Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо окремих питань діяльностіНаціонального Банку України) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких законів України» (щодо окремих питань діяльності Національного банку України)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
1. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
2. 1. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238):
 
3. 1) статтю 1 доповнити терміном такого змісту:
 
4. «охорона цінностей та об’єктів - організація та практичне здійснення Національним банком заходів охорони щодо визначених і належних йому будівель, споруд, територій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, забезпечення його недоторканності та цілісності, припинення несанкціонованого доступу до нього третіх осіб, а також на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я службовців Національного банку під час виконання ними службових обов’язків»;
 
5. 2) частину третю статті 20 після слів «представників Національного банку» доповнити словами «або в яких є акції (частки, паї), що належать державі»;
 
6. 3) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
 
7. «Для перевезення та охорони цінностей та об'єктів Національний банк має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Відомча охорона в межах повноважень, наданих цим Законом, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України «Про міліцію».
 
8. 4) частину першу статті 42 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
9. «8) здійснює діяльність, пов’язану з розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів»;
 
10. У зв’язку з цим пункти 8 - 15 уважати відповідно пунктами 9 - 16;
 
11. 5) пункт 2 частини другої статті 48 доповнити словами «та операціях із забезпечення діяльності Національного банку в межах сум, передбачених кошторисом доходів та витрат Національного банку»;
 
12. 6) частину другу статті 68 викласти у такій редакції:
 
13. «Національний банк інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування відповідних відомостей на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку та в офіційному виданні Національного банку, проведення керівниками Національного банку прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні, створення програм та передач телерадіоорганізацією Національного банку та в інший передбачений законом спосіб»;
 
14. 7) частину другу статті 71 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
15. «4) виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбниці України, яка здійснюється відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку».
 
16. 2. У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2004 р., № 19, ст. 256; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
17. 1) абзаци другий - четвертий частини 4 статті 4 замінити абзацом наступного змісту:
 
18. «4. Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді при продажу суб'єктами їх видобування і виробництва, скуплені, не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів, а також дорогоцінне каміння першого порядку першочергово пропонуються Національному банку України та Міністерству фінансів України».
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.
 
22. 3. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.