Кількість абзаців - 208 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін і доповнень до Закону України "Про лізинг" (Друге читання)

0. Проект (30.06.2000) (доопрацьований, на заміну раніш розданого)  
1. Вноситься народним депутатом України, МОСКВІНИМ С.О.  
2. ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про лізинг"  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16, ст.68, із змінами, внесеними згідно із Законом N 394-XІV ( 394-14 ) від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.67), виклавши його в такій редакції:  
6. "ЗАКОН УКРАЇНИ  
7. "Про лізинг"  
8. Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.  
9. Стаття 1. Визначення лізингу  
10. 1. Лізинг є строковим та платним, відповідно до визначених конкретним договором умов, користуванням майном (в т.ч. спеціально придбаним на замовлення), переданим лізингоодержувачу особою, яка є власником цього майна (лізингодавцем).  
11. 2. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовим, або оперативним.  
12. 3. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонена законом.  
13. Стаття 2. Види та форми лізингу  
14. 1. Види лізингу: 1) Фінансовий лізинг - договір, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), спеціально придбане лізингодавцем згідно визначених в угоді з лізингоодержувачем специфікації та умов, яке може бути набуте лізингоодержувачем у власність після закінчення строку користування ним у разі сплати повної визначеної договором його ціни;  
15. 2) Оперативний лізинг - договір, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), придбане лізингодавцем на свій розсуд безвідносно до будь-яких попередніх домов-леностей з лізингоодержувачем, або отримане ним у власність в інший спосіб, - на визначений договором строк, який повинен бути меншим за термін його корисної служби, - і підлягає поверненню лізингодавцеві після закінчення строку користування ним.  
16. 2. Форми лізингу:  
17. 1) Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг;  
18. 2) Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, який передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцю кредит на придбання предмета лізингу;  
19. 3) Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідними товарами, послугами та платежами державних кордонів.  
20. Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом.  
21. Стаття 3. Предмет лізингу  
22. 1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене непоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, - за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг прямо передбачена цим Законом та іншими законодавчими актами.  
23. 2. Не можуть бути предметом лізингу цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності, щодо яких чинним законодавством встановлено заборону передачі у користування та/або володіння.  
24. 3. Не заборонене до передачі у лізинг майно, що перебуває у державній власності, може бути передане у користування в якості предмета лізингу тільки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку за погодженням з органом, що здійснює управління цим майном.  
25. Стаття 4. Суб'єкти лізингу  
26. Суб'єктами лізингу можуть бути:  
27. лізингодавець - юридична або фізична особа, яка передає лізингоодержувачу належне їй на праві власності майно для користування згідно з умовами конкретного договору лізингу;  
28. лізингоодержувач - юридична або фізична особа, яка отримує предмет лізингу для користування згідно з умовами конкретного договору і використовує його у своїй підприємницькій, науковій, освітницькій, освітянській, благочинній, природоохоронній, будь-якій іншій діяльності;  
29. продавець предмету лізингу (далі - продавець) - юридична або фізична особа, у тому числі виробник майна, що є предметом лізингу, яка відчужує відповідне майно лізингодавцю і, якщо це прямо передбачено договором та/або законом, є зобов'язаною і відповідальною щодо здійснення доставки та передачі предмета лізингу, виконання його гарантійного ремонту, усунення недоліків щодо комплектності та/або якості, заміни предмета лізингу та виконання інших, передбачених законом або виговорених у договорі про відчуження предмета лізингу на користь лізингоодержувача зобов'язань, - окрім лізингодавця, також безпосередньо і перед лізингоодержувачем на його вимогу;  
30. будь-яка інша юридична або фізична особа, яка є стороною багатостороннього договору лізинга.  
31. Стаття 5. Лізингові компанії  
32. 1. Лізингова компанія - підприємство, для якого передача майна у лізинг та сублізинг і здійснення інших, пов'язаних з цим операцій, є переважним видом діяльності.  
33. 2. Лізингові компанії мають право передавати у лізинг лише майно,спеціально придбане ними з цією метою.  
34. Стаття 6. Законодавство про лізинг  
35. 1. Відносини між суб'єктами лізингу регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, якими регламентуються відповідні правові аспекти укладення та здійснення лізингових договорів.  
36. Стаття 7. Договір лізингу  
37. 1. Договір лізингу може бути двостороннім за участю лізингодавця та лізинго-одержувача, або багатосторон-нім, у якому сторонами окрім лізингодавця і лізингоодержу-вача виступають також продавець предмета лізингу та/або будь-які інші юридичні або фізичні особи.  
