Кількість абзаців - 76 Таблиця поправок


Про державну підтримку малого підприємництва" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва"      Проект Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва"  
1. Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою створення умов для розширення впровадження економічних реформ в суспільстві.   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "реформ у суспільстві" замінити словами "ринкових реформ в Україні".  
Враховано   Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні.  
    -2- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
В преамбулі після слів "з метою створення умов для" ... записати: "якнайшвидшого виходу із тяжкої економічної кризи, що причинили економічні реформи в суспільстві"  
Враховано частково    
2. Стаття 1. Мета державної підтримки малого підприємництва   -3- Литюк А.І. (в.о. № 56)
Впорядкувати структуру законопроекту для чого статті 1 та 4 в новій редакції законопроекту поміняти місцями.  
Враховано   Стаття 1 (4). Мета державної підтримки малого підприємництва  
3. Метою державної підтримки малого підприємництва є:      Метою державної підтримки малого підприємництва є:  
4. 1) створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;      1) створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;  
5. 2) сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва;   -4- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
Стаття 1 пункт 2 записати: "становлення малого підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці і сталого позитивного розвитку суспільства"  
Враховано   2) сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці та забезпечення сталого позитивного розвитку суспільства;  
6. 3) підтримка вітчизняних виробників;      3) підтримка вітчизняних виробників;  
7. 4) формування умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.      4) формування умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.  
8. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
9. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності та виду діяльності, в тому числі тих, що здійснюють діяльність у галузі сільського господарства.   -5- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
У першому абзаці статті 2 вилучити слова: "та виду діяльності" і в кінці доповнити: "крім суб'єктів малого підприємництва, що займаються реалізацією продукції іноземних виробників"  
Враховано   Дія цього Закону поширюється на суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності, у тому числі тих, що здійснюють діяльність у галузі сільського господарства.  
10. Дія цього Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, суб'єкти підприємницької діяльності, в статутному фонді яких частки вкладів, що належать юридичним особам-засновникам та учасникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків.   -6- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
Абзац другий статті 2 викласти в такій редакції: "Дія цього Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти або провадять спільну діяльність, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи, яки здійснюють торгівлю підакцизними товарами".  
Враховано   Дія цього Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, які є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належіть юридичним особам-засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків. Стаття 3. Законодавство України про державну підтримку малого підприємництва Відносини щодо державної підтримки малого підприємництва регулюються цим Законом, Законом України "Про підприємництво" та іншими нормативно-правовими актами України.  
    -7- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Проект необхідно доповнити статтею "Законодавство України про державну підтримку малого підприємництва" наступного змісту: "Відносини щодо державної підтримки малого підприємництва регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього. У випадку встановлення Законами України інших умов щодо малих підприємств, застосовуються правила цього Закону. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана ВРУ, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про державну підтримку малого підприємництва, то застосовуються правила міжнародного договору"  
Враховано частково    
11. Стаття 3. Поняття суб'єктів малого підприємництва   -8- Козак Я.І. (в.о. № 150)
Необхідно відокремити поняття малого і середнього бізнесу, оскільки не викликає сумніву, що різниця між ними має бути чітко вказаною (відхилити).  
Відхилено   Стаття 4 (1). Поняття суб'єктів малого підприємництва  
12. Суб'єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичної особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 000 євро.   -9- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Замінити слова "500000 євро" словами "500000 гривень".  
Відхилено   Суб'єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг валового доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 000 євро.  
    -10- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
У абзаці першому статті 3 після слів "за звітний період" доповнити слова "(календарний рік)", а слова "річного валового доходу" та цифру і слово "500000 євро" замінити відповідно на: "виручки" та "1 млн. гривень". Також слід зазначити, що поняття суб'єктів підприємницької діяльності необхідно узгодити з Указом Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 "Про спрощену систему оподаткування суб'єктів малого підприємництва". Враховуючи, що цим Указом вже визначено способи особливого (по суті - пільгового) оподаткування суб'єктів малого підприємництва, а також їх спрощену систему обліку та звітності, то відповідні положення стосовно оподаткування і звітності з проекту Закону слід виключити, або викласти їх у відповідності з Указом.  
Враховано частково    
13. Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.      Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відокремлених підрозділів.  
14. Стаття 4. Основні напрямки державної підтримки малого підприємництва      Стаття 5. Основні напрямки державної підтримки малого підприємництва  
15. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими напрямками:      Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими напрямками:  
16. 1) формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва;      1) формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва;  
17. 2) встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва, що передбачаються державною та регіональними програмами підтримки малого підприємництва;   -11- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті другому статті 4 слова "та реґіональними" замінити словами "реґіональними та місцевими".  
Відхилено   2) встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва;  
    -12- Литюк А.І. (в.о. № 56)
У пункті другому статті 4 пропоную вилучити слова "що передбачаються державною та реґіональними програмами підтримками малого підприємництва.  
Враховано    
    -13- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
Виключити пункт статті 4 встановлення системи пільг, оскільки порядок встановлення пільг визначений Законом України від 14 жовтня 1998 року №171-XIV "Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), інших податкових баз, а також пільг щодо оподаткування".  
Відхилено    
    -14- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
Пункт другий статті 4 пропоную вилучити як такий, що суперечить Закону про бюджет на 2000 рік, бюджетній резолюції на 2001 рік, Урядовій програмі.  
Відхилено    
18. 3) запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності;   -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті третьому статті 4 слова "запровадження спрощеної" замінити словами "подальше спрощення".  
Відхилено   3) запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності;  
    -16- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Проект необхідно доповнити статтею "Спрощений порядок державної реєстрації суб'єктів малого підприємництва" в якому прописати сталий та вичерпний перелік документів, необхідних для реєстрації малого підприємства та передбачити, крім іншого, що розмір статутних фондів малих підприємств, якщо їх наявність є обов'язковою, зменшується на 50% порівняно з величиною, визначеною законодавством для відповідної організаційно-правової форми підприємства  
Відхилено    
19. 4) фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;      4) фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;  
20. 5) залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставки продукції (робіт, послуг) для державних потреб.      5) залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставки продукції (робіт, послуг) для державних та реґіональних потреб.  
21. Стаття 5. Органи, що здійснюють державну підтримку малого підприємництва      Стаття 6. Органи, що здійснюють підтримку малого підприємництва  
22. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.   -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 5 після слів "центральними органами виконавчої влади" доповнити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим".  
Відхилено   Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва, іншими центральними органами виконавчої влади.  
    -18- Литюк А.І. (в.о. № 56)
У частині першій статті 5 слова "місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування" виключити.  
Враховано    
23. Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень сприяє розвитку підприємництва, спрямовує, координує і контролює діяльність центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики щодо підтримки малого підприємництва.   -19- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 5 абзац другий викласти в такій редакції: "Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень сприяє розвитку підприємництва, спрямовує, координує і контролює діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики щодо підтримки малого підприємництва). Тобто Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади спрямовує, координує і контролює... усі органи виконавчої влади".  
Враховано частково   Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень сприяє розвитку підприємництва, спрямовує, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики щодо підтримки малого підприємництва.  
24. Центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва в межах своїх повноважень формує та забезпечує реалізацію державної політики розвитку малого підприємництва.   -20- Литюк А.І. (в.о. № 56)
У частині третій статті 5 слова "формує та забезпечує реалізацію" замінити на слова "бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації".  
Враховано   Центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва в межах своїх повноважень бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики розвитку малого підприємництва.  
    -21- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Виключити частину третю статті 5.  
Відхилено    
25. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції розробляють, затверджують реґіональні програми підтримки малого підприємництва та контролюють їх виконання.   -22- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину четверту статті 5 доповнити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим", а після слів "розробляють, затверджують реґіональні " доповнити словами "республіканську в Автономній Республіці Крим, місцеві".  
Враховано частково   Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, реґіональні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на підставі національної програми в межах своєї компетенції розробляють, погоджують та затверджують відповідні програми підтримки малого підприємництва та контролюють їх виконання.  
    -23- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 5 абзац четвертий викласти в такій редакції: "Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції розробляють, затверджують реґіональні програми підтримки малого підприємництва та контролюють їх виконання"  
Враховано частково    
26. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право розробляти та затверджувати спеціальні програми підтримки малого підприємництва в регіоні.   -24- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину п'яту статті 5 виключити як таку, що дублює частину четверту.  
Враховано    
    -25- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Абзац п'ятий статті 5 вилучити, тому що право розробляти і затверджувати спеціальні програми підтримки малого підприємництва в реґіоні, надано органам місцевого самоврядування в статті 43-16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" А місцеві органи виконавчої влади, виконують програми Кабінету Міністрів України і приймають участь у розробці реґіональних програм.  
Враховано    
27. На основі визначених пріоритетів місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своєї компетенції:   -26- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину шосту статті 5 перше речення після слова "визначених пріоритетів" доповнити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим,"  
Враховано   На основі визначених пріоритетів Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, реґіональні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своєї компетенції:  
    -27- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Немає розмежування компетенції місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо підтримки малого підприємництва  
Відхилено    
28. готують пропозиції про встановлення для суб'єктів малого підприємництва податкових та інших пільг;   -28- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
Абзац 7 статті 5 пропоную вилучити з тих же мотивів, що і попередній (пункт2 статті 4)  
Відхилено   готують пропозиції про встановлення для суб'єктів малого підприємництва податкових та інших пільг;  
29. приймають рішення про виділення та використання коштів з бюджетів та позабюджетних фондів для підтримки малого підприємництва;   -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина шосту в пункті другому статті 5 після слів "використання коштів з" доповнити словом "місцевих".  
Враховано частково   приймають рішення про виділення та використання коштів відповідних бюджетів та позабюджетних коштів для підтримки малого підприємництва;  
30. сприяють діяльності об'єднань суб'єктів малого підприємництва;      сприяють діяльності об'єднань суб'єктів малого підприємництва;  
31. сприяють залученню суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для державних реґіональних та місцевих потреб.      сприяють залученню суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для державних та реґіональних потреб.  
32. Стаття 6. Програми підтримки малого підприємництва      Стаття 7. Програми підтримки малого підприємництва  
33. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється відповідно до державної та регіональних програм підтримки малого підприємництва, які затверджуються відповідно до законодавства.   -30- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 6 слова "та реґіональних" замінити ", реґіональних та місцевих", а слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Враховано частково   Підтримка малого підприємництва здійснюється відповідно до національної, Автономної Республіки Крим, реґіональних та місцевих програм підтримки малого підприємництва, які затверджуються відповідно до законодавства.  
    -31- Литюк А.І. (в.о. № 56)
У частині першої статті 6 замість слів "державна та реґіональна" написати " національної, Автономної Республіки Крим, реґіональних та місцевих"  
Враховано    
34. Програми підтримки малого підприємництва включають положення про:      Програми підтримки малого підприємництва включають положення про:  
35. фінансово-кредитну допомогу суб'єктам малого підприємництва;   -32- Литюк А.І. (в.о. № 56)
Пункт перший частини другої статті 6 викласти в такій редакції: "фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб'єктів малого підприємництва"  
Враховано   фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб'єктів малого підприємництва;  
36. забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у виконанні поставок для державних та регіональних потреб;   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій, пункті другому статті 6 слова "та реґіональних" замінити словами "реґіональних та місцевих".  
Враховано   забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у виконанні поставок для державних, реґіональних та місцевих потреб; вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності; сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва;  
    -34- Литюк А.І. (в.о. № 56)
Частину другу статті 6 доповнити третім пунктом такого змісту: "вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності, сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва;"  
Враховано    
37. встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва, в тому числі пом'якшення податкової політики;   -35- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
У статті 6 слова: "встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва ..." і до кінця речення вилучити.  
Враховано частково   пропозиції щодо встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва, у тому числі пом'якшення податкової політики;  
38. допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні.      допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні.  
39. Фінансове забезпечення виконання програм підтримки малого підприємництва провадиться за рахунок Державного та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших джерел фінансування.   -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 6 вилучити слова "та інших джерел фінансування".  
Враховано частково   Фінансове забезпечення виконання програм підтримки малого підприємництва провадиться за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів, одержаних від приватизації державного і відчуження комунального майна та інших не заборонених законом джерел фінансування.  
    -37- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 6 абзац сьомий викласти у такій редакції: "Фінансове забезпечення виконання програм підтримки малого підприємництва провадиться за рахунок Державного та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів, одержаних від приватизації державного і відчуження комунального майна, та інших, не заборонених законом, джерел фінансування"  
Враховано    
    -38- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Останні дві частини статті 6 вилучити.  
Відхилено    
    -39- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
У передостанньому абзаці статті 6 вилучити слова: "за рахунок Державного та місцевих бюджетів", а також "у тому числі коштів, одержаних від приватизації державного майна".  
Відхилено    
40. Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого підприємництва визначається у видатковій частині Державного бюджету України та Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва. Контроль за цільовим використанням цих коштів здійснюється Міністерством фінансів України.   -40- Литюк А.І. (в.о. № 56)
В частині 4 статті 6 передбачено, що контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на підтримку малого підприємництва покладається на Міністерство фінансів України. Натомість, згідно чинного законодавства такі функції мають виконувати органи державного контрольно-ревізійного управління, рахункова палата .  
Враховано   Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого підприємництва визначається у видатковій частині Державного бюджету України та Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва. Контроль за цільовим використанням цих коштів здійснюється Рахунковою палатою та органами державної контрольно-ревізійної служби. Стаття 8. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва є комплексом заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва затверджується Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону. Заходи щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України, обсяги їх бюджетного фінансування на наступний рік затверджуються Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України. Кабінет Міністрів України щорічно разом з проектом Закону України про Державний бюджет України на наступний рік подає на розгляд Верховній Раді України інформацію про стан виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва та обґрунтування виділення коштів на виконання заходів щодо реалізації Національної програми на сприяння розвитку малого підприємництва на наступний бюджетний рік із зазначенням джерел фінансування. Відбір проектів по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва здійснюється на конкурсних засадах. Положення про проведення конкурсів проектів затверджується Кабінетом Міністрів України". Стаття 9. Автономної Республіки Крим, реґіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві органи виконавчої влади виходячи з своїх потреб і можливостей відповідно до визначених у Національній програмі сприяння розвитку малого підприємництва пріоритетів розробляють програми підтримки малого підприємництва Автономної Республіки Крим, реґіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва. Програма підтримки малого підприємництва Автономної Республіки Крим, реґіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування".  
    -41- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину четверту статті 6 доповнити: "У місцевих бюджетах також можуть передбачатись кошти на підтримку малого підприємництва".  
Враховано    
    -42- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
Останній абзац статті 6 вилучити.  
Відхилено    
    -43- Литюк А.І. (в.о. № 56)
Доповнити законопроект статтями 8 та 9 такого змісту: "Стаття 8. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва є комплексом заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва приймається Верховною Радою України як Закон. Заходи щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України, обсяги їх бюджетного фінансування на наступний рік затверджуються Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України. Кабінет Міністрів України щорічно разом з проектом Закону України про Державний бюджет України на наступний рік подає на розгляд Верховній Раді України інформацію про стан виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва та обґрунтування використання коштів на виконання заходів щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва наступний бюджетний рік із зазначенням джерел фінансування. Відбір проектів по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва здійснюється на конкурсних засадах. Положення про проведення конкурсів проектів затверджується Кабінетом Міністрів України". Стаття 9. Автономної Республіки Крим, реґіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві органи виконавчої влади виходячи з своїх потреб і можливостей відповідно до визначених у Національній програмі сприяння розвитку малого підприємництва пріоритетів розробляють програми підтримки малого підприємництва Автономної Республіки Крим, реґіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва. Програма підтримки малого підприємництва Автономної Республіки Крим, реґіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва затверджуються відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними радами та органами місцевого самоврядування."  
Враховано    
41. Стаття 7. Формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва      Стаття 10. Формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва  
42. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється шляхом створення мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів.   -44- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
Перший абзац статті 7 в кінці доповнити словами "...надання приміщень та обладнання для їх діяльності".  
Враховано   Державна підтримка малого підприємництва щодо формування його інфраструктури здійснюється шляхом створення та забезпечення діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо.  
    -45- Литюк А.І. (в.о. № 56)
Перший абзац статті 7 викласти в такій редакції" "Державна підтримка малого підприємництва щодо формування його інфраструктури здійснюється шляхом створення та забезпечення діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів та інш".  
Враховано    
43. Основними завданнями таких утворень є:      Основними завданнями таких організацій є:  
44. консультування з питань законодавства України;      консультування з питань законодавства України;  
45. надання інформації щодо здійснення державної підтримки суб'єктів малого підприємництва;      надання інформації щодо здійснення державної підтримки суб'єктів малого підприємництва;  
46. надання інформації щодо наявності в реґіоні необхідності використання послуг (товарів), що виготовляються суб'єктами малого підприємництва, які розташовані на території реґіону;      надання інформації щодо наявності в реґіоні необхідності використання послуг (товарів), що виготовляються суб'єктами малого підприємництва, які розташовані на території реґіону;  
47. підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу суб'єктів малого підприємництва.      підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу суб'єктів малого підприємництва.  
48. Фінансування діяльності зазначених організацій забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.   -46- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Останню частину статті 7 вилучити.  
Враховано    
    -47- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
Останній абзац статті 7 вилучити  
Враховано    
49. Стаття 8. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва   -48- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
Пропонуємо статтю 8 цього проекту виключити з наступних причин: - на даний час законодавчо встановлено можливість застосувати суб'єктам малого підприємництва спрощену систему оподаткування і для необхідності її існування в подальшому доцільно вносити пропозиції стосовно відображення такої системи оподаткування в проекті Податкового кодексу України, як до законопроекту, що врегульовуватиме всі аспекти і нюанси оподаткування, зважаючи на можливість запровадження мораторію після його прийняття, а не встановлення такої можливості в цьому законопроекті; - щодо можливості застосування спрощеної системи бухгалтерського обліку, то вбачається доцільним вирішувати це питання шляхом внесення відповідних змін і доповнень до існуючого законодавства, яким регулюється порядок проведення бухгалтерського обліку в Україні.  
Відхилено   Стаття 11. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва  
50. Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України може бути застосована спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає:   -49- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 8 абзац перший викласти у такій редакції: "Для суб'єктів малого підприємництва в порядку встановленому законодавством України застосовується спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає:…"  
Враховано   Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України застосовується спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка може передбачати:  
51. заміну сплати встановлених законодавством податків і обов'язкових платежів сплатою єдиного податку;      заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) сплатою єдиного податку;  
52. застосування спрощеної форми ведення документації бухгалтерського обліку та звітності.      застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку та звітності.  
53. Порядок ведення спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок ведення спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності визначається Кабінетом Міністрів України.  
54. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності може застосовуватись поряд з діючою системою оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва.   -50- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 8 після слів "застосовуватись поряд з" слово "діючою" доповнити словом "загальною".  
Враховано   Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності застосовується поряд з діючою загальною системою оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва.  
    -51- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 8 абзац п'ятий викласти у такій редакції: "Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності застосовується поряд з діючою системою оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва  
Враховано    
55. Стаття 9. Участь суб'єктів малого підприємництва в державних програмах, виробництві товарів (робіт, послуг) для державних потреб   -52- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Назву статті 9 викласти у такій редакції: "Участь суб'єктів малого підприємництва в державних та реґіональних програм, виробництві товарів (робіт, послуг) для державних потреб"  
Враховано   Стаття 12. Участь суб'єктів малого підприємництва у виконанні науково-технічних і соціально-економічних програмах, здійсненні поставок продукції (робіт, послуг) для державних і реґіональних потреб  
    -53- Литюк А.І. (в.о. № 56)
Назву статті 9 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Участь суб'єктів малого підприємництва у виконанні науково-технічних і соціально-економічних програмах здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для державних і реґіональних потреб".  
Враховано    
56. В сфері забезпечення гарантованого ринку збуту для суб'єктів малого підприємництва, розширення виробничих потужностей передбачаються такі форми підтримки малого підприємництва:      З метою забезпечення гарантованого ринку збуту для суб'єктів малого підприємництва, розширення виробничих потужностей передбачаються такі форми підтримки малого підприємництва:  
57. - забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва в державних соціально-економічних, виробничо-економічних, інвестиційних, екологічних та інших програмах;   -54- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Абзаци другий, третій, четвертий після слова "…державних…" доповнити словами "…та реґіональних…"  
Враховано   - забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва в державних та реґіональних соціально-економічних, інвестиційних, екологічних та інших програмах;  
58. - залучення суб'єктів малого підприємництва до формування, розміщення і виконання на договірній основі державних замовлень на виконання робіт, надання послуг для задоволення державних потреб.      - залучення суб'єктів малого підприємництва до формування, розміщення і виконання на договірній основі державних та реґіональних замовлень на виконання робіт, надання послуг для задоволення державних потреб.  
59. Участь суб'єктів малого підприємництва в державних програмах, залучення їх до виконання державних замовлень здійснюється на конкурсних засадах.      Участь суб'єктів малого підприємництва в державних та реґіональних програмах, залучення їх до виконання державних та реґіональних замовлень здійснюється на конкурсних засадах.  
