Кількість абзаців - 25 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі'' (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. Внести до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст.188) такі зміни і доповнення:  
3. 1. У статті 3:  
4. у частині першій слова "приватизаційні майнові сертифікати, а також за власні кошти і компенсаційні сертифікати у розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів" замінити словами "власні кошти у розмірі до 750 гривень";  
5. частину другу, третю і четверту викласти в такій редакції:  
6. "Працівники сільськогосподарських підприємств мають право на пільгове придбання акцій за власні кошти у розмірі до 750 гривень.  
7. Пільги, передбачені частинами першою і другою цієї статті для працівників підприємств, поширюються також на колишніх працівників підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідів, звільнених у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівників, звільнених у зв'язку із станом здоров'я, а також на працівників соціально-культурних та оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають.  
8. Недержавним сільськогосподарським підприємствам (колективні сільськогосподарські підприємства, спілки селян, колгоспи, спілки кооперативів, акціонерні товариства, селянські (фермерські) господарства та інші суб'єкти сільськогосподарських підприємств недержавних форм власності) передається безоплатно пакет акцій, розмір якого з урахуванням акцій, придбаних за власні кошти працівниками відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняними до них особами, становить 51 відсоток статутного фонду відкритого акціонерного товариства. У плані приватизації підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів і інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої передачі відповідної частки після їх приватизації та пільгового придбання акцій їх працівниками та прирівняними до них особами".  
9. 2. Доповнити статтю 5 частиною другою такого змісту:  
10. "У разі перетворення радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства та відкриті акціонерні товариства бізнес-плани не розробляються, оцінка вартості об'єктів приватизації здійснюється відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики, без застосування експертної оцінки".  
11. 3. У статті 7:  
12. у частинах першій і другій слова "приватизаційні майнові сертифікати" замінити словами "власні кошти";  
13. частини третю, четверту і п'яту викласти у такій редакції:  
14. "Якщо після використання працівниками радгоспу чи іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на безоплатне придбання державного майна і права на першочергове придбання цього майна працівниками даного підприємства та прирівняних до них особами залишається нереалізованою частка майна, орган приватизації за згодою загальних зборів (зборів уповноважених) передає їм за договором залишки майна (акцій) для придбання за власні кошти на виплат до 5 років (без нарахування відсотків, але з урахуванням зміни цін на момент викупу майна).  
15. У разі відсутності згоди загальних зборів (зборів уповноважених) на придбання частини майна на виплат орган приватизації приймає рішення про перетворення цього підприємства у відкрите акціонерне товариство на умовах і в порядку, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону. При цьому право на придбання майна на пільгових умовах за власні кошти на суму до 750 гривень, крім членів трудового колективу та прирівняних до них осіб, мають члени сімей трудового колективу даного підприємства, які проживають разом з ними, та особи, зайняті у соціальній сфері на селі, спеціалісти ветеринарної медицини, які обслуговують це господарство.  
16. Частка державного майна, що залишається після реалізації членами трудового колективу та прирівняними до них особами їх права на безоплатну приватизацію частки майна, його придбання за власні кошти, а також права викупу на виплат, приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства України".  
17. 4. Статтю 10 доповнити новою частиною другою такого змісту:  
18. "Працівники всіх інших підприємств, які знаходяться у зоні гарантованого добровільного відселення, забрудненій внаслідок Чорнобильської катастрофи, та приватизація яких здійснюється відповідно до цього Закону, а також прирівняні до них особи мають право на придбання будь-якого пакета акцій (будь-якої частини майна для підприємств, зазначених у частині другій статті 20 цього Закону) відкритих акціонерних товариств, створених на базі цих об'єктів, за номінальною вартістю, у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України".  
19. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
20. 6. У статті 16 слова "приватизаційні майнові сертифікати і власні кошти у розмірі, що не перевищує половини вартості цих сертифікатів" замінити словами "власні кошти у розмірі до 750 гривень";  
21. 7. У частині другій статті 20 слова "приватизаційні майнові сертифікати, власні кошти і компенсаційні сертифікати" замінити словами "власні кошти".  
22. 8. Частину четверту статті 21 викласти у такій редакції:  
23. "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку або її територіальні органи забезпечують реєстрацію інформації про випуск акцій підприємств, особливості приватизації яких визначено цим Законом, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому державне мито за реєстрацію інформації про випуск акцій не справляється".  
24. 9. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.