Кількість абзаців - 1011 Розмітка (ліва колонка)


Про судоустрій України (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. ПРО СУДОУСТРІЙ УКРАЇНИ  
3. Розділ І. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ  
4. Глава І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Судова влада  
6. 1. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.  
7. 2. Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.  
8. 3. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.  
9. Стаття 2 . Завдання суду  
10. Суд, здійснюючи правосуддя іменем України, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією і законами України прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.  
11. Стаття 3. Судова система України  
12. 1. Судову систему України складають Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції.  
13. 2. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.  
14. 3. Судова система повинна забезпечувати доступність правосуддя для кожної особи.  
15. 4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.  
16. 5. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією та законом про Конституційний Суд України.  
17. Стаття 4. Законодавство про судоустрій України  
18. Судоустрій в Україні визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами. Статус суддів визначається законом про статус суддів.  
19. Глава 2. ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ  
20. Стаття 5. Здійснення правосуддя виключно судами  
21. 1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.  
22. 2. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність.  
23. 3. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов`язком.  
24. Стаття 6. Право на судовий захист  
25. 1. Усім суб'єктам права гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону.  
26. 2. Для забезпечення всебічного, повного і об'єктивного розгляду справ, законності судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.  
27. 3. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у тому суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. Угоди про відмову у зверненні за захистом до суду є недійсними.  
28. 4. Ніхто не може бути позбавлений права брати участь у розгляді своєї справи в суді будь-якого рівня у визначеному процесуальним законом порядку.  
29. 5. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні правом на судовий захист нарівні з громадянами та юридичними особами України.  
30. Стаття 7. Рівність перед законом і судом  
31. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від статі, раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.  
32. Стаття 8. Правова допомога при вирішенні справ у суді  
33. 1. Кожен має право користуватися правовою допомогою при вирішенні справ у суді.  
34. 2. Для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура, а у випадках, передбачених законом, правову допомогу надають також інші особи. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом. У випадках, передбачених законом, правова допомога надається безоплатно.  
35. Стаття 9. Гласність судового процесу  
36. 1. Ніхто не може бути обмеженим у праві на отримання в суді усної або письмової інформації щодо результатів розгляду його судової справи.  
37. 2. Розгляд справ у всіх судах відбувається відкрито, крім випадків, передбачених процесуальним законом. Учасники судового розгляду та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові нотатки. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відеозапису, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускаються з дозволу суду, в порядку, визначеному процесуальним законом.  
38. 3. Розгляд справи у закритому засіданні допускається за рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.  
39. 4. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, визначеному процесуальним законом.  
40. Стаття 10. Мова судочинства  
41. 1. Судочинство в Україні проводиться державною мовою.  
42. 2. Застосування інших мов у судочинстві здійснюється у випадках і порядку, визначених процесуальним законом.  
43. 3. Особи, які беруть участь у справі і не володіють чи недостатньо володіють мовою, якою здійснюється судочинство, мають право користуватися послугами перекладача, що надаються безоплатно.  
44. Стаття 11. Обов'язковість судових рішень  
45. 1. Судові рішення, якими закінчується розгляд справи у відповідному суді, ухвалюються іменем України.  
46. 2. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання для всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян та інших організацій, громадян і юридичних осіб на всій території України. Обов'язковість врахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів, органів прокуратури, слідства, дізнання визначається процесуальним законом.  
47. 3. Судові рішення іноземних держав є обов'язковими на території України, якщо вони визнані відповідним судом України в порядку, встановленому законом України відповідно до міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надала Верховна Рада України.  
48. 4. Невиконання судових рішень тягне передбачену законом юридичну відповідальність.  
49. Стаття 12. Право на оскарження судового рішення  
50. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і в порядку, передбачених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.  
51. Стаття 13. Колегіальний і одноособовий розгляд справ  
52. 1. Справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, а також судом присяжних у випадках, визначених процесуальним законом.  
53. 2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.  
54. 3. Розгляд справ в апеляційному, касаційному порядку, а також в інших випадках, передбачених законом, здійснюється судом колегіально у складі не менше трьох професійних суддів відповідно до закону. Справи в порядку повторної касації розглядаються складом суддів відповідної судової палати Верховного Суду України згідно вимог процесуального закону.  
55. Стаття 14. Самостійність судів і незалежність суддів  
56. 1. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Судді при здійсненні правосуддя незалежні від будь-якого впливу, нікому не підзвітні і підкоряються лише закону.  
57. 2. Гарантії самостійності судів і незалежності суддів закріплюються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.  
58. 3. Органи та посадові особи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також юридичні особи, громадяни та їх об'єднання зобов'язані поважати незалежність суддів і не посягати на неї.  
59. 4. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, з приводу розгляду конкретних справ, судом не розглядаються, якщо інше не встановлено процесуальним законом.  
60. 5. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду і суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою заподіяти шкоду їх авторитету і вплинути на неупередженість правосуддя забороняється і тягне передбачену законом відповідальність.  
61. 6. Суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ відповідно до їх внутрішнього переконання.  
62. 7. Самостійність судів і незалежність суддів забезпечується:  
63. особливим порядком призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення суддів;  
64. незмінюваністю суддів, недоторканністю суддів;  
65. визначеним процесуальним законом порядком здійснення правосуддя, таємницею прийняття судового рішення;  
66. забороною втручання у здійснення правосуддя;  
67. встановленою законом юридичною відповідальністю за неповагу до суду або судді;  
68. особливим порядком фінансування, організаційно-кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення судів;  
69. належним матеріальним та соціальним забезпеченням суддів;  
70. функціонуванням органів суддівського самоврядування;  
71. визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки суддів, їх сімей, майна, а також іншими засобами їх правового захисту.  
72. 8. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного законодавства не допускається звуження змісту та обсягу передбачених законом гарантій самостійності судів, незалежності та правової захищеності суддів.  
73. Стаття 15. Недоторканність суддів  
74. 1. Недоторканність суддів гарантується Конституцією України, законом про статус суддів та іншими законами.  
75. 2. На народних засідателів і присяжних на час виконання ними у суді обов'язків, пов'язаних із здійсненням правосуддя, поширюються гарантії недоторканності судді.  
76. Стаття 16. Незмінюваність суддів  
77. 1. Професійні судді судів загальної юрисдикції обіймають посади безстроково, крім суддів, які призначаються на посаду судді вперше.  
78. 2. Судді, обрані безстроково, перебувають на посаді судді до досягнення ними шістдесяти п`яти років. До закінчення цього строку вони можуть бути звільнені лише з підстав, зазначених у статті 126 Конституції України.  
79. Стаття 17. Суддівське самоврядування  
80. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування відповідно до цього Закону.  
81. Розділ ІІ. СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ  
82. Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ  
83. Стаття 18. Види судів загальної юрисдикції  
84. 1. Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності і спеціалізації.  
85. 2. Систему судів загальної юрисдикції складають:  
86. 1) місцеві суди;  
87. 2) апеляційні суди;  
88. 3) Касаційний суд України;  
89. 4) вищі спеціалізовані суди;  
90. 5) Верховний Суд України.  
91. 3. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.  
92. 4. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:  
93. єдиними засадами організації і діяльності судів;  
94. єдиним статусом суддів;  
95. обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, встановлених законом;  
96. забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування законів судами загальної юрисдикції;  
97. обов'язковістю виконання на території України судових рішень;  
98. встановленням єдиного порядку забезпечення діяльності судів та фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;  
99. вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування.  
100. Стаття 19. Спеціалізація судів загальної юрисдикції  
101. 1. Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.  
102. 2. Спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані суди.  
103. 3. У судах різних судових юрисдикцій може запроваджуватися спеціалізація суддів по розгляду конкретних категорій справ даної юрисдикції.  
104. Стаття 20. Порядок утворення судів  
105. 1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України відповідно до цього Закону за поданням Голови Державної судової адміністрації України, погодженим з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду.  
106. 2. Місцезнаходження і статус суду визначаються на основі принципів територіальності (з урахуванням адміністративно-територіального устрою) та спеціалізації.  
107. 3. Підставами для утворення або ліквідації суду є зміна адміністративно-територіального устрою, передислокація військ або реорганізація Збройних Сил України чи інших військових формувань, утворених відповідно до закону, зміна визначеної цим Законом системи судів, а також інші підстави, передбачені законом.  
108. 4. Кількість суддів у судах визначається, виходячи з обсягу роботи суду в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.  
109. 5. Призначення на посаду і звільнення з посади голови суду, заступника голови суду здійснюється з числа суддів Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів - голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України. Призначення на інші адміністративні посади в судах, а також призначення (обрання) на адміністративні посади у Верховному Суді України здійснюється в порядку, встановленому цим Законом. Суддя може бути звільнений з адміністративної посади (крім Голови Верховного Суду України) в порядку, визначеному цією статтею, також за рекомендацією Вищої ради юстиції.  
110. 6. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення від обов'язків судді припиняє перебування особи на адміністративній посаді в суді.  
111. Глава 4. МІСЦЕВІ СУДИ  
112. Стаття 21. Види і склад місцевих судів  
113. 1. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів.  
114. 2. Місцевими господарськими судами є господарські суди областей, міст Києва і Севастополя, а місцевими адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в округах відповідно до указу Президента України.  
115. 3. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голови суду.  
116. Стаття 22. Повноваження місцевого суду  
117. 1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.  
118. 2. Місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення осіб.  
119. 3. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.  
120. 4. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин.  
121. 5. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.  
122. Стаття 23. Суддя місцевого суду  
123. Суддя місцевого суду здійснює:  
124. 1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;  
125. 2) процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;  
126. 3) контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, постановлених під його головуванням, відповідно до закону;  
127. 4) інші надані йому законом повноваження.  
128. Стаття 24. Голова місцевого суду та його заступник  
129. 1. Голова місцевого суду:  
130. 1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;  
131. 2) визначає обсяг обов'язків заступника голови суду;  
132. 3) на підставі актів про призначення чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді видає відповідний наказ;  
133. 4) приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;  
134. 5) здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів;  
135. 6) організує ведення судової статистики;  
136. 7) організовує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду;  
137. 8) представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;  
138. 9) здійснює інші надані йому законом повноваження.  
139. З питань, що належать до його повноважень, голова місцевого суду видає накази і розпорядження.  
140. 2. Голова місцевого суду має заступника. Заступник голови місцевого суду відповідно до визначених головою суду обов'язків бере участь в організації роботи суду і у разі відсутності голови суду виконує його обов'язки. У разі тимчасової відсутності голови місцевого суду та його заступника обов'язки голови суду виконує старший за віком суддя даного суду.  
141. 3. Голова місцевого суду та його заступник призначаються на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.  
142. 4. Голова і заступник голови місцевого суду можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.  
143. Глава 5. АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ  
144. Стаття 25. Види і склад апеляційних судів  
145. 1. У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди.  
146. 2. Апеляційними загальними судами є: апеляційні суди областей (обласні суди), апеляційні суди міст Києва і Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів та суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України.  
147. 3. Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах, утворених відповідно до указу Президента України.  
148. 4. До складу апеляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, голова суду та його заступники.  
149. 5. В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального апеляційного суду утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі апеляційного спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.  
150. 6. Апеляційний суд України діє у складі:  
151. 1) судової палати в цивільних справах;  
152. 2) судової палати в кримінальних справах;  
153. 3) військової судової палати.  
154. 7. Судді апеляційного суду призначаються до складу відповідної судової палати розпорядженням голови апеляційного суду.  
155. 8. В апеляційних судах для вирішення організаційних питань діє президія апеляційного суду відповідно до вимог цього Закону.  
156. Стаття 26. Повноваження апеляційних судів  
157. 1. Апеляційні суди:  
158. 1) розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону;  
159. 2) розглядають по першій інстанції справи, визначені законом (крім апеляційних господарських судів);  
160. 3) ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;  
161. 4) надають методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевими судам;  
162. 5) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.  
163. 2. Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності, в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону.  
164. Стаття 27. Суддя апеляційного суду  
165. Суддя апеляційного суду здійснює:  
166. 1) правосуддя в порядку, визначеного процесуальним законом;  
167. 2) процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;  
168. 3) відповідно до закону контроль за своєчасним зверненням до виконання ухвалених за його участю судових рішень;  
169. 4) інші надані йому законом повноваження.  
170. Стаття 28. Голова апеляційного суду  
171. 1. Голова апеляційного суду:  
172. 1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;  
173. 2) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;  
174. 3) на підставі акту про обрання суддею або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; утворює судові палати та формує їх персональний склад;  
175. 4) організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях президії;  
176. 5) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;  
177. 6) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;  
178. 7) організовує підвищення кваліфікації суддів відповідного суду;  
179. 8) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та забезпечення його діяльності;  
180. 9) представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;  
181. 10) здійснює інші повноваження, надані йому законом.  
182. З питань, що належать до його повноважень, голова апеляційного суду видає накази і розпорядження.  
183. 2. Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників голови суду - голів судових палат.  
184. 3. Голова апеляційного суду призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону. Голова апеляційного суду може бути призначений на цю посаду повторно.  
185. 4. У разі відсутності голови апеляційного суду його обов'язки виконує перший заступник голови, а під час його відсутності - старший за віком заступник голови апеляційного суду  
186. - голова судової палати.  
187. Стаття 29. Заступники голови апеляційного суду  
188. 1. Перший заступник голови апеляційного суду відповідно до розподілу обов'язків здійснює організаційне керівництво роботою структурних підрозділів суду та виконує інші обов'язки, визначені головою суду.  
189. 2. Заступник голови апеляційного суду - голова судової палати:  
190. 1) організовує роботу відповідної судової палати;  
191. 2) формує колегії суддів для розгляду справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;  
192. 3) організовує ведення судової статистики, аналіз та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати; має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення щодо яких набрали законної сили;  
193. 4) інформує президію суду про діяльність судової палати;  
194. 5) здійснює інші повноваження, надані йому законом.  
195. 3. Перший заступник та заступники голови апеляційного суду призначаються на посаду з числа суддів даного суду та звільняються з посади в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.  
