Кількість абзаців - 657 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції»
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину четверту статті 404 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
 
-1- Бевз В.А.
Пункт виключити, змінивши рубрикацію пунктів.
 
Враховано      
6. „З метою забезпечення виховного впливу вироку в необхідних випадках, а також якщо особа внаслідок засудження підлягає звільненню з роботи, суд надсилає копію вироку підприємству, установі, організації за місцем роботи засудженого».
 
      
7. 2. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
   1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
8. 1) у статті 36:
 
   1) у статті 36:
 
9. частину першу доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
10. „7-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
-2- Скибінецький О.М.
Після слова „відповідальності» доповнити словами „крім працівників робітничої професії».
 
Відхилено Працівників робітничих професій не віднесено до числа суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.  „7-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
11. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-3- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„після частини першої доповнити новою частиною такого змісту» та доповнити нову частину абзацом такого змісту:
„У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою».
 
Враховано   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
12. „У випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
   „У випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
13. 2) у статті 41:
 
   2) у статті 41:
 
14. частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
15. „4) перебування всупереч вимогам Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи»;
 
   „4) перебування всупереч вимогам Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи»;
 
16. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-4- Бевз В.А.
Слова „статтю частиною» замінити словами „частиною четвертою».
 
Враховано   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
17. „Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу».
 
   „Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу».
 
18. 3. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст. 288):
 
-5- Бевз В.А.
Пункт виключити, змінивши рубрикацію пунктів.
 
Враховано      
19. 1) статтю 412 викласти в такій редакції:
 
      
20. „Стаття 412. Прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
 
      
21. На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу України. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців.
 
      
22. Стосовно осіб, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
      
23. Особи, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, регулюються відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Оскільки пункт виключено.     
24. Не може бути прийнята на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особа, яка засуджувалася за вчинення умисного злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
-7- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Відхилено Оскільки пункт виключено.     
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Відхилено Оскільки пункт виключено.   
    -9- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Відхилено Оскільки пункт виключено.   
25. Посадові особи митної служби України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним митним органом, спеціалізованою митною установою чи організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
      
26. Посадові особи митної служби України зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Кодексом та законами України»;
 
      
27. 2) у статті 415:
 
      
28. назву статті викласти в такій редакції:
 
      
29. „Стаття 415. Обмеження в роботі посадових осіб митної служби України»;
 
      
30. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
      
31. „На посадових осіб митної служби України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
      
32. Посадові особи митної служби України подають щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
      
33. 3) статтю 416 викласти в такій редакції:
 
-10- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити.
 
Враховано      
34. „Стаття 416. Врегулювання конфлікту інтересів
 
      
35. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа митної служби України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи митної служби України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
      
36. Посадові особи митної служби України, спеціалізованих митних установ та організацій не можуть:
 
      
37. мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;
 
      
38. обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств - митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі їм особи;
 
      
39. брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
      
40. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги пунктів 1 і 2 частини другої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
      
41. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
      
42. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування», „близька особа» і „конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
      
43. 4. У Законі України „Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 263; 2007 р., № 33, ст. 442; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2011 року № 3455-VІ):
 
-11- Бевз В.А.
Слова і цифри „Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 263; 2007 р., № 33, ст. 442; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2011 року № 3455-VІ» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  2. У Законі України „Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами):
 
44. 1) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
45. „Стаття 17. Прийняття на службу до міліції
 
   „Стаття 17. Прийняття на службу до міліції
 
46. На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. Під час прийняття на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.
 
-12- Бевз В.А.
Частину викласти у такій редакції:
„На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18 річного віку (крім випадків, встановлених законодавством), мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу до міліції може бути встановлено випробування строком до одного року».
 
Враховано   На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18 річного віку (крім випадків, встановлених законодавством), мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу до міліції може бути встановлено випробування строком до одного року.
 
47. Стосовно осіб, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-13- Бевз В.А.
Слова „органах внутрішніх справ» замінити словом „міліції».
 
Враховано   Стосовно осіб, які претендують на службу в міліції, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
48. Особи, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
-14- Бевз В.А.
Слова „органах внутрішніх справ» замінити словом „міліції», а слова „в порядку, встановленому законом» – словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано   Особи, які претендують на службу в міліції, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
    -15- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.   
49. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
-16- Бевз В.А.
Слова „Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ» замінити словами „Працівники міліції».
 
Враховано   Працівники міліції не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
50. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини четвертої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
-17- Бевз В.А.
Слово „моменту» замінити словом „дня».
 
Враховано   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини четвертої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
51. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
   У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
52. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
-18- Бевз В.А.
Слова „Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ» замінити словами „Працівникам міліції».
 
Враховано   Працівникам міліції забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
Призовники не підлягають прийняттю на службу до міліції, крім осіб, які приймаються на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.
 
    -19- Бевз В.А.
Доповнити частиною такого змісту:
„Призовники не підлягають прийняттю на службу до міліції, крім осіб, які приймаються на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України».
 
Враховано    
53. Не може бути прийнята на службу до міліції особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
-20- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу до міліції особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   Не може бути прийнята на службу до міліції особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
    -21- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -22- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
54. Працівники міліції складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Працівники міліції складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
55. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
56. 2) у статті 18:
 
   2) у статті 18:
 
57. частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
58. „Працівникам міліції забороняється займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь»;
 
-23- Бевз В.А.
Слова „так само» замінити словом „також».
 
Враховано   „Працівникам міліції забороняється займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності, а також організовувати страйки або брати в них участь»;
 
59. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
-24- Бевз В.А.
Слова „статтю частинами» замінити словами „частинами дванадцятою –п’ятнадцятою».
 
Враховано   доповнити частинами дванадцятою –п’ятнадцятою такого змісту:
 
60. „На працівників міліції поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-25- Бевз В.А.
Слова „обмеження та вимоги» замінити словами „вимоги та обмеження».
 
Враховано   „На працівників міліції поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
61. Кодекс професійної етики та поведінки працівників міліції затверджується Міністром внутрішніх справ України.
 
   Кодекс професійної етики та поведінки працівників міліції затверджується Міністром внутрішніх справ України.
 
62. Працівники міліції подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-26- Бевз В.А.
Слово „подають» замінити словами „зобов’язані подавати», а слова „в порядку, встановленому» – словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   Працівники міліції зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
63. Працівники міліції, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
   Працівники міліції, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
64. 3) доповнити Закон статтею 18-1 такого змісту:
 
-27- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   3) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
 
65. „Стаття 18-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 18-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
66. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник міліції зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник працівника міліції зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник міліції зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник працівника міліції зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
67. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
68. 5. У Законі України „Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 1995 р., № 34, ст. 268; 2001 р., № 44, ст. 233; 2003 р., № 29, ст. 233; 2005 р., № 2, ст. 32; 2006 р., № 1, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160, № 30, ст. 279, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ):
 
-28- Бевз В.А.
Слова і цифри „1993 р., № 50, ст. 474; 1995 р., № 34, ст. 268; 2001 р., № 44, ст. 233; 2003 р., № 29, ст. 233; 2005 р., № 2, ст. 32; 2006 р., № 1, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160, № 30, ст. 279, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  3. У Законі України „Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами):
 
69. 1) у назві та частині першій статті 10 слова „по боротьбі із злочинністю» замінити словами «з питань протидії злочинності і корупції»;
 
   1) у назві та частині першій статті 10 слова „по боротьбі із злочинністю» замінити словами „з питань протидії злочинності і корупції»;
 
70. 2) у статті 46:
 
   2) у статті 46:
 
71. доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:
 
-29- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„після частини третьої двома новими частинами такого змісту».
 
Враховано   після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
72. „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади прокурора або слідчого прокуратури, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади прокурора або слідчого прокуратури, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
73. Особи, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб»;
 
-30- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано   Особи, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб».
 
    -31- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.   
74. У зв’язку з цим частини четверту–сьому вважати відповідно частинами шостою–дев’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту –сьому вважати відповідно частинами шостою – дев’ятою;
 
75. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
76. „Не може бути прийнята на посаду прокурора або слідчого прокуратури особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного право-порушення»;
 
-32- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на посаду прокурора або слідчого прокуратури особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   „Не може бути прийнята на посаду прокурора або слідчого прокуратури особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення»;
 
    -33- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
77. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
-34- Бевз В.А.
Слова „статтю частинами» замінити словами „частинами десятою та одинадцятою».
 
Враховано   доповнити частинами десятою та одинадцятою такого змісту:
 
78. „На прокурорів та слідчих прокуратури поширюються інші обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „На прокурорів та слідчих прокуратури поширюються інші обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
79. Прокурори та слідчі прокуратури подають щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-35- Бевз В.А.
Слово „подають» замінити словами „зобов’язані подавати», а слова „в порядку, встановленому» – словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   Прокурори та слідчі прокуратури зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
80. 3) у статті 46-2:
 
   3) у статті 46-2:
 
81. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
82. в абзаці першому слова „можуть бути звільнені» замінити словами „підлягають звільненню»;
 
   в абзаці першому слова „можуть бути звільнені» замінити словами „підлягають звільненню»;
 
83. доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
 
84. „7) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
   „7) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
85. 8) у разі неможливості або відсутності згоди на переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
   8) у разі неможливості або відсутності згоди на переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
86. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
87. „Прокурори або слідчі прокуратури, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються з роботи (служби) у триденний строк з дня отримання відповідним органом прокуратури копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
   „Прокурори або слідчі прокуратури, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються з роботи (служби) у триденний строк з дня отримання відповідним органом прокуратури копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
88. 4) доповнити статтями 46-3, 46-4 і 48-1 такого змісту:
 
-36- Кармазін Ю.А.
Цифри „46-4» виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».  4) доповнити статтями 46-3, 46-4 і 48-1 такого змісту:
 
89. „Стаття 46-3. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
   „Стаття 46-3. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
90. Прокурор або слідчий прокуратури не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
   Прокурор або слідчий прокуратури не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
91. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення або відсутності згоди на нього особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню з роботи (служби).
 
-37- Бевз В.А.
Після слів „місячний строк» доповнити словами „з дня виникнення обставин», а останнє речення викласти як окрему частину.
 
Враховано   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення або відсутності згоди на нього особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню з роботи (служби).
 
92. Прокурору або слідчому прокуратури забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
   Прокурору або слідчому прокуратури забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
93. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції.
 
-38- Кармазін Ю.А.
Текст статті викласти у такій редакції:
„Обмеження щодо роботи близьких осіб встановлюється відповідно до статті 9 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» щодо порядку і шляхів врегулювання конфлікту інтересів.  Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
94. Стаття 46-4. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   Стаття 46-4. Врегулювання конфлікту інтересів
 
95. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень прокурор або слідчий прокуратури зобов’язаний негайно доповісти про це безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень прокурор або слідчий прокуратури зобов’язаний негайно доповісти про це безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
96. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
97. „Стаття 48-1. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури
Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури схвалюється всеукраїнською конференцією працівників прокуратури і затверджується Генераль-ним прокурором України.
Прокурори та слідчі прокуратури зобов’язані неухильно дотримуватися вимог Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури як у своїй службовій діяльності, так і поза нею.
 
-39- Кармазін Ю.А.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття 48-1. Правила професійної етики та поведінки працівників прокуратури
Правила професійної етики та поведінки працівників прокуратури встановлюється Законом України „Про прокуратуру».
Прокурори та слідчі прокуратури при виконанні своїх професійних обов’язків спираються на правила професійної етики та поведінки працівників прокуратури як у своїй службовій діяльності, так і поза нею».
 
Відхилено едакційно уточнено. Пропозицію доцільно 1 при розгляді проекту нової редакції Закону України „Про прокуратуру».  „Стаття 48-1. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури
Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури схвалюється всеукраїнською конференцією працівників прокуратури і затверджується Генераль-ним прокурором України.
Прокурори і слідчі прокуратури зобов’язані неухильно дотримуватися вимог Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури у своїй службовій діяльності та поза нею.
 
98. Порушення прокурором вимог Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури тягне за собою відповідальність, встановлену законом»;
 
-40- Бевз В.А.
Після слова „прокурором» доповнити словами „та слідчим прокуратури». частину.
 
Враховано   Порушення прокурором і слідчим прокуратури вимог Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури тягне за собою відповідальність, встановлену законом»;
 
99. 5) у другому реченні частини одинадцятої статті 50-1 слово „діяння» замінити словом „правопорушення»;
 
   5) у другому реченні частини одинадцятої статті 50-1 слово „діяння» замінити словом „правопорушення»;
 
100. 6) статтю 56 після цифр „46-1» доповнити словом і цифрами „статтях 46-2–46-4», а після цифр „48» – цифрами „48-1».
 
   6) статтю 56 після цифр „46-1» доповнити словом і цифрами „статтях 46-2–46-4», а після цифр „48» – цифрами „48-1».
 
101. 6. У Дисциплінарному статуті прокуратури України, затвердженому Постановою Верховної Ради України „Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 15):
 
-41- Кармазін Ю.А.
Пункт виключити.
 
Відхилено мінено рубрикацію пунктів. Затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України Верховною Радою України передбачено статтею 48 Закону України „Про прокуратуру». Аналіз актів законодавства свідчить про поширеність практики внесення законами змін чи визнання такими, що втратили чинність, окремих норм Постанов Верховної Ради України.  45. У Дисциплінарному статуті прокуратури України, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року № 1796-ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 15):
 
    -42- Бевз В.А.
Слова „Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» замінити словами і цифрами „від 6 листопада 1991 року № 1796-ХІІ».
 
Враховано    
102. 1) статтю 11 доповнити частиною такого змісту:
 
-43- Бевз В.А.
Після слова „частиною» доповнити словом „другою».
 
Враховано   1) статтю 11 доповнити частиною другою такого змісту:
 
103. „З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування відповідно до порядку проведення службового розслідування в органах прокуратури України»;
 
   „З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування відповідно до порядку проведення службового розслідування в органах прокуратури України»;
 
104. 2) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
105. „Стаття 12. Дисциплінарне стягнення застосовується протягом одного місяця з дня виявлення проступку, не рахуючи часу службової перевірки, тимчасової непрацездатності працівника та перебування його у відпустці, але не пізніше одного року з дня вчинення проступку. Строк проведення службової перевірки не може перевищувати двох місяців.
 
-44- Бевз В.А.
Слово „рахуючи» замінити словом „враховуючи».
 
Враховано   „Стаття 12. Дисциплінарне стягнення застосовується протягом одного місяця з дня виявлення проступку, не враховуючи часу службової перевірки, тимчасової непрацездатності працівника та перебування його у відпустці, але не пізніше одного року з дня вчинення проступку. Строк проведення службової перевірки не може перевищувати двох місяців.
 
106. За один і той самий проступок може бути накладене тільки одне дисциплінарне стягнення.
 
   За один і той самий проступок може бути накладене тільки одне дисциплінарне стягнення.
 
107. Прокурор або слідчий, щодо якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
-45- Бевз В.А.
Після слова „притягнення» доповнити словом „його».
 
Враховано   Прокурор або слідчий, щодо якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
108. Прокурор або слідчий, щодо якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений керівником відповідного органу прокуратури від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
   Прокурор або слідчий, щодо якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений керівником відповідного органу прокуратури від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
109. У разі вчинення працівником діяння, не сумісного з перебуванням на роботі в органах прокуратури, його звільнення проводиться незалежно від часу вчинення проступку.
 
