Кількість абзаців - 255 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про угоди про розподіл продукції'' (Повторне перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. (21.05.98)      (21.05.98)  
2. Закон України      Закон України  
3. Про угоди про розподіл продукції      Про угоди про розподіл продукції  
4. Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони на засадах, визначених угодами про розподіл продукції.   -1- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Цей Закон, як випливає з його преамбули, є законом про концесійні договори - договори про експлуатацію на певний строк належних державі чи муніципалітетам природних багатств. Тому слід його так і називати - Закон України "Про концесійні договори про пошук, розвідку та видобування корисних копалин".  
Відхилено   Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони на засадах, визначених угодами про розподіл продукції.  
5. Розділ I. Загальні положення      Розділ I. Загальні положення  
6. Стаття 1. Визначення термінів   -2- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
У ст.1 пропонується надати визначення терміну "продукція" наступним чином: "Продукція - сировина органічного чи неорганічного походження, яка є об'єктом видобутку (виробництва) під час розробки корисних копалин." Ст.1 має бути відредагована відповідно до запропоновано. назви Закону. У всіх наступних статтях слова "угода про розподіл продукції", "угода" замінюються словами "концесійний договір", "договір".  
Відхилено   Стаття 1. Визначення термінів  
7. Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:      Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:  
8. продукція - мінеральна сировина, що видобувається (виробляється) під час розробки родовищ корисних копалин;   -3- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Редакційна заміна: "продукція - корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин;  
Враховано   продукція - корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин  
9. вироблена продукція - загальний обсяг продукції, виробленої відповідно до угоди про розподіл продукції та доставленої у пункт виміру;   -4- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Визначення "виробленої продукції" викласти в такій редакції: "вироблена продукція" - загальний обсяг продукції, виробленої відповідно до угоди про розподіл продукції. Вироблена продукція доставляється у пункт виміру".  
Враховано редакційно   вироблена продукція - загальний обсяг продукції, виробленої відповідно до угоди про розподіл продукції. Вироблена продукцiя обов'язково повинна бути доставлена у пункт виміру;  
10. компенсаційна продукція - частина виробленої продукції, що передається у власність інвестора в рахунок компенсації його витрат;      компенсаційна продукція - частина виробленої продукції, що передається у власність інвестора в рахунок компенсації його витрат;  
11. прибуткова продукція - частина виробленої продукції, що розподіляється між інвестором і державою та визначається як різниця між виробленою і компенсаційною продукцією;      прибуткова продукція - частина виробленої продукції, що розподіляється між інвестором і державою та визначається як різниця між виробленою і компенсаційною продукцією;  
12. пункт виміру - пункт, у якому відповідно до угоди про розподіл продукції здійснюється вимір виробленої продукції та її розподіл на компенсаційну та прибуткову.      пункт виміру - пункт, у якому відповідно до угоди про розподіл продукції здійснюється вимір виробленої продукції та її розподіл на компенсаційну та прибуткову.  
13. Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом      Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом  
14. 1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, визначає основні правові вимоги до таких угод, а також особливості правовідносин щодо користування надрами на умовах розподілу продукції.      1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, визначає основні правові вимоги до таких угод, а також особливості правовідносин щодо користування надрами на умовах розподілу продукції.  
15. 2. Відносини, що виникають у процесі виконання пошукових робіт, розвідки та видобування корисних копалин, розподілу виробленої продукції, а також її транспортування, обробки, зберігання, переробки, використання, реалізації чи розпорядження нею іншим чином, регулюються угодою про розподіл продукції, що укладається згідно з цим Законом та іншими актами законодавства України.      2. Відносини, що виникають у процесі виконання пошукових робіт, розвідки та видобування корисних копалин, розподілу виробленої продукції, а також її транспортування, обробки, зберігання, переробки, використання, реалізації чи розпорядження нею іншим чином, регулюються угодою про розподіл продукції, що укладається згідно з цим Законом та іншими актами законодавства України.  
16. 3. Права та обов'язки сторін угоди про розподіл продукції визначаються згідно з цим Законом та цивільним законодавством України.      3. Права та обов'язки сторін угоди про розподіл продукції визначаються згідно з цим Законом та цивільним законодавством України.  
17. 4. У разі коли іншими законами України передбачені інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.   -5- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пропонується вилучити з тексту ст.36 та додати її до ст.2, п.4., відповідно змінивши нумерацію наступних статей.  
Враховано   4. У разі коли іншими законами України передбачені інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила цього Закону. 5. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.  
    -6- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Редакційна заміна: "5. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.  
Враховано    
    -7- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.4 ст.2 пропоную вилучити.  
   
18. Стаття 3. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час виконання цього Закону      Стаття 3. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час виконання цього Закону  
19. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час виконання цього Закону провадять свою діяльність на принципах взаємодії та співробітництва з метою захисту інтересів держави, народу України, регіонів і територій, забезпечення захисту охорони довкілля і раціонального користування надрами та іншими природними ресурсами України.      1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час виконання цього Закону провадять свою діяльність на принципах взаємодії та співробітництва з метою захисту інтересів держави, народу України, регіонів і територій, забезпечення захисту охорони довкілля і раціонального користування надрами та іншими природними ресурсами України.  
20. 2. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час укладення, виконання, припинення дії угод про розподіл продукції здійснюється Кабінетом Міністрів України.      2. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час укладення, виконання, припинення дії угод про розподіл продукції здійснюється Кабінетом Міністрів України.  
21. Стаття 4. Визначення угоди про розподіл продукції      Стаття 4. Визначення угоди про розподіл продукції  
22. 1. Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна доручає другій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції.      1. Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна доручає другій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції.  
23. 2. Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою чи багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути декілька інвесторів.      2. Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою чи багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути декілька інвесторів.  
24. 3. Держава гарантує інвесторам отримання погоджень, квот, дозволів (ліцензій) на користування надрами, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, пов'язаних із користуванням надрами та необхідних для виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції.   -8- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
П.3 ст.4 пропонується доповнити параграфом наступного змісту: "Зазначені документи видаються у максимально короткий строк. Установи, відомства, що відповідають за оформлення документів, визначають строки, необхідні для підготовки відповідних документів. Перевищення терміну видачі документів інвестору є підставою для вирішення цього питання в судовому порядку."  
Відхилено   3. Держава гарантує інвесторам отримання погоджень, квот, дозволів (ліцензій) на користування надрами, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, пов'язаних із користуванням надрами та необхідних для виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції.  
25. Зазначені документи видаються згідно з вимогами законодавства України на строк дії угоди і втрачають свою чинність або змінюються на умовах, викладених в угоді.      Зазначені документи видаються згідно з вимогами законодавства України на строк дії угоди і втрачають свою чинність або змінюються на умовах, викладених в угоді.  
26. Стаття 5. Сторони угоди про розподіл продукції   -9- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У ст.5 потрібно визначити відповідальним за укладання угод про розподіл продукції. Кабінет Міністрів України.  
Відхилено   Стаття 5. Сторони угоди про розподіл продукції  
27. 1. Від імені держави в угоді про розподіл продукції виступає Уповноважений орган - постійно діюча міжвідомча комісія, яка створюється Кабінетом Міністрів України. Уповноважений орган укладає угоди про розподіл продукції та вирішує всі питання, пов"язані з укладенням та виконанням цих угод.   -10- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
П.1 ст.5, перший абзац викласти в такій редакції: "Від імені держави в угоді про розподіл продукції виступає центральний орган виконавчої влади в галузі геології, розвідки і використання надр (далі - Уповноважений орган). Уповноважений орган за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин) укладає угоди про розподіл продукції і вирішує всі питання, пов'язані з укладанням та виконанням цих угод".  
Враховано редакційно   1. Від імені держави в угоді про розподіл продукції виступає Уповноважений орган, який визначається Кабінетом Міністрів України. Уповноважений орган укладає угоди про розподіл продукції після їх погодження з постійно діючою міжвідомчою комісією, яка створюється Кабінетом Міністрів України, та вирішує всі питання, пов'язані з укладенням та виконанням цих угод.  
    -11- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.1 ст.5 викласти в такій редакції: "Угоди про розподіл продукції готуються Кабінетом Міністрів України, розглядаються Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики і ратифікуються Верховною Радою України".  
Відхилено    
    -12- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
П.1 ст.5 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити формулюванням "який є юридичною особою".  
Відхилено    
28. Положення про Уповноважений орган затверджує Кабінет Міністрів України.   -13- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Редакційна заміна: "Положення про Міжвідомчу комісію затверджує Кабінет Міністрів України".  
Враховано   Положення про Міжвідомчу комісію затверджує Кабінет Міністрів України.  
29. 2. Інвесторами можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технологічні та економічні можливості для користування надрами.   -14- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
У п.2 ст.5 необхідно визначити, який саме державний орган перевіряє та підтверджує кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості інвесторів.  
Враховано редакційно   2. Інвесторами можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, які мають відповідну кваліфікацію i матеріально-технологічні та економічні можливості для користування надрами, що підтверджені документами, виданими згідно із Законами (процедурами) країни інвестора.  
30. Стаття 6. Умови укладення угоди про розподіл продукції      Стаття 6. Умови укладення угоди про розподіл продукції  
31. 1. Угоди про розподіл продукції відповідно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих ділянок (ділянки) надр, що обмежуються у просторі та координатами, в межах яких знаходяться родовища, частини родовищ корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, передбачені Переліком ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції.      1. Угоди про розподіл продукції відповідно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих ділянок (ділянки) надр, що обмежуються у просторі та координатами, в межах яких знаходяться родовища, частини родовищ корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, передбачені Переліком ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції.  
32. 2. Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі геології, розвідки і використання надр та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням Переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин).   -15- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Перший абзац п.2 ст.6 викласти в наступній редакції: "Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) та їх розмір, які можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Уповноваженого органа, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням Переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин)".  
