Кількість абзаців - 732 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2011-2014 роки (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2011—2014 роки
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122, із наступними змінами):
 
6. 1) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
7. «Стаття 1. Поняття та мета приватизації
 
8. Приватизація державного майна (далі — приватизація) — платне відчуження майна, що перебуває у державній власності, в тому числі разом із земельною ділянкою державної власності, на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки.»;
 
9. 2) у частині другій статті 2:
 
10. абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
 
11. «забезпечення конкурентності продажу, якщо інше не визначено цим Законом;»;
 
12. абзаци чотирнадцятий — п’ятнадцятий виключити;
 
13. 3) у статті 3:
 
14. абзац третій частини другої виключити;
 
15. частину третю викласти у такій редакції:
 
16. «3. Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням положень установчих документів таких товариств (організацій).»;
 
17. 4) у статті 4:
 
18. частину першу викласти у такій редакції:
 
19. «1. Державна програма приватизації (далі — Програма) розробляється Фондом державного майна України, затверджується Законом України строком на чотири роки і діє до завершення її виконання.»;
 
20. частину другу виключити;
 
21. частину третю викласти у такій редакції:
 
22. «3. У Програмі визначаються:
 
23. мета;
 
24. шляхи, способи досягнення та заходи з реалізації мети;
 
25. завдання щодо забезпечення виконання Програми;
 
26. очікувані результати виконання Програми.»;
 
27. 5) у статті 5:
 
28. частину першу викласти в такій редакції:
 
29. «1. До об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать:
 
30. підприємства (цехи, виробництва, дільниці, інші підрозділи, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, із структури якого вони виділяються) як єдині майнові комплекси, до складу яких входять усі види майна, призначені для їх діяльності, що визначені Цивільним кодексом України, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (далі — єдиний майновий комплекс підприємства);
 
31. об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;
 
32. окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких це майно розташовано;
 
33. акції (частки, паї), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності;
 
34. об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації.»;
 
35. частину другу викласти у такій редакції:
 
36. «2. Приватизації не підлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства.
 
37. Загальнодержавне значення мають:
 
38. а) об’єкти та майно, які забезпечують виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність держави, її економічну незалежність, та об’єкти права власності Українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України:
 
39. майно органів державної влади та органів місцевого самоврядування, майно Збройних Сил України (крім майна, щодо якого законом встановлено особливості приватизації), Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, сил цивільної оборони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що безпосередньо забезпечує виконання цими органами встановлених законодавством завдань;
 
40. надра, корисні копалини загальнодержавного значення, території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об’єктами права власності Українського народу;
 
41. системи створення та збереження золотовалютних резервів;
 
42. емісійна система, майнові комплекси підприємств і установ, що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів;
 
43. радіотелевізійні передавальні центри, а також об’єкти, що забезпечують зв’язком органи законодавчої та виконавчої влади;
 
44. державні радіоканали та телевізійні канали;
 
45. засоби урядового, фельд’єгерського та спеціального зв’язку;
 
46. державні реєстри, інші інформаційні системи, що створені та утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
 
47. б) об’єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей:
 
48. архіви (архівні установи), документи з них, архівні підрозділи, архівні відділи та бібліотеки, об’єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що занесені чи підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об’єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнонаціонального значення;
 
49. пам’ятки, включені до переліку пам’яток, що не підлягають приватизації;
 
50. пам’ятки археології;
 
51. пам’ятки державної частини Музейного фонду України (музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання);
 
52. документи Державного бібліотечного фонду України;
 
53. вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді;
 
54. заклади культури, що забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури;
 
55. об’єкти культури, що належать до майнових комплексів установ Національної академії наук України;
 
56. майно підприємств, установ та організацій Національної академії наук України, галузевих академій наук, що використовується для виконання фундаментальних і прикладних досліджень, акції (частки, паї) господарських товариств, утворених на основі майнових комплексів Національної академії наук України, галузевих академій наук;
 
57. об’єкти освіти, фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються з державного бюджету;
 
58. в) об’єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або розповсюдження небезпечних речовин:
 
59. ядерні матеріали, ядерні установки і об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення;
 
60. полігони, будови, споруди та устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники;
 
61. г) об’єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому:
 
62. запаси державного резерву незалежно від його місцезнаходження, підприємства, установи і організації та інші об’єкти, що входять до системи державного резерву;
 
63. майно Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
64. майно підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби;
 
65. матеріали Державного інформаційного геологічного фонду України;
 
66. матеріали та дані Державного картографо-геодезичного фонду України, топографо-геодезичні і картографічні матеріали, створені за кошти державного бюджету;
 
67. державні еталони, інші об’єкти, що забезпечують функціонування Державної метрологічної служби;
 
68. патенти на промислові зразки, конструкторська або технологічна документація на науково-технічну продукцію, створені за кошти державного бюджету та суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
 
69. автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам (до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств);
 
70. майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою;
 
71. метрополітен, міський електротранспорт;
 
72. майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі;
 
73. гідроелектростанції з греблями, що забезпечують водопостачання споживачам та проведення гідромеліоративних робіт;
 
74. магістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговують потреби держави в цілому, підземні нафто- та газосховища;
 
75. майнові комплекси підрозділів пожежної охорони (пожежні депо, пости, адміністративні приміщення), транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією пожеж, наслідків стихійного лиха;
 
76. об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод;
 
77. акваторії портів, причали і пірси всіх категорій та призначень, огороджувальні та захисні гідротехнічні споруди, засоби навігаційного обладнання, системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури та споруди зв’язку, енерговодопостачання та водовідведення, автомобільні дороги та залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту);
 
78. аеродроми та аеродромні об’єкти (злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, наземні засоби зв’язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують безпеку польотів);
 
79. водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні захисні споруди;
 
80. місця поховання.»;
 
81. частину четверту викласти у такій редакції:
 
82. «4. Перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, та акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
83. Не підлягають приватизації державні підприємства та корпоративні права держави в акціонерних товариствах, які:
 
84. а) забезпечують національну безпеку України або приватизація яких створює істотні ризики для безпеки держави:
 
85. підприємства з виготовлення та ремонту усіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону України військових формувань, Служби безпеки України;
 
86. підприємства атомної енергетики та підприємства, що працюють у сфері поводження з радіоактивними відходами;
 
87. спеціальні об’єкти зв’язку;
 
88. підприємства пробірного контролю;
 
89. підприємства з виготовлення цінних паперів;
 
90. підприємства, що забезпечують безпеку руху у повітряному просторі та навігації водними шляхами України;
 
91. підприємства, що здійснюють топографо-геодезичні та картографічні роботи загальнодержавного призначення, зберігають матеріали Державного картографо-геодезичного фонду України та Державного інформаційного геологічного фонду;
 
92. б) забезпечують задоволення соціальних потреб суспільства, які не можуть бути повністю задоволені підприємствами, що перебувають у приватній власності:
 
93. підприємства з виготовлення та ремонту засобів реабілітації для інвалідів;
 
94. національні заклади культури;
 
95. в) є високотехнологічними експортоорієнтованими підприємствами, що формують конкурентні переваги України на міжнародному ринку та створюють мультиплікативний ефект для розвитку суміжних галузей, — підприємства, які здійснюють виробництво об’єктів космічної діяльності;
 
96. г) є інфраструктурними підприємствами-монополістами, збереження яких у державній власності необхідне для забезпечення рівного доступу до споживачів послуг на загальнодержавному ринку:
 
97. національний оператор поштового зв’язку;
 
98. міжнародні аеропорти.
 
99. Не підлягають приватизації інші державні підприємства, за якими на праві господарського відання закріплено майно, визначене у частині другій цієї статті, та акціонерні товариства, до статутного капіталу яких передано майно, визначене у частині другій цієї статті, якщо ці підприємства не зможуть продовжувати господарську діяльність у разі передачі відповідного майна іншим суб’єктам господарювання державного сектору економіки.»;
 
100. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
101. «5. Рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу приймає Кабінет Міністрів України в установленому ним порядку.»;
 
102. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
103. «6. Кабінетом Міністрів України затверджується перелік об’єктів державної власності, рішення про приватизацію яких приймаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. До цього переліку включаються:
 
104. підприємства, частка державного замовлення у продукції яких за останні три роки становить у середньому не менш як 70 відсотків обсягу виробництва;
 
105. підприємства, що є конкурентоспроможними на світовому ринку високотехнологічної продукції (понад 50 відсотків обсягу виробництва цієї продукції за останні три роки становить продукція, що експортується);
 
106. підприємства, які є виробниками продукції згідно з міждержавними угодами;
 
107. науково-дослідні та проектно-конструкторські установи, що виконують розробки для державних потреб (державне замовлення за останні три роки становить не менш як 50 відсотків розробок);
 
108. державні радіо- та телекомпанії;
 
109. спеціалізовані видавництва, що випускають дитячу літературу, підручники та навчальні посібники, наукову літературу;
 
110. майнові комплекси підприємств авіаційної промисловості;
 
111. майнові комплекси підприємств з лісовідновлення, лісорозведення та охорони лісу, лісництва, їх підрозділи;
 
112. майнові комплекси підприємств геодезії, картографії та кадастру;
 
113. науково-дослідні та проектні інститути землеустрою;
 
114. майнові комплекси підприємств стандартизації, метрології і сертифікації; інші підприємства, що здійснюють сертифікацію продукції та перевірку її безпечності та відповідності встановленим вимогам;
 
115. майнові комплекси хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що забезпечують зберігання продукції державного резерву та державного інтервенційного фонду;
 
116. майнові комплекси підприємств соляної промисловості;
 
117. майнові комплекси підприємств, що виготовляють спирт.
 