60. Стаття 10. Фінансово-кредитна підтримка суб'єктів малого підприємництва   -55- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 10 вилучити.  
Відхилено   Стаття 13. Фінансово-кредитна підтримка суб'єктів малого підприємництва  
    -56- Козак Я.І. (в.о. № 150)
Фінансово-кредитна підтримка суб'єктів малого підприємництва, стаття 10, яка має здійснюватись Українським фондом підтримки підприємництва, може спричинити виникнення проблем зі зловживанням бюджетними коштами. У зв'язку з цим необхідно закласти норми для того, щоб діяльність вищевказаного розпорядника коштів була б якомога прозорішою як для держави, так і для громадськості.  
Враховано в статті 7 нової редакції законопроекту   
61. Фінансове забезпечення реалізації державної політики в сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї компетенції на загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва, на реґіональному рівні - реґіональні фонди підтримки підприємництва.   -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу статті 10 наприкінці доповнити текстом ", на місцевому рівні - місцеві фонди підтримки підприємництва".  
Враховано   Фінансове забезпечення реалізації державної політики в сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї компетенції на загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва, на реґіональному рівні - реґіональні фонди підтримки підприємництва, на місцевому рівні - місцеві фонди підтримки підприємництва  
62. Реґіональні фонди підтримки підприємництва є юридичними особами, засновниками яких можуть бути місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Український фонд підтримки підприємництва тощо.   -58- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину другу статті 10 після слова "Реґіональні" доповнити словами "та місцеві", наприкінці слово "тощо" замінити текстом ", юридичні та фізичні особи".  
Враховано   Реґіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва є юридичними особами, засновниками яких можуть бути місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Український фонд підтримки підприємництва, юридичні та фізичні особи.  
63. Кошти Українського фонду та реґіональних фондів підтримки підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, коштів, одержаних від приватизації державного майна, інших коштів.   -59- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В абзаці третьому статті 10 після слів "…державного…" доповнити словами "…та відчуження комунального…"  
Враховано   Кошти Українського фонду, реґіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, коштів, одержаних від приватизації державного та відчуження комунального майна, інших коштів.  
    -60- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 10 слова "та реґіональних" замінити словами ", реґіональних та місцевих", а наприкінці вилучити текст ", інших коштів".  
Враховано частково    
    -61- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
У третьому абзаці статті 10 вилучити слова: "бюджетних коштів ..., одержаних від приватизації державного майна,"  
Відхилено    
64. Зазначені фонди є неприбутковими організаціями.      Зазначені фонди є неприбутковими організаціями.  
65. Фінансова підтримка малого підприємництва здійснюється зазначеними фондами за передбаченими відповідними програмами напрямами через уповноважені банки, які визначаються за результатами тендеру.      Фінансова підтримка малого підприємництва здійснюється зазначеними фондами за передбаченими відповідними програмами напрямами через уповноважені банки, які визначаються за результатами тендеру.  
66. Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки підприємництва визначається Кабінетом Міністрів України.   -62- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В проекті необхідно чітко реґламентувати всі питання діяльності Українського фонду підтримки підприємництва.  
Відхилено   Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки підприємництва визначається Кабінетом Міністрів України.  
67. Стаття 11. Прикінцеві положення      Стаття 14. Прикінцеві положення  
68. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
69. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій статті 11 слова "прийняті" замінити словами "що набрали чинності".  
Відхилено   2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
70. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня прийняття цього Закону:   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій, реченні першому слова "прийняття цього Закону" замінити словами "набуття чинності цим Законом".  
Враховано   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
71. підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;   -65- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій, пункті першому статті 11 слова "пропозиції щодо" замінити словами "проекти законів для".  
Відхилено   підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
72. прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;      прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;  
73. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
74. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -66- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт четвертий частині третій статті 11 викласти у редакції: "забезпечити приведення міністерствами, іншими органами центральної виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.  
75. 4. Якщо до законодавства України будуть внесені зміни, які погіршують умови діяльності суб'єктів малого підприємництва, до суб'єктів малого підприємництва, що діяли на час прийняття таких змін, протягом трьох наступних років, починаючи з дати внесення цих змін, буде застосовуватись законодавство, що діяло до прийняття відповідних змін.   -67- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину четверту статті 11 виключити.  
Враховано    
    -68- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
Пункт 4 статті 11 - вилучити  
Враховано