   У разі вчинення працівником діяння, не сумісного з перебуванням на роботі в органах прокуратури, його звільнення проводиться незалежно від часу вчинення проступку.
 
110. Прокурор або слідчий, який повідомив про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим працівником прокуратури, не може бути звільнений чи змушений до звільнення з роботи, або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
   Прокурор або слідчий, який повідомив про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим працівником прокуратури, не може бути звільнений чи змушений до звільнення з роботи або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
111. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або слідчого із зазначених мотивів може бути оскаржене у встановленому законом порядку».
 
-46- Бевз В.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку».
 
Враховано   Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку».
 
112. 7. У Законі України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 1997 р., № 12, ст. 103; 1999 р., № 48, ст. 410; 2004 р., № 36, ст. 444, ст. 446; 2005 р., № 27, ст. 361; 2006 р., № 37, ст. 318, № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442; 2008 р., № 5–8, ст. 78; 2010 р., № 19, ст. 151; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ):
 
   4. У Законі України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 1997 р., № 12, ст. 103; 2006 р., № 37, ст. 318, № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442; 2010 р., № 19, ст. 151; 2012 р., № 12–13, ст. 82; із змінами, внесеними Законом України від 18 жовтня 2011 року № 3917- VІ):
 
113. 1) абзац перший пункту 2 статті 8 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац перший пункту 2 статті 8 викласти в такій редакції:
 
114. „2. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня служба припиняється (розривається) у зв’язку із закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням, за станом здоров’я, через службову невідповідність, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі, позбавлення військового звання, позбавлення права займати певні посади, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
   „2. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня служба припиняється (розривається) у зв’язку із закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням, за станом здоров’я, через службову невідповідність, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі, позбавлення військового звання, позбавлення права займати певні посади, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
115. 2) у статті 10-1:
 
   2) у статті 10-1:
 
116. абзаци перший, другий і четвертий пункту 14 після слів „станом здоров’я» доповнити словами „у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
   абзаци перший, другий і четвертий пункту 14 після слів „станом здоров’я» доповнити словами „у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
117. абзац перший пункту 15 після слів „позбавлення права займати певні посади» доповнити словами „у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопору-шення»;
 
   абзац перший пункту 15 після слів „позбавлення права займати певні посади» доповнити словами „у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення»;
 
118. 3) у пункті 2 статті 15:
 
   3) у пункті 2 статті 15:
 
119. друге речення абзацу першого після слів „строку контракту» доповнити словами „у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
   друге речення абзацу першого після слів „строку контракту» доповнити словами „у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
120. абзац третій після слів „з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили» доповнити словами „у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення».
 
   абзац третій після слів „з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили» доповнити словами „у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення».
 
121. 8. У Законі України „Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382):
 
-47- Бевз В.А.
Після цифр „382» доповнити словами „із наступними змінами».
 
Враховано Змінено рубрикацію пунктів.  5. У Законі України „Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами):
 
122. 1) у статті 19:
 
   1) у статті 19:
 
123. у частині третій слова „в межах встановленого бюджету» замінити словами „та в межах видатків, передбачених на утримання Служби безпеки України в Державному бюджеті України»;
 
   у частині третій слова „в межах встановленого бюджету» замінити словами „та в межах видатків, передбачених на утримання Служби безпеки України в Державному бюджеті України»;
 
124. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
-48- Бевз В.А.
Слова „статтю частинами» замінити словами „частинами четвертою – одинадцятою».
 
Враховано   доповнити частинами четвертою – одинадцятою такого змісту:
 
125. „Стосовно осіб, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „Стосовно осіб, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
126. Особи, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
-49- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано   Особи, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
127. На службу в органи Служби безпеки України не може бути прийнята особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
-50- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„На службу в органи Служби безпеки України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   На службу в органи Служби безпеки України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
    -51- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -52- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
128. Співробітники Служби безпеки України подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-53- Бевз В.А.
Слово „подають» замінити словами „зобов’язані подавати», а слова „в порядку, встановленому» – словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   Співробітники Служби безпеки України зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
    -54- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.   
129. На співробітників Служби безпеки України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-55- Бевз В.А.
Слова „обмеження та вимоги» замінити словами „вимоги та обмеження».
 
Враховано   На співробітників Служби безпеки України поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
130. Працівники Служби безпеки України (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільня-ються із служби у триденний строк з дня одержання відповідним органом Служби безпеки України копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Служби безпеки України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби.
 
   Працівники Служби безпеки України (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня одержання відповідним органом Служби безпеки України копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Служби безпеки України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби.
 
131. Співробітник Служби безпеки України, який повідомив про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим співробітником, не може бути звільнений із служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
   Співробітник Служби безпеки України, який повідомив про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим співробітником, не може бути звільнений із служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
132. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітника Служби безпеки України із зазначених мотивів може бути оскаржено у встановленому законом порядку»;
 
-56- Бевз В.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку».
 
Враховано   Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку»;
 
133. 2) доповнити статтями 19-1 і 19-2 такого змісту:
 
-57- Кармазін Ю.А.
Цифри „19-1» виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».  2) доповнити статтями 19-1 і 19-2 такого змісту:
 
134. „Стаття 19-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 19-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
135. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень співробітник Служби безпеки України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник співробітника Служби безпеки України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень співробітник Служби безпеки України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник співробітника Служби безпеки України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
136. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
137. Стаття 19-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
   Стаття 19-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
138. Співробітники Служби безпеки України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
-58- Кармазін Ю.А.
Текст статті викласти у такій редакції:
„Обмеження щодо роботи близьких осіб встановлюється відповідно до статті 9 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» щодо порядку і шляхів врегулювання конфлікту інтересів.  Співробітники Служби безпеки України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
139. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
-59- Бевз В.А.
Слово „моменту» замінити словом „дня».
 
Враховано   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
140. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або із служби.
 
   У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або із служби.
 
141. Співробітнику Служби безпеки України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких йому осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
   Співробітнику Служби безпеки України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких йому осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
142. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
143. 9. У статті 9 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст. 442; 2009 р., № 24, ст. 296; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ):
 
-60- Бевз В.А.
Слова і цифри „2009 р., № 24, ст. 296; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ» замінити словами і цифрами „із змінами, внесеними Законом України від 18 жовтня 2011 року № 3917-VІ».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  6. У статті 9 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст. 442; із змінами, внесеними Законом України від 18 жовтня 2011 року № 3917-VІ):
 
144. 1) друге речення частини першої після слів „організаційних заходів» доповнити словами „у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
-61- Бевз В.А.
Слова „організаційних заходів» замінити словами „строку контракту».
 
Враховано   1) друге речення частини першої після слів „строку контракту» доповнити словами „у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
145. 2) частину третю після слів „законної сили» доповнити словами „у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопору-шення».
 
   2) частину третю після слів „законної сили» доповнити словами „у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопору-шення».
 
146. 10. У статті 20 Закону України „Про об’єднання громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 504; 2008 р., № 25, ст. 240; 2010 р., № 37, ст. 496):
 
-62- Бевз В.А.
Пункт виключити, змінивши рубрикацію пунктів.
 
Враховано      
147. 1) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
      
148. „брати участь у заходах щодо запобігання та протидії корупції, передбачених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
      
149. 2) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
-63- Бевз В.А.
Пункт викласти у такій редакції:
„2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту».
 
Враховано      
150. „Об’єднанню громадян не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації, зокрема у сфері запобігання і протидії корупції, за винятком обмежень, встановлених законом».
 
-64- Бевз В.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Об’єднанню громадян не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом».
 
Враховано      
151. У зв’язку з цим частини другу–четверту вважати відповідно частинами третьою–п’ятою.
 
      
152. 11. У Законі України „Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2000 р., № 32, ст. 257; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 5, ст. 29):
 
-65- Бевз В.А.
Слова і цифри „2011 р., № 5, ст. 29» виключити.
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  7. У Законі України „Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2000 р., № 32, ст. 257; 2009 р., № 13, ст. 161):
 
153. 1) доповнити статтю 3 після частини другої новою частиною такого змісту:
 
-66- Бевз В.А.
Пункт викласти у такій редакції:
„1) статтю 3 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту».
 
Враховано   1) статтю 3 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
154. „Нотаріусу забороняється використо-вувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб».
 
   „Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб».
 
155. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
156. 2) частину першу статті 30 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
-67- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„2) статтю 30 доповнити пунктом 8-1 такого змісту».
 
Враховано   2) статтю 30 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
157. „8-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого нотаріуса притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопо-рушення».
 
   „8-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого нотаріуса притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення».
 
158. 12. У Законі України „Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268; 2011 р., № 23, ст. 160, із змінами, внесеними Законами України від 7 квітня 2011 року № 3207-VІ та від 8 липня 2011 року № 3668-VІ):
 
-68- Бевз В.А.
Слова і цифри „1995 р., № 34, ст. 268; 2011 р., № 23, ст. 160, із змінами, внесеними Законами України від 7 квітня 2011 року № 3207-VІ та від 8 липня 2011 року № 3668-VІ» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  8. У Законі України „Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами):
 
159. 1) у статті 12:
 
   1) у статті 12:
 
160. абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
161. „мають не зняту або не погашену судимість за вчинення умисного злочину або на яких протягом трьох останніх років накладалось адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення;
 
-69- Вернидубов І.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   „мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 
    -70- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
    -71- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „трьох останніх років» замінити словами „останнього року».
 
Враховано    
162. у разі прийняття на службу перебуватимуть в умовах безпосереднього підпорядкування з близькими їм особами»;
 
-72- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким їм особам»;
 
Враховано   у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким їм особам»;
 
163. доповнити приміткою такого змісту:
 
   доповнити приміткою такого змісту:
 
164. „Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   „Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
165. 2) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
166. „Стаття 13. Фінансовий контроль
 
   „Стаття 13. Фінансовий контроль
 
167. Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, подає за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 
-73- Кармазін Ю.А.
Текст статті викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи під час прийняття особи на державну службу регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, подає за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 
168. Державний службовець зобов’язаний подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 
-74- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
„Державний службовець зобов’язаний щороку до 1 квітня подавати за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік у двох примірниках. Другий примірник декларації передається до органу державної податкової служби, в якому державний службовець перебуває на обліку як платник податків».
 
Відхилено одання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, відповідно до вимог статей 11 та 12 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» запроваджено з метою виявлення конфлікту інтересів, а не з метою контролю за сплатою податків. Обов’язок перевіряти зазначені декларації покладено на Державну податкову службу України лише у разі проведення спеціальною перевірки. Ухвалення цього законопроекту усуне необхідність подання окремої декларації до Державної податкової служби України.  Державний службовець зобов’язаний подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 
169. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру подається за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-75- Бевз В.А.
Слова „за формою, встановленою» замінити словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано   Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру подається за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
170. 3) статтю 15 доповнити частиною такого змісту:
 
-76- Бевз В.А.
Після слова „частиною» доповнити словом „шостою».
 
Враховано   3) статтю 15 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
171. „Стосовно осіб, які претендують на державну службу, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції». У разі прийняття на державну службу на конкурсній основі спеціальна перевірка проводиться після проведення конкурсу стосовно осіб, які успішно склали іспит та рекомендовані для призначення на посаду чи зарахування до кадрового резерву»;
 
-77- Бевз В.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції». У разі прийняття на державну службу на конкурсній основі спеціальна перевірка проводиться після проведення конкурсу стосовно осіб, які рекомендовані для призначення на посаду»;
 
Враховано   „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції». У разі прийняття на державну службу на конкурсній основі спеціальна перевірка проводиться після проведення конкурсу стосовно осіб, які рекомендовані для призначення на посаду»;
 
172. 4) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
-78- Бевз В.А.
Підпункт викласти у такій редакції:
„4) у частині третій статті 16 слова „законодавчими актами України» замінити словом „законом».
 
Враховано   4) у частині третій статті 16 слова „законодавчими актами України» замінити словом „законом»;
 
173. „Стаття 16. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби
 
      
174. На державних службовців поширю-ються обмеження, передбачені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
      
175. Державні службовці не можуть:
 
      
176. брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу;
 
      
177. мати в безпосередньому підпорядку-ванні або бути безпосередньо підпоряд-кованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;
 
      
178. брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
      
179. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги пункту 2 частини другої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
-79- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Обмеження щодо роботи близьких осіб встановлюється відповідно до статті 9 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Враховано частково .     
180. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
-80- Кармазін Ю.А.
Частину виключити.
 
Враховано      
181. Інші обмеження, пов’язані з проходженням державної служби окремими категоріями державних службовців, встановлюються виключно законодавчими актами України.
 
-81- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „законодавчими актами» замінити словом „законами».
 
Враховано редакційно уточнено.     
182. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
      
183. 5) доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:
 
-82- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   5) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
 
    -83- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
184. „Стаття 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
185. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень державний службовець зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник державного службовця зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншому державному службовцю, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень державний службовець зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник державного службовця зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншому державному службовцю, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
186. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-84- Бережна І.Г.
Абзаци другий та третій статті 25 викласти у такій редакції:
„перша категорія – посади перших заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх перших заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, заступників керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, радників Президента України, інші прирівняні до них посади;
друга категорія – посади керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України, структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, радників та помічників Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, заступників міністрів, заступників інших керівників центральних органів виконавчої влади, першого заступника Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, перших заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади».
 
Відхилено Пропозиція не є предметом регулювання Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», у зв’язку з прийняттям якого вносяться зміни до законодавчих актів.  Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
187. 6) у статті 30:
 
   6) у статті 30:
 
188. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
189. у пункті 2 частини першої слова і цифри „передбачених статтею 16 цього Закону» замінити словами і цифрами „передбачених статтями 16 і 16-1 цього Закону»;
 
-85- Кармазін Ю.А.
Абзац виключити.
 
Відхилено Оскільки 2 пропозицію у позиції 185.  у пункті 2 слова і цифри „передбачених статтею 16 цього Закону» замінити словами і цифрами „передбачених статтями 16 і 16-1 цього Закону»;
 
190. пункт 7 виключити;
 
-86- Бевз В.А.
Абзац викласти в такій редакції:
„пункт 7 викласти в такій редакції:
„7) притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Враховано   пункт 7 викласти в такій редакції:
„7) притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
191. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-87- Бевз В.А.
Абзац викласти в такій редакції:
„після частини першої доповнити новою частиною такого змісту».
 
Враховано   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
192. „Припинення державної служби у зв’язку з притягненням особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення здійснюється у триденний строк з дня отримання органом, в якому працює особа, копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
-88- Бевз В.А.
Частину викласти в такій редакції:
„Припинення державної служби відповідно до пункту 7 частини першої цієї статті здійснюється у триденний строк з дня отримання органом, в якому працює державний службовець, копії відповідного судового рішення , яке набрало законної сили.
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою».
 
Враховано   „Припинення державної служби відповідно до пункту 7 частини першої цієї статті здійснюється у триденний строк з дня отримання органом, в якому працює державний службовець, копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
193. 7) у першому реченні частини дванадцятої статті 37 слова „вчиненням корупційного діяння» замінити словами „притягненням до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення».
 
-89- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „до відповідальності» замінити словами „до кримінальної відповідальності».
 
Враховано   7) у першому реченні частини дванадцятої статті 37 слова „вчиненням корупційного діяння» замінити словами „притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення».
 