Враховано   2. Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) та їх розмір, яки можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Уповноваженого органа, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням Переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин  
    -16- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Редакційна заміна: "2. Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) та їх розмір, яки можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Уповноваженого органа, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням Переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин)".  
Враховано    
33. Інвестор може звернутися до Уповноваженого органу з пропозицією про вирішення питання щодо включення до цього Переліку певної ділянки.   -17- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.2 ст.6 викласти в такій редакції: "Перелік ... затверджується Верховною Радою України за спільним поданням зацікавлених органів виконавчої влади (як центральних, так і галузевих)... з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин)". з редакційними правками  
Враховано частково   Інвестор може звернутися до Уповноваженого органу з пропозицією про вирішення питання щодо включення до цього Переліку певної ділянки.  
34. 3. Забороняється внесення змін до затвердженого Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, і щодо яких укладено угоду чи оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції.   -18- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Редакційна заміна: "3. Забороняється внесення до зазначених в п.2 цієї статті Переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин), таких ділянок щодо яких укладено угоду про розподіл продукції чи оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції, або велись Уповноваженим органом переговори з питання укладення такої угоди".  
Враховано   3. Забороняється внесення до зазначених в п.2 цієї статті Переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин), таких ділянок щодо яких укладено угоду про розподіл продукції чи оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції, або велись Уповноваженим органом переговори з питання укладення такої угоди.  
35. 4. Угода про розподіл продукції укладається з переможцем конкурсу, який проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -19- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.4 ст.6 викласти в такій редакції: "При прийнятті Угоди можуть використовуватись конкурсні підходи. Умови конкурсу готуються Кабінетом Міністрів України, рішення приймаються Верховною Радою України".  
  4. Угода про розподіл продукції укладається з переможцем конкурсу, який проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
36. 5. За рішенням Кабінету Міністрів України угода про розподіл продукції може бути укладена без проведення конкурсу щодо ділянок надр із незначними запасами корисних копалин, що підтверджується висновками відповідних державних органів.   -20- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
П.5 ст.6 пропонується викласти в наступній редакції: "Кабінетом Міністрів визначаються переліки корисних копалин та їх граничні запаси, для яких укладання угод про розподіл продукції може здійснюватися без проведення конкурсу. Рішення Кабінету Міністрів України підтверджується висновками відповідних державних органів."  
   
    -21- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.5 абз.1 ст.6 пропоную вилучити.  
Враховано    
    -22- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
П.5 ст.6 ("За рішенням Кабінету Міністрів...") пропоную вилучити.  
   
37. Угода може бути укладена також без проведення конкурсу, якщо:       
38. оголошений конкурс не відбувся, оскільки із заявкою на участь у ньому звернувся лише один інвестор. У цьому випадку угода може бути укладена з інвестором, який подав заявку на участь у конкурсі, в разі виконання ним усіх умов конкурсу;       
39. інвестор мав на день набрання чинності цим Законом ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах.       
40. Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції      Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції  
41. 1. Рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції приймається Уповноваженим органом.   -23- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.1 ст.7 пропоную викласти в такій редакції: Рішення... приймається Верховною Радою України".  
  1. Рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції приймається Уповноваженим органом.  
    -24- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
П1 ст.7 після слів "Уповноваженим органом" доповнити таким формулюванням: "... на підставі письмового звернення потенційного інвестора або за власною ініціативою".  
   
42. 2. Протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу Уповноваженим органом затверджуються умови конкурсу та публікуються оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації органів виконавчої влади України та іноземних засобах масової інформації.   -25- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пропонується викласти п.2 ст.7 в такій редакції: "Протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу уповноваженим органом затверджуються попередні умови конкурсу та публікуються в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації органів виконавчої влади України. Умови конкурсу включають: назву та географічні координати родовища (чи його частини), що підлягає розробці; орієнтовні запаси корисних копалин у родовищі, що підлягає розробці; орієнтовний термін дії угоди; орієнтовну величину інвестиції, необхідної для розробки родовища; обмеження щодо використання інвестором своєї частки продукції (напр., щодо вивезення її за межі України); інші вимоги, обмеження, що є обов"язковими для укладення угоди. Після визначення переможця конкурсу можливе уточнення окремих умов конкурсу." .  
  2. Протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу Уповноваженим органом затверджуються умови конкурсу за попереднiм погодженням з Міжвідомчою комісією та публікуються оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації органів виконавчої влади України та іноземних засобах масової інформації.  
    -26- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.2 ст.7 викласти в такій редакції: "Протягом... конкурсу Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України затверджуються умови конкурсу...".  
   
43. 3. Строк між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничний строк подання заявки на участь у конкурсі не повинен бути меншим за шість місяців.      3. Строк між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничний строк подання заявки на участь у конкурсі не повинен бути меншим за шість місяців.  
44. 4. За участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції інвесторами вноситься плата, розмір, порядок внесення та використання якої визначається Кабінетом Міністрів України.      4. За участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції інвесторами вноситься плата, розмір, порядок внесення та використання якої визначається Кабінетом Міністрів України.  
45. 5. Строк проведення конкурсу не повинен перевищувати трьох місяців з дати закінчення граничного строку подання конкурсних заявок.      5. Строк проведення конкурсу не повинен перевищувати трьох місяців з дати закінчення граничного строку подання конкурсних заявок.  
46. 6. Результати конкурсу підлягають опублікуванню в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації органів виконавчої влади.      6. Результати конкурсу підлягають опублікуванню в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації органів виконавчої влади.  
47. 7. З переможцем конкурсу не пізніше ніж через вісімнадцять місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається угода про розподіл продукції в порядку і на умовах, визначених цим Законом.      7. З переможцем конкурсу не пізніше ніж через вісімнадцять місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається угода про розподіл продукції в порядку і на умовах, визначених цим Законом.  
48. Розділ II. Укладення угод про розподіл продукції      Розділ II. Укладення угод про розподіл продукції  
49. Стаття 8. Вимоги до проекту угоди про розподіл продукції      Стаття 8. Вимоги до угоди про розподіл продукції  
50. 1. Проект угоди про розподіл продукції повинен відповідати вимогам конкурсу на укладення такої угоди та вимогам цього Закону.   -27- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
ПП.1-2 ст.8 - Закон повинен визначати вимоги до угоди чи договору, а не до проекту. Як правило, в законі визначаються істотні умови договору, а інші умови узгоджуються торонами.  
Враховано редакцiйно у назвi статтi  1. Проект угоди про розподіл продукції повинен відповідати вимогам конкурсу на укладення такої угоди та вимогам цього Закону.  
51. 2. Проект угоди про розподіл продукції визначає перелік видів діяльності інвестора та програму обов'язкових робіт із визначенням строків виконання, обсягів та видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників.   -28- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
П.2 ст.8 після слів "частини прибуткової продукції, що належить державі" доповнити формулюванням: "за цінами, не нижчими за світові, що склалися на момент передачі".  
Враховано   2. Угода про розподіл продукції визначає перелік видів діяльності інвестора та програму обов'язкових робіт із визначенням строків виконання, обсягів та видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників, а також передбачає істотні умови зазначені в статтях 8 та 9 цього Закону.  
    -29- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Редакційна заміна: "2. Угода про розподіл продукції визначає перелік видів діяльності інвестора та програму обов'язкових робіт із визначенням строків виконання, обсягів та видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників, а також передбачає істотні умови зазначені в статтях 8 та 9 цього Закону".  
Враховано    
52. Проект угоди про розподіл продукції має встановлювати:      Угодою про розподіл продукції встановлюється:  
53. пункт виміру;      пункт виміру;  
54. обов"язок інвестора доставляти вироблену продукцію в пункт виміру;      обов'язок інвестора доставляти вироблену продукцію в пункт виміру;  
55. загальний обсяг виробленої продукції;      загальний обсяг виробленої продукції;  
56. умови визначення обсягу компенсаційної продукції;      умови визначення обсягу компенсаційної продукції;  
57. порядок та умови розподілу прибуткової продукції між державою та інвестором;      порядок та умови розподілу прибуткової продукції між державою та інвестором;  
58. порядок та строк передачі державі належної їй частини прибуткової продукції. Угодою може бути передбачено передачу державі грошового еквіваленту частини прибуткової продукції, що належить державі;      порядок та строк передачі державі належної їй частини прибуткової продукції. Угодою може бути передбачено передачу державі грошового еквіваленту частини прибуткової продукції, що належить державі, за цінами, не нижчими за світові, що склалися на момент передачi;  
59. порядок одержання інвестором частини прибуткової продукції, що належить йому відповідно до угоди.      порядок одержання інвестором частини прибуткової продукції, що належить йому відповідно до угоди.  
