Кількість абзаців - 74 Розмітка (ліва колонка)


про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав (Друге читання)

0. Друге читанняПроект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав  
3. Цей Закон визначає порядок направлення підрозділів Збройних Сил України та умови їх тимчасового перебування в інших державах, принципи формування, організації підготовки зазначених підрозділів та гарантії соціального захисту осіб їхнього військового і цивільного персоналу, членів їхніх сімей.  
4. Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
6. підрозділ Збройних Сил України - військовий підрозділ, що належить до сухопутних військ, сил (військ) протиповітряної оборони, військово-повітряних, військово-морських або спеціальних сил (військ) Збройних Сил України, має постійну чи тимчасову організацію і однорідний склад, оснащений легкою зброєю, чи підрозділ, оснащений важкою бойовою технікою, яка підпадає пiд дію Договору про звичайні збройні сили в Європi, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед державою за поведінку своїх підлеглих, які додержуються внутрішньої дисципліни, спрямованої на додержання норм мiжнародного права, і направляється до iншої держави з конкретною метою, визначеною міжнародним договором України;  
7. особи військового персоналу - військовослужбовці, якi проходять військову службу в Збройних Силах України і направляються до iншої держави;  
8. особи цивільного персоналу - особи, якi є громадянами України, працюють за трудовим договором у Збройних Силах України.  
9. Стаття 2. Мета направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав  
10. Підрозділи Збройних Сил України можуть направлятися до інших держав з метою:  
11. надання державі, на її прохання, військової допомоги;  
12. участі в міжнародних миротворчих операціях;  
13. надання державі, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;  
14. участі у спільних вiйськових навчаннях та маневрах,  
15. а також для підготовки спільних вiйськових підрозділів, створюваних у рамках військового співробітництва за міжнародними договорами України, ратифікованими в установленому порядку.  
16. Стаття 3. Умови направлення підрозділів Збройних Сил України і перебування їх в інших державах  
17. Підрозділи Збройних Сил України можуть направлятися та перебувати на території іншої держави лише тимчасово на підставі міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надає Верховна Рада України, та в порядку i на умовах, визначених законом України.  
18. Стаття 4. Зміст міжнародного договору України про направлення підрозділів Збройних Сил України в інші держави і тимчасове їх перебування на території інших держав  
19. Міжнародний договір України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав і тимчасове їх перебування на території інших держав повинен передбачати:  
20. - мету i строк перебування;  
21. - види їхньої діяльності;  
22. - місце i межі дислокації;  
23. - склад та структуру підрозділів, а також типи i кількість озброєння та військової техніки;  
24. - чисельність осiб військового i цивiльного персоналу;  
25. - правовий статус осіб військового i цивільного персоналу;  
26. - порядок в'їзду (виїзду) до (з) держави перебування;  
27. - маршрути пересування територією держави перебування, зокрема спрощений порядок проведення митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна;  
28. - порядок здійснення контролю за діяльністю підрозділів Збройних Сил України на території іншої держави;  
29. - питання виплати компенсаційних сум особам військового і цивільного персоналу, які стали інвалідами у зв'язку з участю у наданні військової допомоги, миротворчих операціях чи в наданні допомоги в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та членам сімей зазначених осіб, які загинули під час виконання службових обов'язків або які померли внаслідок одержаних під час виконання цих обов'язків поранення, контузії, травми чи каліцтва;  
30. - питання юрисдикції, пов'язані з перебуванням пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави;  
31. - порядок повернення або відкликання підрозділів Збройних Сил України з території іншої держави;  
32. - умови денонсації міжнародного договору України;  
33. - фінансові, матеріально-технічні та інші питання, пов'язані із забезпеченням перебування пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави, що випливають із міжнародних зобов'язань України та цього Закону.  
34. Стаття 5. Перетинання державного кордону України особами військового i цивільного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України  
35. Особи військового i цивільного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України перетинають державний кордон України відповідно до законодавства України у передбаченому міжнародними договорами України спрощеному порядку митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна.  
36. Стаття 6. Транзит підрозділів Збройних Сил України через територію третіх держав  
37. Порядок та умови транзиту підрозділів Збройних Сил України через територію третіх держав визначаються відповідними міжнародними договорами України.  
38. Стаття 7. Внесення пропозиції щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав  
39. Пропозиція щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави вноситься до Ради національної безпеки i оборони України Міністерством закордонних справ України разом з Міністерством оборони України за погодженням з іншими заінтересованими органами виконавчої влади. Пропозиція має включати наявні на момент її внесення дані про райони дій, завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип i склад їхнього озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни та умови виведення підрозділів, про гарантії i компенсації особам військового i цивільного персоналу, а також інформацію про відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням підрозділами Збройних Сил України покладених на них завдань у зв'язку з направленням і перебуванням на території іншої держави.  
40. Рада національної безпеки i оборони України, визнаючи відповідність надання такої військової допомоги національним інтересам i законодавству України, в тому числі міжнародним зобов'язанням України згідно зі Статутом ООН, враховуючи можливості фінансування та матеріально-технічного забезпечення, рівень безпеки громадян України, які братимуть участь у наданні цієї допомоги, вносить пропозицію щодо направлення відповідних підрозділів Збройних Сил України до iншої держави на розгляд Президента України.  