194. 13. У Законі України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51; 2003 р., № 16, ст. 124; 2005 р., № 11, ст. 198; 2009 р., № 36-37, ст. 511):
 
-90- Бевз В.А.
Пункт виключити, змінивши рубрикацію пунктів.
 
Враховано      
195. 1) назву Закону доповнити словами „та осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
      
196. 2) у статті 1:
 
      
197. назву статті доповнити словами „та осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
      
198. після слів „у судовому розгляді кримінальних справ» доповнити словами „та осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
      
199. 3) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
      
200. „Стаття 2. Особи, які мають право на забезпечення безпеки
 
      
201. Право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, зазначених у статтях 1 і 7 цього Закону, за наявності відповідних підстав мають:
 
      
202. а) особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочин або в іншій формі брала участь чи сприяла у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті злочинів;
 
      
203. б) потерпілий та його представник у кримінальній справі;
 
      
204. в) підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники;
 
      
205. г) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином;
 
      
206. д) свідок;
 
      
207. е) експерт, спеціаліст, перекладач і понятий;
 
      
208. є) особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;
 
      
209. ж) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у пунктах „а»-„є» цієї статті, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства або осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
      
210. 4) у статті 3:
 
      
211. частину другу після слів „і розкритті злочинів» доповнити словами
 
      
212. „а так само спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
      
213. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
      
214. „Заходи безпеки щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, здійснюються спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне корупційне правопорушення. Безпека осіб, яких беруть під захист, якщо справа перебуває у провадженні спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю податкової міліції, прокуратури або суду, здійснюється за їх рішенням відповідно органами Служби безпеки України, органами внутрішніх справ»;
 
      
215. 5) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
      
216. „Стаття 4. Правова основа забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві або осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
 
      
217. Правовою основою забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, є Конституція України, цей Закон, Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси України, Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність», Закон України „Про засади запобігання і протидії корупції», інші закони»;
 
      
218. 6) у статті 6:
 
      
219. пункт „в» частини другої викласти в такій редакції:
 
      
220. „в) звертатися до органу дізнання, слідчого, прокурора, спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, суду, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або справа про адміністративне корупційне правопорушення, з клопотанням щодо прийняття рішення про застосування заходів безпеки під час провадження процесуальних дій або про скасування здійснюваних заходів»;
 
      
221. пункт „а» частини третьої після слова „судочинству» доповнити словами „або наданням допомоги в запобіганні і протидії корупції»;
 
      
222. 7) пункт „а» статті 15 викласти в такій редакції:
 
      
223. „а) обмеження відомостей про особу в матеріалах провадження про корупційне правопорушення, матеріалах перевірки (заявах, поясненнях тощо), протоколах слідчих дій і судових засідань, заміни прізвища, імені, по батькові в цих документах псевдонімами за постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, посадової особи спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або за ухвалою суду про зміну анкетних даних. Ці постанови (ухвали) до матеріалів справи не приєднуються, а зберігаються окремо в органі, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або справа про адміністративне корупційне правопорушення»;
 
      
224. 8) частину першу статті 17 після слів „у кримінальному судочинстві» доповнити словами „або особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
      
225. 9) частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
 
      
226. „2. Приводом для вжиття заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, членів їх сімей та близьких родичів може бути:
 
      
227. а) заява учасника кримінального судочинства, особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, членів їх сімей або близьких родичів;
 
      
228. б) звернення керівника відповідного державного органу;
 
      
229. в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб»;
 
      
230. 10) частину другу статті 21 викласти в такій редакції:
 
      
231. „2. Приводом для скасування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, членів їх сімей та близьких родичів може бути:
 
      
232. а) заява учасника кримінального судочинства, особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, членів їх сімей або близьких родичів, щодо яких були застосовані заходи безпеки;
 
      
233. б) отримання достовірної інформації про усунення загрози життю, здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб»;
 
      
234. 11) у статті 22:
 
      
235. перше речення абзацу першого частини другої після слів „слідчий, прокурор» доповнити словами „посадова особа спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції»;
 
      
236. абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
      
237. „Про вжиті заходи безпеки та їх результати орган, який здійснює заходи, інформує орган дізнання, слідчого, прокурора, спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції, суд або суддю, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або справа про адміністративне корупційне правопорушення, а в разі усунення загрози подає відповідному органу за місцем перебування особи, взятої під захист, клопотання про скасування заходів безпеки»;
 
      
238. абзац перший частини п’ятої після слів „слідчим, прокурором» доповнити словами „посадовою особою спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції»;
 
      
239. 12) частини першу і другу статті 28 після слів „учасників кримінального судочинства» доповнити словами „осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції».
 
      
240. 14. У Законі України „Про Державну податкову службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190; 2010 р., № 29, ст. 392):
 
-91- Бевз В.А.
Слова і цифри „1998 р., № 29, ст. 190; 2010 р., № 29, ст. 392» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  9. У Законі України „Про Державну податкову службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84 із наступними змінами):
 
241. 1) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
-92- Бевз В.А.
Викладення статті у новій редакції виключити.
Абзац викласти в такій редакції:
„1) у статті 15».
 
Враховано   1) у статті 15:
у частинах першій, сьомій та десятій слова „Державна податкова адміністрація України» у всіх відмінках замінити словами „центральний орган державної податкової служби» у відповідному відмінку;
частину третю викласти в такій редакції:
„На роботу до органів державної податкової служби, крім податкової міліції, не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення»;
 
    -93- Бевз В.А.
У частинах першій, сьомій та десятій слова „Державна податкова адміністрація України» у всіх відмінках замінити словами „центральний орган державної податкової служби» у відповідному відмінку.
 
Враховано    
    -94- Вернидубов І.В.
Частину третю викласти в такій редакції:
„На роботу до органів державної податкової служби, крім податкової міліції, не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано    
    -95- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -96- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
242. „Стаття 15. Посадові особи органів державної податкової служби
 
      
243. Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Державною податковою адміністрацією України.
 
      
244. У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний строк від шести місяців до одного року.
 
      
245. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в органах державної податкової служби, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
      
246. Особи, які претендують на зайняття посад в органах державної податкової служби, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
      
247. На роботу до органів державної податкової служби, крім податкової міліції, не може бути прийнята особа, яка засуджувалася за вчинення умисного злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
      
248. Посадові особи органів державної податкової служби не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності).
 
-97- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в органах державної податкової служби, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Оскільки викладення статті у новій редакції виключено.     
249. На посадових осіб органів державної податкової служби поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
      
250. Посадові особи органів державної податкової служби підлягають атестації. Порядок атестації визначається Державною податковою службою України.
 
      
251. Посадові особи органів державної податкової служби подають щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
      
252. Посадові особи органів державної податкової служби, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом державної податкової служби копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
      
253. Посадова особа органу державної податкової служби, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
      
254. Посадова особа органу державної податкової служби, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу державної податкової служби від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
      
255. Посадова особа органу державної податкової служби, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою посадовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
      
256. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб органу державної податкової служби із зазначених мотивів може бути оскаржене в установленому законом порядку»;
 
-98- Бевз В.А.
Доповнити статтю частинами дванадцятою – двадцятою такого змісту:
„Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в органах державної податкової служби, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
Особи, які претендують на зайняття посад в органах державної податкової служби, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
На посадових осіб органів державної податкової служби поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
Посадові особи органів державної податкової служби зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
Посадові особи органів державної податкової служби, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом державної податкової служби копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
Посадова особа органу державної податкової служби, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
Посадова особа органу державної податкової служби, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу державної податкової служби від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
Посадова особа органу державної податкової служби, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою посадовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку»;
 
Враховано   доповнити частинами дванадцятою – двадцятою такого змісту:
„Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в органах державної податкової служби, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
Особи, які претендують на зайняття посад в органах державної податкової служби, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
На посадових осіб органів державної податкової служби поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
Посадові особи органів державної податкової служби зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
Посадові особи органів державної податкової служби, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом державної податкової служби копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
Посадова особа органу державної податкової служби, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
Посадова особа органу державної податкової служби, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу державної податкової служби від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
Посадова особа органу державної податкової служби, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою посадовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку»;
 
257. 2) доповнити Закон статтями 15-1 і 15-2 такого змісту:
 
-99- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   2) доповнити статтями 15-1 і 15-2 такого змісту:
 
    -100- Кармазін Ю.А.
Цифри „15-2» виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
258. „Стаття 15-1. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
   „Стаття 15-1. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
259. Посадові особи органів державної податкової служби не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
-101- Кармазін Ю.А.
Текст статті викласти у такій редакції:
„Обмеження щодо роботи близьких осіб встановлюється відповідно до статті 9 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» щодо порядку і шляхів врегулювання конфлікту інтересів.  Посадові особи органів державної податкової служби не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
260. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
261. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або з роботи.
 
   У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або з роботи.
 
262. Посадовим особам державної податкової служби забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
   Посадовим особам державної податкової служби забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
263. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
264. Стаття 15-2. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   Стаття 15-2. Врегулювання конфлікту інтересів
 
265. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа державної податкової служби зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи державної податкової служби зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа державної податкової служби зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи державної податкової служби зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
266. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
267. 3) абзац четвертий частини другої статті 19 викласти в такій редакції:
 
   3) абзац четвертий частини другої статті 19 викласти в такій редакції:
 
268. „запобігання, виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень в органах державної податкової служби»;
 
-102- Бевз В.А.
Слова „запобігання, виявлення, припинення та розслідування» замінити словами „запобігання, виявлення та припинення».
 
Враховано   „запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень в органах державної податкової служби»;
4) у частині першій статті 21:
у пункті 5 слова „корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією» замінити словами „корупційні правопорушення»;
у пункті 6 слова „діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією» замінити словом „правопорушення».
 
    -103- Бевз В.А.
Доповнити пункт підпунктом такого змісту:
„4) у частині першій статті 21:
у пункті 5 слова „корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією» замінити словами „корупційні правопорушення»;
у пункті 6 слова „діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією» замінити словом „правопорушення», змінивши рубрикацію.
 
Враховано Змінено рубрикацію підпунктів.   
269. 4) статтю 23 доповнити частиною такого змісту:
 
-104- Бевз В.А.
Підпункт виключити.
 
Враховано Див позицію 243.     
270. „На службу до податкової міліції не може бути прийнята особа, яка засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.».
 
-105- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано Див позицію 243.     
    -106- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано Див позицію 243.   
271. 15. У Законі України „Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2005 р., № 1, ст. 14):
 
   10. У Законі України „Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2005 р., № 1, ст. 14):
 
272. 1) статтю 10 доповнити частиною такого змісту:
 
-107- Бевз В.А.
Після слова „частиною» доповнити словом „четвертою».
 
Враховано   1) статтю 10 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
273. „Судовому експерту забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб»;
 
   „Судовому експерту забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб»;
 
274. 2) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
   2) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
275. „Не може залучатися до виконання обов’язків судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта».
 
-108- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може залучатися до виконання обов’язків судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта».
 
Враховано   „Не може залучатися до виконання обов’язків судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта».
 
    -109- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
276. 16. Статтю 4.5 Положення про помічника – консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України „Про затвердження Положення про помічника – консультанта народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 37, ст. 283; 2004 р., № 23, ст. 320), доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-110- Кармазін Ю.А.
Пункт виключити.
 
Відхилено мінено рубрикацію пунктів. Затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України Верховною Радою України передбачено статтею 34 Закону України „Про статус народного депутата України». Аналіз актів законодавства свідчить про поширеність практики внесення законами змін чи визнання такими, що втратили чинність, окремих норм Постанов Верховної Ради України.  46. Статтю 4.5 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 37, ст. 283; 2004 р., № 23, ст. 320), доповнити частиною третьою такого змісту:
 
    -111- Бевз В.А.
Слова „Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України» замінити словами і цифрами „від 13 травня 1995 року № 379/95-ВР».
 
Враховано    
    -112- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Пункт виключити.
 
Відхилено ив. позицію 278.   
277. „3. Помічник – консультант народного депутата України, якого притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання керівником Апарату Верховної Ради України копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
   „3. Помічник-консультант народного депутата України, якого притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання керівником Апарату Верховної Ради України копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
278. 17. Статтю 16 Закону України „Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272) доповнити частинами такого змісту:
 
-113- Бевз В.А.
Після слова „частинами» доповнити словами „третьою – шостою».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  11. Статтю 16 Закону України „Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272) доповнити частинами третьою – шостою такого змісту:
 
279. „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-114- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань проведення спеціальної перевірки і носить редакційний характер.  „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
280. Особи, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом».
 
-115- Бевз В.А.
Слова „за місцем майбутньої служби» замінити словами „до органу, який здійснює призначення», а слова „в порядку, встановленому законом» – словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано   Особи, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, до призначення на відповідну посаду подають до органу, який здійснює призначення декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».

Судді Конституційного Суду України зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
Відомості, зазначені у цій декларації, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування у „Віснику Конституцій-ного Суду України».
 
    -116- Бевз В.А.
Доповнити частиною такого змісту:
„Судді Конституційного Суду України зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
Відомості, зазначені у цій декларації, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування у „Віснику Конституцій-ного Суду України».
 
Враховано    
    -117- Кармазін Ю.А.
Частину виключити.
 
Відхилено Оскільки 2 пропозицію у позиції 281.   
    -118- Гордієнко С.В.
Пункт викласти у такій редакції:
„17. У Законі України „Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272):
1) статтю 16 доповнити частинами такого змісту:
„Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
Особи, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом»;
2) частину першу статті 23 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
„6) набрання законної сили судового рішення про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення».
 
Відхилено Оскільки пункт 1 пропозиції повторює редакцію законопроекту, а пункт 2 не відповідає положенням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України (не розглянуто у першому читанні).   
281. 18. У Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2005 р., № 9, ст. 172; 2009 р., № 6, ст. 19, № 19, ст. 260; 2010 р., № 37, ст. 496):
 
-119- Бевз В.А.
Слова і цифри „2005 р., № 9, ст. 172; 2009 р., № 6, ст. 19, № 19, ст. 260; 2010 р., № 37, ст. 496» замінити словами і цифрами „2009 р., № 19, ст. 260».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  12. У Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260):
 
282. 1) у частині четвертій статті 12 слова „ (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток» замінити словами „іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю»;
 
-120- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльно-сті, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю» замінити словами „ (крім роботи на виборних посадах в об’єднаннях громадян), іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, одержувати прибуток внаслідок володіння підприємством, акціями або іншими корпоративними правами від підприємства, що знаходиться на території відповідного села, селища, міста, або у якого здійснюється закупівля товарів чи послуг внаслідок рішень відповідних органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено скільки відповідно до прийнятого Верховною Радою України 22 березня 2012 року Закону України „Про громадські організації» (реєстр. № законопроекту 7262-1) Закон України „Про об’єднання громадян» визнається таки, що втрачає чинність. Редакційно уточнено.  1) у частині четвертій статті 12 слова „ (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток» замінити словами „займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю»;
 
283. 2) у частині другій статті 50 слова „ (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом» замінити словами «, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю»;
 
-121- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю» замінити словами „ (крім роботи на виборних посадах в об’єднаннях громадян), займатися іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, одержувати прибуток внаслідок володіння підприємством, акціями або іншими корпоративними правами від підприємства, що знаходиться на території відповідного села, селища, міста, або у якого здійснюється закупівля товарів чи послуг внаслідок рішень відповідних органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено Див. позицію 284.  2) у частині другій статті 50 слова „ (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом» замінити словами „займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю»;
3) у статті 55:
у частині третій слова „ (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток» замінити словами „займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю»;
 
    -122- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Доповнити пункт підпунктом такого змісту:
„3) у статті 55:
у частині третій слова „ (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток» замінити словами „ (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), у тому числі на громадських засадах (крім роботи на виборних посадах в об’єднаннях громадян), або підприємницькою діяльністю, одержувати прибуток внаслідок володіння підприємством, акціями або іншими корпоративними правами від підприємства, що знаходиться на території відповідної району, області, або у якого здійснюється закупівля товарів чи послуг внаслідок рішень відповідних органів місцевого самоврядування».
Змінити рубрикацію підпунктів.
 