60. 3. Проектом угоди про розподіл продукції повинно бути визначено:      3. В Угоді про розподіл продукції повинні бути визначені:  
61. сторони угоди та їх реквізити;      сторони угоди та їх реквізити;  
62. характеристику ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини промислової розробки надр;      характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини промислової розробки надр;  
63. умови надання земельної ділянки;      умови надання земельної ділянки;  
64. проект рекультивації земель, порушених під час проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин;      проект рекультивації земель, порушених під час проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин;  
65. вид (види) користування надрами;      вид (види) користування надрами;  
66. перелік, обсяги і терміни виконання передбачених угодою робіт;      перелік, обсяги і терміни виконання передбачених угодою робіт;  
67. кошторис на проведення передбачених угодою робіт;      кошторис на проведення передбачених угодою робіт;  
68. вимоги до якості виконуваних згідно з угодою робіт;      вимоги до якості виконуваних згідно з угодою робіт;  
69. права та обов'язки сторін, зокрема права інвестора щодо землета природокористування;      права та обов'язки сторін, зокрема права інвестора щодо землета природокористування;  
70. орієнтовні обсяги видобутку корисних копалин;      орієнтовні обсяги видобутку корисних копалин;  
71. умови використання корисних копалин;      умови використання корисних копалин;  
72. порядок визначення вартості видобутих корисних копалин;      порядок визначення вартості видобутих корисних копалин;  
73. порядок внесення платежів за користування надрами та розмір збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;      порядок внесення платежів за користування надрами та розмір збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;  
74. витрати, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією;      витрати, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією;  
75. порядок та умови розподілу продукції з урахуванням вимог статті 19 цього Закону;      порядок та умови розподілу продукції з урахуванням вимог статті 19 цього Закону;  
76. порядок переходу права власності на вироблену продукцію;      порядок переходу права власності на вироблену продукцію;  
77. порядок передачі державі ії частини прибуткової продукції;      порядок передачі державі ії частини прибуткової продукції;  
78. порядок переходу права власності на майно від інвестора до держави;      порядок переходу права власності на майно від інвестора до держави;  
79. порядок контролю за веденням передбачених угодою робіт, виконанням інших умов угоди; строк, форми та зміст звітів, інформації, рахунків, що надаються інвестором Уповноваженому органові;      порядок контролю за веденням передбачених угодою робіт, виконанням інших умов угоди; строк, форми та зміст звітів, інформації, рахунків, що надаються інвестором Уповноваженому органові;  
80. вимоги щодо повернення ділянок надр після закінчення дії угоди, у разі її дострокового припинення або закінчення окремих етапів робіт, а також строки та порядок повернення цих ділянок;      вимоги щодо повернення ділянок надр після закінчення дії угоди, у разі її дострокового припинення або закінчення окремих етапів робіт, а також строки та порядок повернення цих ділянок;  
81. умови внесення змін, дострокового припинення чи продовження дії угоди;      умови внесення змін, дострокового припинення чи продовження дії угоди;  
82. умови переуступлення інвестором прав та обов'язків, передбачених угодою;      умови переуступлення інвестором прав та обов'язків, передбачених угодою;  
83. вимоги щодо раціонального і комплексного використання та охорони надр і довкілля, безпеки та охорони праці персоналу, залученого до передбачених угодою робіт, відповідальність сторін та засоби її забезпечення;      вимоги щодо раціонального і комплексного використання та охорони надр і довкілля, безпеки та охорони праці персоналу, залученого до передбачених угодою робіт, відповідальність сторін та засоби її забезпечення;  
84. строк дії угоди, дату, місце підписання та порядок набрання нею чинності.      строк дії угоди, дату, місце підписання та порядок набрання нею чинності.  
85. 4. Проект угоди про розподіл продукції повинен містити усі додатки, на які сторони посилаються в тексті угоди, зокрема вичерпний перелік правил, норм, стандартів ведення робіт, пов'язаних із користуванням надрами, охороною довкілля, використанням і переробкою мінеральної сировини, розрахунки, плани, переліки, програми, таблиці тощо, а у разі потреби - висновки експертів (акти експертиз), науковців і фахівців, залучених до розроблення проекту угоди.      4. Проект угоди про розподіл продукції повинен містити усі додатки, на які сторони посилаються в тексті угоди, зокрема вичерпний перелік правил, норм, стандартів ведення робіт, пов'язаних із користуванням надрами, охороною довкілля, використанням і переробкою мінеральної сировини, розрахунки, плани, переліки, програми, таблиці тощо, а у разі потреби - висновки експертів (акти експертиз), науковців і фахівців, залучених до розроблення проекту угоди.  
86. 5. Проект угоди про розподіл продукції повинен передбачати обов'язки інвестора щодо:      5. Проект угоди про розподіл продукції повинен передбачати обов'язки інвестора щодо:  
87. надання переваг продукції, роботам і послугам українського походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості, відповідності міжнародним стандартам;      надання переваг продукції, роботам і послугам українського походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості, відповідності міжнародним стандартам;  
88. прийняття (наймання) на території України працівників для зазначених в угоді потреб переважно з числа громадян України та для організації їх навчання в обсягах, передбачених угодою.      прийняття (наймання) на території України працівників для зазначених в угоді потреб переважно з числа громадян України та для організації їх навчання в обсягах, передбачених угодою.  
89. 6. Для координації діяльності сторін під час виконання угоди про розподіл продукції проектом угоди може передбачатися створення Координаційного комітету.      6. Для координації діяльності сторін під час виконання угоди про розподіл продукції проектом угоди може передбачатися створення Координаційного комітету.  
90. 7. У проекті угоди про розподіл продукції мають бути визначені документи, в яких зазначено повноваження сторін на підписання угоди.      7. У проекті угоди про розподіл продукції мають бути визначені документи, в яких зазначено повноваження сторін на підписання угоди.  
91. Стаття 9. Особливі умови угод про розподіл продукції      Стаття 9. Особливі умови угод про розподіл продукції  
92. 1. Угоди про розподіл продукції, укладені щодо видобування вуглеводневої сировини, благородних металів, дорогоцінного каміння, а також щодо використання родовищ із значними запасами корисних копалин, крім умов, зазначених у статті 8 цього Закону, передбачають:      1. Угоди про розподіл продукції, укладені щодо видобування вуглеводневої сировини, благородних металів, дорогоцінного каміння, а також щодо використання родовищ із значними запасами корисних копалин, крім умов, зазначених у статті 8 цього Закону, передбачають:  
93. щорічне декларування видобувних характеристик;      щорічне декларування видобувних характеристик;  
94. порядок користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією;      порядок користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією;  
95. порядок та особливості обліку витрат на промислові та технологічні потреби;      порядок та особливості обліку витрат на промислові та технологічні потреби;  
96. обов'язки щодо утилізації газу і газового конденсату та умови проведення цієї роботи;      обов'язки щодо утилізації газу і газового конденсату та умови проведення цієї роботи;  
97. порядок та строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі експлуатації ділянки надр на момент укладення угоди;      порядок та строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі експлуатації ділянки надр на момент укладення угоди;  
98. обсяги, вартість і терміни виконання природоохоронних заходів;      обсяги, вартість і терміни виконання природоохоронних заходів;  
99. порядок узгодження та затвердження річних програм робіт, зокрема програм проведення нафтових операцій;      порядок узгодження та затвердження річних програм робіт, зокрема програм проведення нафтових операцій;  
100. умови відповідального зберігання державної частки видобутих корисних копалин до передачі їх державі;      умови відповідального зберігання державної частки видобутих корисних копалин до передачі їх державі;  
101. умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату корисних копалин внаслідок розливу, пожежі тощо;      умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату корисних копалин внаслідок розливу, пожежі тощо;  
102. умови виключного ризику під час розробки родовищ.      умови виключного ризику під час розробки родовищ.  
103. 2. Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити зі свого складу одного з інвесторів - Оператора угоди для представництва їх інтересів у стосунках з державою.      2. Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити зі свого складу одного з інвесторів - Оператора угоди для представництва їх інтересів у стосунках з державою.  
104. У такому разі угодою визначаються:      У такому разі угодою визначаються:  
105. правовий стан Оператора угоди та його обов'язки перед іншими її учасниками, в тому числі перед державою;      правовий стан Оператора угоди та його обов'язки перед іншими її учасниками, в тому числі перед державою;  
106. порядок взаємовідносин інвесторів із державою через Оператора угоди;      порядок взаємовідносин інвесторів із державою через Оператора угоди;  
107. умови припинення участі в угоді одного чи декількох інвесторів - учасників угоди.      умови припинення участі в угоді одного чи декількох інвесторів - учасників угоди.  
108. При цьому сторони повинні виходити з того, що на Оператора угоди покладається організація виконання робіт, передбачених угодою, зокрема ведення обліку та звітності, а всі інвестори несуть майнову відповідальність перед державою за дії Оператора як за свої власні.      При цьому сторони повинні виходити з того, що на Оператора угоди покладається організація виконання робіт, передбачених угодою, зокрема ведення обліку та звітності, а всі інвестори несуть майнову відповідальність перед державою за дії Оператора як за свої власні.  
109. Стаття 10. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції   -30- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У ст.10 замість слів "...може покладатись на Уповноважений орган" записати "...на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі геології, розвідки і використання надр та інші заінтересовані центральні органи влади з попереднім узгодженням Переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин)".  
  Стаття 10. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції  
110. 1. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції здійснюється інвестором із дотриманням вимог цього Закону.      1. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції здійснюється інвестором із дотриманням вимог цього Закону.  
111. В окремих випадках за рішенням Кабінету Міністрів України розроблення проекту угоди може покладатися на Уповноважений орган.   -31- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Абз.2 п.1 ст.10 вилучити.  
  В окремих випадках за рішенням Кабінету Міністрів України розроблення проекту угоди може покладатися на Уповноважений орган.  
    -32- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Абз.2 п.1 ст.10 ("В окремих випадках...") вилучити.  
   
112. 2. Проект угоди про розподіл продукції готується українською мовою.      2. Проект угоди про розподіл продукції готується українською мовою.  
113. Стаття 11. Реєстрація та узгодження проекту угоди про розподіл продукції   -33- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Текст статті 11 пропоную включити в статтю 10. Відповідно зміниться нумерація статей. Вилучити слова про реєстрацію та повторну реєстрацію проекту угоди(договору).  
  Стаття 11. Реєстрація та узгодження проекту угоди про розподіл продукції  
114. 1. Проект угоди про розподіл продукції розробляється протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування результатів конкурсу та реєструється Уповноваженим органом.   -34- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.1 ст.11 викласти в такій редакції: "... реєструється Кабінетом Міністрів України".  
  1. Проект угоди про розподіл продукції розробляється протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування результатів конкурсу та реєструється Уповноваженим органом.  
