Кількість абзаців - 39 Таблиця поправок


Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про регулювання товарообмінних (бартерних)      Про регулювання товарообмінних (бартерних)  
3. операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності      операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності  
4. Цей Закон встановлює режим здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності, відповідальність за порушення його норм та визначає повноваження і функції державних органів під час здійснення контролю за проведенням таких операцій.      Цей Закон встановлює режим здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності, відповідальність за порушення його норм та визначає повноваження і функції державних органів під час здійснення контролю за проведенням таких операцій.  
5. Стаття 1. Загальні положення      Стаття 1. Загальні положення  
6. 1. Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності - це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами (роботами, послугами), не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.   -1- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
У абз. 1 п. 1 ст. 1 проекту закону фразу "товарами (роботами, послугами)" викласти,"товарами, роботами, послугами в будь-якому поєднанні".  
Враховано   1. Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності - це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.  
    -2- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
В абз. 1 ч. 1 ст. 1 після слів "оформлення бартерним договором" доповнити словами "або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі".  
Враховано    
7. Оцінка товарів за бартерними договорами здійснюється з метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, а також для митного обліку, визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій. Умовою еквівалентності товарообміну є обмін товарів за світовими цінами чи за договірними цінами, в основі яких лежать світові ціни.   -3- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
У абз. 2 п. 1 ст.1 замість другого речення доповнити наступним:"Умовою еквівалентності обміну за бартерним договором є обмін товарами (роботами, послугами) за цінами що визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України на договірних засадах з урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факторів, які діють на відповідних ринках на час укладення товарообмінних угод (контрактів). У випадках, передбачених чинним законодавством України, контрактні ціни визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України відповідно до індикативних цін".  
Враховано   Оцінка товарів за бартерними договорами здійснюється з метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, а також для митного обліку, визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій. Умовою еквівалентності обміну за бартерним договором є обмін товарами (роботами, послугами) за цінами що визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України на договірних засадах з урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факторів, які діють на відповідних ринках на час укладення товарообмінних угод (контрактів). У випадках, передбачених чинним законодавством України, контрактні ціни визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України відповідно до індикативних цін.  
    -4- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
В абз. 2 ч. 1 ст. 2 після слів "договорами здійснюється" доповнити словами "Торговельно-промисловою палатою України та її регіональними відділеннями", а далі за текстом. Після слів "договірними цінами" поставити кому і доповнити словами: "які визначені згідно з ринковою кон"юнктурою на принципах вигідності для економіки України і сприяють поліпшенню зовнішньоторговельного балансу".  
Відхилено    
    -5- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Ч. 2 п. 1 ст. 1 викласти в такій редакції: "Оцінка товарів за бартерними договорами здійснюється з метою створення умов для оцінки претензій, застосування санкцій. Умовою еквівалентності товарообміну є обмін товарів за світовими цінами (з посиланням на джерело інформації про світову ціну) чи за договірними цінами, в основі яких лежать світові ціни".  
Відхилено    
8. 2. У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів, що імпортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до категорії "вільно конвертована валюта".   -6- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В п. 2 ст. 1 законопроекту внести такі слова: слова "до категорії "вільно конвертована валюта" замінити словами "до 1 групи вільно конвертованих валют".  
Враховано   2. У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів, що імпортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до першої групи Класифікатора іноземних валют.  
    -7- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
П. 2 ст. 1 законопроекту викласти в такій редакції: "У бартерному договорі зазначається ціна та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що імпортуються, та ціна та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням цих показників в іноземній валюті одного найменування, віднесеній Національним банком України до категорії "вільно конвертована валюта".  
Відхилено    
    -8- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
Доповнити п. 2 ст. 1 другим абзацом такого змісту: "У випадках, коли сторонами бартерного договору складові ціни товару (страхування, перевезення) або робіт, послуг визначені розрахунково, тобто орієнтовно на момент укладання договору, або взагалі не визначені і між сторонами є угода по застосування фактичної вартості цих складових на момент виконання угоди, при зміні фактичної вартості цих складових на момент виконання бартерного договору, переоформлення здійснюється у встановленому порядку шляхом подання відповідно податковому чи митному органу копій документів, які свідчать про зміну розрахункових величини та їх фактичну вартість. При цьому умови еквівалентності обміну не змінюються".  
Відхилено    
9. 3. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право на проведення товарообмінних (бартерних) операцій відповідно до законодавства України.   -9- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Ст. 1 доповнити пунктом 4 наступної редакції: "З метою збільшення надходжень в Україну валютних коштів, стабілізації грошової національної одиниці та оздоровлення фінансово-банківської системи держави в цілому забороняється проведення бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності з товарами продукцією., роботами, послугами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. з редакційним уточненям  
Враховано   3. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право на проведення товарообмінних (бартерних) операцій відповідно до законодавства України. 4. З метою збільшення надходжень в Україну валютних коштів, стабілізації грошової національної одиниці та оздоровлення фінансово-банківської системи держави в цілому може бути заборонено проведення бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності з товарами (продукцією., роботами, послугами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.  
10. Стаття 2. Строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій      Стаття 2. Строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій  
11. 1. Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення вантажної митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг - з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.   -10- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
В ст. 2 ч.1 абз.1 для сільгоспвиробників термін виконання доцільно продовжити до 120 днів.  
Відхилено   1. Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення вантажної митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг - з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.  
12. Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення вантажної митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг - дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.      Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення вантажної митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг - дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.  
13. У разі експорту за бартерним договором високоліквідних товарів строки ввезення імпортних товарів не повинні перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації.      У разі експорту за бартерним договором високоліквідних товарів строки ввезення на митну територію України імпортних товарів не повинні перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації.  
14. Перелік високоліквідних товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Перелік високоліквідних товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
15. 2. Перевищення установлених цією статтею строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення, допускається за наявності у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який є стороною відповідного бартерного договору, разового індивідуального дозволу, що видається Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.   -11- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Абз. 1 ч. 2 ст. 2 доповнити словами "у порядку затвердженому постановою Кабінету Міністрів України".  
Враховано   2. Перевищення установлених цією статтею строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення, допускається за наявності у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який є стороною відповідного бартерного договору, разового індивідуального дозволу, що видається Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України.  
16. Порядок віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення, визначає Кабінет Міністрів України.      Порядок віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення, визначає Кабінет Міністрів України.  
17. 3. У разі переоформлення в установленому порядку бартерного договору на інші види зовнішньоекономічного договору строки, передбачені цією статтею, не поновлюються і не перериваються. При цьому переоформлення здійснюється в установленому порядку.   -12- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
У абзаці першому пункту 3 статті 2 після слова "строки" доповнити словами "ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором", далі за текстом.  
Відхилено   3. У разі переоформлення в установленому порядку бартерного договору на інші види зовнішньоекономічного договору строки, передбачені цією статтею, не поновлюються і не перериваються. При цьому переоформлення здійснюється в установленому порядку, а строк грошової оплати високоліквідних товарів продовжується до 90 днів.  
    -13- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Друге речення абз. 1 доповнити словами: "... в установленому порядку, а строк грошової оплати високоліквідних товарів продовжується до 90 днів".  
Враховано    
18. У разі коли замість поставок товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором, іноземний контрагент виконує свої зобов'язання шляхом перерахування коштів на рахунок суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України - сторони договору, підставою для зняття з митного контролю є подання зазначеним суб'єктом до митного органу довідки уповноваженого банку про надходження коштів у рахунок цього договору в установлені законодавством України строки на суму, еквівалентну вартості товарів (робіт, послуг), зазначених у договорі, та копії додаткових угод, які зумовлюють зміну характеру договору.   -14- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
Абз. 3 та 4 п.1 ст. 2 вилучити.  
Відхилено   У разі коли замість поставок товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором, іноземний контрагент виконує свої зобов'язання шляхом перерахування коштів на рахунок суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України - сторони договору, підставою для зняття з контролю митного органу питання щодо імпортної частини за бартерним договором є подання зазначеним суб'єктом до митного органу довідки уповноваженого банку про надходження коштів у рахунок цього договору в установлені законодавством України строки на суму, еквівалентну вартості товарів (робіт, послуг), зазначених у договорі, та копії додаткових угод, які зумовлюють зміну характеру договору. В разі зміни умов договору, що передбачає заміну зобов'язань щодо оплати товару іноземним контрагентом в грошовій формі на зобов'язання по постачанню товарів (робіт, послуг), український постачальник подає копії договору та додаткових угод до органу Державної податкової служби України.  
    -15- Пінчук В.М. (в.о. № 26)
П. 3 ст. 2 доповнити наступним текстом: "В разі зміни умов договору, що передбачає заміну зобов'язань щодо оплати товару іноземним контрагентом в грошовій формі на зобов'язання по постачанню товарів (робіт, послуг), український постачальник подає копії договору та додаткових угод до органів Державної податкової та митної служби України". редакційними змінами  
Враховано з   
19. Стаття 3. Відповідальність за порушення строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій      Стаття 3. Відповідальність за порушення строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій  
20. 1. Порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України передбачених у пункті 1 статті 2 цього Закону строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості неодержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором.      1. Порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України передбачених у пункті 1 статті 2 цього Закону строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості неодержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором.  