Враховано частково . Редакційно уточнено.   
284. 3) частину п’яту статті 55 і частину четверту статті 56 доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
-123- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„частину п’яту доповнити абзацом четвертим такого змісту».
 
Враховано   частину п’яту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
285. „3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
-124- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „кримінальної або» виключити.
 
Враховано   „3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення»;
4) у частині четвертій статті 56:
в абзаці першому слова „можуть бути також достроково припинені» замінити словами „також вважаються достроково припиненими»;
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
„3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
    -125- Бевз В.А.
Доповнити підпунктом такого змісту:
„4) у частині четвертій статті 56:
в абзаці першому слова „можуть бути також достроково припинені» замінити словами „також вважаються достроково припиненими»;
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
„3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
Враховано    
286. 4) у пункті 3 частини першої статті 79 слова „обвинувальним вироком щодо нього» замінити словами „рішенням суду про притягнення його до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення».
 
-126- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Підпункт викласти у такій редакції:
„4) частину першу статті 79 після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
„3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.  5) частину першу статті 79 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
„3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення».
 
    -127- Омельченко О.О.
Підпункт виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 22 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
287. 19. У Законі України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99):
 
   13. У Законі України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99):
 
288. 1) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
289. „Стаття 5. Вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого та призначення на посаду Уповноваженого
 
   „Стаття 5. Вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого та призначення на посаду Уповноваженого
 
290. Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.
 
   Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.
 
291. Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п’яти років проживає в Україні.
 
   Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п’яти років проживає в Україні.
 
292. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади Уповноваженого, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-128- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посади Уповноваженого, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань проведення спеціальної перевірки і носить редакційний характер.  Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади Уповноваженого, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
293. Особи, які претендують на зайняття посади Уповноваженого, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом.
 
-129- Бевз В.А.
Слова „за місцем майбутньої служби» замінити словами „до органу, який здійснює призначення», а слова „в порядку, встановленому законом» – словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано   Особи, які претендують на зайняття посади Уповноваженого, до призначення на відповідну посаду подають до органу, який здійснює призначення декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
    -130- Кармазін Ю.А.
Частину виключити.
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань проведення спеціальної перевірки і носить редакційний характер.   
294. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на відповідний комітет Верховної Ради України.
 
-131- Кармазін Ю.А.
Частину виключити.
 
Враховано      
295. Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка засуджувалася за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
-132- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
    -133- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -134- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
296. Уповноважений призначається строком на п’ять років, який починається з дня складення ним присяги на сесії Верховної Ради України.
 
-135- Бевз В.А.
Слово „сесії» замінити словами „пленарному засіданні».
 
Враховано   Уповноважений призначається строком на п’ять років, який починається з дня складення ним присяги на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
297. На Уповноваженого поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   На Уповноваженого поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
298. 2) друге речення частини першої статті 6 після слів „комітет Верховної Ради України» доповнити словами «за результатами спеціальної перевірки, передбаченої статтею 5 цього Закону».
 
   2) друге речення частини першої статті 6 після слів „комітет Верховної Ради України» доповнити словами „за результатами спеціальної перевірки, передбаченої статтею 5 цього Закону».
 
299. 20. У Законі України „Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146; 2010 р., № 26, ст. 272, № 41–45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
   14. У Законі України „Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146; 2010 р., № 26, ст. 272, №№ 41–45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
300. 1) статтю 19 доповнити частиною такого змісту:
 
-136- Бевз В.А.
Після слова „частиною» доповнити словом „четвертою».
 
Враховано   1) статтю 19 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
301. „На членів Вищої ради юстиції поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-137- Бевз В.А.
Слова „обмеження та вимоги» замінити словами „вимоги та обмеження».
 
Враховано   „На членів Вищої ради юстиції поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
302. 2) пункт 6 частини другої статті 29 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 6 частини другої статті 29 викласти в такій редакції:
 
303. „6) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-138- Бевз В.А.
Слова „формою, встановленою» замінити словами „минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано редакційно уточнено.  „6) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
304. 3) абзац третій частини другої статті 32 викласти в такій редакції:
 
   3) абзац третій частини другої статті 32 викласти в такій редакції:
 
305. „недотримання суддею вимог та обмежень, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „недотримання суддею вимог та обмежень, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
306. 21. У Законі України „Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236):
 
-139- Бевз В.А.
Доповнити абзац словами і цифрами «2003 р., № 27, ст. 209; 2005 р., № 5, ст. 116; 2006 р., № 51, ст. 519; 2008 р., №№ 5–8, ст. 78; 2009 р., № 10–11, ст. 137».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  15. У Законі України „Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2003 р., № 27, ст. 209; 2005 р., № 5, ст. 116; 2006 р., № 51, ст. 519; 2008 р., №№ 5–8, ст. 78; 2009 р., № 10–11, ст. 137):
 
307. 1) у статті 16:
 
   1) у статті 16:
 
308. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
309. „Не може бути прийнятий на службу в Управління державної охорони України громадянин, який раніше засуджувався за вчинення умисного злочину, за винятком реабілітованого, або на якого протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, і якому відповідно до вимог законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці»;
 
-140- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнятий на службу в Управління державної охорони України громадянин, який має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованого, або на якого протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або якому відповідно до вимог законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці».
 
Враховано   „Не може бути прийнятий на службу в Управління державної охорони України громадянин, який має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованого, або на якого протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або якому відповідно до вимог законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці»;
 
    -141- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнятий на службу в Управління державної охорони України особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -142- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
310. доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:
 
-143- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„після частини третьої доповнити п’ятьма новими частинами такого змісту».
 
Враховано   після частини третьої доповнити п’ятьма новими частинами такого змісту:
 
311. „Стосовно осіб, які претендують на службу в Управлінні державної охорони України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-144- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на службу в Управлінні державної охорони України, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань проведення спеціальної перевірки і носить редакційний характер.  „Стосовно осіб, які претендують на службу в Управлінні державної охорони України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
312. Особи, які претендують на службу в Управлінні державної охорони України, подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб.
 
-145- Кармазін Ю.А.
Частину виключити.
 
Відхилено Оскільки 2 пропозицію у позиції 313.  Особи, які претендують на службу в Управлінні державної охорони України, подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб.
 
    -146- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
313. Військовослужбовці Управління державної охорони України подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-147- Бевз В.А.
Слово „подають» замінити словами „зобов’язані подавати», а слова „в порядкувстановленому» – словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   Військовослужбовці Управління державної охорони України зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
314. На військовослужбовців Управління державної охорони України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-148- Бевз В.А.
Слова „обмеження та вимоги» замінити словами „вимоги та обмеження».
 
Враховано   На військовослужбовців Управління державної охорони України поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
315. Військовослужбовці Управління державної охорони України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину з призначенням покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, або за вчинення адміністративного корупційного правопорушення підлягають звільненню із служби».
 
   Військовослужбовці Управління державної охорони України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину з призначенням покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення права обіймати певні посади чи позбавлення військового звання або за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби».
 
316. У зв’язку з цим частини четверту-дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою-чотирнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту –дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою – чотирнадцятою;
 
317. 2) доповнити Закон статтями 16-1 і 16-2 такого змісту:
 
-149- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   2) доповнити статтями 16-1 і 16-2 такого змісту:
 
    -150- Кармазін Ю.А.
Цифри „16-1» виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
318. „Стаття 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
319. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовець Управління державної охорони України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовець Управління державної охорони України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
320. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
321. Стаття 16-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
   Стаття 16-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
322. Військовослужбовці Управління державної охорони України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
-151- Кармазін Ю.А.
Текст статті викласти у такій редакції:
„Обмеження щодо роботи близьких осіб встановлюється відповідно до статті 9 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» щодо порядку і шляхів врегулювання конфлікту інтересів.  Військовослужбовці Управління державної охорони України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
323. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або із служби.
 
-152- Бевз В.А.
Слово „моменту» замінити словом „дня», а останнє речення викласти окремою частиною.
 
Враховано   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або із служби.
 
324. Військовослужбовцям Управління державної охорони України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
   Військовослужбовцям Управління державної охорони України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
325. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
326. 22. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України „Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22–23, ст. 194; 2005 р., № 3, ст. 76):
 
   16. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України „Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22–23, ст. 194; 2005 р., № 3, ст. 76):
 
327. 1) статтю 59 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) статтю 59 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
328. „негайно доповідати старшому командиру (начальнику) про злочин, корупційне правопорушення, вчинене підлеглим військовослужбовцем, а командир (начальник) військової частини (установи) – негайно повідомляти про це військовому прокурору, а в разі вчинення злочину чи корупційного правопорушення військовослужбовцем Збройних Сил України – начальнику відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України з одночасним надсиланням йому відповідних матеріалів для вивчення та прийняття рішення в порядку, визначеному законом».
 
-153- Бевз В.А.
Слово „надсиланням» замінити словом „направленням».
 
Враховано   „негайно доповідати старшому командиру (начальнику) про злочин, корупційне правопорушення, вчинене підлеглим військовослужбовцем, а командир (начальник) військової частини (установи) – негайно повідомляти про це військовому прокурору, а в разі вчинення злочину чи корупційного правопорушення військовослужбовцем Збройних Сил України – начальнику відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України з одночасним направленням йому відповідних матеріалів для вивчення та прийняття рішення в порядку, визначеному законом».
 
329. У зв’язку з цим абзаци третій–двадцять другий вважати відповідно абзацами четвертим–двадцять третім;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій – двадцять другий вважати відповідно абзацами четвертим – двадцять третім;
 
330. 2) в абзаці вісімнадцятому статті 67 слово „діяння» замінити словом „правопорушення».
 
   2) в абзаці вісімнадцятому статті 67 слово „діяння» замінити словом „правопорушення».
 
331. 23. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22–23, ст. 197; 2005 р., № 3, ст. 76):
 
-154- Бевз В.А.
Слова і цифри „2005 р., № 3, ст. 76» замінити словами і цифрами „2001 р., № 9, ст. 38; 2002 р., № 2, ст. 6; 2003 р., № 27, ст. 209; 2005 р., № 3, ст. 76; 2009 р., № 41, ст. 600; 2010 р., № 19, ст. 151».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  17. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22–23, ст. 197; 2001 р., № 9, ст. 38; 2002 р., № 2, ст. 6; 2003 р., № 27, ст. 209; 2005 р., № 3, ст. 76; 2009 р., № 41, ст. 600; 2010 р., № 19, ст. 151):
 
332. 1) частину другу статті 45 викласти в такій редакції:
 
   1) частину другу статті 45 викласти в такій редакції:
 
333. „За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, а у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення - також адміністративну відповідальність»;
 
   „За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, а у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, – також адміністративну відповідальність»;
 
334. 2) статтю 84 доповнити частиною такого змісту:
 
-155- Бевз В.А.
Після слова „частиною» доповнити словом „другою».
 
Враховано   2) статтю 84 доповнити частиною другою такого змісту:
 
335. „У кожному випадку вчинення корупційного правопорушення або невиконання військовими посадовими особами вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» з метою виявлення причин та умов, що сприяли його вчиненню, службове розслідування призначається командиром самостійно або проводиться за його рішенням за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції»;
 
   „У кожному випадку вчинення корупційного правопорушення або невиконання військовими посадовими особами вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» з метою виявлення причин та умов, що сприяли його вчиненню, службове розслідування призначається командиром самостійно або проводиться за його рішенням за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції»;
 
336. 3) статтю 85 доповнити частинами такого змісту:
 
-156- Бевз В.А.
Після слова „частинами» доповнити словами „п’ятою і шостою».
 
Враховано   3) статтю 85 доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
337. „Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки адміністративного корупційного правопорушення, чи одержано інформацію про вчинення такого правопорушення військовослужбовцем, командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення військовому прокуророві та спеціально уповноваженому суб’єктові у сфері протидії корупції.
 
   „Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки адміністративного корупційного правопорушення, чи одержано інформацію про вчинення такого правопорушення військовослужбовцем, командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення військовому прокуророві та спеціально уповноваженому суб’єктові у сфері протидії корупції.
 
338. У разі коли ознаки адміністративного корупційного правопорушення встановлено під час проведення службового розслідування щодо військовослужбовця Збройних Сил України чи одержано інформацію про вчинення ним такого правопорушення, командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення військовому прокуророві та начальникові відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України»;
 
-157- Бевз В.А.
Слово „коли» замінити словом „якщо».
 
Враховано   У разі якщо ознаки адміністративного корупційного правопорушення встановлено під час проведення службового розслідування щодо військовослужбовця Збройних Сил України чи одержано інформацію про вчинення ним такого правопорушення, командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення військовому прокуророві та начальникові відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України»;
 
339. 4) доповнити Закон статтями 87-1 та 91-1 такого змісту:
 
-158- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   4) доповнити статтями 87-1 та 91-1 такого змісту:
 
340. „87-1. Військовослужбовець, який повідомив про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим військовослужбовцем, не може бути звільнений з посади або із служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
   „87-1. Військовослужбовець, який повідомив про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим військовослужбовцем, не може бути звільнений з посади або із служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
341. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності військовослужбовця із зазначених мотивів може бути оскаржено в установленому законом порядку»;
 
-159- Бевз В.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності військовослужбовця оскаржується в установленому законом порядку».
 
Враховано   Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності військовослужбовця оскаржується в установленому законом порядку»;
 
342. „91-1.- Військовослужбовець, щодо якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом. Військовослужбовець, щодо якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом».
 
   „91-1.- Військовослужбовець, щодо якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень у порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом. Військовослужбовець, щодо якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом».
 
343. 24. У Законі України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42–43, ст. 378; 2002 р., № 33, ст. 235; 2003 р., № 28, ст. 210; 2004 р., № 6, ст. 38; 2006 р., № 1, ст. 18, № 8, ст. 88):
 
-160- Бевз В.А.
Слова і цифри „2002 р., № 33, ст. 235; 2003 р., № 28, ст. 210; 2004 р., № 6, ст. 38; 2006 р., № 1, ст. 18, № 8, ст. 88» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  18. У Законі України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42–43, ст. 378 із наступними змінами):
 
344. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
345. в абзаці двадцять третьому слова „Для цілей цього Закону заінтересованими особами стосовно керуючого санацією чи кредиторів визначаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника» виключити;
 
-161- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„останнє речення абзацу двадцять третього виключити».
 