115. 2. Довгострокові (більше 10 років) проекти угоди та проекти угоди, для виконання яких необхідні значні капіталовкладення, підлягають обов"язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань. В інших випадках державна експертиза проекту угоди проводиться за вимогою однієї із сторін.      2. Довгострокові (більше 10 років) проекти угоди та проекти угоди, для виконання яких необхідні значні капіталовкладення, підлягають обов'язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань. В інших випадках державна експертиза проекту угоди проводиться за вимогою однієї із сторін.  
116. 3. Уповноважений орган не пізніше трьох місяців з дня реєстрації проекту угоди про розподіл продукції надає інвестору висновки, зауваження, результати проведених експертиз або нову редакцію угоди, на підставі чого інвестор повинен доопрацювати проект угоди чи підготувати свої висновки, зауваження до нового проекту угоди.   -35- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.3 ст.11 викласти в такій редакції: "Кабінет Міністрів України не пізніше...".  
  3. Уповноважений орган не пізніше трьох місяців з дня реєстрації проекту угоди про розподіл продукції надає інвестору висновки, зауваження, результати проведених експертиз або нову редакцію угоди, на підставі чого інвестор повинен доопрацювати проект угоди чи підготувати свої висновки, зауваження до нового проекту угоди.  
117. Нова редакція проекту угоди повторно розглядається та узгоджується сторонами.      Нова редакція проекту угоди повторно розглядається та узгоджується сторонами.  
118. З питань, які не були узгоджені сторонами протягом шести місяців з дня реєстрації першого варіанту проекту угоди, за ініціативою однієї із сторін і за її рахунок може бути проведена додаткова чи повторна експертиза. Інвестор може звертатися до відомих міжнародних неурядових організацій чи спеціалізованих наукових організацій із проханням про проведення експертизи (наукової, технічної тощо) з питань, що потребують додаткових обгрунтувань.      З питань, які не були узгоджені сторонами протягом шести місяців з дня реєстрації першого варіанту проекту угоди, за ініціативою однієї із сторін і за її рахунок може бути проведена додаткова чи повторна експертиза. Інвестор може звертатися до відомих міжнародних неурядових організацій чи спеціалізованих наукових організацій із проханням про проведення експертизи (наукової, технічної тощо) з питань, що потребують додаткових обгрунтувань.  
119. 4. Проект угоди про розподіл продукції повинен бути узгоджений з органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до угоди передається в користування.      4. Проект угоди про розподіл продукції повинен бути узгоджений з органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до угоди передається в користування.  
120. 5. Проект угоди про розподіл продукції після остаточного узгодження та доопрацювання повторно реєструється Уповноваженим органом та надсилається інвестору.   -36- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.5 ст.11 викласти в такій редакції: "...повторно реєструєтсья Кабінетом Міністрів України...".  
  5. Проект угоди про розподіл продукції після остаточного узгодження та доопрацювання повторно реєструється Уповноваженим органом та надсилається інвестору.  
121. 6. Порядок реєстрації першого та остаточного варіантів проекту угоди про розподіл продукції визначається Уповноваженим органом.   -37- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.6 ст.11 викласти в такій редакції: "...визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   6. Порядок реєстрації першого та остаточного варіантів проекту угоди про розподіл продукції визначається Кабінетом Міністрів України.  
122. Стаття 12. Особливості розроблення та узгодження багатосторонніх угод про розподіл продукції      Стаття 12. Особливості розроблення та узгодження багатосторонніх угод про розподіл продукції  
123. 1. У разі укладення багатосторонніх угод про розподіл продукції діяльність інвесторів визнається спільною.      1. У разі укладення багатосторонніх угод про розподіл продукції діяльність інвесторів визнається спільною.  
124. 2. Уповноважений орган сприяє оформленню усіх документів, передбачених у пункті 3 статті 4 цього Закону на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції.   -38- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.2 ст.12 викласти в такій редакції: "Кабінет Міністрів України сприяє ...про розподіл продукції та безпосередньо відповідає за суворе дотримання умов Угоди".  
Враховано   2. Кабінет Міністрів України сприяє оформленню усіх документів, передбачених у пункті 3 статті 4 цього Закону на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції, та безпосередньо відповідає за суворе дотримання умов угоди державою.  
125. 3. Проект угоди про розподіл продукції узгоджується з кожним інвестором. У разі відмови одного з інвесторів від укладення угоди вона за погодженням сторін може бути укладена усіма іншими її учасниками з внесенням відповідних змін до тексту угоди.   -39- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
П.3 ст.12 після слів "відмови одного" записати "чи декількох", далі за текстом.  
Враховано   3. Проект угоди про розподіл продукції узгоджується з кожним інвестором. У разі відмови одного чи декількох з інвесторів від укладення угоди вона за погодженням сторін може бути укладена усіма іншими її учасниками з внесенням відповідних змін до тексту угоди.  
126. Стаття 13. Порядок підписання угоди про розподіл продукції      Стаття 13. Порядок підписання угоди про розподіл продукції  
127. 1. Підписання угоди про розподіл продукції здійснюється уповноваженими представниками сторін.   -40- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.1 ст.13 викласти в такій редакції: "Ратифікація угоди ...здійснюється Верховною Радою України". п.2. та п.3 ст.13 вилучити.  
  1. Підписання угоди про розподіл продукції здійснюється уповноваженими представниками сторін.  
128. 2. Підписання угоди про розподіл продукції здійснюється з боку держави представником (представниками) Уповноваженого органу, які визначаються відповідно до Положення про цей орган.      2. Підписання угоди про розподіл продукції здійснюється з боку держави представником (представниками) Уповноваженого органу, які визначаються відповідно до Положення про цей орган.  
129. 3. Повноваження представників інвесторів на підписання угоди перевіряються Уповноваженим органом.      3. Повноваження представників інвесторів на підписання угоди перевіряються Уповноваженим органом.  
130. 4. Якщо однією із сторін угоди є іноземний інвестор, угода про розподіл продукції укладається українською та англійською мовами. Переклад остаточного варіанта проекту угоди англійською мовою забезпечує сторона, яка здійснювала підготовку проекту. Примірники українською і англійською мовами мають однакову юридичну силу.      4. Якщо однією із сторін угоди є іноземний інвестор, угода про розподіл продукції укладається українською та англійською мовами. Переклад остаточного варіанта проекту угоди англійською мовою забезпечує сторона, яка здійснювала підготовку проекту. Примірники українською і англійською мовами мають однакову юридичну силу.  
131. 5. Автентичність усіх примірників угоди про розподіл продукції, що підписуються сторонами, забезпечує Уповноважений орган.   -41- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.5 ст.13 викласти в такій редакції: ... забезпечує Кабінет Міністрів України".  
  5. Автентичність усіх примірників угоди про розподіл продукції, що підписуються сторонами, забезпечує Уповноважений орган.  
132. Стаття 14. Строк дії угоди про розподіл продукції   -42- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст.14 - потребує зміни максимальний термін дії угоди (договору).  
  Стаття 14. Строк дії угоди про розподіл продукції  
133. 1. Строк дії угоди про розподіл продукції визначається сторонами, однак не може перевищувати п"ятдесяти років із дня підписання.   -43- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У ст.14 до п.1 додати: "Обов'язкова комплексна перевірка щодо виконання умов угоди здійснюється Кабінетом Міністрів України не менше ніж через 5 років".  
  1. Строк дії угоди про розподіл продукції визначається сторонами, однак не може перевищувати п'ятдесяти років із дня підписання.  
    -44- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.1 ст.14 викласти в такій редакції: "...не може перевищувати двадцяти років...".  
Відхилено    
    -45- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ст.14 не дає достатньо чіткого визначення, чи є термін 50 років максимальним терміном дії основної і додаткових угод про розподіл продукції. Треба чітко визначити, що термін дії основного і додаткових договорів, які укладаються з іноземними інвесторами, не може перевищувати 50 років (можливий варіант 40, 60 чи 70, це може бути предметом обговорення).  
Враховано редакційно    
    -46- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
В ст.14 п.1 в першому абзаці замінити: " пятдесят" на "двадцать".  
Відхилено    
134. У рамках строку дії угоди обов'язково визначаються строки, відведені на пошук, розвідку та видобування корисних копалин, а також порядок та умови їх продовження.      У рамках строку дії угоди обов'язково визначаються строки, відведені на пошук, розвідку та видобування корисних копалин, а також порядок та умови їх продовження.  
135. 2. Строк дії угоди про розподіл продукції, визначений відповідно до пункту 1 цієї статті, за ініціативою інвестора і за умови виконання ним взятих на себе зобов'язань може бути за згодою Уповноваженого органу продовжений шляхом укладення додаткової угоди. Одночасно з підписанням угоди, про продовження строку її дії продовжується дія ліцензій та інших дозволів, виданих для цілей виконання угоди про розподіл продукції.   -47- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.2 ст.14 викласти в такій редакції: "... за згодою Верховної Ради України продовжений". Редакцiйне уточнення  
  2. Строк дії угоди про розподіл продукції, визначений відповідно до пункту 1 цієї статті, за ініціативою інвестора і за умови виконання ним взятих на себе зобов'язань може бути за згодою Уповноваженого органу та погодженням з міжвідомчою комісією продовжений шляхом укладення додаткової угоди. Одночасно з підписанням угоди, про продовження строку її дії продовжується дія ліцензій та інших дозволів, виданих для цілей виконання угоди про розподіл продукції.  
136. 3. Дія угоди про розподіл продукції може бути припинена достроково в порядку і на умовах, передбачених угодою сторін.      3. Дія угоди про розподіл продукції може бути припинена достроково в порядку і на умовах, передбачених угодою сторін.  
