Кількість абзаців - 77 Таблиця поправок


Про внесення змiн та доповнень до Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (28.05.98) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн та доповнень до Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу"      Проект (28.05.98) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн та доповнень до Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести змiни та доповнення до Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 188), виклавши його в такiй редакцiї:      Внести змiни та доповнення до Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 188), виклавши його в такiй редакцiї:  
3. ЗАКОН УКРАЇНИ Про альтернативну (невiйськову) службу      "ЗАКОН УКРАЇНИ Про альтернативну (невiйськову) службу  
4. Цей Закон визначає органiзацiйно-правовi засади альтернативної (невiйськової) служби (далi - альтернативна служба), якою вiдповiдно до Конституцiї України має бути замiнено, виконання вiйськового обов'язку, якщо його виконання суперечить релiгiйним переконанням громадянина.   -1- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
В преамбулі після слова "релігійним" додати слова "чи світоглядним", далі за текстом.  
Відхилено   Цей Закон визначає органiзацiйно-правовi засади альтернативної (невiйськової) служби (далi - альтернативна служба), якою вiдповiдно до Конституцiї України має бути замiнено, виконання вiйськового обов'язку, якщо його виконання суперечить релiгiйним переконанням громадянина.  
5. Роздiл 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ      Роздiл І. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замiсть проходження строкової вiйськової служби i має за мету виконання обов'язку перед суспiльством.   -2- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту: "Альтернативна служба не застосовується за умов воєнного часу". в іншій редакції  
Враховано   Стаття 1. Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замiсть проходження строкової вiйськової служби i має на меті виконання обов'язку перед суспiльством. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень.  
7. Стаття 2. Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання вiйськового обов'язку суперечить їх релiгiйним переконанням i цi громадяни належать до дiючих згiдно iз законодавством релiгiйних органiзацiй, вiровчення яких не допускає користування зброєю.   -3- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Статтю 2 доповнити словами: "Громадяни України також мають право на альтернативну службу за сімейними обставинами. Таке право громадянин України має якщо він є єдиним сином батьків, котрі на рік його призову досягають пенсійного віку, або ж обоє є інвалідам 1 чи 2 групи, або ж якщо громадянин, котрий підлягає призову, є єдиним сином в неповній сім'ї".  
Відхилено   Стаття 2. Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання вiйськового обов'язку суперечить їх релiгiйним переконанням i цi громадяни належать до дiючих згiдно iз законодавством релiгiйних органiзацiй, вiровчення яких не допускає користування зброєю.  
    -4- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Статтю 2 після слів "не допускає користування зброєю" доповнити словами "та прийняття клятви".  
Відхилено    
    -5- Попеску І.В. (в.о. № 204)
В статті 2 передбачити право проходження альтернативної служби для всіх бажаючих.  
Відхилено    
    -6- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їх релігійним чи світоглядним переконанням".  
Відхилено    
    -7- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Статтю 2 доповнити реченням "Право на альтернативну службу мають громадяни України, які страждають від таких хвороб, що не звільняють від строкової служби, а також громадяни, які сповідають пацифістські переконання".  
Відхилено    
8. Стаття 3. Вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону, iнших нормативно-правових актiв громадянин, який проходить альтернативну службу, користується всiма соцiально-економiчними, полiтичними та особистими правами i свободами, за винятками, визначеними цим Законом вiдповiдно до Конституцiї України, i виконує всi обов'язки громадянина України.   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій статті 3: вилучити слова: "Відповідно до Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів".  
Враховано   Стаття 3. Громадянин, який проходить альтернативну службу, користується всiма соцiально-економiчними, полiтичними та особистими правами i свободами, за винятками, визначеними цим та іншими законами України вiдповiдно до Конституцiї України, i виконує всi обов'язки громадянина України.  
    -9- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість слів "визначеними цим Законом" записати слова: "визначеними цим та іншими законами України", далі за текстом.  
Враховано    
9. За громадянином, який проходить альтернативну службу, зберiгається право на житлову площу, яку вiн займав до направлення на службу, черговiсть на одержання житла за мiсцем проживання i роботи, а також на попередню роботу (посаду), яку вiн виконував (займав) до направлення на службу, а в разi її вiдсутностi - на iншу рiвноцiнну роботу (посаду) на тому самому або,-за згодою працiвника, на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї. Цей громадянин користується переважним правом на залишення на роботi у разi скорочення чисельностi або штату працiвникiв протягом двох рокiв з дня звiльнення з альтернативної служби.   -10- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Статтю 3 доповнити частиною такого змісту "На осіб, які проходять альтернативну службу та членів їх сімей поширюються права і соціальний захист, передбачений чинним законодавством для військовослужбовців строкової служби та членів".  
