Кількість абзаців - 118 Таблиця поправок


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. (06.05.99)       
2. Закон України      Закон України  
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні      Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні  
4. Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні.      Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні.  
5. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Визначення термінів   -1- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У тексті законопроекту використовувати повне формулювання термінів відповідно до визначень, наведених в статті 1: "фінансова звітність", замість "звітність"; "бухгалтерський облік", замість "облік".  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів  
7. Наведені в цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
8. активи - ресурси, отримані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому;   -2- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Підп.1 п.1 статті 1 після слів "ресурси" доповнити словами "і засоби" і далі за текстом. по суті  
Враховано   активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому;  
    -3- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
В абз.2 статті 1 слово "отримані" замінити на "контрольовані" та "збільшення" замінити на "отримання".  
Враховано    
9. бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;   -4- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
В абз.3 статті 1 після слів "...інформації про діяльність підприємства зовнішнім..." вилучити слова "...та внутрішнім...". Далі за текстом.  
Відхилено   бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень; внутрігосподарський (управлінський) облік - система обробки та підготовки інформації для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством;  
    -5- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Після третього абзацу статті 1 ввести додатковий четвертий абзац, а саме: "внутрігосподарський (управлінський) облік - система обробки та підготовки інформації для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством. Регламентація ведення внутрігосподарського (управлінського) обліку здійснюється виключно за рішенням органу управління підприємством". Далі за текстом. та у ст.8  
Враховано частково    
10. господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в фінансовому стані підприємства;   -6- Шаров І.Ф.
Абз.3 ч.1 статті 1 після слова "викликає" доповнити словами "в певних випадках" і далі за текстом.  
Враховано редакційно   господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства;  
    -7- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
В абз.4 статті 1 слова "фінансовому стані" замінити словами "в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі". Абз.5 статті 1 вилучити.  
Враховано    
11. дочірнє підприємство - підприємство, яке контролюється іншим (материнським) підприємством;       
12. зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди;   -8- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту: "економічна вигода - потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активу".  
Враховано   зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; економічна вигода - потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активу;  
13. консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;   -9- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абз.7 статті 1 доповнити словами "та рух грошових коштів".  
Враховано   консолідована фінансова звітність - фінансова звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;  
14. національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку і звітності - нормативний документ, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які не суперечать міжнародним стандартам;      національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативний документ, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам;  
15. облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;   -10- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У абз.9 статті 1 наведено визначення "облікової політики". Далі у тексті законопроекту зазначений термін не використовується. Пропонуємо абз.9 статті 1 вилучити. в ст.ст.4 та 8  
Враховано   облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;  
16. первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення;      первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення;  
17. фінансова звітність - система взаємозв'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан підприємства на визначену дату і результати його діяльності за звітний період та базуються на бухгалтерському обліку підприємства.   -11- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Абз.11 статті 1 викласти в такій редакції: " фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період".  
Враховано   фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період; користувачі фінансової звітності (далі - користувачі) - фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.  
    -12- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Додати до статті 1 визначення терміну: "користувачі фінансової звітності - фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень ".  
Враховано    
18. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
19. Всі юридичні особи, створені в Україні, незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних організацій (далі - підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.   -13- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.2 додати частини другу та третю такого змісту: "Суб'єкти підприємницької діяльності, яких відповідно до законодавства звільнено від обов'язкового обліку доходів і витрат, не ведуть бухгалтерський облік і не подають фінансової звітності. Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на спрощений порядок обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність в порядку, встановленому законодавством про спрощений режим обліку і звітності". редакційно в ст.11  
Враховано частково   Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.  
    -14- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Статтю 2 після слів "юридичні" доповнити словами "та фізичні особи" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -15- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити статтю 2 такими словами: "виділені на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб ведуть бухгалтерський облік окремо". в статті 8  
Враховано по суті   
    -16- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В ст.2 слово "організацій" замінити на " суб'єктів господарської діяльності".  
Враховано    
20. Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності      Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
21. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень.   -17- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 3 доповнити новою частиною такого змісту: "Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку."  
Враховано   1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.  