137. 4. Продовження чи дострокове припинення дії угоди про розподіл продукції підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному для реєстрації угоди.      4. Продовження чи дострокове припинення дії угоди про розподіл продукції підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному для реєстрації угоди.  
138. Стаття 15. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції      Стаття 15. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції  
139. Державна реєстрація укладеної угоди про розподіл продукції провадиться Уповноваженим органом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Плата за державну реєстрацію угоди не справляється.   -48- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ст.15 викласти в такій редакції: "Державна реєстрація ...провадиться Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному цим же органом". редакцiйно  
Враховано   Державна реєстрація укладеної угоди про розподіл продукції провадиться Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку. Плата за державну реєстрацію угоди не справляється.  
140. Розділ III. ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ      Розділ III. ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ  
141. Стаття 16. Виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції      Стаття 16. Виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції  
142. 1. Роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, виконуються відповідно до програм, планів і кошторисів, затверджених у порядку, визначеному угодою.      1. Роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, виконуються відповідно до програм, планів і кошторисів, затверджених у порядку, визначеному угодою.  
143. 2. Після закінчення окремих етапів пошукових і розвідувальних робіт інвестор зобов'язаний повернути ділянки надр, переданих йому в користування відповідно до умов угоди про розподіл продукції.      2. Після закінчення окремих етапів пошукових і розвідувальних робіт інвестор зобов'язаний повернути ділянки надр, переданих йому в користування відповідно до умов угоди про розподіл продукції.  
144. 3. Промислове освоєння розвіданих за угодою про розподіл продукції родовищ, зокрема техногенних, або їх ділянок провадиться на умовах, визначених цією угодою.      3. Промислове освоєння розвіданих за угодою про розподіл продукції родовищ, зокрема техногенних, або їх ділянок провадиться на умовах, визначених цією угодою.  
145. Стаття 17. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції      Стаття 17. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції  
146. 1. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, передусім пов'язані з наданням, передачею та припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, а також із правовим оформленням таких відносин, визначаються цим Законом та угодою про розподіл продукції.   -49- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ст.17 не визначає чітко особливості виконанян угоди про розподіл продукції у випадку, коли користування надрами призупиняється Уповноваженим органом, а саме: чи продовжується автоматично, чи іншим чином строк дії угоди на термін з моменту призупинення користування надрами до усунення інвестором умов, внеслідок яки було прийняте рішення про призупинення права користування надрами, або вказівки на те, що такі умови повинні бути відображені в угоді про розподіл продукції.  
Враховано редакцiйно  1. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, передусім пов'язані з наданням, передачею та припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, а також із правовим оформленням таких відносин, визначаються цим Законом та угодою про розподіл продукції.  
147. 2. Користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції може бути заборонено або тимчасово призупинено Уповноваженим органом у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров"ю людей або довкіллю.   -50- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.2 ст.17 викласти в такій редакції: "....призупинено Верховною Радою України (у тому числі і за поданням Кабінету Міністрів України) у разі ...". редакцiйне уточнення  
  2. Користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції може бути заборонено або тимчасово призупинено Уповноваженим органом у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю.  
148. З моменту усунення інвестором умов, внаслідок яких були обмежені права користування надрами, такі права підлягають відновленню у повному обсязі.      З моменту усунення інвестором умов, внаслідок яких були обмежені права користування надрами, такі права підлягають відновленню цими ж органами у повному обсязі.  
149. Стаття 18. Обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, необхідне для потреб угоди про розподіл продукції      Стаття 18. Обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, необхідне для потреб угоди про розподіл продукції  
150. На інвестора та усіх його підрядників не поширюється режим ліцензування та квотування під час ввезення в Україну належного їм або орендованого обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна, необхідного для провадження робіт, визначених угодою про розподіл продукції.      На інвестора та усіх його підрядників не поширюється режим ліцензування та квотування під час ввезення в Україну належного їм або орендованого обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна, необхідного для провадження робіт, визначених угодою про розподіл продукції.  
151. Ввезене для виконання угоди обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, крім майна, вартість якого була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і яке перейшло у власність держави, може бути вивезене за межі України на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.      Ввезене для виконання угоди обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, крім майна, вартість якого була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і яке перейшло у власність держави, може бути вивезене за межі України на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.  
152. Стаття 19. Розподіл виробленої продукції      Стаття 19. Розподіл виробленої продукції  
153. 1. Продукція, вироблена відповідно до угоди про розподіл продукції, підлягає розподілу між сторонами угоди: державою та інвестором (інвесторами) згідно з умовами угоди.      1. Продукція, вироблена відповідно до угоди про розподіл продукції, підлягає розподілу між сторонами угоди: державою та інвестором (інвесторами) згідно з умовами угоди.  
154. 2. Вироблена продукція розподіляється щоквартально (далі - розрахунковий період), якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції, а відповідне коригування з урахуванням обсягів видобутку (вище або нижче норми) за квартал, переноситься на наступний розрахунковий період.      2. Вироблена продукція розподіляється щоквартально (далі - розрахунковий період), якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції, а відповідне коригування з урахуванням обсягів видобутку (вище або нижче норми) за квартал, переноситься на наступний розрахунковий період.  
155. 3. Щоквартальна частка компенсаційної продукції не може перевищувати 70 відсотків загального обсягу виробленої в розрахунковий період продукції до повного відшкодування витрат інвестора.   -51- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
П.3 ст.19 пропонується викласти в наступній редакції: "Протягом перших двох років дії угоди компенсаційна частка продукції може становити 100% загального обсягу виробленої продукції, в усі інші роки щоквартальна частка не може перевищувати 70% загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора. Частка компенсаційної продукції визначається в залежності від обсягу інвестиції та терміну дії угоди про розподіл продукції ". Пропонується додати ще декілька статей, де б було викладено усі пов"язані з цим питання (пропоновані статті можна додати до відповідних розділів).  
  3. Щоквартальна частка компенсаційної продукції не може перевищувати 70 відсотків загального обсягу виробленої в розрахунковий період продукції до повного відшкодування витрат інвестора.  
156. 4. Жодна із сторін угоди про розподіл продукції не має права розпоряджатися виробленою продукцією до її розподілу за угодою без письмового погодження інших сторін угоди.      4. Жодна із сторін угоди про розподіл продукції не має права розпоряджатися виробленою продукцією до її розподілу за угодою без письмового погодження інших сторін угоди.  
157. 5. Порядок визначення складу витрат, що підлягають відшкодуванню інвестору компенсаційною продукцією, визначається угодою про розподіл продукції і повинен відповідати таким вимогам:      5. Порядок визначення складу витрат, що підлягають відшкодуванню інвестору компенсаційною продукцією, визначається угодою про розподіл продукції і повинен відповідати таким вимогам:  
158. відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, здійснені після набрання нею чинності;      відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, здійснені після набрання нею чинності;  
159. склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією, може відрізнятися від передбаченого законодавством складу витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу;      склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією, може відрізнятися від передбаченого законодавством складу витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу;  
160. відшкодування витрат провадиться не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;      відшкодування витрат провадиться не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;  
161. відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру.      відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру.  
162. Стаття 20. Право власності сторін угоди про розподіл продукції на вироблену продукцію      Стаття 20. Право власності сторін угоди про розподіл продукції на вироблену продукцію  
163. 1. До моменту розподілу продукції в пункті виміру право власності на всю вироблену за угодою продукцію належить державі.      1. До моменту розподілу продукції в пункті виміру право власності на всю вироблену за угодою продукцію належить державі.  
164. 2. З моменту розподілу продукції в пункті виміру інвестор набуває права власності на компенсаційну продукцію та визначену угодою частину прибуткової продукції, решта виробленої продукції залишається у власності держави.      2. З моменту розподілу продукції в пункті виміру інвестор набуває права власності на компенсаційну продукцію та визначену угодою частину прибуткової продукції, решта виробленої продукції залишається у власності держави.  
165. Стаття 21. Використання державної частини виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції      Стаття 21. Використання державної частини виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції  
166. Частина виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції, після розподілу в пункті виміру залишається у власності держави, використовується (реалізується) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому враховуються потреби тієї території, на якій розташована ділянка надр, передана у користування на умовах угоди. Розрахунок та обгрунтування місцевих потреб у виробленій продукції здійснюється органами місцевого самоврядування.      Частина виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції, після розподілу в пункті виміру залишається у власності держави, використовується (реалізується) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому враховуються потреби тієї території, на якій розташована ділянка надр, передана у користування на умовах угоди. Розрахунок та обгрунтування місцевих потреб у виробленій продукції здійснюється органами місцевого самоврядування.  
167. Стаття 22. Розпорядження частиною виробленої продукції, що належить інвестору      Стаття 22. Розпорядження частиною виробленої продукції, що належить інвестору  
168. 1. Інвестор, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції, вільно розпоряджається частиною виробленої продукції, право власності на яку переходить до нього відповідно до умов угоди. На таку продукцію не поширюється режим ліцензування та квотування під час експорту та аналогічні обмеження під час реалізації її на території України.      1. Інвестор, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції, вільно розпоряджається частиною виробленої продукції, право власності на яку переходить до нього відповідно до умов угоди. На таку продукцію не поширюється режим ліцензування та квотування під час експорту та аналогічні обмеження під час реалізації її на території України.  
169. 2.Угодою про розподіл продукції може бути передбачено обов'язок інвестора щодо реалізації державі або в межах України частини належної йому продукції за цінами, що базуються на цінах міжнародних ринків.   -52- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
У ст.22 законопроекту замість другого пункту, редакція якого є розпливчатою і не може нас задовольнити, дати чіткий і повний перелік умов, коли обов'язок інвестора щодо реалізації державі або в межах України належної йому частини продукції повинен обов'язково включатися в угоду про розподіл продукції.  
