Кількість абзаців - 335 Таблиця поправок


Про захист економічної конкуренції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ      Проект  
1. (16.07.97)       
2. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про захист економічної конкуренції      Про захист економічної конкуренції  
4. Цей Закон визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в підприємницькій діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин.      Цей Закон визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин.  
5. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
7. Терміни, що вживаються для цілей цього Закону, мають таке значення:      Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:  
8. економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між підприємцями з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими підприємцями, унаслідок чого споживачі, підприємці мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий підприємець не може визначати умови обороту товарів на ринку;   -1- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 1 в абзаці другому слова "підприємцями", "підприємці", "підприємець" замінити відповідно словами "суб'єктами господарювання", "суб'єкти господарювання", "суб'єкт господарювання".  
Враховано   економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;  
9. інформація - відомості в будь-якій формі й вигляді та на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їхніх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості;      інформація - відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості;  
10. контроль - вирішальний вплив юридичної або фізичної особи на господарську діяльність суб'єкта господарювання, який здійснюється, зокрема, завдяки праву володіння чи користування всіма активами чи їхньою значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню угод і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові для виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад інших суб'єктів господарювання; займанню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання;   -2- Слободян О.В. (в.о. № 220)
Абзаци четвертий та п'ятий ст.1 викласти в такій редакції: "контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох, пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема, завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їхньою значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові для виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад інших суб'єктів господарювання; займанню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, в тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання; малий та середній підприємець - суб'єкт господарювання, доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній фінансовий рік чи вартість активів якого не перевищує суми, еквівалентної 500 тисячам євро, визначеної за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, якщо на ринках, на яких діє цей підприємець, є конкуренти із значно більшою ринковою часткою;".  
Враховано   контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох, пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; займанню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, в тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання;  
11. малий або середній підприємець - суб'єкт господарювання, що не перебуває під контролем, обсяг реалізації товарів за останній фінансовий рік чи вартість активів якого не перевищує 500 тис. екю, якщо на цьому ринку є конкуренти із значно більшою часткою;      малий та середній підприємець - суб'єкт господарювання, доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній фінансовий рік чи вартість активів якого не перевищує суми, еквівалентної 500 тисячам євро, визначеної за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, якщо на ринках, на яких діє цей підприємець, є конкуренти із значно більшою ринковою часткою;  
12. монополізація - досягнення суб'єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища;   -3- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У абзаці 5 ст.1 та підпунктах а) і б) пункту 1 статті 26 слово "500 тис. екю" замінити словами "…суми, еквівалентної 500 тис.ЕВРО за валютним обмінним курсом валюти України…".  
Враховано   монополізація - досягнення суб'єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища;  
13. органи влади - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання суб'єктів природних монополій, ринку цінних паперів, державні органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади;   -4- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Абзац сьомий ст.1 після слів "державні органи приватизації" доповнити словами "Національна рада з питань телебачення і радіомовлення; після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "Верховна Рада Автономної Республіки Крим та".  
Враховано   органи влади - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, ринку цінних паперів, державні органи приватизації, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади;  
    -5- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В Абзаці 7 ст.1 виключити слова "державні органи…".  
Відхилено    
14. об'єднання - об'єднання юридичних та (або) фізичних осіб, у тому числі об'єднання підприємств і громадські організації;   -6- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Абзац дев'ятий ст.1 викласти в такій редакції: "органи адміністративно-господарського управління та контролю - суб'єкти господарювання, об'єднання, інші особи під час виконання ними функцій управління або контролю в межах делегованих їм повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування;"; абзац 10 після слів "Антимонопольний комітет України," доповнити словами "постійно діючі та тимчасові" .  
Враховано   об'єднання - об'єднання юридичних та (або) фізичних осіб, у тому числі об'єднання підприємств, а також громадські організації;  
15. органи адміністративно-господарського управління та контролю - об'єднання підприємств, інші суб'єкти господарювання, громадські організації під час виконання ними функцій управління або контролю в межах делегованих їм повноважень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування;      органи адміністративно-господарського управління та контролю - суб'єкти господарювання, об'єднання, інші особи в частині виконання ними функцій управління або контролю в межах делегованих їм повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування;  
16. органи Антимонопольного комітету України - Антимонопольний комітет України, адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України;      органи Антимонопольного комітету України - Антимонопольний комітет України, постійно діючі та тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіальних відділень Антимонопольного комітету України;  
17. підприємець - юридична або фізична особа у її значенні згідно із Законом України "Про підприємництво";   -7- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Абзац одинадцятий ст.1 виключити, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий та чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим та тринадцятим.  
Враховано    
18. ринок товару (товарний ринок) - сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція;   -8- Слободян О.В. (в.о. № 220)
У ст.1 визначення терміну "ринок товару (товарний ринок)" доповнити словами: "для товарів тривалого зберігання (більше 7 діб) ринком вважати всю територію України. Для товарів нетривалого зберігання (менше 7 діб) ринком вважати територію адміністративної одиниці - області, або територію в радіусі 100 км від місця розташування виробника, реалізатора даних товарів".  
Відхилено   ринок товару (товарний ринок) - сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.  
19. суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю; будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами господарювання; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їхньої діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності;   -9- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац дванадцятий ст.1 викласти у такій редакції: "суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю, в тому числі, яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їхньої діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного спожи-вання для кінцевого споживання;"; абзац тринадцятий після слова "послуги" доповнити словами "документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема, цінні папери)".  
Враховано   суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю, в тому числі, яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання;  
20. товар - будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги та права.      товар - будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема, цінні папери).  
21. Стаття 2. Сфера застосування Закону      Стаття 2. Сфера застосування Закону  
22. 1. Закон застосовується до відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративногосподарського управління та контролю із суб'єктами господарювання, суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією.      1. Цим Законом регулюються відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю із суб'єктами господарювання; суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією.  
23. 2. Закон застосовується до дій, які мають місце на території України та за її межами і впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на її території.      2. Цей Закон застосовується до відносин, які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території України.  
24. 3. Закон не застосовується до дій, які впливають на економічну конкуренцію виключно за межами України.   -10- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Частини 3 та 5 ст.2 виключити.  
Враховано    
25. 4. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції визначаються законодавством України про захист від недобросовісної конкуренції. 5. Винятки з положень цього Закону можуть бути встановлені лише шляхом унесення змін і доповнень до нього, якщо інше не встановлено цим Законом.   -11- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Частину 2 статті 2 викласти в такій редакції: "2. Цей Закон застосовується до відносин, які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території України"; частини 3-6 статті 2 виключити.  
Враховано    
26. 6. Винятки з положень статей 17 - 19 цього Закону можуть бути встановлені виключно законами України та указами Президента України з метою забезпечення національної безпеки, оборони, загальносуспільних інтересів.       
27. Стаття 3. Законодавство про захист економічної конкуренції      Стаття 3. Законодавство про захист економічної конкуренції  
28. Законодавство про захист економічної конкуренції грунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із цього Закону, Законів України "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист від недобросовісної конкуренції", інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих Законів.   -12- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Доповнити статтю 3 частинами другою та третьою такого змісту: "2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору. 3. Особливості застосування законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема щодо певних галузей промисловості, можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до цього Закону".  
Враховано   1. Законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із цього Закону, законів України "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист від недобросовісної конкуренції", інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів. 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору. 3. Особливості застосування законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема щодо певних галузей промисловості, можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до цього Закону.  
29. Стаття 4. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму      Стаття 4. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму  
30. 1. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в підприємницькій діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб'єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю.      1. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб'єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю.  
31. 2. Суб'єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не допускати будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.      2. Суб'єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.  
32. 3. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції, визначеної Законом України "Про Антимонопольний комітет України".   -13- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Пункт 3 ст.4 викласти в такій редакції: "3. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції".  
Враховано   3. Державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції.  
33. 4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративногосподарського управління та контролю зобов'язані сприяти Антимонопольному комітету України у виконанні його повноважень у сфері підтримки й захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму та контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.   -14- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Доповнити ст.4 пунктом 5 такого змісту: "5. З метою однакового застосування норм законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, Антимонопольний комітет України дає органам та посадовим особам Антимонопольного комітету України рекомендаційні роз'яснення з питань застосування цього законодавства".  
Враховано   4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти Антимонопольному комітету України у здійсненні його повноважень у сфері підтримки й захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму та контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції. 5. З метою однакового застосування норм законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, Антимонопольний комітет України дає рекомендаційні роз'яснення з питань застосування цього законодавства.  
34. Стаття 5. Обов'язок надання інформації   -15- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статті 5 і 6 виключити.  
Враховано    
35. Суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадові особи та працівники зобов'язані на вимогу державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для здійснення Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.   -16- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У ст. 5 після слів "… в тому числі інформацію з обмеженим доступом…" додати "не пізніше 10 днів з дня вимоги" і далі за текстом.  
   
    -17- Слободян О.В. (в.о. № 220)
Ст.5 доповнити абзацом: "Інформацією, достатньою для початку розгляду Антимонопольним комітетом справи на предмет монополізації, є дослідження ринку, виконані на замовлення Антимонопольного комітету".  
   
    -18- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Абзац 1 статті 5 розпочати словами: "…Суб'єкти господарювання, їх посадові особи та працівники…" (далі за текстом).  
   
36. Стаття 6. Заборона розголошення інформації       
37. Інформація, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується виключно в цілях цього Закону і не підлягає розголошенню, якщо інше не визначене законами України.   -19- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У ст.6 після слова "Інформація" додати "або публічно не оголошені чи незадокументовані відомості, які суттєво можуть вплинути на результат перевірки" і далі за текстом.  
   
38. РОЗДІЛ ІІ. АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ, ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ   -20- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Назву розділу ІІ після слова "дії" доповнити словами "суб'єктів господарювання"; слово "на ринку" виключити.  
Враховано   РОЗДІЛ ІІ. АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ  
39. Стаття 7. Узгоджені дії      Стаття 5. Узгоджені дії  
40. 1. Узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття у будь-якій формі рішень об'єднань суб'єктів господарювання, а також будь-яка інша погоджена поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.   -21- Черняк В.К. (в.о. № 153)
у пункті 1 ст.7 слово "об'єднань суб'єктів господарювання" замінити словом "об'єднаннями"; після слова "погоджена" доповнити словами "конкурентна поведінка"; доповнити частиною другою такого змісту: "Узгодженими діями є також створення суб'єкта господарювання, метою створення якого чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господа-рювання."; пункт 2 після слів "які чинять" доповнити словами "або мають намір вчинити".  
Враховано   1. Узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання. Узгодженими діями є також створення суб'єкта господарювання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання.  
41. 2. Особи, які чинять узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.      2. Особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.  
42. Стаття 8. Антиконкурентні узгоджені дії      Стаття 6. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання  
43. 1. Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які внаслідок обмеження конкуренції вплинули або можуть вплинути на виробництво, реалізацію, придбання товарів, інші відносини щодо обороту товару.   -22- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Назву статті 8 доповнити словами "суб'єктів господарювання"; пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.".  
Враховано   1. Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.  
44. 2. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються:      2. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються:  
45. установлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;      1) установлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;  
46. обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;      2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;  
47. розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;      3) розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;  
48. спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;      4) спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;  
49. усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, споживачів;   -23- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
В абзаці шостому пункту 2 ст.8 слово "споживачів" замінити словами "покупців, продавців".  
Враховано   5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;  
50. застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими контрагентами, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;   -24- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Абзац 4 частини 2 статті 8 виключити.  
Відхилено   6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;  
51. укладення угод за умови прийняття іншими контрагентами додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;      7) укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;  
52. суттєвого обмеження конкурентоспроможності суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.   -25- Черняк В.К. (в.о. № 153)
В абзаці дев'ятому пункту 2 ст.8 після слова "конкурентноспроможності" доповнити словом "інших"; пункт 3 виключити.  
Враховано   8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.  
53. 3. Не вважаються антиконкурентними узгоджені дії, передбачені пунктом 2 цієї статті, якщо їх учасники доведуть відсутність умов, передбачених пунктом 1 цієї статті.   -26- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 8: пункт 4 викласти в такій редакції: "Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом."; доповнити пунктом 5 такого змісту: "5. Особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет чи його територіальне відділення та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, передбаченої статтею 52 цього Закону. Не може бути звільнена від відповідальності особа, визначена у цій частині, якщо вона:". не вжила ефективних заходів щодо припинення нею антиконкурентних узгоджених дій, після повідомлення про це Антимонопольному комітету України; була ініціатором чи забезпечувала керівництво антиконкурентними узгодженими діями; не надала всіх доказів або інформації щодо вчинення нею порушення, про які їй було відомо та які вона могла безперешкодно отримати";  
Враховано    
54. 4. Антиконкурентні узгоджені дії забороняються.      3. Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 4. Особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет чи його територіальне відділення та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, передбаченої статтею 52 цього Закону. Не може бути звільнена від відповідальності особа, визначена у цій частині, якщо вона: не вжила ефективних заходів стосовно припинення нею антиконкурентних узгоджених дій, після повідомлення про це Антимонопольному комітету України; була ініціатором чи забезпечувала керівництво антиконкурентними узгодженими діями; не надала всіх доказів або інформації стосовно вчинення нею порушення, про які їй було відомо та які вона могла безперешкодно отримати.  
55. Стаття 9. Узгоджені дії малих або середніх підприємців      Стаття 7. Узгоджені дії малих або середніх підприємців  
56. Стаття 8 цього Закону не застосовується до будь-яких узгоджених дій малих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не призводять до суттєвого обмеження конкуренції та сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або середніх підприємців, якщо при цьому стосовно учасників узгоджених дій відсутній примус щодо такого спільного придбання.   -27- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
статтю 9 викласти в редакції: "Положення статті 6 цього Закону не застосовуються до будь-яких добровільних узгоджених дій малих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не призводять до суттєвого обмеження конкуренції та сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або середніх підприємців".  
Враховано   Положення статті 6 цього Закону не застосовуються до будь-яких добровільних узгоджених дій малих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не приводять до суттєвого обмеження конкуренції та сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або середніх підприємців.  
57. Стаття 10. Узгоджені дії щодо постачання та використання товарів      Стаття 8. Узгоджені дії стосовно постачання та використання товарів  
58. 1. Стаття 8 цього Закону не застосовується до узгоджених дій щодо постачання чи використання товарів, якщо учасник узгоджених дій стосовно іншого учасника узгоджених дій встановлює обмеження на:      1. Положення статті 6 цього Закону не застосовуються до узгоджених дій щодо постачання чи використання товарів, якщо учасник узгоджених дій стосовно іншого учасника узгоджених дій встановлює обмеження на:  
59. використання поставлених ним товарів чи товарів інших постачальників;      використання поставлених ним товарів чи товарів інших постачальників;  
60. придбання в інших суб'єктів господарювання або продаж іншим суб'єктам господарювання чи споживачам інших товарів;      придбання в інших суб'єктів господарювання або продаж іншим суб'єктам господарювання чи споживачам інших товарів;  
61. придбання товарів, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не належать до предмета угоди;      придбання товарів, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не належать до предмета угоди;  
62. формування цін або інших умов договору про продаж поставленого товару іншим суб'єктам господарювання чи споживачам.      формування цін або інших умов договору про продаж поставленого товару іншим суб'єктам господарювання чи споживачам.  
63. 2. Стаття 8 цього Закону застосовується до узгоджених дій, передбачених пунктом 1 статті 10, які:      2. До узгоджених дій, передбачених частиною першою цієї статті, застосовуються положення статті 6 цього Закону, якщо такі узгоджені дії:  
64. призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, у тому числі монополізації відповідних ринків;      призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, у тому числі монополізації відповідних ринків;  
65. обмежують доступ до ринку інших суб'єктів господарювання;      обмежують доступ на ринок інших суб'єктів господарювання;  
66. призводять до невиправданого з огляду на загальноекономічну ситуацію підвищення цін або дефіциту товарів.   -28- Черняк В.К. (в.о. № 153)
В абзаці четвертому пункту 2 статті 10 викласти в такій редакції: "призводять до економічно необгрунтованого підвищення цін або дефіциту товарів".  
Враховано   призводять до економічно необгрунтованого підвищення цін або дефіциту товарів.  
67. Стаття 11. Угоди щодо прав інтелектуальної власності   -29- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Ст. 11 виключити.  
Відхилено   Стаття 9. Узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності  
68. 1. Cтаття 8 цього Закону не застосовується до угод про передачу прав інтелектуальної власності або про надання права на використання інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав власника патента, свідоцтва, авторських та суміжних прав.   -30- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності 1. Положення статті 6 цього Закону не застосовуються до угод про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності. 2. Вважається, що не виходять за межі прав, що зазначені в частині першій цієї статті, обмеження щодо обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва".  
Враховано   1. Положення статті 6 цього Закону не застосовуються до угод про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності.  
69. 2. Уважається, що не виходять за межі прав, що зазначені в пункті 1 цієї статті, обмеження щодо обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на право використання інтелектуальної власності, а також галузі промисловості, сфери використання, мінімального обсягу виробництва.      2. Вважається, що не виходять за межі прав, що зазначені в частині першій цієї статті, обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва.  
70. Стаття 12. Узгоджені дії, які можуть бути дозволені      Стаття 10. Узгоджені дії, які можуть бути дозволені  
71. 1. Узгоджені дії, до яких застосовується стаття 8 цього Закону, можуть бути дозволені органами Антимонопольного комітету України, якщо їх учасники доведуть, що вони сприяють:   -31- Черняк В.К. (в.о. № 153)
В абзаці першому пункту 1 ст.12 слова "до яких застосовується стаття 8" замінити словами "передбачені статтею 8";  
Враховано   1. Узгоджені дії, передбачені статтею 6 цього Закону, можуть бути дозволені відповідними органами Антимонопольного комітету України, якщо їх учасники доведуть, що ці дії сприяють:  
72. покращенню виробництва, придбання або реалізації товару;      вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару;  
73. техніко-технологічному, економічному розвитку;      техніко-технологічному, економічному розвитку;  
74. розвитку малих або середніх підприємців;      розвитку малих або середніх підприємців;  
75. оптимізації експорту чи імпорту товарів;      оптимізації експорту чи імпорту товарів;  
76. розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари;      розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари;  
77. раціоналізації виробництва.      раціоналізації виробництва.  