Враховано   останнє речення абзацу двадцять третього виключити;
 
346. доповнити статтю новим абзацом такого змісту:
 
-162- Бевз В.А.
Слова „статтю новим» виключити.
 
Враховано   доповнити абзацом такого змісту:
 
347. „заінтересовані особи стосовно арбітражного керуючого - юридична особа, утворена за участю арбітражного керуючого, подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки з арбітражним керуючим»;
 
   „заінтересовані особи стосовно арбітражного керуючого – юридична особа, утворена за участю арбітражного керуючого, подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки з арбітражним керуючим»;
 
348. 2) у статті 3-1:
 
   2) у статті 3-1:
 
349. частину третю після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину третю після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
350. „особи, які мають конфлікт інтересів - особи, у яких виникає суперечність між особистими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого, що можуть вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень арбітражного керуючого».
 
   „особи, які мають конфлікт інтересів, – особи, у яких виникає суперечність між особистими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень арбітражного керуючого».
 
351. У зв’язку з цим абзаци четвертий–шостий вважати відповідно абзацами п’ятим–сьомим;
 
-163- Бевз В.А.
Слово „четвертий» замінити словом „третій», а слово „п’ятим» – словом „четвертим».
 
Враховано   У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим –сьомим;
 
352. частину п’яту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину п’яту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
353. „уживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність конфлікту інтересів».
 
   „уживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність конфлікту інтересів».
 
354. У зв’язку з цим абзаци третій–п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим–шостим;
 
-164- Бевз В.А.
Слово „п’ятий» замінити словом „шостий», а слово „шостим» – словом „сьомим».
 
Враховано   У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим –сьомим;
 
355. доповнити статтю після частини шостої новими частинами сьомою і восьмою такого змісту:
 
-165- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту».
 
Враховано   після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
356. „7. Під час реалізації своїх прав та обов’язків арбітражний керуючий зобов’язаний додержуватися вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв).
 
   „7. Під час реалізації своїх прав та обов’язків арбітражний керуючий зобов’язаний додержуватися вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв).
 
357. 8. Недотримання арбітражним керуючим вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції», а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень є підставою для усунення його від виконання обов’язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу».
 
   8. Недотримання арбітражним керуючим вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції», а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень є підставою для усунення його від виконання обов’язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу».
 
358. У зв’язку з цим частини сьому–п’ятнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою–сімнадцятою.
 
   У зв’язку з цим частини сьому –п’ятнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою – сімнадцятою.
 
359. 25. У Законі України „Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2010 р., № 4, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
-166- –166–
#11138
Слова і цифри „2010 р., № 4, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  19. У Законі України „Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами):
 
360. 1) статтю 5 доповнити частинами такого змісту:
 
-167- Бевз В.А.
Після слова „частинами» доповнити словами „третьою і четвертою».
 
Враховано   1) статтю 5 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
361. „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-168- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „посад в органах місцевого самоврядування» замінити словами „зазначених в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону посад в органах місцевого самоврядування».
 
Враховано   „Стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону посад в органах місцевого самоврядування за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
362. Особи, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб»;
 
-169- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Особи, зазначені в частині третій цієї статті, подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб»;
 
    -170- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
    -171- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування» замінити словами „зазначені в частині третій цієї статті».
 
Враховано редакційно уточнено.   
363. 2) у статті 12:
 
-172- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„2) частини першу і другу статті 12 викласти в такій редакції».
 
Враховано   2) частини першу і другу статті 12 викласти в такій редакції:
 
364. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
365. „На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:
 
   „На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:
 
366. 1) визнані судом недієздатними;
 
   1) визнані судом недієздатними;
 
367. 2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
   2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
368. 3) які на підставі закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;
 
-173- Бевз В.А.
Слова „на підставі закону» замінити словами „за рішенням суду».
 
Враховано   3) які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;
 
369. 4) на яких протягом трьох останніх років накладалися адміністративні стягнення за вчинення адміністративних корупційних правопорушень;
 
-174- Вернидубов І.В.
Пункт викласти у такій редакції:
„4) на яких протягом останнього року накладалися адміністративні стягнення за вчинення корупційних правопорушень».
 
Враховано   4) на яких протягом останнього року накладалися адміністративні стягнення за вчинення корупційних правопорушень;
 
    -175- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
    -176- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „трьох останніх років» замінити словами „останнього року».
 
Враховано    
370. 5) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам»;
 
-177- Бевз В.А.
Слова „або підлеглі» виключити.
 
Враховано   5) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.
 
371. частину другу викласти в такій редакції:
 
-178- Бевз В.А.
Абзац виключити.
 
Враховано      
372. „На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-179- Бевз В.А.
Слова „обмеження та вимоги» замінити словами „вимоги та обмеження».
 
Враховано   На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
    -180- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „вимоги, встановлені» замінити словами „вимоги в обсязі, встановленому».
 
Відхилено Пропозиція носить редакційний характер.   
373. 3) доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту:
 
-181- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   3) доповнити статтею 12-1 такого змісту:
 
    -182- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
374. „Стаття 12-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 12-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
375. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи місцевого самоврядування зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
-183- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частину викласти у такій редакції:
„У разі виникнення конфлікту інтересів протягом часу здійснення повноважень сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищнної, міської ради, глолова, заступник голови обласної, районної ради зобов’язаний негайно доповісти про це відповідній раді та вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів.
У разі виникнення конфлікту інтересів протягом часу перебування на посаді посадова особа місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених в частині першій цієї статті, зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи місцевого самоврядування зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством».
 
Враховано редакційно уточнено.  У разі виникнення конфлікту інтересів протягом строку здійснення повноважень сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови обласної, районної ради зобов’язаний негайно доповісти про це відповідній раді та вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів.
У разі виникнення конфлікту інтересів протягом часу перебування на посаді посадова особа місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи місцевого самоврядування зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
376. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».»;
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
377. 4) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
   4) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
378. „Стаття 13. Фінансовий контроль за доходами та витратами посадових осіб місцевого самоврядування
 
-184- Бевз В.А.
Слова „за доходами та витратами посадових осіб місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано   „Стаття 13. Фінансовий контроль
 
379. Посадові особи місцевого самоврядування щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою та в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-185- Бевз В.А.
Слова „роботи (служби) подають» замінити словами „служби зобов’язані подавати».
 
Враховано   Посадові особи місцевого самоврядування щороку до 1 квітня за місцем служби зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
    -186- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частину викласти у такій редакції:
„Посадова особа місцевого самовряду-вання щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) подає у двох примірниках декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою та в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції». Другий примірник декларації передається до органу державної податкової служби, в якому посадова особа місцевого самоврядування перебуває на обліку як платник податків».
 
Відхилено Пропозиція не відповідає вимогам статті 12 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» і носить редакційний характер.   
380. 5) статтю 20 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
„Посадові особи місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом місцевого самоврядування копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
-187- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Підпункт викласти у такій редакції:
„5) статтю 20 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
„Посадові особи місцевого самоврядування, зазначені в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у триденний строк з дня отримання відповідним органом місцевого самоврядування копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених в частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами
четвертою і п’ятою».
 
Враховано редакційно уточнено.  5) статтю 20 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
„Посадові особи місцевого самоврядування, зазначені в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у триденний строк з дня отримання відповідним органом місцевого самоврядування копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами
четвертою і п’ятою.
 
381. 26. Статтю 25 Закону України „Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2011 р., № 23, ст. 160) викласти в такій редакції:
 
   20. Статтю 25 Закону України „Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2011 р., № 23, ст. 160) викласти в такій редакції:
 
382. „Стаття 25. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру народного депутата України
 
   „Стаття 25. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру народного депутата України
 
383. Народний депутат України зобов’язаний під час оформлення на роботу у Верховну Раду України, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-188- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи під час прийняття на роботу у Верховну Раду України народного депутата України регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Народний депутат України зобов’язаний під час оформлення на роботу у Верховну Раду України, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
    -189- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частину викласти у такій редакції:
„Народний депутат України зобов’язаний під час оформлення на роботу у Верховну Раду України подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Народний депутат України зобов’язаний щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня подавати за місцем роботи у двох примірниках декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Другий примірник декларації передається до органу державної податкової служби, в якому народний депутат України перебуває на обліку як платник податків.
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру подається за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція не відповідає вимогам статті 12 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» і носить редакційний характер.   
    -190- Гордієнко С.В.
Пункт викласти у такій редакції:
„Особа з числа колишніх народних депутатів, яка працює, або яку обрано на посаду, віднесену до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, у разі притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією частиною та пов’язаної зі статусом народного депутата України, а також інших видів пенсій, передбачених спеціальними законами. В таких випадках пенсія колишньому народному депутату призначається на загальних підставах»;
частину сімнадцяту після слів „звужені іншими законодавчими актами» доповнити словами „окрім законів з питань запобігання і протидії корупції»;
2) статтю 25 викласти в такій редакції:
„Стаття 25. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру народного депутата України
Народний депутат України зобов’язаний під час оформлення на роботу у Верховну Раду України, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою та у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція не відповідає положенням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України (внесення змін до статті 20 не розглянуто у першому читанні).   
384. 27. У статті 6 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251):
 
   21. У статті 6 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251):
 
385. 1) частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
386. „Оцінювачем не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення корисливого злочину або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
-191- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Оцінювачем не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   „Оцінювачем не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення»;
 
    -192- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
387. 2) доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-193- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„2) доповнити частиною четвертою такого змісту».
 
Враховано   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
388. „Оцінювачу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб».
 
   „Оцінювачу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб».
 
389. 28. У Законі України „Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; 2011 р., № 31, ст. 296):
 
   22. У Законі України „Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29 із наступними змінами):
 
390. 1) статтю 9 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:
 
-194- Бевз В.А.
Після слова „доповнити» доповнити словом „двома».
 
Враховано   1) статтю 9 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
391. „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в системі органів дипломатичної служби, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у системі органів дипломатичної служби, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
392. Особи, які претендують на зайняття посад в системі органів дипломатичної служби, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб».
 
-195- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в системі органів дипломатичної служби, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Особи, які претендують на зайняття посад у системі органів дипломатичної служби, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб».
 
    -196- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
393. У зв’язку з цим частини третю–шосту вважати відповідно частинами п’ятою–восьмою;
 
   У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами п’ятою –восьмою;
 
394. 2) у статті 28:
 
   2) у статті 28:
 
395. перше речення частини другої після слів „тривалості службового розслідування» доповнити словами „крім випадків, визначених частинами четвертою і п’ятою цієї статті»;
 
-197- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„перше речення частини другої доповнити словами „крім випадків, визначених частинами четвертою і п’ятою цієї статті».
 
Враховано   перше речення частини другої доповнити словами „крім випадків, визначених частинами четвертою і п’ятою цієї статті»;
 
396. частину третю після слів „виконання повноважень за посадою» доповнити словами „крім випадків, передбачених частинами четвертою і п’ятою цієї статті»;
 
   частину третю після слів „виконання повноважень за посадою» доповнити словами „крім випадків, передбачених частинами четвертою і п’ятою цієї статті»;
 
397. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
-198- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту».
 
Враховано   доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
398. „Працівник дипломатичної служби, щодо якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання службових повноважень за посадою в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
   „Працівник дипломатичної служби, щодо якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання службових повноважень за посадою в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
399. Працівник дипломатичної служби, щодо якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень керівником відповідного органу дипломатичної служби до закінчення розгляду справи судом»;
 
   Працівник дипломатичної служби, щодо якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень керівником відповідного органу дипломатичної служби до закінчення розгляду справи судом»;
 
400. 3) статтю 31 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 31 викласти в такій редакції:
 
401. „Стаття 31. Обмеження, пов’язані з перебуванням на дипломатичній службі
 
   „Стаття 31. Обмеження, пов’язані з перебуванням на дипломатичній службі
 
402. На працівників дипломатичної служби поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції». Працівники дипломатичної служби не можуть брати участі у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності органів державної влади або порушують правила безпеки під час перебування у довготерміновому відрядженні»;
 
-199- Бевз В.А.
Слова „обмеження та вимоги» замінити словами „вимоги та обмеження».
 
Враховано   На працівників дипломатичної служби поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції». Працівники дипломатичної служби не можуть брати участі у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності органів державної влади або порушують правила безпеки, під час перебування у довготерміновому відрядженні»;
 
403. 4) доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
-200- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».  4) доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
404. „Стаття 31-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 31-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
405. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник дипломатичної служби зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник дипломатичної служби зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
406. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
407. 5) статтю 32 викласти в такій редакції:
 
   5) статтю 32 викласти в такій редакції:
 
408. „Стаття 32. Декларування доходів працівників дипломатичної служби
 
-201- Бевз В.А.
Статтю викласти в такій редакції:
„Стаття 32. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру працівників дипломатичної служби
Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру працівників дипломатичної служби та осіб, які претендують на зайняття посади дипломатичного працівника або адміністративно-технічного працівника, здійснюється за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Враховано   „Стаття 32. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру працівників дипломатичної служби
 
409. Декларування доходів та витрат працівників дипломатичної служби та осіб, що претендують на зайняття посади дипломатичного працівника або адміністративно-технічного працівника, здійснюється відповідно до Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру працівників дипломатичної служби та осіб, які претендують на зайняття посади дипломатичного працівника або адміністративно-технічного працівника, здійснюється за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
410. 29. У Законі України „Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225; 2005 р., № 3, ст. 76; 2010 р., № 19, ст. 151):
 
-202- Бевз В.А.
Слова і цифри „2010 р., № 19, ст. 151» виключити.
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  23. У Законі України „Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225; 2005 р., № 3, ст. 76):
 
411. 1) статтю 1 після слів „працівників Збройних Сил України» доповнити словами „для виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, вчинених військовими посадовими особами Збройних Сил України»;
 
   1) статтю 1 після слів „працівників Збройних Сил України» доповнити словами „для виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, вчинених військовими посадовими особами Збройних Сил України»;
 
412. 2) частину першу статті 3 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) частину першу статті 3 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
413. „здійснення в межах своєї компетенції заходів щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень».
 
   „здійснення в межах своєї компетенції заходів щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень».
 
414. У зв’язку з цим абзаци шостий-дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-тринадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци шостий –дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – тринадцятим;
 
415. 3) пункт 2 частини п’ятої статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
 
-203- Бевз В.А.
Після слова „абзацом» доповнити словом „сьомим».
 
Враховано   3) пункт 2 частини п’ятої статті 5 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
416. „спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією;
 
   „спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією;
 
417. 4) статтю 7 доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
   4) статтю 7 доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
418. „17-1) проводити в межах компетенції спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття військових посад у Збройних Силах України, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків»;
 
   „17-1) проводити в межах компетенції спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття військових посад у Збройних Силах України, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків»;
 
419. 5) статтю 8 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
   5) статтю 8 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
420. „5-1) інформувати громадськість про вжиті заходи до запобігання та протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень».
 
   „5-1) інформувати громадськість про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень».
 
421. 30. У Законі України „Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2004 р., № 22, ст. 316; 2007 р., № 13, ст. 134):
 
-204- Бевз В.А.
Слова і цифри „2007 р., № 13, ст. 134» виключити.
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  24. У Законі України „Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2004 р., № 22, ст. 316):
 
422. 1) пункт 7 частини першої статті 5 після слів „до позбавлення волі» доповнити словами „або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
-205- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „до відповідальності» замінити словами „до кримінальної відповідальності».
 
