Кількість абзаців - 45 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
 
3. (щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України 2003, № 39, ст. 350) такі зміни:
 
6. 1. У статті 5:
 
7. 1) після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:
 
8. «Державний контроль за дотриманням стандартів і нормативів в галузі охорони земель здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.»;
 
9. 2) у зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
10. 2. У статті 8:
 
11. 1) абзац четвертий та п’ятий частини першої виключити;
 
12. 2) частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
13. «проведення моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, спостереження за зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на цих землях; «;
 
14. 3) у зв’язку з цим абзаци 6-11 вважати абзацами 5-10;
 
15. 4) доповнити статтею 8-1 такого змісту:
 
16. «Стаття 8-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині збереження родючості ґрунтів
 
17. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині збереження родючості ґрунтів належить здійснення державного контролю (нагляду) за:
 
18. - дотриманням науково обґрунтованих сівозмін, запровадження яких передбачено проектами землеустрою;
 
19. - зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення;
 
20. - своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів».
 
21. 3. У статті 9:
 
22. 1) після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:
 
23. «Державний контроль за дотриманням стандартів і нормативів в галузі охорони земель здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.».
 
24. 2) у зв’язку з цим частини третю та четверту вважати частинами четвертою та п’ятою.
 
25. ІІ. Внести до Закону України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 39, ст.349) таки зміни:
 
26. 1. У статті 27:
 
27. 1) частину першу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
28. «компенсування сільськогосподарським товаровиробникам витрат понесених на виконання заходів з підвищення родючості ґрунтів за умови позитивного балансу поживних речовин та відшкодування землекористувачами коштів до державного бюджету при від’ємному балансі.».
 
29. 2. У статті 30:
 
30. 1) частину першу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
31. «показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур; «.
 
32. 2) у зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
 
33. 3. Статтю 33 доповнити статтею 33-2 такого змісту:
 
34. «Стаття 33-2. Нормативи показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур
 
35. Нормативи показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур встановлюються для здійснення контролю за станом родючості ґрунтів під час господарської діяльності.
 
36. Нормативи показників виносу поживних речовин урожаєм сільськогосподарських культур визначають рівень поживних речовин, що витрачаються рослинами на формування одиниці продукції та оцінку результатів господарювання і ефективності використання земельних ресурсів.».
 
37. 4. У статті 55:
 
38. 1) після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:
 
39. «В складі Державного бюджету України утворюється Державний фонд економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів».
 
40. «Порядок утворення і використання коштів Державного фонду економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
41. 2) у зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою.
 
42. ІІІ. Прикінцеві положення.
 
43. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
44. 2. Кабінету Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.