21. Пеня нараховується у гривнях. Перерахування вираженої в іноземній валюті вартості неодержаних товарів (робіт, послуг) у гривні здійснюється за офіційним валютним курсом Національного банку України, який встановлюється на день нарахування пені.      1. Порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України передбачених у пункті 1 статті 2 цього Закону строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості неодержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором.  
22. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру заборгованості.      Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру заборгованості.  
23. 2. Якщо заборгованість за бартерним договором виникла через обставини непереборної сили, строки, передбачені у пункті 1 статті 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення протягом дії цих обставин не стягується.   -16- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
У абз. 1 та 2 п.2 ст. 3 законопроекту пропонується після слів "обставин непереборної сили" доповнити "або форс-мажору".  
Враховано   2. Якщо заборгованість за бартерним договором виникла через обставини непереборної сили або форс-мажору, строки, передбачені у пункті 1 статті 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення протягом дії цих обставин не стягується.  
24. Настання та закінчення дії обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою офіційного органу, уповноваженого державою, де такі обставини мали місце.   -17- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
У абз. 2 п. 2 ст. 3 законопроекту пропонується після слів "підтверджено довідкою" додати "Торгової палати або".  
Відхилено   Настання та закінчення дії обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою офіційного органу, уповноваженого державою, де такі обставини мали місце. Обставини форс-мажору підтверджуються в установленому законом в порядку.  
25. 3. У разі прийняття судом, арбітражним судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України або іншим уповноваженим арбітражем позовної заяви про стягнення заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання строків, визначених бартерним договором, строки, передбачені у пункті 1 статті 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.   -18- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
У абз. 1 п. 3 ст 3 пропонується після слів "або іншим уповноваженим арбітражем" додати "в тому числі в іншій країні".  
Немає висновку   3. У разі прийняття судом, арбітражним судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України або іншим уповноваженим арбітражем, в тому числі в іншій країні, позовної заяви про стягнення заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання строків і інших умов, визначених бартерним договором, строки, передбачені у пункті 1 статті 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.  
26. У разі прийняття судом, арбітражним судом рішення про відмову в позові повністю або частково чи припинення (закриття) провадження у справі або залишення позову без розгляду строки, передбачені у пункті 1 статті 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено.   -19- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Абз. 2 ст. 3 доповнити реченням: "У разі часткової відмови в позові, пеня нараховується тільки в тій частині, в якій було відмовлено".  
Враховано   У разі прийняття судом, арбітражним судом рішення про відмову в позові повністю або частково чи припинення (закриття) провадження у справі або залишення позову без розгляду строки, передбачені у пункті 1 статті 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено. У разі часткової відмови в позові, пеня нараховується тільки в тій частині, в якій було відмовлено.  
27. У разі прийняття судом, арбітражним судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених у пункті 1 статті 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом, арбітражним судом.   -20- Пінчук В.М. (в.о. № 26)
В ост. абзаці п. 3 ст. 3 вилучити слова: "...до розгляду судом, арбітражним судом", бо у цьому абзаці йдеться про умову звільнення від від сплати пені в разі задоволення позову резидента".  
Відхилено   У разі прийняття судом, арбітражним судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених у пункті 1 статті 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом, арбітражним судом.  
    -21- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Ч. 3 ст. 2 доповнити абзацом такого змісту: "В разі невиконання іноземним партнером умов бартерного договору понад 500 тис.дол.США і подання вітчизняною стороною бартерної угоди відповідного позову до суду (арбітражного суду), зменшується обсяг держмита до 1%, а нарахування пені скасовується на час провадження у справі до винесення судом (арбітражним судом) остаточного рішення".  
Відхилено    
28. 4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом 5 робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити органи Державної митної служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором товари) або органи державної податкової служби (якщо імпортуються або експортуються за даним договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі 1 відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).   -22- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Абзаци 1 та 3 п. 4 ст. 3 законопроекту виключити.  
Відхилено   4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом 5 робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити органи Державної митної служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором товари) або органи державної податкової служби (якщо імпортуються або експортуються за даним договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі 1 відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).  
    -23- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
Абз. 1 п.4 статті 3 викласти в такій редакції: "Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом 15 календарних днів з дати підписання акту або складання іншого документа, що засвідчає виконання робіт чи надання послуг, повідомити органи державної податкової служби про факт здійснення такої операції." Крім того, пропонується у другому реченні цього абзацу цифру "1" змінити на "0,3". У третьому реченні пропонується після слова "вартості експортованих товарів (робіт, послуг)" додати "5 відсотків".  