Відхилено Оскільки по суті не змінює чинну редакцію.  1) пункт 7 частини першої статті 5 після слів „до позбавлення волі» доповнити словами „або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
423. 2) статтю 8 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   2) статтю 8 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
424. „3. На депутатів місцевих рад поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-206- Бевз В.А.
Слова „обмеження та вимоги» замінити словами „вимоги та обмеження».
 
Враховано   „3. На депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
    -207- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „вимоги встановлені» замінити словами „в обсязі, встановленому».
 
Відхилено ропозиція носить редакційний характер.   
425. 31. У Законі України „Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2007 р., № 33, ст. 442):
 
-208- Бевз В.А.
Слова і цифри „2007 р., № 33, ст. 442» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  25. У Законі України „Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):
 
426. 1) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
427. „Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України
 
   „Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України
 
428. До особового складу Державної прикордонної служби України входять військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України.
 
   До особового складу Державної прикордонної служби України входять військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України.
 
429. Стосовно осіб, які претендують на службу в Державній прикордонній службі України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Стосовно осіб, які претендують на службу в Державній прикордонній службі України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
430. Особи, які претендують на службу в Державній прикордонній службі України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб.
 
-209- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на службу в Державній прикордонній службі України, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Особи, які претендують на службу в Державній прикордонній службі України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб.
 
    -210- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
431. На службу в Державній прикордонній службі України не може бути прийнята особа, яка засуджувалася за вчинення умисного злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
-211- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„На службу в Державній прикордонній службі України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   На службу в Державній прикордонній службі України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
    -212- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнятий на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -213- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
432. Комплектування Державної прикордонної служби України військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюються на підставі Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу». Уповноважені посадові особи Державної прикордонної служби України попередньо вивчають склад призовників та здійснюють їх добір у військових комісаріатах.
 
   Комплектування Державної прикордонної служби України військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюються на підставі Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу». Уповноважені посадові особи Державної прикордонної служби України попередньо вивчають склад призовників та здійснюють їх добір у військових комісаріатах.
 
433. Трудові відносини працівників Державної прикордонної служби України регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). Перелік посад працівників Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, визначається Головою Державної прикордонної служби України.
 
   Трудові відносини працівників Державної прикордонної служби України регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). Перелік посад працівників Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, визначається Головою Державної прикордонної служби України.
 
434. На військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, Державної прикордонної служби України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-214- Бевз В.А.
Слова „обмеження та вимоги» замінити словами „вимоги та обмеження».
 
Враховано   На військовослужбовців Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців строкової служби, поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
435. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, Державної прикордонної служби України подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-215- Бевз В.А.
Слово „подають» замінити словами „зобов’язані подавати», а слова „в порядку, встановленому» – словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців строкової служби, зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
436. Посадові особи Державної прикордонної служби України (крім військововслужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються з роботи у триденний строк з дня одержання органом Державної прикордонної служби України копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби»;
 
   Посадові особи Державної прикордонної служби України (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються з роботи у триденний строк з дня одержання органом Державної прикордонної служби України копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби»;
 
437. 2) доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:
 
-216- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   2) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
 
    -217- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
438. „Стаття 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
439. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовці Державної прикордонної служби України зобов’язані негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовці Державної прикордонної служби України зобов’язані негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
440. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
441. 32. В абзаці шістдесят сьомому частини другої статті 8 Закону України „Про основи національної безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351) слова „боротьби з корупцією» замінити словами «запобігання і протидії корупції».
 
-218- Бевз В.А.
Пункт викласти у такій редакції:
„32. Абзац шістдесят сьомий частини другої статті 8 Закону України „Про основи національної безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351) викласти в такій редакції:
„активне залучення засобів масової інформації до запобігання і протидії корупції, зловживанням службовим становищем, іншим явищам, які загрожують національній безпеці України».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  26. Абзац шістдесят сьомий частини другої статті 8 Закону України „Про основи національної безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2010 р., № 40, ст. 527) викласти в такій редакції:
„активне залучення засобів масової інформації до запобігання і протидії корупції, зловживанням службовим становищем, іншим явищам, які загрожують національній безпеці України».
 
    -219- Бевз В.А.
Після цифр „351» доповнити словами і цифрами „2010 р., № 40, ст. 527».
 
Враховано    
442. 33. Статтю 5 Закону України „Про Державну спеціальну службу транспорту» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269; 2006 р., № 26, ст. 215) викласти в такій редакції:
 
   27. Статтю 5 Закону України „Про Державну спеціальну службу транспорту» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269; 2006 р., № 26, ст. 215) викласти в такій редакції:
 
443. „Стаття 5. Комплектування особового складу Державної спеціальної служби транспорту
 
   „Стаття 5. Комплектування особового складу Державної спеціальної служби транспорту
 
444. До особового складу Державної спеціальної служби транспорту входять працівники і військовослужбовці.
 
   До особового складу Державної спеціальної служби транспорту входять працівники і військовослужбовці.
 
445. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Державній спеціальній службі транспорту, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Державній спеціальній службі транспорту, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
446. Особи, які претендують на зайняття посад в Державній спеціальній службі транспорту, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб.
 
-220- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в Державній спеціальній службі транспорту, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Особи, які претендують на зайняття посад в Державній спеціальній службі транспорту, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб.
 
    -221- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
447. Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту комплектуються на добровільній основі за контрактом та кадровим складом, а також за призовом.
 
   Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту комплектуються на добровільній основі за контрактом та кадровим складом, а також за призовом.
 
448. Перелік посад, які підлягають заміщенню працівниками і військовослужбовцями, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.
 
   Перелік посад, які підлягають заміщенню працівниками і військовослужбовцями, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.
 
449. Відносини, пов’язані з прийняттям громадян на роботу, виконанням ними службових обов’язків, звільненням з роботи у Державній спеціальній службі транспорту, регулюються законодавством України.
 
   Відносини, пов’язані з прийняттям громадян на роботу, виконанням ними службових обов’язків, звільненням з роботи у Державній спеціальній службі транспорту, регулюються законодавством України.
 
450. Порядок проходження служби військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту, присвоєння і позбавлення військових звань визначаються Положенням, яке подається центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури і затверджується Указом Президента України. Встановлення форми одягу і знаків розрізнення визначається Положенням, розробленим центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури і затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проходження служби військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту, присвоєння і позбавлення військових звань визначаються Положенням, яке подається центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури і затверджується Указом Президента України. Встановлення форми одягу і знаків розрізнення визначається Положенням, розробленим центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури і затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
451. На військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту поширюється дія військових статутів Збройних Сил України.
 
   На військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту поширюється дія військових статутів Збройних Сил України.
 
452. У мирний час особовий склад Державної спеціальної служби транспорту (крім підрозділів охорони) не має права носити зброю.
 
   У мирний час особовий склад Державної спеціальної служби транспорту (крім підрозділів охорони) не має права носити зброю.
 
453. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
   Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
454. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини десятої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
-222- Бевз В.А.
Слово „моменту» замінити словом „дня».
 
Враховано   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини десятої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
455. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
   У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
456. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-223- Бевз В.А.
Слово „подають» замінити словами „зобов’язані подавати», а слова „в порядку, встановленому» – словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
457. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються з роботи у триденний строк з дня одержання органом Державної спеціальної служби транспорту копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби.
 
   Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються з роботи у триденний строк з дня одержання органом Державної спеціальної служби транспорту копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби.
 
458. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту, щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягають відстороненню від виконання повноважень в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
   Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту, щодо яких винесено постанову про притягнення їх як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягають відстороненню від виконання повноважень у порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
459. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту, щодо яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, можуть бути відсторонені керівником відповідного органу, загону, підрозділу, підприємства чи установи Державної спеціальної служби транспорту від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
   Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту, щодо яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, можуть бути відсторонені керівником відповідного органу, загону, підрозділу, підприємства чи установи Державної спеціальної служби транспорту від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
460. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту, які повідомили про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншими посадовими особами, не можуть бути звільнені із служби чи змушені до звільнення або притягнуті до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
   Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту, які повідомили про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншими посадовими особами, не можуть бути звільнені із служби чи змушені до звільнення або притягнуті до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
461. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Державної спеціальної служби транспорту із зазначених мотивів може бути оскаржене в установленому законом порядку.
 
-224- Бевз В.А.
Частину викласти в такій редакції:
„Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку».
 
Враховано   Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку.
 
462. На військовослужбовців та інших посадових осіб Державної спеціальної служби транспорту поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   На військовослужбовців та інших посадових осіб Державної спеціальної служби транспорту поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
463. Примітка. Термін „безпосереднє підпорядкування» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Термін „безпосереднє підпорядкування» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
464. 34. У Законі України „Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448):
 
-225- Бевз В.А.
Після цифр „448» доповнити словами і цифрами
„із змінами, внесеними Законом України від 17 листопада 2011 року № 4061-VІ».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  29. У Законі України „Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; із змінами, внесеними Законом України від 17 листопада 2011 року № 4061-VІ):
 
465. 1) у статті 7:
 
   1) у статті 7:
 
466. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
467. „2. Не може бути призначений до складу Комісії громадянин України, який має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, чи на якого протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційних правопорушень, або який визнаний у встановленому порядку недієздатним чи обмежено дієздатним»;
 
-226- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„2. Не може бути призначений до складу Комісії громадянин України, який має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, чи на якого протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційних правопорушень, або який визнаний у встановленому порядку недієздатним чи обмежено дієздатним».
 
Враховано   „2. Не може бути призначений до складу Комісії громадянин України, який має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, чи на якого протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційних правопорушень, або який визнаний у встановленому порядку недієздатним чи обмежено дієздатним»;
 
    -227- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
    -228- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „трьох останніх років» замінити словами „останнього року».
 
Враховано    
468. доповнити статтю частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
-229- Бевз В.А.
Слово „статтю» виключити.
 
Враховано   доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
469. „6. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади члена Комісії, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „6. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади члена Комісії, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
470. 7. Особи, які претендують на зайняття посади члена Комісії, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб»;
 
-230- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посади члена Комісії, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  7. Особи, які претендують на зайняття посади члена Комісії, до призначення на відповідну посаду подають до органу, який вносить пропозиції щодо їх призначення, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити органу, який вносить пропозиції щодо їх призначення, про близьких їм осіб, які є членами Комісії або працють у Секретаріаті Комісії, Службі розпорядника Державного реєстру виборців»;
 
    -231- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
    -232- Гуменюк І.М.
Слова „за місцем майбутньої служби» замінити словами „Президенту україни».
 
Відхилено Оскільки не відповідає положенням Конституції України щодо повноважень Президента України.   
    -233- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частину викласти у такій редакції:
„7. Особи, які претендують на зайняття посади члена Комісії, до призначення на відповідну посаду подають до органу, який вносить пропозиції щодо їх призначення, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити органу, який вносить пропозиції щодо їх призначення, про близьких їм осіб, які є членами Комісії або працють у Секретаріаті Комісії, Службі розпорядника Державного реєстру виборців».
 
Враховано    
471. 2) у статті 30:
 
   2) у статті 30:
 
472. частину четверту доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
   частину четверту доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
473. „10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення»;
 
   „10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення»;
 
474. у частині шостій цифри „2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9» замінити цифрами „2–10»;
 
-234- Бевз В.А.
Слова „частині шостій» замінити словами „частинах шостій і сьомій».
 
Враховано   у частинах шостій і сьомій цифри „2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9» замінити цифрами „2–10»;
 
475. доповнити статтю після частини сьомої новою частиною восьмою такого змісту:
 
-235- Бевз В.А.
Абзац викласти в такій редакції:
„після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту».
 
Враховано   після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
476. „8. Подання про дострокове припинення повноважень з підстав, передбачених пунктами 6 і 10 частини четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії або заступником Голови Комісії Президентові України у триденний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
   „8. Подання про дострокове припинення повноважень з підстав, передбачених пунктами 6 і 10 частини четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії або заступником Голови Комісії Президентові України у триденний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
477. У зв’язку з цим частини восьму-одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою-дванадцятою.
 
   У зв’язку з цим частини восьму –одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою – дванадцятою.
 
478. 35. У Законі України „Про правові засади цивільного захисту» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488):
 
-236- Бевз В.А.
Доповнити абзац словами „із наступними змінами».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  30. У Законі України „Про правові засади цивільного захисту» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488 із наступними змінами):
 
479. 1) статтю 42 доповнити частинами шостою–восьмою такого змісту:
 
   1) статтю 42 доповнити частинами шостою – восьмою та приміткою такого змісту:
 
480. „6. Особи рядового і начальницького складу цивільного захисту не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
-237- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Обмеження щодо роботи близьких осіб встановлюється відповідно до статті 9 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» щодо порядку і шляхів врегулювання конфлікту інтересів.  „6. Особи рядового і начальницького складу цивільного захисту не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
481. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини п’ятої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
-238- Бевз В.А.
Слова „частини п’ятої цієї статті» замінити словами „абзацу першого цієї частини», а слово „моменту» – словом „дня».
 
Враховано   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цієї частини, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
482. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
   У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
483. 7. Особи рядового і начальницького складу цивільного захисту подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-239- Бевз В.А.
Слово „подають» замінити словами „зобов»язані подавати», а слова „в порядку, встановленому» – словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   7. Особи рядового і начальницького складу цивільного захисту зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
    -240- Кармазін Ю.А.
Частину виключити.
 
Відхилено Оскільки 2 пропозицію у позиції 484.   
484. 8. На осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-241- Кармазін Ю.А.
Частину виключити.
 
Відхилено Оскільки 2 пропозицію у позиції 484.  8. На осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
485. Примітка. Термін „безпосереднє підпорядкування» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Термін „безпосереднє підпорядкування» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
486. 2) у статті 46:
 
   2) у статті 46:
 
487. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
488. „3. Не може бути прийнята на службу особа, яка підлягає призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також особа, яка раніше засуджувалася за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
-242- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„3. Не може бути прийнята на службу особа, яка підлягає призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   „3. Не може бути прийнята на службу особа, яка підлягає призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення»;
 
    -243- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнятий на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -244- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
489. доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
490. „4. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах і підрозділах цивільного захисту, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „4. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах і підрозділах цивільного захисту, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
491. 5. Особи, які претендують на зайняття посад в органах і підрозділах цивільного захисту, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб»;
 
-245- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах і підрозділах цивільного захисту, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  5. Особи, які претендують на зайняття посад в органах і підрозділах цивільного захисту, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб»;
 
    -246- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
492. 3) доповнити Закон статтею 46-1 такого змісту:
 
-247- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   3) доповнити статтею 46-1 такого змісту:
 
    -248- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
493. „Стаття 46-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 46-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
494. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень особа рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту зобов’язані негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту зобов’язані негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
495. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
496. 4) у статті 51:
 
   4) у статті 51:
 
497. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
498. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
   пункт 8 викласти в такій редакції:
 
499. „8) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або судовим рішенням, відповідно до якого особу рядового і начальницького складу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення»;
 
   „8) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або судовим рішенням, відповідно до якого особу рядового чи начальницького складу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення»;
 
500. доповнити частину пунктом 9 такого змісту:
 
-249- Бевз В.А.
Слово „частину» виключити.
 