  2.Угодою про розподіл продукції може бути передбачено обов'язок інвестора щодо реалізації державі або в межах України частини належної йому продукції за цінами, що базуються на цінах міжнародних ринків.  
170. Стаття 23. Право власності на майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції      Стаття 23. Право власності на майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції  
171. 1. Майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, є власністю інвестора.      1. Майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, є власністю інвестора.  
172. Право власності на таке майно переходить від інвестора до держави з дня, коли вартість зазначеного майна повністю відшкодована компенсаційною продукцією, або з дня припинення угоди про розподіл продукції на умовах і в порядку, передбачених угодою.      Право власності на таке майно переходить від інвестора до держави з дня, коли вартість зазначеного майна повністю відшкодована компенсаційною продукцією, або з дня припинення угоди про розподіл продукції на умовах і в порядку, передбачених угодою.  
173. 2. Після переходу до держави права власності на майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, інвестор протягом строку дії угоди має переважне право на користування таким майном для виконання передбачених угодою робіт.      2. Після переходу до держави права власності на майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, інвестор протягом строку дії угоди має переважне право на користування таким майном для виконання передбачених угодою робіт.  
174. Стаття 24. Інформація, отримана в результаті виконання угоди про розподіл продукції      Стаття 24. Інформація, отримана в результаті виконання угоди про розподіл продукції  
175. 1. Геологічна, геофізична, геохімічна, техніко-економічна та інша інформація, а також зразки гірничих порід (в тому числі керн) та інші дані, отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, є власністю держави.      1. Геологічна, геофізична, геохімічна, техніко-економічна та інша інформація, а також зразки гірничих порід (в тому числі керн) та інші дані, отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, є власністю держави.  
176. Інвестор зобов'язаний надавати Уповноваженому органу таку інформацію в порядку, встановленому угодою.      Інвестор зобов'язаний надавати Уповноваженому органу таку інформацію в порядку, встановленому угодою.  
177. Уповноважений орган розпоряджається зазначеною інформацією відповідно до вимог законодавства, зокрема забезпечує проведення її державної експертизи, реєстрації та обліку.      Уповноважений орган розпоряджається зазначеною інформацією відповідно до вимог законодавства, зокрема забезпечує проведення її державної експертизи, реєстрації та обліку.  
178. 2. Сторони угоди несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, одержаної під час виконання угоди про розподіл продукції відповідно до угоди та законодавства України.   -53- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Абз.2 ст.24 викласти у такій редакції: "... подавати Кабінету Міністрів України таку інформацію..." "Кабінет Міністрів України розпоряджається".  
  2. Сторони угоди несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, одержаної під час виконання угоди про розподіл продукції відповідно до угоди та законодавства України.  
179. Стаття 25. Податки та збори, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції   -54- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Пропонуємо вилучити ст.25 цього законопроекту - викладені в зазначеній статті положення повинні бути визначені в діючих законах, які регулюють питання оподаткування. Редакцiйне уточненя  
  Стаття 25. Податки та збори, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції Внести зміни до відповідних Законів України з питань оподаткування:  
180. 1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов"язаної з виконанням цієї угоди, інвестор звільняється від сплати загальнодержавних податків і зборів (обов"язкових платежів), передбачених законодавством, за винятком обов"язкових платежів, зазначених у пункті 2 цієї статті.   -55- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.1 ст.25 викласти у такій редакції: "Інвестор сплачує податки у повній відповідності до Законів України, які діють на момент укладання Угоди. Зміни податкового законодавства стосовно укладених угод про розподіл продукції, можуть здійснюватись тільки за спеціальними законодавчими рішеннями Верховної Ради України".  
  Під час виконання угоди про розподіл продукції податки та збори сплачуються згідно з чинними на момент укладення угоди законами України з питань оподаткування, з урахуванням таких особливостей: 1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов'язаної з виконанням цієї угоди, інвестор звільняється від сплати загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством, за винятком обов'язкових платежів, зазначених у пункті 2 цієї статті.  
181. Податки і збори (обов"язкові платежі), від сплати яких звільняється інвестор, враховуються під час укладення угоди при визначенні частини прибуткової продукції, яка залишається у власності держави після розподілу виробленої продукції.      Податки і збори (обов'язково платежі), від сплати яких звільняється інвестор, враховуються під час укладення угоди при визначенні частини прибуткової продукції, яка залишається у власності держави після розподілу виробленої продукції.  
182. 2. У разі виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує такі обов"язкові платежі :   -56- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.2 ст.25 пропоную вилучити.  
Враховано   2. У разі виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує такі обов'язково платежі :  
183. податок на додану вартість;      податок на додану вартість;  
184. податок на прибуток підприємств;      податок на прибуток підприємств;  
185. збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;      збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;  
186. збір на обов"язкове соціальне страхування;      збір на обов'язкове соціальне страхування;  
187. збір на обов"язкове державне пенсійне страхування;      збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;  
188. платежі за користування надрами, визначені в угоді про розподіл продукції;      платежі за користування надрами, визначені в угоді про розподіл продукції;  
189. плата (збір) за видачу спеціальних дозволів (ліцензій).      плата (збір) за видачу спеціальних дозволів (ліцензій).  
190. 3. Податок на прибуток підприємств вноситься інвестором у розмірах, встановлених законом, з урахуванням таких особливостей:      3. Податок на прибуток підприємств вноситься інвестором у розмірах, встановлених законом, з урахуванням таких особливостей:  
191. податок на прибуток від виконання угоди про розподіл продукції може вноситися у грошовій або, якщо це обумовлено угодою, у натуральній формі, тобто у вигляді частини прибуткової продукції, що передається у його власність в результаті розподілу виробленої продукції;      податок на прибуток від виконання угоди про розподіл продукції може вноситися у грошовій або, якщо це обумовлено угодою, у натуральній формі, тобто у вигляді частини прибуткової продукції, що передається у його власність в результаті розподілу виробленої продукції;  
192. базою оподаткування прибутку від виконання угоди про розподіл продукції є прибуток інвестора, що обчислюється виходячи з прибуткової продукції, яка відповідно до цієї угоди передається у власність інвестору;      базою оподаткування прибутку від виконання угоди про розподіл продукції є прибуток інвестора, що обчислюється виходячи з прибуткової продукції, яка відповідно до цієї угоди передається у власність інвестору;  
193. під час визначення бази оподаткування прибуткова продукція або її вартість (залежно від форми внесення податку) зменшується відповідно на частину продукції, вартість якої дорівнює сумі обов"язкових платежів, визначених пунктом 2 цієї статті (за винятком податку на прибуток і податку на додану вартість), або на суму цих платежів, а також на інші витрати, пов"язані з виробництвом та обігом, що не відшкодовуються інвестору компенсаційною продукцією (в натуральній або грошовій формі). Склад і порядок зарахування таких витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу, регулюється законом , що є чинним на день підписання угоди;      під час визначення бази оподаткування прибуткова продукція або її вартість (залежно від форми внесення податку) зменшується відповідно на частину продукції, вартість якої дорівнює сумі обов'язкових платежів, визначених пунктом 2 цієї статті (за винятком податку на прибуток і податку на додану вартість), або на суму цих платежів, а також на інші витрати, пов'язані з виробництвом та обігом, що не відшкодовуються інвестору компенсаційною продукцією (в натуральній або грошовій формі). Склад і порядок зарахування таких витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу, регулюється законом , що є чинним на день підписання угоди;  
194. податок на прибуток від інших видів діяльності, не пов"язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до законодавства, яке діє на момент одержання такого прибутку, окремо від податку на прибуток, одержаний у вигляді прибуткової продукції;      податок на прибуток від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до законодавства, яке діє на момент одержання такого прибутку, окремо від податку на прибуток, одержаний у вигляді прибуткової продукції;  
195. пільги по падатку на прибуток підприємств, які передбачені законодавством, при опадаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються;      пільги по падатку на прибуток підприємств, які передбачені законодавством, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються;  
196. витрати інвестора, пов"язані з процесом виробництва та обігу, здійснені у звітному періоді і не віднесені на валові витрати виробництва та обігу цього періоду, можуть бути без обмеження строку перенесені на наступні періоди для цілей оподаткування.      витрати інвестора, пов'язані з процесом виробництва та обігу, здійснені у звітному періоді і не віднесені на валові витрати виробництва та обігу цього періоду, можуть бути без обмеження строку перенесені на наступні періоди для цілей оподаткування.  
197. 4. Механізм, строки і облік сплати податку на прибуток від виконання угод про розподіл продукції визначається Кабінетом Міністрів України.   -57- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
П.4 ст.25 пропоную вилучити.  
  4. Механізм, строки і облік сплати податку на прибуток від виконання угод про розподіл продукції визначається Кабінетом Міністрів України.  
198. 5. У разі коли відповідно до законодавства України встановлено місцеві податки і збори, які сплачуватимуться залежно від результатів діяльності інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції, зазначені податки і збори враховуються при визначенні бази оподаткування прибутку в порядку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї статті.   -58- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Пп.5-8 ст.25 пропоную вилучити.  
Відхилено   5. У разі коли відповідно до законодавства України встановлено місцеві податки і збори, які сплачуватимуться залежно від результатів діяльності інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції, зазначені податки і збори враховуються при визначенні бази оподаткування прибутку в порядку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї статті.  
199. 6. Податок на додану вартість при реалізації виробленої продукції, яка передається у власність інвестору в результаті її розподілу відповідно до угоди про розподіл продукції, обраховується і сплачується в бюджет в порядку і строки, передбачені чинним законодавством на день укладання угоди.      6. Податок на додану вартість при реалізації виробленої продукції, яка передається у власність інвестору в результаті її розподілу відповідно до угоди про розподіл продукції, обраховується і сплачується в бюджет в порядку і строки, передбачені чинним законодавством на день укладання угоди.  