78. 2. Узгоджені дії, передбачені в пункті 1 цієї статті, не можуть бути дозволені органами Антимонопольного комітету України, якщо конкуренція суттєво обмежується на всьому ринку чи в значній його частині.   -32- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Пункт 3 статті 12 після слова "якщо" доповнити словами "учасники узгоджених дій доведуть, що".  
Враховано   2. Узгоджені дії, передбачені в частині першій цієї статті, не можуть бути дозволені органами Антимонопольного комітету України, якщо конкуренція суттєво обмежується на всьому ринку чи в значній його частині.  
79. 3. Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які Антимонопольним комітетом України не було надано дозволу відповідно до пункту 2 цієї статті, якщо позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції.   -33- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Пункт 3 ст.12 після слів "Кабінет Міністрів України" доповнити словами "органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органи, що здійснюють регулювання суб'єктів природних монополій, ринку цінних паперів, державні органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування" і далі за текстом.  
Відхилено   3. Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які Антимонопольним комітетом України не було надано дозволу відповідно до частини другої цієї статті, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції.  
80. 4. Дозвіл згідно з пунктом 3 цієї статті не може бути наданий, якщо:   -34- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пункти 3 та 4 статті 12 виключити.  
Відхилено   4. Дозвіл згідно з частиною третьою цієї статті не може бути наданий, якщо:  
81. учасники узгоджених дій застосовують обмеження, які не є необхідними для реалізації узгоджених дій;      учасники узгоджених дій застосовують обмеження, які не є необхідними для реалізації узгоджених дій;  
82. обмеження конкуренції становить загрозу системі ринкової економіки.      обмеження конкуренції становить загрозу системі ринкової економіки.  
83. 5. Узгоджені дії, які можуть бути дозволеними, забороняються до надання на них відповідного дозволу. До надання такого дозволу учасники узгоджених дій зобов'язані утриматися від їх реалізації в тій частині, в якій це може призвести до обмеження конкуренції або до унеможливлення відновлення початкового стану у разі заборони узгоджених дій.   -35- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункт 5 ст.12 викласти в такій редакції: "5. Вчинення узгоджених дій, передбачених частиною першою цієї статті, забороняються до отримання в установленому порядку дозволу органів Антимонопольного комітету України".  
Враховано   5. Вчинення узгоджених дій, передбачених частиною першою цієї статті, забороняється до отримання в установленому порядку дозволу органів Антимонопольного комітету України.  
84. Стаття 13. Типові вимоги до узгоджених дій      Стаття 11. Типові вимоги до узгоджених дій  
85. Антимонопольний комітет України може визначати типові вимоги до узгоджених дій, передбачених у статтях 9, 10, 11 і 12 цього Закону.   -36- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 13: частину першу вважати пунктом 1; доповнити пунктом 2 такого змісту: "2. Узгоджені дії, що відповідають типовим вимогам до певних видів узгоджених дій, встановлених Антимонопольним комітетом України, дозволяються і не потребують згоди органів Антимонопольного комітету України відповідно до пункту 1 статті 12 цього Закону, якщо про це прямо вказано в рішенні Антимонопольного комітету України про встановлення типових вимог".  
Враховано   1. Антимонопольний комітет України може визначати типові вимоги до узгоджених дій, передбачених у статтях 7, 8, 9 і 10 цього Закону. 2. Узгоджені дії, що відповідають типовим вимогам до певних видів узгоджених дій, встановлених Антимонопольним комітетом України, дозволяються і не потребують згоди органів Антимонопольного комітету України відповідно до частини першої статті 10 цього Закону, якщо про це прямо вказано в рішенні Антимонопольного комітету України про встановлення типових вимог.  
86. Стаття 14. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання      Стаття 12. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання  
87. 1. Суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:      1. Суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:  
88. на цьому ринку немає жодного конкурента;      на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;  
89. не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості доступу інших суб'єктів господарювання на ринки закупівлі сировини, матеріалів та ринки збуту, наявності правових або фактичних бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.   -37- Слободян О.В. (в.о. № 220)
У статті 14: абзац другий пункту 1 після слів "на цьому ринку" доповнити словами "у нього"; абзац третій викласти в такій редакції: "не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин".  
Враховано   не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.  
90. 2. Монопольним (домінуючим) уважається становище суб'єкта господарювання, коли його частка на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе відсутності умов, передбачених у пункті 1 цієї статті.   -38- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Пункт 2 ст.14 викласти в такій редакції: "2. Монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції".  
Враховано   2. Монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції.  
91. 3. Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб'єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але умови, передбачені абзацом третім пункту 1 цієї статті, виконуються внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам.   -39- Слободян О.В. (в.о. № 220)
Пункт 3 ст.14 вилучити.  
Відхилено   3. Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб'єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам.  
    -40- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Пункт 3 статті 14 викласти в такій редакції: "3. Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб'єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам".  
Враховано    
92. 4. Кожен із двох чи більше суб'єктів господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо стосовно певного виду товару між ними немає конкуренції або є незначна конкуренція і щодо них разом узятих виконуються умови, передбачені пунктом 1 цієї статті.   -41- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У пункті 4 ст.14 слова "виконуються умови, передбачені" замінити словами "виконується одна з умов, передбачених".  
Враховано   4. Вважається, що кожен із двох чи більше суб'єктів господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо стосовно певного виду товару між ними немає конкуренції або є незначна конкуренція і щодо них, разом узятих, виконується одна з умов, передбачених частиною першою цієї статті.  
93. 5. Монопольним (домінуючим) уважається також становище кожного з кількох суб'єктів господарювання, якщо стосовно них виконуються такі умови:      5. Монопольним (домінуючим) вважається також становище кожного з кількох суб'єктів господарювання, якщо стосовно них виконуються такі умови:  
94. сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші ринкові частки, перевищує 50 відсотків;      сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 50 відсотків;  
95. сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші ринкові частки, перевищує 70 відсотків, -      сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 70 відсотків, -  
96. і при цьому вони не доведуть, що стосовно них не виконуються умови пункту 4 цієї статті.      і при цьому вони не доведуть, що стосовно них не виконуються умови частини четвертої цієї статті.  
97. Стаття 15. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку      Стаття 13. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку  
98. 1. Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до обмеження конкуренції, зокрема обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.   -42- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Пункт 1 ст.15 після слів "можуть призвести до" доповнити словами "недопущення, усунення чи";  
Враховано   1. Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.  
99. 2. Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається:   -43- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У пункті 2 ст.15: абзаци другий та третій викласти в такій редакції: "встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку; застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин; в абзаці четвертому слова "іншими контрагентами" замінити словами "суб'єктом господарювання "; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, покупцям, продавцям"; абзац сьомий після слова "конкурентоспроможності" доповнити словом "інших";  
Враховано   2. Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається:  
100. встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товару, що було б неможливо за умов існування значної конкуренції на ринку;      1) встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;  
101. застосування різних цін чи інших різних умов до рівнозначних угод з іншими контрагентами, які ставлять останніх у невигідне становище в конкуренції;      2) застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин;  
102. обумовлення укладання угод прийняттям іншими контрагентами додаткових зобов'язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору;      3) обумовлення укладання угод прийняттям суб'єктом господарювання додаткових зобов'язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору;  
103. обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдає шкоди споживачам;      4) обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, покупцям, продавцям;  
104. часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання;      5) часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання;  
105. суттєве обмеження конкурентоспроможності суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин;   -44- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Абзац 5 пункту 2 ст. 15 виключити.  
Відхилено   6) суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин;  
106. створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.      7) створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.  
107. 3. Не вважаються зловживанням монопольним (домінуючим) становищем дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, передбачені пунктом 2 цієї статті, якщо їх учасники доведуть відсутність умов, передбачених пунктом 1 цієї статті.   -45- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У статті 15: пункт 3 виключити; пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом".  
Враховано    
108. 4. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється.      3. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.  
109. Стаття 16. Висновки щодо кваліфікації дій      Стаття 14. Висновки щодо кваліфікації дій  
110. Органи Антимонопольного комітету України на підставі наданої суб'єктом господарювання інформації можуть надати висновки щодо відповідності їх дій положенням статей 8 та 15 цього Закону.   -46- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 16 викласти в такій редакції: "З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування, органи Антимонопольного комітету України можуть надавати суб'єктам господарювання на підставі наданої ними інформації висновки у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій суб'єктів господарювання положенням статей 6, 10 та 13 цього Закону".  
Враховано   З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування, органи Антимонопольного комітету України можуть надавати суб'єктам господарювання на підставі наданої ними інформації висновки у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій суб'єктів господарювання положенням статей 6, 10 та 13 цього Закону.  
111. Розділ ІІІ. Антиконкурентні діяння органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю   -47- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У назві розділу ІІІ слово "діяння" замінити словом "дії".  
Враховано   РОЗДІЛ ІІІ. АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОРГАНІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ  
112. Стаття 17. Антиконкурентні діяння органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю   -48- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
у назві і тексті статті 17 слово "діяння" у всіх відмінках замінити словом "дії" у відповідних відмінках;  
Враховано   Стаття 15. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю  
113. 1. Антиконкурентними діяннями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративногосподарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції.   -49- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
пункт 1 ст.17 після слів "призвести до" доповнити словами "недопущення, усунення";  
Враховано   1. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.  
114. 2. Антиконкурентними діяннями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, зокрема, визнаються:   -50- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Абзац 1 п.2 ст.17 доповнити словами "якщо інше не передбачено законодавством України".  
Відхилено   2. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, зокрема, визнаються:  
115. заборона або перешкодження створенню нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів;      заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи здійснення підприємництва в інших організаційних формах в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів;  
116. пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні чи інші форми об'єднань підприємств або здійснення концентрації суб'єктів господарювання в інших формах;      пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, реґіональні чи інші форми об'єднань або здійснення концентрації суб'єктів господарювання в інших формах;  
117. пряме або опосередковане примушування суб'єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних продавців;      пряме або опосередковане примушування суб'єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних продавців;  
118. будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також розподіл ринків між суб'єктами господарювання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель, або за колом споживачів чи продавців;      будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також розподіл ринків між суб'єктами господарювання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель, або за колом споживачів чи продавців;  
119. встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного регіону країни в іншому або надання дозволу на реалізацію товарів з одного регіону в іншому в певному обсязі чи за виконання певних умов;      встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного реґіону країни в іншому або надання дозволу на реалізацію товарів з одного реґіону в іншому в певному обсязі чи за виконання певних умов;  
120. надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо конкурентів, що призводить або може призвести до обмеження конкуренції;   -51- Черняк В.К. (в.о. № 153)
В абзаці сьомому пункту 2 ст.17 слова "може призвести до обмеження" замінити словами "може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;";  
Враховано   надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;  
121. дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами;      дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами;  
122. дія, якою встановлюються не передбачені Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Національного банку України заборони та обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо придбання чи реалізації товарів, ціноутворення, формування програм діяльності та розвитку, розпорядження прибутком.   -52- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Останній абзац пункту 2 статті 17 викласти у такій редакції: "… дія, якою встановлюються не передбачені Законами України, актами Президента України, Національного банку України, органами місцевого самоврядування заборони …" (далі за текстом ).  
Відхилено   дія, якою встановлюються не передбачені законами України заборони та обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо придбання чи реалізації товарів, ціноутворення, формування програм діяльності та розвитку, розпорядження прибутком.  
123. 3. Не вважаються антиконкурентними діяння органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративногосподарського управління та контролю, передбачені пунктом 2 цієї статті, якщо вони доведуть відсутність умов, передбачених пунктом 1 цієї статті.       
124. 4. Антиконкурентні діяння органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю забороняються.   -53- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У статті 17: пункт 3 виключити; пункт 4 викласти у такій редакції: "4. 3. Вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом".  
Враховано   3. Вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.  
125. Стаття 18. Заборона делегування повноважень органів влади та органів місцевого самоврядування      Стаття 16. Заборона делегування повноважень органів влади та органів місцевого самоврядування  
126. Органам влади та органам місцевого самоврядування забороняється делегування окремих владних повноважень об'єднанням, підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, якщо це призводить або може призвести до монополізації ринків чи обмеження конкуренції.   -54- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 18 слова "до монополізації ринків чи обмеження конкуренції" замінити словами "до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції"; статтю 19 викласти у такій редакції: "Стаття 19. Заборона схилення до порушень законодавства про захист економічної конкуренції та їх леґітимації Забороняються дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), що полягають у схиленні суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю до порушень законодавства про захист економічної конкуренції, створенні умов для вчинення таких порушень чи їх леґітимації".  
Враховано   Органам влади та органам місцевого самоврядування забороняється делегування окремих владних повноважень об'єднанням, підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, якщо це призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.  
127. Стаття 19. Заборона схилення до порушень законодавства про захист економічної конкуренції та їх легітимації      Стаття 17. Заборона схилення до порушень законодавства про захист економічної конкуренції та їх леґітимації  
128. Забороняються дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю і їх посадових осіб, що полягають у схиленні суб'єктів господарювання до порушень законодавства про захист економічної конкуренції, створенні умов для вчинення таких порушень чи їх легітимації.      Забороняються дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), що полягають у схиленні суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю до порушень законодавства про захист економічної конкуренції, створенні умов для вчинення таких порушень чи їх леґітимації.  
129. РОЗДІЛ ІV. ОБМЕЖУВАЛЬНА ТА ДИСКРИМІНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ОБ'ЄДНАНЬ      РОЗДІЛ ІV. ОБМЕЖУВАЛЬНА ТА ДИСКРИМІНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ОБ'ЄДНАНЬ  
130. Стаття 20. Обмежувальна діяльність суб'єктів господарювання   -55- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
У статті 20: назву після слів "суб'єктів господарювання" доповнити словом "об'єднань"; частину першу вважати пунктом 2 статті; пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Суб'єктам господарювання, об'єднанням забороняється схиляти інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяти вчиненню таких порушень".  
Враховано   Стаття 18. Обмежувальна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань  
131. Суб'єктам господарювання, об'єднанням забороняється примушувати інших суб'єктів господарювання:      1. Суб'єктам господарювання, об'єднанням забороняється схиляти інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяти вчиненню таких порушень. 2. Суб'єктам господарювання, об'єднанням забороняється примушувати інших суб'єктів господарювання:  
132. до антиконкурентних узгоджених дій у їх значенні згідно із статтею 8 цього Закону;      до антиконкурентних узгоджених дій, визначених статтею 6 цього Закону;  
133. до узгоджених дій у їх значенні згідно із статтями 9, 10, 11 та 12 цього Закону;      до узгоджених дій, визначених статтями 7, 8, 9 та 10 цього Закону;  
134. до участі у концентрації в її значенні згідно із статтею 24 цього Закону.      до участі у концентрації суб'єктів господарювання, визначеної статтею 22 цього Закону.  
135. Стаття 21. Неправомірне використання суб'єктом господарювання ринкового становища      Стаття 19. Неправомірне використання суб'єктом господарювання ринкового становища  
136. 1. Суб'єктам господарювання, які отримали дозвіл на узгоджені дії відповідно до пункту 1 статті 12 цього Закону, суб'єктам господарювання, узгоджені дії яких дозволені згідно зі статтями 9, 10 і 11 цього Закону, забороняється встановлювати обмеження щодо суб'єктів господарювання у господарській діяльності, які, як правило, не застосовуються до інших суб'єктів господарювання, або застосовувати без фактично виправданих причин різний підхід до різних суб'єктів господарювання.   -56- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У статті 21: пункт 1 після слова "дозвіл" доповнити словами "відповідних органів Антимонопольного комітету України"; слово "фактично" замінити словом "об'єктивно";  
Враховано   1. Суб'єктам господарювання, які отримали дозвіл відповідних органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії відповідно до частини першої статті 10 цього Закону, суб'єктам господарювання, узгоджені дії яких дозволені згідно зі статтями 7, 8 і 9 цього Закону, забороняється встановлювати щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання обмеження, які, як правило, не застосовуються до інших суб'єктів господарювання, або застосовувати без об'єктивно виправданих причин різний підхід до різних суб'єктів господарювання.  
137. 2. Суб'єктам господарювання, які отримали дозвіл відповідно до пункту 3 статті 12 цього Закону, забороняється вчиняти дії, передбачені статтею 15 цього Закону для суб'єктів господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.   -57- Черняк В.К. (в.о. № 153)
2. Суб'єктам господарювання, які відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону отримали дозвіл Кабінету Міністрів України на узгоджені дії незалежно від наявності в них монопольного становища, забороняється вчиняти дії, що вважаються зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, відповідно до статті 13 цього Закону;  
Враховано   2. Суб'єктам господарювання, які відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону отримали дозвіл Кабінету Міністрів України на узгоджені дії незалежно від наявності в них монопольного становища, забороняється вчиняти дії, що вважаються зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, відповідно до статті 13 цього Закону.  
138. 3. Суб'єктам господарювання, зазначеним у пункті 1 цієї статті, забороняється схиляти інших суб'єктів господарювання до надання без фактично виправданих причин переважних умов у господарській діяльності.   -58- Черняк В.К. (в.о. № 153)
пункт 3 після слова "надання" доповнити словами "будь-яким суб'єктам господарювання без об'єктивних причин";  
Враховано   3. Суб'єктам господарювання, зазначеним у частині першій цієї статті, забороняється схиляти інших суб'єктів господарювання до надання будь-яким суб'єктам господарювання без об'єктивних причин переважних умов у господарській діяльності.  
139. 4. Положення пунктів 1 та 3 цієї статті застосовуються також до суб'єктів господарювання, якщо від них через відсутність альтернативних джерел отримання чи постачання певного виду товарів залежать малі або середні підприємці. Вважається, що продавець певного виду товарів перебуває в залежності від покупця у розумінні цього пункту, якщо цей покупець отримує від нього додатково до традиційних торгівельних знижок ціни чи винагород в іншій формі ще й особливу винагороду, яку не отримують інші подібні покупці.   -59- Черняк В.К. (в.о. № 153)
у пункті 4 після слів "отримує від" доповнити словами "такого продавця крім традиційних торгівельних знижок чи винагород" і далі за текстом.  