38. 2. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі та повинен відповідати вимогам законодавства України.  
39. Стаття 8. Істотні умови договору лізингу  
40. 1. Істотними умовами договору лізингу є:  
41. склад та вартість предмета лізингу, умови та строки передачі предмета лізингу у користування; строк користування предметом лізингу; розмір, склад, спосіб, форма, строки сплати лізингових платежів; умови та строки надання інформації щодо технічного стану предмета лізингу; умови відповідальності сторін за невиконання прийнятих за договором зобов'язань;  
42. умови та строки повернення предмета лізингу;  
43. особливі умови користування предметом лізингу, у разі якщо договором передбачається особливий режим його використання;  
44. особливості стану предмета лізингу, у разі якщо предмет лізингу вирізняється особливими властивостями, або має недоліки;  
45. умови викупу предмета фінансового лізингу;  
46. умови страхування предмету лізингу, у разі якщо таке страхування є обов'язковим відповідно до законодавства, або якщо сторони визначили необхідність такого страхування;  
47. умови реєстрації предмету лізингу, якщо така реєстрація є необхідною відповідно до законодавства, або якщо сторони визначили необхідність такої реєстрації;  
48. умови реєстрації договору лізингу, якщо така реєстрація є необхідною відповідно до законодавства.  
49. 2. За домовленістю сторін у договорі можуть передбачатись також і інші його суттєві умови, зокрема: умови передачі предмета лізингу у сублізинг; умови переоцінки предмета лізингу; умови індексації розміру плати за користування предметом лізингу; умови та випадки дострокового повернення предмета лізингу;  
50. умови користування предметом лізингу та його обслуговування;  
51. умови перегляду розміру, складу, способу, форми, строків сплати лізингових платежів;  
52. умови надання лізингодавцю відомостей про фінансовий стан лізингоодержувача, тощо.  
53. Стаття 9. Строки договору лізингу  
54. Строки договору лізингу визначаються його сторонами відповідно до вимог цього Закону.  
55. Стаття 10. Передача та повернення предмета лізингу  
56. 1. Передача предмета лізингу у користування має здійснюватись у строки та на умовах, визначених договором. Стан предмету лізингу має відповідати його призначенню та умовам договору. Лізингодавець не несе відповідальності за недоліки предмета лізингу, застережені ним при укладені договору.  
57. 2. Лізингоодержувач повинен перевірити предмет лізингу на відповідність умовам договору до його прийняття у користування. Якщо у момент прийому-передачі предмета лізингу лізингоодержувач не переконався у його відповідності умовам договору, предмет лізингу вважається таким, що був переданий у належному стані.  
58. 3. За договором фінансового лізингу лізингодавець не несе відповідальності перед лізингоодержувачем за невико-нання продавцем предмета лізингу його, передбачених законом та/або укладеним між ним та лізингодавцем договором про відчуження предмету лізингу, зобов'язань щодо якості, комплектності та справності предмета лізингу, його доставки, заміни, або безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію, тощо - якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем. У разі, якщо вибір продавця було здійснено лізингодавцем, прода-вець та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність щодо зазначених зобов'язань.  
59. 4. У разі відмови від прийняття предмета лізингу, лізингоодержувач зобов'язаний забезпечити його зберігання протягом 30 (тридцяти) днів, - якщо договором лізингу не визначено іншого строку.  
60. 5. Повернення предмета лізингу має здійснюватись у строки та на умовах, визначених договором, а дострокове повернення - у строки та на умовах, передбачених законодавством та договором.  
61. Предмет лізингу має бути повернений у стані, у якому його було передано у користування, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.  
62. 6. Лізингодавець повинен перевірити стан предмета лізингу при його поверненні. Якщо у момент прийому-передачі предмета лізингу лізингодавець не переконався у його відповідності умовам договору, предмет лізингу вважається таким, що був повернений у належному стані.  
63. 7. Повернення предмета лізингу у разі банкрутства лізингоодержувача.  
