Кількість абзаців - 286 Таблиця поправок


Про загальну середню освіту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про загальну середню освіту      Закон України "Про загальну середню освіту"  
1. Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, яка покликана сприяти всебічному розвитку особистості, вихованню її високої відповідальності перед Українським народом.   -1- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, яка покликана сприяти вільному розвитку людської особистості, визнає і створює цінності правового демократичного суспільства в Україні".  
Враховано   Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.  
    -2- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Оскільки в Законі "Про освіту" є термін "середній заклад освіти", то необхідно ввести такий термін і в цей закон. Термін "загальноосвітній навчальний заклад" замінити на "загальноосвітній заклад".  
Відхилено    
2. І. Загальні положення      Розділ І. Загальні положення  
3. Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту   -3- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю викласти в такій редакції: "Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України, Законі України "Про освіту" і складається з цього Закону й інших актів законодавства України".  
Відхилено   Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту  
4. Відносини в галузі загальної середньої освіти регулюються Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом, а також іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, що приймаються відповідно до них.   -4- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Слова "нормативно-правовими актами" вилучити.  
Відхилено   Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України і складається з Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -5- Комітет з питань науки і освіти
Частину викласти в такій редакції: "Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України і складається з Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано    
    -6- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Частину після слів "Конституцією України" доповнити: "міжнародними Угодами, до яких приєдналася Україна: Пакт про громадянські права, Конвенція про права дитини; Законом України "Про освіту"...", дали за текстом.  
Враховано частково    
    -7- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Слова "що приймаються відповідно до них" вилучити.  
Відхилено    
5. Стаття 2. Завдання законодавства України про загальну середню освіту   -8- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Назву статті викласти в такій редакції: "Мета та завдання законодавства України про загальну середню освіту".  
Відхилено   Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту  
    -9- Комітет з питань науки і освіти
Назву статті доповнити: "Основні завдання", далі за текстом.  
Враховано    
    -10- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю вилучити, тому що даний Закон є Законом прямої дії й не повинен визначати завдань для інших законів.  
Відхилено    
6. Завданнями законодавства України про загальну середню освіту є:   -11- Комітет з питань науки і освіти
На початку речення доповнити: "Основними", далі за текстом.  
Враховано   Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є:  
7. забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, яка є обов'язковою;   -12- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Доповнити абзацом у такій редакції: "забезпечення права громадян на вільність вибору навчального закладу і навчальної програми". в ст.29  
Враховано частково   забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти;  
    -13- Комітет з питань науки і освіти
Після слів "громадян на" доповнити: "доступність і безоплатність".  
Враховано    
    -14- Комітет з питань науки і освіти
Слова "яка є обов'язковою" вилучити. Доповнити абзацом у такій редакції: "забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти;".  
Враховано    
8. створення нормативно-правової бази щодо забезпечення обов'язковості повної загальної середньої освіти;   -15- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац доповнити: "та функціонування системи загальної середньої освіти".  
Відхилено   забезпечення нормативно-правової бази щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;  
    -16- Комітет з питань науки і освіти
Слово "створення" замінити на "забезпечення".  
Враховано    
9. визначення змісту та структури загальної середньої освіти, а також управління нею;   -17- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Слова "а також управління нею" вилучити.  
Враховано   визначення структури та змісту загальної середньої освіти; визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень;  
    -18- Комітет з питань науки і освіти
Слова "змісту та структури" поміняти місцями.  
Враховано    
    -19- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю доповнити абзацом у такій редакції: "визначення структури системи управління загальною середньою освітою та повноважень органів управління освітою різних рівнів".  
Враховано частково    
    -20- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень".  
Враховано    
10. визначення прав, обов'язків та відповідальності юридичних і фізичних осіб у галузі загальної середньої освіти;   -21- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавство про загальну середню освіту".  
Враховано   визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну середню освіту.  
11. створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку загальної середньої освіти.   -22- Комітет з питань науки і освіти
Абзац вилучити.  
Враховано    
12. Стаття 3. Загальна середня освіта   -23- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити статтю частиною у такій редакції: "Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності".  
Враховано   Стаття 3. Загальна середня освіта Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.  
13. Загальна середня освіта є обов'язковою основною складовою освіти України.   -24- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "складовою" доповнити "безперервної", слово "України" вилучити.  
Враховано   Загальна середня освіта є обов'язковою основною складовою безперервної освіти.  
    -25- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Слід дати означення, яка освіта є "загальною" і яка є "середньою".  
Враховано    
    -26- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Відсутнє визначення "середня освіта".  
Враховано    
14. Загальна середня освіта спрямована на забезпечення розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, системності, інтрегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.   -27- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Слова "національної свідомості" вилучити, додати тезу про світський характер освіти.  
Враховано   Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.  
    -28- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "забезпечення" доповнити "всебічного", після слова "науковості" доповнити: "полікультурності, світського характеру освіти", слово "національної" замінити "громадянської".  
Враховано    
15. Стаття 4. Система загальної середньої освіти      Стаття 4. Система загальної середньої освіти  
16. Систему загальної середньої освіти становлять загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, професійно-технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, що надають загальну середню освіту, заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчальнометодичні, навчально-виробничі, позашкільні заклади, а також органи управління загальною середньою освітою.   -29- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт викласти в такій редакції: "Систему загальної середньої освіти становлять загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні установи та органи управління системою загальної середньої освіти, а також професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту".  
Враховано   Систему загальної середньої освіти становлять: загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні установи та органи управління системою загальної середньої освіти, а також професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту.  
    -30- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Доповнити положеннями, яким визначити взаємозв'язок загальної середньої освіти з дошкільною, позашкільною та вищою освіти.  
Враховано в ст.3   
    -31- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
В статті дати чіткий перелік закладів та установ, що входять у систему загальної середньої освіти, а саме: "- з-загальноосвітні навчальні заклади всіх типів; - середні професійно-технічні училища; - вищі заклади освіти I-II рівнів акредитації, що ведуть підготовку молодших спеціалістів на основі базової середньої освіти; - заклади освіти для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку; - заклади освіти для громадян, що потребують соціальної реабілітації; - навчально-виробничі заклади; - позашкільні заклади; - науково-методичні установи; - органи управління загальною середньою освітою". в ст.9  
Враховано частково    
    -32- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю викласти в такій редакції: "Систему загальної середньої освіти становлять загальноосвітні заклади всіх типів і форм власності, професійно-технічні та вищі заклади освіти І і ІІ рівнів акредитації, що надають загальну середню освіту, заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, навчально-виробничі, позашкільні заклади, а також державні і місцеві органи управління загальною середньою освітою". в ст.9  
Враховано частково    
17. Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти   -33- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 5. Мета та завдання загальної середньої освіти" Доповнити статтю пунктом у такій редакції: "1. Метою загальної середньої освіти є розвиток дитини - цілісної особистості, її здібностей і обдарувань, виховання моралі, формування гуманістичного та громадянського світогляду, здатності до професійного самовизначення та трудової діяльності в галузі виробництва, науки, культури, суспільної діяльності".  
Відхилено   Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти  
    -34- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "1. Метою загальної середньої освіти є всебічний розвиток дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань, формування загальної культури особистості на основі засвоєння обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, створення основи для усвідомленого вибору і наступного засвоєння професійних програм, самовизначення і самостійної трудової діяльності".  
Відхилено    
18. Завданнями загальної середньої освіти є:      Завданнями загальної середньої освіти є:  
19. виховання громадянина України;      виховання громадянина України;  
20. формування особистості дитини, розвиток її талантів і здібностей;   -35- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Після слів "формування особистості" доповнити: "учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;".  
Враховано   формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;  
21. забезпечення здобуття знань, умінь, навичок з навчальних дисциплін, підготовка учнів до трудової і професійної діяльності та подальшого здобуття освіти;   -36- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт викласти в такій редакції: "виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;".  
Враховано   виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;  
    -37- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слів "з навчальних дисциплін" доповнити: "на рівні, не нижчому від визначеного державними стандартами загальної середньої освіти".  
Враховано частково    
22. виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;   -38- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац доповнити: "врахування різноманітності світоглядних і політичних поглядів, реалізація права учнів на вільне формування переконань".  
Враховано частково   виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;  
    -39- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;".  
Враховано    
    -40- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Після слів "рідної мови" записати: "державних символів (герб, гімн)".  
Враховано частково    
    -41- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "почуття" доповнити: "національної та", після слова "гідності" доповнити: "громадянської культури".  
Враховано частково в ст.3   
23. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів;   -42- Попеску І.В. (в.о. № 204)
Після слів "національних цінностей Українського народу" записати: "- громадян України всіх національностей...", далі за текстом.  
Відхилено   виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;  
    -43- Комітет з питань науки і освіти
Другий раз слово "цінностей" вилучити, слова "а також" вилучити.  
Враховано    
    -44- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Статтю доповнити абзацами у такій редакції: "забезпечення умов для самовизначення особистості, формування соціальних установок громадянина, набуття сучасної наукової картини світу, створення основи для свідомого вибору та здобуття професії; поваги до демократії, прав і свобод людини, врахування різноманітності світоглядних і політичних думок, реалізацію права учнів на вільне формування переконань;".  
Враховано частково    
    -45- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Після слова "звичаїв" записати: "цінностей Українського народу - громадян України всіх національностей".  
Відхилено    
    -46- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Слова "державної та рідної мови" замінити на: "української мови".  
Відхилено    
24. сприяння фізичному, психічному і духовному здоров'ю дитини.   -47- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Абзац викласти в такій редакції: "виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців)".  
Враховано   виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).  
    -48- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити проект новою статтею у такій редакції: "Стаття 6. Органи управління загальною середньою освітою До органів управління загальною середньою освітою в Україні належать: Міністерство освіти України; міністерства і відомства України, яким підпорядковані заклади освіти, що надають загальну середню освіту; Міністерство освіти Автономної Республіки Крим ; місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління загальною середньою освітою".  
Враховано частково в ст.35   
25. Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти      Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти  
26. 1. Громадянам незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.   -49- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
В тексті статті вживати термін "громадянам України".  
Враховано   1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.  
    -50- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Пункт викласти в такій редакції: "Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття".  
Відхилено    
    -51- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "громадянам" доповнити "України".  
Враховано    
    -52- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Слова "навчальних закладах" замінити "закладах освіти".  
Відхилено    
27. 2. Громадяни мають право на здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах інших форм власності.   -53- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Пункт викласти в такій редакції: "2. Громадяни України мають право на вільний вибір навчального закладу і навчальних програм".  
Враховано частково   2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти у приватних навчальних закладах.  
    -54- Комітет з питань науки і освіти
Перед словами "у навчальних" доповнити "приватних", слова "інших форм власності" вилучити.  
Враховано    
    -55- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Пункт викласти в такій редакції: "Громадянам України незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, місця проживання, належності до партій, віросповідання, стану здоров'я забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах".  
Враховано частково    
    -56- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Пункт викласти в такій редакції: "2. Громадянам України незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, місця проживання, світоглядних переконань, належності до партій, віросповідання, стану здоров'я, статі, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах".  
Враховано частково    
    -57- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "громадянам" доповнити "України".  
Враховано    
28. 3. Здобуття повної загальної середньої освіти в навчальних закладах усіх типів і форм власності має відповідати вимогам державного стандарту загальної середньої освіти.   -58- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Пункт викласти в такій редакції: "Повна загальна середня освіта може отримуватися в приватних навчальних закладах. Громадяни мають право на безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в приватних закладах освіти в межах державного освітнього стандарту".  
Враховано частково   3. Здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.  
29. 4. Іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту згідно з порядком, встановленим для громадян України.   -59- Комітет з питань науки і освіти
Слова "проживають на території" замінити на "перебувають в", після слова "освіту" записати: "у порядку, встановленому", далі за текстом.  
Враховано   4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України.  
30. 5. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти неповнолітніми громадянами покладається на їх батьків, а дітей, позбавлених батьківського піклування, - на осіб, що їх замінюють, або інтернатні заклади, де вони виховуються.   -60- Комітет з питань науки і освіти
Слова "неповнолітніми громадянами" замінити на "дітьми", після слів "батьків" додати "а дітьми, позбавленими", далі за текстом. Слово "інтернатні" замінити на "навчальні".  
Враховано   5. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, або навчальні заклади, де вони виховуються. Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України і закону України про мови.  
    -61- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Пункт доповнити словами: "контроль здійснюється адміністраціями навчальних закладів за місцем проживання дітей".  
Відхилено    
    -62- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Пункт викласти в такій редакції: "Здобуття повної загальної середньої освіти в навчальних закладах усіх типів і форм власності має відповідати вимогам державного стандарту загальної середньої освіти".  
Відхилено    
    -63- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт викласти в такій редакції: "5. Відповідальність за здобуття повної середньої освіти громадянами України покладається на державу".  
Відхилено    
    -64- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах".  
Враховано    
    -65- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України і закону України про мови".  
Враховано    
31. ІІ. Загальноосвітні навчальні заклади   -66- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Назву розділу викласти в такій редакції: "II. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти".  
Враховано   Розділ II. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти  
32. Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад      Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад  
33. 1. Загальноосвітній навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту.   -67- Комітет з питань науки і освіти
Слова "це заклад освіти" замінити на: "навчальний заклад". Доповнити пункт реченням у такій редакції: "Загальноосвітній навчальний заклад, заснований на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку".  
Враховано   1. Загальноосвітній навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту. Загальноосвітній навчальний заклад, заснований на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку.  
    -68- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Пункт викласти в такій редакції: "1. Загальноосвітній навчальний заклад є основною ланкою системи безперервної освіти і надає громадянам можливість реалізувати гарантоване державою право на отримання безоплатної загальної освіти в межах державного освітнього стандарту".  
Відхилено    
34. 2. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує:   -69- Комітет з питань науки і освіти
Положення пункту 2 перенести до статті 38.  
Враховано    
35. задоволення потреб громадян, що проживають на відповідній території, у повній загальній середній освіті;       
36. відповідність повної загальної середньої освіти рівню державного стандарту;   -70- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Абзац вилучити.  
Відхилено    
37. належну організацію навчально-виховного процесу;       
38. створення, збереження і використання науково-методичної, матеріально-технічної та соціальної бази для надання повної загальної середньої освіти;       
39. у межах своїх повноважень добір та розстановку педагогічних працівників;   -71- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Слова "у межах своїх повноважень" замінити словами: "у відповідності до своїх статутів...", далі за текстом.  
Відхилено    
    -72- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Статтю доповнити абзацами у такій редакції: "розробку та затвердження навчальних планів, програм навчальних курсів і дисциплін на основі державного стандарту; методичне забезпечення державного загальноосвітнього стандарту; контроль за реалізацією навчальними закладами вимог державного загальноосвітнього стандарту".  
Відхилено    
40. охорону життя і здоров'я учнів, педагогічних та інших працівників навчального закладу;   -73- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Абзац викласти в такій редакції: "охорону життя, збереження, зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів, а також педагогічних працівників та інших учасників навчально-виховного процесу, формування в учнів гігієнічних навичок і засад здорового способу життя".  
Враховано частково в ст.38   
41. дотримання договірних зобов'язань, у тому числі договорів про співробітництво із зарубіжними країнами, міжнародними організаціями, фондами тощо, укладеними відповідно до законодавства України;       
42. дотримання фінансової дисципліни;       
43. видачу документів про загальну середню освіту встановленого зразка після державної атестації.   -74- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "3. Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчальні об'єднання (асоціації), в тому числі за мовним або національним характером навчання."  
Відхилено   2. Загальноосвітній навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип і форму власності загальноосвітнього навчального закладу. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад затверджується Міністерством освіти України.  
    -75- Комітет з питань науки і освіти
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "2. Загальноосвітній навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип і форму власності загальноосвітнього навчального закладу. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад затверджується Міністерством освіти України".  
Враховано    
44. Стаття 9. Типи загальноосвітніх навчальних закладів   -76- Комітет з питань науки і освіти
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 9. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 9. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти 1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом (початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта), існують різні типи загальноосвітніх навчальних закладів I, II, III ступенів.  
    -77- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю вилучити.  
Відхилено    
    -78- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити статтю пунктом у такій редакції: "1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом (початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта), існують різні типи загальноосвітніх навчальних закладів I, II, III ступенів".  