Відхилено   За громадянином, який проходить альтернативну службу, зберiгається право на житлову площу, яку вiн займав до направлення на службу, черговiсть на одержання житла за мiсцем проживання i роботи, а також попередня робота (посада), яку вiн виконував (займав) до направлення на службу, а в разi її вiдсутностi - iнша рiвноцiнна робота (посада) на тому самому або, за згодою працiвника, на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї. Він користується переважним правом на залишення на роботi у разi скорочення чисельностi або штату працiвникiв протягом двох рокiв з дня звiльнення з альтернативної служби.  
10. Стаття 4. На альтернативну службу направляються громадяни, якi пiдлягають призову на строкову вiйськову службу i особисто заявили про неможливiсть її проходження як такої, що суперечить їх релiгiйним переконанням, документально або iншим чином пiдтвердили iстиннiсть переконань та стосовно яких прийнято вiдповiднi рiшення.   -11- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
В частині першій статті 4 після слів "їх релігійним" додати слова "чи світоглядним переконанням", далі за текстом.  
Відхилено   Стаття 4. На альтернативну службу направляються громадяни, якi пiдлягають призову на строкову вiйськову службу i особисто заявили про неможливiсть її проходження як такої, що суперечить їх релiгiйним переконанням, документально або iншим чином пiдтвердили iстиннiсть переконань та стосовно яких прийнято вiдповiднi рiшення.  
    -12- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В частині першій статті 4 вилучити слова "або іншим чином".  
Відхилено    
    -13- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Частину першу статті 4 доповнити словами: "На альтернативну службу також направляються громадяни, котрі особисто заявили про своє бажання проходити альтернативну службу за сімейними обставинами і чиє право на альтернативну службу за сімейними обставинами підтверджене відповідними документами".  
Відхилено    
11. Не пiдлягають направленню на альтернативну службу громадяни:      Не пiдлягають направленню на альтернативну службу громадяни:  
12. звiльненi вiдповiдно до законодавства вiд призову на строкову вiйськову службу;      звiльненi вiдповiдно до законодавства вiд призову на строкову вiйськову службу;  
13. яким вiдповiдно до законодавства надано вiдстрочку вiд призову на строкову вiйськову службу (на перiод дiї вiдстрочки).      яким вiдповiдно до законодавства надано вiдстрочку вiд призову на строкову вiйськову службу (на перiод дiї вiдстрочки).  
14. Стаття 5. Альтернативну службу громадяни проходять на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, дiяльнiсть яких пов'язана з соцiальним захистом населення та охороною здоров'я, будiвництвом, житлово-комунальним та сiльським господарством, що перебувають у державнiй та комунальнiй власностi.   -14- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
В частині першій статті 5 після слів "в установах, організаціях", доповнити словами "державних центрах соціальних служб для молоді", далі за текстом.  
Враховано в іншій редакції  Стаття 5. Альтернативну службу громадяни проходять на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, що перебувають у державній або комунальній власності, дiяльнiсть яких пов'язана з соцiальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будiвництвом, житлово-комунальним та сiльським господарством.  
    -15- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
В частині першій статті 5 після слів "та сільським господарством" доповнити словами "захистом навколишнього природного середовища", далі за текстом.  
Враховано    
    -16- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
В частині першій статті 5 після слів "державній та комунальній власності " доповнити словами "або соціальних установ релігійних організацій, що мають права юридичної особи".  
Враховано в іншій редакції   
    -17- Шушкевич В.Г. (реєстр. картка № 421)
Передбачити в статті 5 можливість проходження альтернативної служби на будівництві, реконструкції та реставрації храмів.  
Враховано в іншій редакції   
    -18- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В частині першій статті 5 слова "що перебувають у державній та комунальній власності" вилучити.  
Відхилено    
    -19- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій статті 5 замість слів "що перебувають у державній та комунальній власності" записати слова :"що перебувають у державній або комунальній власності", виклавши їх після слів "на підприємствах, в установах, організаціях".  
Враховано    
15. Перелiк пiдприємств, установ, органiзацiй, на яких громадяни можуть проходити альтернативну службу, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -20- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій статті 5 замість слів "визначається Кабінетом Міністрів України" записати слова "затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Перелiк пiдприємств, установ, органiзацiй, на яких громадяни можуть проходити альтернативну службу, розробляється і затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
16. Стаття 6. Строк альтернативної служби становить 36 мiсяцiв, а для осiб, якi мають повну вищу освiту з освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiст, магiстр, - 24 мiсяцi.   -21- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Термін проходження альтернативної служби потребує зменшення.  
Враховано   Стаття 6. Строк альтернативної служби становить двадцять сім мiсяцiв, а для осiб, якi мають повну вищу освiту з освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста, магiстра - вісімнадцять мiсяцiв.  
    -22- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Шаров І.Ф.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Строк альтернативної служби дорівнює тривалості дійсної військової служби".  
Враховано частково    
    -23- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Строк альтернативної служби становить 18 місяців".  
Враховано частково    
    -24- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Строк альтернативної служби становить 18 місяців, а для осіб, які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст-магістр - 12 місяців".  