64. 7.1. У разі прийняття судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство лізингоодержувача та призначення розпорядника його майна, лізингоодержувач повинен, без будь-яких консультацій або погоджень з розпорядником майна але з обов'язковим повідомленням останнього про факт повернення майна, повернути предмет лізингу лізингодавцю протягом десяти днів з дати прийняття судом зазначеної ухвали, - якщо іншого не зазначено у договорі лізингу, або проти цього письмово не заперечує лізингодавець. Якщо з будь-яких причин лізингоодержувач не може здійснити повернення наявного у нього предмета лізингу лізингодавцю, він зобов'язаний повідомити про це лізингодавця та вчинити усі необхідні дії для забезпечення лізингодавцю можливості вивезення предмета лізингу. Призначений судом розпорядник майна неправомочний чинити будь-яких перешкод щодо зазначеного повернення предмета лізингу.  
65. 7.2. У разі винесення судом постанови про визнання лізингоодержувача банкрутом ліквідатор зобов'язаний повернути предмет лізингу лізингодавцю протягом десяти днів з дати прийняття судом зазначеної постанови, - якщо проти цього письмово не заперечує лізингодавець. Якщо з будь-яких причин ліквідатор не може здійснити повернення наявного у нього предмета лізингу лізингодавцю, він зобов'язаний повідомити про це лізингодавця та вчинити усі необхідні дії для забезпечення йому можливості вивезення предмета лізингу.  
66. Стаття 11. Дострокове припинення договору лізингу. Повернення предмету лізингу у безспірному порядку  
67. 1. У разі невиконання умов договору лізингу його сторони мають право вимагати розірвання договору у встановленому законодавством України порядку.  
68. 2. Лізингоодержувач має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця:  
69. а) у випадку, якщо прострочка передачі предмета прямого лізингу становить більше тридцяти днів, за умови що договором лізингу не передбачено іншого строку;  
70. б) в інших, передбачених договором лізингу випадках.  
71. У разі, якщо допущене лізингодавцем порушення договору може бути ним виправлене, лізингоодержувач має право на одностороннє розірвання договору лізингу лише за умови, що лізингодавцеві було надано можливість такого виправлення у прийнятні для цього терміни.  
72. Лізингодавець має право оскаржити у суді одностороннє розірвання договору лізингоодержувачем та вимагати відшкодування збитків. Зазначені позовні вимоги лізингодавця підлягають задоволенню, якщо лізингоодержувач не доведене у суді наявності відповідної підстави для розірвання договору та вини лізингодавця у настанні такої підстави.  
73. 3. Лізингодавець має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингоодержувача, та повернути предмет лізингу від будь-якої особи у якої він перебуває, - у безспірному порядку, згідно з виконавчим написом, вчиненим у державній нотаріальній конторі, - у випадку, якщо:  
74. а) прострочка сплати лізингового платежу перевищує два місяці;  
75. б) предмету лізингу загрожує знищення або таке пошкодження, внаслідок якого стане неможливим його використання згідно призначення та умов договору;  
76. в) з вини лізингоодержувача сталося погіршення предмету лізингу;  
77. г) предмет лізингу, без згоди лізингодавця та/або з порушенням погоджених з ним умов, передано лізингоодержувачем третій особі;  
78. д) лізингоодержувачем здійснювалось та/або здійснюється користування предметом лізингу всупереч його призначенню та умовам договору;  
79. є) предмет лізингу вивезено за межі території, на якій договором передбачалось його використання, або існує реальна загроза такого вивезення чи було вчинено спробу такого вивезення.  
80. Лізингодавець має право в односторонньому порядку розривати лізинговий договір в та повертати предмет лізингу у безспірному порядку також в інших передбачених договором лізингу випадках.  
81. У разі, якщо допущене лізингоодержувачем порушення договору може бути ним виправлене, лізингодавець має право на одностороннє розірвання договору лізингу лише за умови, що лізингоодержувачу було надано можливість такого виправлення у прийнятні для цього терміни.  
82. Лізингоодержувач має право оскаржити у суді одностороннє розірвання договору лізингодавцем та вимагати повернення предмета лізингу і відшкодування збитків, причинених його вилученням. Зазначені позовні вимоги лізингоодержувача підлягають задоволенню, якщо лізингодавець не доведене у суді наявності відповідної підстави для розірвання договору та вилучення предмета лізингу, та вини лізингоодержувача у настанні такої підстави.  
83. Стаття 12. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача  
84. 1. Предмет лізингу є власністю лізингодавця протягом усього терміну його перебування у користуванні лізингоодержувача. У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи, відповідні права та зобов'язання лізингодавця за договором лізингу переходять до нового власника предмета лізингу.  
