Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства»
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Абзац перший частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384) після слів «крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів» доповнити словами «, за винятком державних облігацій у випадках, передбачених законом».
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.