Враховано частково    
    -25- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Строк альтернативної служби становить 24 місяці, а для осіб, які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст-магістр - 18 місяців".  
Враховано частково    
17. Час перебування громадянина на альтернативнiй службi зараховується до його загального трудового стажу, а також до безперервного трудового стажу i стажу роботи за спецiальнiстю за умови, якщо громадянин не пiзнiше нiж протягом тримiсячного строку пiсля звiльнення з альтернативної служби приступить до роботи.   -26- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
У частині другій статті 6 замість слів "протягом тримісячного строку" записати слова "протягом трьох календарних місяців" Далі у всьому тексті законопроекту визначати терміни здійснення відповідних дій в календарних днях і місяцях.  
Враховано   Час перебування громадянина на альтернативнiй службi зараховується до його загального трудового стажу. Цей час також зараховується до безперервного трудового стажу i стажу роботи за спецiальнiстю за умови, якщо громадянин не пiзнiше нiж протягом трьох календарних місяців пiсля звiльнення з альтернативної служби приступить до роботи.  
18. Стаття 7. Для вирiшення питань проходження альтернативної служби утворюються комiсiї у справах альтернативної служби (далi - комiсiї) України, Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi, а в разi необхiдностi - районнi i мiськi.      Стаття 7. Для вирiшення питань проходження альтернативної служби утворюються комiсiї у справах альтернативної служби (далi - комiсiї) України, Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi, а в разi необхiдностi - районнi i мiськi.  
19. Положення про комiсiї у справах альтернативної служби затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.      Положення про комiсiї у справах альтернативної служби затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
20. Забезпечення роботи комiсiй покладається на центральний орган виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики i його територiальнi органи.      Забезпечення роботи комiсiй покладається на центральний орган виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики i його територiальнi органи.  
21. Стаття 8. Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має права:      Стаття 8. Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має права:  
22. ухилятися вiд проходження альтернативної служби;      ухилятися вiд проходження альтернативної служби;  
23. брати участь у страйках;   -27- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Абзац другий частини першої статті 8 вилучити.  
Відхилено   брати участь у страйках;  
24. працювати за сумiсництвом;   -28- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Абзац третій частини першої статті 8 вилучити.  
Враховано    
25. займатися пiдприємницькою дiяльнiстю;      займатися пiдприємницькою дiяльнiстю;  
26. навчатися в навчальних закладах, крiм середнiх загальноосвiтнiх шкiл з вечiрньою формою навчання.   -29- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Абзац п'ятий частини першої статті 8 доповнити словами "та вищих навчальних закладів з вечірньою формою навчання".  
Враховано   навчатися в навчальних закладах, крiм середнiх або вищих закладів освіти з вечiрньою або заочною формами навчання.  
    -30- Старинець О.Г. (реєстр. картка № 277)
Абзац п'ятий частини першої статті 8 доповнити словами "та вищих навчальних закладів з вечірньою та заочною формами навчання".  
Враховано    
27. Ухиленням вiд проходження альтернативної служби вважається:   -31- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції "У разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби він притягається до відповідальності як за ухилення від проходження строкової військової служби. У разі вчинення громадянином інших дій, передбачених частиною першою цієї статті, він притягається до відповідальності відповідно до законодавства України".  
Відхилено   Ухиленням вiд проходження альтернативної служби вважається:  
28. неприбуття без поважних причин на мiсце проходження альтернативної служби, зазначене в направленнi, або прибуття iз запiзненням бiльше нiж на три днi;      неприбуття без поважних причин на мiсце проходження альтернативної служби, зазначене у направленнi, або прибуття iз запiзненням бiльше нiж на три робочі днi;  
29. самовiльне припинення виконання або систематичне невиконання без поважних причин покладених на громадянина службових обов'язкiв;   -32- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
У другому абзаці частини другої статті 8 вилучити слова "або систематичне невиконання без поважних причин покладених на громадянина ", далі за текстом.  
Враховано   самовiльне припинення виконання службових обов'язкiв;  
30. несвоєчасне (пiзнiше нiж у триденний строк) повiдомлення комiсiї про роботу в умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня, надання вiдпустки з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, а також про попередження власником або уповноваженим ним органом про звiльнення у зв'язку з лiквiдацiєю, реорганiзацiєю або перепрофiлюванням пiдприємства, установи, органiзацiї.   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці третьому частини другої статті 8 замість слів "несвоєчасне (пізніше, ніж у триденний строк) повідомлення комісії" записати слова "неповідомлення протягом п'яти календарних днів комісії". В цьому ж абзаці і далі по всьому тексту законопроекту замість слів "власника або уповноваженого ним органу " записати слова "адміністрації підприємства, установи, організації".  