Враховано   доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
501. „9) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
   „9) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
502. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
503. пункт 6 викласти в такій редакції:
 
   пункт 6 викласти в такій редакції:
 
504. „6) у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком суду або судовим рішенням, відповідно до якого особу начальницького складу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення»;
 
   „6) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або судовим рішенням, відповідно до якого особу начальницького складу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення»;
 
505. доповнити частину пунктом 7 такого змісту:
 
-250- Бевз В.А.
Слово „частину» виключити.
 
Враховано   доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
506. „7) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
   „7) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
507. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
-251- Бевз В.А.
Слово „статтю» виключити.
 
Враховано   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
508. „4. У випадку, передбаченому пунктом 8 частини другої та пунктом 7 частини третьої цієї статті, особи рядового і начальницького складу підлягають звільненню з посад у триденний строк з дня отримання відповідним органом або підрозділом цивільного захисту копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
   „4. У випадках, передбачених пунктом 8 частини другої та пунктом 7 частини третьої цієї статті, особи рядового і начальницького складу підлягають звільненню з посад у триденний строк з дня отримання відповідним органом або підрозділом цивільного захисту копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
509. 36. У Законі України „Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409):
 
-252- Бевз В.А.
Після цифр „409» доповнити словами і цифрами „2006 р., № 51, ст. 519; 2008 р., №№ 5–8, ст. 78; 2009 р., № 36–37, ст. 511; 2011 р., № 10, ст. 63».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  31. У Законі України „Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2006 р., № 51, ст. 519; 2008 р., №№ 5–8, ст. 78; 2009 р., № 36–37, ст. 511; 2011 р., № 10, ст. 63):
 
510. 1) у статті 14:
 
   1) у статті 14:
 
511. частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
-253- Бевз В.А.
Після слова „абзацами» доповнити словами „другим і третім».
 
Враховано   частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
512. „Стосовно осіб, які претендують на службу в Державній кримінально-виконавчій службі України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „Стосовно осіб, які претендують на службу в Державній кримінально-виконавчій службі України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
513. Особи, які претендують на службу в Державній кримінально-виконавчій службі України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб»;
 
-254- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на службу в Державній кримінально-виконавчій службі України, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Особи, які претендують на службу в Державній кримінально-виконавчій службі України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб»;
 
    -255- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
514. останнє речення частини третьої викласти в такій редакції: «Не може бути прийнята на службу особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
-256- Вернидубов І.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„останнє речення частини третьої викласти в такій редакції: „Не може бути прийнята на службу особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   останнє речення частини третьої викласти в такій редакції: „Не може бути прийнята на службу особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення»;
 
    -257- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„останнє речення викласти у такій редакції: „Не може бути прийнята на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -258- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
515. частину восьму доповнити абзацами такого змісту:
 
-259- Бевз В.А.
Після слова „абзацами» доповнити словами „третім – дев’ятим».
 
Враховано   частину восьму доповнити абзацами третім – дев’ятим такого змісту:
 
516. „На осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „На осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
517. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-260- Бевз В.А.
Слово „подають» замінити словами „зобов’язані подавати», а слова „в порядку, встановленому» – словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
518. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом або установою виконання покарань копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
   Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом або установою виконання покарань копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
519. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягають відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
   Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягають відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
520. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, щодо яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, можуть бути відсторонені керівником відповідного органу або установи виконання покарань від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
   Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, щодо яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, можуть бути відсторонені керівником відповідного органу або установи виконання покарань від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
521. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які повідомили про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншими особами рядового і начальницького складу, не можуть бути звільнені із служби чи змушені до звільнення або притягнуті до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
   Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які повідомили про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншими особами рядового чи начальницького складу, не можуть бути звільнені із служби чи змушені до звільнення або притягнуті до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
522. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб може бути оскаржено у встановленому законом порядку»;
 
-261- Бевз В.А.
Абзац викласти у тпкій редакції:
„Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку».
 
Враховано   Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку»;
 
523. 2) доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:
 
-262- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   2) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
 
    -263- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
524. „Стаття 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
525. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень особа рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
526. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
527. 3) статтю 15 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
-264- Бевз В.А.
Слово „третьою» виключити.
 
Враховано   3) статтю 15 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
528. „3. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
-265- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Обмеження щодо роботи близьких осіб встановлюється відповідно до статті 9 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» щодо порядку і шляхів врегулювання конфлікту інтересів.  „3. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
529. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення або відсутності згоди на нього особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
-266- Бевз В.А.
Слова „частини першої цієї статті» замінити словами „абзацу першого цієї частини, а після слів „місячний строк» доповнити словами „з дня виникнення обставин». Останнє речення викласти як окремий абзац.
 
Враховано   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цієї частини, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення або відсутності згоди на нього особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
530. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
531. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
532. 37. У Дисциплінарному статуті митної служби України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут митної служби України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст. 467):
 
   32. У Дисциплінарному статуті митної служби України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут митної служби України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст. 467):
 
533. 1) статтю 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) статтю 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
534. „додержуватися вимог та обмежень, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „додержуватися вимог та обмежень, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
535. У зв’язку з цим абзаци четвертий-одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим-дванадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий –одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – дванадцятим;
 
536. 2) у статті 28:
 
   2) у статті 28:
 
537. в абзаці другому пункту 3 слова «відповідно до положення статті 7 Закону України „Про боротьбу з корупцією» виключити;
 
   в абзаці другому пункту 3 слова «відповідно до положення статті 7 Закону України „Про боротьбу з корупцією» виключити;
 
538. доповнити статтю пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
-267- Бевз В.А.
Слово „статтю» виключити.
 
Враховано   доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
539. „8) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого посадову особу митної служби притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
   „8) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого посадову особу митної служби притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
540. 9) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
   9) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
541. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
-268- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„доповнити частинами другою – четвертою такого змісту».
 
Враховано   доповнити частинами другою – четвертою такого змісту:
 
542. „У випадку, передбаченому пунктом 8 цієї статті, посадові особи митної служби підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання митним органом, спеціалізованою митною установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
   „У випадку, передбаченому пунктом 8 цієї статті, посадові особи митної служби підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання митним органом, спеціалізованою митною установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
543. Посадова особа митної служби, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою посадовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
   Посадова особа митної служби, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою посадовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
544. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи митної служби із зазначених мотивів може бути оскаржено у встановленому законом порядку»;
 
-269- Бевз В.А.
Частину викласти в такій редакції:
„Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку».
 
Враховано   Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку»;
 
545. 3) статтю 33 доповнити частинами такого змісту:
 
-270- Бевз В.А.
Пункт викласти у такій редакції:
„3) статтю 33 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту».
 
Враховано   3) статтю 33 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
546. „Посадова особа митної служби, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання службових повноважень за посадою в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
   „Посадова особа митної служби, щодо якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання службових повноважень за посадою в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
547. Посадова особа митної служби, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного митного органу, спеціалізованої митної установи та організації від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом».
 
   Посадова особа митної служби, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом».
 
548. 38. У Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245):
 
   33. У Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245):
 
549. 1) статтю 14 доповнити частинами такого змісту:
 
-271- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„1) статтю 14 доповнити частинами шістнадцятою – вісімнадцятою такого змісту».
 
Враховано   1) статтю 14 доповнити частинами шістнадцятою – вісімнадцятою такого змісту:
 
550. „Особа рядового або начальницького складу органу внутрішніх справ, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим працівником міліції, не може бути звільнена із служби чи змушена до такого звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
-272- Бевз В.А.
Слово „такого» виключити.
 
Враховано   „Особа рядового або начальницького складу органу внутрішніх справ, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим працівником міліції, не може бути звільнена із служби чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
551. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб із зазначених мотивів може бути оскаржено у встановленому законом порядку.
 
-273- Бевз В.А.
Частину викласти в такій редакції:
„Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку».
 
Враховано   Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку.
 
552. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, за рішенням начальника органу, який має право приймати або звільняти із служби особу, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування»;
 
   З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції», за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника органу, який має право приймати або звільняти із служби особу, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування»;
 
553. 2) статтю 17 доповнити частинами такого змісту:
 
-274- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„1) статтю 17 доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту».
 
Враховано   2) статтю 17 доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
554. „Особа рядового або начальницького складу, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
   „Особа рядового або начальницького складу, щодо якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
555. Особа рядового або начальницького складу, щодо якої складено протокол про корупційне адміністративне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу внутрішніх справ від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом».
 
   Особа рядового або начальницького складу, щодо якої складено протокол про корупційне адміністративне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу внутрішніх справ від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом».
 
556. 39. У Законі України „Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258; 2009 р., № 24, ст. 296, № 32-33, ст. 485, № 41, ст. 601):
 
-275- Бевз В.А.
Слова і цифри „2009 р., № 24, ст. 296, № 32-33, ст. 485, № 41, ст. 601» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  34. У Законі України „Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258 із наступними змінами):
 
557. 1) у статті 10:
 
   1) у статті 10:
 
558. частину четверту доповнити абзацами такого змісту:
 
-276- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„частину четверту доповнити абзацами другим – четвертим такого змісту».
 
Враховано   частину четверту доповнити абзацами другим – четвертим такого змісту:
 
559. „Стосовно осіб, які претендують на службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „Стосовно осіб, які претендують на службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
560. Особи, які претендують на службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
-277- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Особи, які претендують на службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
    -278- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
561. На службу в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України не може бути прийнята особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
-279- Вернидубов І.В.
Абзац викласти у такій редакції:
„На службу в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   На службу в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення»;
 
    -280- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -281- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
562. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
-282- Бевз В.А.
Після слова „абзацом» доповнити словом „другим».
 
Враховано   частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
563. „Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-283- Бевз В.А.
Слово „подають» замінити словами „зобов’язані подавати», а слова „в порядку, встановленому» – словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених»
 
Враховано   „Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
564. 2) доповнити Закон статтями 10-1 і 10-2 такого змісту:
 
-284- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   2) доповнити статтями 10-1 і 10-2 такого змісту:
 
    -285- Кармазін Ю.А.
Цифри „10-1» виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
565. „Стаття 10-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 10-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
566. 1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень особа рядового або начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові.
 
   1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень особа рядового або начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові.
 
567. Безпосередній начальник особи рядового або начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   Безпосередній начальник особи рядового або начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
568. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
569. Стаття 10-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
   Стаття 10-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
570. 1. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
-286- Кармазін Ю.А.
Текст статті викласти у такій редакції:
„Обмеження щодо роботи близьких осіб встановлюється відповідно до статті 9 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» щодо порядку і шляхів врегулювання конфлікту інтересів.  1. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
571. 2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
-287- Бевз В.А.
Слово „моменту» замінити словом „дня».
 
Враховано   2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
572. 3. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
   3. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
573. 4. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
   4. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
574. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
575. 3) у частині другій статті 12:
 
   3) у частині другій статті 12:
 
576. доповнити частину пунктами 10 і 11 такого змісту:
 
-288- Бевз В.А.
Слово „частину» виключити.
 
Враховано   доповнити пунктами 10 і 11 такого змісту:
 
577. „10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу рядового і начальницького складу притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення;
 
   „10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу рядового чи начальницького складу притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення;
 
578. 11) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
   11) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
579. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
-289- Бевз В.А.
Слово „частину» виключити.
 
Враховано   доповнити абзацом такого змісту:
 
580. „У випадку, передбаченому пунктом 10 цієї частини, особи рядового і начальницького складу підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом або підрозділом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
   „У випадку, передбаченому пунктом 10 цієї частини, особи рядового і начальницького складу підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом або підрозділом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
581. 40. У Законі України „Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2009 р., № 30, ст. 418, № 36–37, ст. 512; 2010 р., № 12, ст. 117; із змінами, внесеними законами України від 12 травня 2011 року № 3353-VІ і від 19 травня 2011 року № 3409-VІ):
 
-290- Бевз В.А.
Слова і цифри „2009 р., № 30, ст. 418, № 36–37, ст. 512; 2010 р., № 12, ст. 117; із змінами, внесеними законами України від 12 травня 2011 року № 3353-VІ і від 19 травня 2011 року № 3409-VІ» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано мінено рубрикацію пунктів.  35. У Законі України „Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
 
582. 1) у частині третій статті 5 слова „військових судів і прокуратур» замінити словами „військових прокуратур, підрозділів дізнання, а також спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України»;
 
-291- Бевз В.А.
Слова „судів і» виключити.
 
Враховано   1) у частині третій статті 5 слова „військових прокуратур» замінити словами „військових прокуратур, підрозділів дізнання, а також спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України»;
 
583. 2) статтю 6 після частини десятої доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:
 
-292- Бевз В.А.
Слова „одинадцятою» виключити.
 
Враховано   2) статтю 6 після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
584. „11. Військові посадові особи – військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністра-тивно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодав-ством».
 
   „11. Військові посадові особи – це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністра-тивно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодав-ством».
 
585. У зв’язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою;
 
   У зв’язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою;
 
586. 3) статтю 20 доповнити частинами третьою-п’ятою та приміткою такого змісту:
 
   3) статтю 20 доповнити частинами третьою – п’ятою та приміткою такого змісту:
 
587. „3. Військові посадові особи не можуть перебувати з близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її начальника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на службу, звільнення із служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням, з близькими їм особами.
 
-293- Бевз В.А.
Слова „з близькими їм особами» виключити.
 
Враховано   „3. Військові посадові особи не можуть перебувати з близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її начальника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на службу, звільнення із служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.
 
    -294- Міщенко С.Г.
Частину доповнити реченням: „Зазначене обмеження не застосовується щодо близьких осіб, які є працівниками Збройних Сил україни».
 
Відхилено скільки не відповідає вимогам статті 9 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції». Крім того, на військових посадових осіб не поширюється обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, якщо військова частина розташована в гірській або сільській місцевості. Також, дружинам військовослужбов-ців, які не працювали у зв’язку з відсутністю можливості працевлашту-вання, роки такого вимушеного безробіття зараховуються в загальний стаж. При цьому такої пільги позбавлені міліціонери, посадові особи місцевого самоврядування, державні службовці тощо.   
588. 4. Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   4. Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
589. 5. Військові посадові особи, крім військовослужбовців строкової служби, подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-295- Бевз В.А.
Слово „подають» замінити словами „зобов’язвні подавати», а слова „в порядку, встановленому» – словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   5. Військові посадові особи, крім військовослужбовців строкової служби, зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
590. На військових посадових осіб поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-296- Бевз В.А.
Слова „обмеження та вимоги» замінити словами „вимоги та обмеження».
 
Враховано   На військових посадових осіб поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
591. Примітка. Термін „близькі особи» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Термін „близькі особи» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
592. 4) доповнити Закон статтею 20-1 такого змісту:
 
-297- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   4) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
 
    -298- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
593. „Стаття 20-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 20-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
594. 1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військова посадова особа зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник військової посадової особи зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військова посадова особа зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник військової посадової особи зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
595. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
596. 5) у статті 26:
 
   5) у статті 26:
 
597. частину шосту доповнити пунктами „і» та „ї» такого змісту:
 
   частину шосту доповнити пунктами „і» та „ї» такого змісту:
 
598. „і) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
   „і) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
599. ї) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
   ї) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
600. частину сьому доповнити пунктами „з» та „и» такого змісту:
 
   частину сьому доповнити пунктами „з» та „и» такого змісту:
 
601. „з) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
   „з) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
602. и) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі».
 