196. 4. У разі необхідності голова апеляційного суду за погодженим з президією апеляційного суду може з числа суддів цього суду призначити у складі судової палати заступника голови судової палати.  
197. 5. Заступник голови судової палати апеляційного суду, виконує обов'язки голови судової палати у разі його відсутності та інші доручення голови судової палати щодо організації її діяльності. При відсутності заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.  
198. Стаття 30. Президія апеляційного суду  
199. 1. До Президії апеляційного суду входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається рішенням загальних зборів суддів цього суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.  
200. 2. Президія апеляційного суду:  
201. 1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду;  
202. 2) за поданням голови апеляційного суду затверджує склад кожної з судових палат, визначає кількість заступників голів судових палат;  
203. 3) заслуховує інформацію голів судових палат про діяльність судових палат;  
204. 4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;  
205. 5) розглядає питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення суду і виробляє пропозиції щодо його поліпшення;  
206. 6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації;  
207. 7) заслуховує інформацію голів місцевих судів щодо організації роботи цих судів;  
208. 8) надає методичну допомогу місцевим судам для забезпечення правильного застосування ними законодавства;  
209. 9) забезпечує виконання рішень зборів суддів відповідного суду;  
210. 10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
211. 3. Засідання президії апеляційного суду проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання президії є повноважним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим чи таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, і підписуються головою суду або його заступником, який головував на засіданні.  
212. Стаття 31. Суд присяжних  
213. 1. Для розгляду справ, визначених процесуальним законом, в загальних апеляційних судах (крім Апеляційного суду України) діють суди присяжних.  
214. 2. Порядок формування складу присяжних визначається цим Законом, а порядок участі їх у здійсненні правосуддя - процесуальним законом.  
215. Глава 6. КАСАЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ  
216. Стаття 32. Касаційний Суд України  
217. 1. Касаційний Суд України діє у складі суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників.  
218. 2. У складі Касаційного суду України діють:  
219. 1) судова палата в цивільних справах;  
220. 2) судова палата в кримінальних справах;  
221. 3) військова судова палата.  
222. 3. Судді Касаційного суду України призначаються до складу відповідної судової палати розпорядженням голови суду.  
223. 4. В Касаційному суді України для вирішення організаційних питань діє президія відповідно до вимог цього Закону.  
224. Стаття 33. Повноваження Касаційного суду України  
225. 1. Касаційний суд України:  
226. 1) розглядає справи, віднесені до його підсудності, в касаційному порядку, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;  
227. 2) веде та аналізує судову статистику, вивчає і узагальнює судову практику;  
228. 3) надає методичну допомогу у застосуванні законодавства судам нижчого рівня;  
229. 4) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
230. 2. Розгляд справ у Касаційному суді України здійснюється колегіально у складі трьох суддів.  
231. Стаття 34. Суддя Касаційного суду України  
232. Суддя Касаційного суду України здійснює:  
233. 1) правосуддя в порядку, визначеному процесуальним законом;  
234. 2) процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;  
235. 3) контроль за своєчасним зверненням до виконання ухвалених за його участю судових рішень відповідно до закону;  
236. 4) інші надані йому законом повноваження.  
237. Стаття 35. Голова Касаційного суду України  
238. 1. Голова Касаційного суду України здійснює повноваження, передбачені статтею 28 цього Закону.  
239. 2. Голова Касаційного суду України призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону. Голова Касаційного суду України може бути призначений на цю посаду повторно.  
240. 3. Голова Касаційного суду України має першого заступника та заступників голови суду - голів судових палат.  
241. 4. У разі відсутності голови Касаційного суду України його обов'язки виконує перший заступник голови, а в разі його відсутності - старший за віком заступник голови суду - голова судової палати.  
242. Стаття 36. Заступники голови Касаційного суду України  
243. 1. Перший заступник голови Касаційного суду України відповідно до розподілу обов'язків здійснює організаційне керівництво роботою структурних підрозділів суду та інші повноваження, визначені головою суду.  
244. 2. Заступник голови Касаційного суду України - голова судової палати здійснює відповідні повноваження, передбачені статтею 29 цього Закону.  
245. 3. Перший заступник та заступники голови Касаційного суду України призначаються на посаду з числа суддів цього суду та звільняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.  
246. 4. У разі необхідності голова Касаційного суду України за погодженням з президією Касаційного суду України може з числа суддів цього суду призначати у складі судової палати заступника голови судової палати.  
247. 5. Заступник голови судової палати Касаційного суду України виконує обов'язки голови судової палати у разі його відсутності та інші доручення голови судової палати щодо організації її діяльності. При відсутності заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.  
248. Стаття 37. Президія Касаційного суду України  
249. 1. До Президії Касаційного суду України входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний та персональний склад яких визначається рішенням загальних зборів суддів цього суду.  
250. 2. Президія Касаційного суду України здійснює повноваження, передбачені статтею 30 цього Закону  
251. 3. Засідання президії Касаційного суду України проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання президії є повноважним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим чи таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, і підписуються головою суду або його заступником, який головував на засіданні.  
252. Глава 7. ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ  
253. Стаття 38. Вищі судові органи спеціалізованих судів  
254. 1. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, а також інші відповідні вищі суди, що утворюються Президентом України в порядку, передбаченому цим Законом.  
255. 2. Вищі спеціалізовані суди складаються з суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників.  
256. 3. У вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.  
257. 4. Судді вищого спеціалізованого суду призначаються до складу відповідної судової палати розпорядженням голови суду.  
258. 5. У вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань діє президія суду у складі голови суду, його заступників, заступників голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії відповідно до цього Закону.  
259. 6. Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого суду.  
260. 7. Вищі спеціалізовані суди можуть мати друковані органи.  
261. 8. При вищих спеціалізованих судах можуть утворюватися науково-консультативні ради і науково-дослідні структури.  
262. 9. Вищі спеціалізовані суди знаходяться у місті Києві.  
263. Стаття 39. Повноваження вищого спеціалізованого суду  
264. 1. Вищі спеціалізовані суди:  
265. 1) розглядають справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;  
266. 2) ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;  
267. 3) надають методичну допомогу у застосуванні законодавства судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дають спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;  
268. 4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.  
269. 2. Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально.  
270. Стаття 40. Суддя вищого спеціалізованого суду  
271. 1. Суддя вищого спеціалізованого суду:  
272. 1) здійснює правосуддя в порядку судочинства, визначеного процесуальним законом;  
273. 2) провадить процесуальні дії та здійснює організаційні заходи, необхідні для забезпечення своєчасного і якісного розгляду справ;  
274. 3) здійснює відповідно до закону контроль за своєчасним зверненням до виконання ухвалених за його участю судових рішень;  
275. 4) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
276. 2. Суддя вищого спеціалізованого суду може мати помічника.  
277. Стаття 41. Голова вищого спеціалізованого суду  
278. 1. Голова вищого спеціалізованого суду:  
279. 1) здійснює організаційне керівництво роботою суду;  
280. 2) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;  
281. 3) на підставі акту про обрання суддею вищого спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ; утворює судові палати та вносить на погодження президії суду пропозиції щодо їх персонального складу;  
282. 4) організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання та головує на її засіданнях; скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій суддів вищого спеціалізованого суду при розгляді будь-якої справи, що належить до юрисдикції даного суду;  
283. 5) пропонує на затвердження Президії персональний склад судових палат; керує організацією роботи судових палат, здійснює керівництво роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого суду;  
284. 6) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;  
285. 7) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;  
286. 8) погоджує подання щодо утворення та ліквідації відповідних місцевих та апеляційних спеціалізованих судів;  
287. 9) вносить подання про призначення та обрання безстроково суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів та про звільнення їх з посад;  
288. 10) вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади в порядку, встановленому цим Законом;  
289. 11) затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду;  
290. 12) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду;  
291. 13) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та забезпечення його діяльності;  
292. 14) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;  
293. 15) представляє вищий спеціалізований суд та відповідну систему спеціалізованих судів у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадянами і організаціями, органами влади та організаціями інших держав;  
294. 16) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
295. З питань, що належать до його повноважень, голова вищого спеціалізованого суду видає накази та розпорядження.  
296. 2. Голова вищого спеціалізованого суду призначається на посаду з числа суддів даного суду і звільняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.  
297. 3. Голова вищого спеціалізованого суду може бути призначений на цю посаду не більше, ніж два строки підряд.  
298. 4. Голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду.  
299. 5. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов'язки виконує перший заступник голови суду, а під час його відсутності - один із заступників голови цього суду відповідно до розподілу обов'язків.  
300. Стаття 42. Заступники голови вищого спеціалізованого суду  
301. 1. Перший заступник і заступник голови вищого спеціалізованого суду здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків, та виконують інші обов'язки, визначені головою суду; можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів відповідного вищого спеціалізованого суду.  
302. 2. Заступник голови вищого спеціалізованого суду-голова судової палати:  
303. 1) організовує роботу відповідної судової палати;  
304. 2) формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;  
305. 3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції судової палати; має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення щодо яких набрали законної сили;  
306. 4) інформує президію вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати;  
307. 5) надає методичну допомогу спеціалізованим судам з метою правильного застосування законодавства;  
308. 6) здійснює інші повноваження, надані йому законом.  
309. 3. Перший заступник і заступники голови вищого спеціалізованого суду призначаються на посаду з числа суддів цього суду за пропозицією голови вищого спеціалізованого суду, в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.  
310. 4. У разі необхідності президія вищого спеціалізованого суду за поданням голови вищого спеціалізованого суду може з числа суддів цього суду призначати у складі судової палати заступника голови судової палати.  
311. 5. Заступник голови судової палати вищого спеціалізованого суду здійснює обов'язки голови судової палати у разі його відсутності та інші доручення голови судової палати щодо організації її діяльності. При відсутності заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.  
312. Стаття 43. Президія вищого спеціалізованого суду  
313. 1. До президії вищого спеціалізованого суду входять голова вищого спеціалізованого суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається Пленумом вищого спеціалізованого суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.  
314. 2. Президія вищого спеціалізованого суду:  
315. 1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду;  
316. 2) за поданням голови вищого спеціалізованого суду затверджує склад кожної з судових палат;  
317. 3) заслуховує інформацію голів судових палат про діяльність судових палат;  
318. 4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;  
319. 5) розглядає питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення суду і виробляє пропозиції щодо його поліпшення;  
320. 6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду та підвищення їх кваліфікації;  
321. 7) заслуховує інформацію голів апеляційних та місцевих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів;  
322. 8) опрацьовує пропозиції щодо кількості суддів у відповідних спеціалізованих місцевих та апеляційних судах;  
323. 9) надає методичну допомогу апеляційним та місцевим судам для забезпечення правильного застосування ними законодавства;  
324. 10) забезпечує виконання рішень конференції суддів відповідних спеціалізованих судів;  
325. 11) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
326. 3. Засідання президії вищого спеціалізованого суду проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії є повноважним за присутності не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, і підписуються головою суду або його заступником, який головував на засіданні.  
327. Стаття 44. Пленум вищого спеціалізованого суду  
328. 1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних спеціалізованих судів.  
329. 2. Пленум вищого спеціалізованого суду:  
330. 1) дає роз'яснення з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;  
331. 2) затверджує склад Науково-консультативної ради при вищому спеціалізованому суді та положення про неї; затверджує склад редакційної ради друкованого органу вищого спеціалізованого суду;  
332. 3) визначає кількісний склад суддів - членів президії вищого спеціалізованого суду;  
333. 4) обирає шляхом таємного голосування трьох суддів вищого спеціалізованого суду до складу Пленуму Верховного Суду України;  
334. 5) заслуховує інформацію голови вищого спеціалізованого суду про діяльність відповідних спеціалізованих судів, а також повідомлення заступників голови вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних і місцевих спеціалізованих судів про практику вирішення судових справ;  
335. 6) вносить в установленому порядку пропозиції щодо необхідності змін чинного законодавства;  
336. 7) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо тлумачення Конституції та законів України;  
337. 8) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.  
338. 3. Пленум скликається не рідше двох разів на рік. Про дату його скликання члени Пленуму повідомляються за десять днів до засідання. В цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд Пленуму.  
339. 4. Засідання Пленуму є повноважним, якщо в ньому беруть участь менше двох третин складу Пленуму. При розгляді Пленумом вищого спеціалізованого суду питань щодо роз'яснень про застосування законодавства при вирішенні судових справ у роботі Пленуму беруть участь Генеральний прокурор України та Міністр юстиції України.  
340. 5. Постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму і підписуються головуючим на його засіданні.  
341. Стаття 45. Науково-консультативна рада вищого спеціалізованого суду  
342. 1. Науково-консультативна рада створюється при вищому спеціалізованому суді для опрацювання питань, пов'язаних з роз'ясненням законодавства, а також для надання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів та з інших питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду.  
343. 2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується Пленумом вищого спеціалізованого суду.  
344. Стаття 46. Друкований орган вищого спеціалізованого суду  
345. Вищий спеціалізований суд видає збірник, в якому публікуються матеріали судової практики, рішення з організаційних питань діяльності Вищого спеціалізованого суду та відповідних спеціалізованих судів.  
346. Глава 8. ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ  
347. Стаття 47. Верховний Суд України - найвищий судовий орган  
348. 1. Верховий Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховий Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.  
349. 2. Верховний Суд України:  
350. 1) розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом; переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; у випадках, передбачених законом, розглядає інші справи, пов'язані з виключними обставинами;  
351. 2) дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; у разі необхідності визнає недійсними роз'яснення пленуму вищого спеціалізованого суду, зазначені в пункті 1 частини другої статті 38 цього Закону;  
352. 3) дає висновок щодо наявності або відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;  
353. 4) звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України і законів у разі необхідності в цьому для здійснення судами правосуддя;  
354. 5) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;  
355. 6) організовує навчання суддів системи судів загальної юрисдикції та підвищення їх кваліфікації;  
356. 7) у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у зносинах з судами інших держав;  
357. 8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
358. Стаття 48. Склад Верховного Суду України  
359. 1. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України на підставі рекомендації Ради суддів України. До складу судових палат, що здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих судів, призначаються судді, які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше трьох років, або відповідному апеляційному спеціалізованому суді не менше п'яти років.  