Враховано частково   несвоєчасне (пiзнiше нiж за п'ять календарних днів) повiдомлення комiсiї про роботу в умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня, надання вiдпустки з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, а також про попередження власником або уповноваженим ним органом щодо звiльнення у зв'язку з лiквiдацiєю, реорганiзацiєю або перепрофiлюванням пiдприємства, установи, органiзацiї.  
31. У разi ухилення громадянина вiд проходження альтернативної служби або вчинення iнших дiй, передбачених частиною першою цiєї статтi, комiсiя може скасувати своє рiшення про направлення його на альтернативну службу, про що протягом трьох днiв у письмовiй формi повiдомляє громадянина i вiйськовий комiсарiат. Пiсля чого громадянин пiдлягає призову на строкову вiйськову службу на загальних пiдставах.      У разi ухилення громадянина вiд проходження альтернативної служби або вчинення iнших дiй, передбачених частиною першою цiєї статтi, комiсiя може скасувати своє рiшення про направлення його на альтернативну службу, про що протягом п'яти календарних днів у письмовiй формi повiдомляє громадянина i вiйськовий комiсарiат, пiсля чого громадянин пiдлягає призову на строкову вiйськову службу на загальних пiдставах.  
32. Розділ 2 ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ НА АЛЬТЕРНАТИВНУ СЛУЖБУ      Розділ ІІ. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ НА АЛЬТЕРНАТИВНУ СЛУЖБУ  
33. Стаття 9. Для вирiшення питання направлення на альтернативну службу громадяни, зазначенi в статтi 2 цього Закону, пiсля взяття на вiйськовий облiк, але не пiзнiше нiж за два мiсяцi до початку встановленого законодавством перiоду проведення призову на строкову вiйськову службу, особисто подають до комiсiї за мiсцем проживання мотивовану письмову заяву.      Стаття 9. Для вирiшення питання направлення на альтернативну службу громадяни, зазначенi в статтi 2 цього Закону, пiсля взяття на вiйськовий облiк, але не пiзнiше нiж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством перiоду проведення призову на строкову вiйськову службу, особисто подають до комiсiї за мiсцем проживання мотивовану письмову заяву.  
34. У разi призову на вiйськовi збори громадян, якi пiсля проходження строкової вiйськової служби набули iстинних релiгiйних переконань i належать до дiючих згiдно iз законодавством релiгiйних органiзацiй, вiровчення яких не допускає користування зброєю, особисто ними протягом тижня вiд дня одержання повiстки вiйськового комiсарiату про призов на вiйськовi збори подається до комiсiї заява про звiльнення вiд призову на цi збори.   -34- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
У частині другій статті 9 вилучити слово "істинних".  
Враховано   У разi призову на вiйськовi збори громадян, якi пiсля проходження строкової вiйськової служби набули релiгiйних переконань i належать до дiючих згiдно iз законодавством релiгiйних органiзацiй, вiровчення яких не допускає користування зброєю, вони протягом семи календарних днів вiд дня одержання повiстки вiйськового комiсарiату про призов на вiйськовi збори подають особисто до комiсiї заяву про звiльнення вiд призову на цi збори.  
    -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій статті 9 замість слів "набули істинних релігійних переконань і належать" записати слова "в силу своїх релігійних переконань належать ", далі за текстом.  
Враховано частково    
35. Стаття 10. Комiсiя зобов'язана прийняти заяву про направлення на альтернативну службу або про звiльнення вiд призову на вiйськовi збори i у письмовiй формi повiдомити громадянина про строк його явки на засiдання комiсiї.   -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 10 замість слів "строк його явки" записати слова "дату його явки", далі за текстом.  
Враховано   Стаття 10. Комiсiя зобов'язана прийняти заяву про направлення на альтернативну службу або про звiльнення вiд призову на вiйськовi збори та у письмовiй формi повiдомити громадянина про дату його явки на засiдання комiсiї.  
36. Стаття 11. Заява про направлення на альтернативну службу розглядається комiсiєю у двомiсячний строк пiсля її надходження до комiсiї в присутностi громадянина, заява про звiльнення вiд призову на вiйськовi збори - у двотижневий строк.   -37- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
У частині першій статті 11 замість слів "двомісячний строк" записати слова "місячний термін", далі за текстом.  
Враховано   Стаття 11. Заява про направлення на альтернативну службу розглядається комiсiєю протягом календарного місяця пiсля її надходження до комiсiї в присутностi громадянина, а заява про звiльнення вiд призову на вiйськовi збори - протягом чотирнадцяти календарних днів.  
37. Для явки на засiдання комiсiї громадянин звiльняється вiд навчання, а також вiд роботи iз збереженням середньомiсячного заробiтку.      Для явки на засiдання комiсiї громадянин звiльняється вiд навчання, а також вiд роботи iз збереженням середньомiсячного заробiтку.  