118. Уповноважені органи управління систематично переглядають перелік об’єктів державної власності, визначених у цій частині, та щороку подають у разі потреби до центрального органу виконавчої влади з питань економіки пропозиції з обґрунтуванням щодо кожного об’єкта для прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про внесення змін до переліку.»;
 
119. У зв’язку з цим частину шосту вважати відповідно частиною сьомою;
 
120. 6) доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
121. «Стаття 5-1. Класифікація об’єктів приватизації
 
122. З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації класифікуються за такими групами:
 
123. група А — єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання – юридичні особи (в тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу господарського товариства, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані; окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано.
 
124. Окремим індивідуально визначеним майном вважається рухоме та нерухоме майно державних підприємств (в тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації державних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном; майно державних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств;
 
125. група В — єдині майнові комплекси державних підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду), їх структурних підрозділів, на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу акціонерного товариства, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані; акції акціонерного товариства, утвореного в процесі приватизації та корпоратизації (крім об’єктів групи Г); єдині майнові комплекси підприємств і організацій сільського, рибного господарства та агропромислового комплексу незалежно від вартості майна та середньооблікової чисельності працюючих, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;
 
126. група Г — єдині майнові комплекси державних підприємств та акції акціонерних товариств, які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), підприємств оборонно-промислового комплексу; а також об’єкти, визначені уповноваженими органами управління як такі, що потребують застосування індивідуального підходу до приватизації (такі, що мають унікальні виробництва, використовують рідкісні ресурси (нематеріальні активи, корисні копалини, кадри, ноу-хау, включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи, які відповідають таким вимогам).
 
127. Підприємством, що має ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), вважається підприємство, яке має частку на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), що перевищує 35 відсотків, або разом з одним або двома іншими підприємствами має на такому ринку сукупну частку, що перевищує 50 відсотків, або не більш ніж з чотирма іншими підприємствами має на такому ринку сукупну частку, що перевищує 70 відсотків;
 
128. група Д — об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;
 
129. група Е — акції (частки, паї), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами;
 
130. група Ж — об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації.
 
131. До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств, перебувають на балансі підприємств, якщо такі об’єкти не включено до складу майна, що передається у комунальну власність).
 
132. Об’єкти приватизації, що належать до груп А, Д і Ж, є об’єктами малої приватизації.»;
 
133. 7) у статті 7:
 
134. у частині третій:
 
135. після абзацу десятого доповнити частину новими абзацами такого змісту:
 
136. «укладають договори про проведення оцінки об’єктів приватизації та земельних ділянок державної власності, на яких такі об’єкти розташовані;
 
137. укладають договори про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з метою внесення таких земельних ділянок до статутного капіталу господарських товариств;
 
138. укладають договори про розроблення документації із землеустрою;».
 
139. У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — двадцятим;
 
140. після абзацу п’ятнадцятого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
141. «вносять земельні ділянки державної власності до статутного капіталу господарських товариств відповідно до законодавства;».
 
142. У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим — двадцять першим;
 
143. частину сьому виключити;
 
144. 8) у статті 8:
 
145. частину третю доповнити абзацами такого змісту:
 
146. «державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
 
147. особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FАТF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
148. Не можуть бути покупцями також особи, афілійовані до зазначених у цій частині осіб.»;
 
149. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
150. «Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подається інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб — кінцевих покупців.»;
 
151. частину п’яту виключити;
 
152. 9) статтю 9 виключити;
 
153. 10) доповнити Закон статтями 10-1 та 10-2 такого змісту:
 
154. «Стаття 10-1. Передприватизаційна підготовка
 
155. 1. Передприватизаційна підготовка може передувати прийняттю рішення про приватизацію.
 
156. Передприватизаційна підготовка державних підприємств, а також акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, проводиться уповноваженими органами управління у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції у період до їх передачі Фонду державного майна України для приватизації.
 
157. Передприватизаційна підготовка державних підприємств може включати процес створення акціонерних товариств на базі державного майна або майна державного підприємства (корпоратизація).
 
158. 2. Проведення передприватизаційної підготовки здійснюється відповідно до проектів передприватизаційної підготовки підприємств. Проекти передприватизаційної підготовки підприємств, віднесених до об’єктів групи Г, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
159. 3. Під час проведення передприватизаційної підготовки підприємств:
 
160. забороняється передача в оренду майнових комплексів або структурних підрозділів таких підприємств;
 
161. уповноважені органи управління обов’язково виявляють державне майно, що не підлягає приватизації, відокремлюють його та визначають умови його подальшого використання.
 
162. 4. Підготовка до приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, включає визначення в установчих документах таких суб’єктів розміру акцій (часток, паїв), що належать державі, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. З цією метою державні органи приватизації в порядку, встановленому законодавством та установчими документами підприємств:
 
163. ініціюють визначення розміру акцій (часток, паїв) засновників підприємств, у майні яких є державна частка;
 
164. визначають розмір акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі таких підприємств;
 
165. погоджують з іншими засновниками (учасниками) внесення відповідних змін до установчих документів.
 
166. 5. Під час передприватизаційної підготовки об’єктів, право державної власності на які визнано відповідно до чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, державним органом приватизації здійснюється в установленому законодавством порядку оформлення такого права власності.
 
167. Стаття 10-2. Формування завдань з приватизації
 
168. 1. Завдання щодо обсягу надходження коштів до державного бюджету від приватизації державного майна визначаються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
169. 2. Перелік об’єктів приватизації, що належать до групи Г, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.»;
 
170. 11) у статті 11:
 
171. абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
 
172. «опублікування списку об’єктів, які підлягають приватизації, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації та місцевій пресі;
 
173. прийняття рішення про приватизацію;»;
 
174. в абзаці п’ятому слова « (за винятком об’єктів малої приватизації)» виключити;
 
175. 12) у статті 12:
 
176. частину першу викласти у такій редакції:
 
177. «1. Ініціювати приватизацію об’єктів можуть державні органи приватизації, уповноважені органи управління або покупці.
 
178. Уповноважені органи управління за результатами аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, управління майном або корпоративними правами яких вони здійснюють, та з урахуванням ефективності використання майна таких суб’єктів господарювання подають щороку державним органам приватизації пропозиції стосовно включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (в розрізі груп, визначених статтею 51 цього Закону), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
179. Уповноважені органи управління проводять аналіз можливих соціально-економічних результатів приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), науково-дослідних (науково-технічних) установ, містоутворюючих підприємств.
 
180. Пропозиції стосовно включення об’єктів права державної власності до переліків об’єктів, які підлягають приватизації, подаються разом з висновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації запропонованих до переліків об’єктів та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації.
 
181. Покупці єдиного майнового комплексу або контрольного пакета акцій разом із заявою подають бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, а також довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) для покупців — фізичних осіб.
 
182. Заяви про приватизацію подаються до державних органів приватизації за місцезнаходженням об’єкта, що приватизується, у письмовій формі в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.»;
 
183. у частині другій слово «місяця» замінити цифрами і словом «20 днів», а слова «орган виконавчої влади, уповноважений управляти цим майном» замінити словами «уповноважений орган управління»;
 
184. у частині третій:
 
185. абзаци другий і четвертий викласти в такій редакції:
 
186. «підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації.»;
 
187. «відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об’єкта до переліку.»;
 
188. частину четверту викласти в такій редакції:
 
189. «4. У місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства орган, що здійснює управління майном цього підприємства, передає у встановленому порядку державним органам приватизації функції з управління цим майном, крім майна, що не підлягає приватизації, в тому числі матеріальних носіїв секретної інформації.
 
190. З моменту прийняття рішення про приватизацію об’єкта стосовно його майна (нерухомого майна, інших необоротних активів) та земельної ділянки державної власності, на якій розташований такий об’єкт, забороняється:
 
191. здійснення операцій (дій), внаслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості або зменшення розміру земельної ділянки державної власності;
 
192. обмін, іпотека або застава майна; списання основних засобів, що мають залишкову вартість; безоплатна передача та реалізація майна для погашення заборгованості; передача майна в оренду; внесення майна до статутного капіталу інших суб’єктів господарювання, передача майна в управління та здійснення операцій з борговими вимогами і зобов’язаннями (факторинг), якщо за період з моменту прийняття такого рішення сума вартості майна, що відчужується, або зобов’язань перевищує 5 відсотків підсумку балансу підприємства за останній звітний період, але не більш як 250 мінімальних заробітних плат протягом одного календарного року;
 
193. вчинення дій, які можуть призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку державної власності, на якій розташований такий об’єкт;
 
194. зміна номінальної вартості або кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
 
195. прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу, крім випадків збільшення статутного капіталу на суму збільшення вартості власного капіталу товариства;
 
196. прийняття рішень про припинення господарської організації шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.
 
197. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації.
 
198. Зазначені обмеження не поширюються на підприємства, які перебувають у процесі приватизації і щодо яких прийнято рішення про реорганізацію.
 
199. Зазначені обмеження діють до завершення приватизації об’єкта.»;
 
200. доповнити статтю частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
201. «5. Строк проведення приватизації об’єкта не повинен перевищувати двох років з моменту прийняття рішення про його приватизацію.
 
202. 6. Приватизація об’єкта вважається завершеною з моменту його продажу або завершення розміщення всіх акцій, передбачених до продажу планом приватизації (розміщення акцій), і оформляється рішенням відповідного державного органу приватизації.»;
 
203. 13) частину другу статті 13 доповнити абзацами такого змісту:
 
204. «За рішенням державного органу приватизації можуть створюватись постійно діючі комісії з приватизації об’єктів окремих галузей, до складу яких включаються представники уповноважених центральних органів виконавчої влади (галузеві комісії). Під час приватизації окремих об’єктів до участі у роботі галузевої комісії залучаються інші заінтересовані особи, визначені в абзаці першому цієї частини.
 
205. За рішенням зазначеної комісії до її роботи можуть залучатися експерти (в тому числі державний експерт з питань таємниць), консультанти, оцінювачі та інші спеціалісти, які мають право дорадчого голосу на її засіданні.
 