Враховано    
45. 1. До загальноосвітніх навчальних закладів належать:      До загальноосвітніх навчальних закладів належать:  
46. початкова школа - загальноосвітня школа І ступеня з навчанням переважаючого пропедевтичного спрямування;   -79- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "середня загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний заклад І-III ступенів (I ступінь - початкова школа, II ступінь - основна школа, III ступінь - старша школа, як правило, з профільним спрямуванням навчання);".  
Враховано   середня загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний заклад І-III ступенів (I ступінь - початкова школа, II ступінь - основна школа, III ступінь - старша школа, як правило, з профільним спрямуванням навчання);  
    -80- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "навчанням" записати: "переважно пропедевтичного та розвиткового спрямування".  
Відхилено    
47. основна (базова середня) школа - загальноосвітня школа ІІ ступеня з навчанням переважаючого прикладного спрямування;   -81- Комітет з питань науки і освіти
Абзац вилучити.  
Враховано    
    -82- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац викласти в такій редакції: "основна школа - загальноосвітня школа II ступеня з навчанням переважно загального та практичного спрямування" (назву "базова середня" залишити щодо освіти).  
Відхилено    
48. старша (повна середня) школа - загальноосвітня школа ІІІ ступеня з навчанням переважаючого профільного спрямування;   -83- Комітет з питань науки і освіти
Замість абзацу перенести сьомий абзац.  
Враховано   спеціалізована школа (школа-інтернат) - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;  
    -84- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац викласти в такій редакції: "старша школа - загальноосвітня школа III ступеня з навчанням переважно профільного спрямування" (назву "повна середня" залишити щодо освіти).  
Відхилено    
49. гімназія - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня гуманітарного профілю навчання;   -85- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "ступенів" доповнити: "з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів відповідно до профілю".  
Враховано   гімназія - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю;  
50. ліцей - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня природничо-наукового, технічного профілю і допрофесійної підготовки;   -86- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Після слова "технічного" доповнити: "військового", далі за текстом.  
Враховано частково   ліцей - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою;  
    -87- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "ступеня" доповнити: "з профільною спеціалізацією і допрофесійною підготовкою".  
Враховано    
51. колегіум - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філологічно-філософського та культурно-естетичного профілів;   -88- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "заклад" доповнити: " I-III ступеня, який застосовує авторські підходи до здійснення навчально-виховного процесу, з профільним навчанням у старших класах".  
Відхилено   колегіум - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілів;  
52. спеціалізована школа - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів і курсів;   -89- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Слова "II-III ступеня" замінити на : "I-III ступеня".  
Враховано    
    -90- Комітет з питань науки і освіти
Абзац перенести замість абзацу третього.  
Враховано    
    -91- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Слова "II-III ступенів" замінити " різних ступенів". Абзац доповнити реченням у такій редакції: "У загальноосвітній основній та старшій школі можуть функціонувати класи з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів і курсів".  
Враховано частково    
53. школа-інтернат (будь-якого типу)- загальноосвітній навчальний заклад з частковим або повним утриманням дітей, які потребують соціальної допомоги за рахунок держави;   -92- Комітет з питань науки і освіти
Слова "будь-якого типу" вилучити, на початку записати: "загальноосвітня", слова "за рахунок держави" поставити після слова "утриманням".  
Враховано   загальноосвітня школа-інтернат - загальноосвітній навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги;  
54. спеціальна школа (школа-інтернат) - загальноосвітній навчальний заклад для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку;   -93- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "спеціальна" доповнити: "загальноосвітня", після слова "заклад" записати: "для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;".  
Враховано   спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) - загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат) - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;  
55. школа соціальної реабілітації - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня для реабілітації неповнолітніх правопорушників. Створюється окремо для хлопців і дівчат;   -94- Комітет з питань науки і освіти
Після слів "для реабілітації" записати: "дітей, які потребують особливих умов виховання", слова "II-III ступеня" вилучити. Останнє речення взяти у дужки.  
Враховано   школа соціальної реабілітації - загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат);  
56. вечірня (змінна), заочна школа - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання;   -95- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац вилучити, оскільки мова йде не про тип закладу, а про форму навчання. Відобразити можливість існування шкіл з такими формами навчання у статті 13.  
Відхилено   вечірня (змінна) школа - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання.  
    -96- Комітет з питань науки і освіти
Слова "заочна школа" вилучити.  
Враховано    
57. санаторна школа (школа-інтернат) - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня для дітей з ослабленим здоров'ям і відповідним профілем лікування;   -97- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "ступеня" доповнити: "з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування". Абзац поставити восьмим. Статтю доповнити пунктом 2 у такій редакції: "2. Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти:".  
Враховано   2. Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти:  
58. навчально-виховне об'єднання - загальноосвітній навчальний заклад в комплексі з дошкільним або позашкільним закладами;   -98- Комітет з питань науки і освіти
Абзац замінити абзацом у такій редакції: "позашкільний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті за інтересами (науковими, технічними, художньо-естетичними, спортивними тощо);".  
Враховано   позашкільний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті за інтересами (науковими, технічними, художньо-естетичними, спортивними тощо);  
59. навчально-виховний комплекс - об'єднання навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян;   -99- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац вилучити, оскільки мова йде не про тип закладу, а про об'єднання закладів різних типів.  
Враховано    
60. навчально-виробничий комбінат (міжміський, районний, міський) -профільний навчальний заклад ІІІ ступеня, який забезпечує допрофесійну підготовку та профорієнтацію.   -100- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "міжшкільний навчально-виробничий комбінат - навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці;". Доповнити пункт абзацами у такій редакції: "професійно-технічний навчальний заклад - навчальний заклад для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній і повній загальній середній освіті; вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації - навчальний заклад для задоволення потреб громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти".  
Враховано   міжшкільний навчально-виробничий комбінат - навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці; професійно-технічний навчальний заклад - навчальний заклад для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній і повній загальній середній освіті; вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації - навчальний заклад для задоволення потреб громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти.  
    -101- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац вилучити‚ виділивши його в окрему статтю в новому розділі ІІІ.  
Враховано частково    
61. 2. Загальноосвітні навчальні заклади кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.   -102- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Пункт викласти в такій редакції: "3.Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною) формами навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно. Загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності можуть мати у своєму складі інтернати з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок власника. Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об'єднання з дошкільними та позашкільними навчальними закладами для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб".  
Враховано   3.Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною) формами навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно. Загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності можуть мати у своєму складі інтернати з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок власника. Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об'єднання з дошкільними та позашкільними навчальними закладами для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб.  
    -103- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину викласти в такій редакції: "2. Загальноосвітні школи різних ступенів можуть об'єднуватися в один заклад: неповна середня школа - загальноосвітня школа I-II ступенів; середня школа - загальноосвітня школа I-III або II-III ступенів. Загальноосвітні навчальні заклади можуть об'єднуватися з дошкільними, позашкільними чи іншими освітніми закладами в навчально-виховні об'єднання чи навчально-виховні комплекси. За рішенням власників (засновників) таке об'єднання чи комплекс може бути єдиною юридичною особою".  
Враховано частково    
    -104- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю доповнити частиною у такій редакції: "3. З метою забезпечення круглодобового перебування і проживання учнів до складу навчального закладу системи загальної середньої освіти може входити інтернат, який забезпечує: - часткове або повне утримання дітей, які не мають необхідних умов для виховання у сім'ї або з інших причин потребують соціальної допомоги за рахунок держави; - проживання і виховання учнів закладів системи загальної середньої освіти, що обслуговують територію, розміри якої виключають можливість щоденного повернення дітей до місця постійного проживання (заклади районного, обласного, загальнодержавного значення); - проживання, виховання та лікування дітей, що навчаються у санаторній школі або спеціальній школі для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку".  
Враховано частково    
62. 3. Перелік спеціальних шкіл визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.   -105- Комітет з питань науки і освіти
Доповнити словами: "загальноосвітніх", "(шкіл-інтернатів)". Слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" замінити на "Міністерством охорони здоров'я України".  
Враховано   4. Перелік спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) визначається Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.  
63. 4. Положення про загальноосвітній навчальний заклад розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і затверджується Кабінетом Міністрів України.   -106- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "5. Положення про загальноосвітні навчальні заклади затверджуються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   5. Положення про загальноосвітні навчальні заклади затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
    -107- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Слова "і затверджується Кабінетом Міністрів України" вилучити.  
Відхилено    
    -108- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Всюди по тексту Закону‚ починаючи з ст.9 і далі‚ замінити словосполучення "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти (охорони здоров'я‚ фінансів‚ праці)" на термін "Міністерство освіти (охорони здоров'я‚ фінансів‚ праці)".  
Відхилено    
    -109- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину викласти в такій редакції: "4. Положення про кожен тип навчального закладу системи загальної середньої освіти розробляється Міністерством освіти і затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
64. На основі цього Положення загальноосвітній навчальний заклад розробляє власний Статут, який затверджується відповідним органом управління освітою та реєструється місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування.   -110- Комітет з питань науки і освіти
Частину почати словами: "Загальноосвітній навчальний заклад на основі Положення про загальноосвітні навчальні заклади розробляє статут", після слова "затверджуються" доповнити : "власником (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів -" , "та" замінити на "або" далі за текстом.  
Враховано   Загальноосвітній навчальний заклад на основі Положення про загальноосвітні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується власником (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів - відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.  
    -111- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Проект Закону доповнити статтею у такій редакції: "Стаття 10'. Національний загальноосвітній навчальний заклад (Національна школа) Громадяни України, які належать до корінних народів і національних меншин мають право на отримання національної освіти у національних навчальних закладах, що передбачає вивчення національної мови, літератури, історії, народознавства. Таке навчання не може суперечити вихованню громадянина України і не повинно здійснюватися за рахунок звуження викладання української мови літератури, історії України та її народознавства. Викладання інших предметів та проведення виховної роботи у національних загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється мовами за бажанням батьків відповідно до чинного законодавства. Для реалізації права на здобуття національної освіти можуть створюватися малокомплектні школи та класи, видаватися малотиражна навчальна література".  
Відхилено    
    -112- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "5. Військова підготовка в громадському загальноосвітньому навчальному закладі проводиться тільки на факультативній основі за згодою учнів та (або) їх батьків (або осіб, що їх замінюють) за рахунок коштів і силами зацікавленого відомства".  
Відхилено    
    -113- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину викласти в такій редакції: "На основі відповідного Положення навчальний заклад розробляє власний Статут‚ який затверджується власником (для державних та комунальних закладів - відповідним органом управління освітою) та реєструється відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування".  
Враховано частково    
65. Стаття 10. Правові засади функціонування загальноосвітнього навчального закладу   -114- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Назву викласти в такій редакції: "Правовий статус закладу системи загальної середньої освіти" (Мова повинна йти про статус, а не засади функціонування, і будь-якого закладу з числа перелічених у ст.4, а не лише загальноосвітнього. У зв'язку з цим цю статтю доцільно перенести у розд.І).  
Враховано частково   Стаття 10. Статус загальноосвітнього навчального закладу  
    -115- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 10. Статус загальноосвітнього навчального закладу".  
Враховано    
66. 1. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою. За своїми організаційноправовими формами загальноосвітні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та інших форм власності.   -116- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Пункт доповнити такими словами: "мають рівні права і несуть однакові зобов'язання".  
Відхилено   1. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою. За своїми організаційно-правовими формами загальноосвітні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.  
    -117- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "комунальної" доповнити "та приватної", слова "та інших" вилучити.  
Враховано    
67. 2. Статус державного має загальноосвітній навчальний заклад, основним засновником якого є центральний орган виконавчої влади.   -118- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "заклад" записати: "заснований на державній формі власності".  
Враховано   2. Статус державного має загальноосвітній навчальний заклад, заснований на державній формі власності.  
    -119- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в такій редакції: "3. Статус державного має заклад системи загальної середньої освіти, єдиним або основним засновником якого є центральний орган державної влади, інший заклад, установа або організація, які перебувають у загальнодержавній власності. Державний загальноосвітній навчальний заклад перебуває у загальнодержавній власності.".  
Враховано частково    
68. 3. Статус комунального має загальноосвітній навчальний заклад, засновником якого є відповідний місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.   -120- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт доповнити положенням: "Заклади, що мають районне або місцеве (у містах районного підпорядкування та у сільській місцевості) значення, перебувають у спільній комунальній власності територіальних громад району".  
Враховано частково   3. Статус комунального має загальноосвітній навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.  
    -121- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "Заклад" записати: "заснований на комунальній формі власності".  
Враховано    
    -122- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Доповнити пункт положенням у такій редакції: "Загальноосвітній навчальний заклад, що має статус комунального, відноситься до спільної комунальної власності територіальних громад району або міста обласного підпорядкування (республіканського в Автономній Республіці Крим)".  
Відхилено    
69. 4. Статус приватного має загальноосвітній навчальний заклад, заснований на інших формах власності, крім державної та комунальної.   -123- Ковач М.М. (в.о. № 72)
Пункт викласти в такій редакції: "4. Статус недержавного має загальноосвітній навчальний заклад, заснований на інших формах власності (в тому числі заснованих релігійними та громадськими організаціями, фондами, приватними особами), крім державної та комунальної.  
Відхилено   4. Статус приватного має загальноосвітній навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.  
    -124- Комітет з питань науки і освіти
Після слів "заснований на" записати: "приватній формі власності", решту вилучити.  
Враховано    
    -125- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю пунктом у такій редакції: "Статус навчального закладу системи загальної середньої освіти визначається характером його власника (засновника). У випадку, коли заклад має кілька засновників, статус закладу визначається характером основного засновника (власника), який має бути визначений у засновницькій угоді".  
Відхилено    
70. Стаття 11. Порядок створення, реорганізації та ліквідації загальноосвітнього навчального закладу   -126- Комітет з питань науки і освіти
Слово "Порядок" вилучити.  
Враховано   Стаття 11. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу  
71. 1. Державні та комунальні загальноосвітні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.   -127- Комітет з питань науки і освіти
Після слів "за наявності" доповнити: "необхідної кількості учнів (вихованців) відповідно до встановлених нормативів наповнюваності класів", далі за текстом, після слів "культурно-освітніх" додати: "і мовних".  
Враховано   1. Державні та комунальні загальноосвітні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб за наявності необхідної кількості учнів (вихованців) відповідно до встановлених нормативів наповнюваності класів, необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
    -128- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Статтю викласти в такій редакції: "Державні загальноосвітні навчальні заклади створюються, реорганізуються та ліквідовуються центральними органами виконавчої влади. Комунальні загальноосвітні навчальні заклади створюються, реорганізовуються та ліквідовуються місцевими органами виконавчої влади за рішенням органів місцевого самоврядування".  
Відхилено    
    -129- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Слова "або органами місцевого" замінити на: "спільно з органами місцевого", далі за текстом. Після слів "культурно-освітніх" доповнити: "та мовних потреб", далі за текстом.  
Враховано частково    
    -130- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слів "за наявності необхідної" доповнити словом "фінансової,". У кінці доповнити реченням: "Засновником (власником) державного або комунального загальноосвітнього навчального закладу є орган, рішенням якого створений заклад. При наявності кількох засновників основний власник визначається засновницькою угодою. Засновником (власником) державного або комунального загальноосвітнього закладу, створеного до вступу в силу цього Закону, вважається орган, якому підпорядкований заклад".  
Відхилено    
72. 2. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію комунальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку приймаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі освіти Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.   -131- Комітет з питань науки і освіти
В цьому пункті і у наступних слова "реорганізацію та ліквідацію" вилучити, слова "з вадами" замінити на: "які потребують корекції", слова "спеціально уповноваженим органом управління освітою" вилучити, в кінці речення слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти" замінити на "Міністерством освіти України".  
Враховано   2. Рішення про створення комунальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з Міністерством освіти України.  
    -132- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити реченнями: "До числа співзасновників такого закладу обов'язково входить відповідно Міністерство освіти АР Крим, обласне (Київське або Севастопольське міське) управління освіти".  
Відхилено    
    -133- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість слів "в галузі освіти" записати: "в системі освіти".  
Відхилено    
73. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл комунальної власності для обдарованих і талановитих дітей приймаються за поданнями відповідних органів управління освітою місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.   -134- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Слова "талановитих" вилучити, слова "та органами" замінити на: "спільно з органами".  