38. Рiшенням комiсiї громадянину може бути вiдмовлено у направленнi на альтернативну службу або звiльненнi вiд призову на вiйськовi збори у разi:      Рiшенням комiсiї громадянину може бути вiдмовлено у направленнi на альтернативну службу або звiльненнi вiд призову на вiйськовi збори у разi:  
39. несвоєчасного подання заяви про направлення на альтернативну службу або звiльнення вiд призову на вiйськовi збори;      несвоєчасного подання заяви про направлення на альтернативну службу або звiльнення вiд призову на вiйськовi збори;  
40. вiдсутностi пiдтверджень щодо iстинностi релiгiйних переконань;      вiдсутностi пiдтверджень щодо iстинностi релiгiйних переконань;  
41. неявки громадянина без поважних причин на засiдання комiсiї.      неявки громадянина без поважних причин на засiдання комiсiї.  
42. Про вiдмову у направленнi на альтернативну службу або звiльненнi вiд призову на вiйськовi збори комiсiя сповiщає громадянина у письмовiй формi.   -38- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 11 доповнити частиною такого змісту: "Відмова у направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори з інших причин, ніж перелічені у даній статті, забороняється".  
Враховано   Відмова у направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори з інших причин, ніж перелічені у даній статті, забороняється. Про вiдмову у направленнi на альтернативну службу або звiльненнi вiд призову на вiйськовi збори комiсiя сповiщає громадянина у письмовiй формi.  
    -39- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Статтю 11 доповнити частиною такого змісту: "Під час визначення місця проходження громадянином альтернативної служби обов'язково враховується його освіта, фах, кваліфікація, стан здоров'я, сімейні обставини тощо".  
Відхилено    
43. Стаття 12. Рiшення про направлення громадянина на альтернативну службу або звiльнення вiд призову на вiйськовi збори приймається комiсiєю у разi встановлення iстинностi релiгiйних переконань i видається заявниковi.   -40- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Частину першу статті 12 після слів "релігійних переконань" доповнити словами "або ж підтвердження наявності підстав для проходження альтернативної служби за сімейними обставинами", далі за текстом.  
Відхилено   Стаття 12. Рiшення про направлення громадянина на альтернативну службу або звiльнення вiд призову на вiйськовi збори приймається комiсiєю у разi встановлення iстинностi релiгiйних переконань i видається заявниковi.  
44. Направлення для проходження альтернативної служби видається громадянину пiсля проходження призовної комiсiї.      Направлення для проходження альтернативної служби видається громадянину пiсля проходження призовної комiсiї.  
45. Роздiл III ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ      Роздiл III. ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ  
46. Стаття 1З. Громадяни проходять альтернативну службу вiдповiдно до цього Закону, Положення про порядок проходження альтернативної служби, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, та iнших нормативно-правових актiв.      Стаття 13. Громадяни проходять альтернативну службу вiдповiдно до цього Закону, Положення про порядок проходження альтернативної служби, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, та iнших нормативно-правових актiв.  
47. Громадяни проходять альтернативну службу, як правило, в межах населеного пункту за мiсцем проживання або в мiсцевостi, звiдки вони мають можливiсть щоденно повертатися до мiсця проживання.   -41- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
У частині другій статті 13 замість слів "як правило" записати слово "тільки", далі за текстом.  
Враховано   Громадяни проходять альтернативну службу переважно в межах населеного пункту за мiсцем проживання або у мiсцевостi, звiдки вони мають можливiсть щоденно повертатися до мiсця проживання.  
    -42- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину другу статті 13 вилучити.  
Відхилено    
48. У разi проходження громадянином альтернативної служби не за мiсцем проживання, а в мiсцевостi, звiдки вiн не має можливостi щоденно повертатися до мiсця проживання, власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган зобов'язаний надати громадянину з дня початку служби мiсце в гуртожитку або iнше впорядковане тимчасове житло.   -43- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Частину третю статті 13 вилучити.  
Відхилено   У разi проходження громадянином альтернативної служби не за мiсцем проживання, а в мiсцевостi, звiдки вiн не має можливостi щоденно повертатися до мiсця проживання, власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган зобов'язаний надати громадянину з дня початку служби мiсце в гуртожитку або iнше впорядковане тимчасове житло.  
49. Конкретне мiсце проходження альтернативної служби визначається комiсiєю.      Конкретне мiсце проходження альтернативної служби визначається комiсiєю.  
50. Комiсiя може змiнити мiсце проходження альтернативної служби громадянина з урахуванням суспiльних потреб.      Комiсiя може змiнити мiсце проходження альтернативної служби громадянина з урахуванням суспiльних потреб.  
51. Стаття 14. Власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити громадянина зазначеною в направленнi для проходження альтернативної служби роботою i у триденний строк повiдомити про це вiдповiдну комiсiю.   -44- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 14 після слів "орган зобов'язаний" записати слова "у триденний строк", далі за текстом.  
Враховано в іншій редакції  Стаття 14. Власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити громадянина зазначеною у направленнi для проходження альтернативної служби роботою і протягом п'яти календарних днів повідомляє про це відповідну комісію.  