360. 2. У складі Верховного Суду України діють:  
361. 1) Судова палата в цивільних справах;  
362. 2) Судова палата в кримінальних справах;  
363. 3) Судова палата в господарських справах;  
364. 4) Судова палата в адміністративних справах.  
365. У складі Верховного Суду України діє Військова судова колегія.  
366. 3. Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності Верховного Суду України діє Президія Верховного Суду України у складі та порядку, встановлених цим Законом.  
367. 4. У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України як колегіальний організаційно-методичний орган для вирішення питань, віднесених до повноважень Верховного Суду України. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються відповідно до цього Закону.  
368. 5. При Верховному Суді України утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається відповідно до цього Закону.  
369. 6. Верховний Суд України має офіційний друкований орган Верховного суду України та може бути співзасновником інших друкованих видань.  
370. 7. Верховний Суд України знаходиться у місті Києві.  
371. Стаття 49. Суддя Верховного Суду України  
372. Суддя Верховного Суду України:  
373. 1) здійснює правосуддя у справах юрисдикції відповідної Судової палати Верховного Суду України у порядку, встановленому процесуальним законом;  
374. 2) здійснює необхідні процесуальні та організаційні заходи з метою забезпечення своєчасного і якісного розгляду справ;  
375. 3) бере участь у розгляді питань, що вносяться на засідання відповідної Судової палати та Пленуму Верховного Суду України;  
376. 4) вивчає у судах нижчого рівня стан організації здійснення судочинства і надає їм методичну допомогу;  
377. 5) аналізує судову практику, вносить в установленому порядку пропозиції щодо її поліпшення і удосконалення чинного законодавства;  
378. 6) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
379. 2. Суддя Верховного Суду України може мати помічника  
380. Стаття 50. Голова Верховного Суду України  
381. 1. Голова Верховного Суду України:  
382. 1) організовує діяльність Верховного Суду України;  
383. 2) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Верховного Суду України;  
384. 3) організовує роботу Президії та скликає Пленум Верховного Суду України, вносить питання на їх розгляд і головує на їх засіданнях;  
385. 4) може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи;  
386. 5) погоджує відповідно до цього Закону подання щодо утворення та ліквідації судів загальної юрисдикції, затвердження переліку штатних посад військових суддів та відповідних цим посадам військових звань;  
387. 6) вносить подання про призначення та обрання, а також звільнення суддів відповідно до цього Закону; вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади у випадках і порядку, передбачених цим Законом; входить з поданням до відповідної кваліфікаційної комісії про дачу висновку щодо можливості обрання або призначення суддів на посади;  
388. 7) на підставі актів про обрання суддею Верховного Суду України або припинення повноважень судді видає відповідний наказ;  
389. 8) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо кількості суддів у складі президії Верховного Суду України та щодо кількості суддів у складі Судових палат Верховного Суду України;  
390. 9) входить з поданням до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів відповідних судів;  
391. 10) вносить подання Президенту України про присвоєння військових звань військовим суддям;  
392. 11) організовує матеріально-технічне та фінансове забезпечення Верховного Суду України, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України;  
393. 12) затверджує положення про структурні підрозділи Верховного Суду України;  
394. 13) керує організацією роботи судових палат; здійснює керівництво роботою апарату Верховного Суду України, приймає на роботу та звільняє працівників апарату, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства про працю;  
395. 14) інформує Пленум Верховного Суду України та президію Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;  
396. 15) представляє Верховний Суд України та систему судів загальної юрисдикції у відносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, а також з судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;  
397. 16) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
398. 2. Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його повноважень, видає накази та розпорядження.  
399. 3. Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції.  
400. 4. Голова Верховного Суду України має Першого заступника та заступників Голови Верховного Суду України. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його повноваження здійснює Перший заступник Голови, а під час відсутності Першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України згідно з розподілом обов'язків.  
401. Стаття 51. Порядок обрання Голови Верховного Суду України  
402. 1. Голова Верховного Суду України обирається Пленумом Верховного Суду України строком на п'ять років шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.  
403. 2. Процедура обрання Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, прийнятим Пленумом. Не допускається зміна регламентної процедури пізніше, ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України.  
404. 3. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду більше, ніж два строки підряд.  
405. Стаття 52. Заступники Голови Верховного Суду України  
406. 1. Перший заступник Голови Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків, можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України, організовують роботу відповідних судових палат, виконують інші обов'язки, визначені розпорядженням Голови Верховного Суду України.  
407. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України з питань, що належать до їх повноважень, видають накази та розпорядження.  
408. 2. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України призначаються на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. Рішення Пленуму про призначення на посаду Першого заступника та заступника Голови Верховного Суду України повинно бути прийнято шляхом таємного голосування у строк не пізніше трьох місяців з дня утворення відповідної вакантної посади.  
409. 3. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади також за ініціативою Ради суддів України.  
410. Стаття 53. Судові палати Верховного Суду України  
411. 1. Судові палати Верховного Суду України:  
412. 1) здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх відання, в порядку, встановленому процесуальним законом;  
413. 2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;  
414. 3) готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;  
415. 4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.  
416. 2. Судова палата Верховного Суду України утворюється рішенням Президії Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України. Судову палату Верховного Суду України очолює голова Судової палати.  
417. 3. Голова судової палати:  
418. 1) організовує роботу відповідної Судової палати;  
419. 2) формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;  
420. 3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах юрисдикції Судової палати; має право витребувати з відповідних судів справи, судові рішення щодо яких набрали законної сили;  
421. 4) інформує президію Верховного Суду України про діяльність Судової палати;  
422. 5) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності роз'яснення судам окремих питань застосування законодавства у судовій практиці;  
423. 6) забезпечує надання методичної допомоги відповідним судам нижчого рівня з метою правильного застосування законодавства;  
424. 7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
425. 4. Голова Судової палати Верховного Суду України призначається на посаду за рекомендацією президії Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування.  
426. 5. Голова Судової палати має заступника, який забезпечує організацію розгляду справ у судових засіданнях, виконує обов'язки голови Судової палати на час його відсутності, а також виконує інші доручення голови щодо організації діяльності Судової палати. Заступник голови Судової палати призначається на посаду з числа суддів Верховного Суду України та звільняється з посади в порядку, передбаченому для обрання голови Судової палати.  
427. 6. Пропозиція про звільнення судді з посади голови Судової палати чи його заступника може бути внесена Головою Верховного Суду України або не менш як половиною складу суддів відповідної палати за їх підписами.  
428. 7. Голова Судової палати та його заступник можуть бути обрані на адміністративні посади повторно.  
429. 8. При Судовій палаті діє група наукових консультантів Верховного Суду України.  
430. Стаття 54. Президія Верховного Суду України  
431. 1. Президія Верховного Суду України діє у складі Голови Верховного Суду України, його заступників, голів Судових палат, секретаря Пленуму Верховного Суду України та суддів Верховного Суду України, кількісний склад яких визначається Пленумом Верховного Суду України.  
432. 2. Судді Верховного Суду України обираються до складу президії Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України чи на пропозицію суддів Верховного Суду України Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Обраним вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, які брали участь у засіданні Пленуму. В такому ж порядку судді звільняються достроково від обов'язків члена президії.  
433. 3. Президія Верховного Суду України:  
434. 1) розглядає питання організації діяльності Верховного Суду України, Судових палат та апарату Верховного Суду України;  
435. 2) затверджує персональний склад Судових палат; заслуховує інформацію голів Судових палат про діяльність Судових палат;  
436. 3) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;  
437. 4) розглядає питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення Верховного Суду України і виробляє пропозиції щодо його поліпшення; розглядає проект Державного бюджету України та схвалює пропозиції щодо фінансування судів загальної юрисдикції;  
438. 5) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату Верховного Суду України та підвищення їх кваліфікації;  
439. 6) вирішує питання про систему преміювання суддів і працівників апарату Верховного Суду України, про надання суддям матеріальної допомоги; встановлює надбавки до посадових окладів суддів та керівних працівників апарату Верховного Суду України; вирішує питання щодо продовження строку перебування на державній службі працівників апарату Верховного Суду України;  
440. 7) заслуховує інформацію голів загальних апеляційних судів та вищих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів;  
441. 8) визначає нормативи навантаження суддів у судах усіх рівнів та виробляє пропозиції щодо кількості суддів у відповідних судах;  
442. 9) вирішує питання про заснування друкованих видань Верховного Суду України та заслуховує звіти про роботу редакційних колегій цих органів; затверджує за поданням Голови Верховного Суду України положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України та її персональний склад;  
443. 10) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України питання, вирішення яких належить до його повноважень;  
444. 11) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
445. 4. Засідання президії Верховного Суду України проводяться не менш як один раз на два місяці. Засідання президії є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим чи таємним голосуванням більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, і підписуються головою Верховного Суду України або його заступником, який головував на засіданні. У засіданнях президії, на яких розглядаються питання діяльності спеціалізованих судів, беруть участь голови Вищих спеціалізованих судів.  
446. 5. Для підготовки проектів постанов Пленуму Верховного Суду України, вивчення окремих питань, пов'язаних із вдосконаленням здійснення правосуддя, президія Верховного Суду України може створювати робочі групи з числа суддів та фахівців у відповідних галузях права.  
447. Стаття 55. Пленум Верховного Суду України  
448. 1. Пленум Верховного Суду України є спеціальним колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники, голова Апеляційного суду України та по три судді вищих спеціалізованих судів, обраних згідно з цим Законом.  
449. 2. Пленум Верховного Суду України:  
450. 1) Відповідно до Конституції України обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України, а також здійснює призначення та звільнення з інших адміністративних посад у Верховному Суді України в порядку, встановленому цим Законом;  
451. 2) утворює судові палати Верховного Суду України, визначає їх кількісний склад, обирає голів судових палат та їх заступників;  
452. 3) визначає кількісний склад суддів до складу президії Верховного Суду України та обирає їх в порядку, передбаченому цим Законом;  
453. 4) обирає з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;  
454. 5) заслуховує інформації Голови Верховного Суду України, голів Судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів та апеляційних судів щодо організації роботи Судових палат та відповідних судів;  
455. 6) дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі необхідності визнає нечинними відповідні роз'яснення вищих спеціалізованих судів;  
456. 7) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також про офіційне тлумачення Конституції України та законів;  
457. 8) відповідно до Конституції України схвалює висновок щодо наявності або відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину, а також ухвалює подання до Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;  
458. 9) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України;  
459. 10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
460. 3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин його складу. У роботі Пленуму Верховного Суду України беруть участь Голова Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор України та Міністр юстиції України.  
461. 4. Пленум Верховного Суду України скликається за необхідністю, але не менш як один раз на три місяці. Про час скликання Пленуму та питання, що виносяться на його розгляд, учасники засідання Пленуму повідомляються не пізніше як за десять днів до засідання.  
462. 5. Проекти рішень Пленуму Верховного Суду України щодо надання роз'яснення з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ повинні бути надіслані Генеральному прокурору України та Міністру юстиції України не пізніш як за десять днів до засідання.  
463. 6. Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України, а у разі його відсутності - Перший заступник або інший заступник Голови Верховного Суду України відповідно до Регламенту.  
464. 7. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України визначається цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України.  
465. 8. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду України.  
466. 9. Секретар Пленуму Верховного Суду України поряд із здійсненням повноважень судді організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання рішень, прийнятих Пленумом Верховного Суду України.  
467. Стаття 56. Апарат Верховного Суду України  
468. 1. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України здійснює апарат Верховного Суду України. Загальну чисельність та структуру апарату затверджує президія Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України, а положення про апарат затверджує Голова Верховного Суду України за погодженням з президією Верховного Суду України.  
469. 2. Для забезпечення Верховного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою, матеріалами судової практики діє бібліотека Верховного Суду України, положення про яку затверджується Головою Верховного Суду України.  
470. 3. Матеріали, пов'язані з діяльністю Верховного Суду України, зберігаються в архіві Верховного суду України.  
471. Стаття 57. Науково-консультативна рада та друковані видання Верховного Суду України  
472. 1. При Верховному Суді України діє Науково-консультативна рада, яка утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів рішень Пленуму Верховного Суду України щодо роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.  
473. 2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради Верховного Суду України визначається положенням, яке затверджується президією Верховного Суду України.  
474. 3. Верховний Суд України видає "Вісник Верховного Суду України" та "Рішення судів України", в яких публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції і матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції.  
475. Розділ ІІІ. ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ ТА ПРИСЯЖНІ  
476. Глава 9. УЧАСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ  
477. Стаття 58. Здійснення правосуддя професійними суддями, народними засідателями та присяжними  
478. 1. Правосуддя в Україні здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.  
479. 2. Розгляд справ в апеляційному та касаційному порядку здійснюють виключно професійні судді.  
480. Стаття 59. Професійні судді  
481. 1. Професійними суддями є громадяни, які відповідно до Конституції України призначені або обрані суддями і займають штатну суддівську посаду в одному з судів, передбачених цим Законом.  
482. 2. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років і володіє державною мовою.  
483. 3. Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. На посаду судді спеціалізованого суду може бути рекомендований відповідною кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший тридцяти років, який проживає в Україні не менш як десять років, володіє державною мовою, має вищу освіту у галузі знань, що охоплюються межами юрисдикції відповідного спеціалізованого суду, та стаж роботи за спеціальністю не менше п'яти років. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.  
484. 4. Порядок добору кандидатів у судді, їх призначення чи обрання суддею, а також додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються цим Законом.  
485. 5. Вимоги до професійного судді, порядок захисту професійних інтересів суддів та умови і порядок забезпечення їх соціального захисту встановлюються Законом України "Про статус суддів".  
486. Стаття 60. Добір кандидатів у професійні судді  
487. 1. Добір кандидатів у професійні судді здійснюється з числа осіб, які відповідають загальним вимогам, встановленим частинами другою і третьої статті 53 цього Закону, за результатами складання кваліфікаційного екзамену. Кандидат на посаду судді військового суду крім того повинен перебувати на військовій службі і мати військове звання офіцерського складу.  