Враховано частково   3. Рішення про створення гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), заснованих на комунальній формі власності, приймаються за поданням відповідних органів управління освітою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.  
    -135- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Вилучити слова "реорганізацію та ліквідацію", "для обдарованих і талановитих дітей" та "місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування", слова "комунальної власності" замінити на "заснованих на комунальній формі власності", пункт закінчити словами: "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями".  
Враховано    
    -136- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину вважати частиною 3 і після слів "талановитих дітей" подати в редакції: "приймаються місцевими державними адміністраціями або виконкомами міст обласного підпорядкування за поданням відповідних органів управління освітою".  
Враховано частково    
74. 3. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на іншій формі власності, приймається засновником (засновниками) за згодою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.   -137- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в такій редакції: "4. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію приватного загальноосвітнього навчального закладу приймається засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою та органом місцевого самоврядування територіальної громади, на території якої знаходиться (має знаходитися) заклад".  
Враховано частково   4. Рішення про створення загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на приватній формі власності, приймається засновником (власником) у порядку, встановленому законодавством України.  
    -138- Комітет з питань науки і освіти
Слово "іншій" замінити на "приватній".  
Враховано    
    -139- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Доповнити нормою про термін надання згоди.  
Відхилено    
75. 4. Порядок створення, реорганізації та ліквідації шкіл соціальної реабілітації, їх підпорядкованість і джерела фінансування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -140- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти як окрему статтю в новому розділі ІІІ у такій редакції: "Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію шкіл соціальної реабілітації приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства освіти. Така школа на підставі делегування повноважень може бути передана на фінансування з обласного бюджету області (відповідно бюджету АР Крим, Київського чи Севастопольського міського), на території якої вона знаходиться, з відповідною компенсацією витрат через дотацію з Державного бюджету".  
Враховано частково   5. Рішення про створення шкіл соціальної реабілітації, їх підпорядкованість і джерела фінансування приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства освіти України.  
    -141- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "4. Рішення про створення шкіл соціальної реабілітації, їх підпорядкованість і джерела фінансування приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства освіти України".  
Враховано    
76. 5. Ліквідація і реорганізація загальноосвітнього навчального закладу провадиться засновниками або органами, за рішенням яких його створено, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.   -142- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Статтю доповнити пунктами у такій редакції: "6. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не мають права протягом навчального року закривати загальноосвітні навчальні заклади, а також зменшувати в них кількість класів. 7. Ліквідація загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за рішенням суду у випадку здійснення діяльності без відповідної ліцензії або діяльності, забороненої чинним законодавством, або діяльності, яка не відповідає статутним цілям. 8. Ліквідація загальноосвітнього закладу в сільській місцевості допускається лише за згодою зборів жителів територіальної громади села або селища, в якому знаходиться даний заклад".  
Враховано частково   6. Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів проводиться у порядку, встановленому законодавством України. Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, заснованих на комунальній формі власності, допускається лише за згодою територіальних громад.  
    -143- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів проводиться у порядку, встановленому законодавством України".  
Враховано    
    -144- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Пункт доповнити реченням у такій редакції: "Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, заснованих на комунальній формі власності, допускається лише за згодою територіальних громад".  
Враховано    
    -145- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Доповнити положенням щодо обов'язкового узгодження з територіальними громадами села, селища закриття сільських загальноосвітніх навчальних закладів.  
Враховано    
    -146- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "6. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не мають права протягом навчального року закривати загальноосвітні навчальні заклади, а також зменшувати в них кількість класів при нормативній кількості учнів".  
Враховано частково в ст.37   
    -147- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Проект доповнити розділом III у такій редакції: "Розділ III. Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти" в який включити статті по професійно-технічні училища, ВОЗ I-II рівнів акредитації, позашкільні заклади, що не згадуються ніде в законі.  
Враховано частково    
    -148- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в такій редакції: "5. Ліквідація і реорганізація загальноосвітнього навчального закладу здійснюється власниками (засновниками) відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, з урахуванням необхідності забезпечення освітніх потреб, стану фінансового, матеріально-технічного, науково-методичного та кадрового забезпечення.".  
Враховано частково    
    -149- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Проект доповнити новим розділом у такій редакції: "Розділ ІІІ. Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти" , до якого включити статті про: - вищі заклади освіти І-ІІ рівнів акредитації‚ які набирають вступників після основної школи на програми підготовки молодших спеціалістів і паралельно надають загальну середню освіту з видачею атестату про середню освіту загальнодержавного зразка, спосіб‚ у який вони замінюють старшу школу, підпорядкованість і підконтрольність щодо загальної середньої освіти; - заклади професійно-технічної освіти, які надають поряд з професією загальну середню освіту, підпорядкованість і підконтрольність щодо загальної середньої освіти; - навчально-виробничі заклади‚ які забезпечують трудове навчання‚ допрофесійну підготовку і профорієнтацію учнів загальноосвітніх закладів (відповідно до останнього абзацу част.1 статті 9); - позашкільні заклади, їх місце в системі середньої освіти; - спеціальні школи для дітей з вадами фізичного і (або) розумового розвитку, які не надають повної середньої загальної освіти. - школи соціальної реабілітації (відповідно до абз.10 част.1 с.9).  
Враховано частково в ст.9   
    -150- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Доповнити пунктом у такій редакції: "Ліквідація або реорганізація загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, може бути здійснена виключно за згодою територіальної громади села або селища".  
Враховано частково    
77. ІІІ. Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах      Розділ ІІІ. Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах  
78. Стаття 12. Термін навчання      Стаття 12. Термін навчання  
79. 1. Термін навчання у загальноосвітніх навчальних закладах становить 11 років, зокрема:   -151- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Визначити вікові межі учнів, які навчаються в початковій, основній та старших класах.  
Враховано частково   1. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів становить 12 років:  
    -152- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт викласти в такій редакції: "1. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів становить 12 років:".  
Враховано    
80. у початковій школі - 4 роки;   -153- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац викласти в такій редакції: "у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня - 4 роки;".  
Враховано   у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня - 4 роки;  
81. в основній (базовій середній) школі - 4 роки;   -154- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац викласти в такій редакції: "у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня - 5 років;".  
Враховано   у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня - 5 років;  
    -155- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Абзац викласти в такій редакції: "в основній школі - 5 років;".  
Враховано    
82. у старшій (повній середній) школі - 3 роки.   -156- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня - 3 роки".  
Враховано   у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня - 3 роки.  
    -157- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В абзаці строк 3 роки замінити на 2 роки.  
Відхилено    
83. 2. Для учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, а також у вечірніх (змінних), заочних школах (класах), термін навчання може бути збільшений за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і фінансів.   -158- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Пункт викласти двома пунктами в такій редакції: "2. Термін навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 3. У професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації термін здобуття повної загальної середньої освіти встановлюється Міністерством освіти України".  
Враховано   2. Термін навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 3. У професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації термін здобуття повної загальної середньої освіти встановлюється Міністерством освіти України. Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів 1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів. 2. У загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість учнів в класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п'яти осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання. 3. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством фінансів України. 4. Для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) кількість учнів у класі визначається Міністерством освіти України за погодженням із Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством фінансів України. 5. Кількість учнів у групах продовженого дня та вихованців у групах загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів визначається Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством фінансів України.  
    -159- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Доповнити розділ положенням, яким передбачити, що максимальна кількість учнів в класах загальноосвітніх навчальних закладів не повинна бути більше 30.  
Враховано в ст. 14   
    -160- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в такій редакції: "2. Термін навчання в спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах може бути збільшений за рішенням власників (засновників) за погодженням із Міністерством освіти, а для державних і комунальних закладів - також за погодженням з відповідними фінансовими органами".  
Відхилено    
    -161- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Проект доповнити новою статтею у такій редакції: "Стаття 13. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів 1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів. 2. У загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість учнів в класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п'яти осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання. 3. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством фінансів України. 4. Для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) кількість учнів у класі визначається Міністерством освіти України за погодженням із Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством фінансів України. 5. Кількість учнів у групах продовженого дня та вихованців у групах загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів визначається Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством фінансів України".  
Враховано    
    -162- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю доповнити пунктами 3 і 4, які визначають терміни навчання для отримання загальної середньої освіти у вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації та у професійно-технічних училищах.  
Враховано частково    
    -163- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю доповнити пунктом 5, який визначає терміни навчання у спеціальних школах для дітей з вадами фізичного і (або) розумового розвитку, які не надають повної середньої загальної освіти.  
Враховано частково    
    -164- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Доповнити проект статтею у такій редакції: "Стаття 12. Наповнюваність класів 1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів учнями не повинна перевищувати 30 осіб. 2. У сільських загальноосвітніх навчальних закладах кількість учнів в класах визначається демографічною ситуацією, але не менша за 5 осіб. 3. Для спеціальних шкіл кількість учнів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти у погодженні із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я".  
Враховано    
    -165- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість слів "в галузі освіти" записати: "в системі освіти".  
Відхилено    
84. Стаття 13. Форми навчання      Стаття 13. Форми навчання  
85. Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою, індивідуальною та дистанційною формами навчання, положення про які розробляє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти.   -166- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Статтю доповнити пунктами у такій редакції: "2. З урахуванням потреб і можливостей громадян загальна освіта може отримуватися в наступних формах: в очній, очно-заочній (вечірній), заочній; у формі сімейної освіти, самоосвіти, екстернату, положення про які розробляє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти. 3. Для всіх форм отримання загальної освіти діє державний освітній стандарт".  
Враховано частково   Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти України. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.  
    -167- Комітет з питань науки і освіти
Слова "та дистанційною" вилучити, замість слова "розробляє" записати "затверджує Міністерство освіти України". Доповнити статтю частиною у такій редакції: "Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном".  
Враховано    
    -168- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Проект доповнити новою статтею у такій редакції: "Стаття 14. Наповненість середніх закладів освіти, наповненість учнями класів середніх закладів освіти державної і комунальної форм власності 1. Наповненість середніх закладів освіти залежно від місцевих умов не може бути меншою для загальноосвітніх закладів: I ступеня - 8 учнів; II ступеня - 50 учнів; III ступеня - 80 учнів. 2. Для середніх закладів освіти в сільській місцевості органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в окремих випадках можуть зменшувати кількість учнів, але не більше, ніж на 10 відсотків від встановлених граничних норм. 3. Наповненість учнями 1-9 класів середніх закладів освіти не може бути більшою 30 учнів, 10-11 (12) класів - не більшою 35 учнів. 4. В сільській місцевості наповненість класів не може бути меншою: в 1-3 (4) класах - 2 учнів; в 5-9 класах - 4 учнів; в 10-11(12) класах - 15 учнів. При меншій кількості учнів створюються класи-комплекти або організується індивідуальне навчання, екстернат тощо. 5. Поділ класів на підгрупи при вивченні окремих предметів здійснюється при наявності в класі більше 25 учнів. 6. Перелік предметів, при вивченні яких може здійснюватися поділ на підгрупи, встановлюється Міністерством освіти України. 7. Кількість учнів в групах продовженого дня, класах і групах загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дитячих будинках, вечірніх (змінних), заочних школах визначається Міністерством освіти України в погодженні з іншими міністерствами і відомствами".  
Враховано частково в ст.14   
    -169- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину викласти в такій редакції: "Отримання загальної середньої освіти може здійснюватися за груповою‚ індивідуальною або дистанційною формами навчання. Порядок навчання за цими формами визначається Міністерством освіти".  
Враховано частково    
    -170- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю доповнити частиною у такій редакції: "Групова форма навчання є‚ як правило‚ денною. Для громадян‚ які через зайнятість не можуть навчатися у загальноосвітній школі з денною формою навчання‚ надається можливість навчатися за вечірньою (змінною) формою в окремих класах‚ які відкриваються в загальноосвітніх школах‚ або вечірніх (змінних) школах. Перелік закладів‚ в яких може здійснюватися навчання за вечірньою (змінною) формою‚ визначається місцевими органами управління освітою". Доповнити частиною 3‚ яка визначає суть індивідуальної форми навчання. Статтю доповнити частиною у такій редакції: "Дистанційна форма навчання може здійснюватися громадянами‚ які не мають можливості навчатися за груповою формою‚ у вигляді заочного навчання або екстернату. Заочна форма навчання забезпечується загальноосвітніми‚ вечірніми (змінними) або заочними школами. Перелік закладів‚ в яких може здійснюватися навчання за заочною формою і шляхом екстернату‚ визначається місцевими органами управління освітою".  
Враховано частково    
    -171- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Пункт викласти в такій редакції: "Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється стаціонарно чи дистанційно за груповою чи індивідуальною формами навчання", далі за текстом.  
Враховано частково    
    -172- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість слів "в галузі освіти" записати: "в системі освіти".  
Відхилено    
86. Стаття 14. Навчальні плани та тижневе навантаження учнів   -173- Комітет з питань науки і освіти
Слово "тижневе" вилучити.  
Враховано   Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнів  
    -174- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Статтю розбити на дві частини доповнивши положення про наповненість середніх закладів освіти. "Стаття 14. Наповненість середніх закладів освіти, наповненість учнями класів, навчальні плани та тижневе навантаження учнів для середніх закладів освіти державної і комунальної форм власності".  
Враховано частково    
87. 1. Базовий навчальний план визначає структуру змісту загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних дисциплін), гранично допустиме тижневе навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин.   -175- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Статтю доповнити новими пунктами у такій редакції: "1. Наповненість середніх закладів освіти залежно від місцевих умов не може бути меншою для загальноосвітніх закладів: I ступеня - 8 учнів; II ступеня - 50 учнів; III ступеня - 80 учнів. 2. Для середніх закладів освіти в сільській місцевості органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в окремих випадках можуть зменшувати кількість учнів, але не більше ніж на 10 відсотків від встановлених граничних норм. 3. Наповненість учнями 1-9 класів середніх закладів освіти не можу бути більшою 30 учнів, 10-11 (12) класів - не більше 35 учнів. 4. В сільській місцевості наповненість класів не може бути меншою: в 1-3 (4) класах - 2 учнів; в 5-9 класах - 4 учні; в 10-11 (12) - 15 учнів. При меншій кількості учнів створюються класи - комплекти або організується індивідуальне навчання, екстернат тощо. 5. Поділ класів на підгрупи при вивченні окремих предметів здійснюється при наявності в класі більше 25 учнів. 6. Перелік предметів, при вивченні яких може здійснюватися поділ на підгрупи, встановлюється Міністерством освіти України. 7. Кількість учнів в групах подовженого дня, класах і групах загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дитячих будинках, вечірніх (змінних), заочних школах визначається Міністерством освіти України в погодженні з іншими міністерствами та відомствами".  
Враховано частково в ст.14  1. Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Базовий навчальний план) визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин. Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі Базового навчального плану. Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців). Базовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -176- Комітет з питань науки і освіти
Частину викласти в такій редакції: "1. Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Базовий навчальний план) визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин. Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі Базового навчального плану. Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців)".  
Враховано    
    -177- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слів "Базовий навчальний план..." додати: "є складовою частиною Державного стандарту загальної середньої освіти. Він..." і далі за текстом.  
Відхилено    
    -178- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Слово "тижневе" замінити словом "річне".  
Враховано редакційно    
88. Базовий навчальний план для державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів затверджує Кабінет Міністрів України.   -179- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Частину викласти останнім реченням пункту 1 в такій редакції: "Базовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -180- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину вилучити.  
Відхилено    
    -181- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину викласти в редакції: "Базовий навчальний план для закладів системи загальної середньої освіти незалежно від форми власності‚ статусу та підпорядкування затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
89. На основі базового навчального плану спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти розробляє і затверджує типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів.   -182- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Слово "розробляє" вилучити. Слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти" замінити на "Міністерство освіти України", після слова "закладів" записати: "незалежно від підпорядкування, типів і форм власності". Пункт доповнити реченням у такій редакції: "Типові навчальні плани встановлюють навчальне сумарне гранично допустиме навантаження учнів. Воно становить таку кількість навчальних годин на рік: 1-2 класи - 700 годин, 3-4 класи -790 годин, 5 клас - 860 годин, 6-7 класи - 890 годин, 8-9 класи - 950 годин, 10-12 класи - 1030 годин".  