Враховано   4. Положення частин першої та третьої цієї статті застосовуються також до суб'єктів господарювання, якщо від них через відсутність альтернативних джерел отримання чи постачання певного виду товарів залежать малі або середні підприємці. Продавець певного виду товарів вважається таким, що залежить від покупця, якщо цей покупець отримує від такого продавця, крім традиційних торговельних знижок чи винагород в іншій формі, особливу винагороду, яку не отримують інші подібні покупці.  
140. Стаття 22. Дискримінація суб'єктами господарювання конкурентів      Стаття 20. Дискримінація конкурентів суб'єктами господарювання  
141. Суб'єктам господарювання, що мають значно більшу ринкову владу порівняно з малими або середніми підприємцями, які є їхніми конкурентами, забороняється створення перешкод у господарській діяльності малим або середнім підприємцям, зокрема вчинення дій, заборонених згідно з пунктами 1 та 3 статті 21 цього Закону.   -60- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Ст.22 виключити, оскільки в проекті ніде не дається визначення "ринкової влади".  
Враховано редакційно   Суб'єктам господарювання, що мають значно більший ринковий вплив порівняно з малими або середніми підприємцями, які є їх конкурентами, забороняється створення перешкод у господарській діяльності малим або середнім підприємцям, зокрема вчинення дій, заборонених згідно з частинами першою та третьою статті 19 цього Закону.  
    -61- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У ст.22 слово "владу" замінити словом "вплив".  
Враховано    
142. Стаття 23. Обмежувальна діяльність об'єднань      Стаття 21. Обмежувальна діяльність об'єднань  
143. Не допускається обмежувальна діяльність шляхом відмови суб'єктові господарювання у прийнятті до об'єднання, яка ставить його у невигідне становище в конкуренції, якщо така відмова є необгрунтованою і невиправданою.   -62- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 23 викласти в такій редакції: "Не допускається обмежувальна діяльність об'єднань шляхом відмови суб'єктові господарювання у прийнятті до такого об'єднання, яка ставить його у невигідне становище в конкуренції, якщо така відмова є необґрунтованою і невиправданою. Абзац перший цієї статті застосовується до об'єднань, якщо стосовно них виконуються такі умови: об'єднання може об'єднати усіх учасників певного ринку чи території; об'єднання створюється чи діє для досягнення цілей, що не передбачають отримання прибутку; створення та діяльність об'єднання не призводить до економічної концентрації та антиконкурентних узгоджених дій згідно з цим Законом".  
Враховано   1. Не допускається обмежувальна діяльність об'єднань шляхом відмови суб'єктові господарювання у прийнятті до такого об'єднання, яка ставить його у невигідне становище в конкуренції, якщо така відмова є необґрунтованою і невиправданою. 2. Частина перша цієї статті застосовується до об'єднань, якщо стосовно них виконуються такі умови: об'єднання може об'єднати усіх учасників певного ринку чи території; об'єднання створюється чи діє для досягнення цілей, що не передбачають отримання прибутку; створення та діяльність об'єднання не призводить до економічної концентрації та антиконкурентних узгоджених дій згідно з цим Законом.  
144. РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ      РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
145. Стаття 24. Концентрація суб'єктів господарювання   -63- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Підпункт а) пункту 2 ст.24 виключити, оскільки створення суб'єкта господарювання може здійснюватись і двома фізичними особами.  
Відхилено   Стаття 22. Концентрація суб'єктів господарювання  
146. 1. З метою запобігання монополізації ринків, зловживанням монопольним (домінуючим) становищем, обмеженням конкуренції органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за концентрацією суб'єктів господарювання (далі - концентрація).   -64- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статті 24, 25 та 26 викласти в такій редакції: "Стаття 24. Концентрація суб'єктів господарювання 1. З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживанням монопольним (домінуючим) становищем, обмеженням конкуренції органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за концентрацією суб'єктів господарювання (далі - концентрація). 2. Концентрацією визнається: 1) злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого; 2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом: а) безпосереднього або опосеред-кованого придбання, набуття у власність іншим способом у власність активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується; б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже займає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання займають одні й ті ж особи. 3) створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який тривалий період буде самостійно здійснювати господарську діяльність, і при цьому зазначене створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання; 4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання. 3. Не вважається концентрацією: створення суб'єкта господарювання, метою чи внаслідок створення якого здійснюється координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарю-вання. Такі дії розглядаються як узгоджені дії відповідно до частини другої пункту 1 статті 7 цього Закону; придбання часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не бере участі у голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб'єкта господарювання. У такому випадку наступний перепродаж має бути здійснений протягом одного року з моменту придбання часток (акцій, паїв). На клопотання зазначених осіб із обґрунтуванням про неможливість здійснення наступного перепродажу органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про продовження цього строку; дії, які здійснюються між суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю, у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, крім випадків набуття такого контролю без отримання дозволу Антимонопольного комітету України, якщо необхідність отримання такого дозволу передбачена законом; набуття контролю над суб'єктом господарювання або його частиною, в тому числі, завдяки праву управління та розпорядження його майном арбітражним керуючим, чи іншою службовою чи посадовою особою органу державної влади.  
Враховано   1. З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за концентрацією суб'єктів господарювання (далі - концентрація).  
147. 2. Концентрацією визнається:      2. Концентрацією визнається:  
148. а) створення суб'єкта господарювання двома чи більше засновниками (учасниками);      1) злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого;  
149. б) злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого;      2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом: а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується;  
150. в) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття в інший спосіб у власність чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25, 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання;      б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже займає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання займають одні й ті самі особи;  
151. г) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття в інший спосіб у власність активів у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання, передача в оренду, одержання в управління чи набуття в інший спосіб права користування майном у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання майна ліквідованого суб'єкта господарювання незалежно від причин ліквідації;      в) створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який тривалий період буде самостійно здійснювати господарську діяльність, і при цьому зазначене створення не приводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання;  
152. д) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже займає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання займають одні й тіж особи;      3) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання. 3. Не вважається концентрацією:  
153. е) укладення між суб'єктами господарювання угод, контрактів або вчинення інших дій, внаслідок яких один чи декілька з них безпосередньо або опосередковано набувають контролю над іншими, одним чи кількома суб'єктами господарювання. 3. Не вважається концентрацією: створення двома чи більше засновниками (учасниками) суб'єкта господарювання, який не здійснює власної підприємницької діяльності;      1) створення суб'єкта господарювання, метою чи внаслідок створення якого здійснюється координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання. Такі дії розглядаються як узгоджені дії відповідно до абзацу другого частини першої статті 5 цього Закону;  
154. придбання часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання установою, що спеціалізується на фінансових операціях та операціях із цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою наступного перепродажу. Зазначена установа за цих умов не має права участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб'єкта господарювання. Голосування дозволяється виключно з метою підготовки до наступного перепродажу. У такому разі перепродаж має бути здійснений протягом одного року з моменту придбання часток (акцій, паїв).      2) придбання часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не бере участі у голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб'єкта господарювання. У такому випадку наступний перепродаж має бути здійснений протягом одного року з моменту придбання часток (акцій, паїв). На клопотання зазначених осіб із обґрунтуванням про неможливість здійснення наступного перепродажу органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про продовження цього строку; 3) дії, які здійснюються між суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю, у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, крім випадків набуття такого контролю без отримання дозволу Антимонопольного комітету України, якщо необхідність отримання такого дозволу передбачена законом; 4) набуття контролю над суб'єктом господарювання або його частиною, в тому числі, завдяки праву управління та розпорядження його майном арбітражним керуючим, чи іншою службовою чи посадовою особою органу державної влади.  
155. Стаття 25. Учасники концентрації суб'єктів господарювання   -65- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Стаття 25. Учасники концентрації суб'єктів господарювання Учасниками концентрації визнаються: суб'єкти господарювання, стосовно яких здійснюється або має здійснитися злиття, приєднання; суб'єкти господарювання, які набувають або мають намір набути контроль над суб'єктом господарювання чи суб'єкти господарювання, щодо яких набувається або має набутись контроль; суб'єкти господарювання активи (майно), частки (акції, паї) яких набуваються у власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію або мають набутися, та їх покупці (одержувачі), набувачі; суб'єкти господарювання, що є або мають намір стати засновниками (учасниками) новостворюваного суб'єкта господарювання. У разі коли одним із засновників є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, учасником концентрації вважається також суб'єкт господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) якого вноситься до статутного фонду новостворюваного суб'єкта господарювання; фізичні та юридичні особи, пов'язані з учасниками концентрації, зазначеними в абзацах другому - п'ятому цієї статті, відносинами контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб згідно зі статтею 1 цього Закону одним (єдиним) суб'єктом господарювання.  
Враховано   Стаття 23. Учасники концентрації суб'єктів господарювання  
156. Учасниками концентрації визнаються:      Учасниками концентрації визнаються:  
157. суб'єкти господарювання, що є засновниками (учасниками) новостворюваного суб'єкта господарювання. У разі коли одним із засновників є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, учасником концентрації вважається також суб'єкт господарювання, майно якого вноситься до статутного фонду новостворюваного суб'єкта господарювання;      суб'єкти господарювання, стосовно яких здійснюється або має здійснитися злиття, приєднання; суб'єкти господарювання, які набувають або мають намір набути контроль над суб'єктом господарювання чи суб'єкти господарювання, щодо яких набувається або має набутися контроль;  
158. суб'єкти господарювання, щодо яких здійснюється злиття, приєднання; суб'єкти господарювання, активи, частки (паї, акції) яких продаються, та їх покупці;      суб'єкти господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) яких набуваються у власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію або мають набутися, та їх покупці (одержувачі), набувачі; суб'єкти господарювання, що є або мають намір стати засновниками (учасниками) новостворюваного суб'єкта господарювання. У разі коли одним із засновників є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, учасником концентрації вважається також суб'єкт господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) якого вносяться до статутного фонду новостворюваного суб'єкта господарювання;  
159. фізичні та юридичні особи, пов'язані з учасниками концентрації, зазначеними в абзацах другому, третьому та четвертому цієї статті, відносинами безпосереднього чи опосередкованого контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб згідно зі статтею 1 цього Закону єдиним суб'єктом господарювання.      фізичні та юридичні особи, пов'язані з учасниками концентрації, зазначеними в абзацах другому - п'ятому цієї статті, відносинами контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб згідно зі статтею 1 цього Закону єдиним суб'єктом господарювання.  
160. Стаття 26. Випадки, в яких необхідно отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання   -66- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Стаття 26. Випадки, в яких необхідно отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання 1. Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України: у випадках, передбачених пунктом 2 статті 24 цього Закону та іншими актами законодавства, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, в тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 млн. євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому: вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, в тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року у кожного, та вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року. 2. При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників концентрації використовується сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням суми податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків або зборів, базою для оподаткування в яких є оборот, за останній фінансовий звітний рік, що передував поданню заяви. Кошти, отримані від реалізації товарів в межах однієї групи суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю, якщо такий облік ведеться, не враховуються. 3. Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, для розрахунку вартості активів та обсягів реалізації використовується десята частина вартості активів комерційного банку. У випадках коли учасниками концентрації є страховики, для розрахунку вартості активів страховика використовується сума неттоактивів, а для розрахунку обсягів реалізації товарів - сума доходів від страхової діяльності, визначених відповідно до законодавства України про страхову діяльність. 4. Порядок обчислення порогових показників, що використовуються для цілей цієї статті, а також його особливості стосовно окремих категорій суб'єктів господарювання встановлюється Антимонопольним комітетом України. 5. Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до пункту 1 цієї статті, забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого дозволу учасники концентрації зобов'язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення початкового стану";  
Враховано   Стаття 24. Випадки, в яких необхідно отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання  
161. 1. Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України, якщо:      1. Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України:  
162. а) у випадках, передбачених підпунктами "а", "б", "д", "е" пункту 2 статті 24 цього Закону, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 5 млн. екю, і при цьому не менш як у двох учасників концентрації вартість активів або обсяг реалізації товарів перевищує суму, еквівалентну 500 тис. екю у кожного;      у випадках, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону та іншими актами законодавства, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, в тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому:  
163. б) у випадках, передбачених підпунктами "в", "г" пункту 2 статті 24 цього Закону, коли сумарна вартість часток (акцій, паїв), загальна вартість активів або майна, що придбавається, набувається в інший спосіб у власність чи одержується в управління (оренду), перевищує суму, еквівалентну 500 тис. екю, і при цьому сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 5 млн, екю; в) у випадках, передбачених пунктом 2 статті 24 цього Закону, коли загальна частка учасників концентрації на певному ринку перевищує 35 відсотків або хоч один з учасників концентрації займає монопольне (домінуюче) становище на ринку.      вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, в тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року у кожного, та вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року.  
164. 2. Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, для розрахунку сумарної вартості активів та обсягів реалізації використовується десята частина вартості активів комерційного банку. У випадках коли учасниками концентрації є страховики, для розрахунку сумарної вартості активів страховика використовується сума неттоактивів, а для розрахунку обсягів реалізації товарів - сума надходження страхових платежів за вирахуванням частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), які були сплачені перестраховикам у звітному періоді за договорами перестраховування.      2. При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників концентрації використовується сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням суми податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків або зборів, базою для оподаткування в яких є оборот, за останній фінансовий звітний рік, що передував поданню заяви. Кошти, отримані від реалізації товарів в межах однієї групи суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю, якщо такий облік ведеться, не враховуються.  
165. 3. Порядок обчислення порогових показників, що використовуються для цілей цієї статті, а також його особливості стосовно окремих категорій суб'єктів господарювання встановлюється Антимонопольним комітетом України.      3. Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, для розрахунку вартості активів та обсягів реалізації використовується десята частина вартості активів комерційного банку. У випадках, коли учасниками концентрації є страховики, для розрахунку вартості активів страховика використовується сума неттоактивів, а для розрахунку обсягів реалізації товарів - сума доходів від страхової діяльності, визначених відповідно до законодавства України про страхову діяльність. 4. Порядок обчислення порогових показників, що використовуються для цілей цієї статті, а також його особливості стосовно окремих категорій суб'єктів господарювання встановлюються Антимонопольним комітетом України. 5. Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої цієї статті, забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого дозволу учасники концентрації зобов'язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення початкового стану.  
166. Стаття 27. Підстави надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання      Стаття 25. Підстави надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання  
167. 1. Органи Антимонопольного комітету України надають дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.   -67- Черняк В.К. (в.о. № 153)
у статті 27: у пункті 1 слова "органи Антимонопольного комітету України" замінити словами "Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України";  
Враховано   1. Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України надають дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.  
168. 2. Кабінет Міністрів України може дозволити концентрацію, на здійснення якої Антимонопольний комітет України не надав дозволу як на таку, що не відповідає умовам пункту 1 цієї статті, якщо позитивний ефект для суспільних інтересів зазначеної концентрації переважає негативні наслідки обмеження конкуренції.      2. Кабінет Міністрів України може дозволити концентрацію, на здійснення якої Антимонопольний комітет України не надав дозволу як на таку, що не відповідає умовам частини першої цієї статті, якщо позитивний ефект для суспільних інтересів зазначеної концентрації переважає негативні наслідки обмеження конкуренції.  
169. 3. Дозвіл згідно з пунктом 2 цієї статті не може бути наданий, якщо обмеження конкуренції, зумовлені концентрацією:      3. Дозвіл згідно з частиною другою цієї статті не може бути наданий, якщо обмеження конкуренції, зумовлені концентрацією:  
170. не є необхідними для досягнення мети концентрації;      не є необхідними для досягнення мети концентрації;  
171. становлять загрозу системі ринкової економіки.      становлять загрозу системі ринкової економіки.  
172. 4. Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до пункту 1 статті 26 цього Закону, забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого дозволу учасники концентрації зобов'язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення початкового стану.   -68- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Пункт 4 ст.27 виключити.  
Враховано    
173. РОЗДІЛ VІ. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗАЯВАХ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ, КОНЦЕНТРАЦІЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ   -69- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву розділу VI викласти в такій редакції: "Розгляд заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання"; статті 28 і 29 викласти в такій редакції:  
Враховано   РОЗДІЛ VІ. РОЗГЛЯД ЗАЯВ ТА СПРАВ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ, КОНЦЕНТРАЦІЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮ-ВАННЯ  
174. Стаття 28. Подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання   -70- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
статті 28 і 29 викласти в такій редакції: "Стаття 28. Подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання 1. Учасники узгоджених дій, учасники концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом, звертаються: із заявою про надання дозволу на узгоджені дії - до Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень; із заявою про надання дозволу на концентрацію - до Антимонопольного комітету України. Учасники узгоджених дій, концентрації, органи влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю подають спільну заяву. Інформація з обмеженим доступом, необхідна для розгляду заяви, може подаватися до відповідних органів Антимонопольного комітету України, цими особами окремо. Зазначені особи можуть визначити особу, яка представляє їх інтереси та подає заяву. Заява та додані до неї документи мають містити повну та достовірну інформацію. У разі подання недостовірної інформації заявники несуть відповідальність згідно із статтею 50 цього Закону. 2. Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з дня її надходження, якщо протягом цього часу державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова його територіального відділення, не повернули заявнику заяву із повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України вимогам і це перешкоджає її розгляду. У разі, якщо учасник концентрації відмовляє іншому учаснику концентрації - заявнику у наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України заяви, державний уповноважений Антимонопольного комітету України на підставі звернення заявника приймає розпорядження про надання учасником концентрації такої інформації у визначений строк. Про прийняте розпорядження повідомляється заявнику. Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим розпорядженням. 3. Якщо дозвіл на узгоджені дії було надано органами Антимонопольного комітету України на конкретно визначений строк, суб'єкти господарювання мають право звернутися до органів Антимонопольного комітету України із заявою про продовження дії дозволу. Така заява подається за три місяці до закінчення строку дії дозволу. 4. У разі якщо узгоджені дії чи концентрація провадяться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше 30 днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачено законом. 5. Якщо суб'єкт господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені дії з різними суб'єктами господарювання, заява може бути подана щодо однієї узгодженої дії за умови надання інформації щодо всіх інших учасників узгоджених дій у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України.  
