Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення доставляння обов'язкового примірника документів (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) доповнити Кодекс статтею 186-7 такого змісту:
 
7. «Стаття 186-7. Недоставляння або порушення строку доставляння (надсилання) обов’язкового примірника документів
 
8. Недоставляння або порушення строку доставляння (надсилання) обов’язкового примірника документів -
 
9. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
10. 2) у частині першій статті 255:
 
11. у пункті 1:
 
12. абзац двадцять перший після слів «часу в кіно- і відеомережі» доповнити словами і цифрами «; стаття 186-7 — в частині порушення порядку або строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції»;
 
13. в абзаці тридцять сьомому слово і цифри «стаття 92-1» замінити словами і цифрами «статті 92-1 і 186-7 — в частині порушення порядку або строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції»;
 
14. пункт 10 після цифр «164-13» доповнити цифрами і словами «, 186-7 — в частині порушення порядку або строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника патентних документів»;
 
15. доповнити частину пунктом 13 такого змісту:
 
16. «13) посадові особи спеціально уповноваженого органу з питань реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері (стаття 186-7 — в частині порушення порядку або строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань)».
 
17. 2. У статті 13 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 199) слова «юридичні особи, які відповідно до цього Закону є його одержувачами» замінити словами «спеціально уповноважені органи з питань реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері, у сфері інтелектуальної власності, архівної справи, кінематографії та інші одержувачі обов’язкового примірника документів».
 
18. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.