництво експериментом;  
107. 2) забезпечує виконання рішень регіональних місцевих референдумів;  
108. 3) забезпечує виконання регіональних програм соціально-економічного розвитку та регіональних цільових програм;  
109. 4) забезпечує виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань, віднесених цим Законом до їх компетенції;  
110. 5) веде прийом громадян, які проживають на території регіону;  
111. 6) регулярно інформує населення про стан справ у регіоні, хід експерименту; не рідше одного разу на рік звітує перед населенням регіону про свою діяльність;  
112. 7) вирішує інші питання, віднесені законом до його відання.  
113. Розділ IV  
114. Особливості здійснення органами місцевого самоврядування правомочностей стосовно комунальної власності, формування місцевих бюджетів та особливості підприємницької діяльності на території, де проводиться експеримент  
115. Стаття 17. Склад комунальної власності територіальних громад  
116. 1. Комунальна власність територіальних громад Ірпінського регіону складається з об'єктів комунальної власності кожної з територіальних громад регіону та об'єктів спільної комунальної власності цих територіальних громад.  
117. 2. Об'єктами спільної комунальної власності є об'єкти, які задовольняють колективні потреби усіх територіальних громад Ірпінського регіону. Перелік таких об'єктів визначається міською радою за погодженням з селищними радами.  
118. Стаття 18. Правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності територіальних громад регіону  
119. 1. Правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності територіальних громад міста і селищ, які входять до складу Ірпінського регіону, здійснюються цими територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законодавчих актів, що регулюють зазначені правовідносини, з особливостями, визначеними цим Законом.  
120. 2. Міська, селищні ради мають право від імені та в інтересах відповідних територіальних громад здійснювати всі правомочності щодо їх комунальної власності, передбачені законом, в тому числі виконувати всі майнові операції, передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах і договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.  
121. 3. Відносно об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад правомочності, зазначені в частині другій цієї статті, здійснює міська рада. При цьому рішення про ліквідацію, продаж таких об`єктів, використовування їх як застави приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу міської ради.  
122. 4. Управління комунальною власністю здійснюється виконавчими комітетами відповідних рад згідно зі статтею 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". У разі необхідності міська та селищні ради можуть прийняти рішення про передачу окремих повноважень щодо управління комунальною власністю іншим утвореним ними органам або службам, визначивши межі цих повноважень та умови їх здійснення.  
123. 5. Міська рада може порушувати питання перед відповідними державними, профспілковими та іншими органами і організаціями, які мають об'єкти права власності на території регіону, про продаж або передачу таких об'єктів на інших законних підставах у спільну комунальну власність територіальних громад міста і селищ, якщо ці об'єкти мають важливе значення для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, задоволення колективних потреб територіальних громад регіону. Питання розглядається, відповідними органами, організаціями в місячний строк, і про результати повідомляється раді в установленому порядку.  
124. Стаття 19. Обмеження права власності територіальних громад Ірпінського регіону  
125. 1. Забороняється використовувати об`єкти спільної власності територіальних громад Ірпінського регіону як внесок до статутного фонду (капіталу) торговельних, промислових та інших підприємств, діяльність яких не пов`язана із задоволенням колективних потреб членів територіальних громад. Органи місцевого самоврядування Ірпінського регіону не можуть створювати комунальні підприємства (організації) у формі командитних товариств, повних господарських товариств та товариств з додатковою відповідальністю.  
126. 2. Приватизація або відчуження в інших формах об`єктів права власності територіальних громад регіону не повинні призводити до послаблення економічних та фінансових основ місцевого самоврядування.  
127. Стаття 20. Особливості формування місцевих бюджетів  
128. 1. Фінансовою основою місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні є бюджети міста Ірпіня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське (місцеві бюджети).  
129. 2. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел, що знаходяться відповідно на території міста та селищ, а також закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.  
130. 3. Відповідно до нормативів, визначених міською радою за погодженням з селищними радами, певна частина коштів з бюджетів селищ передається до бюджету міста і використовується за рішенням міської ради для фінансування загальнорегіональних програм та заходів, утримання бюджетних установ і організацій, сфера діяльності яких поширюється на всю територію регіону, а також для утворення резервного фонду регіону, вирішення інших питань місцевого самоврядування в регіоні. Рішення про встановлення нормативів згаданих відрахувань приймається міською радою до прийняття селищними радами бюджетів і діють протягом бюджетного року.  
131. Стаття 21. Особливості справляння місцевих податків і зборів в Ірпінському регіоні  
132. Ірпінська міська рада встановлює місцеві податки і збори, розміри їх ставок в межах, визначених законом, на всій території Ірпінського регіону. Кошти від справляння місцевих податків і зборів зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. У період проведення експерименту до міського, селищних бюджетів, також зараховуються в повному обсязі податки на доходи фізичних осіб, на землю, на нерухоме майно (нерухомість), на промисел, що справляються на відповідній території. Ставки зазначених податків встановлюються Ірпінською міською радою в межах граничного їх розміру, визначеного законом.  
133. Стаття 22. Особливості справляння на території експерименту податку на додану вартість  
134. У разі забезпечення органами місцевого самоврядування Ірпінського регіону перевиконання на відповідній території планових надходжень до Державного бюджету від податку на додану вартість 50 відсотків сум перевиконання планових доходів додатково зараховуються до міського бюджету. Ці кошти не включаються до розрахунків доходної бази місцевого бюджету в процесі фінансового вирівнювання.  