488. 2. При доборі кандидатів забезпечується рівність їх прав незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань та інших обставин.  
489. 3. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата в судді, має право скласти кваліфікаційний екзамен та звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомендацію його для призначення чи обрання професійним суддею. У випадку якщо особа не склала кваліфікаційного екзамену, повторне його складання допускається не раніш як через один рік. Результати складеного кваліфікаційного екзамену дійсні протягом трьох років. Особа, не згодна з рішенням щодо неї кваліфікаційної комісії, може оскаржити це рішення в місячний строк до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  
490. 4. Кваліфікаційна комісія суддів за умови позитивних результатів кваліфікаційного екзамену дає висновок про рекомендацію кандидата для призначення чи обрання професійним суддею. Рекомендацію комісії отримують кандидати, які виявили кращі знання, у кількості, необхідній для заміщення вакантних посад у судах відповідного рівня. Особи, які склали екзамен, але не рекомендовані кандидатами у професійні судді за браком вакантних посад, мають бути враховані кваліфікаційною комісією як кандидати на нові вакантні посади протягом трьох років, якщо за цей час вони не відкличуть свою заяву.  
491. 5. Суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою повинен бути рекомендований для обрання суддею безстроково, якщо відсутні визначені законом обставини, що перешкоджають цьому.  
492. Стаття 61. Порядок призначення (обрання) судді на посаду  
493. 1. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України на підставі рекомендації відповідної кваліфікаційної комісії суддів за поданням Вищої ради юстиції. Усі інші судді обираються безстроково Верховною Радою України на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за поданням Голови Верховного Суду України.  
494. 2. Порядок внесення подання про призначення суддів на посаду встановлюється Законом України "Про Вищу раду юстиції"  
495. 3. Особа, призначена на посаду судді чи обрана суддею безстроково згідно з вимогами цього Закону, набуває статусу професійного судді відповідного рівня і спеціалізації судів: судді місцевого чи апеляційного загального або військового суду, судді Апеляційного суду України, судді Касаційного суду України, судді місцевого, апеляційного або вищого спеціалізованого суду, або судді Верховного Суду України.  
496. 4. Посада судді та умови його трудового договору визначаються в наказі голови відповідного суду. Суддя може бути переведений до іншого суду в порядку, встановленому цим Законом.  
497. 5. Судді, призначеному на посаду, видається посвідчення встановленого зразка відповідно до цього Закону.  
498. 6. Підстави та порядок звільнення судді з посади, умови юридичної відповідальності, соціального захисту та інші питання статусу суддів визначаються відповідно до Конституції України Законом України "Про статус суддів".  
499. Стаття 62. Порядок переведення судді до іншого суду  
500. 1. Суддя може бути переведений до іншого суду за його письмовою заявою.  
501. 2. Переведення суддів з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації України.  
502. 3. Усі інші переведення судді з одного суду до іншого суду здійснюються у порядку призначення чи обрання судді, передбаченому цим Законом.  
503. 4. Тимчасове переведення до іншого суду без згоди судді, в тому числі переведення в іншу місцевість, допускається лише у зв'язку з виробничою необхідністю і на строк не більше двох місяців впродовж календарного року. Тимчасове переведення судді до суду нижчого рівня, в тому числі у зв'язку з виробничою необхідністю, без його письмової згоди не допускається.  
504. Стаття 63. Особливості статусу військових суддів  
505. 1. Судді військових судів перебувають на військовій службі і входять до штатної чисельності Збройних Сил України.  
506. 2. Військові звання суддям військових судів присвоюються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України. Строки і порядок присвоєння військових звань, порядок звільнення з військової служби суддів визначаються Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".  
507. 3. Військовий суддя не може залучатися до виконання інших обов'язків військової служби, крім здійснення правосуддя.  
508. Стаття 64. Здійснення правосуддя професійними суддями  
509. 1. Участь професійного судді у здійсненні правосуддя визначається в залежності від рівня суду та категорії справ, які розглядає суддя.  
510. 2. Професійний суддя розглядає справи по першій інстанції одноособово або в складі колегії суддів відповідно до вимог процесуального закону.  
511. 3. Розгляд справ в апеляційному та касаційному порядку здійснюють виключно професійні судді.  
512. Глава 10. УЧАСТЬ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ ТА ПРИСЯЖНИХ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ  
513. Стаття 65. Народні засідателі  
514. 1. Народними засідателями визнаються громадяни України, які у випадках, визначених процесуальним законом, вирішують у складі суду справи разом з професійними суддями, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.  
515. 2. Народні засідателі під час здійснення правосуддя користуються усіма правами судді.  
516. 3. Список народних засідателів затверджується відповідною місцевою радою за поданням голови місцевого суду. До списку включаються у кількості, зазначеній у поданні голови суду, громадяни, які постійно проживають на території юрисдикції даного суду, відповідають вимогам статті 60 цього Закону і дали згоду бути народними засідателями.  
517. 4. Список народних засідателів місцевого військового суду за поданням голови цього суду затверджується начальником відповідного гарнізону. До списку включаються у кількості, зазначеній у поданні голови суду, військовослужбовці гарнізону, які відповідають вимогам, зазначеним у статті 60 цього Закону.  
518. 5. Списки народних засідателів затверджуються на строк чотири роки і переглядаються по мірі необхідності, але не рідше, ніж через два роки. Список народних засідателів публікується в місцевих офіційних друкованих виданнях.  
519. Стаття 66. Вимоги до народних засідателів  
520. 1. Народним засідателем може бути громадянин України, який досяг 25-річного віку і постійно проживає на території юрисдикції відповідного суду.  
521. 2. Не підлягають включенню до списків народних засідателів громадяни:  
522. 1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;  
523. 2) які мають хронічні психічні або інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя;  
524. 3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи непогашену судимість;  
525. 4) депутати усіх рівнів, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, державні службовці апарату судів, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, адвокати, нотаріуси.  
526. 3. Особа, включена до списку народних засідателів, зобов'язана повідомити суд про обставини, що виключають можливість її участі у здійсненні правосуддя.  
527. Стаття 67. Підстави та порядок звільнення від виконання обов'язків народного засідателя  
528. 1. Підлягають звільненню від виконання обов'язків народного засідателя за розпорядженням голови суду на їх прохання:  
529. 1) громадяни, старші 65 років;  
530. 2) жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною, а також ті, які мають дітей дошкільного або молодшого шкільного віку або утримують дітей-інвалідів, інших хворих чи похилого віку членів сім'ї;  
531. 3) керівники та заступники керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;  
532. 4) особи, які не володіють державною мовою;  
533. 5) особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя;  
534. 6) інші особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вони посилаються.  
535. 2. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, повинні подати заяву про звільнення від виконання обов'язків народного засідателя у конкретній справі до залучення їх для виконання цих обов'язків.  
536. Стаття 68. Присяжні  
537. 1. Присяжними визнаються громадяни України, які у випадках, передбачених процесуальним законом, залучаються до здійснення правосуддя, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.  
538. 2. Суд присяжних утворюється для розгляду кримінальних справ, визначених процесуальним законом, по першій інстанції.  
539. 3. Список присяжних за поданням голови апеляційного суду формується на підставі списків виборців комісією, склад якої затверджується відповідно головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської ради. До складу комісії повинні входити уповноважені представники суду, органів юстиції та відповідної ради. До списків присяжних включаються громадяни, які постійно проживають на території відповідної ради і відповідають вимогам статті 69 цього Закону. Список присяжних затверджується рішенням відповідної ради.  
540. 4. Списки присяжних апеляційних військових судів за поданням голів цих судів формуються з числа військовослужбовців, рекомендованих зборами військових частин та військових установ військових гарнізонів, розташованих на території юрисдикції апеляційного військового суду. Від кожного гарнізону до списку присяжних включається від п'ятнадцяти до двадцяти військовослужбовців, які відповідають вимогам статті 69 цього Закону. Список присяжних апеляційного військового суду затверджується рішенням відповідної ради, на території якої розташований гарнізон.  
541. 5. Списки присяжних затверджуються не пізніше одного місяця з дня одержання подання голови суду і в той же строк надсилаються до суду, та публікуються в офіційних засобах масової інформації.  
542. 6. Списки присяжних затверджуються строком на чотири роки і переглядаються кожних два роки.  
543. Стаття 69. Вимоги до присяжних  
544. 1. Присяжним може бути громадянин, який досяг 30-річного віку.  
545. 2. Не можуть бути присяжними особи, зазначені в частині другій статті 66 цього Закону.  
546. 3. Одна й та сама особа не може бути одночасно включена до списку народних засідателів і списку присяжних.  
547. 4. Особа, включена до списку присяжних, зобов'язана повідомити голову апеляційного суду про обставини, що виключають можливість її участі у здійсненні правосуддя.  
548. Стаття 70. Підстави і порядок звільнення від виконання обов'язків присяжного  
549. 1. Підлягають звільненню від виконання обов'язків присяжного за розпорядженням голови суду на їх прохання особи, зазначені в частині першій статті 67 цього Закону.  
550. 2. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, повинні подати заяву про звільнення від виконання обов'язків присяжного у конкретній справі до залучення їх для виконання цих обов'язків.  
551. Стаття 71. Залучення народних засідателів і присяжних до виконання обов'язків у суді  
552. 1. Народні засідателі залучаються до здійснення правосуддя в порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку обумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатої за їхньою участю. Народні засідателі у здійсненні правосуддя спеціалізованими судами участі не беруть.  
553. 2. Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя повинно бути надіслане судом народному засідателю або присяжному не пізніше ніж за два тижні до початку судового засідання. У запрошенні зазначаються права та обов'язки відповідно народного засідателя та присяжного, перелік вимог щодо народних засідателів та присяжних, а також підстави для звільнення їх від виконання вказаних обов'язків.  
554. 3. Суд, який запрошує народного засідателя чи присяжного, повинен письмово повідомити про це адміністрацію за місцем його роботи не пізніше як у двотижневий строк до початку судового засідання.  
555. 4. Адміністрація підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повинна звільнити народного засідателя або присяжного від роботи на час виконання ним обов'язків у суді. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду і тягне передбачену законом юридичну відповідальність винних посадових осіб.  
556. 5. Народний засідатель та присяжний зобов'язані вчасно з'явитися за запрошенням суду для участі в судовому засіданні. Неявка без поважних причин у судове засідання вважається неповагою до суду.  
557. 6. Порядок відбору присяжних для розгляду справи, порядок принесення ними присяги та її зміст визначаються процесуальним законом.  
558. Стаття 72. Права народних засідателів і присяжних та гарантії їх захисту  
559. 1. При вирішенні всіх питань, пов'язаних з розглядом справи і винесенням судового рішення, народні засідателі та присяжні мають такі самі права, як і професійний суддя.  
560. 2. Гарантії незалежності і недоторканності професійних суддів, передбачені законом, поширюються на народних засідателів і присяжних на час виконання ними обов'язків по здійсненню правосуддя.  
561. 3. Народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода пропорційно до середньомісячного заробітку професійного судді - головуючого при розгляді справи. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються судом за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.  
562. 4. Звільнення народного засідателя чи присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді, а також з мотивів виконання обов'язків народного засідателя або присяжного визнається грубим порушенням законодавства про працю і тягне передбачену законом юридичну відповідальність.  
563. Розділ ІV. КВАЛІФІКАЦІЙНІ КОМІСІЇ СУДДІВ  
564. Глава 11. СИСТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ СУДДІВ  
565. Стаття 73. Статус кваліфікаційних комісій суддів  
566. 1. Кваліфікаційні комісії суддів є постійно діючими органами в системі судоустрою України, повноваження яких визначаються Конституцією України та цим Законом.  
567. 2. Завданнями кваліфікаційних комісій є забезпечення формування корпусу професійних суддів шляхом відбору та рекомендування осіб для зайняття посад професійних суддів; визначення рівня фахової підготовленості професійних суддів; розгляд питань про дисциплінарну відповідальність суддів.  
568. 3. Члени кваліфікаційних комісій суддів здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час роботи в комісіях звільняються від виконання службових обов'язків за основним місцем роботи, із збереженням середнього заробітку.  
569. Стаття 74. Види кваліфікаційних комісій суддів  
570. 1. В системі судоустрою України діють:  
571. - кваліфікаційні комісії суддів загальних судів; кваліфікаційна комісія суддів військових судів; кваліфікаційні комісії суддів відповідних спеціалізованих судів;  
572. - Вища кваліфікаційна комісія суддів України.  
573. 2. Кваліфікаційні комісії суддів загальних судів здійснюють свою діяльність у центрах апеляційних округів, зазначених у частині третій статті 25 цього Закону. Усі інші кваліфікаційні комісії здійснюють свою діяльність у місті Києві.  
574. 3. Строк повноважень кваліфікаційних комісій суддів становить три роки з дня їх утворення. Строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України становить чотири роки з дня її утворення.  
575. Стаття 75. Склад кваліфікаційних комісій суддів  
576. 1. Кваліфікаційні комісії суддів діють у складі 11 членів, які мають вищу юридичну освіту. До складу кваліфікаційної комісії входять:  
577. - шість суддів, обраних до складу кваліфікаційної комісії відповідно до вимог цього Закону;  
578. - дві особи від Міністерства юстиції України;  
579. - дві особи, уповноважені відповідною обласною (Київською міською радою) за місцезнаходженням кваліфікаційної комісії суддів.  
580. - одна особа від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;  
581. 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі 13 членів, які мають вищу юридичну освіту. До її складу входять:  
582. - сім суддів, обраних до Комісії відповідно до вимог цього Закону;  
583. - дві особи, уповноважені Верховною Радою України;  
584. - дві особи, уповноважені Президентом України;  
585. - одна особа від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;  
586. - одна особа від Міністерства юстиції України.  
587. Стаття 76. Порядок формування кваліфікаційних комісій суддів  
588. 1. Члени кваліфікаційних комісій з числа суддів обираються таємним або відкритим голосуванням конференціями суддів відповідних судів, а члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - обираються з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням. У разі вибуття члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів до закінчення її повноважень замість нього на строк повноважень комісії, що залишився, Радою суддів України призначається інша особа з числа суддів.  
