Кількість абзаців - 41 Розмітка (ліва колонка)


про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії ''Київміськбуд'' (Друге читання)

0. Проект  
1. (29.06.99)  
2. ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд"  
4. З метою вiдпрацювання нових органiзацiйних форм та економiчних механiзмiв стимулювання житлового будiвництва i розширення можливостей соцiального забезпечення громадян України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. Стаття 1. Провести у перiод з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2001 року в мiстi Києвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" (далi - "Київмiськбуд") економiчний експеримент щодо стимулювання розвитку житлового будiвництва iз залученням коштiв громадян i суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на довгостроковi житловi ощаднi вклади з наступним їх спрямуванням на довгострокове кредитування будiвництва житла для населення пiд заставу цього житла та розширення можливостей соцiального забезпечення громадян України за рахунок доходiв за довгостроковими житловими ощадними вкладами.  
6. Стаття 2. Встановити, що умови житлових ощадних вкладiв визначаються в договорах житлових ощадних вкладiв, якi укладаються мiж громадянами-вкладниками та комерцiйними банками, з якими "Київмiськбудом" укладено вiдповiднi угоди (далi - уповноваженi банки).  
7. Договори житлових ощадних вкладiв можуть бути строковими та довiчними (далi - договори).  
8. Стаття 3. Запровадити на весь період дiї договорів, укладених у період проведення експерименту, систему заходів щодо захисту від знецінення зазначених вкладiв, яка б передбачала:  
9. укладання уповноваженими банками договорів про залучення коштів, надання кредитів цільового призначення та нарахування на них відсотків на житлових ощадних рахунках у національній валюті України;  
10. ведення обліку коштів, наданих кредитів та нарахованих на них відсотків на житлових ощадних рахунках у гривнях i в еквівалентних розрахункових одиницях умовної площі житла з урахуванням його середньої ринкової вартості;  
11. проведення розрахунку відсотків за житловими ощадними вкладами з використанням еквівалентної розрахункової одиниці умовної площі житла (з урахуванням його середньої ринкової вартості);  
12. спрямування коштів, залучених на житлові ощадні рахунки, виключно на довгострокове кредитування будівництво житла для населення під заставу цього житла;  
13. відкриття та обслуговування житлових ощадних рахунків i здійснення операцій за ними лише в уповноважених банках;  
14. гарантування уповноваженими банками виконання зобов'язань перед вкладниками шляхом створення додаткового спеціального резерву страхування довгострокових вкладів;  
15. гарантування "Київмiськбудом" виконання зобов'язань перед власниками житлових ощадних рахункiв вiдповiдно до укладених договорiв;  
16. iнформування уповноваженими банками органiв державної податкової служби за мiсцем проживання власникiв рахункiв, а також за мiсцем знаходження вiдповiдних суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вiдкриття та закриття житлових ощадних рахункiв;  
17. встановлення Нацiональним банком України додаткових вимог до уповноважених банкiв щодо дотримання ними нормативiв достатностi капiталу та лiквiдностi.  
18. Стаття 4. Встановити, що на весь перiод дiї договорiв, укладених у перiод проведення експерименту:  
19. кошти, внесенi громадянами на житловi ощаднi рахунки, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу цих громадян у межах 600 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за звiтний (податковий) перiод. Кошти, внесенi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на житловi ощаднi рахунки громадян, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, також не включаються до складу оподатковуваного доходу громадян в межах 600 неоподатковуваних мiнiмумiв за звiтний (податковий) перiод. На цi кошти не нараховуються збори на обов'язкове пенсiйне та обов'язкове соцiальне страхування;  
20. кошти, внесенi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на житловi ощаднi рахунки громадян, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків його валового доходу за звітний період;  
21. кошти, що виплачуються громадянам згідно з договорами (далі - соціальні виплати), не включаються до складу їх сукупного оподатковуваного доходу, за винятком випадків, передбачених статтею 6 цього Закону;  
22. внески, спрямовані уповноваженими банками до спеціального резерву довгострокових житлових ощадних вкладів, включаються до складу валових витрат таких банків.  
23. Стаття 5. Встановити, що за договором соціальні виплати здійснюються за таких умов:  
24. досягнення вкладником пенсійного віку відповідно до законодавства;  
25. повної втрати вкладником працездатності. Встановлення факту втрати працездатності здійснюється в порядку, визначеному законодавством.  
26. У разі смерті вкладника його вклад успадковується спадкоємцями відповідно до закону.  
27. Стаття 6. Встановити, що кошти, зняті вкладником із житлового ощадного рахунка з порушенням умов, зазначених у договорі, підлягають оподаткуванню в установленому законом порядку, а надані пільги анулюються за весь час з моменту укладення договору.  
28. У разі зняття вкладником коштів з житлового ощадного рахунка уповноважені банки утримують з цього вкладника суму несплачених податків з перерахуванням її до бюджету. У випадку коли кошти на житлові ощадні рахунки громадян внесені суб'єктами підприємницької діяльності, суми несплачених податків i зборів (обов'язкових платежів) підлягають стягненню в установленому порядку за цей період з таких суб'єктів підприємницької діяльності.  
29. Про зняття вкладником коштів з житлового ощадного вкладу уповноважені банки інформують органи державної податкової служби за місцем проживання вкладника, а також за місцем знаходження відповідного суб'єкта підприємницької діяльності.  
30. Стаття 7. З метою сприяння розвитку містобудування, впровадження в ділову практику загальноприйнятих норм i правил поведінки суб'єктів будівельного ринку та здійснення контролю за якістю i вартістю житла, своєчасністю його спорудження, забезпечення цільового використання залучених коштів підтримати ініціативу "Київмiськбуду" щодо створення на добровільних засадах за участю інших суб'єктів господарської діяльності в галузі містобудування недержавної неприбуткової самоврядної організації - Будівельної палати міста Києва як галузевої торгово-промислової палати.  
31. Встановити, що до правовiдносин, якi виникають у зв'язку з дiяльнiстю Будiвельної палати мiста Києва, застосовуються положення статей 1 i 2, пункту 1, абзацiв першого - четвертого, дев'ятого - одинадцятого пункту 2 статтi 3, статтi 4, пункту 1 статтi 5, статей 6, 8 - 10, абзацiв першого - шостого, дев'ятого - п'ятнадцятого пункту 1, пункту 3 статтi 11, статтi 12 Закону України "Про торговопромисловi палати в Українi.  
32. Державна реєстрацiя Будiвельної палати мiста Києва проводиться в Мiнiстерствi юстицiї України.  
33. Стаття 8. Прикiнцевi положення  
34. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
35. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України:  
36. для проведення монiторингу експерименту утворити наглядову раду;  
37. проаналізувати за підсумками 1999 року хід проведення економічного експерименту та розглянути питання щодо доцільності його поширення в інших регіонах;  
38. внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змiн до законiв України щодо питань, якi стосуються проведення експерименту, передбаченого цим Законом.  
39. 3. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України запровадити в мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону облiк наданих пiльг з оподаткування вкладникам та суб'єктам пiдприємницької дiяльностi за кожний звiтний (податковий) перiод з наростаючим пiдсумком.  
40. 4. "Київмiськбуду" розробити, а Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики України затвердити у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом положення про порядок залучення i використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту.