Кількість абзаців - 362 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про ліцензування певних видів господарської діяльності'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
 
   Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами), виклавши його у такій редакції:
 
   І. Внести зміни до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами), виклавши його в такій редакції:
 
4. «ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   «ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про ліцензування певних видів
 
   Про ліцензування певних видів
 
6. господарської діяльності
 
   господарської діяльності
 
7. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, зокрема визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, правові та організаційні засади їх ліцензування, порядок діяльності органів ліцензування та здійснення державного контролю у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності, встановлює відповідальність суб’єктів господарювання і органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності.
 
      
8. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
9. 1.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
10. 1)анулювання ліцензії — позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження ліцензованого виду діяльності;
 
   1) анулювання ліцензії — позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
11. 2)виробництво — господарська діяльність, спрямована на виготовлення (включаючи всі стадії технологічного процесу) продукції та подальшу її реалізацію;
 
-1- Ляпіна К.М.
Підпункт 2 викласти в такій редакції:
"виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском
продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також
реалізацію продукції власного виробництва"
 
Враховано   2) виробництво (виготовлення) – господарська діяльність, пов'язана з випуском продукції, що включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;
 
12. 3)додаток до ліцензії — документ встановленого зразка, що є невід’ємним доповненням до ліцензії;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 статті 1 виключити
 
Відхилено   3) додаток до ліцензії — документ встановленого зразка, що є невід’ємним доповненням до ліцензії;
 
13. 4)Єдиний ліцензійний реєстр — автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку даних ліцензійних реєстрів та відомостей про органи ліцензування;
 
-3- Ляпіна К.М.
Підпункт 4 доповнити словами "яка формується і ведеться спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування "
 
Враховано   4) Єдиний ліцензійний реєстр — автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку даних ліцензійних реєстрів та відомостей про органи ліцензування, яка формується і ведеться спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
 
14. 5)заявник — суб’єкт господарювання, що зареєстрований відповідно до закону і подав заяву до органу ліцензування для отримання ліцензії на провадження ліцензованого виду діяльності;
 
-4- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 статті 1 виключити
 
Враховано      
15. 6)ліцензійний реєстр — автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про ліцензіатів, яка формується і ведеться органом ліцензування відповідно до своєї діяльності у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності;
 
   5) ліцензійний реєстр — автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про ліцензіатів, яка формується і ведеться органом ліцензування відповідно до своєї діяльності у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності;
 
16. 7)ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження ліцензованого виду діяльності;
 
-5- Ляпіна К.М.
У підпункті 7 слова " ліцензованого виду діяльності" замінити словами " певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню"
 
Враховано   6) ліцензіат — суб’єкт господарювання, що одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
17. 8)ліцензія — документ, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку (у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку) за умови виконання ліцензійних умов;
 
-6- Ляпіна К.М.
Підпункт 8 викласти в такій редакції:
"ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської
діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення
Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов"
 
Враховано редакційно   7) ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності за умови виконання ліцензійних умов протягом визначеного строку ву разі його встановлення Кабінетом Міністрів України;
 
18. 9)ліцензований вид діяльності — вид господарської діяльності, визначений у переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, наведеному у статті 7 цього Закону, з урахуванням обмежень, установлених статтею 2 цього Закону;
 
-7- Кармазін Ю.А.
Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9) господарська діяльність — вид діяльності, визначений у переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, наведеному у статті 7 цього Закону, з урахуванням обмежень, установлених статтею 2 цього Закону»
 
Відхилено      
    -8- Ляпіна К.М.
Підпункт 9 виключити
 
Враховано    
19. 10)ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та спеціальних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованих видів діяльності;
 
-9- Ляпіна К.М.
Підпункт 10 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"ліцензійні умови - установлений відповідно до вимог законів
вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших
спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню"
 
Враховано   8) ліцензійні умови - установлений відповідно до законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання під час провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
 
20. 11)ліцензування — діяльність уповноважених у встановленому цим Законом порядку органів, спрямована на видачу, переоформлення та анулювання ліцензій, видачу дублікатів та копій ліцензій, ведення ліцензійних справ та забезпечення функціонування ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов та органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування, видачу розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
 
-10- Ляпіна К.М.
У пункті 11 частини першої статті 1 слова "та копій" замінити словами "витягів з ліцензійних реєстрів".
Далі по тексту слово "копію" замінити словами "витягу (витягів) з ліцензійних реєстрів" у відповідному відмінку
 
Враховано   9) ліцензування — діяльність уповноважених у встановленому цим Законом порядку органів, спрямована на видачу, переоформлення та анулювання ліцензій, видачу дублікатів, витягів з ліцензійних реєстрів, ведення ліцензійних справ та забезпечення функціонування ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов та органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування, видачу розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
 
21. 12)постійне місце провадження фізичною особою — підприємцем ліцензованого виду діяльності — територія, приміщення, інші об’єкти, де фізична особа — підприємець провадить ліцензований вид діяльності постійно та які у разі встановлення відповідних вимог до них ліцензійними умовами провадження відповідного виду діяльності відповідають цим ліцензійним умовам і належать суб’єкту господарювання на праві власності та/або користування;
 
-11- Ляпіна К.М.
Підпункт 12 виключити
 
Враховано      
22. 13)орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган;
 
   10) орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган;
 
23. 14)плата за ліцензію — разовий платіж, що вноситься суб’єктом господарювання за одержання ліцензії;
 
-12- Корж П.П.
У пункті 14 частини 1 статті 1 слова " плата за ліцензію" замінити словами "плата за видачу ліцензії"
 
Враховано   11) плата за видачу ліцензії — разовий платіж, що вноситься суб’єктом господарювання за одержання ліцензії;
 
24. 15)повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;
 
-13- Ляпіна К.М.
У підпункті 15 слова "після застосування санкцій за аналогічне порушення" виключити
 
Враховано   12) повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення ліцензійних умов;
 
25. 16)розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов — рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;
 
   13) розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов — рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;
 
26. 17)розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування — рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність в установлені ним строки усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування;
 
   14) розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування — рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність в установлені ним строки усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування;
 
27. 18)суб’єкт господарювання — зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності (крім органів виконавчої влади, державних колегіальних органів та органів місцевого самоврядування), яка провадить господарську діяльність, а також фізична особа — підприємець;
 
-14- Ляпіна К.М.
Пункт 18 частини першої статті 1 виключити
 
Враховано      
28. 19)торгівля — будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на товари.
 
   15) торгівля — будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, що передбачають передачу права власності на товари.
 
29. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
30. 1.Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів господарювання.
 
   1. Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів господарювання.
 
31. 2.Якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші умови ліцензування, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. Якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші умови ліцензування, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
32. 3.Дія цього Закону не поширюється на видачу ліцензій у таких сферах:
 
   3. Дія цього Закону не поширюється на видачу ліцензій у таких сферах:
 
33. 1)використання прав інтелектуальної власності;
 
   1) використання прав інтелектуальної власності;
 
34. 2)квотування товарів під час провадження зовнішньоекономічної діяльності;
 
   2) квотування товарів під час провадження зовнішньоекономічної діяльності;
 
35. 3)освіта в частині організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та здійснення державних закупівель.
 
   3) освіта в частині організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та здійснення державних закупівель.
 
36. 4. Види господарської діяльності, які не передбачені статтею 7 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.
 
   4. Види господарської діяльності, не передбачені статтею 8 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.
 
37. Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування
 
   Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування
 
38. 1.Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:
 
   1. Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:
 
39. 1)захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 
   1) захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 
40. 2)встановлення єдиного переліку певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
 
   2) встановлення єдиного переліку певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
 
41. 3)встановлення єдиного порядку ліцензування та переліку видів господарської діяльності та визначення певних видів господарської діяльності, порядок ліцензування яких встановлюється спеціальними законами, які регулюють відносини у відповідних сферах діяльності;
 
-15- Ляпіна К.М.
Пункт 3 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
"3) встановлення єдиного порядку ліцензування та переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню"
 
Враховано   3) встановлення єдиного порядку ліцензування та переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
 
42. 4)забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарювання.
 
-16- Ляпіна К.М.
Доповнити частину першу статті 3 пунктом такого змісту:
"5)пріоритетність використання, встановлених спеціальними законами, які регулюють відносини у відповідних сферах господарської діяльності, особливостей ліцензування окремих видів господарської діяльності "
 
Враховано   4) забезпечення рівних прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарювання;
5) пріоритетність використання, встановлену спеціальними законами, що регулюють відносини у відповідних сферах господарської діяльності, особливостей ліцензування окремих видів господарської діяльності.
 
43. 2.Ліцензування виду господарської діяльності запроваджується лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання цього виду господарської діяльності, якщо така діяльність стосується використання обмежених природних ресурсів та/або може становити загрозу життю чи здоров’ю людей, безпеці держави, навколишньому природному середовищу, національним інтересам, і ліцензування такої діяльності може фактично запобігти цим загрозам.
 
-17- Ляпіна К.М.
У частині другій слова "може",
"національним інтересам" виключити
 
Враховано   2. Ліцензування виду господарської діяльності запроваджується лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання цього виду господарської діяльності, якщо така діяльність стосується використання обмежених природних ресурсів та/або становить загрозу життю чи здоров’ю людей, безпеці держави, навколишньому природному середовищу, і ліцензування такої діяльності може фактично запобігти цим загрозам.
 
44. 3.Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.
 
   3. Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.
 
45. 4.Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на провадження певного виду господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.
 
-18- Ляпіна К.М.
Частину четверту статті 3 виключити
 
Враховано      
    -19- Кармазін Ю.А.
Після статті 3 доповнити, змінивши відповідно подальшу нумерацію статей, новою статтею 4 у такій редакції:
«Стаття 4. Здійснення ліцензування в електронній формі
1. Здобувач ліцензії має право звернутися в орган із заявою про надання ліцензії, ліцензіат - із заявою про переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії, заявою про припинення здійснення ліцензованого виду діяльності, заявою про видачу дубліката документа, що підтверджує наявність ліцензії, і направити передбачені цим законом повідомлення у формі електронних документів.
2. У разі, якщо зазначені в пункті 1 цієї статті заяви були отримані у формі електронних документів, орган ліцензування зобов'язаний забезпечити здійснення в електронній формі:
прийом та розгляд заяв і повідомлень;
ведення ліцензійної справи;
можливість для здобувача ліцензії дистанційно відстежувати стадії ліцензійної справи;
видачу документів у зв'язку із здійсненням ліцензування та ліцензійного контролю.
3. Орган з питань ліцензування зобов'язаний забезпечити здійснення в електронній формі ведення реєстрів, передбачених цим Законом.
4. Орган з питань ліцензування у зв'язку із здійсненням ліцензування та ліцензійного контролю взаємодіє в електронній формі з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями, які беруть участь у наданні державних послуг, а також з кандидатами на отримання ліцензій та ліцензіатами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. У випадку, якщо документ, який підтверджує наявність ліцензії, видається органом, що ліцензує в електронній формі, орган з питань ліцензування зобов'язаний видавати екземпляр документа, що підтверджує наявність ліцензії, письмово (у паперовому вигляді) за відповідним запитом заявника"
 
Відхилено    
46. Стаття 4. Повноваження державних органів у сфері ліцензування
 
   Стаття 4. Повноваження державних органів у сфері ліцензування
 
47. 1.Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.
 
   1. Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.
 
48. 2.Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснюють:
 
   2. Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснюють:
 
49. 1)Кабінет Міністрів України;
 
   1) Кабінет Міністрів України;
 
50. 2)спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;
 
   2) спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;
 
51. 3)органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України;
 
   3) органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України;
 
52. 4)уповноважені законом державні колегіальні органи;
 
   4) уповноважені законом державні колегіальні органи;
 
53. 5)Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в частині розроблення та реалізації державної політики ліцензування телерадіомовлення.
 
   5) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в частині розроблення та реалізації державної політики ліцензування телерадіомовлення.
 
54. Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування
 
   Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування
 
55. 1.Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
 
   1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
 
56. 1)розробляє основні напрями розвитку ліцензування;
 
   1) розробляє основні напрями розвитку ліцензування;
 
57. 2)розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування;
 
   2) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування;
 
58. 3)погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, які розробляються та приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;
 
   3) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, які розробляються та приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;
 
59. 4)погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови та порядок здійснення контролю за їх додержанням;
 
   4) погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови та порядок здійснення контролю за їх додержанням;
 
60. 5)визначає форми документів у сфері ліцензування, правила їх оформлення;
 
-20- Ляпіна К.М.
Підпункт 5 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"визначає форми документів (ліцензії, дублікату ліцензії, витяту з ліцензійного реєстру) у сфері ліцензування, правила їх оформлення"
 
Враховано   5) визначає форми документів (ліцензії, дубліката ліцензії, витягу з ліцензійного реєстру) у сфері ліцензування, правила їх оформлення;
 
61. 6)здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;
 
   6) здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;
 
62. 7)узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
 
   7) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
 
63. 8)здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування, дає роз’яснення щодо його застосування та видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
 
   8) здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування, дає роз’яснення щодо його застосування та видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
 
64. 9)утворює консультативно-дорадчий орган — Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування з метою залучення представників суб’єктів господарювання, експертів та громадськості, зокрема, до розгляду апеляцій ліцензіатів щодо анулювання ліцензій, затверджує положення про неї, формує та затверджує її склад, здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її діяльності;
 
   9) утворює консультативно-дорадчий орган — Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування з метою залучення представників суб’єктів господарювання, експертів та громадськості, зокрема, до розгляду апеляцій ліцензіатів щодо анулювання ліцензій, затверджує положення про неї, формує та затверджує її склад, здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її діяльності;
 
65. 10)організовує та забезпечує проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування органів ліцензування;
 
-21- Ляпіна К.М.
Підпункт 10 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"організовує та забезпечує проведення атестації працівників органів ліцензування"
 
Враховано   10) організовує та забезпечує проведення атестації фахівців органів ліцензування;
 
66. 11)організовує та забезпечує ведення Єдиного ліцензійного реєстру;
 
-22- Ляпіна К.М.
Підпункт 11 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"формує та веде Єдиний ліцензійний реєстр"
 
Враховано   11) формує та веде Єдиний ліцензійний реєстр;
 
67. 12)організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій.
 
-23- Ляпіна К.М.
Підпункт 12 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"замовляє бланки ліцензій та веде облік і звітність їх витрачання"
 
Враховано   12) замовляє бланки ліцензій та веде облік і звітність їх витрачання.
 
68. 2.Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування установлює порядок їх проведення та порядок атестації фахівців з ліцензування, здійснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників.
 
-24- Ляпіна К.М.
Частину другу викласти в такій редакції:
"для проведення атестації працівників органів ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування встановлює порядок її проведення та здійснює розроблення методичних рекомендацій"
 
Враховано редакційно   2. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування встановлює порядок атестації фахівців органів ліцензування та здійснює розроблення методичних рекомендацій.
 
69. 3.Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання.
 
-25- Ляпіна К.М.
У частині третій статті 5 слова " органами місцевого самоврядування", "та суб’єктами господарювання" .виключити
 
Враховано   3. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, державними колегіальними органами.
 
70. 4.Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування можуть бути оскаржені до суду.
 
   4. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування можуть бути оскаржені до суду.
 
71. Стаття 6. Орган ліцензування
 
   Стаття 6. Орган ліцензування
 
72. 1.Орган ліцензування:
 
   1. Орган ліцензування:
 
73. 1)забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;
 
   1) забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;
 
74. 2)затверджує ліцензійні умови провадження ліцензованого виду діяльності та порядок контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
 
   2) затверджує ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та порядок контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
 
75. 3)видає та переоформлює ліцензії, видає їх копії та дублікати, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;
 
-26- Ляпіна К.М.
Пункт третій частини першої статті 6 після слів " та дублікати" доповнити словами " витяги з ліцензійного реєстру"
 
Враховано   3) видає та переоформлює ліцензії, видає їх дублікати, витяги з ліцензійного реєстру, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;
 
76. 4)здійснює у межах своїх повноважень контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;
 
   4) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;
 
77. 5)видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 
   5) видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 
78. 6)анулює ліцензії;
 
   6) анулює ліцензії;
 
79. 7)веде ліцензійні справи;
 
   7) веде ліцензійні справи;
 
80. 8)формує і веде ліцензійний реєстр;
 
   8) формує і веде ліцензійний реєстр;
 
81. 9)забезпечує вчасне і в повному обсязі подання даних до Єдиного ліцензійного реєстру;
 
   9) забезпечує вчасне і в повному обсязі подання даних до Єдиного ліцензійного реєстру;
 
82. 10)забезпечує постійне висвітлення ходу та результатів своєї роботи у сфері ліцензування, зокрема рішень, роз’яснень, коментарів тощо, шляхом публікації відповідної інформації на власному офіційному веб-сайті та підтримує діалог з громадськістю, фахівцями і суб’єктами господарювання за допомогою засобів телекомунікацій.
 
   10) забезпечує постійне висвітлення ходу та результатів своєї роботи у сфері ліцензування, зокрема, рішень, роз’яснень, коментарів тощо, шляхом публікації відповідної інформації на власному офіційному веб-сайті та підтримує діалог з громадськістю, фахівцями і суб’єктами господарювання за допомогою засобів телекомунікацій.
 
83. 2. Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані іншим особам, у тому числі утвореним органом ліцензування, крім випадку, передбаченого цим Законом.
 
   2. Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані іншим особам, у тому числі утвореним органом ліцензування, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
84. 3. Орган ліцензування може делегувати відповідні повноваження своїм територіальним органам.
 
   3. Орган ліцензування може делегувати відповідні повноваження своїм територіальним органам.
 
85. 4. У разі коли Кабінет Міністрів України визначає органом ліцензування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні повноваження за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим можуть делегуватися міністерствам та республіканським комітетам Автономної Республіки Крим.
 
   4. У разі якщо Кабінет Міністрів України визначає органом ліцензування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні повноваження за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим можуть делегуватися міністерствам та республіканським комітетам Автономної Республіки Крим.
 
86. 5. Орган ліцензування не може доручати іншим особам (крім своїх територіальних органів) визначати спроможність суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови.
 
-27- Ляпіна К.М.
Частину п’яту статті виключити
 
Враховано   Стаття 7 Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування
1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності Єкспертно-апеляційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
2. Рішення Єкспертно-апеляційної ради з питань ліцензування мають характер експертних висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
3. До повноважень Єкспертно-апеляційної ради з питань ліцензування належать:
експертиза проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань ліцензування;
розроблення рекомендацій з основних проблем державної політики у сфері ліцензування;
надання попередніх висновків щодо пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності чи його скасування;
розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами
законодавства у сфері ліцензування;
аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.
4. До складу Єкспертно-апеляційної ради з питань ліцензування входять державні службові, науковці, інші фахівців та представники громадських організацій. Положення про Єкспертно-апеляційну раду з питань ліцензування та її склад
затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування очолює голова спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
6. До складу Єкспертно-апеляційної ради з питань ліцензування залучаються незалежні експерти та представники громадських організацій у кількості не
менш як двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.
7. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Єкспертно-апеляційної ради з питань ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
8. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування має право залучати для консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на
громадських засадах.
9. Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення (апеляції) розглядаються Єкспертно-апеляційною радою з питань ліцензування протягом двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.
10. Рішення Єкспертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймається більшістю голосів від загальної кількості членів цієї ради.
11. За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правових актів, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення
Єкспертно-апеляційної ради з питань ліцензування, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем Єкспертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
12. Рішення Єкспертно-апеляційної ради з питань ліцензування з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.
 
    -28- Кармазін Ю.А.
У статті 6 після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Органи з питань ліцензування формують відкриті та загальнодоступні державні інформаційні ресурси, що містять відомості з реєстрів ліцензій, положення про ліцензування конкретних видів діяльності, а також технічні регламенти та інші нормативні правові акти України, що встановлюють обов'язкові вимоги до ліцензованих видів діяльності, за винятком випадків, якщо в інтересах збереження державної або службової таємниці вільний доступ до таких ресурсів відповідно до законодавства України обмежено»
 
Відхилено    
    -29- Ляпіна К.М.
Доповнити проект статтею такого змісту:
"Стаття 7 Експертно-апеляційна рада
Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, створеним
при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У
своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією
України,законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертних
висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим
органом з питань ліцензування.
До компетенції експертно-апеляційної ради належать:
експертиза проектів нормативно-правових актів органів
виконавчої влади з питань ліцензування;
розроблення рекомендацій з основних проблем державної
політики у сфері ліцензування;
надання попередніх висновків щодо пропозицій органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування
певних видів господарської діяльності чи його скасування;
розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на
рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами
законодавства у сфері ліцензування;
аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення
ліцензування. Склад експертно-апеляційної ради формується з державних
службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських
організацій. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Експертно-апеляційну раду очолює голова спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування.
До складу експертно-апеляційної ради залучаються незалежні
експерти та представники громадських організацій у кількості не
менше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.
Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради здійснює
спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій
та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на
громадських засадах.
Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення
(апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом
двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації в спеціально
уповноваженому органі з питань ліцензування.
Рішення експертно-апеляційної ради приймається більшістю
голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.
За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правових
актів, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення
експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що
підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.
Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень
(апеляцій) є підставою для видання спеціально уповноваженим
органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування, допущених органом
ліцензування"
 
Враховано    
87. Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
 
   Стаття 8. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
 
88. 1.Видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до спеціальних законів з урахуванням норм цього Закону, якщо відповідні норми не встановлені спеціальними законами, є:
 
-30- Корж П.П.
Абзац перший частини 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності"
 
Враховано   1. Якщо спеціальними законами встановлені інші умови ліцензування певного виду господарської діяльності, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються норми спеціальних законів.
Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
    -31- Ляпіна К.М.
Абзац перший частини 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"1. Відповідно до вимог цього Закону ліцензуванню підлягають наступні види господарської діяльності.
Якщо спеціальними законами встановлені інші умови ліцензування певного виду господарської діяльності, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються норми спеціальних законів"
 
Враховано    
89. 1)банківська діяльність;
 
   1) банківська діяльність;
 
90. 2)професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 
   2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 
91. 3)діяльність з надання фінансових послуг;
 
   3) діяльність з надання фінансових послуг;
 
92. 4)зовнішньоекономічна діяльність;
 
   4) зовнішньоекономічна діяльність;
 
93. 5)діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
 
   5) діяльність у сфері телебачення і радіомовлення;
 
94. 6)діяльність у сфері телекомунікацій;
 
   6) діяльність у сфері телекомунікацій;
 
95. 7)діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 
   7) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 
96. 8)транспортування та постачання теплової енергії;
 
-32- Майборода С.Ф.
Шишкіна З.Л.
Пункт восьмий частини першої статті 7 перед словом «транспортування» доповнити словом «виробництво»
 
Враховано   8) виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
9) комбіноване виробництво теплової і електричної енергії;
 
    -33- Корж П.П.
Підпункт 8 викласти в такій редакції:
"діяльність у сфері теплопостачання"
 
Немає висновку    
    -34- Корж П.П.
Доповнити частину першу підпунктом такого змісту:
"діяльність з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії"
 
Враховано    
    -35- Ляпіна К.М.
Частину першої статті 7 доповнити пунктом в такій редакції:
"комбіноване виробництво теплової і електричної енергії""
 
Враховано    
97. 9)централізоване водопостачання та водовідведення;
 
-36- Ляпіна К.М.
Підпункт 9 частини першої статті 7 законопроекту викласти у такій редакції:
«9) централізоване водопостачання».
Доповнити частину першу статті 7 новим підпунктом 10 такого змісту:
«10)централізоване водовідведення».
У зв’язку з цим підпункти 10 – 16 вважати відповідно підпунктами 11 – 17..
 
Враховано   10) централізоване водопостачання;
11) централізоване водовідведення;
 
98. 10)діяльність на ринку природного газу;
 
   12) діяльність на ринку природного газу;
 
99. 11)діяльність у сфері освіти;
 
   13) діяльність у сфері освіти;
 
100. 12)виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 
   14) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 
101. 13)будівельна діяльність;
 
   15) будівельна діяльність;
 
102. 14)проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
 
   16) проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
 
103. 15)діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   17) діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
104. 16)надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом.
 
   18) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом.
 
105. 2.Видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до норм цього Закону, є:
 
   2. Видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону, є:
 
106. 1)розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
 
   1) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
 
107. 2)виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 
   2) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 
108. 3)діяльність, пов’язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
 
   3) діяльність, пов’язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
 
109. 4)діяльність, пов’язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
 
   4) діяльність, пов’язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
 
110. 5)виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 
   5) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 
111. 6)виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
 
   6) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
 
112. 7)виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
 
   7) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
 
113. 8)видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
   8) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
114. 9)збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
-37- Ляпіна К.М.
Пункт 9 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
"збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, переробка брухту і відходів дорогоцінних металів і сплавів"
 
Враховано   9) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, переробка брухту і відходів дорогоцінних металів і сплавів;
 
115. 10)заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 
   10) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 
116. 11)виробництво бензинів моторних, у тому числі сумішевих, палива дизельного та їх компонентів;
 
   11) виробництво бензинів моторних, у тому числі сумішевих, палива дизельного та їх компонентів;
 
117. 12)розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
 
   12) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
 
118. 13)розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
 
   13) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
 
119. 14)надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
   14)надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
120. 15)надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
   15) надання послуг у сфері технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
121. 16)збирання та використання інформації, яка становить кредитну історію;
 
   16) збирання та використання інформації, що становить кредитну історію;
 
122. 17)виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
-38- Ляпіна К.М.
Пункт 17 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
"виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності"
 
Враховано   17) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
 
123. 18)медична практика;
 
   18) медична практика;
 
124. 19)діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини);
 
   19) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини);
 
125. 20)переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
 
   20) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
 
126. 21)виробництво, імпорт лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 
-39- Ляпіна К.М.
У підпункті 21 слово "імпорт" виключити
 
Враховано   21) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 
127. 22)ветеринарна практика;
 
   22) ветеринарна практика;
 
128. 23)генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
 
   23) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
 
129. 24)торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
 
   24) торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
 
130. 25)виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 
   25) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 
131. 26)торгівля пестицидами та регуляторами росту рослин;
 
   26) торгівля пестицидами та регуляторами росту рослин;
 
132. 27)культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, продаж, ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;
 
   27) культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, продаж, ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
 
133. 28)транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом та її розподіл;
 
   28) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом та її розподіл;
 
134. 29)торгівля рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) та біогазом;
 
   29) торгівля рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) та біогазом;
 
135. 30)надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 
   30) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 
136. 31)надання послуг з охорони власності та громадян;
 
   31) надання послуг з охорони власності та громадян;
 
137. 32)проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 
   32) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 
138. 33)діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
   33) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
139. 34)діяльність митного брокера;
 
   34) діяльність митного брокера;
 
140. 35)надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 
   35) надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 
141. 36)діяльність туристичних операторів;
 
   36) діяльність туристичних операторів;
 
142. 37)посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 
   37) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 
143. 38)випуск та проведення лотерей;
 
   38) випуск та проведення лотерей;
 
144. 39)виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 
   39) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 
145. 40)діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.
 
   40) діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.
 
146. Стаття 8. Ліцензійні умови
 
   Стаття 9. Ліцензійні умови
 
147. 1.Ліцензійні умови є єдиним нормативно-правовим актом, положеннями якого встановлюються кваліфікаційні, організаційні, технологічні вимоги для провадження ліцензованого виду діяльності.
 
-40- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
"Ліцензійні умови установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та спеціальних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованих видів діяльності"
 
Враховано редакційно   1. Ліцензійні умови - установлений відповідно до вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та спеціальних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
 
148. 2.Форми заяв про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, видачу копії (копій) та дубліката ліцензії, форму додатка до ліцензії (у разі його необхідності) встановлюються у ліцензійних умовах.
 
-41- Ляпіна К.М.
У частині другій статті 8 і далі по тексту проекту Закону слова "видачу копії (копій) ліцензії" у всіх відмінках виключити
 
Враховано   2. Форми заяв про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, видачу дубліката ліцензії, форму додатка до ліцензії (у разі його необхідності) встановлюються спеціально уповноваженим органом та зазначаються у ліцензійних умовах.
 
149. 3.У разі коли для провадження ліцензованого виду діяльності необхідні спеціальні знання, до ліцензійних умов включаються спеціальні кваліфікаційні вимоги до працівників суб’єктів господарювання.
 
   3. У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні спеціальні знання, до ліцензійних умов включаються спеціальні кваліфікаційні вимоги до працівників суб’єктів господарювання.
 
150. 4.У разі коли для провадження ліцензованого виду діяльності необхідно встановити (встановлені) особливі умови до об’єкта провадження ліцензованого виду діяльності (будівель, приміщень, обладнання, земельних ділянок, інших технічних засобів), до ліцензійних умов включаються такі вимоги.
 
   4. У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідно встановити (встановлені) особливі умови до об’єкта провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (будівель, приміщень, обладнання, земельних ділянок, інших технічних засобів), до ліцензійних умов включаються такі вимоги.
 
151. 5.У разі необхідності затвердження у новій редакції ліцензійних умов та/або порядку здійснення контролю за їх додержанням чинні ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням визнаються такими, що втратили чинність, розпорядчим документом, яким органом ліцензування затверджується нова редакція.
 
   5. У разі необхідності затвердження ліцензійних умов та/або порядку здійснення контролю за їх додержанням у новій редакції чинні ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням визнаються такими, що втратили чинність, розпорядчим документом, яким органом ліцензування затверджується нова редакція.
 
152. 6.Ліцензійні умови та відповідний порядок здійснення контролю за їх додержанням затверджуються одним розпорядчим документом органу ліцензування.
 
-42- Ляпіна К.М.
Частину шосту статті 8 викласти в такій редакції:
"Ліцензійні умови та відповідний порядок здійснення контролю за їх додержанням затверджуються розпорядчими документами органу ліцензування"
 
Враховано   6. Ліцензійні умови та відповідний порядок здійснення контролю за їх додержанням затверджуються розпорядчими документами органу ліцензування.
 
153. 7.Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших вимог, встановлених законодавством до нормативно-правових актів, і подаються на погодження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
   7. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших вимог, встановлених законодавством до нормативно-правових актів, і подаються на погодження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
154. 8.Ліцензійні умови та зміни до них підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності з дня їх опублікування, якщо в ліцензійних умовах не передбачено пізніший строк набрання чинності.
 
   8. Ліцензійні умови та зміни до них підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності з дня їх опублікування, якщо в ліцензійних умовах не передбачено інший строк набрання чинності.
 
155. 9.Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити ліцензований вид діяльності відповідно до встановлених до цього ліцензованого виду діяльності ліцензійних умов.
 
   9. Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених до цього виду діяльності ліцензійних умов.
 
156. 10.Якщо суб’єкт господарювання провадить ліцензований вид діяльності не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб’єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії (копії ліцензії для філії, іншого відокремленого підрозділу, за місцем яких провадиться заявлена діяльність юридичною особою, або постійних місць провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем).
 
-43- Ляпіна К.М.
Частину десяту статті 8 викласти в такій редакції:
"Якщо суб’єкт господарювання провадить ліцензований вид діяльності не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб’єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії"
 
Враховано   10. Якщо суб’єкт господарювання провадить певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб’єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.
 
157. Стаття 9. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії та її копії (копій)
 
   Стаття 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії
 
158. 1.Заявник, який має намір провадити ліцензований вид діяльності, особисто або через уповноважену ним особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу відповідної ліцензії.
 
-44- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"Заявник звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню:
особисто; через уповноважену ним особу;
надсилає поштовим відправленням з описом вкладення; подає документи в електронному виді"
 
Враховано   1. Заявник звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню:
особисто;
через уповноважену ним особу;
надсилає поштове відправлення з описом вкладення;
подає документи в електронному вигляді.
 
159. 2.У заяві про видачу ліцензії та заяві про видачу копії (копій) ліцензії повинна міститись інформація про:
 
   2. У заяві про видачу ліцензії повинна міститися інформація про:
 
160. 1)суб’єкта господарювання — заявника:
 
   1) суб’єкта господарювання — заявника:
 
161. для юридичної особи — повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;
 
   для юридичної особи — повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;
 
162. для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові, серія, номер паспорта, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті);
 
   для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові, серія, номер паспорта, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті);
 
163. 2)вид господарської діяльності, зазначений у статті 7 цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію (тільки для заяви про видачу ліцензії);
 
   2) вид господарської діяльності, зазначений у статті 8 цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію;
 
164. 3)наявність у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлений вид господарської діяльності юридичною особою, або постійних місць провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем із зазначенням місцезнаходження таких філій, підрозділів або постійних місць та виду господарської діяльності, зазначеного у заяві про видачу ліцензії або у ліцензії заявника – ліцензіата (повністю або частково).
 
-45- Ляпіна К.М.
Пункт 3 частини другої статті 9 викласти в такій редакції:
"3) місце (місця) здійснення діяльності»
 
Враховано редакційно   3) місце (місця) провадження господарської діяльності.
 
165. 3.У разі створення ліцензіатом — юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, за місцем яких буде провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності (повністю або частково), або ліцензіатом — фізичною особою — підприємцем нового постійного місця провадження ліцензованого виду діяльності, зазначеного у ліцензії (в повному обсязі або частково), такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії (копій) ліцензії, а також інші документи, якщо необхідність їх подачі передбачена у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті.
 
-46- Ляпіна К.М.
Частину третю статті 9 виключити
 
Враховано      
166. 4.Кабінет Міністрів України визначає вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, та окремо, що додаються до заяви про видачу копії (копій) ліцензії, щодо кожного ліцензованого виду діяльності за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
-47- Кармазін Ю.А.
У статті 9 частину четверту викласти у такій редакції:
«Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування»
 
Враховано   3. Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
167. 5.Для отримання копії (копій) ліцензії ліцензіат не повинен повторно подавати подані для отримання ліцензії відомості та документи, крім передбачених частинами другою та четвертою цієї статті.
 
-48- Ляпіна К.М.
Частину п’яту статті 9 вилучити
 
Враховано      
168. 6.Заява про видачу ліцензії та заява про видачу копії (копій) ліцензії та документи, що додаються до них (у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті), приймаються органом ліцензування за описом, копія якого видається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та за підписом відповідальної особи.
 
-49- Ляпіна К.М.
Частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
"Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються органом ліцензування за описом, копія якого видається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та за підписом відповідальної особи"
 
Враховано   4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються органом ліцензування за описом, копія якого видається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та за підписом відповідальної особи.
 
169. 7.Заява про видачу ліцензії або заява про видачу копії (копій) ліцензії залишається без розгляду, якщо:
 
   5. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
 
170. 1)заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
 
   1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
 
171. 2)оформлення заяви не відповідає встановленій у передбаченому цим Законом порядку формі;
 
   2) оформлення заяви не відповідає встановленій у передбаченому цим Законом формі;
 
172. 3)до заяви додані документи не в повному обсязі (у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті);
 
   3) до заяви додані документи не в повному обсязі (у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті);
 
173. 4)заяву про видачу ліцензії подано з порушенням строку, передбаченого частиною восьмою статті 18 цього Закону;
 
   4) заяву подано з порушенням строку, передбаченого частиною восьмою статті 19 цього Закону;
 
174. 5)в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців відсутні відомості про заявника або містяться актуалізовані відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).
 
   5) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців відсутні відомості про заявника або містяться актуалізовані відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).
 
175. Інші підстави для залишення без розгляду заяви про видачу ліцензії або заяви про видачу копії (копій) ліцензії не допускаються.
 
-50- Ляпіна К.М.
Абзац другий пункту 5 частини сьомої статті 9 викласти в такій редакції:
"Інші підстави для залишення без розгляду заяви про видачу ліцензії або заяви про видачу витягу (витягів) з ліцензійного реєстру не допускаються"
 
Враховано   Інші підстави для залишення без розгляду заяви про видачу ліцензії не допускаються.
 
176. 8.У разі залишення заяви про видачу ліцензії або заяви про видачу копії (копій) ліцензії без розгляду заявника повідомляють про це в письмовій формі у строки, передбачені для видачі ліцензії або для видачі копії (копій) ліцензії.
 
-51- Ляпіна К.М.
Абзац перший частини восьмої статті 9 викласти в такій редакції:
"У разі залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявника повідомляють про це в письмовій формі у строки, передбачені для видачі ліцензії "
 
Враховано   6. У разі залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявника повідомляють про це в письмовій формі у строки, передбачені для видачі ліцензії.
 
177. У повідомленні зазначаються вичерпний перелік та опис підстав для залишення заяви без розгляду і пропозиції щодо їх усунення.
 
-52- Ляпіна К.М.
У абзаці другому частини 8 статті 9 слова "і пропозиції щодо їх усунення" виключити
 
Враховано   У повідомленні зазначаються вичерпний перелік та опис підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду.
 
178. 9.Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії або заяви про видачу копії (копій) ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати відповідну заяву, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.
 
   7. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати відповідну заяву, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.
 
179. 10.Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання інші документи, крім передбачених цією статтею.
 
   8. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання інші документи, крім передбачених цією статтею.
 
180. 11.У разі запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності суб’єкт господарювання, який провадить такий вид діяльності, зобов’язаний подати протягом тридцяти днів з дня набрання чинності відповідними ліцензійними умовами заяву та відповідні документи для отримання ліцензії на його провадження.
 
   9. У разі запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності суб’єкт господарювання, який провадить такий вид діяльності, зобов’язаний подати протягом тридцяти днів з дня набрання чинності відповідними ліцензійними умовами заяву та відповідні документи для отримання ліцензії на його провадження.
 
181. У разі виконання зазначених вимог суб’єкт господарювання може продовжувати провадження ліцензованого виду діяльності без ліцензії на підставі копії опису документів, виданої органом ліцензування, до прийняття органом ліцензування рішення про відмову у видачі ліцензії або залишення заяви без розгляду.
 
-53- Ляпіна К.М.
Статтю 9 доповнити частиною такого змісту:
"У разі зміни місця здійснення ліцензованого виду діяльності ліцензіат повинен подати до органу ліцензування відповідне повідомлення та необхідні документи"
 
Враховано   У разі виконання зазначених вимог суб’єкт господарювання може продовжувати провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на підставі копії опису документів, виданої органом ліцензування, до прийняття органом ліцензування рішення про відмову у видачі ліцензії або залишення заяви без розгляду.
10. У разі зміни місця здійснення певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, ліцензіат має подати до органу ліцензування відповідне повідомлення та необхідні документи.
 
182. Стаття 10. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії або копії (копій) ліцензії
 
   Стаття 11. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
 
183. 1.Орган ліцензування приймає рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії (та рішення про видачу копії (копій) ліцензії у разі наявності встановлених цим Законом підстав для видачі разом з ліцензією копії (копій) ліцензії) у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження відповідної заяви та документів, що до неї додаються, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у сфері провадження виду господарської діяльності, зазначеного у частині першій статті 7 цього Закону, не передбачений інший строк видачі ліцензії.
 
-54- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
"1. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження відповідної заяви та документів, що до неї додаються.
В разі прийняття рішення про видачу ліцензії разом з ліцензією видається витяг (витяги) з ліцензійного реєстру на кожне місце здійснення діяльності»
 
Враховано   1. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження відповідної заяви та документів, що до неї додаються.
У разі прийняття рішення про видачу ліцензії разом з ліцензією видається витяг (витяги) з ліцензійного реєстру на кожне місце здійснення господарської діяльності.
 
184. 2.Орган ліцензування приймає рішення про видачу або про відмову у видачі копії (копій) ліцензії у строк не пізніше ніж п’ять робочих днів з дати надходження відповідної заяви та документів, що до неї додаються, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у сфері провадження виду господарської діяльності, зазначеного у частині першій статті 7 цього Закону, не передбачений інший строк видачі копії (копій) ліцензії.
 
-55- Ляпіна К.М.
Частину другу статті 10 виключити
 
Враховано      
185. 3.Повідомлення про прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії чи її копії (копій) надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
 
   2. Повідомлення про прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
 
186. У повідомленні про прийняття рішення про видачу ліцензії зазначаються порядок та строк внесення плати за її видачу.
 
   У повідомленні про прийняття рішення про видачу ліцензії зазначаються порядок та строк внесення плати за її видачу.
 
187. У рішенні про відмову у видачі ліцензії чи її копії (копій) зазначаються вичерпний перелік та опис підстав для прийняття такого рішення і пропозиції щодо їх усунення.
 
   Рішення про відмову у видачі ліцензії має бути мотивованим, із зазначенням підстави для його прийняття.
 
188. 4.Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
 
   3. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
 
189. 1)недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
 
   1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
 
190. 2)невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
 
   2) невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для провадження певного виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
 
191. 5.Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі копії (копій) ліцензії є:
 
-56- Ляпіна К.М.
Частини п’яту - сьому статті 10 виключити
 
Враховано      
192. 1)відмова у видачі відповідної ліцензії на підставі пункту 1 частини четвертої цієї статті (у разі наявності встановлених цим Законом підстав для видачі разом із ліцензією копії (копій) ліцензії);
 
      
193. 2)відмова у видачі відповідної ліцензії на підставі пункту 2 частини четвертої цієї статті (у разі наявності встановлених цим Законом підстав для видачі разом із ліцензією копії (копій) ліцензії);
 
      
194. 3)недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання копії (копій) ліцензії;
 
      
195. 4)невідповідність окремої філії, іншого відокремленого підрозділу, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність юридичною особою, або постійних місць провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного у заяві відповідно до пункту 3 частини другої статті 9 цього Закону.
 
      
196. 6.Рішення про видачу або про відмову у видачі копії (копій) ліцензії приймається щодо кожної окремої філії, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність юридичною особою, або постійних місць провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем, зазначених у заяві про видачу ліцензії або у заяві про видачу копії ліцензії.
 
      
197. 7.Рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії та про видачу або відмову у видачі копії (копій) ліцензії оформлюються одним розпорядчим документом щодо кожної окремої заяви про видачу ліцензії або про видачу копії (копій) ліцензії.
 
      
198. 8.У разі відмови у видачі ліцензії чи копії ліцензії (ліцензій) на підставах, установлених пунктом 1 частини четвертої та пунктами 1 і 3 частини п’ятої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії чи копії ліцензії (ліцензій) не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.
 
-57- Ляпіна К.М.
Частину восьму статті 10 викласти в такій редакції:
" У разі відмови у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову"
 
Враховано   4. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.
 
199. 9.У разі відмови у видачі ліцензії на підставах, встановлених пунктом 2 частини четвертої та пунктами 2 і 4 частини п’ятої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії чи копії ліцензії (ліцензій) після усунення причин, що стали підставою для прийняття відповідного рішення про відмову.
 
-58- Ляпіна К.М.
Частину восьму статті 10 викласти в такій редакції:
" У разі відмови у видачі ліцензії на підставі, пункту 2 частини четвертої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття відповідного рішення про відмову"
 
Враховано   5. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі, пункту 2 частини третьої цієї статті суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття відповідного рішення про відмову.
 
200. 10.Рішення про відмову у видачі ліцензії чи її копії (копій) може бути оскаржено у судовому порядку.
 
-59- Ляпіна К.М.
У частині десятій статті 9 слова " у судовому порядку" замінити словами "до суду"
 
Враховано   6. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.
 
201. Стаття 11. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензії для провадження видів господарської діяльності, яке пов’язане з використанням обмежених природних ресурсів
 
   Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензії для провадження видів господарської діяльності, пов’язаного з використанням обмежених природних ресурсів
 
202. 1.З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених природних ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов’язане з використанням таких ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.
 
   1. З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених природних ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов’язано з використанням обмежених природних ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензії здійснюється тільки за результатами відкритого конкурсу.
 
203. 2.До видів господарської діяльності, провадження яких пов’язане з використанням обмежених природних ресурсів, належить:
 
   2. До видів господарської діяльності, провадження яких пов’язано з використанням обмежених природних ресурсів, належить:
 
204. 1)видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
   1) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
205. 2)діяльність на ринку природного газу;
 
-60- Корж П.П.
Підпункт 2 частини 2 статті 11 виключити
 
Враховано      
206. 3)діяльність у галузі телебачення і радіомовлення (в частині використання радіочастотного ресурсу України);
 
   2) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення (в частині використання радіочастотного ресурсу України);
 
207. 4)діяльність у сфері телекомунікацій (в частині використання радіочастотного ресурсу України).
 
   3) діяльність у сфері телекомунікацій (в частині використання радіочастотного ресурсу України).
 
208. 3.Порядок проведення конкурсу на отримання ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами.
 
   3. Порядок проведення відкритого конкурсу на отримання ліцензії для провадження видів господарської діяльності, пов’язаного з використанням обмежених природних ресурсів, встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
209. 4.Оголошення про проведення конкурсу на отримання ліцензії дається органом ліцензування не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до дня проведення конкурсу і підлягає обов’язковій публікації в офіційних друкованих виданнях.
 
   4. Оголошення про проведення конкурсу на отримання ліцензії дається органом ліцензування не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до дня проведення конкурсу і підлягає обов’язковій публікації в офіційних друкованих виданнях.
 
210. 5.Для участі у конкурсі на отримання ліцензії суб’єкти господарювання не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня його проведення подають до органу ліцензування повідомлення про намір взяти участь у конкурсі, а також інші документи, передбачені порядком проведення конкурсу.
 
   5. Для участі в конкурсі на отримання ліцензії суб’єкти господарювання не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня його проведення подають до органу ліцензування повідомлення про намір взяти участь у конкурсі, та інші документи, передбачені порядком проведення конкурсу.
 
211. 6.Рішення про результати конкурсу на отримання ліцензії оформлюється протоколом і затверджується керівником органу ліцензування у строк не пізніше ніж п’ять робочих днів з дати проведення конкурсу.
 
   6. Рішення про результати конкурсу на отримання ліцензії оформлюється протоколом і затверджується керівником органу ліцензування у строк не пізніше ніж п’ять робочих днів з дати проведення конкурсу.
 
212. 7.Повідомлення про прийняття за результатами конкурсу на отримання ліцензії рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про результати конкурсу.
 
   7. Повідомлення про прийняття за результатами конкурсу на отримання ліцензії рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про результати конкурсу.
 
213. 8.Рішення про результати конкурсу на отримання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
 
   8. Рішення про результати конкурсу на отримання ліцензії може бути оскаржено до суду.
 
214. 9.У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу на отримання ліцензії, орган ліцензування у строк не пізніше ніж п’ять робочих днів з дати прийняття рішення про її анулювання зобов’язаний оголосити конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована.
 
   9. У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу на отримання ліцензії, орган ліцензування у строк не пізніше ніж п’ять робочих днів з дати прийняття рішення про її анулювання зобов’язаний оголосити конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована.
 
215. 10.У разі коли ліцензіат протягом шести місяців не провадить господарську діяльність згідно з отриманою за результатами конкурсу ліцензією, орган ліцензування має право анулювати таку ліцензію.
 
   10. У разі якщо ліцензіат протягом шести місяців не провадить господарську діяльність згідно з отриманою за результатами конкурсу ліцензією, орган ліцензування має право анулювати таку ліцензію.
 
216. Стаття 12. Відомості, які містяться в ліцензії
 
   Стаття 13. Відомості, які зазначаються в ліцензії
 
217. 1.Органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка.
 
   1. Органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка.
 
218. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України і є документом суворої звітності, що має облікову серію і номер.
 
-61- Ляпіна К.М.
Абзац другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"Бланк ліцензії є документом суворої звітності, що має облікову серію і номер"
 
Враховано   Бланк ліцензії є документом суворої звітності, що має облікову серію і номер.
 
219. 2.У ліцензії зазначаються:
 
   2. У ліцензії зазначаються:
 
220. 1)найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
 
   1) найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
 
221. 2)вид господарської діяльності, зазначений у статті 7 цього Закону (повністю або частково);
 
   2) вид господарської діяльності, зазначений у статті 8 цього Закону (повністю або частково);
 
222. 3)найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця;
 
   3) найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця;
 
223. 4)ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) фізичної особи — підприємця;
 
   4) ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті) фізичної особи — підприємця;
 
224. 5)відомості про місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця;
 
   5) відомості про місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця;
 
225. 6)дата прийняття та номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії;
 
   6) дата прийняття та номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії;
 
226. 7)строк дії ліцензії;
 
-62- Ляпіна К.М.
Підпункт 7 частини другої статті 12 доповнити словами " у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано   7) строк дії ліцензії у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України;
 
227. 8)посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
 
   8) посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
 
228. 9)дата видачі ліцензії;
 
   9) дата видачі ліцензії;
 
229. 10)інформація про наявність додатка (із зазначенням кількості сторінок).
 
   10) інформація про наявність додатка (із зазначенням кількості сторінок).
 
230. 3.Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або уповноваженою ним посадовою особою органу ліцензування та засвідчується печаткою цього органу.
 
   3. Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або уповноваженою ним посадовою особою органу ліцензування, підпис засвідчується печаткою цього органу.
 
231. Стаття 13. Видача ліцензії та її копії (копій)
 
   Стаття 14. Видача ліцензії та витягу (витягів) з ліцензійного реєстру
 
232. 1.Ліцензія видається на необмежений строк.
 
   1. Ліцензія видається на необмежений строк.
 
233. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим ніж п’ять років.
 
   Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим ніж п’ять років.
 
234. Строк дії ліцензії на провадження видів діяльності, перелік яких визначений частиною першою статті 7 цього Закону, може обмежуватися спеціальними законами.
 
-63- Ляпіна К.М.
Абзац третій частини першої статті 13 виключити
 
Враховано      
235. 2.Орган ліцензування повинен оформити ліцензію на підставі заяви про видачу ліцензії та її копії (копій) (у разі наявності встановлених цим Законом підстав для видачі разом з ліцензією її копії (копій) не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
 
-64- Ляпіна К.М.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
"Орган ліцензування повинен оформити ліцензію та витяг (витяги) з ліцензійного реєстру про місце здійснення діяльності не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії"
 
Враховано   2. Орган ліцензування повинен оформити ліцензію та витяг (витяги) з ліцензійного реєстру не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
 
236. 3.Орган ліцензування робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії на копії опису, яку було видано заявнику під час прийому заяви про видачу ліцензії.
 
-65- Ляпіна К.М.
Частини третю - четверту статті 13 виключити
 
Враховано      
237. 4.Орган ліцензування повинен оформити копію (копії) ліцензії на підставі заяви про видачу копії (копій) ліцензії не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про видачу копії (копій) ліцензії.
 
      
238. 5.Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня надсилання йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії чи копії (копій) ліцензії, орган ліцензування має право скасувати відповідне рішення про видачу ліцензії та/або її копії (копій) чи прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною та знищити копію (копії) ліцензії відповідно. Про знищення копії (копій) ліцензії складається відповідний акт.
 
-66- Ляпіна К.М.
Частину 5 статті 13 викласти в такій редакції:
"Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня надсилання йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії та витягу (витягів) з ліцензійного реєстру про місце здійснення діяльності, орган ліцензування скасовує відповідне рішення про видачу ліцензії чи приймає рішення про визнання такої ліцензії недійсною"
 
Враховано   3. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня надсилання йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії та витягу (витягів) з ліцензійного реєстру про місце здійснення господарської діяльності, орган ліцензування скасовує відповідне рішення про видачу ліцензії чи приймає рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
 
239. 6.Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган та їх територіальні органи, провадиться на всій території України.
 
   4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган та їх територіальні органи, провадиться на всій території України.
 
240. 7.Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади, провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
   5. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади, провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
241. 8.Разом із ліцензією для кожної філії, кожного іншого відокремленого підрозділу юридичної особи, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ними ліцензії, а також на кожне постійне місце провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем, що зазначені у заяві про видачу ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копії такої ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій.
 
-67- Ляпіна К.М.
Частину 8 статті 13 викласти в такій редакції:
" Разом із ліцензією на кожне місце здійснення діяльності суб’єкта господарювання орган ліцензування видає витяг з ліцензійного реєстру"
 
Враховано   6. Разом з ліцензією на кожне місце здійснення діяльності суб’єкта господарювання орган ліцензування видає витяг (витяги) з ліцензійного реєстру.
 
242. 9.У разі видачі органом ліцензування копії ліцензії штамп «копія» ставиться у верхньому правому куті копії ліцензії, а на зворотному боці копії ліцензії вписується місцезнаходження філії або іншого відокремленого підрозділу юридичної особи (постійного місця провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем) та найменування виду господарської діяльності, на провадження якого видана копія ліцензії (повністю або частково). Зазначені дані підписуються уповноваженою особою органу ліцензування та засвідчуються печаткою цього органу.
 
-68- Ляпіна К.М.
Частину дев'яту статті 13 виключити
 
Враховано      
243. 10.Копія ліцензії видається органом ліцензування безоплатно.
 
   7. Витяг (витяги) з ліцензійного реєстру видається органом ліцензування безоплатно.
 
244. 11.Видана ліцензіату копія ліцензії зберігається ним за місцезнаходженням відповідної філії або іншого відокремленого підрозділу (постійного місця провадження господарської діяльності ліцензіатом — фізичною особою — підприємцем) та підтверджує право ліцензіата на провадження зазначеного у копії ліцензії виду господарської діяльності за зазначеним у ній місцезнаходженням.
 
-69- Ляпіна К.М.
Частину одинадцяту статті 13 викласти в такій редакції:
" Витяг (витяги) з ліцензійного реєстру підтверджує право ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, за місцем його здійснення. зазначеному у витягу з ліцензійного реєстру"
 
Враховано   8. Витяг (витяги) з ліцензійного реєстру підтверджує право ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, за місцем його здійснення. зазначеним у витягу з ліцензійного реєстру.
 
245. 12.У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу юридичної особи, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження ними ліцензованого виду діяльності чи припинення фізичною особою — підприємцем провадження за постійним місцем ліцензованого виду діяльності ліцензіати зобов’язані протягом десяти робочих днів з дати виникнення такої підстави подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі, додавши до нього відповідну копію (відповідні копії) ліцензії, видану (видані) органом ліцензування. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення, а на копіях ліцензії зробити відмітку «недійсна» із зазначенням дати надходження повідомлення від ліцензіата.
 
-70- Ляпіна К.М.
Частину дванадцяту статті 13 виключити
 
Враховано      
246. 13.У разі коли ліцензіат має намір провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку дії цієї ліцензії (у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку), він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом.
 
   9. Якщо ліцензіат має намір провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку дії цієї ліцензії (у разі його обмеження), він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом.
 
247. 14.Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.
 
-71- Ляпіна К.М.
Частину 14 статті 13 викласти як другий абзац частини 13.
 
Враховано   Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.
 
248. 15.Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі (крім найманих у встановленому законодавством порядку з урахуванням визначених ліцензійними умовами обмежень робітників) з метою провадження ними ліцензованого виду діяльності.
 
   10. Ліцензіат не може передавати ліцензію іншій юридичній або фізичній особі (крім найманих працівників, з якими укладено трудових договір у встановленому законодавством порядку з урахуванням визначених ліцензійними умовами обмежень) з метою провадження ними певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
 
249. 16.До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом додаються ліцензійні картки на кожен автомобільний транспортний засіб. Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автотранспортного засобу.
 
-72- Ляпіна К.М.
Частину 16 статті 13 викласти в такій редакції:
"До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом додаються ліцензійні картки на кожен автомобільний транспортний засіб, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автотранспортного засобу"
 
Враховано   11. До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом додається ліцензійна картка на кожен автомобільний транспортний засіб, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автотранспортного засобу.
 
250. Стаття 14. Плата за видачу ліцензії
 
   Стаття 15. Плата за видачу ліцензії
 
251. 1.За видачу ліцензії вноситься плата у порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
   1. За видачу ліцензії вноситься плата у порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
252. 2.Плата за видачу ліцензії вноситься заявником у строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
 
   2. Плата за видачу ліцензії вноситься заявником у строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
 
253. 3.Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за видачу ліцензії до прийняття рішення про її видачу.
 
   3. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за видачу ліцензії до прийняття рішення про її видачу.
 
254. Стаття 15. Переоформлення ліцензії
 
   Стаття 16. Переоформлення ліцензії
 
255. 1.Підставами для переоформлення ліцензії є:
 
   1. Підставою для переоформлення ліцензії є:
 
256. 1)зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця;
 
   1) зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця;
 
257. 2)зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — підприємця;
 
   2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — підприємця;
 
258. 3)зміни, пов’язані з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, зазначеного у статті 7 цього Закону.
 
   3) зміни, пов’язані з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, зазначеного у статті 8 цього Закону.
 
259. 2.У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та її копією (копіями) (у разі видачі) і відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зміни, що є підставами для переоформлення ліцензії.
 
-73- Ляпіна К.М.
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
"У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зміни, що є підставами для переоформлення ліцензії"
 
Враховано   2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами (або їх нотаріально засвідченими копіями), які підтверджують зміни, що є підставою для переоформлення ліцензії.
 
260. 3.Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про її переоформлення.
 
   3. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про її переоформлення.
 
261. 4.У разі переоформлення ліцензії у зв’язку із змінами, пов’язаними з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, зазначеного у статті 7 цього Закону, якщо ця зміна пов’язана з намірами ліцензіата розширити сферу своєї діяльності, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії.
 
   4. У разі переоформлення ліцензії у зв’язку із змінами, пов’язаними з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, зазначеного у статті 8 цього Закону, якщо ця зміна пов’язана з намірами ліцензіата розширити сферу своєї діяльності, ліцензія переоформляється в порядку і строки, передбачені для видачі ліцензії.
 
262. 5.Разом з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.
 
   5. Разом з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру видає ліцензіату витяг (витяги) з ліцензійного реєстру.
 
263. 6.У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення.
 
   6. У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення.
 
264. 7.Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася, у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку.
 
   7. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася, у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку.
 
265. 8.За переоформлення ліцензії вноситься плата у порядку та розмірі, встановлених для видачі відповідної ліцензії.
 
-74- Корж П.П.
Частину 8 статті 15 викласти в такій редакції:
"За переоформлення ліцензії вноситься плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Внесення плати за переоформлення ліцензії здійснюється в порядку внесення плати за видачу ліцензії"
 
Враховано   8. За переоформлення ліцензії вноситься плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Внесення плати за переоформлення ліцензії здійснюється в порядку внесення плати за видачу ліцензії.
 
266. Стаття 16. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії
 
   Стаття 17. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії
 
267. 1.Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому законом порядку копіями, які підтверджують внесення зазначених змін.
 
   1. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі разом з документами (або їх засвідченими в установленому законом порядку копіями), які підтверджують внесення зазначених змін.
 
268. Копії відповідних документів можуть засвідчуватися ліцензіатом або органом ліцензування.
 
   Копії відповідних документів можуть засвідчуватися ліцензіатом або органом ліцензування.
 
269. 2.На підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування, орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії у строки, передбачені цим Законом.
 
   2. На підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування, орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії у строки, передбачені цим Законом.
 
270. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є неможливість ліцензіата згідно з поданими документами забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для провадження виду господарської діяльності, на який видана ліцензія.
 
   Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є неможливість ліцензіата згідно з поданими документами забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для провадження виду господарської діяльності, на який видана ліцензія.
 
271. Стаття 17. Видача дубліката ліцензії
 
   Стаття 18. Видача дубліката ліцензії
 
272. 1.Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата або пошкодження ліцензії.
 
   1. Підставою для видачі дубліката ліцензії є втрата або пошкодження ліцензії.
 
273. 2.У разі втрати ліцензії ліцензіат зобов’язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
 
   2. У разі втрати ліцензії ліцензіат зобов’язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
 
274. 3.Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає відповідному органу ліцензування:
 
   3. Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає відповідному органу ліцензування:
 
275. 1)заяву про видачу дубліката ліцензії;
 
   1) заяву про видачу дубліката ліцензії;
 
276. 2)непридатну для користування ліцензію;
 
   2) непридатну для користування ліцензію;
 
277. 3)документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
 
   3) документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
 
278. 4.Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії, у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку.
 
   4. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії, у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку.
 
279. 5.Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії, може провадити відповідний ліцензований вид діяльності на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.
 
   5. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії, може провадити відповідний вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.
 
280. 6.Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії та відповідних документів видати заявникові дублікат ліцензії.
 
   6. Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії та відповідних документів видати заявникові дублікат ліцензії.
 
281. 7.У разі видачі дубліката ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення.
 
   7. У разі видачі дубліката ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення.
 
282. 8.За видачу дубліката ліцензії вноситься плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Внесення плати за видачу дубліката ліцензії здійснюється у порядку внесення плати за видачу ліцензії.
 
   8. За видачу дубліката ліцензії вноситься плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Внесення плати за видачу дубліката ліцензії здійснюється у порядку внесення плати за видачу ліцензії.
 
283. Стаття 18. Анулювання ліцензії
 
   Стаття 19. Анулювання ліцензії
 
284. 1.Підставами для анулювання ліцензії є:
 
   1. Підставою для анулювання ліцензії є:
 
285. 1)заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
 
   1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
 
286. 2)наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців актуалізованих відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця);
 
-75- Кармазін Ю.А.
У статті 18 пункт 2 частини першої виключити
 
Відхилено   2) рішення про державну реєстрацію припинення суб’єкта господарювання або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
    -76- Корж П.П.
Підпункт 2 частини 1 статті 18 викласти в такій редакції:
"2) рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання"
 
Враховано редакційно    
287. 3)нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця;
 
   3) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця;
 
288. 4)акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
 
   4) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
 
289. 5)акт про порушення ліцензіатом порядку встановлення і застосування цін і тарифів, що підлягають державному регулюванню;
 
-77- Ляпіна К.М.
У частині першій статті 18 законопроекту підпункт 5 вилучити
 
Враховано      
290. 6)акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
 
   5) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
 
291. 7)акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі з метою провадження ними господарської діяльності;
 
   6) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі з метою провадження ними господарської діяльності;
 
292. 8)акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 
   7) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 
293. 9)акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для провадження відповідного ліцензованого виду діяльності;
 
   8) акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для провадження відповідного вид діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 
294. 10)акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
-78- Ляпіна К.М.
У підпункті 10 частини першої статті 18 слова "або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування" вилучити
 
Враховано   9) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування;
10) акт про ненадання відомостей про місце здійснення господарської діяльності.
 
    -79- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 18 доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) акт про ненадання відомостей про місце здійснення діяльності"
 
Враховано редакційно    
295. 2.У відповідних актах, зазначених у частині першій цієї статті, повинні бути зазначені норми ліцензійних умов, які порушені.
 
   2. У відповідних актах, передбачених у частині першій цієї статті, мають бути зазначені порушені норми ліцензійних умов.
 
296. 3.Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
 
   3. Орган ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстави для анулювання ліцензії, приймає рішення про анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіатові із зазначенням підстави для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
 
297. 4.Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов’язковим запрошенням ліцензіата або його представників, яке надсилається йому рекомендованим листом не пізніше ніж за десять днів до проведення розгляду.
 
   4. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі документів, визначених у пунктах 5-7 частини першої цієї статті, здійснюється органом ліцензування з обов’язковим запрошенням ліцензіата або його представників, яке надсилається йому рекомендованим листом не пізніше ніж за десять днів до проведення розгляду.
 
298. 5.Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та у разі смерті ліцензіата (фізичної особи — підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.
 
   5. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих за поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та у разі смерті ліцензіата (фізичної особи — підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.
 
299. 6.Якщо ліцензіат протягом зазначеного у частині п’ятій цієї статті строку подає до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляцію на рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, дія такого рішення зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, але не більше ніж на строк, встановлений для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування апеляції.
 
   6. Якщо ліцензіат протягом зазначеного у частині п’ятій цієї статті строку подає до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляцію на рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, дія такого рішення зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, але не більше ніж на строк, встановлений для розгляду апеляції спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
300. Строк розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування апеляції ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії становить шістдесят днів.
 
-80- Ляпіна К.М.
В абзаці другому частини 6 статті 18 слова "шістдесят днів" замінити словами "двадцять днів"
 
Враховано   Строк розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування апеляції ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії становить двадцять днів.
 
301. За результатом розгляду апеляції спеціально уповноважений орган з питань ліцензування видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, які допущені органом ліцензування, або відхиляє апеляцію ліцензіата.
 
-81- Ляпіна К.М.
Частину шосту статті 18 доповнити абзацом такого змісту:
"Якщо ліцензіат подає скаргу до експертно-апеляційної ради в строк більше ніж тридцять днів з дня прийняття рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, то скарга повертається суб’єкту господарювання без розгляду"
 
Враховано   За результатом розгляду апеляції спеціально уповноважений орган з питань ліцензування видає розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері ліцензування, допущеного органом ліцензування, або відхиляє апеляцію ліцензіата.
Якщо ліцензіат подає скаргу до Єкспертно-апеляційної ради у строк що перевищує тридцять днів з дня прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, скарга повертається суб’єкту господарювання без розгляду.
 
302. 7.Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
 
   7. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
 
303. 8.У разі анулювання ліцензії на підставах, передбачених пунктами 4—10 частини першої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про видачу ліцензії на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.
 
-82- Корж П.П.
Ляпіна К.М.
Частину 8 викласти в такій редакції:
"У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі з метою провадження ними господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - суб’єкт господарювання може подати заяву про видачу ліцензії на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії"
 
Враховано редакційно   8. У разі анулювання ліцензії на підставі документів, передбачених пунктами 4—10 частини першої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про видачу ліцензії на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.
 
304. 9. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
 
   9. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.
 
305. Стаття 19. Ліцензійні справи
 
   Стаття 20. Ліцензійнаі справа
 
306. 1.Орган ліцензування після надходження від суб’єкта господарювання заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо цього суб’єкта.
 
   1. Орган ліцензування після надходження від суб’єкта господарювання заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо цього суб’єкта.
 
307. 2.У ліцензійній справі зберігаються:
 
   2. У ліцензійній справі зберігаються:
 
308. 1)документи, подані суб’єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії та її копій, видачі дублікатів ліцензії;
 
   1) документи, подані суб’єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії та її копій, видачі дублікатів ліцензії;
 
309. 2)документи, пов’язані із зміною відомостей у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії;
 
   2) документи, пов’язані із зміною відомостей у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії;
 
310. 3)копії рішень органу ліцензування про видачу (відмову у видачі), переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, про визнання ліцензій недійсними та про скасування рішень про видачу ліцензій, акти про знищення копій ліцензій;
 
-83- Ляпіна К.М.
У пункті 3 частини першої статті 19 слова " виданих дублікатів та копій ліцензій" виключити
 
Враховано   3) копії рішень органу ліцензування про видачу (відмову у видачі), переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, про визнання ліцензій недійсними та про скасування рішень про видачу ліцензій;
 
311. 4)завірені органом ліцензування копії виданих та переоформлених ліцензій (з додатками у разі наявності), виданих дублікатів та копій ліцензій, ліцензійних карток;
 
-84- Ляпіна К.М.
Пункти 4-5 частини першої статті 19 виключити
 
Враховано      
312. 5)судові рішення, звернення прокуратури або органів внутрішніх справ стосовно суб’єкта господарювання;
 
      
313. 6)розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 
   4) розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.
 
314. 7)інші документи за переліком, визначеним спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
-85- Ляпіна К.М.
Пункт 7 частини першої статті 19 виключити
 
Враховано      
315. 3.Орган ліцензування фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій.
 
-86- Ляпіна К.М.
Частини третю - п’яту статті 19 виключити
 
Враховано      
316. 4.Журнал обліку заяв та виданих ліцензій:
 
      
317. ведеться на кожний ліцензований вид діяльності;
 
      
318. повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви про видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, дату надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, посаду, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію (її дублікат, копію), а також відомості про видачу копій ліцензії.
 
      
319. 5.Під час видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій зазначаються дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження відповідного ліцензованого виду діяльності, що засвідчується його підписом.
 
      
320. 6.Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійної справи.
 
   4. Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійної справи.
 
321. 7.У разі вилучення правоохоронними органами згідно із законодавством оригіналів документів з ліцензійної справи орган ліцензування повинен залишити в ліцензійній справі засвідчені органом ліцензування копії вилучених документів.
 
-87- Ляпіна К.М.
У разі вилучення правоохоронними органами згідно із законодавством оригіналів документів з ліцензійної справи орган ліцензування повинен залишити в ліцензійній справі засвідчені правоохоронними органами копії документів, оригінали яких вилучаються
 
Враховано   5. У разі вилучення правоохоронними органами згідно із законодавством оригіналів документів з ліцензійної справи орган ліцензування залишає у ліцензійній справі засвідчені правоохоронними органами копії документів, оригінали яких вилучаються.
 
322. Стаття 20. Ліцензійні реєстри
 
-88- Кармазін Ю.А.
Статтю 20 викласти у такій редакції:
«Стаття 20. Ведення реєстрів ліцензій
1. Органи з питань ліцензування ведуть реєстри ліцензій на види діяльності, ліцензування яких вони здійснюють, в електронній формі. Ведення реєстрів ліцензій на електронних носіях здійснюється відповідно до єдиних організаційних, методологічними і програмно-технічними принципів, що забезпечують сумісність і взаємодію реєстру ліцензій з іншими державними інформаційними системами та інформаційно-телекомунікаційними мережами.
2. У реєстрі ліцензій крім відомостей, зазначених у статті 10 цього Закону, мають бути зазначені:
1) відомості про реєстрацію ліцензії в реєстрі ліцензій;
2) підстава та термін зупинення та поновлення дії ліцензії;
3) підстава і дата анулювання ліцензії;
4) підстава та термін застосування спрощеного порядку ліцензування;
5) відомості про адреси місць здійснення ліцензованого виду діяльності;
6) відомості про видачу документа, що підтверджує наявність ліцензії;
7) підстава і дата припинення дії ліцензії;
8)інші відомості, визначені положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності.
3. Орган з питань ліцензування вносить записи до реєстру ліцензій протягом трьох днів з дня прийняття ним рішення про надання ліцензії, переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії, зупинення дії ліцензії у разі адміністративного призупинення діяльності ліцензіата за порушення ліцензійних вимог і умов, відновлення або припинення дії ліцензії або з дня отримання від державного органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення державної реєстрації юридичних осіб та індивідуальних підприємців, відомостей про ліквідацію юридичної особи або припинення її діяльності в результаті реорганізації, про припинення фізичною особою діяльності як індивідуального підприємця, а також з дня набрання законної сили рішенням суду про анулювання ліцензії.
4. Державні органани виконавчої влади, які розробляють положення про ліцензування конкретних видів діяльності, ліцензування яких здійснюють органи виконавчої влади, ведуть зведені реєстри ліцензій у порядку, встановленому положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності.
5. Органи з питань ліцензування зобов'язані надати безкоштовно претендентам на отримання ліцензії або ліцензіатам можливість ознайомитися будь-яким доступним способом з положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності, переліком технічних регламентів та інших нормативно-правовими актами України, що встановлюють обов'язкові вимоги до видів діяльності, що ліцензуються, формами заяв і документами, які подаються для отримання, переоформлення ліцензій, порядок проведення ліцензування, в тому числі ліцензійного контролю, а також з правами та обов'язками ліцензіатів і органів з питань ліцензування.
6. Інформація, що міститься в реєстрі ліцензій, у вигляді виписок про конкретні ліцензіати надається фізичним та юридичним особам за плату. Розмір плати за надання зазначеної інформації становить 20 грн.
7. Плата за надання інформації, що міститься в реєстрі ліцензій, зараховується до бюджету.
8. Інформація з реєстру ліцензій органам державної влади та органам місцевого самоврядування надається безкоштовно.
9. Термін надання інформації з реєстру ліцензій не може перевищувати три дні з дня надходження відповідної заяви.»
 
Відхилено   Стаття 21. Ліцензійні реєстри
 
323. 1.До ліцензійного реєстру вносяться:
 
   1. До ліцензійного реєстру вносяться:
 
324. 1)відомості про ліцензіата;
 
   1) відомості про ліцензіата;
 
325. 2)відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію;
 
   2) відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію;
 
326. 3)найменування виду господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;
 
   3) найменування виду господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;
 
327. 4)дата прийняття рішення про видачу (скасування) ліцензії та номер рішення;
 
-89- Ляпіна К.М.
Пункті 4 частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
" дата та номер прийняття рішення про видачу ліцензії"
 
Враховано   4) дата та номер прийняття рішення про видачу ліцензії;
 
328. 5)серія та номер бланка ліцензії;
 
   5) серія та номер бланка ліцензії;
 
329. 6)строк дії ліцензії;
 
-90- Ляпіна К.М.
Пункт 6 частини першої статті 20 доповнити словами "якщо він встановлений Кабінетом Міністрів України "
 
Враховано   6) строк дії ліцензії, якщо він встановлений Кабінетом Міністрів України;
7) відомості про адреси місць провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
 
    -91- Ляпіна К.М.
Частину першої статті 20 доповнити пунктом такого змісту:
"відомості про адреси місць здійснення ліцензованого діяльності"
 
Враховано    
330. 7)відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, видачу копій ліцензії;
 
   7) відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, видачу витягу (витягів) з ліцензійного реєстру;
 
331. 8)посада, прізвище, ініціали посадової особи органу ліцензування, що підписала ліцензію (її дублікат, копію);
 
   8) посада, прізвище, ініціали посадової особи органу ліцензування, яка підписала ліцензію, дублікат ліцензії, витяг (витяги) з ліцензійного реєстру;
 
332. 9)підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;
 
   9) підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушення ліцензійних умов;
 
333. 10)підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;
 
   10) підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;
 
334. 11)підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною.
 
   11) підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною.
 
335. 2.Єдиний ліцензійний реєстр містить відомості всіх ліцензійних реєстрів.
 
-92- Ляпіна К.М.
Статтю 20 доповнити частиною такого змісту:
" Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування веде
Єдиний ліцензійний реєстр, який містить відомості ліцензійних
реєстрів та ідентифікаційні коди органів ліцензування.
Інформація, що міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та
ліцензійних реєстрах, є відкритою та розміщується на офіційному
веб-сайті спеціально уповноваженого органу влади з питань
ліцензування, крім інформації про ліцензіатів щодо їх паспортних
даних, адреси місця проживання, банківських реквізитів,
ідентифікаційних кодів юридичних осіб або ідентифікаційних номерів
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.
Порядок формування, ведення та користування ліцензійними реєстрами, порядок надання відомостей з ліцензійних реєстрів до
Єдиного ліцензійного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України
 
Враховано редакційно   2. Єдиний ліцензійний реєстр, який веде спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, містить відомості всіх ліцензійних реєстрів.
Інформація, що міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою та розміщується на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, крім інформації про ліцензіатів щодо їх паспортних даних, адреси місця проживання, банківських реквізитів, ідентифікаційних кодів юридичних осіб або реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) фізичних осіб — підприємців;. За користування даними Єдиного ліцензійного реєстру та ліцензійних реєстрів справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.
Порядок формування, ведення та користування ліцензійними реєстрами, порядок надання відомостей з ліцензійних реєстрів до Єдиного ліцензійного реєстру визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
336. Стаття 21. Нагляд і контроль у сфері ліцензування
 
   Стаття 22. Нагляд і контроль у сфері ліцензування
 
337. 1.Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
 
   1. Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
 
338. 2.Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може проводити позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування на підставі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, що надійшла до нього в письмовій формі, або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування.
 
-93- Ляпіна К.М.
У частині другій статті 21 слова "може проводити " замінити словом "проводить"
 
Враховано   2. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування проводить позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування на підставі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, що надійшла до нього в письмовій формі, або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування.
 
339. 3.Орган ліцензування під час перевірки надає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування рішення та інші документи з питань ліцензування і забезпечує умови для проведення перевірки.
 
   3. Орган ліцензування під час перевірки надає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування рішення та інші документи з питань ліцензування і забезпечує умови для проведення перевірки.
 
340. 4.За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня закінчення перевірки складає акт у двох примірниках.
 
   4. За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня закінчення перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий — зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
341. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий — зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
      
342. У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше п’яти робочих днів з дати складення акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування.
 
   У разі виявлення органом ліцензування порушення законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше п’яти робочих днів з дати складення акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування.
 
343. 5.Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про усунення виявлених порушень.
 
   5. Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері ліцензування, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про усунення виявленого порушення.
 
344. 6.Контроль за наявністю ліцензії у суб’єктів господарювання здійснюють органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
 
-94- Ляпіна К.М.
Частину шосту статті 21 викласти в такій редакції:
"6. Контроль за наявністю ліцензії у суб’єктів господарювання здійснюють органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій, шляхом проведення планових та позапланових перевірок"
 
Враховано   6. Контроль за наявністю ліцензії у суб’єктів господарювання здійснюють органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
 
345. 7.Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснює орган ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   7. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснює орган ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
346. 8.Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.
 
   8. Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.
 
347. 9.За результатами перевірки орган ліцензування в останній день перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник надається керівнику юридичної особи або фізичній особі — підприємцю, який перевірявся, другий — зберігається органом ліцензування.
 
   9. За результатами перевірки орган ліцензування в останній день перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник надається керівнику юридичної особи або фізичній особі — підприємцю, який перевірявся, другий — зберігається органом ліцензування.
 
348. 10.У разі виявлення за результатами перевірки порушень ліцензійних умов орган ліцензування не пізніше п’яти робочих днів з дати складення відповідного акта видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання ліцензії.
 
   10. У разі виявлення за результатами перевірки порушення ліцензійних умов орган ліцензування не пізніше п’яти робочих днів з дати складення відповідного акта видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання ліцензії.
 
349. 11.Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення порушень.
 
   11. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушення ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення зазначеного порушення.
 
350. 12.Державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов зобов’язані повідомити про ці порушення орган ліцензування.
 
   12. Державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушення ліцензійних умов зобов’язані повідомити про це орган ліцензування.
 
351. Стаття 22. Відповідальність за порушення норм цього Закону
 
   Стаття 23. Відповідальність за порушення норм цього Закону
 
352. 1.Посадові особи органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законом.
 
   1. Посадові особи органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законом.
 
353. 2.До суб’єктів господарювання за провадження ліцензованого виду діяльності без відповідної ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, установлених законом.
 
   2. До суб’єктів господарювання за провадження певного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, без відповідної ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, установлених законом.
 
354. Рішення про стягнення штрафів приймаються органом, на який згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій.
 
   Рішення про стягнення штрафів приймає орган, на який згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій.
 
355. Суми штрафів спрямовуються до Державного бюджету України.
 
   Суми штрафів спрямовуються до Державного бюджету України.
 
356. Стаття 23. Відшкодування шкоди у зв’язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування
 
   Стаття 24. Відшкодування шкоди у зв’язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування
 
357. 1. Шкода, заподіяна у зв’язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законом.».
 
   1. Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства у сфері ліцензування, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законом.
 
358. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
359. 1.Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
360. 2.У статті 1 Закону України «Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 357; 2011 р., № 11, ст. 69) слова і цифри «пунктом 24 частини третьої статті 9» замінити словами і цифрами «пунктом 38 частини другої статті 7».
 
   2. У статті 1 Закону України «Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 357; 2011 р., № 11, ст. 69) слова і цифри «пунктом 24 частини третьої статті 9» замінити словами і цифрами «пунктом 38 частини другої статті 8».
 
361. 3. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, які видані до набрання чинності цим Законом і ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків.

-95- Ляпіна К.М.
Доповнити Прикінцеві положення пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня прийняття цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом"
 
Немає висновку   3. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону, видані до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.