589. До складу кваліфікаційних комісій суддів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути обрані Голова Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, голови апеляційних судів, а також їх заступники.  
590. 2. Верховна Рада України приймає постанову про призначення двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту і не є народними депутатами України.  
591. 3. Президент України призначає своїм указом. двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  
592. 4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів згідно зі статтею 74 цього Закону своїм розпорядженням.  
593. 5. Міністр юстиції України призначає членів кваліфікаційних комісій суддів своїм наказом.  
594. 6. Відповідна рада, зазначена у пункті 3 статті 75 цього Закону, приймає рішення про призначення необхідної кількості членів кваліфікаційної комісії згідно зі статтею 74 цього Закону, в порядку, встановленому її регламентом.  
595. 7. Кваліфікаційна комісія суддів вважається повноважною за умови призначення (обрання) не менш як дев'яти членів комісії, а Вища кваліфікаційна комісія суддів України - за умови призначення (обрання) не менш як 11 членів Комісії.  
596. 8. Повноваження нового складу кваліфікаційної комісії суддів починаються з дня закінчення повноважень попереднього складу комісії, а повноваження новоутвореної комісії - з дня призначення її повноважного складу відповідно до цієї статті.  
597. Глава 12. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ СУДДІВ  
598. Стаття 77. Повноваження кваліфікаційної комісії суддів  
599. 1. Кваліфікаційна комісія суддів:  
600. 1) перевіряє відповідність кандидатів у судді вимогам, встановленим законом, проводить кваліфікаційні іспити і дає висновок про підготовленість до судової роботи кожного кандидата, який вперше пропонується на посаду судді або претендує бути обраним суддею безстроково; дає висновки про звільнення з посади судді;  
601. 2) проводить кваліфікаційну атестацію суддів відповідних судів і присвоює суддям кваліфікаційні класи (не вище другого);  
602. 3) розглядає звернення та подання про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих судів, проводить пов'язані з цим службові перевірки, за наявності підстав порушує дисциплінарне провадження і вирішує питання про дисциплінарну відповідальність судді;  
603. 4) припиняє перебування у відставці суддів місцевих судів;  
604. 5) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
605. 2. Кваліфікаційна комісія суддів має право для здійснення своїх повноважень витребувати і одержувати необхідну інформацію від голів судів, організацій, установ і підприємств, незалежно від форм власності, а також громадян та їх об'єднань. Службові особи, які безпідставно відмовляють у наданні інформації або ухиляються від її надання, несуть передбачену законом юридичну відповідальність.  
606. Стаття 78. Організація роботи кваліфікаційної комісії суддів  
607. 1. Кваліфікаційна комісія суддів обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову комісії, його заступника та секретаря комісії. Обраним головою комісії вважається кандидат, який одержав більшість голосів від загального складу комісії. Заступник голови комісії та секретар обираються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії.  
608. 2. Голова кваліфікаційної комісії суддів організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, скликає засідання комісії та головує на них, несе відповідальність за організацію діловодства комісії.  
609. 3. Обов'язки голови кваліфікаційної комісії в разі його відсутності виконує заступник голови комісії, а у разі відсутності заступника - секретар комісії.  
610. Стаття 79. Засідання кваліфікаційної комісії суддів  
611. 1. Кваліфікаційна комісія суддів проводить свої засідання в міру необхідності, але не пізніш як у двомісячний термін після надходження до комісії відповідної заяви чи подання.  
612. 2. Підготовку засідань кваліфікаційної комісії суддів забезпечує голова комісії або, за дорученням голови, секретар комісії. Голова кваліфікаційної комісії визначає час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це особу, щодо якої має розглядатися питання, суб'єктів подання, а також офіційні друковані засоби інформації відповідної місцевої ради.  
613. 3. Засідання кваліфікаційної комісії суддів є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу.  
614. 4. Засідання кваліфікаційної комісії суддів проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли комісія приймає інше рішення.  
615. 5. Засідання кваліфікаційної комісії суддів веде її голова, а в разі відсутності голови - його заступник або секретар комісії. На засідання комісії можуть бути запрошені інші особи, присутність яких комісія визнає за необхідне.  
616. 6. Розгляд питань, що підлягають вирішенню на засіданні кваліфікаційної комісії суддів, здійснюється в порядку, передбаченому регламентом роботи кваліфікаційної комісії суддів, прийнятим комісією відповідно до Типового регламенту роботи кваліфікаційної комісії суддів, затвердженого Головою Верховного Суду України за погодженням з Радою суддів України і Міністерством юстиції України.  
617. Стаття 80. Права члена кваліфікаційної комісії суддів  
618. Член кваліфікаційної комісії суддів має право:  
619. 1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь в їх дослідженні та перевірці;  
620. 2) заявляти клопотання, наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;  
621. 3) вносити пропозиції щодо проекту рішення комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;  
622. 4) підписувати рішення комісії;  
623. 5) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення кваліфікаційної комісії суддів, що має бути додана до рішення.  
624. Стаття 81. Відвід члена кваліфікаційної комісії суддів  
625. 1. Член кваліфікаційної комісії суддів не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо будуть встановлені обставини, які викликають сумнів у його неупередженості. За наявності таких підстав член комісії повинен заявити самовідвід. З таких же підстав відвід члену комісії можуть заявити особа, щодо якої розглядається питання, та особи, за поданням яких розглядається питання.  
626. 2. Відвід повинен бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити з заявою про відвід члена комісії, якому заявлено відвід.  
627. 3. Рішення про відвід (самовідвід) члена комісії приймається більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні, за відсутності члена комісії, питання про відвід (самовідвід) якого вирішується.  
628. Стаття 82. Прийняття рішення кваліфікаційної комісії суддів  
629. 1. Рішення кваліфікаційної комісії суддів приймається більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, і запрошених осіб.  
630. 2. При розгляді питання щодо судді, який є членом кваліфікаційної комісії суддів, останній не може брати участь у голосуванні.  
631. 3. Рішення (висновок) кваліфікаційної комісії суддів викладається в письмовій формі і повинно містити: дату і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалися, мотиви прийнятого рішення. Рішення (висновок) висновок підписується головуючим і членами комісії, які брали участь у засіданні.  
632. 4. За наявності окремої думки, вона викладається членом комісії у письмовій формі і приєднується до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні, але зміст думки оголошенню в засіданні не підлягає.  
633. 5. Справа, щодо рішення по якій є окрема думка, повинна бути надіслана у десятиденний строк до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для перевірки та вирішення питання про наявність або відсутність підстав для перегляду даної справи.  
634. 6. Копія рішення (висновку) кваліфікаційної комісії суддів протягом семи днів надсилається особі, за поданням якої вирішувалося питання, та особі, щодо якої вирішувалося питання.  
635. Стаття 83. Оскарження рішення кваліфікаційної комісії суддів  
636. Особа, стосовно якої прийнято рішення кваліфікаційної комісії суддів, або особа, за поданням якої вирішувалося питання, у разі незгоди з цим рішенням має право оскаржити його в порядку і строки, передбачені цим Законом.  
637. Стаття 84. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  
638. 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України:  
639. 1) дає висновок про можливість обрання суддів Верховного Суду України, суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Апеляційного суду України, а також висновок про звільнення зазначених суддів з посади;  
640. 2) перевіряє дотримання кандидатами на посади суддів, зазначених у пункті 1 цієї статті, а також суддями цих судів, вимог Конституції України та законів щодо їх статусу;  
641. 3) відповідно до цього Закону проводить атестацію суддів Верховного Суду України, вищих спеціалізованих і Апеляційного суду України та присвоює їм відповідні кваліфікаційні класи;  
642. 4) розглядає звернення про дисциплінарну відповідальність суддів апеляційних судів; проводить пов'язані з цим службові перевірки, при наявності підстав порушує дисциплінарні провадження та вирішує справи про дисциплінарну відповідальність суддів зазначених судів;  
643. 5) розглядає скарги на рішення (висновки) кваліфікаційних комісій суддів;  
644. 6) перевіряє справи, розглянуті кваліфікаційними комісіями суддів, в яких є окрема думка членів цих комісій;  
645. 7) дає дозвіл на складання та приймає повторний іспит у суддів, яким відмовлено у рекомендації до обрання безстроково;  
646. 8) припиняє перебування судді у відставці.  
647. 9) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
648. 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України за результатами розгляду скарги має право залишити рішення (висновок) кваліфікаційної комісії суддів без змін, змінити рішення (висновок) або скасувати рішення і припинити провадження у дисциплінарній справі.  
649. 3. Порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається її Регламентом, прийнятим відповідно до Типового регламенту роботи кваліфікаційної комісії суддів більшістю голосів членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  
650. Стаття 85. Оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  
651. 1. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути оскаржено до суду лише у випадках, передбачених цим Законом.  
652. 2. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді апеляційного суду може бути оскаржено суддею до Вищої ради юстиції в порядку, передбаченому цим Законом.  
653. Стаття 86. Забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів  
654. 1. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України покладається на державну судову адміністрацію.  
655. 2. Для організаційного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів створюється Секретаріат Комісії. Організаційне забезпечення діяльності інших кваліфікаційних комісій суддів здійснюють відповідні підрозділи державної судової адміністрації.  
656. Глава 13. КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ СУДДІВ  
657. Стаття 87. Завдання та підстави кваліфікаційної атестації суддів  
658. 1. Кваліфікаційна атестація суддів проводиться кваліфікаційними комісіями суддів і полягає в оцінці професійного рівня судді та прийнятті рішення комісії щодо присвоєння відповідного кваліфікаційного класу судді для стимулювання його професійної кваліфікації і підвищення відповідальності за додержання законодавства при здійсненні правосуддя.  
659. 1. Підставами для призначення кваліфікаційної атестації судді є:  
660. 1) вимоги закону щодо присвоєння кваліфікаційного класу судді, призначеного на посаду вперше;  
661. 2) закінчення встановленого законом строку перебування судді у відповідному кваліфікаційному класі;  
662. 3) заняття суддею посади в суді вищого рівня;  
663. 4) подання про дострокове присвоєння судді кваліфікаційного класу або про присвоєння більш високого кваліфікаційного класу;  
664. 5) рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення;  
665. 6) заява судді про поновлення кваліфікаційного класу.  
666. Стаття 88. Кваліфікаційні класи суддів  
667. 1. Залежно від рівня професійних знань, посади, стажу та досвіду роботи для суддів встановлюється шість кваліфікаційних класів : вищий, перший, другий, третій, четвертий та п'ятий.  
668. 2. Кваліфікаційні класи присвоюються:  
669. - суддям Верховного Суду України та суддям вищих спеціалізованих судів - вищий, перший і другий кваліфікаційні класи;  
670. - суддям Апеляційного суду України, суддям апеляційних спеціалізованих та загальних судів - перший, другий і третій кваліфікаційні класи;  
671. - суддям місцевих судів - другий, третій, четвертий і п'ятий кваліфікаційні класи.  
672. 3. Голова Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів є суддями вищого кваліфікаційного класу за посадою.  
673. Стаття 89. Строки перебування у кваліфікаційному класі  
674. 1. Особи, вперше призначені на посаду судді, проходять кваліфікаційну атестацію протягом першого року роботи, але не пізніше шести місяців з дня призначення.  
675. 2. Мінімальний строк перебування у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного класу, становить : у п'ятому і четвертому класі - три роки, у третьому і другому класі - п'ять років. Строк перебування судді у першому кваліфікаційному класі не обмежується.  
676. 3. За суддею, який вийшов у відставку чи на пенсію, зберігається присвоєний йому кваліфікаційний клас.  
677. 4. Припинення відставки, за винятком повторного обрання на посаду судді та втрати громадянства, тягне за собою позбавлення кваліфікаційного класу.  
678. 5. З урахуванням досвіду роботи та професійного рівня судді допускається підвищення кваліфікаційного класу без додержання встановленої послідовності, але не більш як на два кваліфікаційні класи.  
679. 6. Пониження кваліфікаційного класу судді допускається лише в порядку дисциплінарного стягнення і не більш як на один клас.  
680. 7. Суддя позбавляється кваліфікаційного класу в разі його звільнення з посади з підстав, зазначених у пунктах 5, 6 частини п'ятої статті 126 Конституції України, в порядку, встановленому Законом України "Про статус суддів".  
681. Стаття 90. Порядок і форми проведення кваліфікаційної атестації суддів  
682. 1. Чергова кваліфікаційна атестація судді проводиться не пізніше одного місяця з дня закінчення строку його перебування у присвоєному йому кваліфікаційному класі. Дострокова кваліфікаційна атестація судді може бути проведена не раніш як через два роки з дня останньої його атестації.  
683. 2. Позачергова кваліфікаційна атестація суддів призначається безпосередньо при готовності кваліфікаційної комісії суддів розглянути відповідне подання, але не пізніше двох місяців з дня його надходження.  
684. 3. На суддю, що підлягає кваліфікаційній атестації, головою відповідного суду складається характеристика, в якій відображаються ділові та моральні якості судді, дається оцінка його професійної діяльності. До характеристики може бути додане рішення зборів суддів даного суду.  
685. 4. Характеристика на голову суду для кваліфікаційної атестації складається головою відповідного суду вищого рівня. До характеристики повинно бути додане рішення зборів суддів даного суду.  
686. 5. Суддя повинен бути ознайомлений з характеристикою і одержати її копію не пізніш як за п'ятнадцять днів до проведення атестації.  
687. 6. Кваліфікаційна атестація проводиться у присутності судді, який атестується. У розгляді питання про атестацію судді можуть брати участь голова суду, який склав характеристику судді, а також представники відповідного органу суддівського самоврядування за дорученням.  
688. 7. У разі неприбуття з поважних причин на засідання кваліфікаційної комісії суддя може бути атестований заочно, якщо комісія визнає це можливим і за умови, що питання атестації не пов'язане з дисциплінарним провадженням.  
689. 8. Кваліфікаційна атестація проводиться у формі кваліфікаційного іспиту, кваліфікаційної співбесіди або повторного іспиту.  
690. Стаття 91. Кваліфікаційний іспит  
691. 1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання бути рекомендованою для заняття посади судді вперше.  
692. 2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні знань та рівня професійної підготовки кандидата в судді, ступеню його готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду.  