22. Стаття 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності      Стаття 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
23. 1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні грунтуються на таких основних принципах:   -18- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ч.1 статті 4 викласти в такій редакції: "Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні визначаються Методологічною радою з бухгалтерського обліку".  
Відхилено   Бухгалтерський облік та фінансова звітність грунтуються на таких основних принципах:  
24. обачності - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;      обачності - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;  
25. повноти - всі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та можливі наслідки операцій підприємства, яка здатна вплинути на рішення, що приймаються на її основі;   -19- Шаров І.Ф.
В абз.2 п.1 статті 4 вилучити слова "та можливі" і далі за текстом.  
Враховано редакційно   повного висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, які здатні вплинути на рішення, що приймаються на її основі;  
    -20- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
В абз.2 ч.1 статті 4 вилучити слова: "та можливі" після слів "інформацію про фактичні наслідки" (можливі, а отже прогнозні показники не є предметом звітності); "яка здатна вплинути на рішення, що приймаються на її основі".  
Враховано частково    
    -21- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Підп.2 п.1 статті 4 після слів "повноти" доповнити словами "та достовірності".  
   
26. автономності - активи та зобов'язання підприємства повинні бути відокремлені від активів та зобов'язань інших підприємств та власників цього підприємства;   -22- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абз. 4 статті 4 викласти в такій редакції: "автономності - кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінаансовій звітності підприємства;"  
Враховано   автономності - кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від її власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінаансовій звітності підприємства;  
27. сталості - постійне застосування підприємством обраних методів обліку із року в рік. Зміна методів обліку повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;   -23- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абз.5 частини 1 статті 4 слово "сталості" замінити на "послідовності" та "методів обліку" на "облікову політику" та вказати коли можлива зміна облікової політики.  
Враховано   послідовності - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обгрунтована та розкрита у фінансовій звітності;  
28. безперервності - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде продовжуватися в неосяжному майбутньому;   -24- Шаров І.Ф.
В абз.5 п.1 статті 4 вилучити слово "припущення". Натомість записати: "з того" і далі за текстом.  
Відхилено   безперервності - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;  
29. нарахування та відповідності доходів та витрат - для визначення результату звітного періоду необхідно співставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, а не у момент надходження або сплати грошей;   -25- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Пропоную викласти останнє речення ч.7 статті 4 в такій редакції: "При цьому доходи відображаються в обліку і звітності у момент надходження коштів за реалізовану продукцію або послугу".  
Відхилено   нарахування та відповідності доходів та витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно співставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження або сплати грошей;  
30. превалювання сутності над формою - операції та інші події обліковуються та розкриваються відповідно до їх сутності та економічної реальності, а не лише виходячи з їх форми;      превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;  
31. історичної собівартості - пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи із затрат на їх виробництво та придбання;   -26- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Частину 9 статті 4 пропоную вилучити.  
Відхилено   історичної (фактичної) собівартості - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;  
    -27- Шаров І.Ф.
В абз.8 п.1 статті 4 замість слів "історичної собівартості" записати "первинної" або фактичної собівартості".  
Враховано редакційно    
32. єдиного грошового вимірнику - вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності здійснюється у валюті України;      єдиного грошового вимірника - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється у єдиній грошовій одиниці;  
33. періодичності - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.      періодичності - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.  
34. 2. Особливості застосування наведених вище принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності для бюджетних установ визначаються Міністерством фінансів України.   -28- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ч.2 статті 4 виключити.  
Враховано    
35. Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності      Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
36. Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у валюті України. Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахунком її за офіційним валютним курсом Національного банку України відповідно на дату здійснення операції або складання звітності.   -29- Сергієнко О.І.
В розд.І, ст.5 виключити фразу: "або складання звітності".  
Враховано редакційно   Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України.  
    -30- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Статтю 5 доповнити наступним реченням: "...Одночасно в бухгалтерських регістрах вказані записи робляться в валюті розрахунків та платежів (по кожній іноземній валюті окремо)". в ч.3 статті 9  
Враховано редакційно    
37. РОЗДІЛ II. РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ      РОЗДІЛ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
38. Стаття 6. Керівництво бухгалтерським обліком в Україні   -31- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У назві статті 6 слово "керівництво" замінити словом "регулювання" відповідно до змісту статті.  