52. Стаття 15. Трудовi вiдносини мiж громадянином, який проходить альтернативну службу, та пiдприємством, установою, органiзацiєю здiйснюються згiдно з письмовим строковим трудовим договором i регулюються законодавством про працю, за винятками, передбаченими цим Законом.      Стаття 15. Трудовi вiдносини мiж громадянином, який проходить альтернативну службу, та пiдприємством, установою, органiзацiєю здiйснюються на підставі письмового строкового трудового договору i регулюються законодавством про працю, за винятками, передбаченими цим Законом.  
53. Громадянин не може призначатися на посади, пов'язанi iз здiйсненням функцiй представникiв влади, виконанням органiзацiйно-розпорядчих або адмiнiстративно-господарських обов'язкiв.   -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції: "Громадянин не може призначатися на керівні або адміністративні посади, а також на посади, що передбачають виконання функцій представників державної влади або місцевого самоврядування".  
Враховано в іншій редакції  Громадянин, який проходить альтернативну службу, не може призначатися на посади, що передбачають виконання функцій представникiв виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, органiзацiйно-розпорядчих або адмiнiстративно-господарських обов'язкiв.  
    -46- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину другу статті 15 вилучити.  
Відхилено    
54. Стаття 16. Строк альтернативної служби починається з дня початку роботи на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, зазначеного в направленнi.   -47- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Частину першу статті 16 викласти в такій редакції: "Строк альтернативної служби починається від дня прибуття громадянина на підприємство, установу, організацію, що зазначено в направленні".  
Відхилено   Стаття 16. Строк альтернативної служби починається з дня початку роботи на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, зазначеного в направленнi.  
55. У разi направлення громадянина для проходження альтернативної служби не за мiсцем проживання в мiсцевiсть, звiдки вiн не може щоденно повертатися до мiсця проживання, строк альтернативної служби визначається з урахуванням часу, необхiдного для переїзду до мiсця служби та у зворотному напрямку.   -48- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Частину другу статті 16 доповнити текстом наступного змісту: "якщо особа направляється в установи, організації чи підприємства, що перебувають у відомстві Міністерства оборони України, слід отримати її особисту згоду, проявляючи повагу до релігійних або пацифістських переконань такої особи".  
Немає висновку   У разi направлення громадянина для проходження альтернативної служби не за мiсцем проживання, а в мiсцевiсть, звiдки вiн не може щоденно повертатися до мiсця проживання, строк альтернативної служби визначається з урахуванням часу, необхiдного для переїзду до мiсця служби та у зворотному напрямку.  
56. До строку альтернативної служби не зараховуються вiдпустка (вiдпустки) з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, час перебування пiд адмiнiстративним арештом, прогулiв та скорочення нормальної тривалостi робочого часу. При цьому строк альтернативної служби продовжується на тривалiсть невiдпрацьованого перiоду.   -49- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Частину третю статті 16 викласти в такій редакції: "До строку альтернативної служби не зараховуються час перебування під адміністративним арештом, прогули. При цьому строк альтернативної служби продовжується на тривалість невідпрацьованого періоду".  
Відхилено   До строку альтернативної служби не зараховуються: вiдпустка (вiдпустки) з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, у зв'язку з навчанням у вечірніх або заочних закладах освіти, час перебування пiд адмiнiстративним арештом, прогулiв та скорочення тривалостi робочого часу. При цьому строк альтернативної служби продовжується на невiдпрацьований час.  
    -50- Кононов В.М. (реєстр. картка № 371)
В частині третій статті 16 після слів "уповноваженого ним органу" записати слова "у зв'язку з навчанням у вечірніх та заочних навчальних закладах", далі за текстом.  
Враховано    
57. У трудовому договорi при визначеннi режиму працi та вiдпочинку по можливостi враховуються особливостi вiросповiдання, що стосуються роботи у вихiднi днi, без зменшення кiлькостi встановлених робочих днiв.   -51- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
У частині четвертій статті 16 вилучити слова "по можливості" далі за текстом.  
Відхилено   У трудовому договорi при визначеннi режиму працi та вiдпочинку враховуються, якщо це можливо, особливостi вiросповiдання, що стосуються роботи у вихiднi днi, без зменшення кiлькостi встановлених робочих днiв.  
58. Пiд час проходження альтернативної служби громадянину надається щорiчна оплачувана вiдпустка тривалiстю 15 календарних днiв. За перший рiк альтернативної служби вiдпустка надається пiсля вiдпрацьованих II календарних мiсяцiв. За бажанням громадянина вiдпустка без збереження заробiтної плати iз зарахуванням до строку проходження альтернативної служби йому може бути надана у разi смертi дружини, батька, матерi (вiтчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), рiдного брата, сестри - тривалiстю до трьох календарних днiв, а у разi хвороби перелiчених осiб, якi за висновком лiкувального закладу потребують постiйного стороннього догляду, - тривалiстю до десяти календарних днiв.   -52- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Шаров І.Ф.