200. Ввезення (імпортування) інвестором під час виконання угоди на митну територію України обладнання, товарів, передбачених угодою, за переліком, погодженим Уповноваженим органом, проводиться без сплати податку на додану вартість і ввізного мита.      Ввезення (імпортування) інвестором під час виконання угоди на митну територію України обладнання, товарів, передбачених угодою, за переліком, погодженим Уповноваженим органом, проводиться без сплати податку на додану вартість і ввізного мита.  
201. У разі використання зазначених обладнання, товарів не за призначенням з інвестора стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв"язку з наданням пільг, якщо таке невиконання забов"язань інвестора сталося з його вини.      У разі використання зазначених обладнання, товарів не за призначенням з інвестора стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань інвестора сталося з його вини.  
202. 7. Внесення податку на додану вартість може бути замінено протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов"язаної з виконанням цієї угоди, розподілом продукції, якщо це передбачено угодою, і в порядку, визначеному нею.      7. Внесення податку на додану вартість може бути замінено протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов'язаної з виконанням цієї угоди, розподілом продукції, якщо це передбачено угодою, і в порядку, визначеному нею.  
203. 8. Угодою про розподіл продукції може передбачатись механізм сплати податку на додану вартість зазначений у цьому пункті.      8. Угодою про розподіл продукції може передбачатись механізм сплати податку на додану вартість зазначений у цьому пункті.  
204. Інвестор може бути звільнений від сплати до бюджету податку на додану вартість протягом дії угоди про розподіл продукції і в межах операцій щодо її виконання, якщо це передбачаєтся угодою.      Інвестор може бути звільнений від сплати до бюджету податку на додану вартість протягом дії угоди про розподіл продукції і в межах операцій щодо її виконання, якщо це передбачаєтся угодою.  
205. У такому разі суми податку на додану вартість, сплачені інвестором у складі вартості придбаних або імпортованих товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) і на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів, пов'язаних з виконанням угоди, і з бюджету не відшкодовуються.      У такому разі суми податку на додану вартість, сплачені інвестором у складі вартості придбаних або імпортованих товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) і на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів, пов'язаних з виконанням угоди, і з бюджету не відшкодовуються.  
206. Реалізація інвестором на митній території України продукції, яка передається у його власність у результаті розподілу виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції, здійснюється за цінами з включенням податку на додану вартість у розмірі, передбаченому законодавством. Отримана від покупця у складі ціни проданої продукції сума податку на додану вартість перераховується до бюджету за виключенням сум сплаченого податку на додану вартість, віднесених до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів. Обчислення і сплата податку на додану вартість проводиться інвестором у порядку і строки, передбачені законодавством.      Реалізація інвестором на митній території України продукції, яка передається у його власність у результаті розподілу виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції, здійснюється за цінами з включенням податку на додану вартість у розмірі, передбаченому законодавством. Отримана від покупця у складі ціни проданої продукції сума податку на додану вартість перераховується до бюджету за виключенням сум сплаченого податку на додану вартість, віднесених до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів. Обчислення і сплата податку на додану вартість проводиться інвестором у порядку і строки, передбачені законодавством.  
207. Податок на додану вартість, що має бути сплачений до бюджету інвестором під час продажу продукції на митній території України у разі, коли це передбачено угодою про розподіл продукції, може вноситися у натуральній формі за рахунок продукції, що передається у власність інвестору, в обсягах, еквівалентних сумі податку. Механізм сплати і порядок зарахування до бюджету податка на додану вартість у такому разі визначається Кабінетом Міністрів України.      Податок на додану вартість, що має бути сплачений до бюджету інвестором під час продажу продукції на митній території України у разі, коли це передбачено угодою про розподіл продукції, може вноситися у натуральній формі за рахунок продукції, що передається у власність інвестору, в обсягах, еквівалентних сумі податку. Механізм сплати і порядок зарахування до бюджету податка на додану вартість у такому разі визначається Кабінетом Міністрів України.  
208. У разі вивезення (експорту) виробленої продукції, що передається у власність інвестору в результаті її розподілу відповідно до угоди про розподіл продукції, не застосовується нульова ставка податку на додану вартість, передбачена законодавством.      У разі вивезення (експорту) виробленої продукції, що передається у власність інвестору в результаті її розподілу відповідно до угоди про розподіл продукції, не застосовується нульова ставка податку на додану вартість, передбачена законодавством.  
209. 9. Дія цієї статті не поширюється на підрядників і субпідрядників, перевізників та інших осіб (у тому числі іноземних), які беруть участь у виконанні передбачених угодою про розподіл продукції робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів) з інвестором.      9. Дія цієї статті не поширюється на підрядників і субпідрядників, перевізників та інших осіб (у тому числі іноземних), які беруть участь у виконанні передбачених угодою про розподіл продукції робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів) з інвестором.  
210. Зазначені особи сплачують податки і збори (обов"язкові платежі) в порядку, передбаченому законодавством.      Зазначені особи сплачують податки і збори (обов'язково платежі) в порядку, передбаченому законодавством.  
211. 10. Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності. Порядок такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.      10. Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності. Порядок такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.  
212. У разі коли за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на декількох ділянках, інвестор здійснює консолідований облік господарської діяльності.      У разі коли за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на декількох ділянках, інвестор здійснює консолідований облік господарської діяльності.  
213. 11. Річний баланс та звітність інвестора про діяльність, пов"язану з виконанням робіт за угодою про розподіл продукції, підлягають обов"язковій щорічній аудиторській перевірці.   -59- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Редакційні зміни.  
Враховано   11. Річний баланс та звітність інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням робіт за угодою про розподіл продукції, підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці. 12. Внести відповідні зміни та доповнення до законодавчих актів України з питань оподаткування.  
214. Стаття 26. Передача прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції   -60- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Стаття потребує редакцiйного опрацювання  
Враховано   Стаття 26. Передача прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції  
215. 1. Інвестор має право передати повністю або частково свої права та обов'язки, визначені угодою про розподіл продукції, будь-якій юридичній чи фізичній особі лише за згодою держави та за умови, що така особа має достатньо фінансових і технічних ресурсів, а також досвід організації діяльності, необхідні для виконання робіт, передбачених угодою. Відмова держави у такій згоді без поважних підстав не допускається. Якщо на запит інвестора щодо передачі прав та обов'язків, визначених угодою, Уповноважений орган не дав відповіді протягом 90 днів з дня отримання запиту, згода держави вважається отриманою.      1. Інвестор має право передати повністю або частково свої права та обов'язки, визначені угодою про розподіл продукції, будь-якій юридичній чи фізичній особі лише за згодою Уповноваженого органу та за умови, що така особа відповідає вимогам, визначеним частиною другою статті 5 цього Закону . Відмова Уповноваженого органу у такій згоді без поважних підстав не допускається. Якщо на запит інвестора щодо передачі прав та обов'язків, визначених угодою, Уповноважений орган не дав відповіді протягом 90 днів з дня отримання запиту, згода держави вважається отриманою.  
216. 2. Про передачу прав та обов'язків сторони укладають письмову угоду з особою, яка приймає такі права та обов'язки згідно з угодою про розподіл продукції, що підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому цим Законом для державної реєстрації угоди про розподіл продукції.   -61- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ст.26 повинна бути доповнена третім пунктом такого змісту:" Якщо український інвестор передає свої права та обов'язки іноземцю, або юридичній особі іншої держави, умови угоди про розподіл продукції повинні бути переглянуті з врахуванням особливостей відносин між державою та іноземними інвесторами, що регулюються цим законом та іншими актами законодавства України".  
  2. Про передачу прав та обов'язків сторони укладають письмову угоду з особою, яка приймає такі права та обов'язки згідно з угодою про розподіл продукції, що підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому цим Законом для державної реєстрації угоди про розподіл продукції.  
217. Стаття 27. Гарантії від змін у законодавстві      Стаття 27. Гарантії від змін у законодавстві  
218. 1. Держава гарантує, що до прав і обов"язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на момент її укладення, якщо в угоді не передбачено інше. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.      1. Держава гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на момент її укладення, якщо в угоді не передбачено інше. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.  
219. 2. На інвестора не поширюється дія нормативно - правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, якщо такі акти обмежують права інвестора, визначені угодою про розподіл продукції, за винятком приписів органів державного контролю та нагляду, що видаються відповідно до законодавства України з метою створення умов для безпечного ведення робіт, охорони надр, довкілля, збереження здоров'я населення, а також забезпечення суспільної та державної безпеки.      2. На інвестора не поширюється дія нормативно - правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, якщо такі акти обмежують права інвестора, визначені угодою про розподіл продукції, за винятком приписів органів державного контролю та нагляду, що видаються відповідно до законодавства України з метою створення умов для безпечного ведення робіт, охорони надр, довкілля, збереження здоров'я населення, а також забезпечення суспільної та державної безпеки.  
220. Стаття 28. Контроль за виконанням угоди про розподіл продукції      Стаття 28. Контроль за виконанням угоди про розподіл продукції  
221. 1. Державний контроль і нагляд за виконанням робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, здійснюють органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.      1. Державний контроль і нагляд за веденням робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, здійснюють органи виконавчої влади та мiсцевого самоарядування відповідно до їх компетенції.  
222. Уповноважений орган здійснює контроль за виконанням угоди про розподіл продукції на умовах, визначених угодою.   -62- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Абз.2 п.1 ст.28 пропоную викласти у такій редакції: "Контроль за виконанням угоди про розподіл продукції здійснюють як Кабінет Міністрів України, так і органи місцевого самоврядування і правоохоронні органи України".  
Враховано частково   Кабінет Міністрів України здійснює контроль за безумовним виконанням угоди про розподіл продукції з Уповноваженим органом. Уповноважений орган здiйснює контроль за виконанням угоди про розподiл продукцiї в порядку, визначеному угодою.  