693. 3. Після виконання кандидатом письмового завдання, співбесіди з ним і постановки йому запитань в усній формі кваліфікаційна комісія залежно від результатів кваліфікаційного іспиту дає висновок про складення іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи та рекомендацію для призначення його на посаду судді, або вмотивований висновок про відмову в такій рекомендації. Хід складання кваліфікаційного іспиту повинен протоколюватися, а всі матеріали іспиту підлягають зберіганню в архіві як офіційні документи.  
694. 4. Кваліфікаційний іспит складають особи, які вперше висуваються для призначення на посаду судді, та особи, з часу звільнення яких з посади судді минуло більше п'яти років.  
695. 5. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту, може бути допущена до його складання повторно не раніш як через рік. Документи, передбачені процедурою добору кандидатів на посаду судді, перед складанням повторного іспиту готуються з урахуванням інформації щодо особи кандидата за період між кваліфікаційними іспитами.  
696. 6. Особа, яка не склала повторного кваліфікаційного іспиту може бути допущена до складання наступного кваліфікаційного іспиту не раніше, як через два роки.  
697. Стаття 92. Кваліфікаційна співбесіда  
698. 1. Кваліфікаційна співбесіда полягає у перевірці знань професійного судді, встановлення ступеню удосконалення кваліфікаційної підготовленості судді, його спроможності підвищувати свій фаховий рівень і здійснювати правосуддя, в тому числі у судах більш високого рівня.  
699. 2. Кваліфікаційна співбесіда з суддею, який претендує на присвоєння кваліфікаційного класу вперше, стосується фахової орієнтації цього судді в судовій роботі та засвоєння ним початкових навичок судді.  
700. 3. Кваліфікаційна співбесіда проводиться в усній формі щодо положень основних галузей права, з одночасним дослідженням матеріалів, що стосуються фактичного здійснення суддею правосуддя і виконання ним посадових обов'язків.  
701. 4. Кваліфікаційна співбесіда з суддею, який претендує на дострокове присвоєння кваліфікаційного класу, стосується питань підвищення суддею свого кваліфікаційного рівня, методів та форм удосконалення судочинства, засвоєння суддівських навичок.  
702. 5. Кваліфікаційна співбесіда з суддею, який претендує на присвоєння підвищеного кваліфікаційного класу, стосується значних успіхів, досягнутих суддею у виконанні своїх обов'язків, характеру та складності справ, що їх розглядає суддя, аналізу судової практики в межах його спеціалізації та пропозицій щодо її удосконалення.  
703. 6. Кваліфікаційна співбесіда з суддею, який претендує на зайняття посади у суді вищого рівня, стосується знань у галузі законодавства, судової практики і правової аналітики, рівень яких є достатнім для забезпечення належного виконання повноважень судді у суді вищого рівня.  
704. 7. Кваліфікаційна співбесіда з суддею, який претендує на обрання суддею безстроково, стосується оцінки його діяльності на посаді судді впродовж п'ятирічного терміну, рівня удосконалення професійної підготовки та інших обставин, пов'язаних з безстроковим статусом судді.  
705. Стаття 93. Повторний іспит  
706. 1. Повторний іспит - це складання кваліфікаційного іспиту особою, яка за рішенням кваліфікаційної комісії суддів не рекомендується до обрання суддею безстроково.  
707. 2. Повторний іспит може бути призначений Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за скаргою судді, який не згоден з рішенням кваліфікаційної комісії суддів про відмову в рекомендації до обрання його суддею безстроково.  
708. 3. Повторний іспит складається суддею перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України в місячний строк з дня прийняття рішення про дозвіл на складання повторного іспиту.  
709. 4. Якщо суддя не склав повторний іспит, рекомендація про звільнення його з посади судді направляється до Вищої ради юстиції.  
710. Стаття 94. Рішення кваліфікаційної комісії суддів з питань кваліфікаційної атестації  
711. 1. Кваліфікаційна комісія суддів, залежно від рівня професійних знань, стажу, посади, досвіду роботи судді, який атестується, приймає рішення про:  
712. 1) присвоєння судді відповідного кваліфікаційного класу;  
713. 2) залишення судді раніше присвоєного кваліфікаційного класу;  
714. 3) рекомендацію кандидата на посаду судді або відмову в рекомендації для зайняття посади судді;  
715. 4) відкладення атестації (у разі недостатнього рівня професійних знань судді) на строк не більше шести місяців.  
716. 2. Вирішуючи питання про рекомендацію кандидата для обрання на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту, кваліфікаційна комісія суддів повинна враховувати як рівень його професійних знань, так і особисті та моральні якості кандидата.  
717. 3. Кваліфікаційна комісія суддів може дати висновок про невідповідність рівня професійних знань судді займаній посаді і звільнення його з посади судді, якщо після закінчення строку, наданого судді для набуття таких знань, кваліфікаційна комісія знову визнає їх недостатніми.  
718. 4. За наявності підстав кваліфікаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння судді більш високого кваліфікаційного класу, ніж запропоновано у поданні, а також ухвалити рекомендацію про заохочення судді.  
719. 5. При проведенні кваліфікаційної атестації судді та вирішенні питання про присвоєння йому кваліфікаційного класу враховується стаж його попередньої роботи на посадах судді, державного арбітра, прокурора, помічника прокурора, слідчого, адвоката, а також інша робота за фахом на посадах, які підлягають заміщенню особами з вищою юридичною освітою.  
720. Стаття 95. Оскарження рішень кваліфікаційних комісій суддів з питань кваліфікаційної атестації суддів  
721. 1. Суддя, не згодний з рішенням кваліфікаційної комісії суддів щодо його атестації, може оскаржити це рішення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії рішення.  
722. 2. Скарга подається через кваліфікаційну комісію суддів, яка постановила рішення. Кваліфікаційна комісія суддів, яка постановила рішення, одержавши скаргу, не пізніш як у триденний строк надсилає її разом з матеріалами справи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  
723. 3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає скарги на рішення щодо атестації суддів протягом місяця з дня подання скарги і матеріалів атестації. Розгляд скарги може проводитися з викликом на засідання комісії судді, який подав скаргу.  
724. 4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право:  
725. 1) залишити скаргу без задоволення;  
726. 2) змінити рішення і присвоїти судді кваліфікаційний клас;  
727. 3) залишити суддю в раніше присвоєному кваліфікаційному класі;  
728. 4) призначити повторний іспит.  
729. 4. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом десяти днів надсилається судді, який подав скаргу, і голові суду, в якому працює суддя.  
730. 5. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань кваліфікаційної атестації може бути оскаржене до суду лише у разі порушення встановленого законом порядку розгляду питання.  
731. Глава 14. ПОВНОВАЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОМІСІЙ ЩОДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ  
732. Стаття 96. Загальні умови дисциплінарної відповідальності суддів  
733. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження, з підстав, передбачених Законом України "Про статус суддів".  
734. Стаття 97. Дисциплінарне провадження щодо судді  
735. 1. Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду органом, визначеним законом, офіційного звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.  
736. 2. Право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність судді належить: народним депутатам України; Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини; Міністру юстиції України; голові вищого спеціалізованого суду - щодо судді відповідного спеціалізованого суду, в якому суддя обіймає посаду, за винятком ініціювання звільнення судді; голові відповідної ради суддів, членам Ради суддів України.  
737. 3. Не допускається зловживання правом, зазначеним у частині другій цієї статті, зокрема, ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав і використання вказаного права як способу тиску на суддю у зв'язку із здійсненням ним правосуддя.  
738. 4. Дисциплінарне провадження щодо судді не може бути порушене за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді чи порушення суддею присяги, а також за анонімними заявами та повідомленнями.  
739. Стаття 98. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження  
740. Дисциплінарне провадження здійснюють:  
741. 1) кваліфікаційні комісії суддів - щодо суддів місцевих судів;  
742. 2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України - щодо суддів апеляційних суддів;  
743. 3) Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.  
744. Стаття 99. Порядок дисциплінарного провадження щодо судді  
745. 1. Дисциплінарне провадження передбачає здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття дисциплінарної справи та розгляд дисциплінарної справи і прийняття рішення органом, що здійснює дисциплінарне провадження.  
746. 2. Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів у порядку, визначеному Законом України "Про Вищу раду юстиції".  
747. Стаття 100. Рішення у дисциплінарній справі судді  
748. 1. Рішення у дисциплінарній справі судді приймається більшістю голосів членів кваліфікаційної комісії суддів, присутніх на засіданні.  
749. 2. Рішення у дисциплінарній справі повинно містити назву комісії, прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, який притягається до дисциплінарної відповідальності, обставини дій, що тягнуть дисциплінарну відповідальність, пояснення судді і відомості, що характеризують його особу, мотиви прийнятого рішення з посиланням на докази, вказівку на міри дисциплінарної відповідальності, застосовані до судді, або підстави припинення справи, а також порядок і строк оскарження рішення.  
750. 3. При накладенні дисциплінарного стягнення на суддю враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання міри дисциплінарної відповідальності.  
751. 4. Якщо комісією прийнято рішення про відсутність підстав притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, комісія закриває дисциплінарне провадження та повідомляє про це заінтересованих осіб.  
752. 5. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести місяців після виявлення дій судді, що кваліфікуються як дисциплінарний проступок, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності або перебуванням судді у відпустці.  
753. 6. Оскарження суддею рішення кваліфікаційної комісії суддів та рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності здійснюється відповідно до вимог цього Закону.  
754. Стаття 101. Оскарження рішень у дисциплінарній справі судді  
755. 1. Суддя місцевого суду може оскаржити рішення кваліфікаційної комісії суддів про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення йому копії рішення. Скарга подається через кваліфікаційну комісію, яка постановила рішення.  
756. 2. Кваліфікаційна комісія суддів не пізніш як у триденний строк після одержання скарги надсилає її разом з матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції.  
757. 3. Особи, за зверненням чи поданням яких кваліфікаційною комісією прийнято рішення про відсутність підстав для притягнення судді місцевого суду до дисциплінарної відповідальності, можуть оскаржити це рішення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України через комісію, яка постановила рішення, в десятиденний строк після одержання копії рішення. Кваліфікаційна комісія не пізніш як у триденний строк після одержання скарги надсилає її разом з матеріалами дисциплінарної справи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  
758. 4. Суддя апеляційного суду може оскаржити рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції в порядку, зазначеному в частині першій цієї статті. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як у триденний строк після одержання скарги судді надсилає її разом з матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції.  
759. 5. Розгляд скарг Вищою радою юстиції здійснюється відповідно до Закону України "Про вищу раду юстиції".  
760. Розділ V. СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
761. Глава 15. ЗАСАДИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
762. Стаття 102. Поняття суддівського самоврядування  
763. 1. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування, тобто самостійне колективне вирішення вказаних питань професійними суддями.  
764. 2. До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення з зазначених питань органами суддівського самоврядування приймаються відповідно до закону.  
765. 3. Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається відповідно до Конституції України цим Законом, Законом України "Про статус суддів", іншими законами, а також регламентами і положеннями, що приймаються органами суддівського самоврядування у відповідності з цим Законом.  
766. Стаття 103. Завдання органів суддівського самоврядування  
767. 1. Суддівське самоврядування є однією з найважливіших гарантій забезпечення незалежності судів і суддів. Завданням органів суддівського самоврядування є вирішення питань внутрішньої діяльності судів, у тому числі щодо:  
768. 1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; зміцнення незалежності судів, захист від втручання в їх діяльність;  
769. 2) участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням встановлених нормативів вказаного забезпечення;  
770. 3) вирішення питань, пов'язаних з призначенням суддів на посади в судах загальної юрисдикції, обрання суддів Конституційного Суду України та суддів до складу Вищої ради юстиції і кваліфікаційних комісій суддів;  
771. 4) вирішення питань про заохочення суддів та працівників апарату судів;  
772. 5) здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у судовій системі.  
773. 2. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в судову діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.  
774. Стаття 104. Організаційні форми суддівського самоврядування  
775. 1. Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, конференції суддів, З'їзд суддів України, ради суддів та їх виконавчі органи.  
776. 1. Суддівське самоврядування в Україні здійснюється через:  
777. 1) збори суддів місцевого суду, апеляційного суду (Апеляційного суду України), вищого суду, Верховного Суду України;  
778. 2) конференції суддів загальних (крім військових) місцевих та апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;  
779. 3) конференцію суддів військових судів;  
780. 4) конференції суддів спеціалізованих судів;  
781. 5) з'їзд суддів України.  
782. Глава 16. ЗБОРИ СУДДІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ СУДДІВ  
783. Стаття 105. Збори суддів  
784. 1. Збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективне рішення з обговорюваних питань.  
785. 2. Збори суддів місцевого суду скликаються головою відповідного суду як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду. Збори суддів апеляційного суду скликаються президією відповідного суду за власною ініціативою, або за пропозицією голови суду, або на вимогу не менш як однієї третини від загальної кількості суддів даного суду.  
786. 3. Збори суддів місцевого суду скликаються у міру необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців. Збори суддів апеляційного суду та Касаційного суду України скликаються не рідше одного разу у три місяці.  
787. 4. Збори суддів місцевого суду є повноважними, якщо на них присутні не менш як дві третини від загальної кількості суддів даного суду. Збори суддів апеляційного суду та Касаційного суду України є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості суддів даного суду. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи, однак у голосуванні беруть участь лише судді даного суду.  
788. 5. Збори суддів обговорюють питання, що стосуються внутрішньої діяльності суду або роботи конкретних суддів чи працівників апарату суду, та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для виконавчого органу зборів суду та суддів, які займають у цьому суді адміністративні посади. Збори суддів заслуховують звіти суддів, які займають адміністративні посади в даному суді, та керівників структурних підрозділів апарату суду. Збори суддів місцевих та апеляційних судів обирають делегатів на відповідні конференції суддів, а збори суддів Апеляційного суду України та Касаційного суду України - делегатів з'їзду суддів України.  
789. 6. Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті пропозицій.  
790. 7. Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування чинного законодавства, виробляти відповідні пропозиції по удосконаленню цієї практики та законодавства і вносити свої пропозиції на розгляд конференцій суддів та з'їзду суддів України.  