206. З метою забезпечення гласності та прозорості приватизації у роботі комісії з приватизації можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України.»;
 
207. 14) у статті 14:
 
208. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
209. «уповноваженого органу управління, який здійснював управління державним майном до прийняття рішення про приватизацію.»;
 
210. у частині другій:
 
211. в абзаці першому слово «вартість» замінити словом «ціну», а слова «майна, що не підлягає приватизації» замінити словами «майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств»;
 
212. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
213. «До проекту плану приватизації додається акт оцінки майна об’єкта приватизації, який складається відповідно до законодавства і затверджується державним органом приватизації, або звіт про оцінку об’єкта приватизації із затвердженим висновком про його вартість.»;
 
214. частину четверту викласти у такій редакції:
 
215. «4. Проект плану приватизації та альтернативний проект плану трудового колективу чи інших покупців (у разі наявності) подаються на розгляд відповідного державного органу приватизації, який протягом 10 днів зобов’язаний його (їх) розглянути і в разі відповідності одного з них вимогам цього Закону затвердити і довести до відома органів, що делегували своїх представників для включення до складу комісії з приватизації.
 
216. У разі коли відповідний державний орган приватизації не затвердив зазначений проект плану, комісія з приватизації зобов’язана протягом п’яти робочих днів доопрацювати його та подати на повторний розгляд.»;
 
217. 15) у статті 15:
 
218. у частині першій:
 
219. абзац третій викласти в такій редакції:
 
220. «продажу об’єктів приватизації на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);»;
 
221. після абзацу третього доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
222. «продажу об’єктів приватизації за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі — конкурс);».
 
223. У зв’язку з цим абзаци п’ятий — восьмий вважати відповідно абзацами шостим — дев’ятим;
 
224. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
225. «викупу об’єктів приватизації;»;
 
226. після абзацу сьомого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
227. «продажу акцій на міжнародних фондових ринках, у тому числі у вигляді депозитарних розписок;».
 
228. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
229. абзац дев’ятий виключити;
 
230. у частині другій слово «відкритих» виключити;
 
231. у частині третій:
 
232. абзац другий викласти у такій редакції:
 
233. «продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);»;
 
234. після абзацу другого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
235. «продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону;».
 
236. У зв’язку з цим абзаци четвертий — п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим — шостим;
 
237. абзаци п’ятий і шостий замінити абзацами такого змісту:
 
238. «Приватизація об’єктів незавершеного будівництва може здійснюватися також шляхом:
 
239. внесення об’єкта незавершеного будівництва до статутного капіталу господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, визначеному установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об’єкта;
 
240. продажу під розбирання.
 
241. Приватизація об’єктів незавершеного будівництва здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».»;
 
242. частину четверту викласти у такій редакції:
 
243. «4. Приватизація об’єктів малої приватизації здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».»;
 
244. 16) у статті 16:
 
245. абзац перший вважати частиною першою;
 
246. доповнити статтю частинами другою — сьомою такого змісту:
 
247. «2. У разі коли єдиний майновий комплекс, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про його реструктуризацію (в тому числі шляхом створення акціонерного товариства).
 
248. 3. У разі коли для участі в аукціоні, конкурсі з продажу об’єкта приватизації подано заяву від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
 
249. 4. У разі коли об’єкт, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі, не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни (крім контрольного пакета акцій об’єктів групи Г), під час проведення якого можливе зменшення початкової ціни об’єкта.
 
250. Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.
 
251. У разі коли пакет акцій, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі, не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на фондовій біржі, в тому числі шляхом його дроблення (крім контрольного пакета акцій об’єктів групи Г).
 
252. 5. Об’єкти, не продані на аукціоні за методом зниження ціни на фондовій біржі, в тому числі шляхом дроблення, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни.
 
253. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта.
 
254. У разі проведення аукціону без оголошення ціни вартість об’єкта продажу не визначається, відомості про початкову ціну не включаються до інформаційного повідомлення, яке за змістом повинно відповідати вимогам статті 19 цього Закону. Переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував найвищу ціну.
 
255. 6. Для продажу на аукціоні без оголошення ціни можуть бути запропоновані державні пакети акцій акціонерних товариств, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України, у разі коли акціонерне товариство протягом трьох років не провадить господарську діяльність.
 
256. 7. Підготовка до приватизації та продаж об’єктів групи Г може здійснюватися із залученням на конкурсних засадах радників.»;
 
257. 17) доповнити Закон статтями 16-1—16-4 такого змісту:
 
258. «Стаття 16-1. Продаж акцій на міжнародних фондових ринках
 
259. 1. Продаж акцій на міжнародних фондових ринках здійснюється відповідно до законодавства і правил функціонування зазначених ринків з урахуванням вимог законодавства про депозитарну систему в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
260. 2. Рішення про продаж акцій на міжнародних фондових ринках приймає Кабінет Міністрів України.
 
261. Стаття 16-2. Викуп об’єктів приватизації
 
262. 1. Викуп акцій (часток, паїв), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації та з урахуванням установчих документів таких товариств.
 
263. 2. Викуп об’єктів малої приватизації здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».
 
264. Стаття 16-3. Особливості приватизації науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій та установ
 
265. Науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи підлягають обов’язковій передприватизаційній підготовці.
 
266. Стаття 16-4. Особливості приватизації містоутворюючих підприємств
 
267. 1. Для цілей цього Закону до містоутворюючого підприємства відноситься підприємство, яке відповідає одному з таких критеріїв:
 
268. підприємство, на якому зайнято не менш як 50 відсотків загальної кількості осіб, що працюють на підприємствах міста (поселення);
 
269. підприємство, яке на своєму балансі має об’єкти соціально-комунальної сфери та інженерної інфраструктури, що обслуговують не менш як 50 відсотків населення міста (поселення).
 
270. 2. Містоутворюючі підприємства підлягають обов’язковій передприватизаційній підготовці.»;
 
271. 18) частини другу і четверту статті 17 викласти у такій редакції:
 
272. «2. Засновники приймають у десятиденний строк після затвердження плану приватизації рішення про заснування товариства, укладають засновницький договір, затверджують статут товариства і подають в установленому порядку документи до відповідного органу, що уповноважений здійснювати державну реєстрацію, для державної реєстрації товариства.»;
 
273. «4. До статутного капіталу товариства вноситься державне майно, передане в оренду (за винятком майна, що не підлягає приватизації та має передаватися на утримання або у схов господарському товариству на договірних засадах), та майно, що є власністю орендаря.»;
 
274. 19) у статті 18:
 
275. абзац другий частини першої викласти у такій
 
276. редакції:
 
277. «До акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації, не застосовуються обмеження, встановлені абзацом другим частини першої та частиною другою статті 5, положення статті 9, вимоги частини першої статті 24, положення частини третьої статті 53 та абзацу третього частини першої статті 73 (в частині кумулятивного голосування) Закону України «Про акціонерні товариства» щодо створення акціонерних товариств, а також їх діяльності у період до виконання плану приватизації (розміщення акцій).»;
 
278. доповнити частину першу абзацом третім такого змісту:
 
279. «Створення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуск та розміщення акцій такого товариства здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
280. частини третю і четверту виключити;
 
281. абзац другий частини шостої виключити;
 
282. абзац другий частини сьомої викласти у такій редакції:
 
283. «Визначення вартості майна, що додатково вноситься до статутного капіталу товариства, здійснюється за методикою оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
284. 20) статтю 18-1 викласти у такій редакції:
 
285. «Стаття. 18-1 Приватизація об’єктів державної власності разом із земельними ділянками державної власності
 
286. 1. Продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, включення вартості земельної ділянки державної власності до статутного капіталу господарського товариства здійснюється після визначення розміру та меж такої земельної ділянки.
 
287. Рішення державного органу приватизації про продаж об’єкта приватизації, про внесення земельної ділянки державної власності до статутного капіталу господарського товариства, є підставою для проведення землеустрою відповідних земельних ділянок.
 
288. Виконавець робіт із землеустрою визначається на конкурентних засадах в порядку, що затверджується Фондом державного майна України. За результатами конкурсу з виконавцем робіт із землеустрою укладається договір про розроблення документації із землеустрою, в якому, зокрема, визначається сторона, відповідальна за подання документації із землеустрою на погодження, на державну експертизу та на затвердження.
 
289. 2. Оцінка об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна та оціночну діяльність за методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
290. Вартість земельної ділянки державної власності, що вноситься до статутного капіталу господарського товариства, визначається відповідно до законодавства про оцінку земель на підставі результатів експертної грошової оцінки такої ділянки за відповідною методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
291. 3. Продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію.
 
292. Договір купівлі-продажу укладається з урахуванням вимог Земельного кодексу України. Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу органи приватизації подають нотаріусу такі документи:
 
293. копію наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
 
294. копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію;
 
295. підтвердження, надане органом земельних ресурсів, що земельна ділянка не передавалась у приватну чи комунальну власність;
 
296. копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;
 
297. витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;
 
298. копію затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;
 
299. довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.
 
300. Приватизація об’єктів разом із земельними ділянками державної власності, які є внеском держави до статутного капіталу господарських товариств, здійснюється шляхом включення вартості земельної ділянки до статутного капіталу господарського товариства (у тому числі разом з розташованими на ній будівлями, спорудами, майновими комплексами) та продажем відповідно до законодавства про приватизацію акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі такого товариства.
 
301. 4. Земельні ділянки державної власності, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються покупцям об’єктів приватизації в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем у разі скасування заборони на продаж зазначених ділянок.»;
 
302. 21) доповнити Закон статтями 18-2—18-6 такого змісту:
 
303. «Стаття 18-2. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок державної власності
 
304. 1. Державні органи приватизації після затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації, одержують від державних органів земельних ресурсів відомості про земельні ділянки державної власності, на яких розташовані об’єкти приватизації, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку державної власності, зокрема про наявність заборон для продажу земельних ділянок відповідно до вимог земельного законодавства, та на підставі одержаних відомостей приймають рішення про продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності або без земельної ділянки.
 
