Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про трубопровідний транспорт" щодо реформування нафтогазового комплексу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» (щодо реформування нафтогазового комплексу)
 
   Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу
 
3. І. Внести наступні зміни до Закону України» «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139; 2007 р., № 13, ст. 135; 2009 р., № 19, ст. 257, № 28, ст. 354; 2011 р., № 30, ст. 278):
 
-1- Яворівський В.О.
Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу (реєстр. № 9429-1) відхилити
 
Відхилено   Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139; 2007 р., № 13, ст. 135; 2009 р., № 19, ст. 257, № 28, ст. 354; 2011 р., № 30, ст. 278; із змінами, внесеними Законом України від 22 грудня 2011 року №4220-VІ) такі зміни:
 
4. 1. У статті 7 Закону:
 
      
5. 1) частину четверту викласти у такій редакції:
 
   1) частину четверту викласти в такій редакції:
 
6. «Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.»
 
-2- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 1) частини першої викласти у такій редакції:
«Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, видобутку та реалізації природного газу та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» № 2787-VІ від 15.12.2010.»
 
Враховано частково міна вноситься з метою недопущення реорганізації видо-бувних підприємств без державного регу-лювання. Разом з тим, цей вид діяльності не є пред-метом Закону Украї-ни «Про трубопро-відний транспорт» Зміною окреслюють- ся напрямки та мета відповідно до яких Кабінет Міністрів України наділяється додатковими повно-важеннями для ре-організації Компанії  «Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства»;
 
    -3- Романюк М.П.
В абзаці другому пункту 1) частини першої, а також далі по тексту слова «та/або розподільними» вилучити
 
Враховано едоцільним є за-провадження в цьому законопроекті норм щодо розподільних мереж, так як це питання потребує окремого врегулюва-ння. Положення ст.7 чин-ного Закону «Про трубопровідний транспорт» не сто-суються розподіль-них трубопроводів   
    -4- Яворівський В.О.
Частину четверту статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт» залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
7. 2) доповнити статтю після частини четвертої новими частинами такого змісту:
 
-5- Яворівський В.О.
Частини п’яту, шосту, сьому, якою пропонується доповнити статтю 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт» вилучити.
 
Відхилено   2) після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
8. «Приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, які були утворені внаслідок їхньої реорганізації, забороняється.
 
-6- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому пункту 2) частини першої після слів «зберігання у підземних газосховищах» додати слова «видобутку та реалізації природного газу»
 
Відхилено   «Приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, забороняється.
 
    -7- Романюк М.П.
В абзаці другому пункту 2) частини першої слово «були» вилучити
 
Враховано Для уникнення по-двійного тлумачення   
9. Відчуження основних фондів та акцій державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів та акцій таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває у державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких є у державній власності України.
 
-8- Кармазін Ю.А.
В абзаці третьому пункту 2) частини першої після слів «зберігання у підземних газосховищах» додати слова «видобутку та реалізації природного газу»
 
Відхилено   Відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, передача їх з балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває в державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій та часток у статутному капіталі яких перебуває в державній власності України.
 
    -9- Матчук В.Й.
Абзац третій пункту 2) частини першої викласти у такій редакції:
«Відчуження основних фондів та акцій (часток в статутному капіталі) державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, а також підприємств, установ, організацій, які були утворені внаслідок їхньої реорганізації, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій (часток в статутному капіталі) цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів та акцій (часток в статутному капіталі) таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває у державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій (часток в статутному капіталі) яких є у державній власності України.»
 
Враховано редакційно    
10. Дія частини шостої цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.»
 
-10- Кармазін Ю.А.
В абзаці четвертому пункту 2) частини першої після слів «Кабінетом Міністрів України» додати слова «виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» № 2787-VІ від 15.12.2010.»
 
Відхилено   Дія частини шостої цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», її дочірніх та заснованих нею підприємств, що не використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України».
 
    -11- Романюк М.П.
Абзац четвертий пункту 2) частини першої викласти у такій редакції:
«Дія частини четвертої цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», її дочірніх та заснованих нею підприємств, що не використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано чинному Законі України «Про трубо-провідний транс-порт» частина чет-верта (до якої вносяться зміни цим законопроектом) є другою. Інші зміни – відповідно до попра-вки 3 та редакційні   
    -12- Матчук В.Й.
Абзац четвертий пункту 2) частини першої викласти у такій редакції:
«Дія частини шостої цієї статті не поширюється на державні підприємства, дочірні підприємства Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо відчуження основних фондів, які не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
11. У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами восьмою і дев’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини п`яту і шосту вважати відповідно частинами восьмою і дев`ятою;
 
12. частину восьму викласти у такій редакції:
 
   3) частину восьму викласти в такій редакції:
 
13. «Щодо державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, а також Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств не може бути порушено справу про банкрутство».
 
-13- Кармазін Ю.А.
Абзац сьомий пункту 2) частини першої викласти у такій редакції:
«Щодо державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, видобутку та реалізації природного газу, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, а також підприємств, які будуть створені внаслідок реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, видобутку та реалізації природного газу, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств не може бути порушено справу про банкрутство, а при укладенні договорів, в тому числі міжнародних, не допускається відмова від будь-яких імунітетів, якими вони користуються у відповідності до міжнародного права або національного законодавства щодо себе та своєї власності.»
 
Враховано частково   «Щодо державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, а також підприємств, утворених внаслідок реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, не може бути порушено справу про банкрутство».
 
14. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-14- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України:
у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, розробити та подати до Верховної Ради України пропозиції нормативно-правових актів на виконання зобов’язань України відповідно до вимог Директиви 2003/55/ЄС;
забезпечити розробку нормативно-правових актів, спрямованих на виконання зобов’язань України відповідно до вимог Директиви 2009/73/ЄС, до 1 січня 2014 року.»
 
Відхилено Недоцільно, оскіль-ки є чинні акти щодо забезпечення імпле-ментації в Україні положень Директив ЄС  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.