Кількість абзаців - 85 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Водного кодексу України (Друге читання)

0. Проект Закон України  
1. Про внесення змін до Водного кодексу України  
2. З метою удосконалення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) такі зміни:  
4. 1. У статті 1:  
5. визначення термінів "водокористування", "забруднення вод" та "забруднююча речовина" викласти у такій редакції:  
6. "водокористування - забір води з водних об'єктів, використання води, користування поверхневими водами та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти";  
7. "забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин";  
8. "забруднююча речовина - будь-яка речовина, яка потрапляє у водний об'єкт у результаті господарської та іншої діяльності";  
9. доповнити статтю абзацами такого змісту:  
10. "ліміт використання води - граничний обсяг використання води, який встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування;  
11. ліміт користування поверхневими водами для потреб гідроенергетики - це граничний обсяг води, який проходить через турбіни гідроелектростанцій і встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування".  
12. 2. У пункті 5 статті 7 слова "платежів за спеціальне водокористування" замінити словами "зборів за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти".  
13. 3. Пункт 6 статті 8 викласти у такій редакції: "6) визначення в установленому порядку нормативів і розмірів зборів за використання води, забраної з водних об'єктів місцевого значення, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення".  
14. 4. Пункти 8 і 9 статті 14 об'єднати і викласти у такій редакції: "8) встановлення нормативів збору за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти і порядку його справляння;  
15. 9) встановлення порядку надання водойм загальнодержавного значення у користування на умовах оренди".  
16. 5. Пункт 9 статті 16 після слова "водокористування" доповнити словами "під час їх підготовки".  
17. 6. У статті 29:  
18. у пункті 2 слова "плати і розмірів платежів за забір води" замінити словами "збору і розмірів зборів за використання води, користування поверхневими водами";  
19. пункт 3 виключити.  
20. У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.  
21. 7. Статтю 30 викласти у такій редакції:  
22. "Стаття 30. Збір за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти  
23. Збір за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти справляється з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Збір за забір води з водних об'єктів для подачі її водокористувачам не справляється.  
24. Розмір збору за використання води визначається на основі нормативів збору, фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів використання води.  
25. Розмір збору за користування поверхневими водами визначається:  
26. для потреб гідроенергетики - на основі нормативів збору, фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни, та лімітів користування поверхневими водами (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями);  
27. для водного транспорту - на основі нормативів збору та часу користування судном поверхневими водами в звітному періоді.  
28. Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.  
29. За скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні об'єкти з систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та населені пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод промислових об'єктів), збір не справляється, якщо якість води водних об'єктів не погіршує встановлених категорій якості води.  
30. Нормативи збору за використання води, користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти і порядок справляння таких зборів встановлюються Кабінетом Міністрів України".  
31. 8. Статтю 31 виключити.  
32. 9. У статті 32:  
33. назву статті викласти у такій редакції:  
34. "Стаття 32. Розподіл зборів за використання води, користування поверхневими водами та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти"; у тексті статті слово "забір" замінити словом "використання";  
35. у частині другій слова "водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" замінити словами "поверхневими водами".  
36. 10. У назві і тексті статті 39 після слів "у водні об'єкти" доповнити словами "та тих, що подаються на очисні споруди".  
37. 11. Статтю 42 викласти у такій редакції:  
38. "Стаття 42. Водокористувачі  
39. Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства, які здійснюють забір, використання води, користуються поверхневими водами або скидають у водні об'єкти зворотні води".  
40. 12. У частині першій статті 43:  
41. у пункті 1 слова "гідроенергетики, водного і" виключити;  
42. пункт 2 після слів "місцевого значення" доповнити словами "та ставками, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення";  
43. пункт 3 виключити.  
44. У зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 3 - 6;  
45. пункт 5 викласти у такій редакції:  
46. "5) передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах";  
47. у пункті 6 слова "та користування водними об'єктами" виключити.  
48. 13. У статті 44:  
49. пункт 2 викласти в такій редакції:  
50. "2) забирати воду з водних об'єктів, використовувати воду та користуватися поверхневими водами відповідно до цілей та умов їх надання";  
51. пункт 3 після слів "забору води" доповнити словами "лімітів використання води, лімітів користування поверхневими водами та лімітів скидання забруднюючих речовин";  
52. пункт 7 після слів "використання вод" доповнити словами "користування поверхневими водами", а після слів "забруднюючих речовин" - словами "та за станом води водних об'єктів у контрольних створах";  
53. пункт 11 викласти у такій редакції:  
54. "11) своєчасно сплачувати збори за використання води, за користування поверхневими водами, за скидання забруднюючих речовин та інші збори відповідно до законодавства".  
55. 14. У статті 45:  
56. у частині третій слова "або тих, що користуються водними об'єктами" виключити, а після слів "у користування" доповнити словами "на умовах оренди";  
57. частину четверту виключити.  
58. У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною четвертою.  
59. 15. Текст статті 46 викласти у такій редакції:  
60. "Водокористування може бути двох видів - загальне та спеціальне".  
61. 16. У статті 47:  
62. у частинах четвертій та шостій слово "первинним", а у частині п'ятій слово "первинний" виключити;  
63. частину четверту після слова "водокористувачем" та частину п'яту після слова "водокористувач" доповнити словами "який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди".  
64. 17. У статті 48:  
65. частину першу викласти у такій редакції:  
66. "Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води, користування поверхневими водами та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, у тому числі забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів";  
67. у частині третій слово "судноплавством" замінити словами "крім енергетичних".  
68. 18. У статті 49:  
69. частину першу викласти у такій редакції:  
70. "Спеціальне водокористування (крім користування поверхневими водами для потреб водного транспорту) здійснюється на підставі дозволу";  
71. частину п'яту викласти у такій редакції:  
72. "У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води, ліміт користування поверхневими водами для потреб гідроенергетики та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені спеціально уповноваженими державними органами без коригування дозволу на спеціальне водокористування";  
73. частину шосту виключити.  
74. 19. У статті 51:  
75. у назві статті, у частині другій та шостій слова "місцевого значення" виключити;  
76. частину першу після слова "значення" доповнити словами "та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення";  
77. доповнити статтю частиною дев'ятою такого змісту:  
78. "Порядок надання ставків, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, у користування на умовах оренди встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
79. 20. Статтю 52 виключити.  
80. 21. У пункті 6 частини першої статті 55 слово "правил" замінити словом "умов".  
81. 22. Частини другу і третю статті 66 виключити.  
82. У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною другою.  
83. 23. Пункт 5 частини другої статті 70 викласти у такій редакції: "5) перевищують гранично допустимий рівень токсичності зворотних вод та містять збудників інфекційних захворювань".  
84. 24. У тексті Водного кодексу України слова "плата", "платежі" в усіх відмінках замінити словами "збір", "збори" у відповідному відмінку.