305. 2. Якщо на земельній ділянці державної власності, на якій розташований об’єкт приватизації, розташовані також об’єкти державної власності (будівлі, споруди), які не підлягають приватизації, покупець об’єкта приватизації набуває право на частку у спільній частковій власності на земельну ділянку. Суб’єктами права спільної часткової власності на земельну ділянку в такому випадку є покупець об’єкта приватизації та держава пропорційно до площ будівель та споруд, які входять до складу об’єкта приватизації, та тих, які не входять до складу об’єкта приватизації на дату проведення оцінки об’єкта приватизації.
 
306. 3. Право на викуп об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, надається покупцю у випадках, визначених законодавством про приватизацію, за умови, що покупець є орендарем відповідної земельної ділянки відповідно до вимог законодавства.
 
307. 4. У разі коли під час вивчення попиту на об’єкт приватизації, який пропонується для продажу разом із земельною ділянкою державної власності, від покупців не надійшло пропозицій щодо придбання такого об’єкта, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта без земельної ділянки або про перетворення підприємства в акціонерне товариство.
 
308. 5. Об’єкт приватизації, який пропонувався до продажу разом із земельною ділянкою державної власності і не був проданий у зв’язку з неподанням заяв про участь у придбанні такого об’єкта, може бути за рішенням державного органу приватизації запропонованим до продажу без земельної ділянки.
 
309. 6. У разі продажу об’єкта приватизації без земельної ділянки набуття права користування або власності на земельну ділянку здійснюється відповідно до земельного законодавства.
 
310. Стаття 18-3. Порядок закріплення у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств
 
311. 1. Порядок закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
312. У державній власності може закріплюватися тільки пакет акцій акціонерних товариств, створених на базі об’єктів групи Г, у розмірі контрольного пакета акцій.
 
313. 2. Рішення про закріплення пакета акцій у державній власності приймає Кабінет Міністрів України окремо щодо кожного акціонерного товариства на строк до трьох років.
 
314. 3. Після закінчення строку закріплення пакета акцій у державній власності Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про закріплення у державній власності такого пакета на новий строк, але не більш як на три роки.
 
315. 4. У разі закріплення пакета акцій у державній власності план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком тих, що закріплені, та оформляється рішенням відповідного державного органу приватизації.
 
316. Стаття 18-4. Особливості приватизації об’єктів групи Г
 
317. 1. Приватизація об’єктів групи Г здійснюється на засадах індивідуальної приватизації.
 
318. Індивідуальна приватизація полягає у вивченні попиту на конкретний об’єкт приватизації, врахуванні кон’юнктури ринку, на основі цього — визначенні способу продажу, який максимально враховує особливості виробничо-технічного та фінансово-майнового стану кожного підприємства, що підлягає приватизації, продажу єдиного майнового комплексу або пакетів акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації на базі підприємств, віднесених до об’єктів групи Г, з метою концентрації капіталу та забезпечення ефективного функціонування підприємства у післяприватизаційний період.
 
319. 2. Для об’єктів групи Г до прийняття рішення про їх приватизацію передбачається оприлюднення фінансової звітності, яка включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, а також іншу економічну інформацію, перелік якої встановлюється Фондом державного майна України, яка характеризує фінансово-майновий стан державних підприємств, що підлягають приватизації. Відповідна інформація щодо кожного підприємства готується уповноваженим органом управління та подається до Фонду державного майна України у встановлені ним строки.
 
320. Зазначена інформація разом з анкетою вивчення попиту на об’єкт приватизації оприлюднюється у засобах масової інформації. Анкета вивчення попиту після її заповнення покупцем надсилається Фонду державного майна України в установлений строк. В анкеті покупець зазначає спосіб приватизації, який він обрав.
 
321. В інформації, яку оприлюднює Фонд державного майна України щодо об’єктів групи Г, обов’язково зазначається розмір пакета акцій, який може бути закріплений у державній власності відповідно до статті 18? цього Закону.
 
322. Фонд державного майна України на підставі поданих анкет вивчення попиту на об’єкт приватизації в установленому ним порядку визначає спосіб приватизації кожного підприємства.
 
323. Під час підготовки об’єктів групи Г до приватизації проводиться громадське слухання.
 
324. 3. Об’єкти групи Г, крім єдиних майнових комплексів, підлягають приватизації шляхом продажу акцій акціонерних товариств з урахуванням таких особливостей:
 
325. 1) продажу підлягає контрольний пакет акцій акціонерного товариства.
 
326. У разі відсутності контрольного пакета акцій продажу єдиним пакетом підлягає пакет акцій, який належить державі, розміром понад 50 відсотків статутного капіталу згідно з пунктами 2—9 цієї частини.
 
327. Для цілей приватизації контрольним пакетом акцій вважається пакет акцій у розмірі, який згідно із статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» забезпечує кворум голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів, що дає можливість власнику (державі або покупцю) здійснювати вирішальний вплив на діяльність відповідного суб’єкта господарювання;
 
328. 2) продаж контрольного пакета акцій здійснюється за конкурсом;
 
329. 3) у разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства, обов’язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій;
 
330. 4) з метою визначення ринкової вартості пакета акцій, приватизація якого здійснюється шляхом проведення конкурсу, до проведення конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій акціонерного товариства розміром 5—10 відсотків статутного капіталу, крім випадків, коли внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається для реалізації, буде меншим від розміру контрольного пакета акцій;
 
331. 5) якщо на конкурс з продажу контрольного пакета акцій надійшла заява від одного покупця, ціна продажу пакета акцій визначається згідно із законодавством, але не може бути нижчою за ціну, визначену покупцем у конкурсній пропозиції;
 
332. 6) якщо контрольний пакет акцій продано, то інші непродані акції товариства пропонуються для продажу на фондових біржах. Акції, які не вдалося продати на фондових біржах, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни;
 
333. 7) якщо конкурс з продажу контрольного пакета акцій не відбувся, державний орган приватизації може прийняти рішення про повторне проведення конкурсу;
 
334. 8) належні державі пакети акцій підприємств, державна частка в статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються для продажу на фондових біржах.
 
335. Стаття 18-5. Особливості приватизації окремих груп об’єктів
 
336. 1. Приватизація об’єктів групи В здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
337. 1) належні державі пакети акцій підприємств, державна частка в статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються до продажу на фондових біржах;
 
338. 2) у разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства, обов’язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій;
 
339. 3) конкурс з продажу пакета акцій акціонерного товариства, що належить до групи В, проводиться за умови, що об’єктом продажу є контрольний пакет акцій.
 
340. У разі коли конкурс не відбувся, пакет акцій може пропонуватися для продажу на фондових біржах, у тому числі шляхом його дроблення;
 
341. 4) з метою визначення ринкової вартості пакета акцій, приватизація якого здійснюється шляхом проведення конкурсу, до проведення конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій акціонерного товариства розміром 5—10 відсотків статутного капіталу, крім випадків, коли внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається для реалізації, буде меншим від розміру контрольного пакета акцій;
 
342. 5) акції, не продані на фондових біржах, пропонуються для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах у порядку, встановленому Фондом державного майна України;
 
343. 6) пакети акцій акціонерних товариств, які не вдалося продати в будь-який інший спосіб, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни.
 
344. 2. Приватизація об’єктів групи Е здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
345. 1) якщо установчими документами господарського товариства передбачено переважне право його акціонерів (учасників) на придбання акцій (часток) такого товариства, переважне право в разі відчуження державного пакета акцій (частки) такого товариства у процесі приватизації реалізується відповідно до пунктів 2—3 цієї частини;
 
346. 2) акціонери (учасники) товариства мають переважне право на викуп державного пакета акцій (частки) такого товариства, що продається державним органом приватизації в процесі приватизації, за ціною та на умовах, запропонованих державним органом приватизації.
 
347. Переважне право акціонерів (учасників) на придбання акцій (часток), що продаються державним органом приватизації, діє протягом двох місяців з дня надходження до товариства повідомлення державного органу приватизації про намір продати державний пакет акцій (частку), якщо менший строк не передбачено установчими документами товариства.
 
348. Повідомлення акціонерів (учасників) товариства здійснюється товариством згідно із законодавством.
 
349. У разі надання декількома акціонерами (учасниками) згоди на використання переважного права на викуп державного пакета акцій (частки), розмір пакета акцій (частки), який набувається кожним з акціонерів (учасників), визначається відповідно до установчих документів пропорційно їх частці у статутному капіталі товариства або у погодженому між ними розмірі;
 
350. 3) строк дії переважного права припиняється в разі, коли до його закінчення від усіх акціонерів (учасників) товариства надійшли заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю державного пакета акцій (частки).
 
351. Якщо акціонери (учасники) товариства не використали переважне право на придбання всіх акцій (часток) такого товариства, що запропоновані державним органом приватизації для продажу, протягом встановленого частиною другою цієї статті або установчими документами товариства строку, державний пакет акцій (частка) цього товариства може бути проданий на аукціоні, за конкурсом. У разі коли пакет акцій (частка), що пропонувалися для продажу на аукціоні (конкурсі), не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни, на аукціоні без оголошення ціни.
 
352. Стаття 18-6. Виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції у процесі приватизації
 
353. 1. Приватизація підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному або регіональному ринку товарів (робіт, послуг), здійснюється за погодженням з відповідним органом Антимонопольного комітету України.
 
354. 2. Учасники конкурсу (аукціону) з продажу акцій (часток, паїв), результатом проведення якого є забезпечення досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу чи структурного підрозділу суб’єкта господарювання, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), зобов’язані подати під час здійснення зазначених процедур відомості про відносини контролю.
 