Відхилено    
29. Органи Державної митної служби України здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним договором та інформують органи державної податкової служби про порушення строків надходження товарів, передбачених у пункті 1 статті 2 цього Закону.   -24- Пінчук В.М. (в.о. № 26)
В п.4 статті 3 в зв'язку з тим, що шкода яка може бути нанесена економіці України при несвоєчасному поданні резидентом документів підтверджуючих виконання зобов'язань по виконанню робіт, наданню послуг, в органи Державної митної та податкової служби України ( в цьому разі встановлюється відповідальність у вигляді пені - 1 ( від вартості товарів (робіт, послуг)) ніж від прострочення виконання зобов'язань нерезидентом (відповідальність у вигляді пені - 0.3 ( ) пропоную скасувати цю відповідальність або встановити пеню в розмірі не більше 0.3 (.  
Відхилено   Органи Державної митної служби України здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним договором та інформують органи державної податкової служби про порушення строків надходження товарів, передбачених у пункті 1 статті 2 цього Закону.  
30. Органи державної податкової служби здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерним договором та інформують органи Державної митної служби України про фактичний експорт робіт і послуг для здійснення контролю за своєчасним надходженням товарів, що повинні бути імпортовані.   -25- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
П. 4 ст. 3 - потрібна інша редакція.  
Відхилено   Органи державної податкової служби здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерним договором та інформують органи Державної митної служби України про фактичний експорт робіт і послуг для здійснення контролю за своєчасним надходженням товарів, що повинні бути імпортовані.  
31. 5. Органи державної податкової служби мають право за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України пеню, передбачену цією статтею. Така пеня може бути стягнена у безспірному порядку.   -26- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
П. 5 ст. 3 викласти в такій редакції: "За наслідками документальних перевірок органи державної податкової служби стягують з суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності пеню передбачену цією статтею. Така пеня сплачується добровільно суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або стягується примусово за судовим рішенням. До прийняття судового рішення податковий орган має право зупинити операції суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, інших платежів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах у порядку визначеному законодавством про державну податкову службу України, якщо є достатні підстави вважати що незастосування такого заходу може потягти ухилення такого суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності від сплати сум, які можуть бути стягнуті за судовим рішенням. У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково, припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду, суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності має право вимагати в судовому порядку відшкодування моральних та матеріальних збитків, завданих діями податкового органу."  
Відхилено   5. Органи державної податкової служби мають право за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України пеню, передбачену цією статтею.  
    -27- Франчук І.А. (в.о. № 7)
П.5 ст.3 вилучити.  
Відхилено    
    -28- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Ч. 3 ст. 3 після слів "недотримання строків" доповнити словами "і інших умов", а далі за текстом.  
Враховано    
32. 6. Суми пені, стягненої відповідно до цієї статті, спрямовуються до Державного бюджету України у порядку, передбаченому законодавством України.      6. Суми пені, стягненої відповідно до цієї статті, спрямовуються до Державного бюджету України у порядку, передбаченому законодавством України.  
33. Стаття 4. Міжнародні договори      Стаття 4. Міжнародні договори  
34. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.   -29- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
У статті 4 після слів "Якщо міжнародним договором України" доповнити словами "ратифікованим Верховною Радою України".  
Враховано   Якщо міжнародним договором України,ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.  
35. Стаття 5. Прикінцеві положення      Стаття 5. Прикінцеві положення  
36. 1. Якщо експорт товарів (робіт, послуг) за бартерним договором здійснено до набрання чинності цим Законом, строки ввезення на митну територію України товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором, не поновлюються і не перериваються.   -30- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
Пропонується визначити, що закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування. В зв'язку з чим у п. 1 ст. 5 (стосовно течії строків за бартерним контрактами) після слів "не поновлюються та не перериваються" доцільно додати "та розраховуються відповідно до правових актів України, що діяли до набрання чинності цим Законом".  
Відхилено   1. Якщо експорт товарів (робіт, послуг) за бартерним договором здійснено до набрання чинності цим Законом, строки ввезення на митну територію України товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором, не поновлюються і не перериваються.  
    -31- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
П. 1 ст. 5 закінчити у вигляді: "...не поновлюються, не перериваються і не змінюються". Слід також доповнити прикінцеві положення наступним реченням: "дії, визначені у абзаці 1 пункту 4 статті 3 цього Закону повинні бути виконані суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом. Порушення цих термінів тягне за собою відповідальність передбачену п.4 статті 3 цього закону".  
Відхилено    
37. 2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом чинні акти законодавства застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом чинні акти законодавства застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
38. 3. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.   -32- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Ст. 5 доповнити абзацом такого змісту: "Для договорів, які укладалися до набрання чинності цим Законом, є чинним термін 90 днів".  
Відхилено   3. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.  
    -33- Пінчук В.М. (в.о. № 26)
Ст. 5 доповнити новим пунктом такого змісту: "В разі віднесення товару, який експортовано резидентом за укладеною ним бартерною угодою, до переліку високоліквідних товарів, постачання товарів іноземним контрагентом здійснюється в терміни, що передбачені угодою".  
Відхилено