Враховано   2. На основі Базового навчального плану Міністерство освіти України затверджує типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. У типових навчальних планах освітні галузі реалізуються в навчальні предмети та курси інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти. Типові навчальні плани встановлюють сумарне гранично допустиме навчальне навантаження учнів. Воно становить таку кількість навчальних годин на рік: 1-2 класи - 700 годин, 3-4 класи -790 годин, 5 клас - 860 годин, 6-7 класи - 890 годин, 8-9 класи - 950 годин, 10-12 класи - 1030 годин.  
    -183- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину вилучити.  
Відхилено    
    -184- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Статтю доповнити частиною у такій редакції: "Базові навчальні плани середніх закладів освітив частині дотримання норм навчально-трудового навантаження учнів погоджуються з органами державної санітарно-епідеміологічної служби".  
Відхилено    
    -185- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину викласти в редакції: "На основі базового навчального плану Міністерство освіти розробляє і затверджує типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів‚ спеціальних шкіл для дітей з вадами фізичного і (або) розумового розвитку‚ шкіл соціальної реабілітації‚ а також (в частині‚ що стосується загальної середньої освіти) навчально-виробничих та професійно-технічних закладів. Міністерство освіти також погоджує (в частині‚ що стосується загальної середньої освіти) навчальні плани вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації‚ що мають інших власників (засновників)."  
Враховано частково    
90. У типових навчальних планах освітні галузі (цикли навчальних дисциплін) трансформуються в навчальні предмети та курси через інваріантну і варіативну складові.   -186- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Пункт викласти другим реченням пункту. Слова "(цикли навчальних дисциплін)" вилучити, слово "трансформуються" замінити на "реалізуються", вилучити слово "через" і записати: "інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти".  
Враховано    
    -187- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину вилучити.  
Відхилено    
91. 2. Робочий навчальний план складається загальноосвітнім навчальним закладом на поточний навчальний рік на основі типових навчальних планів з конкретизацією варіативної складової, визначенням профілю навчання і затверджується органом управління освітою, якому підпорядкований загальноосвітній навчальний заклад.   -188- Комітет з питань науки і освіти
Частину поміняти місцями з наступною частиною і викласти в такій редакції: "На основі типових навчальних планів загальноосвітнім навчальним закладом складається робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання".  
Враховано   3. На основі типових навчальних планів загальноосвітнім навчальним закладом складається робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання.  
92. Робочий навчальний план є основним документом, що регулює навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу.   -189- Комітет з питань науки і освіти
Частину зробити першим реченням попередньої частини. Статтю доповнити частиною у такій редакції: "Робочі навчальні плани державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів затверджуються відповідним органом управління освітою".  
Враховано   Робочі навчальні плани державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани приватних загальноосвітніх навчальних закладів погоджуються з відповідними органами управління освітою.  
93. Робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності погоджуються з відповідними органами управління освітою.   -190- Комітет з питань науки і освіти
Частину викласти другим реченням попередньої частини у такій редакції: "Робочі навчальні плани приватних загальноосвітніх навчальних закладів погоджуються з відповідними органами управління освітою". Доповнити статтю частиною у такій редакції: "Робочі навчальні плани професійно-технічних і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, в частині здобуття повної загальної середньої освіти, розробляються на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів та погоджуються з Міністерством освіти України".  
Враховано   Робочі навчальні плани професійно-технічних і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, в частині здобуття повної загальної середньої освіти, розробляються на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів та погоджуються з Міністерством освіти України.  
    -191- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Слово "відповідними" замінити на: "обласними, Київським і Севастопольським міськими".  
Відхилено    
    -192- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину викласти в редакції: "Робочі навчальні плани приватних загальноосвітніх навчальних закладів затверджуються відповідно Міністерством освіти АР Крим‚ обласним (Київським‚ Севастопольським міським) управлінням освіти".  
Відхилено    
94. 3. Експериментальні робочі навчальні плани складаються на основі типових навчальних планів загальноосвітніми навчальними закладами, які апробовують нові соціально значущі науковопедагогічні проекти в галузі загальної середньої освіти.   -193- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти другим реченням попередньої частини. Слова "які апробовують нові соціально значущі науково-педагогічні проекти в галузі загальної середньої освіти" замінити на "що мають статус експериментальних".  
Враховано   Експериментальні робочі навчальні плани складаються, з урахуванням типових навчальних планів, загальноосвітніми навчальними закладами, що мають статус експериментальних.  
95. Експериментальні робочі навчальні плани погоджуються із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і затверджуються відповідно спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі освіти Автономної Республіки Крим та органами управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.   -194- Комітет з питань науки і освіти
Частину викласти у такій редакції: "Запровадження експериментальних робочих навчальних планів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій можливе лише за рішенням Міністерства освіти України".  
Враховано   Запровадження експериментальних робочих навчальних планів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій можливе лише за рішенням Міністерства освіти України.  
96. 4. Введення додаткових навчальних предметів, курсів та інших видів занять може здійснюватися лише за згодою батьків учнів і за рахунок коштів заінтересованих органів виконавчої влади, батьків, спонсорів у межах гранично допустимого навантаження учнів, визначеного базовим навчальним планом.   -195- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Слова "заінтересованих" замінити на "зацікавлених".  
Відхилено    
    -196- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
    -197- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Замість слів "за згодою батьків учнів" подати: "за згодою опікунської (наглядової) ради або батьківського комітету школи". Слово "заінтересованих" замінити на "зацікавлених".  
Відхилено    
97. Гранично допустиме тижневе навантаження учнів встановлюється спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі освіти та охорони здоров'я.   -198- Комітет з питань науки і освіти
Частину вилучити.  
Враховано    
    -199- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Частину викласти у такій редакції: "Гранично допустиме тижневе навантаження не може перевищувати: для учнів молодших класів - 20 годин, для учнів старших класів - 35 годин".  
Відхилено    
    -200- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину вилучити.  
Відхилено    
    -201- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість слів "в галузі освіти" записати: "в системі освіти".  
Відхилено    
98. Стаття 15. Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього навчального закладу      Стаття 16. Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього навчального закладу  
99. 1. Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.   -202- Комітет з питань науки і освіти
Слова "усіх типів" замінити на "незалежно від підпорядкування, типів і форм", далі за текстом.  
Враховано   1. Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.  
    -203- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Слова "1 липня" замінити на: "15 червня".  
Відхилено    
    -204- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Не регламентувати так жорстко початок і закінчення навчального року: 1 вересня і не пізніше 1 липня наступного року.  
Відхилено    
100. 2. Тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня не може бути меншою 175 робочих днів, а в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступеня - 190 робочих днів, без урахування часу на складання заліків та випускних іспитів, тривалість яких не може перевищувати трьох тижнів.   -205- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Замість слова "заліків" записати "перевідних".  
Враховано   2. Тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня не може бути меншою 175 робочих днів, а в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів - 190 робочих днів, без урахування часу на складання перевідних та випускних іспитів, тривалість яких не може перевищувати трьох тижнів.  
101. 3. Структура навчального року (за четвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.   -206- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "передбаченого" доповнити "робочим", пункт закінчити словами: "з відповідним органом управління освітою".  
Враховано   3. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.  
    -207- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Слово "відповідним" замінити на: "обласними, Київським і Севастопольським міськими".  
Відхилено    
    -208- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Замість слова "четвертями" дати "чвертями".  
Враховано    
102. 4. Режим роботи визначається загальноосвітнім навчальним закладом на основі рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, діючих нормативно-правових актів та за погодженням з відповідним органом санітарноепідеміологічного нагляду.   -209- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Після слова "органом" записати: "... органом державної санітарно-епідеміологічної служби".  
Враховано   4. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу визначається ним на основі нормативно-правових актів та за погодженням з відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби. 5. Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної служби. Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов'язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. 6. Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. Стаття 17. Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах Виховання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України. У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється створення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.  
    -210- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "4. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу визначається ним на основі нормативно-правових актів та за погодженням з відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби".  
Враховано    
    -211- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в редакції: "Режим роботи визначається загальноосвітнім навчальним закладом на основі чинних нормативно-правових актів‚ рекомендацій Міністерства освіти‚ конкретних умов функціонування закладу та за погодженням з територіальним органом санітарно-епідеміологічного нагляду".  
Враховано частково    
    -212- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "5. Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної служби. Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов'язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями".  
Враховано    
    -213- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів".  
Враховано    
    -214- Комітет з питань науки і освіти
Проект доповнити статтею у такій редакції: "Стаття 17. Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах Виховання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України".  
Враховано    
    -215- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Статтю доповнити частиною у такій редакції: "У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється створення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань". Перенести до частини пункт 7 статті 19 у такій редакції: "Примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації організації і воєнізовані формування забороняється".  
Враховано    
103. Стаття 16. Зарахування учнів      Стаття 18. Зарахування учнів  
104. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування закріплюють за загальноосвітніми навчальними закладами державної та комунальної форми власності певні мікрорайони і до початку навчального року затверджують за ними відповідні контингенти учнів, які мають їх відвідувати.   -216- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "1.Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за загальноосвітніми навчальними закладами відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати".  
Враховано   1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за загальноосвітніми навчальними закладами відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.  
    -217- Ковач М.М. (в.о. № 72)
Пункт після слова "мікрорайони" доповнити: "з урахуванням національних та регіональних особливостей", в кінці речення доповнити: "згідно заявам батьків або осіб, які їх замінюють".  
Відхилено    
    -218- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт вилучити.  
Відхилено    
    -219- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в редакції: "Районні державні адміністрації та міськвиконкоми міст обласного (республіканського АР Крим) підпорядкування до початку навчального року закріплюють за загальноосвітніми школами‚ що‚ згідно з частиною 5 ст.10‚ мають місцевий територіальний статус і відповідну територію обслуговування‚ контингенти учнів‚ що проживають на цій території".  
Враховано частково    
105. 2. Зарахування учнів до навчального закладу проводиться згідно з наказом директора, що видається на підставі їх особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту, крім учнів першого класу.   -220- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Слова "згідно з" зняти. Слова "крім учнів першого класу" взяти в дужки і вставити перед словами "відповідного документа про освіту".  
Враховано частково   2. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).  
    -221- Комітет з питань науки і освіти
Слова "Їх особистої" та "(для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) вилучити.  
Враховано    
106. 3. Зарахування учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл для обдарованих і талановитих дітей проводиться у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.   -222- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Після пункту 3 статтю доповнити пунктом у такій редакції: "4. Громадяни України за національними, мовними ознаками, спеціалізацією навчального закладу та іншими ознаками мають право вільного вибору навчання у загальноосвітньому навчальному закладі".  
Враховано частково   3. Зарахування учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти України.  
    -223- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в редакції: "Умови та порядок зарахування учнів до гімназій‚ ліцеїв‚ колегіумів‚ спеціалізованих шкіл встановлюються власником (засновником) і затверджуються Міністерством освіти".  
Відхилено    
    -224- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Доповнити нормою про можливість переводу талановитих учнів із шкіл будь-якої форми власності до закладів для обдарованих дітей.  
Враховано частково    
    -225- Комітет з питань науки і освіти
Слова "для обдарованих і талановитих дітей" вилучити, слова "визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти" замінити на "встановленому Міністерством освіти України".  
Враховано    
107. 4. Зарахування учнів до санаторної школи (школи-інтернату) проводиться згідно з направленнями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підставі подання директора загальноосвітнього навчального закладу та медичної довідки встановленого зразка.   -226- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в редакції: "Зарахування учнів до санаторної школи (школи-інтернату) здійснюється за скеруванням Міністерства освіти АР Крим‚ обласного‚ Київського або Севастопольського міського управління освіти на підставі рекомендацій відповідних органів охорони здоров'я і відповідно до порядку‚ затвердженого Міністерством освіти".  
Враховано частково   4. Зарахування учнів до загальноосвітньої санаторної школи (школи-інтернату) проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти України та Міністерством охорони здоров'я України.  
    -227- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "проводиться" записати: "...у порядку, встановленому Міністерством освіти України та Міністерством охорони здоров'я України".  
Враховано    
108. 5. Направлення учнів до шкіл соціальної реабілітації та звільнення їх із цих закладів здійснюється за рішенням суду.   -228- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість слова "направлення" дати "скерування".  
Відхилено   5. Направлення учнів (вихованців) до шкіл соціальної реабілітації та дострокове звільнення їх із цих навчальних закладів здійснюються за рішенням суду.  
    -229- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "5.Направлення учнів (вихованців) до шкіл соціальної реабілітації та дострокове звільнення їх із цих навчальних закладів здійснюються за рішенням суду".  
Враховано    
109. 6. Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних навчальних закладах, їх переведення з одного типу таких закладів до іншого здійснюється у порядку, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.   -230- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних закладів до іншого проводиться за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій у порядку, встановленому Міністерством освіти України".  
Враховано   6. Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних закладів до іншого проводиться за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій у порядку, встановленому Міністерством освіти України.  
    -231- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "дітей" додати: "які потребують корекції розумового і (або) фізичного розвитку або спеціальних умов навчання". Після слова "здійснюється" додати: "за скеруванням обласних (республіканської АР Крим‚ Київської та Севастопольської міських) психолого-медико-педагогічних комісій".  
Враховано редакційно    
    -232- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "Вік зарахування учнів до початкової школи, як правило, 6-7 років".  
Враховано частково    
110. ІV. Учасники навчально-виховного процесу в системі загальної середньої освіти   -233- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Назву розділу викласти в такій редакції: "Розділ IY. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах".  
Враховано   Розділ ІV. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах  
111. Стаття 17. Учасники навчально-виховного процесу      Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу  
112. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах є учні, педагогічні працівники, спеціалісти, батьки, особи, які їх замінюють, керівники навчальних, навчально-методичних закладів та установ освіти, представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.   -234- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "учні" додати: "(вихованці)"; слово "спеціалісти" вилучити; після слів "керівники навчальних" подальший текст подати в редакції: "закладів‚ науково-методичних установ освіти‚ представники інших установ‚ організацій‚ підприємств‚ які працюють у навчальних закладах за сумісництвом чи на громадських засадах або входять до опікунських (наглядових) рад загальноосвітніх навчальних закладів".  
Враховано частково   Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах є: учні (вихованці); керівники; педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі; інші спеціалісти; батьки; особи, які їх замінюють.  
    -235- Комітет з питань науки і освіти
Частину викласти в такій редакції: "Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах є; учні (вихованці); керівники; педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі; інші спеціалісти; батьки, особи, які їх замінюють".  
Враховано    
113. Стаття 18. Учні   -236- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 18. Учні (вихованці)".  
Враховано редакційно   Стаття 20. Учень (вихованець)  
114. 1. Учні - це зараховані на навчання особи, які навчаються в одному із загальноосвітніх навчальних закладів.   -237- Комітет з питань науки і освіти
Скрізь по тексту статті у дужках записати: (вихованці)" у відповідних відмінках, слова "це зараховані на навчання" вилучити, після слова "навчаються" записати "і виховуються". Доповнити пункт реченням у такій редакції: "Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з 6 років".  
Враховано   1. Учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів. Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з 6 років.  
    -238- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в редакції: "1. Учень - це особа‚ яка зарахована і навчається в одному з загальноосвітніх навчальних закладів".  
Враховано частково    
    -239- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити пунктом у такій редакції: "2. Вихованець - це учень школи-інтернату незалежно від типу‚ що проживає і круглодобово перебуває в школі-інтернаті".  
Відхилено    
    -240- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Пункт доповнити реченням у такій редакції: "У денних загальноосвітніх навчальних закладах учнями вважаються особи віком від 6 до 19 років".  
Відхилено    
115. 2. Статус учнів як учасників навчальновиховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, їхні права та обов'язки визначаються законодавством України про загальну середню освіту, іншими нормативно-правовими актами.   -241- Комітет з питань науки і освіти
Слова "законодавством України про загальну середню освіту" замінити на "цим Законом та".  
Враховано   2. Статус учнів (вихованців) як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їхні права та обов'язки визначаються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.  
    -242- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "3. Учні мають право на поважання людської гідності, свободу совісті та інформації, вільне висловлення власних поглядів і переконань".  
Відхилено    
    -243- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 2 доповнити словами: "статутом загальноосвітнього закладу" і поставити третім.  