791. Стаття 106. Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого суду, їх повноваження  
792. 1. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликаються президією відповідного суду за власною ініціативою, на пропозицію голови суду або на вимогу не менш як однієї третини від загальної кількості суддів даного суду.  
793. 2. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликаються у міру необхідності, але не рідше одного разу у три місяці.  
794. 3. Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого спеціалізованого суду є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості суддів даного суду. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи, однак у голосуванні беруть участь лише судді даного суду.  
795. 4. Збори суддів обговорюють питання, що стосуються внутрішньої діяльності суду або роботи конкретних суддів чи працівників апарату суду, та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для виконавчого органу зборів суду та суддів, які займають у цьому суді адміністративні посади. Збори суддів заслуховують звіти суддів, які займають адміністративні посади в даному суді, та керівників структурних підрозділів апарату суду.  
796. 5. Збори суддів вищого спеціалізованого суду обговорюють питання, що виникли у судовій практиці, та вносять пропозиції на розгляд конференції суддів відповідних спеціалізованих судів, а також обирають делегатів на ці конференції.  
797. 6. Збори суддів Верховного Суду України обговорюють питання застосування законодавства, що виникли в судовій практиці, та пропозиції суддів Верховного Суду України щодо необхідності роз'яснень з окремих питань судової практики, а також обирають делегатів від Верховного Суду України на з'їзд суддів України.  
798. 7. Збори суддів Верховного Суду України та суддів вищого спеціалізованого суду можуть звертатися з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті пропозицій.  
799. Стаття 107. Виконання рішень зборів суддів  
800. 1. Виконання рішень зборів суддів місцевого суду за дорученням зборів покладається на голову відповідного суду.  
801. 2. Виконання рішень зборів суддів у судах, в яких відповідно до цього Закону діють президії суду, покладається на ці президії.  
802. Стаття 108. Конференції суддів  
803. 1. Конференція суддів - це зібрання представників суддів (делегатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають колективне рішення з обговорюваних питань.  
804. 2. Конференція суддів відповідних судів:  
805. 1) обговорює і вирішує питання, що стосуються кадрового, фінансового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності відповідних судів;  
806. 2) заслуховує звіти виконавчих органів конференції, відповідних управлінь державної судової адміністрації;  
807. 3) визначає кількісний склад ради суддів та обирає її членів;  
808. 4) обирає членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів;  
809. 5) розробляє пропозиції на розгляд з'їзду суддів України;  
810. 6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;  
811. 7) обирає делегатів на з'їзд суддів України;  
812. 8) обговорює інші питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування.  
813. 3. Конференція суддів приймає рішення, що є обов'язковими для її виконавчих органів та суддів, які займають адміністративні посади у відповідних судах.  
814. 4. Конференція суддів обирає відкритим або таємним голосуванням з числа делегатів конференції раду суддів, що є виконавчим органом конференції суддів.  
815. Стаття 109. Порядок скликання конференцій суддів  
816. 1. Конференція суддів скликається не рідше ніж один раз на рік за рішеннями відповідної ради суддів. Конференція суддів може бути скликана також на вимогу не менш як однієї третини делегатів останньої конференції суддів. У разі ухиляння ради суддів від виконання вказаної вимоги ініціатори скликання конференції (не менш як одна третина делегатів останньої конференції) утворюють організаційне бюро по скликанню конференції суддів, яке має повноваження ради суддів щодо скликання конференції.  
817. 2. Про час початку роботи конференції і питання, що виносяться на її обговорення, судді відповідних судів повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до початку конференції.  
818. Стаття 110. Порядок проведення конференцій суддів  
819. 1. Конференція суддів вважається повноважною, якщо в її роботі беруть участь не менш як дві третини від загальної кількості делегатів відповідних судів. На конференції можуть бути присутні також судді, що не є делегатами конференції.  
820. 2. Делегати конференції обираються зборами суддів шляхом таємного або відкритого голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання делегатами. Делегатами конференції військових судів є усі військові судді України.  
821. 3. Конференцію суддів відкриває голова відповідної ради суддів, а у випадку, коли конференція скликана не за рішенням ради суддів - уповноважений представник організаційного бюро по скликанню конференції суддів.  
822. 4. Конференція суддів обирає відкритим голосуванням з числа делегатів конференції президію конференції, у кількості, визначеній рішенням конференції, а також інші робочі органи конференції. Президія конференції керує роботою конференції суддів.  
823. 5. Конференція суддів затверджує порядок денний конференції та визначає регламент роботи конференції.  
824. 6. В роботі конференції суддів можуть брати участь представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних та наукових закладів, правоохоронних органів, громадських організацій.  
825. 7. Рішення конференції суддів приймається більшістю голосів делегатів конференції відкритим або таємним голосуванням.  
826. 8. Інші питання порядку проведення конференції суддів регулюються регламентом відповідної конференції суддів.  
827. Стаття 111. Ради суддів  
828. 1. В період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада суддів.  
829. 2. Рада суддів обирає зі свого складу голову ради, заступника голови і секретаря ради суддів. Голови апеляційних і вищих судів та їх заступники, а також голова військової палати Апеляційного суду України та голова військової палати Касаційного суду України не можуть бути обрані головою відповідної ради суддів.  
830. 3. Рада суддів в період між конференціями суддів організовує виконання та контроль рішень конференції, а також вирішує питання про скликання конференції суддів. Повноваження та порядок роботи ради суддів визначаються цим Законом та положенням про неї, що затверджується конференцією суддів.  
831. 4. Рада суддів:  
832. 1) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту і побутового забезпечення суддів та їх сімей і приймає відповідні рішення;  
833. 2) здійснює контроль за організацією діяльності відповідних судів та діяльністю відповідних структур державної судової адміністрації, заслуховує інформацію голів цих судів та посадових осіб державної судової адміністрації про їх діяльність;  
834. 3) вирішує відповідно до закону питання, пов'язані з призначенням суддів на адміністративні посади в судах;  
835. 4) заслуховує звіти членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів про їх роботу у складі комісії;  
836. 5) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;  
837. 6) не менш як один раз на рік заслуховує інформацію Державної судової адміністрації України про забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції;  
838. 7) приймає інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.  
839. 5. Рішення ради суддів є обов'язковими для суддів, які займають адміністративні посади у відповідних судах. Рішення ради суддів може бути скасоване лише конференцією суддів та зупинене рішенням Ради суддів України.  
840. Глава 17. ВИЩІ ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
841. Стаття 112. З'їзд суддів України  
842. 1. Найвищим органом суддівського самоврядування є з'їзд суддів України, який скликається один раз у три роки.  
843. 2. З'їзд суддів України:  
844. 1) заслуховує звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного, фінансового, матеріально-технічного, кадрового та науково-інформаційного забезпечення діяльності судів;  
845. 2) заслуховує звіти Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність;  
846. 3) призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції України і закону;  
847. 4) призначає та звільняє членів Вищої ради юстиції відповідно до Конституції України і закону;  
848. 5) обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;  
849. 6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів і посадових осіб державної влади;  
850. 7) визначає кількісний склад Ради суддів України та обирає Раду суддів України;  
851. 8) розглядає інші питання суддівського самоврядування.  
852. 3. З'їзд суддів України приймає рішення, що є обов'язковими для усіх органів суддівського самоврядування та суддів, які займають адміністративні посади в судах усіх рівнів.  
853. Стаття 113. Порядок скликання з'їзду суддів України  
854. 1. Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний також на вимогу не менш як однієї третини конференцій суддів загальних судів, або на вимогу конференції суддів спеціалізованих судів, або на вимогу загальних зборів Верховного Суду України.  
855. 2. Рада суддів України приймає рішення про скликання чергового або позачергового з'їзду, схвалює орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду і норму представництва суддів.  
856. 3. Для участі в роботі з'їзду суддів України можуть бути запрошені Президент України, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, представники уряду, інших центральних органів державної влади, представники навчальних і наукових закладів та установ, громадських організацій, інші особи.  
857. 4. У разі, якщо Рада суддів України не скликає з'їзд суддів на вимогу конференцій чи зборів суддів відповідно до частини першої цієї статті, ініціатори скликання позачергового з'їзду утворюють організаційний комітет по скликанню з'їзду суддів України, що має повноваження Ради суддів України щодо скликання з'їзду. У цьому випадку організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в центральних офіційних друкованих засобах інформації та призначає дату проведення позачергового з'їзду суддів не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.  
858. 5. Судді усіх судів повідомляються про дату проведення з'їзду суддів України та питання, що вносяться на його розгляд, не пізніш як за 30 днів до початку роботи з'їзду.  
859. Стаття 114. Обрання делегатів на з'їзд суддів України  
860. 1. Делегати на з'їзд суддів України обираються конференціями суддів, а делегати від Апеляційного суду України - зборами суду, за нормою представництва, визначеною Радою суддів України. Загальні збори Конституційного Суду України обирають на з'їзд суддів України трьох делегатів з числа суддів цього Суду.  
861. 2. Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом відкритого або таємного голосування, на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання.  
862. Стаття 115. Порядок проведення з'їзду суддів України  
863. 1. З'їзд суддів України є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини від загальної кількості обраних делегатів.  
864. 2. З'їзд суддів України відкриває голова Ради суддів України, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар Ради суддів України.  
865. 3. З'їзд обирає шляхом відкритого голосування президію з'їзду у кількісному складі, який визначається з'їздом. Президія керує роботою з'їзду cуддів України.  
866. 4. З'їзд обговорює і затверджує порядок денний та регламент своєї роботи, обирає мандатну комісію, секретаріат та інші робочі органи.  
867. 5. Хід роботи з'їзду суддів України протоколюється.  
868. 6. Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням. Питання, зазначені у пунктах 3-5 частини другої статті 104 цього Закону, вирішуються з'їздом шляхом таємного голосування.  
869. 7. Інші питання порядку проведення з'їзду суддів України регулюються регламентом з'їзду суддів України, прийнятим з'їздом.  
870. Стаття 116. Рада суддів України  
871. 1. В період між з'їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України.  
872. 2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у кількісному складі, визначеному рішенням з'їзду. При цьому до складу Ради суддів України повинні бути обрані не менш як по одному представнику від суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України конференції суддів військових судів, конференції суддів спеціалізованих господарських судів та конференції суддів спеціалізованих адміністративних судів, суддів Верховного Суду України, а також суддів Конституційного Суду України. Представники суддів загальних місцевих та апеляційних судів повинні складати не менш як половину від загальної кількості членів Ради суддів України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити делегації від конференцій чи зборів суддів, а також окремі делегати з'їзду.  
873. 3. Члени Ради суддів України на засіданні Ради обирають із свого складу голову Ради суддів України, його заступника та секретаря, а також президію Ради суддів України. Кількісний та персональний склад президії визначається Радою суддів України відповідно до положення про Раду суддів України, яке затверджується з'їздом суддів України.  
874. 4. Рада суддів України в період між з'їздами організовує виконання та контроль рішень з'їзду, а також вирішує питання про скликання з'їзду. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначаються цим Законом та положенням про Раду суддів України.  
875. 5. Рада суддів України:  
876. 1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного, фінансового, матеріально-технічного, кадрового та науково-інформаційного забезпечення діяльності судів;  
877. 2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей і приймає відповідні рішення з цих питань;  
878. 3) здійснює контроль за організацією діяльності судів та державної судової адміністрації, заслуховує інформацію голів судів і посадових осіб державної судової адміністрації про їх діяльність;  
879. 4) вирішує питання щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах, у випадках і порядку, передбачених цим Законом;  
880. 5) заслуховує звіти про роботу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Комісії.  
881. 6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;  
882. 7) має право зупиняти рішення рад суддів, що не відповідають Конституції України та законам;  
883. 8) приймає інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.  
884. 6. Рішення Ради суддів України є обов'язковими для усіх органів суддівського самоврядування. Рішення Ради суддів України може бути скасоване з'їздом суддів України.  
885. Стаття 117. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування  
886. Забезпечення роботи з'їзду суддів України, діяльності Ради суддів України, конференцій суддів та рад суддів здійснюється державною судовою адміністрацією за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами розділу VІ цього Закону.  
887. Розділ VІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ ТА ІНШІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ  
888. Глава 18. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ  
889. Стаття 119. Особливості забезпечення функціонування судової влади  
890. 1. Відповідно до Конституції України фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів забезпечує держава.  
891. 2. З метою утвердження незалежності правосуддя в Україні забезпечення функціонування судової влади передбачає:  
892. 1) окреме визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання судів;  
893. 2) законодавче гарантування повного і своєчасного фінансування діяльності судів;  
894. 3) гарантування достатнього рівня соціального забезпечення суддів.  
895. Стаття 120. Єдність системи забезпечення функціонування судової влади  
896. 1. В Україні діє єдина система забезпечення діяльності судової влади - судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України.  
897. 2. Державним органом, на який покладається організаційне забезпечення діяльності судів, є Державна судова адміністрація України, що утворюється і функціонує відповідно до цього Закону. Організаційне забезпечення діяльності судів складають відповідно до цього Закону заходи фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного характеру, спрямовані на створення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.  
898. 3. Міністерство юстиції України, інші органи державної виконавчої влади беруть участь у забезпеченні діяльності судів у випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими законами. Порядок організаційного забезпечення діяльності Конституційного Суду України визначається цим Законом, Законом України "Про Конституційний Суд України, іншими законами.  
899. Стаття 121. Засади фінансування судів  
900. 1. Фінансування усіх судів в Україні здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  
901. 2. Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення судів здійснюються:  
902. 1) Верховним Судом України, Конституційним Судом України, вищими спеціалізованими судами - щодо фінансового забезпечення цих судових установ;  
903. 2) Державною судовою адміністрацію України - щодо фінансового забезпечення усіх інших судів загальної юрисдикції, а також діяльності кваліфікаційних комісій суддів усіх рівнів, органів суддівського самоврядування та Державної судової адміністрації України.  
