Кількість абзаців - 133 Розмітка (ліва колонка)


Про основи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
1. Цей Закон визначає основи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України.  
2. Розділ I. Загальні положення  
3. Стаття 1. Принципи державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
4. Державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України здійснюється за принципами:  
5. незалежності органу, який здійснює державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України;  
6. компетентності осіб, які здійснюють це регулювання;  
7. забезпечення прозорості та публічності процесу регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України.  
8. Стаття 2. Орган, який здійснює регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
9. Органом, який здійснює регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі є Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України (НКРЕ України).  
10. НКРЕ України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється та ліквідується Президентом України.  
11. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України регулює здійснення підприємницької діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних до них ринків у паливно-енергетичному комплексі України з метою забезпечення в інтересах суспільства балансу інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів та послуг.  
12. Стаття 3. Законодавство про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
13. Відносини, пов'язані з діяльністю Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України регулюються цим Законом, законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", іншими актами законодавства, а також відповідними міжнародними договорами України.  
14. Якщо міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.  
15. Стаття 4. Сфера дії Закону  
16. Дія цього закону поширюється на відносини, що виникають при здійсненні державного регулювання підприємницької діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних до них ринків у паливно-енергетичному комплексі України.  
17. Розділ II. Структура, компетенція та організація діяльності Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі  
18. Стаття 5. Завдання Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
19. Основними завданнями Комісії є:  
20. державне регулювання підприємницької діяльності на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та суміжних до них ринків у паливно-енергетичному комплексі України;  
21. сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей;  
22. забезпечення права споживачів електроенергетичної та нафтогазової галузей на отримання товарів та послуг стандартизованої якості за прийнятними цінами;  
23. участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;  
24. формування цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі.  
25. Стаття 6. Особливості підпорядкування та підзвітності Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі  
26. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України утворюється та ліквідується відповідно до ст. 11 Закону України "Про природні монополії".  
27. НКРЕ України складається з п'яти членів Комісії (включаючи Голову). Комісія має центральний апарат та територіальні органи.  
28. Термін повноважень членів НКРЕ України становить шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу Комісії. Порядок ротації встановлюється положенням про Національну комісію регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України.  
29. Одна і та сама особа не може бути членом Комісії більше двох термінів підряд.  
30. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України щорічно звітує перед Верховною Радою України.  
31. Верховна Рада України у разі незадоволення діяльністю НКРЕ України має право висловити недовіру Комісії або її окремим членам та звернутись до Президента України з пропозицією провести зміни в складі Комісії.  
32. Повноваження Голови та членів Комісії можуть бути припинені достроково у випадках, визначених у ст. 11 Закону України "Про природні монополії", і, крім того, згідно з рішенням Президента України за результатами висловлення недовіри Комісії або її окремим членам з боку Верховної Ради України.  
33. Припинення повноважень Голови Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України не тягне за собою складання повноважень членами Комісії.  
34. Стаття 7. Кваліфікаційні вимоги до членів Національної комісії природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі  
35. Голова та члени Комісії повинні мати особисті якості, необхідні для прийняття незалежних рішень і для опору неналежним утискам або заохоченням.  
36. Претендент на посаду Голови або члена Комісії повинен мати вищу освіту та досвід роботи в галузях економіки, енергетики або юриспруденції не менше 5 років протягом останніх десяти років.  
37. Голова та члени Комісії, особи, що перебувають з ними в родинних відносинах, не повинні мати прямих чи опосередкованих фінансових інтересів у фірмах (юридичних особах), діяльність яких регулюється, інших зв'язків економічного або політичного характеру, які можуть спричинити конфлікт інтересів.  
38. Наявність таких зв'язків є підставою для звільнення Голови або члена Комісії.  
39. Стаття 8. Голова Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
40. Голова Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України:  
41. спрямовує діяльність Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України;  
42. розподіляє обов'язки між членами НКРЕ України;  
43. затверджує структуру, штатний розпис, граничну чисельність, умови та рівень оплати праці працівників центрального апарату та  
44. кошторис витрат на утримання НКРЕ України, структуру, загальну чисельність і умови та рівень оплати праці працівників територіальних органів;  
45. здійснює відповідно до законодавства прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України та її територіальних органів, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центрального апарату та територіальних органів;  
46. видає обов'язкові для працівників центрального апарату та територіальних органів накази та розпорядження;  
47. представляє НКРЕ України у відносинах з державними органами влади, юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном;  
48. скликає та проводить засідання Комісії, підписує рішення Комісії;  
49. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.  