223. 2. Уповноважені представники органів, що здійснюють контроль за виконанням угоди про розподіл продукції, мають право безперешкодного доступу на об'єкти проведення передбачених угодою робіт, а також до документації на проведення таких робіт виключно з метою здійснення контролю за виконанням угоди.      2. Уповноважені представники органів, що здійснюють контроль за виконанням угоди про розподіл продукції, мають право безперешкодного доступу на об'єкти проведення передбачених угодою робіт, а також до документації на проведення таких робіт виключно з метою здійснення контролю за виконанням угоди.  
224. 3. Прийняття рішень обмежувального характеру органами державного контролю та нагляду допускається лише у випадках, передбачених пунктом 2 статті 27 цього Закону.      3. Прийняття рішень обмежувального характеру органами державного контролю та нагляду допускається лише у випадках, передбачених пунктом 2 статті 27 цього Закону та після узгодження цього питання з Уповноваженим органом.  
225. 4. У разі залучення підрядних, субпідрядних та інших організацій (осіб) до виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор зобов'язаний здійснювати нагляд за виконанням робіт з метою забезпечення відповідності вимогам угоди та затвердженій в установленому порядку документації на проведення робіт.      4. У разі залучення підрядних, субпідрядних та інших організацій (осіб) до виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор зобов'язаний здійснювати нагляд за виконанням робіт з метою забезпечення відповідності вимогам угоди та затвердженій в установленому порядку документації на проведення робіт.  
226. Стаття 29. Відповідальність сторін угоди про розподіл продукції      Стаття 29. Відповідальність сторін угоди про розподіл продукції  
227. 1. Сторони несуть передбачену угодою про розподіл продукції відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків, визначених угодою, з урахуванням положень цієї статті.      1. Сторони несуть передбачену угодою про розподіл продукції відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків, визначених угодою, з урахуванням положень цієї статті.  
228. 2. Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з діяльністю інвестора, пов"язаною з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягає відшкодуванню (компенсації) в повному обсязі за рахунок інвестора, незалежно від плати за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів. Інвестор звільняється від відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю, тільки якщо доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або не з його вини.      2. Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з діяльністю інвестора, пов"язаною з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягає відшкодуванню (компенсації) в повному обсязі за рахунок інвестора, незалежно від плати за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів. Інвестор звільняється від відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю, тільки якщо доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або не з його вини.  
229. Розмір заподіяної шкоди визначається за фактичними витратами на відновлення порушеного стану довкілля з урахуванням прямих збитків.   -63- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У абз.2 п.2 ст.29 після слова "визначається" записати "відповідно до чинного законодавства", а після слів "порушеного стану довкілля" поставити крапку, вилучивши решту абзаца.  
Враховано редакційно   Розмір заподіяної шкоди визначається за фактичними витратами на відновлення порушеного стану довкілля відповідно до чинного законодавства.  
230. 3. Шкода, заподіяна правомірними діями інвестора, що повністю відповідають вимогам угоди про розподіл продукції та узгоджені з Уповноваженим органом, підлягає відшкодуванню за рахунок сторін угоди у пропорціях, передбачених для розподілу продукції.      3. Шкода, заподіяна правомірними діями інвестора, що повністю відповідають вимогам угоди про розподіл продукції та узгоджені з Уповноваженим органом, підлягає відшкодуванню за рахунок сторін угоди у пропорціях, передбачених для розподілу продукції.  
231. Стаття 30. Забезпечення виконання зобов'язань та відповідальності інвестора      Стаття 30. Забезпечення виконання зобов'язань та відповідальності інвестора  
232. 1. Виконання зобов'язань інвестора, визначених угодою про розподіл продукції, підлягає забезпеченню на умовах, що визначаються сторонами відповідно до законодавства України.      1. Виконання зобов'язань інвестора, визначених угодою про розподіл продукції, підлягає забезпеченню на умовах, що визначаються сторонами відповідно до законодавства України.  
233. 2. Цивільна відповідальність інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, підлягає страхуванню, якщо інше не передбачено угодою. За домовленістю сторін у рамках угоди приймається програма страхування екологічних ризиків.      2. Цивільна відповідальність інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, підлягає страхуванню, якщо інше не передбачено угодою. За домовленістю сторін у рамках угоди приймається програма страхування екологічних ризиків.  
234. Стаття 31. Вирішення спорів      Стаття 31. Вирішення спорів  
235. Спори між сторонами угоди про розподіл продукції, пов'язані з виконанням, припиненням та недійсністю угоди, підлягають розгляду в судах України, якщо інше не передбачено умовами угоди про розподіл продукції.      Спори між сторонами угоди про розподіл продукції, пов'язані з виконанням, припиненням та недійсністю угоди, підлягають розгляду в судах України, якщо інше не передбачено умовами угоди про розподіл продукції.  
236. Стаття 32. Імунітет держави      Стаття 32. Імунітет держави  
237. В угодах про розподіл продукції, що укладаються за участю іноземного інвестора, передбачається відмова держави від судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового рішення.      В угодах про розподіл продукції, що укладаються за участю іноземного інвестора, передбачається відмова держави від судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового рішення.  
238. Розділ IV. Валютне регулювання під час виконання угод про розподіл продукції      Розділ IV. Валютне регулювання під час виконання угод про розподіл продукції  
239. Стаття 33. Банківські рахунки      Стаття 33. Банківські рахунки  
240. 1. Для обслуговування робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор відкриває в банках у порядку, встановленому законодавством України, банківські рахунки в національній і (або) іноземній валюті, що використовуватимуться виключно для обслуговування діяльності (робіт, послуг), передбачених угодою.      1. Для обслуговування робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор відкриває в банках у порядку, встановленому законодавством України, банківські рахунки в національній і (або) іноземній валюті, що використовуватимуться виключно для обслуговування діяльності (робіт, послуг), передбачених угодою.  
241. 2. Стягнення коштів із банківських рахунків, відкритих інвестором на території України для обслуговування робіт, передбачених за угодою про розподіл продукції, не може бути здійснено в безспірному порядку.      2. Стягнення коштів із банківських рахунків, відкритих інвестором на території України для обслуговування робіт, передбачених за угодою про розподіл продукції, не може бути здійснено в безспірному порядку.  
242. Стаття 34. Валютне регулювання      Стаття 34. Валютне регулювання  
243. У разі коли відповідно до законодавства України встановлено обов"язковий продаж на валютному ринку України надходжень в іноземній валюті, ця вимога не поширюється на надходження в іноземній валюті, одержані інвесторами, що є сторонами угоди про розподіл продукції, від реалізації частини виробленої продукції, яка є їх власністю.      У разі коли відповідно до законодавства України встановлено обов'язковий продаж на валютному ринку України надходжень в іноземній валюті, ця вимога не поширюється на надходження в іноземній валюті, одержані інвесторами, що є сторонами угоди про розподіл продукції, від реалізації частини виробленої продукції, яка є їх власністю.  
244. РОЗДІЛ V. Особливості регулювання трудових правовідносин під час виконання угоди про розподіл продукції      РОЗДІЛ V. Особливості регулювання трудових правовідносин під час виконання угоди про розподіл продукції  
245. Стаття 35. Трудовий договір      Стаття 35. Трудовий договір  
246. 1. Прийняття (наймання) працівників інвестором (у тому числі іноземним) на території України для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом укладення з ними трудового договору (контракту), який за формою та змістом повинен відповідати законодавству України про працю.      1. Прийняття (наймання) працівників інвестором (у тому числі іноземним) на території України для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом укладення з ними трудового договору (контракту), який за формою та змістом повинен відповідати законодавству України про працю.  
247. 2. Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування.      2. Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування.  
248. РОЗДІЛ VI. Прикінцеві положення   -64- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пропонується додати до розділу 6 (Прикінцеві положення) статті наступного змісту, відповідно змінивши нумерацію інших статей цього розділу: "Ст.36. Угодою про розподіл продукції передбачається, які матеріальні та нематеріальні активи переходять у власність держави по закінченні строку угоди. Права на подальшу розробку родовища переходять до держави. Обладнання, що згідно з угодою належить інвестору після закінчення строку угоди, може бути продане державі за договірними цінами".  
  РОЗДІЛ VI. Прикінцеві положення  
249. Стаття 36. Міжнародні договори України       
250. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого дана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.       
251. Стаття 37. Набрання цим Законом чинності   -65- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
"Ст.37. Договір про розподіл продукції повинен передбачати подальші плани держави щодо експлуатації родовища. При наявності згоди держави (в особі уповноваженого комітету) після закінчення строку угоди інвестор має право продовжити експлуатацію родовища на умовах концесії, оренди тощо. Це може бути однією з умов угоди про розподіл продукції".  
Відхилено   Стаття 36. Набрання цим Законом чинності  
252. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
253. Стаття 38. Приведення законодавства України у відповідність із цим Законом   -66- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
"Ст.38. Держава гарантує, що у випадку зміни організації, яка експлуатує родовище, робітників не буде безпідставно звільнено новим роботодавцем".  
Відхилено   Стаття 37. Приведення законодавства України у відповідність із цим Законом  
    -67- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ст.38 пропоную записати в такій редакції: "Кабінет Міністрів України подає на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до законів України з питань оподаткування та інших питань, пов`язаних з прийняттям цього Закону. До внесення таких змін у разі, коли іншими законами України передбачені інші правила ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила цього Закону." Редакційне уточнення  
Відхилено    
254. Кабінет Міністрів України подає на розгляд Верховної Ради України проект закону України про внесення змін до законів України з питань оподаткування, пов'язаних з прийняттям цього Закону.      Кабінет Міністрів України подає на розгляд Верховної Ради України проект закону України про внесення змін до законів України, пов'язаних з прийняттям цього Закону.