Враховано   Стаття 26. Подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання  
175. 1. На підставі статті 12 цього Закону учасники узгоджених дій чи на підставі статті 26 цього Закону органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єкти господарювання, інші юридичні та фізичні особи з питань концентрації звертаються до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із заявою про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України.      1. Учасники узгоджених дій, учасники концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом, звертаються: із заявою про надання дозволу на узгоджені дії - до Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень; із заявою про надання дозволу на концентрацію - до Антимонопольного комітету України. Учасники узгоджених дій, концентрації, органи влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю подають спільну заяву. Інформація з обмеженим доступом, необхідна для розгляду заяви, може подаватися до відповідних органів Антимонопольного комітету України, цими особами окремо. Зазначені особи можуть визначити особу, яка представляє їх інтереси та подає заяву. Заява та додані до неї документи мають містити повну та достовірну інформацію. У разі подання недостовірної інформації заявники несуть відповідальність згідно із статтею 52 цього Закону. 2. Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з дня її надходження, якщо протягом цього часу державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова його територіального відділення, не повернули заявнику заяву із повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України вимогам і це перешкоджає її розгляду. У разі, якщо учасник концентрації відмовляє іншому учаснику концентрації - заявнику у наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України заяви, державний уповноважений Антимонопольного комітету України на підставі звернення заявника приймає розпорядження про надання учасником концентрації такої інформації у визначений строк. Про прийняте розпорядження повідомляється заявнику. Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим розпорядженням. 3. Якщо дозвіл на узгоджені дії було надано органами Антимонопольного комітету України на конкретно визначений строк, суб'єкти господарювання мають право звернутися до органів Антимонопольного комітету України із заявою про продовження дії дозволу. Така заява подається за три місяці до закінчення строку дії дозволу.  
176. 2. У разі якщо узгоджені дії чи концентрація провадяться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше одного тижня з моменту визначення переможця.      4. У разі якщо узгоджені дії чи концентрація провадяться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше тридцяти днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачено законом.  
177. 3. Якщо заява та інші документи і відомості не відповідають встановленим вимогам, заява залишається без розгляду, про що письмово повідомляється особі, яка подала заяву.      5. Якщо суб'єкт господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені дії з різними суб'єктами господарювання, заява може бути подана щодо однієї узгодженої дії за умови надання інформації щодо всіх інших учасників узгоджених дій у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України.  
178. Стаття 29. Розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання   -71- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Стаття 29. Розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання 1. Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України. Заява про зміни в узгоджених діях, на які було отримано дозвіл органу Антимонопольного комітету України, що не змінюють кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки, розглядається органами Антимонопольного комітету України протягом 30 днів. Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію протягом 30 днів з дня прийняття її до розгляду Антимонопольним комітетом України. 2. Заява залишається без розгляду у випадку надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що приймається розпорядження відповідних органів Антимонопольного комітету України. 3. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення з повторною заявою. 4. Інформація щодо заявлених узгоджених дій, а саме щодо: організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх місцезнаходження та їхніх представництв, філій, а також виду та змісту узгоджених дій може бути опублікована в друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднена Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням в інший спосіб. Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація щодо заявлених узгоджених дій, а також інформація щодо концентрації, якщо така інформація раніше була публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої публікації.  
Враховано   Стаття 27. Розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання  
179. 1. Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію у місячний строк з моменту одержання всієї необхідної інформації відповідно до вимог Антимонопольного комітету України.      1. Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.  
180. 2. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого пунктом 1 цієї статті, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію, рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію вважається прийнятим відповідно до статті 31 цього Закону.   -72- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Після статті 29 доповнити новими статтями 29-1 та 29-2 такого змісту: "Стаття 29-1. Прийняття рішень у заявах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого пунктом 1 статті 29 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію, рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію вважається прийнятим із застосуванням до цього рішення пункту 3 статті 31 цього Закону. Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, відповідно до частини першої цієї статті, вважається останній день перебігу строку розгляду заяви, передбаченого пунктом 1 статті 29 цього Закону.  
Враховано   Заява про зміни в узгоджених діях, на які було отримано дозвіл органу Антимонопольного комітету України, що не змінюють кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки, розглядається органами Антимонопольного комітету України протягом тридцяти днів. Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України. 2. Заява залишається без розгляду у випадку надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що приймається розпорядження відповідних органів Антимонопольного комітету України. 3. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення з повторною заявою. 4. Інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме щодо: організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та змісту узгоджених дій може бути опублікована в друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднена Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням в інший спосіб. Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а також інформація щодо концентрації, якщо така інформація раніше була публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої публікації. Стаття 28. Прийняття рішень у заявах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію, рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію вважається прийнятим. Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, відповідно до частини першої цієї статті, вважається останній день перебігу строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону. Стаття 29. Надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання 1. Органи Антимонопольного комітету України надають суб'єктам господарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків та доданої до неї інформації попередні висновки стосовно узгоджених дій; Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України - щодо концентрації. Строк розгляду заяв про надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації становить один місяць. 2. Попередні висновки відповідного органу Антимонопольного комітету надаються у формі листа, в якому зазначається про: можливість надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію ; можливість відмови в наданні дозволу на узгоджені дії, концентрацію ; необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на узгоджені дії, концентрацію; недостатність інформації для будь-якого висновку. 3. Одержання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації не звільняє учасників узгоджених дій, учасників концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю від необхідності звернутися до відповідних органів Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію у випадках, передбачених статтями 10 та 24 цього Закону.  
    -73- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Стаття 29-2. Надання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання 1. Органи Антимонопольного комітету України надають суб'єктам господарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків та доданої до неї інформації попередні висновки щодо узгоджених дій; Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України - щодо концентрації. Строк розгляду заяв про надання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрації становить один місяць. 2. Попередні висновки відповідного органу Антимонопольного комітету надаються у формі листа, в якому зазначається про: можливість надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію ; можливість відмови в наданні дозволу на узгоджені дії, концентрацію ; необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на узгоджені дії, концентрацію; недостатність інформації для будь-якого висновку. 3. Одержання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрації не звільняє учасників узгоджених дій, учасників концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю від необхідності звернутися до відповідних органів Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію у випадках, передбачених статтями 10 та 24 цього Закону.  
Враховано    
181. Стаття 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання   -74- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 30 викласти в такій редакції: "Стаття 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання 1. У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи, відповідні органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію, про що приймається розпорядження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийняття органами Антимонопольного комітету України рішення у справі. 2. Органи Антимонопольного комітету України можуть запитувати у заявника та інших осіб додаткову інформацію, якщо її відсутність перешкоджає розгляду справи, а також призначити експертизу в порядку, визначеному статтею 42 цього Закону. 3. Строк розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію не повинен перевищувати трьох місяців. Перебіг строку починається з моменту подання заявником у повному обсязі інформації, отримання висновку експерта згідно з пунктом 1 та 2 цієї статті. Якщо протягом зазначеного строку розгляду справи органами Антимонопольного комітету України справи рішення не прийнято, вважається, що на узгоджені дії чи концентрацію надано дозвіл. Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію вважається останній день строку розгляду справи, передбачений частиною першою цього пункту. 4. Розгляд справи зупиняється у разі неможливості її розгляду до вирішення органом Антимонопольного комітету України, судом, арбітражним судом пов'язаної з нею іншої справи або до вирішення державним органом пов'язаного з нею іншого питання. Про зупинення розгляду справи та його поновлення органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження, про що повідомляється заявнику. Органи Антимонопольного комітету поновлюють розгляд справи після усунення обставин, які зумовили його зупинення. Перебіг строку розгляду справи зупиняється із зупиненням розгляду справи. З дня поновлення розгляду перебіг строку розгляду справи продовжується. 5. У розгляді заяв, справ можуть брати участь треті особи, якщо рішення органів Антимонопольного комітету України може суттєво зачепити їх права та інтереси, охоронювані цим Законом. Питання щодо залучення до участі у розгляді справи у якості третіх осіб вирішується органами Антимонопольного комітету України. Про залучення третьої особи органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі.  
Враховано   Стаття 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання  
182. 1. У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію, про що письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Органи Антимонопольного комітету України вправі запитувати додаткову інформацію, якщо без неї неможливо прийняти обгрунтоване рішення, а також призначити експертизу в порядку, визначеному статтею 42 цього Закону.      1. У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи, відповідні органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію, про що приймається розпорядження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийняття органами Антимонопольного комітету України рішення у справі.  
183. 2. Строк розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію не перевищує трьох місяців. Якщо протягом цього строку рішення не було прийняте і заявник не погодився з продовженням строку розгляду справи, заява вважається відхиленою.   -75- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В пункті 2 ст.30 слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця".  
Відхилено   2. Органи Антимонопольного комітету України можуть запитувати у заявника та інших осіб додаткову інформацію, якщо її відсутність перешкоджає розгляду справи, а також призначити експертизу в порядку, визначеному статтею 43 цього Закону.  
184. 3. У розгляді заяв, справ можуть брати участь треті особи, допущені до участі у розгляді у зв'язку з тим, що рішення зачіпає їхні інтереси.      3. Строк розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію не повинен перевищувати трьох місяців. Перебіг строку починається з моменту подання заявником у повному обсязі інформації, отримання висновку експерта згідно з частинами першою та другою цієї статті. Якщо протягом строку розгляду справи органами Антимонопольного комітету України рішення не прийнято, вважається, що на узгоджені дії чи концентрацію надано дозвіл. Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію вважається останній день строку розгляду справи, передбачений абзацом першим цієї частини. 4. Розгляд справи зупиняється у разі неможливості її розгляду до вирішення органом Антимонопольного комітету України, судом, арбітражним судом пов'язаної з нею іншої справи або до вирішення державним органом пов'язаного з нею іншого питання. Про зупинення розгляду справи та його поновлення органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження, про що повідомляється заявнику. Органи Антимонопольного комітету поновлюють розгляд справи після усунення обставин, які зумовили його зупинення. Перебіг строку розгляду справи зупиняється із дня зупинення розгляду справи. З дня поновлення розгляду перебіг строку розгляду справи продовжується. 5. У розгляді заяв, справ можуть брати участь треті особи, якщо рішення органів Антимонопольного комітету України може суттєво зачепити їх права та інтереси, охоронювані цим Законом. Питання про залучення до участі у розгляді справи третіх осіб вирішується органами Антимонопольного комітету України. Про залучення третьої особи органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі.  
185. Стаття 31. Рішення у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання   -76- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Викласти ст.31 в такій редакції: 1. За результатами розгляду справ про узгоджені дії, концентрацію приймається рішення: Антимонопольним комітетом України - про надання дозволу на узгоджені дії; заборону узгоджених дій; надання дозволу на концентрацію; погодження установчих документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них; заборону концентрації; адміністративною колегією Антимонопольного комітету України - про надання дозволу на концентрацію; погодження установчих документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них; надання дозволу на узгоджені дії, окрім дозволів на підставі частини першої статті 10 цього Закону; заборону узгоджених дій; державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, відповідною адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України - про надання дозволу на узгоджені дії, окрім дозволів на підставі частини першої статті 10 цього Закону; заборону узгоджених дій. 2. Рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію може бути обумовлено виконанням учасниками узгоджених дій, концентрації певних вимог і зобов'язань, які усувають або пом'якшують негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію. Такі умови і зобов'язання можуть стосуватись, зокрема, обмеження щодо управління, користування чи розпорядження майном, а також зобовязання суб'єкта господарювання здійснити відчуження майна. Рішення про надання дозволу на узгоджені дії може бути надано на невизначений або конкретно визначений строк, який, як правило, не повинен перевищувати 5 років. 3. Узгоджені дії, концентрація мають бути здійснені протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, якщо більший строк не визначено у рішенні. Якщо узгоджені дії, концентрація у цей строк не здійснені, учасники узгоджених дій, концентрації мають подати нову заяву про отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії, концентрацію. 4. Заявнику надсилається рішення крім інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб. 5. Органи Антимонопольного комітету України, які прийняли рішення, не вправі його скасувати або змінити, крім випадків, передбачених статтею 56 цього Закону. Вони вправі виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, роз'яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не прийнято рішення. 6. Інформація про прийняті рішення за результатами розгляду заяв, справ про узгоджені дії, концентрацію може бути опублікована в "Офіційному віснику України", інших друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднена в інший спосіб. Після статті 31 доповнити новою статтею 31-1 такого змісту: "Стаття 31-1 Підстави закриття розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання "Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання підлягає закриттю без прийняття рішення по суті у разі: надходження від заявника клопотання про відкликання заяви або про закриття розгляду справи; неподання заявником інформації у визначений органами Антимонопольного комітету України, головою його територіальних відділень строк, якщо відсутність такої інформації перешкоджає розгляду справи. Закриття розгляду справи не позбавляє заявника права звернутись до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення з новою заявою про надання згоди на узгоджені дії, концентрацію".  
Враховано   Стаття 31. Рішення у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання  
186. 1. За результатами розгляду справ про узгоджені дії, концентрацію приймаються рішення про:      1. За результатами розгляду справ про узгоджені дії, концентрацію приймається рішення:  
187. погодження установчих документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них, надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію - органами Антимонопольного комітету України;      Антимонопольним комітетом України - про надання дозволу на узгоджені дії; заборону узгоджених дій; надання дозволу на концентрацію; погодження установчих документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них; заборону концентрації;  
188. заборону узгоджених дій, концентрації - Антимонопольним комітетом України.      адміністративною колегією Антимонопольного комітету України - про надання дозволу на концентрацію; погодження установчих документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них; надання дозволу на узгоджені дії, окрім дозволів на підставі частини першої статті 10 цього Закону; заборону узгоджених дій;  
189. 2. Рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію може бути обумовлено виконанням учасниками узгоджених дій, концентрації певних вимог і зобов'язань, які усувають або пом'якшують негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію.      державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, відповідною адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України - про надання дозволу на узгоджені дії, окрім дозволів на підставі частини першої статті 10 цього Закону; заборону узгоджених дій. 2. Рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію може бути обумовлено виконанням учасниками узгоджених дій, концентрації певних вимог і зобов'язань, які усувають або пом'якшують негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію. Такі умови і зобов'язання можуть стосуватися, зокрема, обмеження стосовно управління, користування чи розпорядження майном, а також зобовязання суб'єкта господарювання здійснити відчуження майна. Рішення про надання дозволу на узгоджені дії може бути надано на невизначений або конкретно визначений строк, який, як правило, не повинен перевищувати п'яти років. 3. Узгоджені дії, концентрація мають бути здійснені протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, якщо більший строк не визначено у рішенні. Якщо узгоджені дії, концентрація у цей строк не здійснені, учасники узгоджених дій, концентрації мають подати нову заяву про отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії, концентрацію. 4. Заявнику надсилається рішення, крім інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб. 5. Органи Антимонопольного комітету України, які прийняли рішення, не мають права його скасувати або змінити, крім випадків, передбачених статтею 58 цього Закону. Вони мають право виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, роз'яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не прийнято рішення. 6. Інформація про прийняті рішення за результатами розгляду заяв, справ про узгоджені дії, концентрацію може бути опублікована в "Офіційному віснику України", інших друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднена в інший спосіб. Стаття 32. Підстави закриття розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання 1. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання підлягає закриттю без прийняття рішення по суті у разі: надходження від заявника клопотання про відкликання заяви або про закриття розгляду справи; неподання заявником інформації у визначений органами Антимонопольного комітету України, головою його територіальних відділень строк, якщо відсутність такої інформації перешкоджає розгляду справи. 2. Закриття розгляду справи не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення з новою заявою про надання згоди на узгоджені дії, концентрацію.  
190. Стаття 32. Порядок надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання Кабінетом Міністрів України   -77- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У статті 32: назву статті та пункт 1 викласти в такій редакції: "Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію";  
Враховано   Стаття 33. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію  
191. 1. У місячний строк від дня прийняття рішення Антимонопольним комітетом України про заборону узгоджених дій чи концентрації, а у разі залишення арбітражним судом без змін оскарженого до арбітражного суду рішення Антимонопольного комітету України - у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення арбітражним судом особи, визначені в пункті 1 статті 28 цього Закону, можуть звернутися до Кабінету Міністрів України із заявою про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію на підставі пункту 3 статті 12 чи пункту 2 статті 27 цього Закону.   -78- Черняк В.К. (в.о. № 153)
"У тридцятиденний строк від дня прийняття рішення Антимонопольним комітетом України про заборону узгоджених дій чи концентрації, особи, визначені в частині першій статті 26 цього Закону, можуть звернутися до Кабінету Міністрів України із заявою про надання дозволу на відповідні узгоджені дії чи концентрацію на підставі частини третьої статті 10 чи частини другої статті 25 цього Закону";  
Враховано   1. У тридцятиденний строк від дня прийняття рішення Антимонопольним комітетом України про заборону узгоджених дій чи концентрації, особи, визначені в частині першій статті 26 цього Закону, можуть звернутися до Кабінету Міністрів України із заявою про надання дозволу на відповідні узгоджені дії чи концентрацію на підставі частини третьої статті 10 чи частини другої статті 25 цього Закону.  
192. 2. Кабінет Міністрів України приймає мотивоване рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію або про відмову у такому дозволі.   -79- Черняк В.К. (в.о. № 153)
перше речення пункту 3 доповнити словами "до учасників узгоджених дій концентрації, в тому числі щодо вчинення ними певних дій".  
Враховано   2. Кабінет Міністрів України приймає мотивоване рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію або про відмову у наданні такого дозволу.  
193. 3. Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію може містити певні вимоги та зобов'язання. Такі вимоги та зобов'язання не можуть бути спрямовані на здійснення тривалого контролю за діяльністю учасників узгоджених дій, концентрації.      3. Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію може містити певні вимоги та зобов'язання до учасників узгоджених дій концентрації, в тому числі стосовно вчинення ними певних дій. Такі вимоги та зобов'язання не можуть бути спрямовані на здійснення тривалого контролю за діяльністю учасників узгоджених дій, концентрації.  
194. 4. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію встановлюється Кабінетом Міністрів України та має зокрема передбачати:      4. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію встановлюється Кабінетом Міністрів України та має, зокрема, передбачати:  
195. створення комісії з числа незалежних експертів для оцінки позитивних і негативних наслідків узгоджених дій, концентрації;      створення комісії з числа незалежних експертів для оцінки позитивних і негативних наслідків узгоджених дій, концентрації;  
196. встановлення порядку здійснення контролю за виконанням рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.      встановлення порядку здійснення контролю за виконанням рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.  