50. У разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення ним своїх повноважень обов'язки Голови за його дорученням виконує один із членів Комісії.  
51. Після закінчення строку повноважень Голова Комісії продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови.  
52. Стаття 9. Функції Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі  
53. Національна комісія природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України відповідно до покладених на неї завдань:  
54. 1) розробляє та затверджує спеціальні умови і правила здійснення виробництва, передачі та постачання електричної енергії; транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; зберігання природного газу;  
55. 2) видає ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії; транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу;  
56. 3) визначає відповідно до законодавства показники, нижче рівня яких дозволяється суб'єктам підприємницької діяльності здійснювати свою діяльність без ліцензій;  
57. 4) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії, ринків газу та нафти;  
58. 5) установлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб'єктами підприємницької діяльності;  
59. 6) розробляє і затверджує обов'язкові для виконання нормативні акти з питань, що належать до її компетенції;  
60. 7) розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства в сфері ПЕК;  
61. 8) розглядає справи про порушення умов ліцензій та справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні рішення в межах своєї компетенції;  
62. 9) здійснює контроль за перехресним субсидіюванням при здійсненні діяльності ліцензіатами суб'єктів природних монополій та обмежує їх діяльність у випадку порушення умов ліцензійної діяльності;  
63. 10) визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також оренди, надання в управління, придбання або відчуження більше 25 відсотків часток (акцій, паїв), активів суб'єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення ліцензованої діяльності;  
64. 11) надає ліцензіатам необхідну інформацію;  
65. 12) бере участь у встановленні правил функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу і нафти та у здійсненні контролю за їх дотриманням;  
66. 13) здійснює заходи щодо забезпечення рівних прав доступу до транспортних мереж суб'єктів ринків електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів усіх форм власності;  
67. 14) встановлює ціни на власну інформаційну продукцію та тарифи на інформаційні послуги, що надаються Комісії;  
68. 15) інформує громадськість про свою роботу, здійснює у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;  
69. 16) подає Президентові України та публікує щорічні звіти про свою діяльність;  
70. 17) щорічно звітує перед Верховною Радою України;  
71. 18) розробляє і затверджує правила користування електричною енергією та газом; кодекс газових мереж;  
72. 19) координує діяльність органів державної влади у питаннях природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України;  
73. 20) контролює додержання ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності;  
74. 21) оголошує надзвичайне становище на ринках газу, нафти та електроенергетики відповідно до законодавства;  
75. 22) створює консультативні та дорадчі органи для підготовки проектів рішень з питань, віднесених до її компетенції; в разі необхідності залучає до роботи експертів, консультантів, вчених та фахівців на договірній основі.  
76. Стаття 10. Порядок здійснення ліцензування у паливно-енергетичному комплексі України  
77. Порядок видачі та переоформлення ліцензій на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та суміжних з ними ринків в паливно-енергетичному комплексі визначається Кабінетом Міністрів України за поданням НКРЕ України.  
78. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня одержання заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.  
79. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:  
80. Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;  
81. Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду діяльності, зазначеному в заяві про видачу ліцензії.  
82. У разі, якщо документи подані з порушенням порядку видачі ліцензії, заява про видачу ліцензії залишається без розгляду.  
83. Термін дії ліцензії визначається Комісією, але не може бути меншим ніж три роки.  
84. За видачу ліцензії справляється одноразова плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
85. За регулювання господарської діяльності в паливно-енергетичному комплексі сплачується щоквартальний збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
86. За несвоєчасну сплату щоквартального збору нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми збору.  
87. У разі несплати щоквартального збору протягом шести місяців ліцензія анулюється із стягненням суми заборгованості у судовому порядку.  
88. Плата за видачу ліцензії зараховується до загального фонду державного бюджету.  
89. Збір за регулювання господарської діяльності в паливно-енергетичному комплексі, а також кошти від сплати пені за прострочення його сплати зараховується до спеціального фонду державного бюджету.  
90. У разі порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов комісія приймає рішення про усунення порушень.  
91. У разі повторного або грубого порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов комісія приймає рішення про застосування санкцій, передбачених чинним законодавством.  
92. Санкції застосовуються в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.  