Відхилено    
116. Стаття 19. Соціальний захист учнів   -244- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Статтю доповнити положенням щодо визначення порядку проїзду учнів у міському та приміському транспорті і організацію харчування учнів в системі загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців)  
117. 1. Учням загальноосвітніх навчальних закладів може надаватися соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів, юридичних і фізичних осіб України та громадян, які проживають за її межами, а також коштів фонду загальнообов'язкового навчання, благодійних організацій, інших надходжень.   -245- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Пункт викласти в такій редакції: "1. Учням загальноосвітніх навчальних закладів може надаватися соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів, в тому числі на проїзд учнів в міському та приміському транспорті, а також допомога від юридичних і фізичних осіб, із фонду загальнообов'язкового навчання, благодійних організацій, інших надходжень".  
Враховано частково   1. Учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів може надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади та місцевих бюджетів, коштів юридичних і фізичних осіб України та громадян, які проживають за її межами, а також коштів фонду загальнообов'язкового навчання та за рахунок інших надходжень. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають право на пільговий проїзд міським та приміським пасажирським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно.  
    -246- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Статтю доповнити положенням щодо визначення порядку проїзду учнів у міському та приміському транспорті і організацію харчування учнів у системі загальної середньої освіти.  
Враховано частково    
    -247- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Слова "благодійних організацій" вилучити. Доповнити частинами у такій редакції: "Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають право на пільговий проїзд міським та приміським пасажирським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно".  
Враховано    
118. 2. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які мають вади фізичного та (або) розумового розвитку, працевлаштовуються або продовжують навчання відповідно до отриманої освітньої підготовки у порядку, визначеному законодавством.   -248- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слів "розумового розвитку‚" додати: "після закінчення відповідного загальноосвітнього чи спеціального навчального закладу".  
Враховано частково   2. Діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами індивідуальної корекції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. Вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в інших загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуються харчуванням, одягом та іншими послугами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Утримання вихованців, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) здійснюється за рахунок держави.  
    -249- Комітет з питань науки і освіти
Пункт поставити четвертим. Слова "мають вади" замінити на "потребують корекції", слова "відповідно до" замінити на "згідно з", після слова "законодавством" записати "України".  
Враховано    
    -250- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість "освітньої підготовки" записати "освіти".  
Враховано    
119. 3. Діти з вадами слуху, зору, опорнорухового апарату забезпечуються в установленому порядку засобами індивідуальної корекції.   -251- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Пункт поставити другим. Слова "в установленому порядку" вилучити. Пункт в кінці доповнити словами "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
120. 4. Держава здійснює захист особистих, майнових і житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно із законодавством.   -252- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт вилучити (у загальному сенсі це предмет регулювання інших законів; щодо навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах ці питання конкретизуються у наступних частинах цієї статті).  
Враховано    
    -253- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Після слова "законодавством" доповнити "України".  
Враховано    
121. 5. Вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні.   -254- Комітет з питань науки і освіти
Пункт перенести третім.  
Враховано частково   4. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, працевлаштовуються або продовжують навчання згідно з отриманою освітою у порядку, встановленому законодавством України.  
122. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються не в зазначених загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуються харчуванням, одягом та іншими послугами у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.   -255- Комітет з питань науки і освіти
Частину зробити другим реченням пункту третього. Слова "не в зазначених" замінити на " в інших", слова "що визначається" замінити на "встановленому".  
Враховано    
123. 6. Утримання дітей, які мають вади фізичного та (або) розумового розвитку, в спеціальних школах здійснюється за рахунок держави. Категорії цих учнів визначаються відповідно до цього Закону, інших актів законодавства та положення про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу.   -256- Комітет з питань науки і освіти
Слова "дітей, які мають вади" замінити на: "вихованців, які потребують корекції", після слова "школах" записати "(школах-інтернатах)". Останнє речення пункту вилучити. Пункт зробити частиною пункту 3.  
Враховано    
124. 7. Примусове залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до вступу в громадські об'єднання, рухи, релігійні організації забороняється.   -257- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Пункт перенести реченням до статті 17 і викласти в такій редакції: "Примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації забороняється".  
Враховано    
    -258- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Перенести до пункту 4 статті 36.  
Відхилено    
    -259- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт викласти в такій редакції: "7. Примусове залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до вступу в об'єднання громадян та релігійні організації забороняється".  
Враховано частково    
    -260- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти у редакції: "7. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів мають право на участь у дитячих (молодіжних) громадських організаціях‚ леґалізованих відповідно до законодавства‚ та створювати їх осередки у закладах‚ де вони навчаються. Примусове залучення учнів до цих та інших організацій та об'єднань громадян забороняється".  
Враховано частково    
125. Стаття 20. Охорона здоров'я учнів   -261- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 20. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців)".  
Враховано   Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців)  
126. 1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання та праці учнів.   -262- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Після слова "навчання" доповнити: "та режим навчальних і трудових навантажень, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів".  
Враховано редакційно   1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).  
    -263- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт доповнити: "сприяє їх повноцінному фізичному‚ розумовому та психічному розвитку".  
Враховано частково    
127. 2. Контроль за охороною здоров'я учнів здійснюють органи та заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою за участю громадських організацій.   -264- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт викласти в такій редакції: "2. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров'я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я щорічно забезпечують безкоштовний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров'я, несуть відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності".  
Враховано   2. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров'я, несуть відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. 3. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України. 4. Контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців) покладається на органи охорони здоров'я.  
    -265- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Статтю доповнити пунктами у такій редакції: "3. Відповідальність за харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України. 4. Контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців) покладається на органи охорони здоров'я".  
Враховано    
    -266- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Проект доповнити статтею в такій редакції: "Стаття 20'. Організація харчування в закладах освіти Організація та відповідальність за харчування у державних і комунальних закладах освіти покладається на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, яким підпорядковані заклади середньої освіти, керівників закладів освіти і здійснюється за кошти відповідних бюджетів. Організація і відповідальність за харчування в середніх закладах освіти інших форм власності покладається на засновника та керівника закладу. Норми та порядок організації харчування учнів у середніх закладах освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України. Держава стимулює розвиток і забезпечує доступність харчування усім учням у середніх закладах освіти, застосовуючи передбачені законодавством механізми кредитування, ціноутворення та податкових пільг виробникам і постачальникам харчових продуктів і продовольчої сировини для середніх закладів освіти, а також закладам громадського харчування, що обслуговують зазначені заклади".  
Враховано частково    
    -267- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Пункт викласти в такій редакції: "2. Медичне обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності забезпечується медичним персоналом лікувально-профілактичних закладів, які підпорядковані місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, відомчих медичних закладів. Медичний персонал разом з адміністрацією і педагогічним персоналом загальноосвітнього навчального закладу несе відповідальність за проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режиму і якості харчування учнів".  
Враховано частково    
    -268- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Пункт доповнити частиною у такій редакції: "Медичне обслуговування учнів здійснюється медичним персоналом лікувально-профілактичних закладів, які підпорядковані місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, відомчими медичними закладами з урахуванням режиму роботи середніх закладів освіти".  
Відхилено    
    -269- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Пункт викласти в такій редакції: "2. Медичні заклади разом з органами управління освіти забезпечують щорічно безкоштовний медичний огляд учнів спеціалістами".  
Враховано частково    
    -270- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доповнити статтю частиною такій редакції: "2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, яким підпорядковані заклади середньої освіти, керівники закладів освіти організовують і несуть відповідальність за харчування у державних і комунальних закладах освіти. Визначені законодавством категорії учнів зазначених середніх закладів освіти забезпечуються харчуванням за рахунок коштів відповідних бюджетів. Організація і відповідальність за харчування в середніх закладах освіти інших форм власності покладається на засновника та керівника закладу. Норми та порядок організації харчування учнів у середніх закладах освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України. Держава стимулює розвиток і забезпечує доступність харчування усім учням у середніх закладах освіти, застосовуючи передбачені законодавством механізми кредитування, ціноутворення та податкових пільг виробникам і постачальникам харчових продуктів та продовольчої сировини для середніх закладів освіти, а також закладам громадського харчування, що обслуговують зазначені заклади".  
Враховано частково    
    -271- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Після слова "учнів" доповнити: "та проведенням оздоровчих заходів у середніх закладах освіти", далі за текстом.  
Враховано частково    
128. Стаття 21. Заохочення учнів      Стаття 23. Заохочення учнів (вихованців)  
129. Для учнів можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення, передбачені нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування і статутом навчального закладу.   -272- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Слово "можуть" вилучити.  
Враховано   Для учнів (вихованців) встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені Міністерством освіти України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, статутом загальноосвітнього навчального закладу.  
    -273- Комітет з питань науки і освіти
Статтю викласти в такій редакції: "Для учнів (вихованців) встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені Міністерством освіти України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, статутом загальноосвітнього навчального закладу".  
Враховано    
130. Стаття 22. Педагогічні працівники      Стаття 24. Педагогічні працівники  
131. 1. Педагогічний працівник - особа, яка має відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, володіє фаховою, психологопедагогічною, загальною культурою, відзначається високими моральними якостями і фізичне та психічне здоров'я якої дає змогу виконувати службові обов'язки.   -274- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт викласти в такій редакції: "1. Педагогічний працівник - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   1. Педагогічний працівник - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -275- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Для кожного з типів загальноосвітніх закладів визначити і мінімальний поріг освіти педпрацівника.  
Відхилено    
    -276- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Пункт викласти в такій редакції: "Педагогічний працівник - особа, яка має відповідну освіту, володіє фаховою психолого-педагогічною, загальною культурою і фізичне та психічне здоров'я якої дає змогу виконувати службові обов'язки".  
Відхилено    
    -277- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Статтю доповнити правами і обов'язками педагогічних працівників.  
Враховано частково    
    -278- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в такій редакції: "1. Педагогічний працівник загальноосвітнього навчального закладу - особа‚ яка призначена на відповідну педагогічну посаду‚ перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для призначення на таку посаду особа повинна мати педагогічну освіту‚ належний рівень професійної та методичної підготовки‚ фахову‚ психолого-педагогічну‚ загальну культуру‚ високі моральні якості та фізичне і психічне здоров'я‚ яке дає змогу виконувати службові обов'язки". Відповідно пункт 3 вилучити.  
Враховано частково    
132. 2. Посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років і пройшла відповідну підготовку.   -279- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт викласти в такій редакції: "2. Посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж не менше трьох років, успішно пройшла підготовку керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти України".  
Враховано   2. Посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти України.  
    -280- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Пункт вилучити.  
Відхилено    
    -281- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "3. Керівництво системою загальної освіти можуть здійснювати лише особи, які мають відповідну фахову освіту, педагогічний стаж роботи не менше 5 років і пройшли відповідну підготовку".  
Відхилено    
    -282- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Визначити, що на керівних посадах у системі загальної середньої освіти (Загальноосвітні заклади всіх типів і форм власності) мають бути лише особи, які мають відповідну фахову підготовку, п'ятирічний стаж педагогічної роботи та успішно пройшли атестацію педагогічних працівників.  
Враховано частково    
    -283- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт вилучити.  
Відхилено    
    -284- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слів "вищу педагогічну освіту" додати "на рівні спеціаліста або маґістра".  
Враховано    
133. 3. Перелік посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -285- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти другим реченням у пункті 1.  
Враховано    
134. Стаття 23. Педагогічне навантаження      Стаття 25. Педагогічне навантаження  
135. 1. Загальне педагогічне навантаження - це час, використаний педагогічним працівником для організації та проведення навчально-виховного процесу (педагогічне навантаження), а також інших видів додаткових робіт.   -286- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
В статті доцільно визначити навантаження (педагогічне) вчителів молодших і старших класів, а також види додаткових робіт педагогічних працівників за виконання яких повинна проводитися оплата.  
Враховано частково   1. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки: класне керівництво - 20-25 відсотків; перевірка зошитів - 10-20 відсотків; завідування: майстернями - 15-20 відсотків; навчальними кабінетами - 10-15 відсотків; навчально-дослідними ділянками - 10-15 відсотків. Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України. Педагогічне навантаження вихователя загальноосвітнього навчального закладу становить 30 годин, вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату) - 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
    -287- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт викласти в такій редакції: "Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки: класне керівництво - 20-25 відсотків; перевірка зошитів - 10-20 відсотків; завідування: майстернями - 15 - 20 відсотків; навчальними кабінетами - 10-15 відсотків; навчально-дослідними ділянками - 10 -15 відсотків. Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України. Педагогічне навантаження вихователя загальноосвітнього навчального закладу становить 30 годин, вихователя спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату) - 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів встановлюються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -288- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Замість слова "використаний" дати "призначений для використання".  
Враховано частково    
    -289- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Після слова "процесу" поставити крапку. Далі записати: "Воно включає: тижневе педагогічне навантаження, класне керівництво, завідування кабінетом, майстернею, науково-дослідною ділянкою, перевірку зошитів. Загальне педагогічне навантаження визначається в академічних годинах і підлягає оплаті".  
Враховано частково    
136. Загальне педагогічне навантаження педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу встановлюється його керівником.   -290- Комітет з питань науки і освіти
Частину викласти в такій редакції: "Розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління освітою".  
Враховано   Розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління освітою.  
    -291- Ковач М.М. (в.о. № 72)
В кінці речення доповнити словами: "і затверджується педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу".  
Відхилено    
137. Оплата додаткових робіт понад педагогічне навантаження педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів проводиться окремо.   -292- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Пункт викласти в такій редакції: "2. Тижневе педагогічне навантаження для встановлення ставки заробітної плати не може бути нижче 18 годин. Види додаткових робіт педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
    -293- Комітет з питань науки і освіти
Частину вилучити.  
Враховано    
138. 2. Тижневе педагогічне навантаження та інші види додаткових робіт педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів визначаються Кабінетом Міністрів України.   -294- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Встановити педагогічне навантаження 18-36 годин на тиждень (ставка - подвійна ставка).  
Відхилено    
    -295- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
139. 3. Тижневе педагогічне навантаження учителів державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів обсягом менше, ніж передбачено пунктом 2 цієї статті, а також ставки встановлюються тільки за їхньою згодою.   -296- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Викласти в редакції: "Тижневе педагогічне навантаження педагогічних працівників державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється керівником (директором) навчального закладу за рекомендацією педагогічної ради. Тижневе навантаження такого педагогічного працівника обсягом меншим‚ ніж передбачено нормою (ставкою)‚ вказаною у част.2 цієї статті‚ може бути встановлене тільки за його згодою".  
Враховано частково   2. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.  
    -297- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти другим у такій редакції: "2. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою".  
Враховано    
140. Перерозподіл тижневого педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за згодою педагогічного працівника.   -298- Комітет з питань науки і освіти
Частину зробити другою частиною пункту 2. Слово "тижневого" вилучити, після слів "або за" записати "письмовою" і в кінці речення доповнити: "з додержанням законодавства України про працю".  
Враховано   Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.  
141. 4. Тижневе педагогічне навантаження педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на інших формах власності, встановлюється засновником на основі трудового договору (контракту).   -299- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в такій редакції: "4. Тижневе педагогічне навантаження педагогічних працівників приватного загальноосвітнього навчального закладу встановлюється власником (засновником) на основі трудового договору (контракту)".  
Враховано частково    
    -300- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
142. Стаття 24. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти      Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти  
143. 1. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативноправовими актами.   -301- Комітет з питань науки і освіти
В кінці доповнити словом: "України".  
Враховано   1. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.  
144. 2. Для педагогічних працівників комунального загальноосвітнього навчального закладу працедавцем є відповідний місцевий орган управління освітою.   -302- Ковач М.М. (в.о. № 72)
Після слова "комунального" записати "державного".  
Відхилено    
    -303- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
    -304- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Слова "відповідний місцевий орган управління освітою" замінити словами "керівник цього закладу".  
Відхилено    
145. Для педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на інших формах власності, працедавцем є його власник або уповноважений ним орган чи фізична особа.   -305- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
146. 3. Трудовий договір (контракт) укладається між працедавцем та педагогічним працівником після проведення конкурсного відбору. Трудовий договір (контракт) не повинен погіршувати умов праці педагогічного працівника, передбачених законодавством.   -306- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "Призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника і заступників керівника приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник за погодженням з відповідним органом управління освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник".  
Враховано   2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника і заступників керівника приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник за погодженням з відповідним органом управління освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник.  