197. 5. У разі невиконання рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію Кабінет Міністрів України може скасувати це рішення або внести до нього зміни та (або) доповнення.   -80- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У статті 32: частину п'яту ст.32 виключити; початок частини 6 до слова "органи" викласти в такій редакції: " У разі втрати чинності рішенням Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію чи визнання його недійсним в установленому порядку…".  
Враховано   5. У разі втрати чинності рішенням Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію чи визнання його недійсним в установленому порядку ргани Антимонопольного комітету України приймають рішення про вжиття заходів по відновленню початкового становища чи інших заходів, які усувають або пом'якшують негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію.  
198. 6. У разі скасування рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію органи Антимонопольного комітету України приймають рішення про вжиття заходів щодо відновлення початкового стану чи інших заходів, які усувають або пом'якшують негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію.       
199. Стаття 33. Збори для покриття витрат, пов'язаних з розглядом заяви, справи   -81- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Статтю 33 викласти в такій редакції: "Стаття 33. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяви 1. За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону справляється плата в розмірах передбачених частиною другою цієї статті. 2. Плата справляється: із заяв про надання дозволу на концентрацію - у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі сплати суми збору відповідно до абзацу 4 цього пункту за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 220 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; із заяв про надання дозволу на узгоджені дії - у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі сплати суми збору відповідно до абзацу 4 цього пункту за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; із заяв про надання висновків відповідно до статей 16 та 29-2 цього Закону - у розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за видачу додаткових примірників завірених копій рішень з питань, передбачених цим пунктом - у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен примірник. 3. Плата зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження Антимонопольного комітету України і використовуються на потреби Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, якщо інше прямо не передбачено законом. 4. Неподання до Антимоно-польного комітету України, його територіального відділення документа, що підтверджує сплату збору є підставою для залишення заяви без руху на строк, визначений органом Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення. У разі несплати суми збору у строк, визначений органом Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення заява залишається без розгляду, що не позбавляє заявника права звернутися до цього органу з повторною заявою. 5. Подання повторної заяви, в якій обставини, що характеризують узгоджені дії, концентрацію, суттєво не змінились, не потребує повторної сплати збору".  
Враховано   Стаття 34. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв  
200. 1. При розгляді заяв, справ про узгоджені дії, концентрацію, поданні висновків відповідно до статті 16 цього Закону органами Антимонопольного комітету України визначається сума збору для покриття витрат, пов'язаних з розглядом заяви, справи. Суми справлених зборів зараховуються до державного бюджету. 2. Розміри зборів не повинні перевищувати:      1. За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону справляється плата в розмірах, передбачених частиною другою цієї статті. 2. Плата справляється:  
201. 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за розгляд заяв, справ про концентрацію відповідно до статті 26 цього Закону;      із заяв про надання дозволу на концентрацію - у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі сплати суми збору відповідно до абзацу 4 цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 220 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
202. 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за розгляд заяв про надання дозволу на узгоджені дії відповідно до статті 12 цього Закону;      із заяв про надання дозволу на узгоджені дії - у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі сплати суми збору відповідно до абзацу 4 цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
203. 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за надання висновків щодо кваліфікації дій відповідно до статті 16 цього Закону;      із заяв про надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону - у розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
204. 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян - за видачу завірених копій документів.      за видачу додаткових примірників завірених копій рішень з питань, передбачених цим пунктом, - у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен примірник.  
205. 3. Якщо заяву про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію було відкликано до того, як стосовно неї було прийняте рішення, сплачується половина суми збору.      3. Плата зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження Антимонопольного комітету України і використовуються на потреби Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, якщо інше прямо не передбачено законом.  
206. 4. Порядок сплати зборів, передбачених пунктом 1 цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.      4. Неподання до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення документа, що підтверджує сплату збору, є підставою для залишення заяви без руху на строк, визначений органом Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення. У разі несплати суми збору у строк, визначений органом Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення заява залишається без розгляду, що не позбавляє заявника права звернутися до цього органу з повторною заявою. 5. Подання повторної заяви, в якій обставини, що характеризують узгоджені дії, концентрацію, суттєво не змінилися, не потребує повторного внесення плати.  
207. РОЗДІЛ VІІ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ   -82- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Розділ VII викласти в такій редакції: "Розділ VІІ. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття . Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 1. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції починається з прийняттям розпорядження про початок розгляду справи та закінчується прийняттям рішення у справі. 2. При розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України: збирають і аналізують документи, висновки експертів, пояснення осіб, іншу інформацію, що є доказом у справі, та приймають рішення у справі в межах своїх повноважень; отримують пояснення осіб, які беруть участь у справі, або будь-яких осіб за їх клопотанням чи з власної ініціативи.  
Враховано   РОЗДІЛ VІІ. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Стаття 35. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 1. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції починається з прийняттям розпорядження про початок розгляду справи та закінчується прийняттям рішення у справі. 2. При розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України: збирають і аналізують документи, висновки експертів, пояснення осіб, іншу інформацію, що є доказом у справі, та приймають рішення у справі в межах своїх повноважень; отримують пояснення осіб, які беруть участь у справі, або будь-яких осіб за їх клопотанням чи з власної ініціативи.  
208. Стаття 34. Підстави для початку розслідування справ   -83- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Стаття . Підстави для початку розгляду справи 1. Органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про порушен ня законодавства про захист економічної конкуренції за: заявами суб'єктів господарювання, громадян чи їх об'єднань, установ, організацій про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, визначеними цим Законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції; поданнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України. У разі надходження від заявника клопотання про можливість настання негативних наслідків, пов'язаних із поданням заяви, та з метою захисту його інтересів, розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розпочинається за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України. 2. У випадках, коли порушення законодавства про захист економічної конкуренції не має відчутного впливу на умови конкуренції на ринку, заявнику може бути відмовлено у розгляді заяви."  
Враховано   Стаття 36. Підстави для початку розгляду справи  
209. Органи Антимонопольного комітету України розпочинають розслідування у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за:      1. Органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за:  
210. заявами суб'єктів господарювання, громадян чи їх об'єднань, установ, організацій про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, визначеними цим Законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції; поданнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України.   -84- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Стаття . Початок розгляду справи У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають розпорядження про початок розгляду справи. Розпорядження про початок розгляду справи надсилається відповідачу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. Повідомлення про початок розгляду справи надсилається заявнику та третім особам".  
Враховано   заявами суб'єктів господарювання, громадян, об'єднань, установ, організацій про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, визначеними цим Законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції; поданнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України. У разі надходження від заявника клопотання про можливість настання негативних наслідків, пов'язаних із поданням заяви, та з метою захисту його інтересів, розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розпочинається за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України. 2. У випадках, коли порушення законодавства про захист економічної конкуренції не має відчутного впливу на умови конкуренції на ринку, заявнику може бути відмовлено у розгляді справи. Стаття 37. Початок розгляду справи У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають розпорядження про початок розгляду справи. Розпорядження про початок розгляду справи надсилається відповідачу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. Повідомлення про початок розгляду справи надсилається заявнику та третім особам. Стаття 38. Об'єднання і виділення справ, зупинення розгляду справи та його поновлення 1. Органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти розпорядження про об'єднання кількох справ в одну або про виділення справи для окремого розгляду. 2. Розгляд справи може бути зупинено з власної ініціативи відповідного органу Антимонопольного комітету України чи за заявою особи, яка бере участь у справі, до завершення розгляду органом Антимонопольного комітету України, судом, арбітражним судом пов'язаної з цією справою іншої справи або до вирішення державним органом пов'язаного з нею іншого питання. Про зупинення розгляду справи та його поновлення приймається розпорядження.  
    -85- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Стаття . Об'єднання і виділення справ, зупинення розгляду справи та його поновлення 1. Органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти розпорядження про об'єднання кількох справ в одну або про виділення справи для окремого розгляду. 2. Розгляд справи може бути зупинено з власної ініціативи відповідного органу Антимонопольного комітету України чи за заявою особи, яка бере участь у справі, до завершення розгляду органом Антимонопольного комітету України, судом, арбітражним судом пов'язаної з цією справою іншої справи або до вирішення державним органом пов'язаного з нею іншого питання. Про зупинення розгляду справи та його поновлення приймається розпорядження";  
Враховано    
211. Стаття 35. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції   -86- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Статтю 35 перенести в інше місце, …..  
   
212. 1. Суб'єкт господарювання не може бути притягнутий до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо з моменту вчинення порушення, а у разі порушення, що триває, з моменту, коли органам Антимонопольного комітету України, його територіальному відділенню стало відомо про вчинення порушення, минув строк давності притягнення до відповідальності, який становить три роки.       
213. 2. Перебіг строку давності призупиняється на час розслідування і розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.   -87- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Статтю 36 викласти в редакції: Стаття . Особи, які беруть участь у справі 1. Особами, які беруть участь у справі, визнаються: сторони, треті особи, їх представники. 2. Сторонами у справі є відповідач і заявник (у разі якщо справу розпочато за відповідною заявою). Заявником є особа, яка подала заяву, подання про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідачем є особа, щодо якої здійснюється розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Третьою особою є особа, залучена до участі у справі у зв'язку з тим, що рішення може суттєво зачепити її права та інтереси, охоронювані цим Законом. Про визнання третьою особою органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі. 3. Встановивши, що у якості відповідача до участі у справі повинна бути залучена інша особа, органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження про заміну відповідача або про залучення до участі у справі співвідповідачів, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі.  
Враховано    
214. Стаття 36. Особи, які беруть участь у справі      Стаття 39. Особи, які беруть участь у справі  
215. Особами, які беруть участь у справі, є:      1. Особами, які беруть участь у справі, визнаються: сторони, треті особи, їх представники.  
216. заявник - особа, яка подала заяву, подання про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;      2. Сторонами у справі є відповідач і заявник (у разі якщо справу розпочато за відповідною заявою). Заявником є особа, яка подала заяву, подання про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.  
217. відповідач - особа, щодо якої здійснюється розслідування та розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;      Відповідачем є особа, щодо якої здійснюється розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.  
218. третя особа - особа, допущена до участі у справі у зв'язку з тим, що рішення зачіпає її інтереси.   -88- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Стаття 36-1. Права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі 1.Особи, які беруть (брали) участь у справі, мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи (крім інформації з обмеженим доступом, а також інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи); наводити докази, подавати клопотання, усні й письмові пояснення (заперечення); одержувати копії рішень у справі (витяги з них крім інформації з обмеженим доступом, а також інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі); оскаржувати рішення в порядку, визначеному законом. 2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм правами.  
Враховано   Третьою особою є особа, залучена до участі у справі у зв'язку з тим, що рішення може суттєво зачепити її права та інтереси, охоронювані цим Законом. Про визнання третьою особою органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі. 3. Встановивши, що у якості відповідача до участі у справі повинна бути залучена інша особа, органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження про заміну відповідача або про залучення до участі у справі співвідповідачів, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі. Стаття 40. Права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі 1.Особи, які беруть (брали) участь у справі, мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи (крім інформації з обмеженим доступом, а також інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи); наводити докази, подавати клопотання, усні й письмові пояснення (заперечення); одержувати копії рішень у справі (витяги з них крім інформації з обмеженим доступом, а також інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі); оскаржувати рішення в порядку, визначеному законом. 2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм правами.  
219. Стаття 37. Початок розслідування справи       
220. 1. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення про початок розслідування справи.       
221. Копія рішення про початок розслідування справи надсилається відповідачу.       
222. Повідомлення про початок розслідування справи надсилається заявнику та третім особам.   -89- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В абзаці 2 пункту 1 ст.37 після слів "відповідачу" додати "протягом трьох робочих днів".  
Враховано    
223. Стаття 38. Обов'язок доказування   -90- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Викласти ст. 38 в такій редакції: "Стаття 38. Забезпечення доказів 1. Доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення. Ці дані встановлюються такими засобами: поясненнями сторін і третіх осіб, поясненнями службових осіб та громадян, письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів. Усні пояснення сторін, третіх осіб, службових чи посадових осіб та громадян, які містять дані, що свідчать про наявність чи відсутність порушення, фіксуються у протоколі. 2. Збір доказів здійснюється Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями незалежно від місця знаходження доказів. 3. Особи, які беруть участь у справі, вправі надавати докази та доводити їх достовірність (об'єктивність). Ввести в Закон нові статті:  
Враховано   Стаття 41. Забезпечення доказів  
224. Особи, які беруть участь у справі, повинні довести обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень.   -91- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Стаття . Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 1. Суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить п'ять років з моменту вчинення порушення, а у разі триваючого порушення - з моменту закінчення вчинення порушення. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктами тринадцятим-шістнадцятим статті 50 цього Закону, становить три роки з моменту вчинення порушення, а у разі порушення, що тривало - з моменту закінчення вчинення порушення. 2. Перебіг строку давності зупиняється на час розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.  
Враховано   1. Доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення. Ці дані встановлюються такими засобами: поясненнями сторін і третіх осіб, поясненнями службових осіб та громадян, письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів. Усні пояснення сторін, третіх осіб, службових чи посадових осіб та громадян, які містять дані, що свідчать про наявність чи відсутність порушення, фіксуються у протоколі. 2. Збір доказів здійснюється Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями незалежно від місця знаходження доказів. 3. Особи, які беруть участь у справі, мають право надавати докази та доводити їх достовірність (об'єктивність). Стаття 42. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 1. Суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить п'ять років з моменту вчинення порушення, а у разі триваючого порушення - з моменту закінчення вчинення порушення. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктами тринадцятим-шістнадцятим статті 50 цього Закону, становить три роки з моменту вчинення порушення, а у разі порушення, що тривало, - з моменту закінчення вчинення порушення. 2. Перебіг строку давності зупиняється на час розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Стаття 43. Забезпечення проведення експертизи 1. Органи Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за клопотанням особи, яка бере участь у справі, мають право призначати експертизу, про що приймається розпорядження. 2.Призначаючи експертизу та встановлюючи коло питань, що слід поставити перед експертами, відповідний орган Антимонопольного комітету України має право запитати пропозиції сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. В розпорядженні про призначення експертизи зазначаються питання, на які потрібні висновки експертів, та особа, яка буде проводити експертизу. 3. Експертиза проводиться експертами відповідних установ або іншими спеціалістами. Експертом може бути призначена будь-яка особа, яка володіє необхідними знаннями для дачі висновку. 4. Орган Антимонопольного комітету України, якщо це необхідно для дачі висновку, може надати експерту для ознайомлення матеріали справи. При цьому експерт не має права розголошувати інформацію з обмеженим доступом, а також інформацію, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи, що міститься в матеріалах справи. 5. Експерт має право відмовитися від дачі висновку, якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку. 6. У разі необхідності проведення додаткових досліджень, а також у разі суперечливості висновків кількох експертів орган Антимонопольного комітету України може призначити додаткову або повторну експертизу. 7. Експерт за розголошення інформації з обмеженим доступом чи іншої інформації, розголошення якої заборонено, дачу неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків несе кримінальну відповідальність відповідно до закону. 8. Витрати на проведення експертизи відшкодовуються за рахунок особи, яка вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції. У разі відмови у відшкодуванні зазначених витрат особа, яка понесла ці витрати, може звернутися до суду із заявою про їх відшкодування.  
    -92- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Стаття . Забезпечення проведення експертизи 1. Органи Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за клопотанням особи, яка бере участь у справі, мають право призначати експертизу, про що приймається розпорядження. 2.Призначаючи експертизу та встановлюючи коло питань, що слід поставити перед експертами, відповідний орган Антимонопольного комітету України має право запитати пропозиції сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. В розпорядженні про призначення експертизи зазначаються питання, на які потрібні висновки експертів, та особа, яка буде проводити експертизу. 3. Експертиза проводиться експертами відповідних установ або іншими спеціалістами. Експертом може бути призначена будь-яка особа, яка володіє необхідними знаннями для дачі висновку. 4. Орган Антимонопольного комітету України, якщо це необхідно для дачі висновку, може надати експерту для ознайомлення матеріали справи. При цьому експерт не має права розголошувати інформацію з обмеженим доступом, а також інформацію, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи, що міститься в матеріалах справи. 5. Експерт має право відмовитись від дачі висновку, якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку. 6. В разі необхідності проведення додаткових досліджень, а також в разі суперечливості висновків кількох експертів, орган Антимонопольного комітету України може призначити додаткову або повторну експертизу. 7. Експерт за розголошення інформації з обмеженим доступом, чи іншої інформації, розголошення якої заборонено, дачу неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків несе кримінальну відповідальність відповідно до закону. 8. Витрати на проведення експертизи відшкодовуються за рахунок особи, яка вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції. У разі відмови у відшкодуванні зазначених витрат, особа, яка понесла ці витрати, може звернутися до суду із заявою про їх відшкодування.  
Враховано    
225. Стаття 39. Вилучення доказів у примусовому порядку   -93- Слободян О.В. (в.о. № 220)
Викласти статтю 39 в такій редакції: Стаття . Вилучення доказів, накладення арешту 1. Вилучення письмових та речових доказів, зокрема, документів, предметів чи інших носіїв інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проводиться на підставі розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення особисто чи уповноваженими ними працівниками Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у випадках якщо: докази не було надано і є достатні підстави вважати, що документи, предмети чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі, знаходяться у певному місці; існує загроза, що відповідні документи, предмети чи інші носії інформації можуть бути знищені. 2. У разі вилучення оригіналів письмових доказів Антимонопольний комітет чи його територіальне відділення, на клопотання особи, в якої вилучено відповідні докази, протягом трьох днів з моменту внесення клопотання, надає цій особі завірені копії цих доказів. Завірені Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням копії письмових доказів мають силу оригіналу при пред'явленні їх іншим особам. 3. Якщо вилучення письмових доказів утруднено, наприклад, через їх численність або внаслідок того, що тільки частина з них має значення для справи, уповноважені працівники Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень можуть отримувати витяги з них, належно засвідчені особою, якій належать документи. За клопотанням осіб, у яких було вилучено оригінали письмових доказів, ці докази можуть бути повернені після перебігу строку оскарження відповідного рішення органу Антимонопольного комітету України до суду, арбітражного суду. У матеріалах відповідної справи залишається копія письмового доказу, засвідчена в установленому порядку особою, якій повертається оригінал. В окремих випадках речові докази після огляду та дослідження їх відповідним органом Антимонопольного комітету України можуть бути повернуті за клопотанням осіб, від яких вони були одержані, до закінчення розгляду справи, якщо задоволення такого клопотання можливе без шкоди для розгляду справи. 4. У випадку, коли вилучити докази немає можливості, державний уповноважений, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України чи уповноважені ними працівники Антимонопольного комітету України, його територіального відділення накладають арешт на предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі. 5. Вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації, проводиться у робочий час, зокрема, у службових приміщеннях та транспортних засобах, що належать суб'єкту господарювання, на робочих місцях працівників на підставі розпорядження державного уповноваженого чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України; у місцях проживання та інших володіннях осіб - на підставі рішення суду. Про вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації складається протокол, в якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, наклала арешт, перелік вилучених чи тих, на які накладено арешт, предметів, документів, інших носіїв інформації чи майна. Протокол підписується двома уповноваженими працівниками Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, які провели вилучення, наклали арешт. Протокол також підписують особи, які були присутніми при вилученні, накладенні арешту. У разі відмови осіб від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Копія протоколу про вилучення, накладення арешту надається суб'єкту господарювання, документи, предмети, інші носії інформації у якого були вилучені, арештовані або вручається представнику суб'єкта господарювання. 6. Повернення вилучених предметів, документів, інших носіїв інформації оформляється протоколом у порядку, встановленому для вилучення. Про повернення чи зняття арешту з майна, предметів, документів, інших носіїв інформації державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України приймає розпорядження. 7. Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення забезпечують зберігання письмових та речових доказів. За утаювання, розтрату чи втрату предметів, документів, інших носіїв інформації особи, яким вони передані на зберігання, несуть відповідальність, передбачену законом".  
Враховано   Стаття 44. Вилучення доказів, накладення арешту  
226. 1. Вилучення у примусовому порядку документів, предметів чи інших носіїв інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проводять уповноважені працівники Антимонопольного комітету України, його територіального відділення за вмотивованим рішенням суду у випадках якщо:      1. Вилучення письмових та речових доказів, зокрема документів, предметів чи інших носіїв інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проводиться на підставі розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення особисто чи уповноваженими ними працівниками Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у випадках якщо:  
227. докази не було надано і є достатні підстави вважати, що документи, предмети чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі, знаходяться у певному місці;      докази не було надано і є достатні підстави вважати, що документи, предмети чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі, знаходяться у певному місці;  
228. існує загроза, що відповідні документи, предмети чи інші носії інформації можуть бути знищені.      існує загроза, що відповідні документи, предмети чи інші носії інформації можуть бути знищені.  
229. 2. Вилучення передбачених пунктом 1 цієї статті доказів проводиться у службових приміщеннях та на транспортних засобах, що належать суб'єкту господарювання, на робочих місцях працівників, а також у місцях проживання та інших володіннях посадових осіб та працівників.   -94- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
У ст.39 після слів "за вмотивованим рішенням суду" поставити крапку. Пункт 2 цієї статті вилучити.  
  2. У разі вилучення оригіналів письмових доказів Антимонопольний комітет чи його територіальне відділення на клопотання особи, в якої вилучено відповідні докази, протягом трьох днів з моменту внесення клопотання надає цій особі завірені копії цих доказів. Завірені Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням копії письмових доказів мають силу оригіналу при пред'явленні їх іншим особам. 3. Якщо вилучення письмових доказів утруднено, наприклад через їх численність або внаслідок того, що тільки частина з них має значення для справи, уповноважені працівники Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень можуть отримувати витяги з них, належно засвідчені особою, якій належать документи. За клопотанням осіб, у яких було вилучено оригінали письмових доказів, ці докази можуть бути повернені після перебігу строку оскарження відповідного рішення органу Антимонопольного комітету України до суду, арбітражного суду. У матеріалах відповідної справи залишається копія письмового доказу, засвідчена в установленому порядку особою, якій повертається оригінал. В окремих випадках речові докази після огляду та дослідження їх відповідним органом Антимонопольного комітету України можуть бути повернуті за клопотанням осіб, від яких вони були одержані, до закінчення розгляду справи, якщо задоволення такого клопотання можливе без шкоди для розгляду справи. 4. У випадку, коли вилучити докази немає можливості, державний уповноважений, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України чи уповноважені ними працівники Антимонопольного комітету України, його територіального відділення накладають арешт на предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі. 5. Вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації проводиться у робочий час незалежно від їх місцезнаходження, в тому числі, в службових приміщеннях та транспортних засобах, що належать суб'єкту господарювання, на робочих місцях працівників на підставі розпорядження державного уповноваженого чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України; у місцях проживання та інших володіннях осіб - на підставі рішення суду. Про вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації складається протокол, в якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, наклала арешт, перелік вилучених чи тих, на які накладено арешт, предметів, документів, інших носіїв інформації чи майна. Протокол підписується двома уповноваженими працівниками Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, які провели вилучення, наклали арешт. Протокол також підписують особи, які були присутніми при вилученні, накладенні арешту. У разі відмови осіб від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа має право подати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Копія протоколу про вилучення, накладення арешту надається суб'єкту господарювання, документи, предмети, інші носії інформації у якого були вилучені, арештовані, або вручається представнику суб'єкта господарювання. 6. Повернення вилучених предметів, документів, інших носіїв інформації оформляється протоколом у порядку, встановленому для вилучення. Про повернення чи зняття арешту з майна, предметів, документів, інших носіїв інформації державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України приймає розпорядження. 7. Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення забезпечують зберігання письмових та речових доказів. За утаювання, розтрату чи втрату предметів, документів, інших носіїв інформації особи, яким вони передані на зберігання, несуть відповідальність, передбачену законом.  
230. Стаття 40. Накладення арешту на предмети, документи, інші носії інформації       
231. 1. У випадку коли застосовується стаття 39 цього Закону і вилучити докази немає можливості, уповноважені працівники Антимонопольного комітету України, його територіального відділення накладають арешт на предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі. 2. Предмети, документи, інші носії інформації, на які накладено арешт, підлягають опису і передачі на зберігання представникам суб'єкта господарювання чи іншим особам у порядку, встановленому цивільним законодавством.   -95- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 40 виключити.  
Враховано    
232. 3. За незбереження предметів, документів, інших носіїв інформації особи, яким вони передані на зберігання, несуть відповідальність, передбачену кримінальним законодавством.       
233. Стаття 41. Сприяння проведенню розслідування   -96- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 41викласти в такій редакції: "Стаття 41. Сприяння проведенню розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, виконання дій, передбачених статтею 39 цього Закону, органи внутрішніх справ, митні органи та інші правоохоронні органи зобов'язані надавати у межах наданих їм прав допомогу Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням.  
Враховано   Стаття 45. Сприяння проведенню розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції  
234. Для забезпечення проведення розслідування, зокрема, виконання дій, передбачених статтями 39 і 40 цього Закону, органи внутрішніх справ, митні органи та інші правоохоронні органи зобов'язані надавати у межах наданих їм прав допомогу Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням.      Для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема виконання дій, передбачених статтею 44 цього Закону, органи внутрішніх справ, митні органи та інші правоохоронні органи зобов'язані надавати у межах наданих їм прав допомогу Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням.  
235. Стаття 42. Забезпечення проведення експертизи       
236. 1. Органи Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за клопотанням особи, яка бере участь у справі, мають право призначати експертизу.       
237. 2. Особа, яка вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відшкодовує витрати на проведення експертизи. У разі відмови у відшкодуванні зазначених витрат, особа, яка понесла ці витрати, може звернутися до суду.       
238. Стаття 43. Рекомендації органів Антимонопольного комітету України   -97- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 43 викласти в такій редакції: "Стаття 43. Рекомендації органів Антимонопольного комітету України 1. Органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі якщо порушення припинено - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень. Рекомендації надаються у формі листа. 2. Рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов'язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані. Про результати їх розгляду Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню повідомляється у десятиденний строк з дня отримання рекомендацій, якщо органами Антимонопольного комітету України не продовжено цей строк. 3. За умови виконання положень рекомендацій у разі якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається".  
Враховано   Стаття 46. Рекомендації органів Антимонопольного комітету України  
239. 1. Органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі якщо порушення припинено - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень.      1. Органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі якщо порушення припинено - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень. Рекомендації надаються у формі листа.  
240. 2. Рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов'язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані. Про результати їх розгляду Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню повідомляється у десятиденний строк з дня отримання рекомендацій, якщо органами Антимонопольного комітету України не продовжено цей строк.      2. Рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов'язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані. Про результати їх розгляду Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню повідомляється у десятиденний строк з дня отримання рекомендацій, якщо органами Антимонопольного комітету України не продовжено цей строк.  
241. 3. За умови виконання положень рекомендацій у разі якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.      3. За умови виконання положень рекомендацій у разі якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.  
242. Стаття 44. Закінчення розслідування справи       
243. 1. За результатами розслідування справи в Антимонопольному комітеті України, його територіальному відділенні складається висновок у справі.   -98- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статті 44 та 45 виключити.  
Враховано    
244. 2. Антимонопольний комітет України, його територіальне відділення:       
245. надсилає відповідачу витяг з висновку у справі, за винятком інформації з обмеженим доступом;       
246. повідомляє про закінчення розслідування справи заявнику, третій особі, а за їх клопотанням надсилає витяг з висновку у справі, за винятком інформації з обмеженим доступом;       
247. призначає дату, до якої заявник та відповідач можуть ознайомитися з матеріалами справи (за винятком матеріалів, що містять інформацію з обмеженим доступом), надати додаткові докази, дати пояснення, заявити клопотання.       
248. Стаття 45. Розгляд справи       
249. У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України:       
250. збирають і аналізують документи, висновки експертів, пояснення осіб, іншу інформацію, що є доказом у справі, та приймають рішення у справі в межах своїх повноважень;       
251. отримують пояснення осіб, які беруть участь у справі, або будь-яких осіб за їх клопотанням чи з власної ініціативи.       
252. Стаття 46. Попереднє рішення у справі   -99- Слободян О.В. (в.о. № 220)
Викласти ст.46,47 в такій редакції: "Стаття 46. Попереднє рішення у справі 1. У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України за поданою суб'єктом господарювання заявою про вжиття заходів для відвернення негативних та непоправних наслідків для суб'єктів господарювання внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції можуть прийняти попереднє рішення про: заборону особі (відповідачу), в діях якої вбачаються ознаки порушення, вчиняти певні дії, в тому числі про блокування цінних паперів; обов'язкове вчинення певних дій, якщо невідкладне вчинення цих дій є необхідним виходячи із законних прав та інтересів інших осіб. 2. Попереднє рішення може бути оскаржене в порядку, визначеному статтею 57 цього Закону у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання. Цей строк не може бути поновлено. 3. У разі закриття розгляду справи у справі у зв'язку з недоведенням вчинення порушення відповідач може звернутися до суду про відшкодування йому суб'єктом господарювання, який подав заяву відповідно до пункту 1 цієї статті, збитків, завданих у зв'язку з прийняттям попереднього рішення. 4. Попереднє рішення, якщо в ньому не зазначено коротший строк, втрачає чинність з моменту отримання відповідачем рішення, прийнятого за результатами розгляду справи.  
Враховано   Стаття 47. Попереднє рішення у справі  
253. 1. У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України за поданою заявником заявою про вжиття заходів для відвернення негативних та непоправних наслідків для суб'єктів господарювання внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції можуть прийняти попереднє рішення про:      1. У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України за поданою суб'єктом господарювання заявою про вжиття заходів для відвернення негативних та непоправних наслідків для суб'єктів господарювання внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції можуть прийняти попереднє рішення про:  
254. заборону особі (відповідачу), в діях якої вбачаються ознаки порушення, вчиняти певні дії; обов'язкове вчинення певних дій, якщо невчинення цих дій буде порушенням цього Закону і якщо невідкладне вчинення цих дій є необхідним виходячи із законних прав та інтересів інших осіб.      заборону особі (відповідачу), в діях якої вбачаються ознаки порушення, вчиняти певні дії, в тому числі про блокування цінних паперів; обов'язкове вчинення певних дій, якщо невідкладне вчинення цих дій є необхідним виходячи із законних прав та інтересів інших осіб.  
255. 2. Попереднє рішення може бути оскаржене в порядку, визначеному статтею 57 цього Закону у п'ятнадцяти денний строк з дня одержання його копії.      2. Попереднє рішення може бути оскаржене в порядку, визначеному статтею 60 цього Закону у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання. Цей строк не може бути поновлено.  
256. 3. У разі закриття провадження у справі у зв'язку з недоведенням вчинення порушення відповідач може звернутися до суду про відшкодування йому заявником збитків, завданих діями, передбаченими пунктом 1 цієї статті.      3. У разі закриття розгляду справи у зв'язку з недоведенням вчинення порушення відповідач може звернутися до суду про відшкодування йому суб'єктом господарювання, який подав заяву відповідно до частини першої цієї статті, збитків, завданих у зв'язку з прийняттям попереднього рішення.  
257. 4. Попереднє рішення втрачає чинність із прийняттям рішення за результатами розгляду справи.      4. Попереднє рішення, якщо в ньому не зазначено коротший строк, втрачає чинність з моменту отримання відповідачем рішення, прийнятого за результатами розгляду справи.  
258. Стаття 47. Рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції   -100- Слободян О.В. (в.о. № 220)
Стаття 47. Рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 1. За результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про: визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції; припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції; зобов'язання органу влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю скасувати або змінити прийняте ним рішення чи розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю; визнання суб'єкта господарювання таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку; примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку; накладення штрафу; блокування цінних паперів; усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції; скасування дозволу на узгоджені дії у разі вчинення дій, заборонених згідно із статтею 19 цього Закону; оприлюднення відповідачем за власні кошти офіційної інформації Антимонопольного комітету України чи його територіального відділення щодо рішення, прийнятого у справі про порушення, в тому числі опублікування рішень в повному обсязі (за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), у строк і спосіб, визначений цим рішенням або законодавством; закриття провадження у справі. 2. Органи Антимонопольного комітету України, які прийняли рішення, не вправі його скасувати або змінити, крім випадків, передбачених статтею 58 цього Закону. Вони можуть виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, роз'яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не прийнято рішення. 3. З метою захисту суспільних інтересів чи відвернення негативних або непоправних наслідків для суб'єктів господарювання органи Антимоно-польного комітету України приймають рішення про визнання рішення, прийнятого відповідно до пункту першого цієї статті, частини першої статті 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", таким, дія якого не зупиняється у зв'язку з: порушенням судом, арбітражним судом провадження у справі про визнання його недійсним; перевіркою за заявою сторони відповідного рішення (постанови) суду, арбітражного суду в порядку нагляду; переглядом за заявою сторони відповідного рішення (постанови) суду, арбітражного суду за нововиявленими обставинами. Рішення органу Антимонопольного комітету України, передбачене цією частиною, може бути прийняте за заявою осіб, що беруть участь у справі, чи з власної ініціативи органів Антимонопольного комітету України. Таке рішення може прийматись як до подання відповідної заяви до суду, арбітражного суду, так і після подання такої заяви, якщо судом, арбітражним судом не зупинено дію рішення органу Антимонопольного комітету України, що оскаржується.  
Враховано   Стаття 48. Рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції  
259. За результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про: встановлення факту порушення законодавства про захист економічної конкуренції; припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;      1. За результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про: визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції; припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
260. скасування або зміну органом влади, органом місцевого самоврядування, органом адміністративно-господарського управління та контролю прийнятого ним рішення чи розірвання угоди, визнаних антиконкурентними діяннями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю; примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку; накладення штрафу; відмову у задоволенні заяви, подання; усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції.   -101- Слободян О.В. (в.о. № 220)
Доповнити Закон новою статтею- такого змісту: "Стаття . Підстави закриття розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо: справа не підлягає розгляду в Антимонопольному комітеті України, його територіальному відділенні; не встановлено відповідача або його місцезнаходження; відповідача - юридичну особу ліквідовано; вже розглянуто чи розглядається органами Антимонопольного комітету України справа з тих же підстав щодо того ж відповідача; не доведено вчинення порушення; з інших підстав, передбачених законом.  
Враховано   зобов'язання органу влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю скасувати або змінити прийняте ним рішення чи розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю; визнання суб'єкта господарювання таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку; примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку; накладення штрафу; блокування цінних паперів; усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції; скасування дозволу на узгоджені дії у разі вчинення дій, заборонених згідно із статтею 19 цього Закону; оприлюднення відповідачем за власні кошти офіційної інформації Антимонопольного комітету України чи його територіального відділення стосовно рішення, прийнятого у справі про порушення, в тому числі опублікування рішень в повному обсязі (за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою територіального відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), у строк і спосіб, визначений цим рішенням або законодавством; закриття провадження у справі. 2. Органи Антимонопольного комітету України, які прийняли рішення, не мають права його скасувати або змінити, крім випадків, передбачених статтею 58 цього Закону. Вони можуть виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, роз'яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не прийнято рішення. 3. З метою захисту суспільних інтересів чи відвернення негативних або непоправних наслідків для суб'єктів господарювання органи Антимонопольного комітету України приймають рішення про визнання рішення, прийнятого відповідно до частини першої цієї статті, частини першої статті 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", таким, дія якого не зупиняється у зв'язку з: порушенням судом, арбітражним судом провадження у справі про визнання його недійсним; перевіркою за заявою сторони відповідного рішення (постанови) суду, арбітражного суду в порядку нагляду; переглядом за заявою сторони відповідного рішення (постанови) суду, арбітражного суду за нововиявленими обставинами. Рішення органу Антимонопольного комітету України, передбачене цією частиною, може бути прийняте за заявою осіб, що беруть участь у справі, чи з власної ініціативи органів Антимонопольного комітету України. Таке рішення може прийматись як перед поданням відповідної заяви до суду, арбітражного суду, так і після подання такої заяви, якщо судом, арбітражним судом не зупинено дію рішення органу Антимонопольного комітету України, що оскаржується. Стаття 49. Підстави закриття розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо: справа не підлягає розгляду в Антимонопольному комітеті України, його територіальному відділенні; не встановлено відповідача або його місцезнаходження; відповідача - юридичну особу ліквідовано; вже розглянуто чи розглядається органами Антимонопольного комітету України справа з тих же підстав щодо того самого відповідача; не доведено вчинення порушення; з інших підстав, передбачених законом.  