355. 3. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі — дозвіл на концентрацію).
 
356. 4. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники конкурсів (аукціонів) не пізніше дня завершення прийняття конкурсної документації подають Антимонопольному комітетові України заяву про надання дозволу на концентрацію.»;
 
357. 21) статті 19 і 20 викласти у такій редакції:
 
358. «Стаття 19. Інформація про приватизацію
 
359. 1. Фонд державного майна України здійснює відповідно до законодавства комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації, провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення в засобах масової інформації (на веб-сайті Фонду державного майна України; в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації – Державному інформаційному бюлетені про приватизацію та додатку до нього; в Інтернеті) повідомлень про хід і результати приватизації.
 
360. 2. Інформація про приватизацію включає відомості стосовно:
 
361. переліків об’єктів, що підлягають підготовці до приватизації та приватизації;
 
362. переліків об’єктів, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, умов їх продажу;
 
363. строку, протягом якого приймаються до розгляду плани приватизації та заяви на право продажу об’єктів приватизації;
 
364. рішення про затвердження планів приватизації та укладення угод з юридичними особами або спеціалістами щодо розроблення проектів планів приватизації та продажу об’єкта приватизації, а також підстав для прийняття таких рішень;
 
365. результатів виконання планів приватизації, що підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, які розповсюджуються за передплатою і в роздрібній торгівлі, місцевих засобах масової інформації.
 
366. Інформація про результати приватизації об’єкта (переможець конкурсу, аукціону, іншого способу приватизації, ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, дані про покупців, розподіл приватизованих акцій (часток, паїв) між новими власниками (окремо щодо кожної юридичної особи) підлягає опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації протягом 30 календарних днів після затвердження державним органом приватизації результатів продажу або протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу та подається відповідному органу виконавчої влади, в управлінні якого перебував об’єкт.
 
367. 3. Фонд державного майна України забезпечує вивчення попиту на об’єкти приватизації, динаміки попиту та сприяє його формуванню шляхом підвищення рівня поінформованості покупців у результаті оприлюднення в засобах масової інформації відповідних матеріалів, участі в економічних форумах, виставках, конференціях.
 
368. 4. В інформаційному повідомленні про продаж державного майна, крім продажу пакета акцій (часток, паїв), обов’язково зазначаються:
 
369. найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження;
 
370. ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 
371. обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
 
372. кількість та склад робочих місць;
 
373. баланс активів і пасивів, вартість власного капіталу, звіт про фінансові результати, про рух коштів, інші відомості, які характеризують фінансово-майновий стан об’єкта приватизації за останні три роки;
 
374. дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку державної власності, на якій розташовано об’єкт (місце розташування, площа земельної ділянки, її цільове призначення), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;
 
375. відомості про обсяги викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки державної власності, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;
 
376. початкова ціна об’єкта, умови його продажу та експлуатації;
 
377. сума коштів, що вноситься покупцями (у розмірі 10 відсотків початкової ціни об’єкта);
 
378. найменування установи банку, її адреса та номер рахунка, відкритого для проведення розрахунків за придбані об’єкти;
 
379. кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні, конкурсі;
 
380. час і місце проведення огляду об’єкта;
 
381. дата, час і місце проведення аукціону, конкурсу;
 
382. інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).
 
383. 5. До інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій (часток, паїв) господарського товариства включаються відомості про:
 
384. ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ;
 
385. найменування товариства;
 
386. місцезнаходження товариства;
 
387. розмір статутного капіталу товариства;
 
388. кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу (в тому числі у відсотках статутного капіталу);
 
389. номінальну вартість однієї акції, паю (частки);
 
390. площу земельної ділянки;
 
391. середньооблікову чисельність працівників;
 
392. обсяг реалізації продукції господарського товариства за підсумками останніх трьох років;
 
393. монопольне становище на товарних ринках;
 
394. показники економічної діяльності, в тому числі баланс активів і пасивів, рентабельність, вартість власного капіталу, величину чистого прибутку за останні три роки;
 
395. обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;
 
396. дату, час та місце проведення продажу;
 
397. початкову ціну об’єкта, умови продажу;
 
398. розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (в разі закріплення);
 
399. інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).
 
400. 6. Конкурс з продажу пакетів акцій об’єктів групи Г проводиться не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 45 днів після опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.
 
401. Інші аукціони, конкурси та біржові торги з продажу об’єктів приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів після опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.
 
402. 7. Типовий перелік відомостей для різних способів продажу, обов’язковий для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, порядок подання таких відомостей встановлює Фонд державного майна України.
 
403. Стаття 20. Оцінка об’єктів приватизації та розміру статутного капіталу
 
404. 1. Визначення вартості об’єктів приватизації або розміру статутного капіталу господарських товариств у випадках, встановлених цим Законом, проводиться відповідно до методики оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
405. 2. Витрати, пов’язані з проведенням аудиторської перевірки у випадках, визначених цим Законом, відшкодовуються за рахунок підприємств, що приватизуються.
 
406. 3. Початкова ціна — ціна, встановлена державним органом приватизації (конкурсною, аукціонною комісією) з урахуванням результатів оцінки майна, проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством про приватизацію способами, що передбачають конкуренцію покупців та зміну ціни під час продажу.»;
 
407. 23) частину другу статті 21 викласти у такій редакції:
 
408. «2. Покупці — нерезиденти України набувають у власність державне майно в процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті, якщо зазначене передбачено умовами продажу, на загальних підставах з поданням відомостей про джерела надходження коштів.
 
409. У разі здійснення покупцем платежу у вільно конвертованій валюті кошти перераховуються за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним банком України на день укладення (підписання) договору купівлі-продажу.»;
 
410. 24) у статті 23:
 
411. частину першу викласти у такій редакції:
 
412. «1. Кошти, одержані від продажу державного майна, у тому числі від продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (збір за подання заяви про приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.»;
 
413. частини третю і четверту виключити;
 
414. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
415. «5. У разі делегування власних повноважень стосовно приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи місцевого самоврядування обов’язково передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов’язаних з реалізацією зазначеного майна.
 
416. Частина коштів, що надійшли від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для спрямування на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією комунального майна.
 
417. 6. За рахунок коштів державного бюджету здійснюються такі видатки для проведення заходів, пов’язаних з приватизацією:
 
418. 1) оплата послуг, що надаються:
 
419. суб’єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу об’єктів, що підлягають приватизації (в тому числі разом із земельними ділянками державної власності);
 
420. особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов’язкового екологічного аудиту, приватизації, охорони та збереження об’єктів приватизації, повернених за рішенням суду в державну власність, до їх наступного продажу, надання юридичних послуг;
 
421. суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), експертної грошової оцінки земельних ділянок державної власності для визначення вартості внеску держави до статутного капіталу господарських товариств, оцінки об’єктів приватизації, повернених за рішенням суду в державну власність;
 
422. особами та організаціями, залученими до робіт з проведення землеустрою;
 
423. зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, діяльність яких пов’язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;
 
424. радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій;
 
425. особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна та продажу земельних ділянок державної власності;
 
426. закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами;
 
427. 2) витрати, пов’язані із:
 
428. забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;
 
429. провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна України;
 
430. виконанням науково-дослідних робіт;
 
431. виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань державних органів приватизації;
 
432. забезпеченням функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України.»;
 
433. 25) у статті 25:
 
434. у частині третій слова «а також правом на розстрочку платежу на строк не більше одного року з початковим внеском не менше 30 відсотків ціни, за яку придбано майно на аукціоні чи за конкурсом виключити»;
 
435. частину шосту виключити;
 
436. 26) у статті 27:
 
437. у частині першій:
 
438. слова «майна державного підприємства як єдиного майнового комплексу» замінити словами «об’єкта державної власності»;
 
439. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
440. «Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюється відповідно до вимог законодавства.»;
 
441. у частині другій:
 
442. абзаци другий — п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
443. «збереження основних видів діяльності підприємства;
 
444. технічного переозброєння, модернізації виробництва;
 
445. виконання встановлених мобілізаційних завдань;
 
446. погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
 
447. забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.».
 
448. У зв’язку з цим абзаци шістнадцятим — двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — одинадцятим;
 
449. після абзацу сьомого доповнити частину новими абзацами такого змісту:
 
450. «До договору купівлі-продажу об’єктів групи Г включаються виключні умови та зобов’язання покупця щодо їх виконання, у разі невиконання яких договір купівлі-продажу підлягає розірванню.
 
451. Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є:
 
452. 1) несплата коштів, визначених договором купівлі-продажу, протягом 60 днів з дня нотаріального посвідчення договору;
 
453. 2) невиконання або неналежне виконання умов продажу об’єкта і зобов’язань покупця щодо основних напрямів розвитку і функціонування приватизованого об’єкта;
 
454. 3) невиконання умов договору купівлі-продажу у зв’язку з банкрутством приватизованого підприємства або підприємства, до якого було передано приватизований об’єкт.
 
455. У договорі купівлі-продажу чітко визначаються критичні значення неналежного виконання виключних умов (строк, відсоток виконання).
 
456. До виключних умов не можуть включатися вимоги щодо обсягів і строків внесення інвестицій на розвиток об’єкта приватизації, крім випадків, передбачених законодавством про особливості приватизації окремих видів об’єктів державної власності.
 
457. Договір купівлі-продажу має містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили).».
 