85. 2. За договором фінансового лізингу право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача у разі і з моменту сплати ним, після закінчення строку користування предметом лізингу, визначеної договором повної його ціни.  
86. У договорі фінансового лізингу за лізингоодержувачем може передбачатись право на викуп предмету лізингу до закінчення визначеного договором строку користування ним. У цьому випадку право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача у разі і з моменту сплати ним у передбачені договором строки визначеної договором повної ціни предмета лізингу.  
87. 3. Якщо іншого не передбачено договором лізингу:  
88. а) при наявності простроченої заборгованості лізингоодержувача щодо сплати лізингових платежів, всі кошти, які сплачуються ним в рахунок виконання зобов'язань за договором, зараховуються в першу чергу на погашення простроченої заборгованості;  
89. б) придбання предмету фінансового лізингу можливе лише після виконання лізинго-одержувачем всіх його зобов'язань щодо сплати лізингових платежів, обчислених на дату придбання предмета лізингу, - як прострочених так і тих, сплата яких передбачалась договором на більш пізній термін;  
90. в) усі кошти, що пере-раховуються лізингоодержува-чем в рахунок сплати ціни предмету фінансового лізингу, зараховуються в першу чергу в рахунок погашення лізингових платежів, обчислених на дату перерахування коштів, - як прострочених так і тих, сплата яких передбачалась договором на більш пізній термін.  
91. 4. Предмет лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю ізингоодержувача. У разі конфіскації або накладення арешту на майно лізингоодержувача, предмет лізингу не включається до його загального майна і підлягає поверненню посадовою або службовою особою, яка здійснює такий арешт або конфіскацію, лізингодавцеві,  
92. - якщо зазначені арешт або конфіскація можуть мати своїм наслідком чи вже є наслідком фактичного припинення пов'язаної з використанням предмету лізингу діяльності лізингоодержувача, і щодо цього немає заперечень з боку лізингодавця. Зазначене повер-нення має бути здійснено не пізніше п'яти днів з дати закінчення опису майна лізинго-одержувача. Якщо з будь-яких причин відповідна посадова чи службова особа не може здійснити повернення наявного у неї предмета лізингу лізинго-давцю, вона зобов'язана у ті ж строки повідомити про це лізин-годавця та вчинити усі необхідні дії для забезпечення лізингодав-цю можливості вивезення предмета лізингу.  
93. 5. Якщо з вини лізинго-одержувача сталася втрата або таке пошкодження предмета лізингу, внаслідок якого стало неможливим його використання згідно з його призначенням та умовами договору, лізингоодер-жувач зобов'язаний відшкоду-вати лізингодавцю збитки у розмірі передбачених договором лізингу і невиконаних лізинго-одержувачем його фінансових зобов'язань, - якщо договором лізингу не визначеного іншого.  
94. Стаття 13. Захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу  
95. 1. Лізингоодержувачу (сублізингоодержувачу) забезпечується захист його прав на предмет лізингу нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту прав власника.  
96. 2. Лізингоодержувач (сублізи-гоодержувач) має право вимагати, у тому числі і від лізингодавця, усунення будь-яких порушень його прав на предмет лізингу. Зокрема, йому належить право вимагати повернення предмета лізингу з будь-якого незаконного володіння та користування, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування завданої шкоди, тощо.  
97. Стаття 14. Права та зобов'язання лізингодавця 1. Лізингодавець має право:  
98. 1) інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;  
99. 2) двічі на місяць, якщо іншого не передбачено договором, у робочий час здійснювати перевірки дотримання лізингодавцем умов користування предметом лізингу та його утримання;  
100. 3) в односторонньому порядку розривати договір та повертати предмет лізингу за виконавчим написом нотаріуса у передбачених законом та договором випадках; 4) вимагати розірвання договору та повернення предмета лізингу у передбачених законом та договором випадках;  
101. 5) вимагати повернення предмета лізингу з користування та володіння, як лізингоодержувача, так і будь-яких третіх осіб;  
102. 6) стягувати з лізинго-одержувача прострочену заборгованість у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів;  
103. 7) вимагати від лізинго-одержувача відшкодування збит-ків, причинених невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу;  
104. 8) пред'являти сублізинго-одержувачу обов'язкові для виконання останнім згідно чинного законодавства та договору лізингу вимоги щодо утримання предмета лізингу (його складових частин), забезпечення можливості здійснення умов його використання та утримання, надання інформації щодо стану переданого у сублізинг майна та фінансового стану сублізинго-одержувача, повернення пред-мета лізингу та виконання фінан-сових зобов'язань за договором сублізингу безпосередньо лізингодавцю у разі невиконання чи прострочки виконання фінансових зобов'язань сублі-зингодавця за договором лізингу.  