41. Стаття 8. Порядок прийняття і схвалення рішення про направлення підрозділів Збройних Сил України до iнших держав  
42. Рішення про направлення підрозділів Збройних Сил України до iнших держав приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України проекту Закону про схвалення такого рішення. Разом із законопроектом подається інформація, зазначена в частині першій статті 7 цього Закону.  
43. Рішення Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до iншої держави підлягає схваленню Верховною Радою України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України. Поданий Президентом України проект Закону про схвалення рішення щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до iншої держави як невідкладний розглядається Верховною Радою України позачергово.  
44. Пропозиції у питаннях про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у рамках військового співробітництва можуть вноситись у формі узгоджених з відповідними державами планів співробітництва на рік чи інший період. Вони розглядаються і узгоджуються в порядку, визначеному у статтях 7 і 8 цього Закону.  
45. Питання щодо участі України в мiжнародних миротворчих операціях регулюються також Законом України "Про участь України в мiжнародних миротворчих операціях".  
46. Стаття 9. Відкликання пiдроздiлiв Збройних Сил України з інших держав  
47. Підрозділи Збройних Сил України, які були направлені до інших держав, можуть бути відкликані в разі, якщо їхня подальша участь не відповідає національним інтересам України. Рішення про відкликання пiдроздiлів Збройних Сил України приймається з урахуванням міжнародних зобов'язань України Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони України, або за пропозицією Верховної Ради України. Про прийняте Президентом України рішення інформується Верховна Рада України.  
48. Стаття 10. Порядок комплектування підрозділів Збройних Сил України, що направляються до iнших держав  
49. Комплектування підрозділів Збройних Сил України, що направляються до iнших держав з метою надання військової допомоги на її прохання та для участі у міжнародних миротворчих операціях, особами військового та цивільного персоналу здійснюється виключно у добровільному порядку.  
50. Контракти для комплектування особового складу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до iншої держави, укладаються з:  
51. - офіцерами, прапорщиками і мічманами, які проходять військову службу за контрактом;  
52. - офіцерами, які проходять військову службу за призовом;  
53. - офіцерами, які проходять кадрову військову службу, зарахованими до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом;  
54. - військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом солдатів і матросів, сержантів і старшин;  
55. - військовослужбовцями строкової служби, які прослужили за призовом не менше одного року і мають відповідну підготовку.  
56. Безперервний строк служби осіб вiйськового i роботи цивiльного персоналу у складі підрозділів Збройних Сил України, направлених до іншої держави, не може перевищувати одного року.  
57. Стаття 11. Навчання та спеціальна підготовка осіб вiйськового i цивiльного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав  
58. Навчання i спеціальна підготовка осіб вiйськового i цивiльного персоналу, які зараховуються до підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, проводяться у відповідних навчальних центрах та військових навчальних закладах.  
59. Технічне, тилове, медичне, фінансове та інші види забезпечення підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, здійснюються відповідно до законодавства України.  
60. Стаття 12. Гарантії соціального захисту осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, та членів їхніх сімей  
61. Особи військового i цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, які безпосередньо брали участь у бойових діях або у їх забезпеченні на території інших держав, користуються пільгами, передбаченими Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцiального захисту" для учасників бойових дій. Обчислення вислуги років та стажу роботи для призначення у відповідності до чинного законодавства пенсій цим особам здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
62. Особи військового i цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що були направлені до інших держав, які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, користуються пільгами, передбаченими зазначеним у частині першій цієї статті Законом України для інвалідів війни та прирівняних до них осіб.  
63. Особам військового i цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що були направлені до інших держав, які стали інвалідами, а також членам сiмей зазначених осiб, які загинули під час виконання службових обов'язків або які померли внаслідок одержаних під час виконання цих обов'язків поранення, контузії, травми чи каліцтва, проводиться виплата компенсаційних та страхових сум у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
64. Стаття 13. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з направленням підрозділів Збройних Сил України до інших держав  
65. Фінансування витрат, пов'язаних з направленням підрозділів Збройних Сил України до інших держав, здійснюється з Державного бюджету України, якщо інше не передбачене міжнародним договором України.  
66. Стаття 14. Відповідальність за перебування підрозділів Збройних Сил України в інших державах  
67. Відповідальність за підтримання порядку і дисципліни, життя і здоров'я військовослужбовців та цивільних осіб, які направляються до іншої держави у складі підрозділів Збройних Сил України, покладається на Міністерство оборони України.  
68. Стаття 15. Відповідальність за додержанням вимог Конституції України і законів України щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав  
69. Посадові особи, які допустили порушення вимог Конституції України і законів України щодо порядку направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, притягаються до відповідальності згідно з законами України.  
70. Стаття 16. Інформування Верховної Ради України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав  
71. Кабінет Міністрів України щорічно подає Верховній Раді України доповідь про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав та проведену ними роботу.  
72. Прикінцеве положення  
73. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.