458. У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — одинадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — дев’ятнадцятим;
 
459. абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
 
460. «Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п’яти років. Для об’єктів групи Г та інших підприємств і установ, приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України визначає строк виконання зобов’язань та затверджує порядок здійснення контролю за їх виконанням.»;
 
461. в абзаці вісімнадцятому:
 
462. слово «термін» замінити словом «строк»;
 
463. після другого речення доповнити реченням такого змісту:
 
464. «Порядок надання згоди державними органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.»;
 
465. доповнити частину абзацами дев’ятнадцятим і двадцятим такого змісту:
 
466. «Державний орган приватизації має право залучати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за їх згодою) до здійснення контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
 
467. За результатами перевірки виконання умов договору купівлі-продажу складається акт за формою, встановленою Фондом державного майна України.»;
 
468. у частині четвертій:
 
469. абзац другий викласти у такій редакції:
 
470. «Право власності на об’єкт переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта.»;
 
471. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
472. «У разі коли об’єктом є нерухоме майно (нерухомість), право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації права власності на придбаний об’єкт в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.»;
 
473. частини шосту і сьому викласти у такій редакції:
 
474. «6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою державного органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
 
475. 7. Проведення додаткової емісії акцій акціонерним товариством — емітентом до повного виконання покупцем пакета акцій цього товариства зобов’язань відповідно до укладеного договору купівлі-продажу може здійснюватися виключно за попередньою згодою Фонду державного майна України.»;
 
476. частину дев’яту доповнити абзацами такого змісту:
 
477. «Порядок повернення в державну власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
478. Повторний продаж такого об’єкта проводиться протягом одного року після повернення його у державну власність.»;
 
479. 27) у статті 28:
 
480. частину першу після слова «прав» доповнити словами « (крім права постійного користування земельною ділянкою)»;
 
481. абзац другий частини другої виключити;
 
482. 28) у статті 29:
 
483. частину четверту викласти у такій редакції:
 
484. «4. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору покупець сплачує на користь державного органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.»;
 
485. у частині п’ятій:
 
486. абзаци другий і третій виключити;
 
487. в абзаці другому слово «профілю» замінити словами «основних видів»;
 
488. після абзацу другого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
489. «У разі невиконання або неналежного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток, паїв) підприємства у зв’язку з визнанням такого підприємства банкрутом покупець сплачує штраф у розмірі 100 відсотків суми не виконаних ним зобов’язань, але не менш як 100 відсотків ціни придбаного об’єкта приватизації. При цьому достатнім підтвердженням факту невиконання або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу є прийняття господарським судом постанови про визнання банкрутом підприємства, майно (акції, частки, паї) якого є об’єктом купівлі-продажу. Порушення провадження у справі про банкрутство (введення процедури розпорядження майном, винесення ухвали про проведення санації) не звільняє покупця об’єкта приватизації від відповідальності за невиконання умов договору купівлі-продажу.».
 
490. У зв’язку з цим абзаци третій — четвертий вважати відповідно абзацами четвертим — п’ятим;
 
491. в абзаці четвертому цифри «100» замінити цифрами «1000»;
 
492. 29) у тексті Закону слова «відкрите акціонерне товариство» у всіх відмінках і числах замінити словами «акціонерне товариство» у відповідному відмінку і числі, а слова «підприємства із змішаною формою власності» у всіх відмінках замінити словами «підприємства, засновані на базі об’єднання майна різних форм власності» у відповідному відмінку.
 
493. 2. У Законі України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 160; 2000 р., № 41, ст. 342; 2001 р., № 9, ст. 39; 2002 р., № 16, ст. 114; 2004 р., № 13, ст. 181, № 45, ст. 501; 2005 р., № 48, ст. 482; 2006 р., № 13, ст. 110; 2007 р., № 33, ст. 440; 2011 р., № 23, ст. 160, із змінами, внесеними Законом України від 21 квітня 2011 року № 3274-VІ):
 
494. 1) у преамбулі Закону слово «цілісних» замінити словом «єдиних»;
 
495. 2) у статті 2:
 
496. частину першу викласти у такій редакції:
 
497. «1. Об’єктами малої приватизації є:
 
498. єдині майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання – юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група А);
 
499. окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано (група А);
 
500. об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група Д);
 
501. об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації (група Ж).»;
 
502. частину шосту виключити;
 
503. 3) у статті 3:
 
504. абзац третій замінити абзацами такого змісту:
 
505. «продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);
 
506. продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі — конкурс).
 
507. Шляхом продажу за конкурсом може здійснюватись приватизація окремих єдиних майнових комплексів, віднесених Державною програмою приватизації до об’єктів груп А, та окремих об’єктів групи Ж.»;
 
508. 4) частину другу статті 5 виключити;
 
509. 5) у статті 7:
 
510. абзац другий частини першої замінити абзацами такого змісту:
 
511. «продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);
 
512. продажу за конкурсом;».
 
513. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
514. частину третю викласти у такій редакції:
 
515. «3. Включення об’єктів малої приватизації до переліків, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється з ініціативи державного органу приватизації, уповноваженого органу управління чи покупця.»;
 
516. у частині п’ятій:
 
517. у другому реченні абзацу першого слово «місяць» замінити цифрами та словом «20 днів»;
 
518. абзац третій викласти у такій редакції:
 
519. «відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об’єкта до переліку;»;
 
520. частину шосту викласти у такій редакції:
 
521. «6. З прийняттям рішення про включення об’єкта до одного з переліків, зазначених у частині першій цієї статті, стосовно нього застосовуються обмеження та вимоги, визначені частиною п’ятою статті 12 Закону України «Про приватизацію державного майна.»;
 
522. 6) у статті 8:
 
523. у частині першій:
 
524. абзац третій викласти у такій редакції:
 
525. «встановлюють ціну продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкову ціну об’єкта на аукціоні, за конкурсом з урахуванням результатів оцінки об’єкта, проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.»;
 
526. доповнити частину абзацом сьомим такого змісту:
 
527. «замовляють проведення робіт із землеустрою.».
 
528. У зв’язку з цим абзаци сьомий — восьмий вважати абзацами восьмим-дев’ятим;
 
529. у частині другій після слова «продажу» доповнити словами «, крім об’єктів, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку державної власності»;
 
530. 7) статтю 9 викласти у такій редакції:
 
531. «Стаття 9. Оцінка об’єкта малої приватизації
 
532. 1. За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об’єкта малої приватизації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та оцінка такого об’єкта відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 
533. 2. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова ціна об’єкта малої приватизації на аукціоні або за конкурсом встановлюється на підставі результатів його оцінки.»;
 
534. 8) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
535. «Стаття 11. Викуп об’єкта малої приватизації
 
536. Викуп застосовується щодо об’єктів малої приватизації, які не продано на аукціоні, за конкурсом, а також у разі, коли право покупця на викуп об’єкта передбачено законодавчими актами.
 
537. Покупець, який став власником об’єкта і не скористався на момент його приватизації правом викупу будівлі (споруди, нежитлового приміщення) у межах займаної таким об’єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, нежитлове приміщення), якщо це не заборонено законодавчими актами.
 
538. Порядок викупу об’єкта встановлюється Фондом державного майна України.»;
 
539. 9) статтю 12 виключити;
 
540. 10) у статті 14 слова «найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов — найвищу ціну» замінити словами «найвищу ціну та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу»;
 
541. 11) абзац шістнадцятий статті 15 викласти у такій редакції:
 
542. «Зазначена інформація публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, місцевих друкованих виданнях та інших виданнях, визначених органами приватизації.»;
 
543. 12) у статті 16:
 
544. частину першу виключити;
 
545. у частині третій слова «розмір якого не може перевищувати розміру» замінити словами «у розмірі»;
 
546. у частині восьмій слова «остаточну ціну» замінити словами «ціну продажу»;
 
547. 13) у статті 17:
 
548. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
549. «Проведення аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна України.»;
 
550. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
551. «7. У разі коли на аукціон з продажу об’єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.»;
 
552. 14) у статті 18:
 
553. частину першу викласти у такій редакції:
 
554. «1. Умови конкурсу визначаються конкурсною комісією, яка утворюється та провадить свою діяльність у порядку, встановленому Фондом державного майна України. До складу комісії включаються спеціалісти, експерти, представник відповідної місцевої ради та представник трудового колективу об’єкта, що приватизується. Кількість членів комісії може становити від п’яти до дев’яти осіб. Голова комісії призначається Фондом державного майна України.»;
 
555. частину другу викласти у такій редакції:
 
556. «2. До умов конкурсу відносяться зобов’язання покупця щодо:
 
557. збереження основних видів діяльності підприємства;
 
558. технічного переозброєння, модернізації виробництва;
 
559. виконання встановлених мобілізаційних завдань;
 
560. погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
 
561. забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.
 
562. Умови конкурсу затверджує відповідний державний орган приватизації за погодженням з Фондом державного майна України.»;
 
563. в абзаці першому частини третьої слова «план приватизації об’єкта» замінити словами «бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта»;
 
564. частину четверту викласти у такій редакції:
 
565. «4. Початковою ціною об’єкта, з якої розпочинається конкурс, вважається найвища запропонована учасниками конкурсу ціна.»;
 
566. частини п’яту і шосту виключити;
 
567. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
568. «8. З переможцем конкурсу укладається договір купівлі-продажу.
 
569. 9. У разі коли на конкурс з продажу об’єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
 
570. 10. Продаж об’єктів малої приватизації за конкурсом здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України.»;
 
571. 15) доповнити Закон статтями 18-1 та 18-2 такого змісту:
 
572. «Стаття 18-1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни та на аукціоні без оголошення ціни
 
573. 1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни здійснюється за рішенням державного органу приватизації у разі, коли об’єкти не продані на аукціоні, конкурсі.
 
574. Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення початкової ціни об’єкта. Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.
 
575. 2. Орган приватизації складає переліки об’єктів, не проданих або знятих з аукціону, конкурсу, та приймає рішення про їх подальший продаж.
 
576. 3. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.
 
577. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.
 
578. Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки на кожний об’єкт встановлює державний орган приватизації. Мінімальна надбавка становить не менш як 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більш 10 відсотків початкової ціни об’єкта.
 
579. Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.
 
580. Якщо під час проведення аукціону за методом зниження ціни два і більше учасників аукціону одночасно підняли картки з номерами, торги проводяться в напрямі підвищення ціни.
 