    -307- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Частину доповнити реченням у такій редакції: "Повторний трудовий договір (контракт) укладається на строк не менше 3 років".  
Відхилено    
147. У трудовому договорі (контракті) повинні бути чітко встановлені термін його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці педагогічного працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового за угодою сторін.   -308- Комітет з питань науки і освіти
Частину вилучити.  
Враховано    
148. 4. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, не передбачених трудовим договором (контрактом), та додаткове навантаження без згоди педагогічного працівника не допускаються.   -309- Комітет з питань науки і освіти
Вилучити слова "(контрактом)" і "та додаткове навантаження", після слова "звільнення" доповнити: "з посади" .  
Враховано   3. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.  
149. Відмова педагогічного працівника від додаткових видів робіт, що включаються до загального педагогічного навантаження, та виконання обов'язків, не передбачених трудовим договором (контрактом), не може бути підставою для його звільнення, крім випадків, передбачених законодавством.   -310- Комітет з питань науки і освіти
Частину викласти другим реченням пункту в такій редакції: "Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення, крім випадків, встановлених законодавством".  
Враховано    
150. 5. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу мають право оскаржити дії керівництва цього закладу в порядку, встановленому законодавством.   -311- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано   4. Педагогічному працівнику - призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є загальноосвітній навчальний заклад, надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь період його роботи за спеціальністю.  
    -312- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "4. Педагогічному працівнику - призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є загальноосвітній навчальний заклад, надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь період його роботи за спеціальністю".  
Враховано    
    -313- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити проект новою статтею у такій редакції: "Стаття 25. Гарантії держави педагогічним працівникам" у якій виписати всі норми статті 57 Закону України "Про освіту", що має відношення до педагогічних працівників системи загальної середньої освіти. Теж саме щодо учнів, їх права на безкоштовний проїзд у міському транспорті.  
Відхилено    
151. Стаття 25. Права та обов'язки педагогічних працівників   -314- Комітет з питань науки і освіти
Статтю поміняти місцями з наступною. і викласти в такій редакції: "Стаття 28. Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 28. Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти  
152. Права та обов'язки педагогічних працівників визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", Кодексом законів про працю України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.   -315- Комітет з питань науки і освіти
Після слів "педагогічних працівників" записати: "системи загальної середньої освіти".  
Враховано   Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", Кодексом законів про працю України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
    -316- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Слова "та іншими нормативно-правовими актами" вилучити.  
Відхилено    
153. Стаття 26. Атестація педагогічних працівників      Стаття 27. Атестація педагогічних працівників  
154. 1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх державних і комунальних навчальних закладів здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.   -317- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Пункт викласти в такій редакції: "Атестація працівників загальноосвітніх шкіл всіх форм власності здійснюється відповідно до Типового положення...", далі за текстом.  
Враховано частково   1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти України.  
    -318- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт викласти в такій редакції: "1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти України".  
Враховано    
    -319- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Статтю доповнити положенням щодо обов'язкової атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності.  
Враховано частково    
    -320- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
В кінці пункту доповнити: "при інститутах (центрах) післядипломної освіти (удосконалення) вчителів".  
Відхилено    
    -321- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Статтю доповнити положенням щодо обов'язкової атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності.  
Враховано    
    -322- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Пункт доповнити: "державних, комунальних і приватних", дали за текстом. В кінці пункт доповнити реченням у такій редакції: "Атестація педагогічних працівників приватних шкіл здійснюється за рахунок учбового закладу".  
Відхилено    
    -323- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Пункт викласти в такій редакції: "2. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх закладів здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію за власний рахунок".  
Відхилено    
155. 2. За результатами атестації педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів можуть бути присвоєні звання старшого учителя, учителя-методиста, вихователя-методиста, педагога-організатора-методиста (старшого вожатого-методиста).   -324- Комітет з питань науки і освіти
Частину викласти в такій редакції: "2. За результатами атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист, тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджуються Міністерством освіти України".  
Враховано   2. За результатами атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджуються Міністерством освіти України.  
    -325- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Пункт доповнити: "...присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію за підсумками атестації".  
Враховано частково    
    -326- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Слова "(старшого вожатого-методиста)" вилучити.  
Враховано    
    -327- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Слова "старшого вожатого-методиста" вилучити, а всі звання взяти в лапки.  
Враховано частково    
156. Стаття 27. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють   -328- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю вилучити.  
Відхилено   Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють  
157. 1. Батьки або особи, які їх замінюють, крім прав та обов'язків, передбачених Законом України "Про освіту", повинні:   -329- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт викласти в такій редакції: "1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей; приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу; обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей; захищати законні інтереси дітей".  
Враховано   1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей; приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу; обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей; захищати законні інтереси дітей. 2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:  
    -330- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Права та обов'язки батьків або осіб, що їх замінюють, не визначені Законом України "Про освіту".  
Відхилено    
    -331- Комітет з питань науки і освіти
Доповнити статтю другим пунктом у такій редакції: "2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:".  
Враховано    
158. забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;   -332- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Абзац вилучити.  
Відхилено   забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;  
159. сприяти фізичному, психічному та духовному розвитку дитини;   -333- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;".  
Враховано   постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;  
160. виховувати у дитини працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до родини та інших людей.   -334- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац викласти в такій редакції: "виховувати у дитини працьовитість‚ почуття доброти‚ милосердя‚ любов до України‚ її народу‚ пошану до родини та інших людей".  
Враховано частково   поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти‚ милосердя‚ шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.  
    -335- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац викласти в такій редакції: "поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти‚ милосердя‚ шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій і звичаїв;". Доповнити пункт абзацом у такій редакції: "виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України".  
Враховано    
    -336- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Пункт доповнити абзацами у такій редакції: "вибирати форму і мову навчання, загальноосвітній навчальний заклад; захищати законні права та інтереси дітей; брати участь в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами у формі, визначеній Статутом закладу".  
Враховано частково    
161. 2. У разі якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч рішенню психолого-медикопедагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної школи, вони можуть продовжувати її навчання за індивідуальною формою за власні кошти.   -337- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "3. Відповідальність батьків за невиконання даного Закону не передбачена".  
Відхилено   3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.  
    -338- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Слово "рішенню" замінити на: "висновку відповідної". Слова "за власні кошти" вилучити. Після слова "школи" в дужках записати: "(школи-інтернату)", після записати: "навчання дитини проводиться за індивідуальною формою".  
Враховано    
162. V. Державний стандарт загальної середньої освіти      Розділ V. Державний стандарт загальної середньої освіти  
163. Стаття 28. Поняття державного стандарту   -339- Комітет з питань науки і освіти
В кінці назву статті доповнити словами: "загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти  
164. Державний стандарт загальної середньої освіти - це зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.   -340- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Частину викласти у такій редакції: "Державний стандарт загальної середньої освіти - це система норм і положень, що визначають обов'язковий мінімум змісту основних освітніх програм, вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, основної і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні".  
Відхилено   1. Державний стандарт загальної середньої освіти - зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.  
    -341- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину викласти в редакції: "Державний стандарт загальної середньої освіти - це зведення державних вимог і критеріїв щодо мінімального рівня освіченості учнів і випускників закладів системи загальної середньої освіти. Державний стандарт встановлюється на рівнях початкової‚ базової та повної середньої освіти".  
Враховано частково в ст.32   
165. Відповідно до державного стандарту загальної середньої освіти регулюються відносини учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, а забезпечення вимог його норм і положень є обов'язковим для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів.   -342- Комітет з питань науки і освіти
Частину викласти в такій редакції: "Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти є обов'язковим для загальноосвітніх навчальних закладів, а також професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності".  
Враховано   2. Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти є обов'язковим для загальноосвітніх навчальних закладів, а також професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.  
    -343- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Проект доповнити статтею у такій редакції: "Стаття 29. Функції державного стандарту загальної середньої освіти 1. Державний стандарт загальної середньої освіти є основою забезпечення багатоукладності загальної середньої освіти і збереження при цьому єдності освітнього простору України. Він спрямований на: забезпечення належного рівня загальної середньої освіти в Україні, адекватного сучасним суспільним вимогам і світовим освітнім тенденціям; досягнення повної гласності і конкретизації у вимогах щодо змісту і рівня загальної середньої освіти та об'єктивності виявлення ступеня досягнення визначених освітніх норм; надання всім учням рівних можливостей у здобутті загальної середньої освіти і водночас реалізації власної освітньої місії; демократизацію і децентралізацію управління загальною середньою освітою шляхом розмежування повноважень між загальнодержавними і місцевими органами управління освітою та середніми закладами освіти. 2. Державний стандарт є основою об'єктивного оцінювання рівня підготовки випускників загальноосвітнього навчального закладу".  
Відхилено    
    -344- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Після слів "а забезпечення" доповнити: "державою".  
Відхилено    
    -345- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину викласти в такій редакції: "Забезпечення дотримання державного стандарту є обов'язковим для закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності".  
Враховано частково    
    -346- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
В кінці доповнити: "та форм власності".  
Враховано    
166. Стаття 29. Порядок розроблення та перегляду державного стандарту   -347- Комітет з питань науки і освіти
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 31. Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 31. Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти  
167. 1. Державний стандарт загальної середньої освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти разом з Національною академією наук України, Академією педагогічних наук України. Державний стандарт загальної середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України і переглядається та перезатверджується не рідше ніж один раз на 10 років.   -348- Комітет з питань науки і освіти
Слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти" замінити на "Міністерством освіти України", слово "ніж" вилучити, слова "та перезатверджується" вилучити.  
Враховано   1. Державний стандарт загальної середньої освіти розробляється Міністерством освіти України разом з Національною академією наук України та Академією педагогічних наук України. Державний стандарт загальної середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України і переглядається не рідше одного разу на 10 років.  
    -349- Ковач М.М. (в.о. № 72)
В кінці першого речення доповнити: "з урахуванням пропозицій місцевих органів та загальноосвітніх закладів освіти, громадських та релігійних організацій, окремих осіб".  
Відхилено    
    -350- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
В кінці речення доповнити: "на підставі Концептуальних засад середньої освіти, що затверджується Верховною Радою України".  
Відхилено    
168. Зміна змісту державного стандарту загальної середньої освіти іншими органами не допускається.   -351- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "змісту" доповнити "обсягу", після слова "органами" доповнити "виконавчої влади".  
Враховано   Зміна змісту і обсягу Державного стандарту загальної середньої освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.  
169. 2. Навчально-методичне забезпечення реалізації державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.   -352- Комітет з питань науки і освіти
Слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти" замінити на "Міністерством освіти України".  
Враховано   2. Навчально-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється Міністерством освіти України.  
170. Стаття 30. Структура державного стандарту   -353- Комітет з питань науки і освіти
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 32. Структура Державного стандарту загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 32. Структура Державного стандарту загальної середньої освіти  
171. 1. Структуру державного стандарту загальної середньої освіти складає:      Структуру Державного стандарту загальної середньої освіти складають:  
172. базовий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу;   -354- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів".  
Враховано   Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів;  
    -355- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац вилучити.  
Відхилено    
173. характеристика інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, який має реалізовуватися в будь-якому навчальному закладі, та обов'язкові вимоги щодо його засвоєння;   -356- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац викласти в такій редакції: "характеристика інваріантної складової змісту загальної середньої освіти‚ обов'язкової для реалізації у кожному закладі системи загальної середньої освіти;".  
Враховано частково   загальна характеристика інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти;  
    -357- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "загальна характеристика інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти;".  
Враховано    
174. державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів та випускників початкової, основної і старшої шкіл;   -358- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Після слова "підготовки" доповнити: "та фізичного розвитку", далі за текстом.  
Відхилено   державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (вихованців).  
    -359- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "учнів" записати в дужках "(вихованців)", решту вилучити.  
Враховано    
175. загальна характеристика варіативної складової змісту загальної середньої освіти.   -360- Комітет з питань науки і освіти
Абзац вилучити.  
Враховано    
176. 2. Характеристика інваріантної складової змісту загальної середньої освіти визначається за освітніми галузями базового навчального плану і включає систему знань, умінь, навичок з навчальних дисциплін, які повинні бути засвоєні учнями.   -361- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити словами: "та критерії їх засвоєння".  
Відхилено    
    -362- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
177. 3. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів та випускників початкової, основної (базової середньої) і старшої (повної середньої) шкіл - це система критеріїв освіченості особи, які відповідають меті загальної середньої освіти на певному ступені шкільного навчання.   -363- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
178. Стаття 31. Дотримання державного стандарту загальної середньої освіти   -364- Комітет з питань науки і освіти
В назві статті і скрізь по тексту слово "Дотримання" замінити на "Додержання".  
Враховано   Стаття 33. Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти  
179. Обов'язком загальноосвітнього навчального закладу щодо дотримання державного стандарту загальної середньої освіти є:      Обов'язком загальноосвітнього навчального закладу щодо додержання Державного стандарту загальної середньої освіти є:  
180. виконання норм і положень інваріантної складової змісту загальної середньої освіти;   -365- Комітет з питань науки і освіти
Слова "норм і положень" вилучити.  
Враховано   виконання інваріантної складової змісту загальної середньої освіти;  
181. визначення спрямованості варіативної складової змісту загальної середньої освіти, її змістовного наповнення і форм реалізації на кожному ступені шкільного навчання з урахуванням її загальних функцій і засад формування;   -366- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "визначення" доповнити "предметної", слова "і засад формування" вилучити, після слів "на кожному записати: "ступені загальної середньої освіти за погодженням з відповідними органами управління освітою;".  
Враховано   визначення предметної спрямованості варіативної складової змісту загальної середньої освіти, її змістовного наповнення і форм реалізації на кожному ступені загальної середньої освіти за погодженням з відповідними органами управління освітою;  
    -367- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "визначення" додати: "(за погодженням з Міністерством освіти АР Крим‚ обласними та місцевими органами управління освітою)".  
Враховано частково    
182. опрацювання і використання власних освітніх програм, навчальних курсів, посібників до варіативної складової змісту загальної середньої освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.   -368- Комітет з питань науки і освіти
Абзац почати словом "вибір", слово "власних" вилучити. Слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти" замінити на "Міністерством освіти України".  
Враховано   вибір і використання освітніх програм, навчальних курсів, посібників до варіативної складової змісту загальної середньої освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти України.  
183. Стаття 32. Атестація учнів   -369- Комітет з питань науки і освіти
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)".  
Враховано   Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)  
184. 1. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів та випускників загальноосвітніх шкіл І, ІІ і ІІІ ступенів вимогам державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації (іспити, тестування, виконання творчої роботи, письмові або усні іспити, контрольні роботи тощо), порядок проведення якої затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.   -370- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "1. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад І, ІІ і ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Зміст і форми державної підсумкової атестації та порядок її проведення визначається і затверджується Міністерством освіти України".  
Враховано   1. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили загальноосвітній навчальний заклад І, ІІ і ІІІ ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти України.  
    -371- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слів "державної підсумкової атестації" подати в редакції: "(письмові або усні іспити‚ тестування‚ виконання творчої або контрольної роботи)‚ порядок проведення якої встановлюється Міністерством освіти".  
Відхилено    
185. 2. Поточне (четвертне, семестрове, річне тощо) оцінювання знань учнів та вибір його форм, змісту та способу здійснює загальноосвітній навчальний заклад.   -372- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Початок пункту викласти в такій редакції: "2. Поточне (чвертне‚ семестрове) та підсумкове річне оцінювання...", далі за текстом.  
Враховано частково   2. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює загальноосвітній навчальний заклад.  
186. 3. Державна підсумкова атестація має відповідати обов'язковому рівню засвоєння учнями змісту освіти, визначеного державним стандартом загальної середньої освіти.   -373- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
    -374- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Передбачити оплату за контроль вимогам держстандарту шляхом заключення відповідного договору між закладом з приватною формою власності та органом місцевого самоврядування з метою виплат гонорарів конкретним методистам райвідділів освіти та вчителям-контролерам, які безпосередньо беруть участь в екзаменах.  
Відхилено    
187. 4. Порядок переведення до наступного класу та випуску учнів із загальноосвітнього навчального закладу встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.   -375- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "4. Переведення учнів (вихованців) до наступного класу загальноосвітнього навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти України".  