261. РОЗДІЛ VIІI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ      РОЗДІЛ VIІI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  
262. Стаття 48. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції   -102- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Статтю 48 викласти в такій редакції: "Стаття 48. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції Порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є: 1) антиконкурентні узгоджені дії; 2) зловживання монопольним (домінуючим) становищем; 3) антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю; 4) невиконання рішення, попереднього рішення органів Антимонопольного комітету України або їх виконання не в повному обсязі; 5) здійснення учасниками узгоджених дій - суб'єктами господарювання, дій, заборонених згідно з пунктом 5 статті 12цього Закону; 6) делегування повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування у випадках, заборонених згідно із статтею 18 цього Закону; 7) вчинення дій, заборонених згідно із статтею 19 цього Закону; 8) обмежувальна та дискримінаційна діяльність, заборонена згідно із пунктом 2 статті 20, статтями 21 і 22 цього Закону; 8-1) обмежувальна діяльність, заборонена згідно із пунктом 1 статті 20 цього Закону 9) недотримання умов, передбачених пунктом другим частини третьої статті 22 цього Закону; 10) порушення положень, погоджених з органами Антимонопольного комітету України установчих документів суб'єкта господарювання, створеного в результаті концентрації, якщо це призводить до обмеження конкуренції; 11) концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України у разі якщо наявність такого дозволу необхідна; 12) неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; 12-1) подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; 13) подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню; 14) створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації; 15) надання рекомендацій суб'єктами господарювання, об'єднаннями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень; 16) обмеження в господарській діяльності суб'єкта господарювання у відповідь на те, що він звернувся до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 17) невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими було обумовлене рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію; 18) обмежувальна діяльність об'єднань, заборонена згідно зі статтею 23 цього Закону".  
Враховано   Стаття 50. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції  
263. Порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є:      Порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є:  
264. 1) зловживання монопольним (домінуючим) становищем;      1) антиконкурентні узгоджені дії;  
265. 2) антиконкурентні узгоджені дії;      2) зловживання монопольним (домінуючим) становищем;  
266. 3) антиконкурентні діяння органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю;      3) антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю;  
267. 4) невиконання рішення, попереднього рішення органів Антимонопольного комітету України або їх виконання не в повному обсязі;      4) невиконання рішення, попереднього рішення органів Антимонопольного комітету України або їх виконання не в повному обсязі;  
268. 5) здійснення суб'єктами господарювання - учасниками узгоджених дій, концентрації дій, заборонених згідно з пунктом 5 статті 12 та пунктом 4 статті 27 цього Закону;      5) здійснення учасниками узгоджених дій - суб'єктами господарювання, дій, заборонених згідно з частиною п'ятою статті 10 цього Закону;  
269. 6) делегування повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування у випадках, заборонених згідно із статтею 18 цього Закону;      6) делегування повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування у випадках, заборонених згідно із статтею 16 цього Закону;  
270. 7) схиляння, сприяння чи легітимація, заборонені згідно із статтею 19 цього Закону;      7) вчинення дій, заборонених згідно із статтею 17 цього Закону;  
271. 8) обмежувальна та дискримінаційна діяльність, заборонена згідно із статтями 20, 21 і 22 цього Закону; 9) недотримання умов, передбачених абзацом третім пункту 3 статті 24 цього Закону; 10) порушення положень, погоджених з органами Антимонопольного комітету України установчих документів суб'єкта господарювання, створеного в результаті концентрації, якщо це призводить до обмеження конкуренції;      8) обмежувальна та дискримінаційна діяльність, заборонена згідно із частиною другою статті 18, статтями 19 і 20 цього Закону; 9) обмежувальна діяльність, заборонена згідно із частиною першою статті 18 цього Закону; 10) недотримання умов, передбачених пунктом другим частини третьої статті 22 цього Закону; 11) порушення положень, погоджених з органами Антимонопольного комітету України установчих документів суб'єкта господарювання, створеного в результаті концентрації, якщо це призводить до обмеження конкуренції;  
272. 11) концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України у разі якщо наявність такого дозволу необхідна;      12) концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна;  
273. 12) неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню;      13) неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; 14) подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;  
274. 13) подання завідомо недостовірної інформації органам Антимонопольного комітету України;      15) подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню;  
275. 14) створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у проведенні перевірок, огляду та вилучення доказів;      16) створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації;  
276. 15) надання рекомендацій суб'єктами господарювання, об'єднаннями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративногосподарського управління та контролю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень;      17) надання рекомендацій суб'єктами господарювання, об'єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень;  
277. 16) обмеження в господарській діяльності суб'єкта господарювання у зв'язку з тим, що він звернувся до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;      18) обмеження в господарській діяльності суб'єкта господарювання у відповідь на те, що він звернувся до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
278. 17) невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими було обумовлене рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію;      19) невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими було обумовлене рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію;  
279. 18) обмежувальна діяльність об'єднань.      20) обмежувальна діяльність об'єднань, заборонена згідно зі статтею 21 цього Закону.  
280. Стаття 49. Види відповідальності      Стаття 51. Види відповідальності  
281. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену цим Законом, а також адміністративну та цивільну відповідальність.      Порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.  
282. Стаття 50. Штрафи   -103- Слободян О.В. (в.о. № 220)
Статтю 50 викласти в такій редакції: "Стаття 50. Штрафи 1. Органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб; групу суб'єктів господарювання - юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 цього Закону визнається суб'єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті. 2. За порушення, передбачені: пунктами першим, другим та четвертим статті 50 цього Закону, - у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом; пунктами п'ятим, восьмим, десятим, одинадцятим, дванадцятим та дев'ятнадцятим статті 50 цього Закону, - у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; пунктом дев'ятим, пунктами тринадцятим - шістнадцятим та вісімнадцятим статті 50 цього Закону, - у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 3. Доход (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону. 4. У випадках, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб - суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили діяння (дії, бездіяльність), які призвели до вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції чи інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені діяння (дії, бездіяльність) або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб - суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку. 5. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 6. Рішення про накладення штрафів у розмірах понад одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом, адміністративною колегією Антимонопольного комітету на їх засіданнях. 7. У разі якщо суб'єкт господарювання працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від доходу (виручки) суб'єкта господарювання за весь час до прийняття рішення про накладення штрафу.  
Враховано   Стаття 52. Штрафи  
283. 1. Органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на суб'єкти господарювання, об'єднання за порушення, передбачені:      1. Органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб;  
284. пунктами 1, 2 та 4 статті 48 цього Закону, - у розмірі до десяти відсотків виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо розмір незаконно одержаного прибутку перевищує максимально можливий розмір штрафу, штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку;      групу суб'єктів господарювання - юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 цього Закону визнається суб'єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті. 2. За порушення, передбачені: пунктами першим, другим та четвертим статті 50 цього Закону накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом;  
285. пунктами 5, 8, 9, 10, 11 та 17 статті 48 цього Закону, - у розмірі до п'яти відсотків виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; пунктами 12, 14, 15 та 16 статті 48 цього Закону, - у розмірі до одного відсотка виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.      пунктами п'ятим, восьмим, десятим, одинадцятим, дванадцятим та дев'ятнадцятим статті 50 цього Закону накладаються штрафи у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; пунктом дев'ятим, пунктами тринадцятим-шістнадцятим та вісімнадцятим статті 50 цього Закону накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.  
286. 2. Якщо обчислити виручку неможливо або виручки немає, штраф, передбачений згідно з абзацом другим пункту 1 цієї статті, накладається в розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений згідно з абзацом третім пункту 1 цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений згідно з абзацом четвертим, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      3. Доход (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону.  
287. 3. У разі якщо суб'єкт господарювання працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від виручки суб'єкта господарювання за весь час до моменту прийняття рішення про накладення штрафу. 4. Суми штрафів, накладених згідно з рішеннями адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, розподіляються у такому співвідношенні: п'ятдесят відсотків зараховується до державного бюджету, двадцять п'ять відсотків - до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів за місцем прийняття рішення про накладення штрафу, двадцять п'ять відсотків - державному органу, який наклав стягнення, для організації і проведення робіт із створення      4. У випадках, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб - суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили діяння (дії, бездіяльність), які призвели до вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції чи інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені діяння (дії, бездіяльність) або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб - суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.  
288. науководослідної, матеріально-технічної та інформаційної бази розвитку та захисту конкуренції. Суми штрафів, накладених згідно з рішеннями Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, розподіляються у такому співвідношенні: сімдесят п'ять відсотків - до державного бюджету, двадцять п'ять відсотків - державному органу, який наклав стягнення, для організації і проведення робіт із створення науководослідної, матеріально-технічної та інформаційної бази розвитку та захисту конкуренції.      5. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 6. Рішення про накладення штрафів у розмірах понад одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом, адміністративною колегією Антимонопольного комітету на їх засіданнях. 7. У разі якщо суб'єкт господарювання працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від доходу (виручки) суб'єкта господарювання за весь час до прийняття рішення про накладення штрафу.  
289. Стаття 51. Примусовий поділ      Стаття 53. Примусовий поділ  
290. 1. У випадках коли суб'єкт господарювання зловживає монопольним (домінуючим) становищем на ринку, органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище. 2. Примусовий поділ не застосовується у випадках: неможливості організаційного або територіального відокремлення підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць;      1.У випадках, коли суб'єкт господарювання зловживає монопольним (домінуючим) становищем на ринку, органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище. 2. Примусовий поділ не застосовується у випадках: неможливості організаційного або територіального відокремлення підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць;  
291. наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць (якщо частка внутрішнього обороту в загальному обсязі валової продукції суб'єкта господарювання становить менш як 30 відсотків). 3. Рішення органів Антимонопольного комітету України про примусовий поділ суб'єкта господарювання підлягає виконанню у встановлений строк, який не може бути меншим шести місяців.   -104- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Абзац третій пункту 2 статті 51 викласти в такій редакції: "наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць (якщо обсяг продукції, яка вживається суб'єктом господарювання, перевищує 30 відсотків валового обсягу продукції підприємства, структурного підрозділу чи структурної одиниці)".  
Враховано   наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць (якщо обсяг продукції, яка вживається суб'єктом господарювання, перевищує тридцять відсотків валового обсягу продукції підприємства, структурного підрозділу чи структурної одиниці). 3. Рішення органів Антимонопольного комітету України про примусовий поділ суб'єкта господарювання підлягає виконанню у встановлений строк, який не може бути меншим шести місяців.  
292. 4. Реорганізація суб'єкта господарювання, що підлягає примусовому поділу, здійснюється на його розсуд за умови усунення монопольного (домінуючого) становища цього суб'єкта господарювання на ринку.      4. Реорганізація суб'єкта господарювання, що підлягає примусовому поділу, здійснюється на його розсуд за умови усунення монопольного (домінуючого) становища цього суб'єкта господарювання на ринку.  
293. Стаття 52. Адміністративна відповідальність працівників суб'єктів господарювання, посадових осіб органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю   -105- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 52 викласти в такій редакції: "Стаття____. Адміністративна відповідальність посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю 1. За правопорушення, передбачені пунктами тринадцятим-шістнадцятим статті 50 цього Закону, посадові особи та інші працівники суб'єктів господарювання, працівники органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю несуть адміністративну відповідальність згідно з законом. 2. За правопорушення, передбачені пунктами четвертим, тринадцятим-шістнадцятим статті 50 цього Закону, посадові особи органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю несуть адміністративну відповідальність згідно з законом".  
Враховано   Стаття 54. Адміністративна відповідальність посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю  
294. 1. Посадові особи суб'єктів господарювання несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством за порушення, передбачені пунктами 12, 13 та 14 статті 48 цього Закону. 2. Працівники суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно господарського управління та контролю несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством за порушення, передбачені пунктами 12, 13 та 14 статті 48 цього Закону.      1. За правопорушення, передбачені пунктами тринадцятим-шістнадцятим статті 50 цього Закону, посадові особи та інші працівники суб'єктів господарювання, працівники органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю несуть адміністративну відповідальність згідно з законом.  
295. 3. Посадові особи органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством за порушення, передбачені пунктами 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14 та 16 статті 48 цього Закону.      2. За правопорушення, передбачені пунктами четвертим, тринадцятим-шістнадцятим статті 50 цього Закону, посадові особи органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю несуть адміністративну відповідальність згідно з законом.  
296. Стаття 53. Відшкодування збитків   -106- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Статтю 53 викласти в такій редакції: Особи, яким заподіяно шкоду внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть звернутися до суду, арбітражного суду із заявою про її відшкодування. Шкода, заподіяна порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктами першим, другим, п'ятим, десятим, дванадцятим, вісімнадцятим, дев'ятнадцятим статті 50 цього Закону, відшкодовується особою, що вчинила порушення, у подвійному розмірі завданої шкоди.  
Враховано   Стаття 55. Відшкодування шкоди  
297. Збитки, заподіяні внаслідок порушень законодавства про захист економічної конкуренції, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому цивільним законодавством України.      1. Особи, яким заподіяно шкоду внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть звернутися до суду, арбітражного суду із заявою про її відшкодування. 2. Шкода, заподіяна порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктами першим, другим, п'ятим, десятим, дванадцятим, вісімнадцятим, дев'ятнадцятим статті 50 цього Закону, відшкодовується особою, що вчинила порушення, у подвійному розмірі завданої шкоди.  
298. РОЗДІЛ ІХ. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ, ПЕРЕГЛЯД ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ   -107- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Назву розділу ІХ викласти в такій редакції: "Розділ ІХ. Порядок виконання, перевірка, перегляд, оскарження рішень, розпоряджень та обчислення строків та обмін інформацією".  
Враховано   РОЗДІЛ ІХ. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ, ПЕРЕВІРКА, ПЕРЕГЛЯД, ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ  
299. Стаття 54. Порядок виконання рішень органів Антимонопольного комітету України   -108- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Статті 54, 55, 56 викласти в такій редакції: "Стаття 54. Порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України 1. Рішення (витяг з нього за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку, чи доведення до відома в інший спосіб. У випадку, якщо вручити рішення немає можливості, внаслідок: відсутності фізичної особи за останнім відомим місцем проживання(місцем прописки); відсутності посадових осіб чи уповноважених представників суб'єкта господарювання, органу адміністративно-господарського управління та контролю за відповідною юридичною адресою рішення органів Антимонопольного комітету України вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте рішення в офіційному друкованому органі (газета Верховної Ради України "Голос України", газета Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр", "Офіційний вісник України", друковані видання відповідної обласної ради за останнім відомим місцем проживання чи місцем прописки, юридичної адреси відповідача). 2. Рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими для виконання. 3. Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у тридцятиденний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу. 4. Якщо штраф накладено на суб'єкт господарювання відповідно до частини четвертої статті 52, сплата штрафу може здійснюватися як повністю так і частково будь-якою юридичною чи фізичною особою, яка входить до складу суб'єкта господарювання і на яку накладено штраф. Сплата штрафу у повному обсязі однією юридичною чи фізичною особою чи декількома особами звільняє інших осіб, за яких цей штраф було сплачено, від сплати штрафу. 5. За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України. Нарахування пені припиняється з моменту прийняття судом, арбітражним судом рішення про стягнення відповідного штрафу. Нарахування пені зупиняється на час розгляду, перевірки чи перегляду судом, арбітражним судом: справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу; відповідного рішення (постанови) суду, арбітражного суду в порядку нагляду; відповідного рішення (постанови) суду, арбітражного суду за нововиявленими обставинами. 6. За заявою особи, на яку накладено штраф, органи Антимонопольного комітету України своїм рішенням мають право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу. 7. У разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку. 8. Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження Антимонопольного комітету України і використовуються на потреби Антимонопольного комітету, якщо інше прямо не передбачено законом. 9. Рішення відповідних органів та посадових осіб Антимонопольного комітету України про накладення адміністративних стягнень на посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю виконуються в порядку, встановленому законом".  
Враховано   Стаття 56. Порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України  
300. 1. Рішення органів Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у передбачені ними строки.      1. Рішення (витяг з нього за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку, чи доведення до відома в інший спосіб. У випадку, якщо вручити рішення немає можливості, внаслідок: відсутності фізичної особи за останнім відомим місцем проживання(місцем прописки); відсутності посадових осіб чи уповноважених представників суб'єкта господарювання, органу адміністративно-господарського управління та контролю за відповідною юридичною адресою - рішення органів Антимонопольного комітету України вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте рішення в офіційному друкованому органі (газета Верховної Ради України "Голос України", газета Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр", "Офіційний вісник України", друковані видання відповідної обласної ради за останнім відомим місцем проживання чи місцем прописки, юридичної адреси відповідача).  
301. 2. Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у тридцяти денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу.      2. Рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання.  
302. 3. За заявою особи, на яку накладено штраф, органи Антимонопольного комітету України мають право відстрочити сплату накладеного ним штрафу.      3. Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у тридцятиденний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу. 4. Якщо штраф накладено на суб'єкт господарювання відповідно до частини четвертої статті 52, сплата штрафу може здійснюватися як повністю, так і частково будь-якою юридичною чи фізичною особою, яка входить до складу суб'єкта господарювання і на яку накладено штраф. Сплата штрафу у повному обсязі однією юридичною чи фізичною особою чи декількома особами звільняє інших осіб, за яких цей штраф було сплачено, від сплати штрафу.  
303. 4. У разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, органи Антимонопольного комітету України стягують штраф у безспірному порядку   -109- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В пункті 1 ст.54 слова "у передбачені ними строки" виключити.  