904. 3. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України передбачаються окремо по загальних судах та спеціалізованих судах, а також окремо по місцевих судах, апеляційних судах (в тому числі Апеляційному суду України), військових судах (місцевих та апеляційних разом), та окремо по кожному вищому спеціалізованому суду, Касаційному суду України. Ці видатки не можуть бути зменшені.  
905. 4. Державна судова адміністрація України розробляє і затверджує за погодженням з Радою суддів України єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції. Нормативи доводяться до кожного суду і повинні переглядатися не рідше одного разу на три роки. Кошторис витрат на утримання кожного суду затверджується на підставі вказаних нормативів.  
906. 5. Відповідальність за фінансове забезпечення діяльності кожного суду згідно з затвердженими нормативами покладається на державну судову адміністрацію. Контроль за додержанням вимог цього Закону щодо фінансового забезпечення судів здійснює Рада суддів України.  
907. Стаття 122. Порядок фінансування судів  
908. 1. Суди загальної юрисдикції фінансуються на підставі кошторисів та помісячних розписів видатків, затверджених відповідно до вимог цього Закону, в межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний фінансовий рік.  
909. 2. Видатки на утримання судів не пізніше 10 числа кожного місяця перераховуються Державним казначейством України та його відділеннями на місцях на рахунки відповідно Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, інших судових установ, що мають статус юридичної особи, та на рахунки територіальних управлінь державної судової адміністрації - для фінансування інших судів, а також органів та установ, передбачених цим Законом.  
910. 3. Якщо Державний бюджет України на поточний фінансовий рік не прийнятий, суди щомісячно фінансуються в розмірі однієї дванадцятої від загальної суми видатків, передбаченої на їх утримання Законом України "Про Державний бюджет України" на попередній фінансовий рік, в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України" на поточний рік.  
911. 4. У разі порушення терміну перерахування коштів, встановленого частиною другою цієї статті, їх списання з єдиного казначейського рахунку та зарахування на відповідні рахунки здійснюється в безспірному порядку протягом п'яти днів відповідною фінансово-кредитною установою, в якій відкритий цей рахунок, на підставі платіжної вимоги власника рахунку.  
912. Стаття 123. Матеріально-технічне забезпечення судів  
913. 1. Матеріально-технічне забезпечення місцевих судів покладається на державну судову адміністрацію і здійснюється на підставі замовлень відповідного суду, в межах кошторису на утримання даного суду. Щодо забезпечення військових судів державна судова адміністрація взаємодіє з відповідними установами Міністерства оборони України. Особовий склад військових судів користується всіма видами військового спорядження нарівні з особовим складом військових частин і установ Міністерства оборони України.  
914. 2. Суди та інші установи, що мають статус юридичної особи, забезпечують поточні потреби своєї діяльності самостійно або на підставі окремих замовлень через державну судову адміністрацію. Витрати на потреби капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва приміщень судів, а також інші капітальні витрати здійснюються через державну судову адміністрацію.  
915. Стаття 124. Заробітна плата, побутове забезпечення та соціальний захист суддів і працівників судів  
916. 1. Розмір заробітної плати (грошового забезпечення) судді повинен забезпечувати його фінансову незалежність і визначається відповідно до закону України про статус суддів та інших нормативно-правових актів щодо умов оплати праці суддів і не може бути зменшений.  
917. 2. Розмір заробітної плати працівників апарату судів та державної судової адміністрації, їх побутове забезпечення і рівень соціального захисту визначаються законом про державну службу, іншими нормативними актами і не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців у системі законодавчої та виконавчої влади.  
918. 3. Державна судова адміністрація України несе видатки на поховання та увіковічення пам'яті суддів, в тому числі суддів у відставці.  
919. Стаття 125. Представницькі витрати судів  
920. У кошторисі Верховного Суду України та кошторисах вищих спеціалізованих судів передбачаються кошти на представницькі витрати.  
921. Глава 18. ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
922. Стаття 126. Статус державної судової адміністрації  
923. 1. Державна судова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, а також інших органів та установ судової системи відповідно до цього Закону. Забезпечення діяльності Верховного Суду України та Конституційного Суду України здійснюється апаратом цих судів.  
924. 2. Державна судова адміністрація складається з Державної судової адміністрації України та управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (територіальних управлінь ДСА). Територіальні управління ДСА підпорядковуються Державній судовій адміністрації України. У структурі Державної судової адміністрації України утворюється окремі структурні підрозділи по управлінню військовими судами.  
925. 3. Посадові особи державної судової адміністрації є державними службовцями.  
926. 4. Державна судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своєю назвою, самостійний баланс та рахунки в установах банку.  
927. Стаття 127. Повноваження державної судової адміністрації  
928. 1. Державна судова адміністрація:  
929. 1) забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, кваліфікаційних комісій суддів, органів суддівського самоврядування, Академії суддів України.  
930. 2) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;  
931. 3) вносить Президенту України подання про утворення і ліквідацію судів, погоджене відповідно з Головою Верховного Суду України або головою вищого спеціалізованого суду, щодо переведення суддів з одного суду до іншого за їх заявами, а також інші подання у випадках, передбачених цим Законом;  
932. 4) вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує необхідну потребу у спеціалістах та здійснює через Міністерство юстиції України та інші органи замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;  
933. 5) веде статистичний і персональний облік даних про кадри судів, готує матеріали щодо призначення, обрання та звільнення суддів;  
934. 6) забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;  
935. 7) організовує проходження навчальної практики в судових установах і розробляє відповідні програми;  
936. 8) організовує роботу по веденню судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства в судах загальної юрисдикції;  
937. 9) готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету судів та здійснює заходи по їх фінансуванню відповідно до цього Закону;  
938. 10) виконує функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України у випадках, передбачених цим Законом;  
939. 11) здійснює матеріальне і соціальне забезпечення суддів, у тому числі тих, які перебувають у відставці, а також працівників апарату судів;  
940. 12) забезпечує медичне обслуговування і санаторно-курортне лікування суддів та працівників апарату судів, вживає заходів щодо забезпечення їх благоустроєним житлом;  
941. 13) забезпечує у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами та правоохоронними органами незалежність, недоторканність і безпеку суддів;  
942. 14) організовує та фінансує будівництво і ремонт будинків та приміщень судів, а також забезпечує їх технічне оснащення;  
943. 15) організовує впровадження в судах комп'ютеризації для судочинства, діловодства та інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу;  
944. 16) здійснює зв'язки з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою вдосконалення організації діяльності та забезпечення судів;  
945. 17) організовує діяльність служби судових розпорядників;  
946. 18) здійснює інші повноваження, визначені законом.  
947. 2. Державна судова адміністрація здійснює свої повноваження, керуючись Конституцією України, цим Законом, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, Положенням про державну судову адміністрацію, актами Верховного Суду України, рішеннями з'їзду суддів України та Ради суддів України.  
948. Стаття 128. Голова Державної судової адміністрації України  
949. 1. Державну судову адміністрацію очолює Голова Державної судової адміністрації України.  
950. 2. Голова Державної судової адміністрації України призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України в порядку, встановленому для призначення керівників центральних органів виконавчої влади, за поданням Прем'єр-міністра України, погодженим з Радою суддів України. Голова Державної судової адміністрації України може бути звільнений з посади також за рекомендацією з'їзду суддів України.  
951. 3. Голова Державної судової адміністрації України не може входити до складу інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої оплачуваної творчої діяльності у вільний від роботи час.  
952. 4. Голова Державної судової адміністрації України:  
953. 1) керує діяльністю державної судової адміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;  
954. 2) організовує роботу Державної судової адміністрації України;  
955. 3) призначає на посади та звільняє з посад працівників державної судової адміністрації відповідно до закону та положення про Державну судову адміністрацію України;  
956. 4) затверджує положення про структурні підрозділи Державної судової адміністрації України та визначає службові обов'язки працівників Державної судової адміністрації України;  
957. 5) встановлює посадові оклади працівникам Державної судової адміністрації України, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства про працю;  
958. 6) звітує про діяльність державної судової адміністрації перед Радою суддів України;  
959. 7) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо фінансування судової влади.  
960. 8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
961. 4. Голова Державної судової адміністрації України з питань, що належать до його повноважень, видає накази та розпорядження.  
962. 5. Голова Державної судової адміністрації України має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою Державної судової адміністрації України за згодою Ради суддів України. Обов'язки заступників голови Державної судової адміністрації України визначаються головою Державної судової адміністрації України.  
963. Стаття 129. Територіальні управління державної судової адміністрації  
964. 1. Територіальні управління державної судової адміністрації є структурними підрозділами Державної судової адміністрації України.  
965. 2. Управління державної судової адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Державної судової адміністрації України за погодженням з Радою суддів України.  
966. 3. Структуру і штатний роспис управління державної судової адміністрації затверджує голова Державної судової адміністрації України за поданням начальника управління державної судової адміністрації.  
967. 4. Управління державної судової адміністрації є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своє назви, самостійний баланс та рахунки в установах банку.  
968. 5. Управління державної судової адміністрації здійснюють свою діяльність на основі Положення про державну судову адміністрацію.  
969. Глава 20. ІНШІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ  
970. Стаття 130. Академія суддів України  
971. 1. З метою вирішення питань забезпечення судів кваліфікованими кадрами суддів та працівників апарату при Державній судовій адміністрації України функціонує Академія суддів України.  
972. 2. Завданнями Академії суддів України є:  
973. 1) підготовка кадрів на посади суддів з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту та відповідають вимогам, передбаченим законом щодо кандидатів на посаду судді;  
974. 2) підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату судів;  
975. 3) проведення наукових досліджень з питань вдосконалення організації та діяльності судів;  
976. 4) вивчення світового досвіду організації діяльності судів.  
977. 5) науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України.  
978. 3. Академія суддів України здійснює свою діяльність відповідно до положення, яке затверджується Головою Державної судової адміністрації України.  
979. 4. Академія суддів України є юридичною особою, має свою печатку та рахунки в установах банку.  
980. Стаття 131. Апарат суду.  
981. 1. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керуючий справами. Керуючий справами апарату суду підпорядковується голові суду. Свою діяльність керуючий справами координує з відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації.  
982. 2. Правовий статус службовців, які працюють в апараті суду, визначається законом про державну службу. За умовами оплати праці, матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного та транспортного забезпечення працівники апарату суду прирівнюються до відповідних категорій службовців апарату центральних органів державної виконавчої влади.  
983. 3. Структура і штатна чисельність апарату місцевого суду, апарату апеляційних судів та апарату Касаційного суду України затверджуються в установленому порядку за поданням голови суду, в межах видатків на утримання відповідного суду.  
984. 4. Структура і штатний розпис апарату Верховного Суду України та апарату вищого спеціалізованого суду затверджуються президією відповідного суду за поданням голови цього суду, в межах видатків на утримання даного суду.  
985. 5. В апараті Верховного Суду України та апараті вищого спеціалізованого суду можуть створюватися управління, відділи, інші структурні підрозділи, що здійснюють свої функції на підставі положення про відповідний підрозділ, затвердженого Головою Верховного Суду України або головою вищого спеціалізованого суду.  
986. 6. До штату апарату судів входять також помічники суддів, наукові консультанти та судові розпорядники.  
987. 7. Суди є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в установах банку.  
988. Стаття 132. Бібліотеки судів  
989. 1. Для забезпечення судів нормативно-правовими актами, науковою спеціальною літературою, матеріалами судової практики в кожному суді створюється бібліотека. Фонди бібліотеки складаються з друкованих видань та комп'ютерної бази даних.  
990. 2. Положення про бібліотеку суду затверджується Головою Верховного Суду України.  
991. Стаття 133. Служба судових розпорядників  
992. 1. У кожному суді діє служба судових розпорядників. Судові розпорядники забезпечують додержання в приміщенні суду встановлених правил особами, що знаходяться в суді, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні.  
993. 2. Судові розпорядники призначаються на посаду і звільняються з посади головою відповідного суду.  
994. 3. Судові розпорядники забезпечуються форменим одягом, зразки якого затверджуються президією Верховного Суду України.  
995. 4. У своїй діяльності судові розпорядники керуються цим Законом, процесуальним законодавством України, відповідними правилами та інструкціями, розпорядженнями голови відповідного суду та судді.  
996. 5. Порядок створення і діяльності служби судових розпорядників визначаються Положенням, яке затверджується Головою Верховного Суду України за погодженням з президією Верховного Суду України.  
997. Стаття 134. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах  
998. 1. Підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, виконання функцій по державному захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснює судова міліція.  
999. 2. Повноваження судової міліції та порядок її діяльності визначаються законом.  
1000. 3. Охорона службових приміщень військових судів здійснюється військовими частинами гарнізону, на території якого дислокується відповідний військовий суд.  
1001. Стаття 135. Символи судової влади  
1002. 1. На приміщеннях, в яких розташовані суди, встановлюється Державний Прапор України. У залах судових засідань розміщується зображення Державного Герба України, а в залах судових засідань Верховного Суду України також Державний Прапор України.  
1003. 2. Суддя відправляє правосуддя в мантії, на якій закріплюється суддівський нагрудний знак встановленого зразка. Зразки мантії та нагрудного знака затверджує Рада суддів України за поданням Голови Верховного Суду України.  
1004. Стаття 136. Посвідчення судді, народного засідателя, присяжного  
1005. 1. Професійні судді, а також народні засідателі і присяжні мають посвідчення встановленого зразка.  
1006. 2. Зразки посвідчення судді, посвідчення народного засідателя та посвідчення присяжного затверджуються Головою Верховного Суду України за погодженням з Радою суддів України.  
1007. 3. Посвідчення суддів, обраних безстроково, підписує Голова Верховної Ради України. Посвідчення голів судів, призначених на посаду Президентом України, підписує Президент України. Посвідчення суддів загальних судів, призначених на посаду вперше, підписує Голова Верховного Суду України, а суддів спеціалізованого суду, призначених на посаду вперше - голова відповідного спеціалізованого суду.  
1008. 4. Посвідчення народних засідателів та посвідчення присяжних підписує голова того суду, в якому здійснюють правосуддя народний засідатель чи присяжний.  
1009. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
1010. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування і вводиться в дію з 1 березня 2002 року, в порядку, визначеному Законом України "Про введення в дію Закону України "Про судоустрій".