Враховано   3. Переведення учнів (вихованців) до наступного класу загальноосвітнього навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти України.  
188. 5. Підтвердження випускником основної (базової середньої) або старшої (повної середньої) школи відповідності одержаної ним загальної середньої освіти державному стандарту засвідчується відповідним документом про освіту.   -376- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Пункт почати реченням в такій редакції: "5. Переведення учнів (вихованців) до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учнів (вихованців), встановленого Міністерством освіти України зразка".  
Враховано   4. Переведення учнів (вихованців) до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учнів (вихованців), встановленого Міністерством освіти України зразка. 5. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступенів видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про загальну середню освіту затверджує Кабінет Міністрів України. Виготовлення та видача документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  
    -377- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт доповнити частинами у такій редакції: "Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступенів видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про загальну середню освіту затверджує Кабінет Міністрів України. Виготовлення та видача документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України".  
Враховано    
    -378- Ковач М.М. (в.о. № 72)
Пункт доповнити реченням у такій редакції: "Бланки документів про освіту для загальноосвітніх шкіл з неукраїнською мовою навчання виготовляються та заповнюються українською мовою та мовою навчання".  
Відхилено    
    -379- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в такій редакції: "5. Відповідність до державного стандарту одержаної випускником базової середньої або повної середньої освіти засвідчується відповідним документом про освіту (свідоцтвом‚ атестатом) державного зразка. Форма державного зразка документу про освіту затверджується Кабінетом Міністрів".  
Враховано частково    
    -380- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Доповнити частинами у такій редакції: "Документи державного зразка про переведення учнів з одного до іншого класу та про закінчення початкової, основної, старшої школи видаються учням за рахунок бюджету. Зразки документів про здобуття освіти у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та затверджуються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
189. VІ. Управління системою загальної середньої освіти   -381- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Слово системою" замінити на "закладами".  
Відхилено   Розділ VІ. Управління системою загальної середньої освіти  
190. Стаття 33. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти   -382- Комітет з питань науки і освіти
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 35. Органи управління системою загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 35. Органи управління системою загальної середньої освіти  
191. 1. Управління системою загальної середньої освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, іншими спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковуються загальноосвітні навчальні заклади, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі освіти Автономної Республіки Крим, відповідними органами управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування.   -383- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт викласти в такій редакції: "Управління системою загальної середньої освіти здійснюється Міністерством освіти‚ іншими центральними органами влади‚ які є власниками (засновниками) закладів освіти‚ Міністерством освіти АР Крим‚ обласними (Київським та Севастопольським міськими) управліннями освіти‚ відділами (управліннями) освіти міст обласного (республіканського АР Крим) підпорядкування‚ районними‚ районними у містах відділами освіти (далі - органами управління освітою)‚ а також органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами‚ що є власниками (засновниками) закладів освіти".  
Відхилено   Управління системою загальної середньої освіти здійснюється Міністерством освіти України, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, зазначені у частині другій статті 9 цього Закону, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними органами управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також органами місцевого самоврядування.  
    -384- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "здійснюється" записати: "Міністерством освіти України, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, зазначені у частині другій статті 9 цього Закону, Автономної...", далі за текстом.  
Враховано    
192. 2. Основними завданнями органів управління системою загальної середньої освіти є:   -385- Комітет з питань науки і освіти
Доповнити проект статтею у такій редакції: "Стаття 36. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 36. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти Основними завданнями органів управління системою загальної середньої освіти є:  
193. створення умов для одержання громадянами повної загальної середньої освіти;      створення умов для одержання громадянами повної загальної середньої освіти;  
194. прогнозування та забезпечення розвитку загальної середньої освіти, оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі мережі шкіл для національних меншин та обдарованих і талановитих дітей;   -386- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян;".  
Враховано   прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян;  
195. ліцензування та атестація загальноосвітніх навчальних закладів, доведення результатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масової інформації;   -387- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "атестація навчальних закладів системи загальної середньої освіти, оприлюднення результатів атестації через засоби масової інформації;".  
Враховано   атестація навчальних закладів системи загальної середньої освіти, оприлюднення результатів атестації через засоби масової інформації; ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності; контроль за додержанням Державного стандарту загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;  
    -388- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити абзацами у такій редакції: "ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності; контроль за додержанням Державного стандарту загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;".  
Враховано    
196. забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;   -389- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;".  
Враховано   забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;  
197. сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх навчальних закладах;      сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх навчальних закладах;  
198. здійснення міжнародного співробітництва в галузі загальної середньої освіти;   -390- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац вилучити.  
Враховано    
199. комплектування системи загальної середньої освіти педагогічними та керівними кадрами.   -391- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "педагогічними" записати "працівниками, в тому числі".  
Враховано   комплектування системи загальної середньої освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами.  
200. Стаття 34. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти   -392- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Слова "в галузі загальної середньої освіти" замінити на "в системі загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти  
201. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти відповідно до покладених на нього повноважень:   -393- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "1. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі загальної середньої освіти є Міністерство освіти України. Міністерство освіти України:".  
Враховано   1. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі загальної середньої освіти є Міністерство освіти України. Міністерство освіти України:  
202. реалізує державну політику в системі загальної середньої освіти;   -394- Комітет з питань науки і освіти
Слово "системі" замінити на "сфері".  
Враховано   реалізовує державну політику в сфері загальної середньої освіти;  
203. здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі загальної середньої освіти;      здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі загальної середньої освіти;  
204. встановлює державні нормативи фінансування, ресурсного забезпечення та оснащення загальноосвітніх навчальних закладів згідно з державним стандартом загальної середньої освіти;   -395- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац викласти в такій редакції: "розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України державні нормативи...", далі за текстом.  
Враховано   розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;  
    -396- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення...", далі за текстом.  
Враховано    
205. визначає перспективи розвитку системи загальної середньої освіти;      визначає перспективи розвитку системи загальної середньої освіти;  
206. розробляє, впроваджує і забезпечує дотримання державного стандарту загальної середньої освіти;   -397- Комітет з питань науки і освіти
Слово "забезпечує" замінити на "контролює".  
Враховано   розробляє, впроваджує і контролює додержання Державного стандарту загальної середньої освіти; контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи загальної середньої освіти;  
    -398- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац викласти в такій редакції: "розробляє державний стандарт загальної середньої освіти‚ після його затвердження впроваджує його і контролює його дотримання закладами системи загальної середньої освіти".  
Враховано частково    
    -399- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити абзацом у такій редакції: "контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи загальної середньої освіти;".  
Враховано    
207. організовує нормативне, програмне, науковометодичне та інформаційне забезпечення системи загальної середньої освіти;   -400- Комітет з питань науки і освіти
Проект доповнити новими абзацами у такій редакції: "визначає порядок атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів; приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності у системі загальної середньої освіти, координує та контролює її проведення; забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює їх видання, організовує замовлення через відповідні місцеві органи управління освітою;".  
Враховано   організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інформаційне забезпечення системи загальної середньої освіти; визначає порядок атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів; організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів, у системі загальної середньої освіти; приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти, координує та контролює її проведення; забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює їх видання, організовує замовлення через відповідні місцеві органи управління освітою;  
208. організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників у системі загальної середньої освіти, здійснює їх стимулювання;   -401- Комітет з питань науки і освіти
Слова "здійснює їх стимулювання" вилучити. Абзац поставити восьмим.  
Враховано   затверджує типові переліки обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури; забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів; заохочує педагогічних працівників; організовує забезпечення педагогічних працівників підручниками, посібниками та методичною літературою;  
    -402- Комітет з питань науки і освіти
Доповнити абзацами у такій редакції: "затверджує типові переліки обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури; забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів; заохочує педагогічних працівників;".  
Враховано    
    -403- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Доповнити абзацом у такій редакції: "організовує забезпечення педагогічних працівників підручниками, посібниками та методичною літературою;".  
Враховано    
209. здійснює міжнародне співробітництво.   -404- Комітет з питань науки і освіти
В кінці абзацу доповнити: "у встановленому законодавством порядку".  
Враховано   здійснює міжнародне співробітництво у встановленому законодавством порядку. Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності. Міністерство освіти України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, мають інші повноваження відповідно до положень про них, в межах повноважень, визначених Законом.  
    -405- Комітет з питань науки і освіти
Статтю доповнити частинами у такій редакції: "Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності. Міністерство освіти України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, мають інші повноваження відповідно до положень про них, в межах повноважень, визначених Законом".  
Враховано    
210. 2. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освіти Автономної Республіки Крим, відповідні органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування уповноважені:   -406- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт розділити на дві частини‚ відобразивши в одній повноваження Міністерства освіти АР Крим‚ обласних‚ Київського та Севастопольських міських управлінь освіти‚ а в іншій - міських (міст обласного підпорядкування) відділів (управлінь)‚ районних‚ районних у місті відділів освіти. При цьому доцільно чітко розділити управління закладами освіти та їх інспекцію (контроль).  
Відхилено   2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції:  
    -407- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції:".  
Враховано    
211. забезпечувати реалізацію державної політики у системі загальної середньої освіти на регіональному рівні;   -408- Комітет з питань науки і освіти
Слово "системі" замінити на "сфері", слова "регіональному рівні" замінити на "відповідній території".  
Враховано   забезпечують реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній території;  
212. контролювати дотримання вимог законодавчих актів України в галузі освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на їх території;   -409- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів України в галузі освіти, обов'язкове виконання Державного стандарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами системи загальної середньої освіти, розташованими на їх території;".  
Враховано   контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів України в галузі освіти, обов'язкове виконання Державного стандарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами системи загальної середньої освіти, розташованими на їх території;  
213. контролювати обов'язкове виконання загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на їх території, державного стандарту загальної середньої освіти, брати участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;   -410- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "беруть участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;".  
Враховано   беруть участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;  
    -411- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац вилучити.  
Відхилено    
214. створювати умови для одержання всіма громадянами повної загальної середньої освіти на їх території;   -412- Комітет з питань науки і освіти
Слова "всіма" та "на їх території" вилучити. Доповнити абзацом у такій редакції: "у разі ліквідації в установленому законодавством порядку загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на комунальній формі власності, вживають заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших загальноосвітніх навчальних закладів;".  
Враховано   створюють умови для одержання громадянами повної загальної середньої освіти; у разі ліквідації в установленому законодавством порядку загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на комунальній формі власності, вживають заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших загальноосвітніх навчальних закладів;  
215. організовувати нормативне, кадрове, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;   -413- Комітет з питань науки і освіти
Слова "кадрове,", "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" вилучити.  
Враховано   організовують нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;  
216. здійснювати добір і розстановку педагогічних та керівних працівників;   -414- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів, державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів".  
Враховано   здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів, державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів; забезпечують педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою;  
    -415- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Доповнити абзацом у такій редакції: "забезпечують педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою;".  
Враховано    
217. проводити ліцензування та атестацію загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на їх територіях, оприлюднювати результати ліцензування та атестації;   -416- Комітет з питань науки і освіти
Слова "ліцензування та", "загальноосвітніх" вилучити. Після слова "закладів" записати: "системи загальної середньої освіти".  
Враховано   проводять атестацію навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на їх територіях, оприлюднюють результати атестації; сприяють проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти;  
    -417- Комітет з питань науки і освіти
Проект доповнити абзацом у такій редакції: "сприяють проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти;".  
Враховано    
218. забезпечувати соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.   -418- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "забезпечують соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в навчально-виховному процесі, учнів (вихованців)".  
Враховано   забезпечують соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в навчально-виховному процесі, учнів (вихованців);  
219. 3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють управління у системі загальної середньої освіти у межах своїх повноважень, визначених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", цим Законом та іншими Законами України.   -419- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти абзацом в такій редакції: "здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Криму, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту" та положень про них".  
Враховано   здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Криму, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту" та положень про них.  
220. Стаття 35. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу      Стаття 38. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу  
221. Загальноосвітній навчальний заклад має повноваження на:   -420- Комітет з питань науки і освіти
Слова "має повноваження на:" вилучити.  
Враховано   Загальноосвітній навчальний заклад:  
222. реалізацію вимог Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, інших законодавчих та нормативно-правових актів у галузі освіти;   -421- Комітет з питань науки і освіти
Слова "реалізацію вимог" замінити на "реалізує положення", далі за текстом, слова "законодавчих та".  
Враховано   реалізує положення Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;  
223. задоволення потреб громадян відповідної території в одержанні повної загальної середньої освіти;   -422- Ковач М.М. (в.о. № 72)
Абзац доповнити словами: "або громадян, які належать до певної національної меншини".  
Відхилено   задовольняє потреби громадян відповідної території в одержанні повної загальної середньої освіти; забезпечує єдність навчання і виховання;  
    -423- Комітет з питань науки і освіти
Доповнити статтю абзацом у такій редакції: "забезпечує єдність навчання і виховання;".  
Враховано    
    -424- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Доповнити словами: "на рідній мові".  
Відхилено    
224. розроблення та реалізацію варіативної складової державного стандарту загальної середньої освіти;   -425- Комітет з питань науки і освіти
Слова "державного стандарту" замінити на "змісту".  
Враховано   розробляє та реалізує варіативну складову змісту загальної середньої освіти;  
225. створення науково-методичної, матеріальнотехнічної і соціальної бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу;      створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу;  
226. добір і розстановку педагогічних та інших працівників у межах своїх повноважень;   -426- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти дев'ятим у такій редакції: "забезпечує добір і розстановку кадрів (крім педагогічних працівників державного і комунального) загальноосвітнього навчального закладу".  
Враховано    
227. забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні вимог державного стандарту загальної середньої освіти;   -427- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти".  
Враховано   забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти;  
228. охорону життя і здоров'я учнів, педагогічних працівників, інших учасників навчальновиховного процесу;   -428- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "охороняє життя і здоров'я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу;". Доповнити абзацом у такій редакції: "формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;".  
Враховано   охороняє життя і здоров'я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу; формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички; забезпечує добір і розстановку кадрів (крім педагогічних працівників державного і комунального загальноосвітнього навчального закладу);  
229. збереження матеріально-технічної бази, дотримання фінансової дисципліни;   -429- Комітет з питань науки і освіти
Доповнити абзацом у такій редакції: "встановлює, відповідно до законодавства України, прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;". Абзац викласти в такій редакції: "дотримується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;".  
Враховано   встановлює, відповідно до законодавства України, прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо; дотримується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;  
230. видачу документів про освіту.   -430- Комітет з питань науки і освіти
В кінці абзацу доповнити: "встановленого зразка". Доповнити статтю абзацом у такій редакції: "здійснює інші повноваження відповідно до Статуту загальноосвітнього навчального закладу".  
Враховано   видає документи про освіту встановленого зразка; здійснює інші повноваження відповідно до статуту загальноосвітнього навчального закладу.  
231. Стаття 36. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу      Стаття 39. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу  
232. 1. Безпосереднє управління загальноосвітнім навчальним закладом здійснює директор.   -431- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Слова "Безпосереднє управління" замінити на "Керівництво", далі за текстом. Пункт доповнити частиною у такій редакції: "Колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про загальноосвітні навчальні заклади".  
Враховано   1. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює директор. Колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про загальноосвітні навчальні заклади.  
    -432- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Пункт доповнити: "директора школи та працівників призначає відповідний місцевий орган освіти".  
Відхилено    
233. 2. Колегіальним органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори (конференція) його трудового колективу.   -433- Ковач М.М. (в.о. № 72)
Після слів "є загальні збори" доповнити: "які складаються з членів трудового колективу, батьківського та учнівського комітету", далі за текстом.  
Враховано частково   2. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу загальноосвітнього навчального закладу.  
    -434- Комітет з питань науки і освіти
Слово "Колегіальним" вилучити. Після слова "(конференція)" записати: "колективу загальноосвітнього навчального закладу".  
Враховано    
    -435- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Слова "трудового колективу" замінити на "колективу працівників".  
Враховано частково    
234. 3. У період між загальними зборами (конференціями) загальноосвітнього навчального закладу створюються і працюють постійно діючі органи громадського самоврядування: педагогічна рада, піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет тощо.   -436- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт вилучити у зв'язку з новою редакцією.  