Враховано   5. За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України. Нарахування пені припиняється з моменту прийняття судом, арбітражним судом рішення про стягнення відповідного штрафу. Нарахування пені зупиняється на час розгляду, перевірки чи перегляду судом, арбітражним судом: справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу; відповідного рішення (постанови) суду, арбітражного суду в порядку нагляду; відповідного рішення (постанови) суду, арбітражного суду за нововиявленими обставинами. 6. За заявою особи, на яку накладено штраф, органи Антимонопольного комітету України своїм рішенням мають право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу. 7. У разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку. 8. Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження Антимонопольного комітету України і використовуються на потреби Антимонопольного комітету, якщо інше прямо не передбачено законом. 9. Рішення відповідних органів та посадових осіб Антимонопольного комітету України про накладення адміністративних стягнень на посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю виконуються в порядку, встановленому законом.  
304. Стаття 55. Перевірка рішень у порядку нагляду   -110- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Викласти ст.55 в такій редакції: "Стаття 55. Перевірка рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у заявах, справах про узгоджені дії 1. Рішення, прийняті адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у заявах, справах про узгоджені дії, можуть бути перевірені за заявою осіб, які брали участь у справі, або за власною ініціативою у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України. 2. Заява про перевірку рішення може бути подана до Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено. 3. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України перевіряються адміністративною колегією Антимонопольного комітету України чи Антимонопольним комітетом України, рішення державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України - Антимонопольним комітетом України. 4. Органи Антимонопольного комітету України, які здійснюють перевірку рішення, можуть зупинити виконання рішення до закінчення його перевірки, про що письмово повідомляються особи, які беруть участь у справі. 5. За результатами перевірки рішення органи Антимонопольного комітету України вправі: залишити рішення без змін; змінити рішення; скасувати рішення частково і направити справу на новий розгляд в цій частині; скасувати рішення і прийняти нове рішення або передати справу на новий розгляд, чи припинити провадження у справі."  
Враховано   Стаття 57. Перевірка рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у заявах, справах про узгоджені дії  
305. 1. Рішення, прийняті органами Антимонопольного комітету України, можуть бути перевірені в порядку нагляду за заявою осіб, які брали участь у справі або за власною ініціативою Антимонопольного комітету України.      1. Рішення, прийняті адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у заявах, справах про узгоджені дії, можуть бути перевірені за заявою осіб, які брали участь у справі, або за власною ініціативою у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України.  
306. 2. Заява про перевірку рішення в порядку нагляду подається не пізніше 30 днів з дня одержання копії рішення.      2. Заява про перевірку рішення може бути подана до Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.  
307. 3. Рішення державного уповноваженого Антимонопольного комітету України перевіряються в порядку нагляду Антимонопольним комітетом України, рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України - адміністративною колегією Антимонопольного комітету України.      3. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України перевіряються адміністративною колегією Антимонопольного комітету України чи Антимонопольним комітетом України, рішення державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України - Антимонопольним комітетом України.  
308. 4. Заява про перевірку в порядку нагляду рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України подається до територіального відділення Антимонопольного комітету України, яке не пізніше трьох днів з дня надходження заяви надсилає її разом із справою до Антимонопольного комітету України. Заява про перегляд у порядку нагляду рішення державного уповноваженого Антимонопольного комітету України подається до Антимонопольного комітету України. 5. За результатами перегляду справи в порядку нагляду органи Антимонопольного комітету України вправі: залишити рішення без змін; змінити рішення; скасувати рішення і прийняти нове рішення або передати справу на новий розгляд, чи припинити провадження у справі.      4. Органи Антимонопольного комітету України, які здійснюють перевірку рішення, можуть зупинити виконання рішення до закінчення його перевірки, про що письмово повідомляються особи, які беруть участь у справі. 5. За результатами перевірки рішення органи Антимонопольного комітету України мають право: залишити рішення без змін; змінити рішення; скасувати рішення частково і направити справу на новий розгляд в цій частині; скасувати рішення і прийняти нове рішення або передати справу на новий розгляд, чи припинити провадження у справі.  
309. 6. Підставами для зміни або скасування рішення в порядку нагляду є :       
310. неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи;       
311. недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими;       
312. невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи;       
313. порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.       
314. 7. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для зміни або скасування рішення тільки за умови якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.   -111- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пункт 7 ст.55 виключити.  
Враховано    
315. Стаття 56. Перегляд рішень у справах   -112- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 56 викласти в такій редакції: Стаття 56. Перегляд рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у заявах, справах про узгоджені дії, концентрацію 1. Органи Антимонопольного комітету України з власної ініціативи чи за заявами осіб можуть переглянути рішення, прийняті ними у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у заявах, справах про узгоджені дії, концентрацію у разі: якщо істотні обставини не були і не могли бути відомі органам Антимонопольного комітету України, що призвело до прийняття незаконного або необґрунтованого рішення; якщо рішення було прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття незаконного або необґрунтованого рішення; невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими було обумовлене рішення органів Антимонопольного комітету України щодо узгоджених дій, концентрації відповідно до пункту 2 статті 31 цього Закону; обставини, на підставі яких було прийняте рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, вже не існують; наявності інших підстав, передбачених законами України. Органи Антимонопольного комітету України, які прийняли рішення, можуть зупинити виконання рішення до закінчення його перегляду, про що письмово повідомляються особи, які беруть участь у справі. 2. Перегляд рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у заявах, справах про узгоджені дії, концентрацію допускається у випадках, передбачених: абзацами другим та третім пункту 1 цієї статті - протягом 5 років з дня прийняття відповідного рішення; абзацами четвертим та п'ятим пункту 1 цієї статті - протягом періоду дії рішення; абзацом шостим пункту 1 цієї статті - протягом 3 років з дня прийняття рішення, якщо інше не встановлено законом. 3. За результатами перегляду органи Антимонопольного комітету України можуть: залишити рішення без змін; змінити рішення; скасувати рішення; прийняти нове рішення, передбачене статтями 31 та 47 цього Закону, частиною першою статті 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". 4. У разі якщо за результатами перегляду рішень Антимонопольний комітет України приймає рішення про заборону концентрації, державна реєстрація суб'єкта господарювання, створеного в результаті концентрації, скасовується у судовому порядку за позовом Антимонопольного комітету України.  
Враховано   Стаття 58. Перегляд рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у заявах, справах про узгоджені дії, концентрацію  
316. 1. Органи Антимонопольного комітету України з власної ініціативи чи за заявами осіб можуть переглянути рішення, прийняті ними у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у справах про узгоджені дії, концентрацію у разі:      1. Органи Антимонопольного комітету України з власної ініціативи чи за заявами осіб можуть переглянути рішення, прийняті ними у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у заявах, справах про узгоджені дії, концентрацію у разі:  
317. якщо істотні обставини не були і не могли бути відомі органам Антимонопольного комітету України, що призвело до прийняття незаконного або необгрунтованого рішення;      якщо істотні обставини не були і не могли бути відомі органам Антимонопольного комітету України, що призвело до прийняття незаконного або необґрунтованого рішення;  
318. якщо рішення було прийнято на підставі недостовірної інформації;      якщо рішення було прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття незаконного або необґрунтованого рішення;  
319. невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими було обумовлене рішення органів Антимонопольного комітету України щодо узгоджених дій, концентрації відповідно до пункту 2 статті 31 цього Закону;      невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими було обумовлене рішення органів Антимонопольного комітету України щодо узгоджених дій, концентрації відповідно до частини другої статті 31 цього Закону; обставини, на підставі яких було прийняте рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, вже не існують;  
320. наявності інших підстав, передбачених законами України.      наявності інших підстав, передбачених законами України. Органи Антимонопольного комітету України, які прийняли рішення, можуть зупинити виконання рішення до закінчення його перегляду, про що письмово повідомляються особи, які беруть участь у справі.  
321. 2. Перегляд рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, узгоджені дії, концентрацію допускається у випадках, передбачених абзацами другим та третім пункту 1 цієї статті, протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення, а у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 1 цієї статті, - протягом строків давності, передбачених статтею 35 цього Закону.      2. Перегляд рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у заявах, справах про узгоджені дії, концентрацію допускається у випадках, передбачених: абзацами другим та третім частини першої цієї статті - протягом п'яти років з дня прийняття відповідного рішення; абзацами четвертим та п'ятим частини першої цієї статті - протягом періоду дії рішення; абзацом шостим частини першої цієї статті - протягом трьох років з дня прийняття рішення, якщо інше не встановлено законом.  
322. 3. За результатами перегляду справ органи Антимонопольного комітету України можуть залишити рішення без змін або прийняти нове рішення, передбачене статтями 31 та 47 цього Закону.      3. За результатами перегляду органи Антимонопольного комітету України можуть: залишити рішення без змін; змінити рішення; скасувати рішення; прийняти нове рішення, передбачене статтями 31 та 48 цього Закону, частиною першою статті 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".  
323. 4. У разі якщо за результатами перегляду рішень органи Антимонопольного комітету України приймають рішення про заборону концентрації, державна реєстрація суб'єкта господарювання, створеного в результаті концентрації, скасовується у судовому порядку за позовом Антимонопольного комітету України, його територіального відділення.   -113- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Доповнити Закон новою статтею: "Стаття . Підстави для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України 1. Підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права. 2. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для зміни, скасування чи визнання недійсним рішення тільки за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.  
Враховано   4. У разі якщо за результатами перегляду рішень Антимонопольний комітет України приймає рішення про заборону концентрації, державна реєстрація суб'єкта господарювання, створеного в результаті концентрації, скасовується у судовому порядку за позовом Антимонопольного комітету України. Стаття 59. Підстави для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України 1. Підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права. 2. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для зміни, скасування чи визнання недійсним рішення тільки за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.  
324. Стаття 57. Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України   -114- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 57 викласти в такій редакції: "Стаття 57. Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України 1. Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено. 2. Рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України та державного уповноваженого Антимонопольного комітету України оскаржуються до Вищого арбітражного суду України. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України оскаржуються до арбітражного суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів. 3. Прийняття судом, арбітражним судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання окрім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. 4. Порушення судом, арбітражним судом провадження у справі про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України прийнятого: згідно з пунктом 1 статті 47 цього Закону, частиною першою статті 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"; за результатами перевірки відповідно до пункту 6 статті 55 цього Закону; за результатами перегляду відповідно до пункту 3 статті 56 цього Закону, а також перевірка в порядку нагляду чи перегляд за нововиявленими обставинами за заявою сторони відповідного рішення, постанови суду, арбітражного суду, зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету на час розгляду цієї справи, перевірки чи перегляду відповідного рішення, постанови суду, арбітражного суду, якщо органом Антимонопольного комітету України, відповідно до пункту 3 статті 47 цього Закону, чи судом, арбітражним судом не визначено інше. 5. Незалежно від положень частини четвертої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, суд, арбітражний суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету".  
Враховано   Стаття 60. Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету  
325. 1. Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України до суду повністю або частково у тридцятиденний строк з дня одержання копії рішення.      1. Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.  
326. 2. Рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України та державного уповноваженого Антимонопольного комітету України оскаржуються до Вищого арбітражного суду України. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України оскаржуються до арбітражного суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів.      2. Рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України та державного уповноваженого Антимонопольного комітету України оскаржуються до Вищого арбітражного суду України. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України оскаржуються до арбітражного суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів.  
327. 3. Оскарження рішення не призупиняє його виконання, якщо арбітражним судом не визначено інше.   -115- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Доповнити Закон новими статтями такого змісту: "Стаття___. Повідомлення про судові справи Суд, арбітражний суд за запитом Антимонопольного комітету України повідомляє Антимонопольний комітет України про судові справи, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України, чи уповноважені ними працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень мають право знайомитися з матеріалами цих справ та отримувати копії документів. Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення мають право вступити у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, якщо рішення може вплинути на їх права та обов'язки при здійсненні державного контролю щодо захисту економічної конкуренції.  
Враховано   3. Прийняття судом, арбітражним судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання окрім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. 4. Порушення судом, арбітражним судом провадження у справі про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України прийнятого: згідно з частиною першою статті 48 цього Закону, частиною першою статті 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"; за результатами перевірки відповідно до частини п'ятої статті 57 цього Закону; за результатами перегляду відповідно до частини третьої статті 58 цього Закону, а також перевірка в порядку нагляду чи перегляд за нововиявленими обставинами за заявою сторони відповідного рішення (постанови) суду, арбітражного суду зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету на час розгляду цієї справи, перевірки чи перегляду відповідного рішення (постанови) суду, арбітражного суду, якщо органом Антимонопольного комітету України, відповідно до частини третьої статті 48 цього Закону, чи судом, арбітражним судом не визначено інше. 5. Незалежно від положень частини четвертої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, суд, арбітражний суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету. Стаття 61. Повідомлення про судові справи 1. Суд, арбітражний суд за запитом Антимонопольного комітету України повідомляє Антимонопольний комітет України про судові справи, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції. 2. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України, чи уповноважені ними працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень мають право знайомитися з матеріалами цих справ та отримувати копії документів. Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення мають право вступити у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, якщо рішення може вплинути на їх права та обов'язки при здійсненні державного контролю щодо захисту економічної конкуренції. Стаття 62. Визначення та обчислення строків у законодавстві про захист економічної конкуренції 1. Строки, в межах яких вчиняються відповідні дії, зокрема при розгляді заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, при розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції тощо, встановлюються законодавством про захист економічної конкуренції, а також органами Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України. Зазначені строки визначаються календарною датою, зазначенням події, що повинна неминуче настати, чи періодом часу. 2. Перебіг строку, який обчислюється роками, місяцями або днями, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок. Строк, який обчислюється роками, закінчується у відповідний місяць і число останнього року строку. Строк, який обчислюється місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, який обчислюється місяцями, припадає на такий місяць, що не має відповідного числа, строк закінчується в останній день цього місяця. У випадках, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день. Останній день строку триває до 24-ї години, але, коли в цей строк необхідно було вчинити дію в Антимонопольному комітеті України чи його територіальному відділенні, строк закінчується в момент закінчення робочого дня. 3. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення необхідні документи здано на пошту. Стаття 63. Обмін інформацією 1. Суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю відповідно до статті 1 цього Закону, зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою, в тому числі стосовно випадків, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону, та вживати інших заходів у такий спосіб та у такому обсязі, який забезпечував би запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 2. Невиконання суб'єктами господарювання вимог частини першої цієї статті не звільняє інших суб'єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, від відповідальності.  
    -116- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Стаття___. Визначення та обчислення строків у законодавстві про захист економічної конкуренції Строки, в межах яких вчиняються відповідні дії, зокрема, при розгляді заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, при розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції тощо, встановлюються законодавством про захист економічної конкуренції, а також органами Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України. Зазначені строки визначаються календарною датою, зазначенням події, що повинна неминуче настати, чи періодом часу. Перебіг строку, який обчислюється роками, місяцями або днями, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок. Строк, який обчислюється роками, закінчується у відповідний місяць і число останнього року строку. Строк, який обчислюється місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, який обчислюється місяцями, припадає на такий місяць, що не має відповідного числа, строк закінчується в останній день цього місяця. У випадках, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день. Останній день строку триває до 24-години, але, коли в цей строк необхідно було вчинити дію в Антимонопольному комітеті України чи його територіальному відділенні, строк закінчується в момент закінчення робочого дня. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення необхідні документи здано на пошту.  
Враховано    
    -117- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Стаття . Обмін інформацією Суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю відповідно до статті 1 цього Закону, зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою, в тому числі щодо випадків, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону, та вживати інші заходи у такий спосіб та у такому обсязі, який би забезпечував запобігання вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Невиконання суб'єктами господарювання вимог абзацу першого цієї статті не звільняє інших суб'єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, від відповідальності.  
Враховано    
328. РОЗДІЛ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -118- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Розділ Х викласти в такій редакції: "Розділ Х. Перехідні положення 1. Цей Закон, окрім пункту 2 цього Розділу, набирає чинності через рік після його опублікування. 2. До набрання чинності цим Законом суб'єкти господарювання повинні звернутися до органів Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на узгоджені дії, якщо ці дії матимуть місце на момент набрання чинності цим Законом і можуть бути дозволені відповідно до статті 12 цього Закону. 3. Узгоджені дії, щодо яких було подано заяву згідно з пунктом 2 цього розділу, вважаються дозволеними, якщо протягом одного року з моменту набрання чинності цим Законом органами Антимонопольного комітету України не прийнято рішення про заборону цих узгоджених дій. 4. Стаття 39 цього Закону в частині проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку набирає чинності з моменту набрання чинності законом, що передбачить порядок прийняття судом рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку. 5. Доручити Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після введення в дію Закону України "Про захист економічної конкуренції": подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом. 6. Визнати такими, що втратили чинність: Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №21, ст. 296; , 1993 р., №27, ст. 291; , 1995 р., №13, ст. 8; №28, ст. 202; 1998 р., №10, ст. 36; №34, ст. 229 ).  
Враховано   РОЗДІЛ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
329. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення за винятком пункту 3 статті 12, пункту 2 статті 27 та статті 32 цього Закону.      1. Цей Закон набирає чинності через рік після його опублікування, крім частин другої та третьої цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування.  
330. 2. Пункт 3 статті 12, пункт 2 статті 27 та стаття 32 цього Закону набирають чинності з дня затвердження Кабінетом Міністрів України порядку надання дозволу Кабінетом Міністрів України на узгоджені дії, концентрацію.      2. До набрання чинності цим Законом суб'єкти господарювання повинні звернутися до органів Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на узгоджені дії, якщо ці дії матимуть місце на момент набрання чинності цим Законом і можуть бути дозволені відповідно до статті 10 цього Закону.  
331. 3. Визнати такими, що втратили чинність: а) Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N21, ст. 296);      3. Узгоджені дії, стосовно яких було подано заяву згідно з частиною другою цього розділу, вважаються дозволеними, якщо протягом одного року з моменту набрання чинності цим Законом органами Антимонопольного комітету України не прийнято рішення про заборону цих узгоджених дій.  
332. б) Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N28, ст. 202);      4. Стаття 44 цього Закону в частині проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку набирає чинності з моменту набрання чинності законом, що передбачить порядок прийняття судом рішення стосовно проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку.  
333. в) статтю 12 Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N13, ст. 85);      5. Доручити Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після введення в дію Закону України "Про захист економічної конкуренції": подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
334. г) Декрет Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N27, ст. 291).      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом. 6. Визнати такими, що втратили чинність: Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №21, ст. 296; , 1993 р., №27, ст. 291; , 1995 р., №13, ст. 8; №28, ст. 202; 1998 р., №10, ст. 36; №34, ст. 229 ).