В першому реченні частини п'ятої статті 16 замість слів "тривалістю 15 календарних днів" записати слова "згідно з Законом України "Про відпустки", далі за текстом.  
Відхилено   Пiд час проходження альтернативної служби громадянину надається щорiчна оплачувана вiдпустка тривалiстю п'ятнадцять календарних днiв. За перший рiк альтернативної служби вiдпустка надається пiсля вiдпрацьованих одинадцяти календарних мiсяцiв. За бажанням громадянина вiдпустка без збереження заробiтної плати iз зарахуванням до строку проходження альтернативної служби може бути надана йому у разi смертi дружини, батька, матерi (вiтчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), рiдного брата, сестри тривалiстю до семи календарних днiв без урахування часу необхідного для проїзду до місця поховання та назад, а у разi хвороби перелiчених осiб, якi за висновком медичного закладу потребують постiйного стороннього догляду, - тривалiстю, визначеною у медичному висновку, але не більше тридцяти календарних днiв.  
    -53- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
В третьому речення п'ятої статті 16 замість слів "тривалістю до трьох календарних днів" записати слова "тривалістю до семи календарних днів".  
Враховано    
    -54- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Доповнити частину п'яту статті 16 текстом такого змісту: "У випадку, якщо особа проходить альтернативну службу не за місцем проживання і є єдиним родичем тяжкохворого, термін відпустки може бути продовжено, але не більше, ніж до тридцяти календарних днів. Це стосується випадків, коли немає змоги забезпечити стаціонарне лікування хворого у медичному закладі. Такий термін встановлюється на основі письмових висновків лікарів, з дійсною печаткою офіційної медичної установи, в яких має бути вказано про необхідність догляду за хворим протягом конкретного терміну".  
Враховано в іншій редакції   
59. Стаття 17. Професiйна пiдготовка та перепiдготовка громадян здiйснюється в iндивiдуальному порядку безпосередньо на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, де вони проходять альтернативну службу.      Стаття 17. Професiйна пiдготовка та перепiдготовка громадян здiйснюється в iндивiдуальному порядку безпосередньо на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, де вони проходять альтернативну службу.  
60. Стаття 18. Пiд час проходження альтернативної служби громадянин має право звернутися до комiсiї з мотивованою заявою щодо змiни мiсця проходження служби, а також дострокового звiльнення з неї на пiдставах, передбачених цим Законом.      Стаття 18. Пiд час проходження альтернативної служби громадянин має право звернутися до комiсiї з мотивованою заявою щодо змiни мiсця проходження служби, а також дострокового звiльнення з неї на пiдставах, передбачених цим Законом.  
61. У разi самовiльного припинення або систематичного невиконання без поважних причин покладених на громадянина службових обов'язкiв власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган має право звернутися до комiсiї з клопотанням про дострокове розiрвання трудового договору.   -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій статті 18 замість слів "розірвання трудового договору" записати слова "припинення дії трудового договору".  
Відхилено   У разi самовiльного припинення або систематичного невиконання без поважних причин покладених на громадянина службових обов'язкiв власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган має право звернутися до комiсiї з клопотанням про дострокове розiрвання трудового договору.  
62. Стаття 19. У разi лiквiдацiї, реорганiзацiї або перепрофiлювання пiдприємства, установи, органiзацiї, де громадянин проходить альтернативну службу, скорочення чисельностi або штату працiвникiв власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган зобов'язаний повiдомити комiсiю не пiзнiше нiж за два мiсяцi про дострокове розiрвання трудового договору, а у разi виникнення потреби в наданнi вiдпустки з iнiцiативи адмiнiстрацiї або скороченнi нормальної тривалостi робочого часу - у триденний строк.   -56- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 19 замість слів "розірвання трудового договору" записати слова "припинення дії трудового договору", далі за текстом.  
Відхилено   Стаття 19. У разi лiквiдацiї, реорганiзацiї або перепрофiлювання пiдприємства, установи, органiзацiї, де громадянин проходить альтернативну службу, скорочення чисельностi або штату працiвникiв власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган зобов'язаний повiдомити комiсiю не пiзнiше нiж за два календарні мiсяцi про дострокове розiрвання трудового договору, а у разi виникнення потреби в наданнi вiдпустки з iнiцiативи адмiнiстрацiї або скороченнi тривалостi робочого часу - протягом п'яти календарних днів.  
63. Роздiл IV ПРИПИНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ      Роздiл IV. ПРИПИНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ  
64. Стаття 20. Альтернативна служба припиняється в разi закiнчення строку її проходження або достроково за рiшенням комiсiї.      Стаття 20. Альтернативна служба припиняється у разi закiнчення строку її проходження або достроково за рiшенням комiсiї.  