581. Торги закінчуються, якщо після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на придбання об’єкта.
 
582. 4. Після закінчення торгів ліцитатор оголошує про продаж об’єкта, називає ціну продажу та аукціонний номер переможця.
 
583. 5. Протокол аукціону підписується ліцитатором і переможцем аукціону (його представником) та надсилається у триденний строк державному органу приватизації для затвердження.
 
584. 6. Якщо аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв’язку з неподанням заяв про участь у ньому, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні без оголошення ціни.
 
585. У разі проведення аукціонів без оголошення ціни вартість об’єкта продажу не визначається, відомості про початкову ціну та гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення, яке за змістом повинно відповідати вимогам статті 15 цього Закону.
 
586. Стаття 18-2. Особливості приватизації окремих груп об’єктів
 
587. 1. Приватизація об’єктів групи А здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
588. 1) у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар одержує право на викуп такого майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання для цілей оренди майна;
 
589. 2) продаж нежитлових приміщень, будівель та споруд, які згідно із законодавством можуть бути об’єктами приватизації, незалежно від підпорядкування здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;
 
590. 3) майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду (якщо господарський суд прийняв постанову про його ліквідацію), передається ліквідаційною комісією відповідному державному органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі в порядку, встановленому Фондом державного майна України. Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах;
 
591. 4) державний орган приватизації з власної ініціативи приймає рішення про приватизацію об’єктів групи А, які утворюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежитлових приміщень, об’єктів, щодо яких скасовано заборону на приватизацію в установленому законом порядку, та інших неприватизованих об’єктів групи А.
 
592. 2. Приватизація об’єктів групи Д здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».
 
593. 3. Приватизація об’єктів групи Ж здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
594. 1) уповноважені органи управління разом з пропозиціями стосовно включення об’єктів соціально-культурного призначення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, подають до державних органів приватизації пропозиції щодо строку збереження профілю діяльності об’єктів соціально-культурного призначення або можливості перепрофілювання кожного з таких об’єктів;
 
595. 2) державні органи приватизації погоджують з відповідними місцевими державними адміністраціями переліки об’єктів соціально-культурного призначення, що підлягають приватизації. У разі коли протягом трьох тижнів від відповідної державної адміністрації не надійшла відповідь щодо погодження переліку таких об’єктів, поданий перелік вважається погодженим.
 
596. Місцеві державні адміністрації, які не дали згоди на приватизацію об’єктів соціально-культурного призначення, подають державному органу приватизації інформацію про джерела фінансування утримання об’єкта, а також відповідні гарантії щодо його утримання, які полягають у поданні письмових зобов’язань щодо обсягів та строку фінансування;
 
597. 3) об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються шляхом їх продажу єдиним майновим комплексом із збереженням профілю діяльності. Продаж окремих об’єктів нерухомості санаторно-курортних закладів та закладів туризму не допускається;
 
598. 4) об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані за погодженням з органами місцевого самоврядування та відповідними місцевими державними адміністраціями;
 
599. 5) підприємство або господарське товариство, яке більше ніж п’ять років утримує за рахунок власних коштів у належному стані об’єкт соціально-культурного призначення, має першочергове право на викуп такого об’єкта.»;
 
600. 16) статтю 21 виключити;
 
601. 17) у частині першій статті 22:
 
602. слова «з моменту сплати повної вартості придбаного» замінити словами «після сплати в повному обсязі ціни продажу»;
 
603. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
604. «У разі коли об’єктом є нерухоме майно, право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації в установленому законом порядку права власності на придбаний об’єкт, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.»;
 
605. 18) у статті 23:
 
606. у абзаці четвертому частини другої слово «остаточну» виключити;
 
607. частину третю викласти у такій редакції:
 
608. «3. До договору включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.
 
609. Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
 
610. Подальше відчуження такого об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
 
611. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
 
612. Державний орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу об’єкта приватизації, і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законом.
 
613. Договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі купівлі-продажу такого об’єкта, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, державній реєстрації.
 
614. Відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.»;
 
615. частину четверту виключити;
 
616. абзац другий частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
617. «Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь державного органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.»;
 
618. у частині шостій слова «повної вартості придбаного» замінити словами «в повному обсязі ціни продажу»;
 
619. 19) у тексті Закону слова «початкова вартість» та «початкова вартість продажу» у всіх відмінках замінити словами «початкова ціна» у відповідному відмінку.
 
620. 3. У Законі України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 188; 2005 р., № 16, ст. 259):
 
621. 1) абзац другий статті 1 викласти у такій редакції:
 
622. «Згідно з цим Законом здійснюється приватизація майна підприємств та організацій, для яких основними видами діяльності є виробництво сільськогосподарської продукції, продукції рибного та лісового господарства, їх переробка і реалізація, виконання робіт і надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам.»;
 
623. 2) статтю 2 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
624. «У разі коли вартість майна підприємств (організацій), зазначених у частині першій цієї статті, є недостатньою для формування статутного капіталу акціонерного товариства, приватизація їх майна здійснюється відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України. При цьому господарське товариство, створене працівниками таких підприємств (організацій), має першочергове право на викуп майна.
 
625. У разі відмови працівників зазначених підприємств (організацій) від першочергового права на викуп, майно приватизується на конкурентних засадах.»;
 
626. 3) статтю 3 викласти у такій редакції:
 
627. «Стаття 3. Пільги на придбання акцій
 
628. Право на пільгове придбання акцій, сума номінальної вартості яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, мають працівники підприємств (організацій), майно яких приватизується, а також прирівняні до них особи: колишні працівники таких підприємств (організацій), які вийшли на пенсію, звільнені у зв’язку із скороченням чисельності або штату і не працюють з моменту звільнення у інших суб’єктів господарювання різних форм власності, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на зазначеному підприємстві (організації), працівники, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, а також працівники соціально-культурних та лікувально-оздоровчих закладів, що приватизуються у складі підприємств (організацій), на балансі яких вони перебувають.
 
629. Ціна однієї акції для пільгового продажу, передбаченого частиною першою цієї статті, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції.
 
630. Недержавним сільськогосподарським підприємствам (організаціям) передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств (організацій), що приватизуються.
 
631. У плані приватизації підприємств (організацій), що переробляють сільськогосподарську сировину, виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої їх передачі після приватизації.
 
632. Строк розміщення акцій для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, зазначених у плані розміщення акцій, не повинен перевищувати десяти місяців з дня початку їх розміщення. Акції, що безоплатно не передані протягом десяти місяців, підлягають перерозподілу у двомісячний строк серед товаровиробників, які отримали акції під час початкового розподілу в порядку, визначеному статтею 4 цього Закону.
 
633. Якщо підприємства (організації), що приватизуються, не уклали договори із сільськогосподарськими підприємствами, пільга, передбачена частиною третьою цієї статті, не надається.»;
 
634. 4) у статті 4:
 
635. абзац перший викласти у такій редакції:
 
636. «Розподіл акцій між державними та недержавними сільськогосподарськими підприємствами (організаціями) здійснюється пропорційно кількості сировини, зданої на об’єкт приватизації, обсягу виконаних робіт і наданих послуг у середньому за п’ять років, що передують року приватизації, а для тих, що існують менше п’яти років, — за час їх діяльності.»;
 
637. в абзаці другому слово «викуплені» змінити словом «розміщені»;
 
638. 5) статтю 6 викласти у такій редакції:
 
639. «Стаття 6. Безоплатна передача частки державного майна (акцій)
 
640. Працівникам підприємства (організації), що приватизується, та прирівняним до них відповідно до частини першої статті 3 цього Закону особам безоплатно надається частка державного майна (акції), розмір якої визначається як добуток вартості майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства області (Автономної Республіки Крим), на кількість працівників підприємства, що приватизується, та прирівняних до них осіб. Вартість майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства області (Автономної Республіки Крим), визначається один раз на рік на початку року на підставі статистичної звітності за попередній рік.
 
641. Безоплатна передача частки державного майна (акцій) проводиться в разі перетворення в процесі приватизації радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства або в акціонерні товариства на підставі договору безоплатної передачі, який укладається з урахуванням законодавства з питань оподаткування.
 
642. Розподіл безоплатно переданого майна (акцій) між працівниками здійснюється відповідно до трудової участі за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених).»;
 
643. 6) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
644. «Стаття 7. Приватизація частки державного майна (акцій), що залишилася після безоплатної його (їх) передачі
 
645. Приватизація частки державного майна (акцій), що залишилася після безоплатної його (їх) передачі, здійснюється за кошти.
 
646. Право на першочергове придбання частки державного майна (акцій) за кошти мають працівники радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства та прирівняні до них особи.
 
647. Якщо після використання працівниками радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на придбання державного майна (акцій) за кошти залишається невикупленою частка державного майна (акцій), державний орган приватизації за згодою загальних зборів (зборів уповноважених) передає працівникам залишки майна (акцій) для придбання за власні кошти з розстрочкою платежу до п’яти років з урахуванням індексу інфляції, визначеного Державним комітетом статистики України з укладенням відповідного договору. У разі коли індекс інфляції в будь-якому місяці становить менш як 1, для розрахунку береться його значення, що дорівнює 1.
 
648. У разі неподання протоколу загальних зборів (зборів уповноважених) протягом одного місяця з дня отримання від державного органу приватизації повідомлення про право на придбання частки державного майна (акцій), працівники та прирівняні до них особи втрачають право на пільгу, зазначену у частині третій цієї статті.
 
649. У разі відсутності згоди загальних зборів (зборів уповноважених) на придбання майна з розстрочкою платежу державний орган приватизації приймає рішення про перетворення цього підприємства в акціонерне товариство на умовах і в порядку, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону. При цьому право на придбання акцій на пільгових умовах за кошти, крім членів трудового колективу та прирівняних до них осіб, мають члени сімей трудового колективу радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства, які проживають разом з ними, та особи, зайняті в соціальній сфері в селі.
 