105. 2. Лізингодавець зобов'я-заний:  
106. 1) у передбачені договором строки надати лізинго-одержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;  
107. 2) попередити лізинго-одержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна лізингоодер-жувача чи інших осіб, або призводити до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;  
108. 3) відповідно до умов договору, своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;  
109. 4) відшкодовувати лізинго-одержувачу витрати на поліпшення предмету лізингу, проведення його капітального ремонту або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;  
110. 5) прийняти предмет лізингу у разі дострокового розірвання договору, або у разі закінчення строку користування предметом лізингу.  
111. Стаття 15. Права та зобов'язання лізингоодержу-вача  
112. 1. Лізингоодержувач має право:  
113. 1) відмовитись від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та умовам договору;  
114. 2) на звільнення від плати за користування предметом лізингу за весь час, протягом якого, за незалежних від нього обставин, предметом лізингу не можна було користуватись відповідно до його призначення та умов договору;  
115. 3) вимагати зменшення розміру плати за користування предметом лізингу, якщо за незалежних від нього обставин можливість передбаченого договором користування предметом лізингу істотно зменшилась, внаслідок погіршення його стану;  
116. 4) в односторонньому порядку розривати договір лізингу у передбачених законом та договором випадках;  
117. 5) вимагати розірвання договору лізингу у передбачених законом та договором лізингу випадках;  
118. 6) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, причине-них невиконанням або нена-лежним виконанням умов дого-вору лізингу, а від продавця - відшкодування збитків, причине-них невиконанням визначених законом та/або договором його зобов'язань перед лізинго-одержувачем;  
119. 7) у разі виявлення прихованих недоліків прийнятого у користування предмета лізингу, що істотно зменшують можливість користу-вання ним, за своїм вибором вимагати:  
120. заміни предмета лізингу, якщо це можливо;  
121. відповідного зменшення плати за користування;  
122. безоплатного усунення недоліків предмета лізингу, або відшкодування витрат на їх усунення або виправлення;  
123. 8) у разі виявлення прихованих недоліків предмета лізингу, що унеможливлюють користування ним відповідно до його призначення та умов договору - вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків;  
124. 9) пред'являти продавцеві предмета непрямого лізингу обов'язкові для виконання ним:  
125. - вимоги щодо передачі лізингоодержувачу предмета лізингу, якщо укладеним між лізингодавцем та продавцем договором про відчуження предмета лізингу передбачено виконання зазначеного зобов'язання безпосередньо лізингоодержувачу;  
126. - вимоги щодо якості, комплектності та справності предмета лізингу;  
127. - вимоги щодо здійснення монтажу та запуску в експлуатацію предмета лізингу, якщо це передбачено укладеним між лізингодавцем та продавцем договором про його відчуження ;  
128. - вимоги щодо безоплатного усунення як прихованих, так і зазначених в акті прийому-передачі недоліків предмета лізингу, або відшкодування витрат на їх усунення чи виправлення;  
129. - вимоги щодо заміни предмета лізингу, у разі виявлення недоліків предмету лізингу відчуженого продавцем з гарантією якості, якщо це можливо і лізингодавець не заперечує проти цього;  
130. - інші вимоги, виконання яких передбачено законом та/або укладеним між лізингодавцем та продавцем договором про відчуження предмета лізингу - безпосередньо лізинго-одержувачу;  
131. 9) викупати предмет фінансового лізингу відповідно до умов договору;  
132. 2. Лізингоодержувач зобов'я-заний:  
133. 1) прийняти та користуватися предметом лізингу відповідно до його призначення та умов договору;  
134. 2) відповідно до умов договору, своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;  
135. 3) своєчасно сплачувати лізингові платежі;  
136. 4) у передбачені договором строки та порядку, надавати лізингодавцю інформацію про свій фінансовий стан та про стан предмета лізингу;  
137. 5) надавати лізингодавцеві доступ до предмету лізингу, та забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання;  
138. 6) письмово повідомляти лізингодавця про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу, його поломок або збоїв у роботі, порушення строків проведення або непроведення поточного або сезонного технічного обслуго-вування та про будь-які інші обставини, що можуть негативно відбитись на стані предмета лізингу - негайно, але у будь-якому випадку не пізніше другого робочого дня за днем настання вищезазначених подій чи фактів;  
139. 7) письмово повідомляти лізингодавця про всі випадки порушення провадження у справах про банкрутство лізингоодержувача, накладення арешту на майно лізинго-одержувача, позбавлення ліцензії на вид підприємницької ді-яльності у якому передбачалось використання предмета лізингу, а також про настання інших подій та фактів, які унеможливлюють або можуть негативно позна-читись на виконанні договору лізингу - негайно, але у будь-якому випадку не пізніше другого робочого дня за днем настання вищезазначених подій чи фактів;  
140. 8) відшкодовувати лізинго-давцеві витрати за здійснення капітального ремонту у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;  
141. 9) у разі відмови від прийняття предмета лізингу, забезпечити його зберігання протягом строку, передбаченого законом та/або договором;  
142. 10) у разі закінчення строку користування предметом лізингу, в т.ч. і у разі коли предмет фінансового лізингу не було придбано лізингоодержувачем, а також у разі дострокового розірвання договору та у інших передбачених законом та договором випадках достроко-вого повернення лізингового майна, - повернути предмет лізингу у стані, у якому його було прийнято у користування, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.  