   и) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі».
 
603. 41. У Законі України „Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432):
 
   36. У Законі України „Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432):
 
604. 1) у статті 4:
 
   1) у статті 4:
 
605. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
606. „Аудитором не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за корисливий злочин або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
-299- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Аудитором не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   „Аудитором не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення»;
 
    -300- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
607. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-301- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„доповнити частиною шостою такого змісту».
 
Враховано   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
608. „Аудитору забороняється використову-вати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб»;
 
   „Аудитору забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб»;
 
609. 2) пункт 1 статті 19 після слів „цього Закону» доповнити словами „Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   2) пункт 1 статті 19 після слів „цього Закону» доповнити словами „Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
610. 3) статтю 20 доповнити приміткою такого змісту:
 
   3) статтю 20 доповнити приміткою такого змісту:
 
611. „Примітка. Прямими родинними стосунками є родинні стосунки з близькими особами, зазначеними в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „Примітка. Прямими родинними стосунками є родинні стосунки з близькими особами, зазначеними в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
612. 42. У Дисциплінарному статуті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 9, ст. 114):
 
   37. У Дисциплінарному статуті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 9, ст. 114):
 
613. 1) частину другу статті 8 після слів „виявлення порушень законодавства» доповнити словами „корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення»;
 
   1) частину другу статті 8 після слів „виявлення порушень законодавства» доповнити словами „корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення»;
 
614. 2) статтю 9 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   2) статтю 9 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
615. „5. Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, начальники регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у разі виявлення корупційного правопорушення, вчиненого особою рядового чи начальницького складу, зобов’язані в межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно повідомити про його вчинення спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції»;
 
   „5. Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, начальники регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у разі виявлення корупційного правопорушення, вчиненого особою рядового чи начальницького складу, зобов’язані в межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно повідомити про його вчинення спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції»;
 
616. 3) статтю 15 доповнити частинами сімнадцятою і вісімнадцятою такого змісту:
 
   3) статтю 15 доповнити частинами сімнадцятою і вісімнадцятою такого змісту:
 
617. „17. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, за рішенням начальника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.
 
-302- Бевз В.А.
Слова „або невиконання» замінити словом „недотримання».
 
Враховано   „17. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, недотримання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.
 
618. 18. Особа рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою рядового і начальницького складу, не може бути звільнена із служби чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено у встановленому законом порядку»;
 
-303- Бевз В.А.
Слова „може бути оскаржено» замінити словом „оскаржується».
 
Враховано   18. Особа рядового або начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою рядового або начальницького складу, не може бути звільнена із служби чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності оскаржується в установленому законом порядку»;
 
619. 4) статтю 18 доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
   4) статтю 18 доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
620. „4. Особа рядового і начальницького складу, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
   „4. Особа рядового або начальницького складу, щодо якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
621. 5. Особа рядового і начальницького складу, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом».
 
   5. Особа рядового або начальницького складу, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом».
 
622. 43. Дисциплінарний статут служби цивільного захисту, затверджений Законом України „Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 398), доповнити статтею 85-1 такого змісту:
 
   38. Дисциплінарний статут служби цивільного захисту, затверджений Законом України „Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 398), доповнити статтею 85-1 такого змісту:
 
623. „85-1. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, за рішенням начальника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.
 
-304- Бевз В.А.
Слова „або невиконання» замінити словом „недотримання».
 
Враховано   „85-1. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, недотримання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.
 
624. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
   Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
625. Особа рядового або начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу цивільного захисту від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
   Особа рядового або начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу цивільного захисту від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
626. Особа рядового або начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою рядового або начальницького складу, не може бути звільнена із служби чи змушена до такого звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням».
 
-305- Бевз В.А.
Слова „може бути оскаржено» замінити словом „оскаржується», а слово „такого» виключити.
 
Враховано Змінено рубрикацію статті.  Особа рядового або начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою рядового або начальницького складу, не може бути звільнена із служби чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку».
 
627. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи може бути оскаржено в установленому законом порядку».
 
      
628. 44. У Законі України „Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41–45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
   41. У Законі України „Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41–45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
629. 1) у статті 54:
 
   1) у статті 54:
 
630. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
631. Пункти 6 і 7викласти в такій редакції:
 
   пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
 
632. „6) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, що встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»; «;
 
-306- Бевз В.А.
Слова „що встановлені» замінити словом „встановлених».
 
Враховано   „6) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
633. пункт 7 виключити;
 
-307- Бевз В.А.
Пунк викласти в такій редакції:
„7) подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Враховано   7) подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
634. частину п’яту виключити;
 
   частину п’яту виключити;
 
635. 2) частину першу статті 67 доповнити пунктами 8–10 такого змісту:
 
-308- Бевз В.А.
Абзац викласити в такій редакції:
„2) частину першу статті 67 після абзацу восьмого доповнити трьома новими абзацами такого змісту».
 
Враховано   2) частину першу статті 67 після абзацу восьмого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
636. „8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, за формою, передбаченою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-309- Бевз В.А.
Слова „в тому числі за кордоном, за формою, передбаченою» замінити словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   „8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
637. 9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобо-в’язаних);
 
   9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 
638. 10) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності)»;
 
-310- Бевз В.А.
Добовнити абзацом такозо змісту:
„У зв’язку з цим абзаци дев’ятий та десятий вважати відповідно абзацами дванадцятим та тринадцятим».
 
Враховано   10) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності)».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий та десятий вважати відповідно абзацами дванадцятим та тринадцятим;
 
639. 3) пункт 7 частини четвертої статті 75 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 7 частини четвертої статті 75 викласти в такій редакції:
 
640. „7) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, за формою, передбаченою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-311- Бевз В.А.
Слова „в тому числі за кордоном, за формою, передбаченою» замінити словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   „7) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
4) пункт 6 статті 83 викласти в такій редакції:
„6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей».
 
    -312- Бевз В.А.
Доповнити пункт підпунктом такого змісту:
„4) пункт 6 статті 83 викласти в такій редакції:
„6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей».
 
Враховано    
    -313- Гордієнко С.В.
Доповнити пункт підпунктом у такій редакції:
„4) статтю 106 викласти у такій редакції:
„Стаття 106. Звільнення судді з посади у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього або судового рішення про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення
1. Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо судді або прийняв рішення про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення, негайно повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
2. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду або судового рішення про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення щодо судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення судді з посади.
3. Суддя, щодо якого обвинувальний вирок суду або судове рішення про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення набрали законної сили, не може продовжувати здійснювати свої повноваження і втрачає передбачені законом гарантії незалежності і недоторканності судді, право на грошове та інше забезпечення».
 
Відхилено Пропозиція не відповідає положенням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України (не розглянуто у першому читанні).   
641. 45. У Законі України „Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 23, ст. 160, № 38, ст. 384):
 
   42. У Законі України „Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 23, ст. 160):
 
642. 1) у статті 7:
 
   1) у статті 7:
 
643. друге речення частини першої викласти в такій редакції: „Не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
-314- Вернидубов І.В.
Абзац викласти в такій редакції:
„друге речення частини першої викласти в такій редакції: „Не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   друге речення частини першої викласти в такій редакції: „Не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення»;
 
    -315- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
    -316- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „трьох останніх років» замінити словами „останнього року».
 
Враховано    
644. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
-317- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту».
 
Враховано   доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
 
645. „4. На членів Кабінету Міністрів України поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-318- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова „обмеження встановлені» замінити словами „в обсязі, встановленому».
 
Відхилено ропозиція носить редакційний характер.  „4. На членів Кабінету Міністрів України поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
5. Стосовно кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів України за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
    -319- Бевз В.А.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
„5. Стосовно кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів України за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
Враховано    
646. 2) пункт 4 частини третьої статті 8 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 4 частини третьої статті 8 викласти в такій редакції:
 
647. „4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-320- Бевз В.А.
Слово „встановленою» замінити словами „і у порядку, встановлених».
 
Враховано   „4) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
648. 3) пункт 4 частини п’ятої статті 9 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 4 частини п’ятої статті 9 викласти в такій редакції:
 
649. „4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-321- Бевз В.А.
Слово „встановленою» замінити словами „і у порядку, встановлених».
 
Враховано   „4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
650. 4) частину першу статті 19 після слів „свобод людини та громадянина» доповнити словами „запобігання і»;
 
   4) частину першу статті 19 після слів „свобод людини та громадянина» доповнити словами „запобігання і»;
 
651. 5) у пункті 3 частини першої статті 20:
 
   5) у пункті 3 частини першої статті 20:
 
652. абзац четвертий після слів „боротьби із злочинністю» доповнити словами „запобігання і»;
 
   абзац четвертий після слів „боротьби із злочинністю» доповнити словами „запобігання і»;
 
653. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
-322- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„доповнити абзацом дев’ятим такого змісту».
 
Враховано   доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
654. „забезпечує координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції»;
 
   „забезпечує координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції»;
 
655. 6) у частині четвертій статті 45 слова „діянь та» замінити словами „правопорушень або», а слово „сумлін-ної» – словом „етичної».
 
-323- Бевз В.А.
Слово „сумлінної» замінити словом „до».
 
Враховано   6) у частині четвертій статті 45 слова „діянь та» замінити словами „правопорушень або», а слово „сумлінної» – словом „до».
28. У Законі України „Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20–21, ст. 291; 2011 р., № 23, ст. 160):
1) у частині другій статті 48 слова „майновий стан і доходи (податкові декларації)» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до статті 50 цього Закону»;
2) у статті 50:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
„Стаття 50. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру кандидатом на пост Президента України
„1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов?язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
у частині третій слова „майновий стан і доходи (податкову декларацію)» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»;
3) у статті 51:
пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:
„5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до статті 50 цього Закону»;
у пункті 6 частини другої слова „майновий стан і доходи (податкові декларації)» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру».
40. У Законі України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35–36, ст. 491; 2011 р., № 23, ст. 160):
1) пункт 7 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
„7) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії, відповідно до статті 43 цього Закону»;
2) пункт 6 частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
„6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожного кандидата в депутати відповідно до статті 43 цього Закону»;
3) пункт 6 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:
„6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до статті 43 цього Закону»;
4) у статті 43:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
„Стаття 43. Декларування майнового стану, доходів, витрат
і зобов’язань фінансового характеру кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови
1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
у частині другій слова „органами Державної податкової адміністрації України» замінити словами „відповідним органом державної податкової служби», а слова „Державна податкова адміністрація України» – словами „орган державної податкової служби».
44. У Законі України „Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2–3, ст. 3):
1) у частині третій статті 7:
в абзаці першому слова „майновий стан і доходи (податкова декларація) за рік, що передує року подання» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
„Стосовно кандидата на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим за його письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
2) у частині третій статті 8:
в абзаці першому слова „майновий стан і доходи (податкові декларації) за рік, що передує року подання» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
„Стосовно кандидатів на посади членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
43. Частину шосту статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314) викласти в такій редакції:
„6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону».
39. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України „Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України 2010 р., № № 14 – 17, ст. 133):
1) у частині третій статті 74 слова „декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру, про свій майновий стан та членів своєї сім'ї за попередній рік за формою, встановленою для державних службовців першої категорії» замінити словами „декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
2) у частині четвертій статті 173 слова „доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік за формою, встановленою для державних службовців, які займають посади, віднесені до першої і другої категорій посад державних службовців» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
3) у частині другій статті 205 слова „особисті доходи; зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
    -324- Гордієнко С.В.
Підпункт викласти у такій редакції:
„6) у частині четвертій статті 45 слова „діянь та» замінити словами „правопору-шень або», слово „сумлінний» – словом „етичний», слова „можуть бути звільнені Президентом України в порядку, визначеному частиною першою статті 18 цього Закону» – словами „мають бути звільнені Президентом України в порядку, передбаченому пунктом 1 частини першої, частинами першою, другою статті 18 цього Закону у триденний строк з дня отримання Президентом України копії відповідповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
Відхилено Не відповідає вимогам статті 22 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».   
    -325- Гордієнко С.В.
Доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:
„7) статтю 58 доповнити новими частинами другою та третьою такого змісту:
„2. Особа, звільнена з посади члена Кабінету Міністрів України за вчинення корупційного правопорушення, позбавля-ється права на пенсію, передбачену частиною першою цієї статті.
3. Особа з числа колишніх членів Кабінету Міністрів України, яка працює, або яку обрано на посаду, віднесену до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, у разі притягнення до відповідальності за вчинення корупцій-ного правопорушення позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої частиною першою цієї статті та пов’язаної зі статусом члена Кабінету Міністрів України, а також інших видів пенсій, передбачених спеціальними законами. В таких випадках пенсія колишньому члену Кабінету Міністрів України призначається на загальних підставах».
 
Відхилено Пропозиція не відповідає положенням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України (не розглянуто у першому читанні).   
    -326- Бевз В.А.
Доповнити розділ новими пунктами такого змісту:
„28. У Законі України „Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20–21, ст. 291; 2011 р. № 23, ст. 160):
1) у частині другій статті 48 слова „майновий стан і доходи (податкові декларації)» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до статті 50 цього Закону»;
2) у статті 50:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
„Стаття 50. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру кандидатом на пост Президента України
1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов?язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
у частині третій слова „майновий стан і доходи (податкову декларацію)» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»;
3) у статті 51:
пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:
„5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до статті 50 цього Закону»;
у пункті 6 частини другої слова „майновий стан і доходи (податкові декларації)» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру».
40. У Законі України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35–36, ст. 491; 2011 р., № 23, ст. 160):
1) пункт 7 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
„7) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії, відповідно до статті 43 цього Закону»;
2) пункт 6 частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
„6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожного кандидата в депутати відповідно до статті 43 цього Закону»;
3) пункт 6 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:
„6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до статті 43 цього Закону»;
4) у статті 43:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
„Стаття 43. Декларування майнового стану, доходів, витрат
і зобов’язань фінансового характеру кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови
1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
у частині другій слова „органами Державної податкової адміністрації України» замінити словами „відповідним органом державної податкової служби», а слова „Державна податкова адміністрація України» – словами „орган державної податкової служби».
44. У Законі України „Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2–3, ст. 3):
1) у частині третій статті 7:
в абзаці першому слова „майновий стан і доходи (податкова декларація) за рік, що передує року подання» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
„Стосовно кандидата на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим за його письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
2) у частині третій статті 8:
в абзаці першому слова „майновий стан і доходи (податкові декларації) за рік, що передує року подання» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
доповнити абзацом третім такого змісту:
„Стосовно кандидатів на посади членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
43. Частину шосту статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314) викласти в такій редакції:
„6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону».
39. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України „Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 14–15, № 16–17, ст. 133):
1) у частині третій статті 74 слова „декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру, про свій майновий стан та членів своєї сім'ї за попередній рік за формою, встановленою для державних службовців першої категорії» замінити словами „декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
2) у частині четвертій статті 173 слова „доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік за формою, встановленою для державних службовців, які займають посади, віднесені до першої і другої категорій посад державних службовців» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
3) у частині другій статті 205 слова „особисті доходи; зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання» замінити словами „майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
Змінити рубрикацію пунктів.
 
Враховано    
656. ІІ. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

-327- Бевз В.А.
Слова „через 30 днів з дня» замінити словами „з дня, наступного за днем».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.