650. Після реалізації членами трудового колективу та прирівняними до них особами їх права на безоплатне отримання акцій, пільгового придбання акцій з використанням коштів, а також права викупу акцій з розстрочкою платежу нереалізовані державні акції приватизуються на загальних підставах відповідно до законодавства.»;
 
651. 7) статтю 8 доповнити абзацом такого змісту:
 
652. «У разі неподання протягом одного місяця з моменту надходження повідомлення від державного органу приватизації про прийняте рішення щодо приватизації радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства копії рішення відповідного органу виконавчої влади про утворення такого радгоспу (підприємства) та умов передачі його майна до державної власності, а також довідки відповідного органу, що здійснює управління державним майном, про обсяг бюджетних коштів, витрачених для придбання (введення в дію) основних фондів, або про їх невикористання на зазначені цілі в порядку, встановленому законодавством, державний орган приватизації приймає рішення про приватизацію майна радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства відповідно до статей 5—7 цього Закону.»;
 
653. 8) у статті 11 слова «за погодженням з Кабінетом Міністрів України» замінити словам «на підставі рішень Кабінету Міністрів України»;
 
654. 9) статтю 16 викласти у такій редакції:
 
655. «Стаття 16. Порядок розподілу акцій
 
656. Розподіл акцій переробних підприємств лісового господарства з метою їх продажу працівникам підприємств лісовідведення, лісорозведення і охорони лісу здійснюється пропорційно до об’ємів сировини, зданої на об’єкт приватизації, виконаних робіт і наданих послуг у середньому за п’ять років, що передують року приватизації, а ті, що існують менше п’яти років, — за час їх діяльності.
 
657. При цьому ціна продажу однієї акції для працівників зазначених підприємств встановлюється на рівні половини їх номінальної вартості.»;
 
658. 10) статтю 20 викласти у такій редакції:
 
659. «Стаття 20. Приватизація часток (паїв) держави в майні підприємств та інших суб’єктів господарювання, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності
 
660. Приватизація часток (паїв) держави в майні підприємств та інших суб’єктів господарювання, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та визначених статтями 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 і 15 цього Закону, здійснюється шляхом перетворення їх в акціонерні товариства на умовах і в порядку, передбачених статтями 3, 6 і 7 цього Закону, якщо інше не передбачено їх установчими документами.
 
661. У разі коли розмір частки (паю), що належить державі, становить менш як 25 відсотків вартості майна суб’єкта господарювання, заснованого на базі об’єднання майна різних форм власності, приватизація державної частки (паю) у майні такого підприємства здійснюється шляхом перетворення такого підприємства у відповідне господарське товариство за рішенням зборів засновників (учасників). При цьому засновники (учасники) підприємства мають право на першочергове придбання державної частки (паю).»;
 
662. 11) статтю 25 викласти у такій редакції:
 
663. «Стаття 25. Приватизація підприємств та організацій агропромислового комплексу, що здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України
 
664. На підставі рішення Кабінету Міністрів України приватизуються:
 
665. холодильники, об’єкти складського господарства, призначені для постійного розміщення державних резервів;
 
666. підприємства цукрової та олійно-жирової промисловості;
 
667. хлібокомбінати, хлібозаводи, макаронні фабрики, хлібоприймальні і хлібозаготівельні підприємства, елеватори, реалізаційні бази, хлібні бази, комбінати хлібопродуктів, млинзаводи, експедиції із захисту хлібопродуктів, ремонтно-механічні майстерні (заводи), контори матеріально-технічного постачання галузі хлібопродуктів;
 
668. машиновипробувальні станції, дослідні заводи сільськогосподарського машинобудування;
 
669. насінницькі, племінні заводи та підприємства, радгоспи-заводи, а також державні сільськогосподарські підприємства, що виробляють вино та інші готові алкогольні напої, і державні сільськогосподарські підприємства, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень (хміль, сади, виноградники, крім тих, що належать до комунальної власності, ефіроолійні та лікарські рослини), кінні заводи, іподроми та державні заводські конюшні, селекційно-гібридні центри, радгоспи-технікуми, дослідні господарства навчальних та науково-дослідних закладів, установ та організацій;
 
670. об’єкти океанічного рибопромислового флоту, рибні підприємства з переробки океанічної (морської) сировини та рибні господарства (рибокомбінати, рибоводно-меліоративні станції, нерестово-виросні господарства), а також холодильники ємністю понад дві тисячі тонн для одночасного зберігання рибопродукції.
 
671. Приватизація зазначених підприємств та організацій агропромислового комплексу здійснюється шляхом перетворення їх в акціонерні товариства, крім тих, вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства. При цьому в статутному капіталі товариств першочергово визначається пакет акцій, що тимчасово залишається у власності держави, а решта акцій розміщується з наданням пільг, передбачених статтями 3, 6, 7 і 8 цього Закону.»;
 
672. 12) у тексті Закону слова «відкрите акціонерне товариство» в усіх відмінках і числах замінити словами «акціонерне товариство» у відповідному відмінку і числі, а слова «статутний фонд» в усіх відмінках — словами «статутний капітал» у відповідному відмінку.
 
673. 4. У Законі України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375; 2005 р., № 48, ст. 480; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 29, ст. 272):
 
674. 1) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
675. «Стаття 2. Покупці об’єктів незавершеного будівництва
 
676. Покупцями об’єктів незавершеного будівництва можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна».»;
 
677. 2) статтю 3 доповнити абзацом такого змісту:
 
678. «Об’єкт незавершеного будівництва, який пропонувався до продажу разом із земельною ділянкою державної власності та не був проданий у зв’язку з неподанням заяв про участь у придбанні такого об’єкта, може бути за рішенням державного органу приватизації запропонованим до продажу без земельної ділянки.»;
 
679. 3) друге речення абзацу першого статті 4 виключити;
 
680. 4) статтю 5 викласти у такій редакції:
 
681. «Стаття 5. Включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
 
682. Для включення об’єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, уповноважені органи управління обов’язково подають органам приватизації такі документи:
 
683. лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об’єкта незавершеного будівництва та інформацію про об’єкт незавершеного будівництва за формою, визначеною Фондом державного майна України;
 
684. витяг з плану приватизації (розміщення акцій) акціонерного товариства, якщо об’єкт незавершеного будівництва не був включений до статутного капіталу акціонерного товариства.»;
 
685. 5) статті 8—10 виключити;
 
686. 6) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
687. «Стаття 11. Договори купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва
 
688. Договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва (в тому числі разом із земельною ділянкою) в разі приватизації підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
 
689. Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва органи приватизації подають нотаріусу такі документи:
 
690. копію наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
 
691. копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;
 
692. копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;
 
693. акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);
 
694. витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;
 
695. копію затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;
 
696. довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.»;
 
697. 7) у статті 13 слово «вартості» замінити словами «ціни продажу»;
 
698. 8) статтю 14 викласти у такій редакції:
 
699. «Стаття 14. Продаж об’єктів незавершеного будівництва на аукціоні за методом зниження ціни та аукціоні без оголошення ціни
 
700. У разі відсутності заяв на приватизацію об’єкта незавершеного будівництва протягом 20 календарних днів з дня опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації може прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни.
 
701. Якщо аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв’язку з неподанням заяв про участь у ньому, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні без оголошення ціни.
 
702. Державні органи приватизації мають право прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни та аукціону без оголошення ціни до придбання об’єкта.»;
 
703. 9) у статті 15:
 
704. в абзаці першому:
 
705. слово «повторно» виключити;
 
706. третє речення виключити;
 
707. абзац другий викласти у такій редакції:
 
708. «У разі продажу об’єкта незавершеного будівництва під розбирання разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець може придбати земельну ділянку, на якій розташований такий об’єкт, тільки під забудову.»;
 
709. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
710. «У разі продажу об’єкта незавершеного будівництва під розбирання без земельної ділянки набуття права користування або власності на земельну ділянку здійснюється відповідно до земельного законодавства.»;
 
711. 10) друге речення статті 17 викласти у такій редакції:
 
712. «Оцінка будівельних матеріалів та устаткування здійснюється відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.»;
 
713. 11) у статті 19:
 
714. абзац третій виключити;
 
715. доповнити статтю абзацом абзац такого змісту:
 
716. «Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.»;
 
717. 12) у статті 20 слово «вартості» замінити словами «ціни продажу»;
 
718. 13) статті 26, 28 і 29 виключити;
 
719. 14) пункт 5 Прикінцевих положень виключити;
 
720. 15) у тексті Закону слова «початкова вартість» в усіх відмінках замінити словами «початкова ціна» у відповідному відмінку.
 
721. ІІ. Прикінцеві положення
 
722. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців сімдесят п’ятого, сімдесят сьомого підпункту 5, абзаців четвертого, п’ятого підпункту 8, абзаців двадцять другого, тридцять восьмого, тридцять дев’ятого підпункту 21, абзаців п’ятнадцятого — двадцять першого підпункту 26 пункту 1 розділу І, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
 
723. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
724. розробити та привести у відповідність з цим Законом власні нормативно-правові акти;
 
725. забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
726. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
727. 3. Установити, що акти Кабінету Міністрів України і Фонду державного майна України з питань приватизації, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють до затвердження Кабінетом Міністрів України і Фондом державного майна України відповідних актів, передбачених цим Законом.
 
728. 4. Установити, що продаж за конкурсом об’єктів приватизації груп В і Г, рішення про приватизацію яких прийнято до набрання чинності цим Законом, здійснюється та завершується відповідно до нормативно-правових актів, які діяли на момент прийняття рішення про приватизацію таких об’єктів.
 
729. 5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
730. Закон України «Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 9, ст. 179);
 
731. пункт 2 постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 189).