143. 3. Право лізингоодержувача на ремонт і технічне обслуговування предмета лізингу продавцем може визначатись окремим укладеним з ним договором.  
144. Стаття 16. Реєстрація предмета лізингу  
145. 1. Предмет лізингу підлягає обов'язковій державній реєстрації у випадках і в порядку, передбачених законодавством. Якщо іншого не встановлено законодавством, предмет лізингу може реєструватись як на ім'я лізингодавця, так і на ім'я лізингоодержувача, відповідно до досягнутої між ними угоди.  
146. 2. Якщо іншого не встановлено законодавством, лізингодавець і лізингоодер-жувач мають право передбачати у лізинговому договорі, окрім випадків обов'язкової державної реєстрації, і інші випадки та порядок реєстрації предмета лізингу.  
147. 3. Якщо об`єктом лізингу є рухоме майно, повідомлення про права лізингодавця на це рухоме майно може бути зареєстроване в Державному реєстрі забезпечених прав на рухоме майно.  
148. Стаття 17. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу та його страхування  
149. 1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета фінансового лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачене договором.  
150. 2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета оперативного лізингу несе лізингодавець, якщо інше не передбачене договором.  
151. 3. У разі прострочки строку прийому-передачі предмета лізингу лізингодавцем або лізингоодержувачем, як при його наданні у користування лізин-гоодержувачеві, так і при його поверненні лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу несе сторона, дії чи бездіяльність якої мали своїм наслідком прострочку прийому чи передачі предмета лізингу.  
152. 4. Предмет лізингу та/або пов'язані із виконанням лізингових договорів ризики підлягають страхуванню у випадках, коли їх обов'язковість встановлена законом або договором - у порядку, визначеному законодавством та конкретним договором.  
153. Якщо іншого не встановлено договором лізингу, витрати на страхування за договором фінансовому лізингу несе лізингоодержувач, а за договором оперативного лізингу - лізингодавець.  
154. Стаття 18. Утримання предмета лізингу  
155. 1. Лізингоодержувач, протя-гом усього часу перебування предмету лізингу у його користуванні, повинен підтримувати його у справному стані проводячи за власний рахунок, якщо інше не встановлено законом або договором, необхідне технічне обслуговування, поточний, а у передбаченим договором випадках, і капітальний ремонт.  
156. 2. Капітальний ремонт предмету лізингу здійснюється лізингодавцем за його рахунок, якщо іншого не передбачено договором.  
157. 3. У разі зволікання з проведенням ремонту стороною, зобов'язаною його робити за законом або договором, інша сторона має право провести такий ремонт з наступним відшкодуванням його вартості за рахунок зобов'язаної за законом чи договором сторони. При цьому лізингоодержувач має право на залік вартості відповідних витрат із ідентичними за вартістю його зобов'язаннями по внесенню плати за користування предметом лізингу та/або плати за придбання предмета фінансового лізингу.  