93. Стаття 11. Гарантії незалежності Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України та її відповідальність  
94. 1.Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України здійснює свої повноваження відповідно до Конституції та законів України незалежно від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, їх посадових осіб та підприємців, а також об'єднань громадян чи їх органів.  
95. Втручання центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян та їх представників у діяльність Національної комісії регулювання енергетики України забороняється.  
96. Стаття 12. Засідання Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
97. Засідання Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України є основною формою роботи Комісії як колегіального органу та проводяться гласно і відкрито.  
98. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України на своїх засіданнях:  
99. розглядає та приймає рішення по справах, що належать до компетенції Комісії;  
100. схвалює проекти законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства України в межах своїх повноважень, розглядає пропозиції стосовно вдосконалення чинного законодавства в галузі енергетики;  
101. затверджує щорічний звіт Комісії;  
102. розглядає справи стосовно додержання суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов та щодо застосування майнових санкцій за порушення законодавства в енергетиці.  
103. Стаття 13. Рішення Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
104. Рішення Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України приймаються і виконуються відповідно до положень статті 15 Закону України "Про природні монополії", виходячи із збалансованості інтересів виробників, споживачів та держави.  
105. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії.  
106. Рішення з його обґрунтуванням надається всім заінтересованим сторонам. Рішення, що мають велику суспільну значимість публікуються в засобах масової інформації.  
107. Рішення Комісії в частині регулювання цін і тарифів, (за винятком цін і тарифів для населення), а також функціонування ринків, що регулюються Комісією, не потребують державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.  
108. Рішення Комісії не потребують узгодження з іншими центральними органами виконавчої влади України.  
109. Рішення НКРЕ України є обов'язковими для виконання. В разі незгоди з рішенням Комісії воно може бути оскаржене в Антимонопольному комітеті, суді, Арбітражному суді.  
110. Стаття 14. Фінансування Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
111. Фінансування Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України та її територіальних органів здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.  
112. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України, у тому числі видатки на оплату праці Комісіонерів та працівників НКРЕ України щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження державного бюджету.  
113. Доходи спеціального фонду Державного бюджету України, на який зараховуються кошти від сплати збору за здійснення регулювання господарської діяльності в паливно-енергетичному комплексі, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльності Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків України і її територіальних органів у порядку та в межах, визначених законом про Державний бюджет.  
114. Кошторис доходів і видатків Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків України і її територіальних органів, в тому числі обсяг асигнувань на утримання Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі України та її територіальних органів, їх матеріально-побутове забезпечення, транспортне та медичне обслуговування, забезпечення соціальних гарантій та фонд оплати праці працівників Національної комісії та її територіальних органів, затверджується Комісією за поданням Голови Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному комплексі України у межах загального та спеціального фондів Державного бюджету України.  
115. Стаття 15. Консультативні та дорадчі органи Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
116. Для виконання завдань, покладених на Національну комісію природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі, вона має право створювати консультативні та дорадчі органи, які можуть складатися з представників споживачів, підприємців та експертів та фінансуються за рахунок спеціальних фондів на договірних засадах.  
117. Положення про консультативні та дорадчі органи приймається рішенням НКРЕ України.  
118. Стаття 16. Міжнародна діяльність Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
119. Національна комісія регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України за погодженням з Верховною Радою України та Президентом України бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України, розробці міжнародних проектів і програм, а також здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до її компетенції.  
120. Розділ III. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності, їх посадових осіб та Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України  
121. Стаття 17. Відповідальність юридичних осіб та їх посадових осіб за правопорушення законодавства про енергетику  
122. Штрафи на суб'єктів підприємницької діяльності накладаються за:  
123. невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України, порушення ліцензійних умов - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
124. ненадання або несвоєчасне надання інформації НКРЕ України або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
125. Суми штрафів сплачуються протягом 30 днів до Державного бюджету України.  
126. У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується в порядку виконавчого провадження.  
127. Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій (бездіяльності) НКРЕ України, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством України.  
128. Посадові особи Національної комісії регулювання енергетики України за неналежне виконання посадових обов'язків, в тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність в порядку, визначеному законодавством України.  
129. Розділ IV. Прикінцеві положення  
130. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці після дати його опублікування.  
131. 2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
132. 3. Кабінету МІністрів України до дати набрання чинності розробити і ввести в дію порядок здійснення правонаступності Національної комісії регулювання електроенергетики України.