135. Стаття 23. Позабюджетні кошти місцевого самоврядування  
136. 1. Міська, селищна рада може мати єдині позабюджетні кошти, до яких включаються:  
137. доходи від місцевих позик і місцевих лотерей, а також прибутки, одержані від проведення суботників, інших робіт на добровільних засадах;  
138. добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій;  
139. інші одержані законним шляхом позабюджетні кошти.  
140. 2. У межах позабюджетних коштів рада може утворювати цільові фонди.  
141. 3. Кошти позабюджетних фондів перебувають на спеціальних рахунках в установах банків і вилученню не підлягають.  
142. 4. Позабюджетні кошти витрачаються в порядку, передбаченому положенням про ці кошти, що затверджується рішенням відповідної ради. Про використання позабюджетних коштів міський, селищний голова інформує відповідну раду на чергових сесіях. Не рідше одного разу на рік рада заслуховує і затверджує звіт з цього питання. На вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради звіт міського (селищного) голови про використання позабюджетних коштів має бути внесений на розгляд ради у запропонований депутатами, які ініціювали розгляд питання, термін.  
143. Стаття 24. Сприяння держави зміцненню фінансово-матеріальної бази місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні  
144. Забезпечуючи відповідно до статті 62 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" фінансову підтримку місцевого самоврядування, держава сприяє зміцненню фінансово-матеріальної бази місцевого самоврядування на території Ірпінського регіону, в тому числі шляхом виділення додаткових цільових коштів (субвенцій, субсидій) на зміцнення і розвиток лікувально-оздоровчої бази регіону як курортної зони, населення якої постраждало від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища у приміській зоні столиці України.  
145. Стаття 25. Особливості здійснення підприємницької діяльності в Ірпінському регіоні  
146. 1. На території, де проводиться експеримент, можуть здійснюватись всі види підприємницької діяльності, не заборонені законом.  
147. 2. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території міста і селищ, здійснюється виконавчими комітетами відповідно міської і селищних рад в порядку, визначеному законом. Розмір плати за реєстрацію встановлюється міською радою у відповідності із законодавством. Кошти, одержані у вигляді сплати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спрямовуються відповідно до міського та селищних бюджетів.  
148. 3. Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Ірпінського регіону через філіали чи представництва, складають окремий баланс фінансово-господарської діяльності за погодженням з територіальними органами Державної податкової адміністрації України і сплачують відповідні податки за місцем знаходження філіалів чи представництв.  
149. Розділ V  
150. Розв'язання спорів, що можуть виникнути в ході експерименту. Підведення підсумків експерименту  
151. Стаття 26. Вирішення спірних питань, що можуть виникнути під час проведення експерименту  
152. 1. Спірні питання, що стосуються повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, взаємовідносин між ними, реорганізації системи управління, реалізації права комунальної власності вирішуються у судовому порядку.  
153. 2. Інші спірні питання, заяви і скарги, звернення, що стосуються проведення експерименту, розглядаються посадовими особами і органами, які беруть участь в організації і проведенні експерименту, в межах наданої їм законом компетенції або вирішуються в судовому порядку.  
154. Стаття 27. Підведення підсумків експерименту  
155. 1. Не пізніш як за три місяці до закінчення строку проведення експерименту Координаційно-наглядова рада подає на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування інформацію про попередні підсумки експерименту, що включає:  
156. 1) показники соціально-економічного розвитку регіону по роках проведення експерименту у порівнянні з роком, що передував експерименту;  
157. 2) аналітичний огляд (з оцінкою ефективності) актів органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону, Київської обласної ради, що приймались в ході експерименту;  
158. 3) перелік актів органів державної влади, які приймались у зв'язку з експериментом, а також інших нормативно-правових актів, що мали вплив на результати експерименту;  
159. 4) пропозиції щодо оцінки експерименту і впровадження його результатів в практику місцевого самоврядування в Україні.  
160. 2. До інформації додається затверджений Координаційно-наглядовою радою звіт про її діяльність.  
161. 3. Такі ж матеріали подаються до Кабінету Міністрів України.  
162. 4. Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Кабінет Міністрів України мають право запросити додаткові документи і матеріали, що стосуються проведення і результатів експерименту, як від Координаційно-наглядової ради, відповідних органів місцевого самоврядування, так і від органів виконавчої влади.  
163. 5. Після закінчення експерименту Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за участю Комітету Верховної Ради України з питань правової політики або його представників, представників Кабінету Міністрів України, Координаційно-наглядової ради експерименту, органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону розглядає відповідне питання і вносить подання про результати експерименту та пропозиції щодо його наслідків на розгляд Верховної Ради України.  
164. 6. За підсумками експерименту Верховна Рада України приймає відповідне рішення.  
165. Розділ VI  
166. Прикінцеві положення  
167. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім окремих положень, строки введення яких в дію визначаються в цьому Законі окремо, і дії до прийняття Верховною Радою України рішення про підсумки експерименту.  
168. 2. Стаття 12 вводиться в дію від дня призначення Верховною Радою України відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" чергових або позачергових місцевих виборів.  
169. 3. Положення статей 20-23 вводяться в дію з моменту початку формування відповідних місцевих бюджетів на наступний після набрання чинності цим Законом бюджетний рік.  
170. 4. Кординаційно-наглядова рада експерименту утворюється постановою Верховної Ради України відповідно до цього Закону не пізніш як у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом і дії до завершення експерименту.  
171. 5. Кабінет Міністрів України, Київська обласна рада та Київська обласна державна адміністрація, відповідні органи місцевого самоврядування Ірпінського регіону не пізніш як у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом вирішують згідно з законодавством неврегульовані питання щодо комунальної власності територіальних громад Ірпінського регіону, об'єктів державної власності та уточнення меж міста Ірпіня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.