158. Стаття 19. Правові наслідки поліпшення лізингоодер-жувачем предмета лізингу  
159. 1. У разі здійснення за дозволом лізингодавця поліпшення предмету лізингу, лізингоодержувач має право на відшкодування відповідних витрат, або на залік вартості відповідних витрат із ідентичними за вартістю його зобов'язаннями по сплаті лізингових платежів та/або по сплаті вартості предмета фінансового лізингу, якщо іншого не встановлено законом або договором.  
160. Якщо в результаті здійснення зазначеного поліпшення предмет лізингу перестав існувати у попередньому стані, тобто якщо результатом проведення поліп-шеннь стало створення нової речі, лізингоодержувач стає її співвласником у розмірі частки вартості відповідних витрат на поліпшення предмета лізингу, якщо іншого не встановлено законом або договором.  
161. 2. Якщо поліпшення предмета лізингу здійснене лізингоодер-жувачем без дозволу лізинго-давця, лізингодавець має право або здійснити залік вартості відповідних витрат на поліпшення із ідентичними за вартістю зобов'язаннями лізин-гоодержувача по сплаті лізин-гових платежів та/або по сплаті вартості предмета фінансового лізингу, або відшкодувати лізингоодержувачеві вартість відповідних витрат на поліпшення предмета лізингу.  
162. При відмові лізингодавця від проведення зазначеного заліку або від відшкодування вартості здійснених поліпшень предмета лізингу, лізингоодержувач має право на вилучення здійснених ним поліпшень, за умови що такі поліпшення можуть бути відділені від предмету лізингу без шкоди для нього.  
163. 3. Витрати лізингоодержувача на поліпшення предмета лізингу, здійсненого без дозволу лізинго-давця, якщо поліпшення не можуть бути відділені від предмету лізингу без шкоди для нього, відшкодуванню не підлягають.  
164. Стаття 20. Відповідальність за шкоду, заподіяну у зв'язку з використанням предмету лізингу  
165. 1. Шкода, заподіяна третім особам у зв'язку із користуванням предметом лізингу (у тому числі і таким, що відповідно до законодавства, є джерелом підвищеної небез-пеки), підлягає відшкодуванню лізингоодержувачем на загаль-них підставах.  
166. 2. Шкода, заподіяна третім особам у зв'язку з користуванням предметом лізингу, підлягає відшкодуванню лізингодавцем у разі, якщо вона була спричинена відомими лізингодавцю особливими властивостями або недоліками предмета лізингу, про які лізингоодержувач не був попереджений і про які він не знав і не міг знати.  
167. Стаття 21. Лізингові платежі  
168. 1. Сплата лізингових платежів здійснюється лізингоодержу-вачем у визначених лізинговим договором: складі, розмірах, строки, спосіб та формах.  
169. 2. Лізингові платежі включають:  
170. плату за користування предметом лізингу;  
171. відшкодування страхових платежів за відповідним договором страхування предмета лізингу, витрат на реєстрацію предмета лізингу та витрат на реєстрацію договорів лізингу, якщо це передбачено договором лізингу;  
172. відшкодування лізингодавцю інших передбачених договором лізингу витрат.  
173. 3. Договором лізингу може передбачатись перерахування лізингодавцю визначеної договором грошової суми, як забезпечення виконання лізинго-одержувачем його зобов'язань за договором. Зазначена сума: у разі дострокового розірвання догово-ру з вини лізингоодержувача, переходить до лізингодавця; у разі дострокового розірвання договору з вини лізингодавця підлягає поверненню лізинго-одержувачу; у визначеному договором порядку може бути використана при остаточному розрахунку між сторонами лізингового договору.  
174. 4. У разі дострокового розірвання договору лізингу з вини лізингоодержувача, сплачені ним лізингові платежі поверненню не підлягають.  
175. У разі дострокового розірвання договору лізингу з вини лізингодавця, лізингоодер-жувачу мають бути повернені сплачені ним лізингові платежі: на відшкодування страхових платежів за відповідним договором страхування предмета лізингу, витрат на реєстрацію предмета лізингу та витрат на реєстрацію договорів лізингу; інші лізингові платежі, повернення яких прямо передбачене договором.  
176. 5. Розміри, склад, спосіб, форма, строки сплати лізингових платежів та умови їх перегляду визначаються у договорі лізингу.  
177. 6. Лізингові платежі відповідно до законодавства України відносяться на валові витрати виробництва та обігу лізингоодержувача.  