Враховано    
    -437- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Дати вичерпний перелік органів громадського самоврядування закладу; замість терміну "піклувальна рада" дати "опікунська рада" або "наглядова рада"; виділити в окрему частину педагогічну раду як колективний (можливо‚ дорадчий) орган управління‚ а не самоврядування.  
Враховано частково    
235. 4. У загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонувати самоврядні об'єднання, що охоплюють усі категорії учасників навчальновиховного процесу, а також окремі категорії за професійним чи іншим спрямуванням (методичні об'єднання, асоціації, комісії тощо).   -438- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "3. У загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонувати методичні об'єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування".  
Враховано   3. У загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонувати методичні об'єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.  
236. Стаття 37. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів      Стаття 40. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів  
237. 1. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в системі загальної середньої освіти.   -439- Комітет з питань науки і освіти
Після слів "незалежно від" доповнити: "підпорядкування, типів і форм", далі за текстом.  
Враховано   1. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.  
238. 2. Основним видом державного контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Результати державної атестації доводяться до відома громадськості.   -440- Комітет з питань науки і освіти
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "2. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності здійснюють Міністерство освіти України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою". Пункт другим поставити тертім. Слова "Основним видом" замінити на "Основною формою", слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти" замінити на "Міністерством освіти України". Останнє речення викласти у такій редакції: "Результати державної атестації оприлюднюються".  
Враховано   2. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності здійснюють Міністерство освіти України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою. 3. Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти України. Результати державної атестації оприлюднюються. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти України, за поданням органу громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою.  
    -441- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Атестацію слід проводити раз на п'ять років.  
Відхилено    
    -442- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Пункт доповнити частиною у такій редакції: "Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти України, за поданням органу громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою".  
Враховано    
239. 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти у межах своїх повноважень контролює діяльність усіх загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкованості і форм власності та діяльність місцевих органів управління освітою.   -443- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
240. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освіти Автономної Республіки Крим та місцеві органи управління освітою в межах своїх повноважень контролюють діяльність загальноосвітніх навчальних закладів у своїх регіонах.   -444- Комітет з питань науки і освіти
Частину вилучити.  
Враховано    
241. 4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти, спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи управління освітою періодично оприлюднюють інформацію про діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, які належать до сфери їх управління.   -445- Комітет з питань науки і освіти
Частину вилучити.  
Враховано    
242. Оприлюднена інформація про діяльність загальноосвітніх навчальних закладів є формою громадського контролю за діяльністю навчальних закладів, що здійснюють загальноосвітню підготовку.   -446- Комітет з питань науки і освіти
Частину вилучити.  
Враховано    
243. VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти      Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти  
244. Стаття 38. Завдання науково-методичного забезпечення   -447- Комітет з питань науки і освіти
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти  
245. Завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти є:      Завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти є:  
246. координація діяльності інститутів (центрів) післядипломної освіти (удосконалення) вчителів, районних та шкільних методичних об'єднань;   -448- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів та методичних об'єднань педагогічних працівників;".  
Враховано   координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів та методичних об'єднань педагогічних працівників;  
247. розроблення і видання навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;      розроблення і видання навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;  
248. організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників у системі загальної середньої освіти;   -449- Комітет з питань науки і освіти
Абзац викласти в такій редакції: "організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів, системи загальної середньої освіти;".  
Враховано   організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів , системи загальної середньої освіти;  
249. вивчення та аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів;   -450- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац викласти в такій редакції: "вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вироблення відповідних рекомендацій;".  
Враховано   вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вироблення відповідних рекомендацій;  
250. організація співпраці з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;      організація співпраці з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;  
251. висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.   -451- Комітет з питань науки і освіти
Слово "передового" вилучити.  
Враховано   висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду.  
252. Стаття 39. Науково-методичні установи   -452- Комітет з питань науки і освіти
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти".  
Враховано   Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти  
253. Науково-методичне забезпечення здійснюють:   -453- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "забезпечення" доповнити: "системи загальної середньої освіти".  
Враховано   Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти здійснюють:  
254. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі навчальні заклади, а також науково-дослідні інститути Національної академії наук України та Академії педагогічних наук України;   -454- Комітет з питань науки і освіти
Статтю викласти в такій редакції: "Міністерство освіти України, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі навчальні заклади, а також Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети, науково-дослідні установи Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України".  
Враховано   Міністерство освіти України, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі навчальні заклади, а також Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети, науково-дослідні установи Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України.  
255. інститути (центри) післядипломної освіти (удосконалення) вчителів, підпорядковані спеціально уповноваженому органу виконавчої влади в галузі освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;   -455- Комітет з питань науки і освіти
Абзац вилучити.  
Враховано    
    -456- Ковач М.М. (в.о. № 72)
Після слова "вчителів" доповнити: "в тому числі інститути для задоволення специфічних потреб загальноосвітніх закладів освіти з неукраїнською мовою навчання", далі за текстом.  
Відхилено    
256. методичні кабінети, науково-методичні центри, підпорядковані місцевим органам управління освітою.   -457- Комітет з питань науки і освіти
Абзац вилучити.  
Враховано    
257. VІІІ. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база   -458- Комітет з питань науки і освіти
Назву розділу в кінці доповнити: "загальноосвітніх навчальних закладів".  
Враховано   Розділ VІІІ. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів  
258. Стаття 40. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів      Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів  
259. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих і нормативноправових актів.   -459- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Доповнити відповідно до всіх зауважень, що зроблено в цьому документі.  
Відхилено   1.Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів України. 2. Педагогічним працівникам, спеціалістам та обслуговуючому персоналу державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів заробітна плата та інші виплати, передбачені статтею 57 Закону України "Про освіту", виплачуються з коштів Державного бюджету України. 3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів фінансується за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів.  
    -460- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Викласти в такій редакції: "Фінансування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів всіх форм власності (в межах кількості годин типового навчального плану) здійснюється з державного бюджету. Створення та утримання матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів фінансується власником".  
Враховано частково    
    -461- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Статтю доповнити пунктами в такій редакції: "2. Педагогічним працівникам, спеціалістам та обслуговуючому персоналу державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів заробітна плата та інші виплати, передбачені статтею 57 Закону України "Про освіту", виплачуються з коштів Державного бюджету України. 3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів фінансується за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів".  
Враховано    
260. Стаття 41. Штати державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів   -462- Комітет з питань науки і освіти
Статтю поміняти місцями з наступною і назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 45. Штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів".  
Враховано   Стаття 45. Штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів  
261. 1. Штати державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів установлюються на підставі типових штатних розписів, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі фінансів і праці.   -463- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після слова "установлюються" додати "органом управління освітою‚ якому підпорядкований заклад".  
Враховано частково   1. Штатні розписи державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів встановлюються відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти України.  
    -464- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "1. Штатні розписи державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів встановлюються відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти України".  
Враховано    
262. 2. Штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів інших форм власності встановлюються засновником.   -465- Ковач М.М. (в.о. № 72)
Пункт доповнити речення у такій редакції: "Штати загальноосвітніх навчальних закладів інших форм власності необхідні для здійснення інваріантної складової державного стандарту фінансуються державою, відповідно до встановленого нормативу для даного типу навчального закладу".  
Враховано частково   2. Штатні розписи приватних загальноосвітніх навчальних закладів встановлюються засновником (власником).  
    -466- Комітет з питань науки і освіти
Слова "інших форм власності" вилучити, після слова розписи доповнити: "приватних" доповнити в дужках "(власником)".  
Враховано    
263. Стаття 42. Платні послуги у системі загальної середньої освіти   -467- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Статтю вилучити як таку, що суперечить статті 53 Конституції України.  
Враховано    
264. 1. Державні та комунальні загальноосвітні навчальні заклади можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі економіки та фінансів.   -468- Ковач М.М. (в.о. № 72)
Пункт доповнити реченням у такій редакції: "Платні послуги надані загальноосвітніми навчальними закладами всіх форм власності звільняються від оподаткування у порядку, встановленому Міністерством фінансів України".  
Відхилено    
265. 2. Надання платних послуг у системі загальної середньої освіти здійснюється на основі угод загальноосвітнього навчального закладу з фізичною (юридичною) особою і не повинно погіршувати умов здійснення навчальновиховного процесу.       
266. Стаття 43. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів   -469- Комітет з питань науки і освіти
Статтю поміняти місцями з попередньою.  
Враховано   Стаття 44. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів  
267. Вимоги до матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання, в тому числі корекційного, навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, творів художньої та іншої літератури.   -470- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "нормами" доповнити "і правилами", слово "творів" вилучити. Частину поставити пунктом 2. Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "1. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно загальноосвітніх навчальних закладів належить їм на правах, визначених законодавством України".  
Враховано   1. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно загальноосвітніх навчальних закладів належить їм на правах, визначених законодавством України. 2. Вимоги до матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.  
    -471- Ковач М.М. (в.о. № 72)
В кінці речення доповнити: "з урахуванням мови навчання загальноосвітнього навчального закладу".  
Відхилено    
    -472- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Конкретизувати записом про відповідальних за здійснення вимог і доповнити посиланням на джерела виконання цих вимог та відповідальність за невиконанні, бо у тому вигляді, як стаття існує зараз, вона дає підстави для закриття половини діючих закладів, якщо не всіх.  
Враховано    
268. ІХ. Міжнародне співробітництво      Розділ ІХ. Міжнародне співробітництво  
269. Стаття 44. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти      Стаття 46. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти  
270. Органи державного управління загальною середньою освітою, установи і загальноосвітні навчальні заклади системи загальної середньої освіти мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати відповідно до Законів України прямі зв'язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.   -473- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити "місцеві органи управління загальною середньою освітою".  
Враховано частково   Органи управління системою загальної середньої освіти, установи і навчальні заклади системи загальної середньої освіти мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, у встановленому законодавством порядку.  
    -474- Комітет з питань науки і освіти
Слова "державного", "загальноосвітні", "відповідно до законів України" вилучити. Після слова "управління" доповнити "системою". В кінці записати: "у встановленому законодавством порядку".  
Враховано    
271. Держава сприяє міжнародному співробітництву та розвитку міжнародних контактів у системі загальної середньої освіти.   -475- Ковач М.М. (в.о. № 72)
В кінці речення доповнити: "розвитку матеріально-технічної бази за рахунок допомоги іноземних фізичних та юридичних осіб".  
Відхилено   Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі загальної середньої освіти.  
    -476- Комітет з питань науки і освіти
Слова "та розвитку міжнародних контактів" вилучити.  
Враховано    
    -477- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
В кінці речення доповнити: "та забезпечення її матеріально-технічної бази".  
Відхилено    
272. Х. Відповідальність у системі загальної середньої освіти   -478- Комітет з питань науки і освіти
Слово "системі" замінити на "сфері".  
Враховано   Розділ Х. Відповідальність у сфері загальної середньої освіти  
273. Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту      Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту  
274. 1. Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.   -479- Комітет з питань науки і освіти
Слово "законодавством" замінити на "законами", далі за текстом.  
Враховано   1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.  
275. 2. Недотримання загальноосвітніми навчальними закладами державного стандарту загальної середньої освіти є підставою для позбавлення їх ліцензії.   -480- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Слова "недотримання" замінити на: "зниження (зменшення об'єму)".  
Відхилено    
    -481- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
276. 3. За невиконання учнями своїх обов'язків, порушення статуту загальноосвітнього навчального закладу до них можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу, встановлені правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.   -482- Комітет з питань науки і освіти
Пункт вилучити.  
Враховано    
277. 4. Збитки, завдані учнями загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовуються за рахунок їх батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до законодавства.   -483- Комітет з питань науки і освіти
Пункт викласти в такій редакції: "2. Шкода, заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України".  
Враховано   2. Шкода, заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України. 3. Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їхніми неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.  
    -484- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Статтю доповнити: "батьки та особи, які їх замінюють несуть повну відповідальність за ухилення від отримання повної середньої освіти".  
Враховано частково    
    -485- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити пунктом 5 в такій редакції: "5. Злісне ухилення батьків від виконання обов'язку щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми освіти може бути підставою для порушення справи про позбавлення їх батьківських прав".  
Враховано    
    -486- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їхніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав".  
Враховано    
278. ХІ. Прикінцеві положення      Розділ ХІ. Прикінцеві положення  
279. Стаття 46. Набрання чинності цим Законом      Стаття 48. Набрання чинності цим Законом  
280. 1. Закон України "Про загальну середню освіту" набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 12, яка вводиться в дію з 1 вересня 2001 року.   -487- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт перший статті 48 викласти в такій редакції: "1. Закон України "Про загальну середню освіту" набирає чинності з дня його опублікування, крім: частини першої статті 12 щодо терміну навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів, яка набирає чинності з першого вересня 2001 року і поширюється на учнів, які почнуть навчатися в першому класі 2001 року і в наступні роки; частини першої статті 14 щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів учнями, яка набирає чинності з першого вересня 1999 року і поширюється на класи, що будуть створені, починаючи з першого вересня 1999 року; частини другої статті 15 щодо навчального навантаження учнів, абзаців першого-восьмого частини першої статті 25 щодо педагогічного навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу, частини другої статті 43 щодо виплати педагогічним працівникам, спеціалістам та обслуговуючому персоналу державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів заробітної плати, та інших виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", які набирають чинності з першого вересня 2001 року; частини п'ятої статті 16 щодо тривалості уроків у загальноосвітніх навчальних закладах, яка набирає чинності з першого вересня 1999 року; частини першої статті 24 щодо обов'язковості відповідної педагогічної освіти для педагогічного працівника, яка поширюється на осіб, які будуть призначатися на посади педагогічних працівників у навчальних закладах системи загальної середньої освіти з дня набрання чинності цим Законом. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону".  
Враховано   1. Закон України "Про загальну середню освіту" набирає чинності з дня його опублікування, крім: частини першої статті 12 щодо терміну навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів, яка набирає чинності з першого вересня 2001 року і поширюється на учнів, які почнуть навчатися в першому класі 2001 року і в наступні роки; частини першої статті 14 щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів учнями, яка набирає чинності з першого вересня 1999 року і поширюється на класи, що будуть створені, починаючи з першого вересня 1999 року; частини другої статті 15 щодо навчального навантаження учнів, абзаців першого-восьмого частини першої статті 25 щодо педагогічного навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу, частини другої статті 43 щодо виплати педагогічним працівникам, спеціалістам та обслуговуючому персоналу державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів заробітної плати, та інших виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", які набирають чинності з першого вересня 2001 року; частини п'ятої статті 16 щодо тривалості уроків у загальноосвітніх навчальних закладах, яка набирає чинності з першого вересня 1999 року; частини першої статті 24 щодо обов'язковості відповідної педагогічної освіти для педагогічного працівника, яка поширюється на осіб, які будуть призначатися на посади педагогічних працівників у навчальних закладах системи загальної середньої освіти з дня набрання чинності цим Законом. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
    -488- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Слова "крім статті 12, яка вводиться в дію з 1 вересня 2001 року" вилучити.  
Відхилено    
281. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін:   -489- Комітет з питань науки і освіти
Слова "у шестимісячний термін" замінити на: "протягом року з дня прийняття".  
Враховано   3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня прийняття цього Закону:  
282. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають з цього Закону;   -490- Комітет з питань науки і освіти
Слова "законодавчих актів" замінити на "законів".  
Враховано   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;  
283. привести нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;   -491- Комітет з питань науки і освіти
Після слова "привести" доповнити "свої".  
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
284. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;   -492- Комітет з питань науки і освіти
Абзац поміняти місцями з наступним.  
Враховано   забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;  
285. розробити і затвердити відповідні нормативноправові акти, передбачені цим Законом.   -493- Комітет з питань науки і освіти
Абзац поміняти місцями з попереднім і викласти його у такій редакції: "забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону". Доповнити проект пунктом у такій редакції: "4. Друге речення частини першої статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №27, ст.385) викласти в такій редакції: "Така відстрочка надається також призовникам-педагогічним працівникам з вищою педагогічною освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади на весь період їх роботи за спеціальністю".  
Враховано   забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 4. Друге речення частини першої статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №27, ст.385) викласти в такій редакції: "Така відстрочка надається також призовникам-педагогічним працівникам з вищою педагогічною освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади на весь період їх роботи за спеціальністю".