65. Рiшення комiсiї щодо дострокового припинення альтернативної служби є обов'язковим як для власника пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженого ним органу, так i для громадянина.      Рiшення комiсiї щодо дострокового припинення альтернативної служби є обов'язковим як для власника пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженого ним органу, так i для громадянина.  
66. Стаття 21. Альтернативна служба достроково припиняється в разi:      Стаття 21. Альтернативна служба достроково припиняється в разi:  
67. призову громадянина на строкову вiйськову службу за власним бажанням;      призову громадянина на строкову вiйськову службу за власним бажанням;  
68. визнання громадянина непридатним за станом здоров'я для подальшого проходження вiйськової служби на пiдставi висновку (постанови) вiйськоволiкарської комiсiї;      визнання громадянина непридатним за станом здоров'я для подальшого проходження вiйськової служби на пiдставi висновку (постанови) вiйськово-лiкарської комiсiї;  
69. виникнення у громадянина права на вiдстрочку внаслiдок змiни сiмейних обставин, передбаченого законодавством про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу;      виникнення у громадянина права на вiдстрочку внаслiдок змiни сiмейних обставин, передбаченого законодавством про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу;  
70. засудження громадянина до позбавлення волi;      засудження громадянина до позбавлення волi;  
71. порушення вимог статтi 8 цього Закону.   -57- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Абзац п'ятий статті 21 вилучити.  
Відхилено   порушення вимог статтi 8 цього Закону.  
72. Стаття 22. У разi призову громадянина на строкову вiйськову службу у зв'язку з ухиленням вiд проходження альтернативної служби строк альтернативної служби до строку вiйськової служби не зараховується.   -58- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Статтю 22 вилучити.  
Відхилено   Стаття 22. У разi призову громадянина на строкову вiйськову службу у зв'язку з ухиленням вiд проходження альтернативної служби строк альтернативної служби до строку вiйськової служби не зараховується.  
73. У разi коли громадянина призвано на строкову вiйськову службу за його власним бажанням, строк альтернативної служби зараховується до строку вiйськової служби у кратностi - 2 мiсяцi альтернативної служби за I мiсяць строкової вiйськової служби,   -59- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
У частині другій статті 22 вилучити слова "у кратності - 2 місяці альтернативної служби за 1 місяць строкової військової служби".  
Враховано частково   У разi коли громадянина призвано на строкову вiйськову службу за його власним бажанням, строк альтернативної служби зараховується до строку вiйськової служби із розрахунку півтора мiсяцi альтернативної служби за один мiсяць строкової вiйськової служби,  
74. Стаття 23. Громадянин пiсля звiльнення з альтернативної служби протягом трьох днiв зобов'язаний стати на облiк у вiйськовому комiсарiатi та комiсiї за мiсцем проживання. У такий же строк громадянин стає на облiк i у разi змiни мiсця проживання.      Стаття 23. Громадянин пiсля звiльнення з альтернативної служби протягом п'яти календарних днiв зобов'язаний стати на облiк у вiйськовому комiсарiатi та комiсiї за мiсцем проживання. У такий же строк громадянин стає на облiк i у разi змiни мiсця проживання.  
75. Стаття 24. Громадяни, якi пройшли альтернативну службу, на вiйськовi збори не призиваються. У разi необхiдностi зазначенi громадяни та громадяни, якi за релiгiйними переконаннями звiльненi комiсiєю вiд призову на вiйськовi збори, можуть бути направленi для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї, катастрофи чи стихiйного лиха не бiльш як три рази (щоразу на строк до шести мiсяцiв) у межах вiку, встановленого для проходження вiйськової служби в запасi. Питання трудових вiдносин за основним мiсцем роботи у таких випадках регулюються законодавством про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу.      Стаття 24. Громадяни, якi пройшли альтернативну службу, на вiйськовi збори не призиваються. У разi необхiдностi зазначенi громадяни та громадяни, якi за релiгiйними переконаннями звiльненi комiсiєю вiд призову на вiйськовi збори, можуть бути направленi для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї, катастрофи чи стихiйного лиха не бiльш як три рази (щоразу на строк до шести календарних мiсяцiв) у межах вiку, встановленого для проходження вiйськової служби в запасi. Питання трудових вiдносин за основним мiсцем роботи у таких випадках регулюються законодавством про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу.  
76. Стаття 25. Рiшення комiсiї можуть бути оскарженi до вищестоящої комiсiї або суду".   -60- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У статті 25 після слів "рішення комісії" доповнити словами " а також дії або рішення власника (уповноваженого ним органу)", далі за текстом.  
Враховано   Стаття 25. Рiшення комiсiї можуть бути оскарженi до комiсiї вищого рівня або суду".  
    -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 25 замість слів "вищестоящої комісії" записати слова "комісії вищого рівня".  
Враховано    
    -62- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Врахувати труднощі з працевлаштуванням громадян для проходження альтернативної служби в умовах зростання безробіття.  
Враховано