178. Стаття 22. Сублізинг  
179. 1. Якщо це прямо не заборонено законом, передача лізингоодержувачем предмета лізингу у сублізинг третім особам може здійснюватись лише за попередньої згоди лізингодавця на письмово визначених з ним умовах. Складові частини предмета лізингу можуть бути передані у сублізинг лише у разі, якщо така передача не потягне за собою неможливість користування предметом лізингу згідно його призначення та умов договору лізингу.  
180. 2. Користування переданого у сублізинг предмета лізингу або його складовими частинами, здійснюється на підставі укладеного у письмовій формі договору, істотні умови якого мають відповідати вимогам чинного законодавства щодо договорів лізингу відповідного виду та форми та не повинні суперечити договору лізингу.  
181. 3. Положення договору сублізингу, що суперечать відповідним положенням договору лізингу є недійсними. У разі, якщо положення договору сублізингу суперечать відпо-відним положенням договору лізингу, застосовуються поло-ження договору лізингу. Зміни та доповнення, внесені до договору лізингу після укладення відповідного договору сублізин-гу, є обов'язковими для сублі-зингоодержувача лише у разі, якщо про обов'язковість для нього таких змін та доповнень застережено у договорі сублізингу.  
182. 4. Передача предмета лізингу (його складових частин) у сублізинг не звільняє лізингоодержувача від виконання ним всіх його зобов'язань за договором лізингу. Перевід лізингоодержувачем його боргу на іншу особу допускається лише за згодою лізингодавця у визначеному чинним законодав-ством порядку.  
183. 5. По відношенню до сублізингоодержувача сублізин-годавець несе весь обсяг зобов'язань та користується всім обсягом прав визначених чинним законодавством щодо лізинго-давця, за виключенням прав лізингодавця щодо визначення умов передачі предмета лізингу або його складових частин у сублізинг.  
184. По відношенню до сублізингодавця сублізингоодер-жувач несе весь обсяг зобов'язань та користується всім обсягом прав визначених чинним законодавством щодо лізинго-одержувача, за виключенням прав лізингоодержувача щодо продавця предмета лізингу.  
185. 6. Лізингодавець має право пред'являти до сублізинго-одержувачів, обов'язкові для виконання останніми згідно відповідних положень договору лізингу та чинного законодавства, вимоги щодо утримання предмета лізингу (його складових частин), забезпечення можливості здіснення перевірок умов його використування та утримання, надання інформації щодо стану переданого у сублізинг майна та фінансового стану сублізинго-одержувача, повернення пред-мета лізингу у всіх передбачених чинним законодавством та договором лізингу випадках, та виконання фінансових зобов'я-зань за договором сублізингу безпосередньо лізингодавцю у разі невиконання чи прострочки виконання відповідних зобов'я-зань сублізингодавцем за дого-вором лізингу (у розмірі, що не перевищує відповідних фінан-сових зобов'язань лізинго-одержувача за договором лізингу).  
186. Сублізинг припиняється з моменту припинення дії відповідного договору лізингу.  
187. Стаття 23. Вирішення спорів  
188. 1. Спори, що виникають при укладенні та виконанні лізингових договорів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.  
189. 2. Спори, що виникають з договорів міжнародного лізингу, вирішуються з урахуванням визначених такими договорами умовами розгляду та вирішення спорів.  
190. Стаття 24. Амортизаційні відрахування  
191. 1. Амортизаційні відрахуван-ня на предмет лізингу обчислюються відповідно до законодавства.  
192. 2. Договором лізингу, відповідно до законодавства, може передбачатись прискорена амортизація предмету лізингу.  
193. Стаття 25. Бухгалтерський облік та звітність  
194. Бухгалтерський облік та звітність щодо лізингових операцій здійснюються відповідно до законодавства.  
195. Стаття 26. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при міжнародному лізингу  
196. Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при виконанні договорів міжнародного лізингу сплачуються відповідно до законодавства України.  
197. Стаття 27. Реєстрація договорів лізингу  
198. 1. У разі, якщо предмет лізингу перебуває у державній власності, або якщо для його придбання залучаються державні кошти, чи якщо виконання відповідних зобов'язань за лізинговим договором забезпечується державними гарантіями, договір лізингу підлягає обов'язковій реєстрації у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.  
199. Не зареєстровані у вказаному порядку лізингові договори визнаються недійсними.  
200. Стаття 28. Прикінцеві положення  
201. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
202. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
203. 3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після опублікування цього Закону:  
204. підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів;  
205. привести свої рішення у відповідність із цим Законом;  
206. розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;  
207. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.