Кількість абзаців - 90 Розмітка (ліва колонка)


Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
 
3.

 
4. Цей Закон визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) примусове відчуження майна — позбавлення права власності на індивідуально визначене майно, яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану;
 
8. 2) вилучення майна — позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
 
9. 2. Термін «військове командування» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про правовий режим воєнного стану» або Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану», залежно від правового режиму, в умовах якого передається, відчужується або вилучається майно.
 
10. Стаття 2. Способи примусового відчуження або вилучення майна
 
11. 1. Примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану може здійснюватися з попереднім повним відшкодуванням його вартості.
 
12. 2. У разі недостатності коштів для попереднього повного відшкодування за примусово відчужене майно таке майно примусово відчужується з наступним повним відшкодуванням його вартості.
 
13. 3. Примусове вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.
 
14. Стаття 3. Примусове відчуження, вилучення та передача майна в умовах правового режиму воєнного стану
 
15. 1. Примусове відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.
 
16. 2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті.
 
17. 3. Примусове відчуження, вилучення та передача майна в умовах правового режиму воєнного стану з метою виконання військово-транспортного обов’язку планується у мирний час у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
18. Стаття 4. Примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму надзвичайного стану
 
19. 1. Примусове відчуження або вилучення майна, необхідного для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, здійснюється за рішенням органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органу місцевого самоврядування, на яких відповідно до Указу Президента України про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану (далі — військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану).
 
20. Стаття 5. Особливості передачі та відчуження комунального майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
 
21. 1. З ініціативою щодо безоплатної передачі комунального майна у державну власність до відповідної місцевої ради звертаються:
 
22. для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану — військове командування;
 
23. для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, — військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.
 
24. 2. Передача комунального майна у державну власність здійснюється за рішенням:
 
25. сільських, селищних, міських, районних у містах рад — щодо об’єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад;
 
26. районних, обласних рад — щодо об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.
 
27. 3. У разі неможливості прийняття місцевою радою рішення про передачу комунального майна у державну власність таке рішення приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради з наступним його затвердженням відповідною радою.
 
28. 4. Передача комунального майна у державну власність у разі прийняття про це відповідного рішення оформляється актом приймання-передачі, який підписується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради і уповноваженою особою військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, та скріплюється печатками місцевої ради і військового командування чи органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.
 
29. В акті приймання-передачі зазначаються:
 
30. назва місцевої ради та військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану;
 
31. повне найменування, місцезнаходження, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію та ідентифікаційний код юридичної особи, за якою було закріплене майно;
 
32. відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);
 
33. опис майна, достатній для його ідентифікації, у тому числі для нерухомого майна — місцезнаходження, для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) — відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.
 
34. До акта приймання-передачі додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його передачу чи відчуження.
 
35. 5. Право власності на майно виникає з дати підписання акта приймання-передачі.
 
36. 6. У разі неможливості прийняття рішення як відповідною місцевою радою, так і сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або у разі незатвердження рішення зазначеного голови відповідною місцевою радою комунальне майно примусово відчужується для потреб оборони за рішенням військового командування або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, за рішенням військового командування, органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.
 
37. Стаття 6. Вимоги до акта про примусове відчуження або вилучення майна
 
38. 1. Відчуження або вилучення майна оформляється актом. Бланк акта про примусове відчуження або вилучення майна (далі — акт) є документом суворої звітності, що виготовлений за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
39. В акті зазначаються:
 
40. назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення;
 
41. відомості про власника (власників) майна:
 
42. - для юридичних осіб — повне найменування, місцезнаходження, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію та ідентифікаційний код;
 
43. - для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів, крім осіб, які з релігійних або інших переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку у паспорті;
 
44. відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);
 
45. опис майна, достатній для його ідентифікації. Для нерухомого майна –відомості про місцезнаходження (адреса), для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) — відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;
 
46. сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).
 
47. 2. Акт підписується уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.
 
48. 3. Право власності на майно виникає з дати підписання акта.
 
49. 4. У разі примусового відчуження майна до акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.
 
50. 5. Особа, у якої відчужується або вилучається майно, має право на ознайомлення з актом про примусове відчуження або вилучення майна.
 
51. Примірник акта та документа, що містить висновок про вартість майна, вручається під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно, або її уповноваженому представнику.
 
52. Стаття 7. Оцінка майна
 
53. 1. Оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
 
54. 2. У разі неможливості залучити до оцінки майна суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання така оцінка проводиться суб’єктами оціночної діяльності — органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
 
55. Стаття 8. Право на відшкодування вартості майна
 
56. 1. Право на відшкодування вартості майна (далі — компенсація) у разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану мають юридичні особи комунальної і приватної форми власності та фізичні особи, у яких відчужені будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, і відповідно їх правонаступники та спадкоємці.
 
57. Стаття 9. Фінансування компенсації та заходів з примусового відчуження або вилучення майна
 
58. 1. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з попереднім повним відшкодуванням його вартості здійснюється військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету до підписання акта.
 
59. 2. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за рахунок коштів державного бюджету.
 
60. 3. Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат з оцінки майна, яке відчужується, здійснюються військовим командуванням, органом, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення, за рахунок коштів державного бюджету.
 
61. Стаття 10. Порядок отримання компенсації за примусово відчужене майно
 
62. 1. Попереднє повне відшкодування вартості примусово відчуженого майна здійснюється на підставі документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, що проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.
 
63. 2. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану звертається до військового комісаріату за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт та документ, що містить висновок про вартість майна.
 
64. 3. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму надзвичайного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму надзвичайного стану звертається до органу, що прийняв рішення про таке відчуження, за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт та документ, що містить висновок про вартість майна.
 
65. 4. Порядок розгляду заяв та здійснення виплат з метою наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
66. Стаття 11. Порядок повернення примусово відчуженого майна, що збереглося
 
67. 1. У разі коли після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.
 
68. 2. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили.
 
69. У разі повернення майна у особи поновлюється право власності на нього. Одночасно особа зобов’язується повернути компенсацію, яка була одержана нею у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання майна.
 
70. Стаття 12. Вирішення спорів
 
71. 1. Спори, пов’язані з відшкодуванням вартості примусово відчуженого майна, вирішуються в судовому порядку.
 
72. Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства про відшкодування вартості майна та повернення примусово відчуженого майна
 
73. 1. Особи, винні у порушенні законодавства про відшкодування вартості примусово відчуженого майна та повернення примусово відчуженого майна, що збереглося, несуть відповідальність згідно із законом.
 
74. Стаття 14. Прикінцеві положення
 
75. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
76. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
77. 1) в абзаці першому частини шостої статті 353 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) слова «, якщо це можливо» замінити словами «у судовому порядку»;
 
78. 2) у Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176):
 
79. статтю 16 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
80. «6) примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб.»;
 
81. статтю 25 доповнити частиною такого змісту:
 
82. «Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних та фізичних осіб, після скасування правового режиму надзвичайного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку.»;
 
83. 3) у Законі України «Про правовий режим воєнного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 224; 2010 р., № 12, ст. 119):
 
84. доповнити частину першу статті 15 пунктом 19 такого змісту:
 
85. «19) примусово відчужувати або вилучати майно у юридичних та фізичних осіб для потреб оборони.»;
 
86. статтю 23 викласти у такій редакції:
 
87. «Стаття 23. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна, що збереглося
 
88. Примусове відчуження об’єктів права власності у юридичних і фізичних осіб у зв’язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану тягне за собою відшкодування їх вартості в порядку, визначеному законом.
 
89. Якщо майно, що було примусово відчужене, після скасування правового режиму воєнного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку.».