Враховано   Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні  
39. 1. Регулювання бухгалтерського обліку здійснюється з метою:      1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:  
40. створення правил ведення бухгалтерського обліку, які виконуються всіма підприємствами, гарантують і захищають інтереси користувачів фінансової звітності;      створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансовщї звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, та гарантують і захищають інтереси користувачів;  
41. удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.      удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  
42. 2. Регулювання з питань методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку і звітності, що не можуть суперечити міжнародним стандартам, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.   -32- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ч.2 статті 6 доповнити після слова "звітності" і перед словами "що не можуть суперечити..." словами "за поданням Методологічною радою". Таким чином передбачається розширення ролі Методологічної ради.  
Відхилено   2. Регулювання з питань методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.  
43. 3. Регулювання бухгалтерського обліку в банках здійснюється Національним банком України виходячи з цього Закону та згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку.   -33- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 6 доповнити новою частиною такого змісту: "Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ встановлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства".  
Враховано   3. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 4. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ встановлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства.  
44. 4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, в межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації.   -34- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 6 додати останнім пунктом наступної редакції: "Бухгалтерський облік є єдиним видом обліку, який є обов'язковим для ведення підприємством. Однією з функцій бухгалтерського обліку є податковий облік. Методологічне узгодження функцій бухгалтерського та податкового обліку покладається на Міністерство фінансів України". редакційно в ст.3  
Враховано частково   5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, в межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.  
45. Стаття 7. Методологічна рада з бухгалтерського обліку      Стаття 7. Методологічна рада з бухгалтерського обліку  
46. 1. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на громадських засадах як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою:   -35- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Статтю 7 або вилучити, або покласти ці обов'язки на відповідні структури Мінфіну.  
Відхилено   1. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою:  
47. розробки національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;   -36- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Абз.2 частини 1 статті 7 доповнити словами "організації та розгляду", а слова "на громадських засадах" вилучити.  
Враховано   організації розробки та розгляду проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;  
48. вдосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні;      вдосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні;  
49. методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки обліково-економічної інформації;      методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки обліково-економічної інформації;  
50. розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.      розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.  
51. 2. Методологічна рада утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств і відомств, підприємств, представників громадських, професійних організацій України.      2. Методологічна рада з бухгалтерського обліку утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, представників громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України.  
52. 3. Методологічна рада діє на підставі Положення про методологічну раду. Положення про методологічну раду та її персональний склад затверджуються Міністром фінансів України.      3. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджуються Міністром фінансів України.  
53. РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ      РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
54. Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві      Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві  
55. 1. Бухгалтерський облік ведеться безперервно з початку реєстрації підприємства до його ліквідації.      1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з початку реєстрації підприємства до його ліквідації.  
56. 2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві перебувають у компетенції власника (власників) або виконавчого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.      2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або виконавчого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.  
57. 3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або виконавчий орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.   -37- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Ч.3 статті 8 пропоную доповнити текстом такого змісту: "В разі ліквідації підприємства бухгалтерські документи передаються на зберігання до місцевих органів виконавчої влади".  
Відхилено   3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або виконавчий орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.  
58. 4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство в особі власника (власників) або виконавчого органу (посадової особи) самостійно обирає форми його організації:      4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:  
59. введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;      введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;  
60. користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець без створення юридичної особи;      користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємця без створення юридичної особи;  
61. ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;      ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;  
62. самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.      самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.  
63. 5. Підприємство в особі власника (власників) або виконавчого органу (посадової особи) самостійно:      5. Підприємство самостійно: визначає облікову політику підприємства;  
64. обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та враховуючи особливості своєї діяльності і технології обробки облікових даних;      обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;  
65. розробляє систему і форми внутрігосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписування документів;      розробляє систему і форми внутрігосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписування бухгалтерських документів;  
66. затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;      затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;  
67. може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.      може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.  
68. 6. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.      6. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.  
69. 7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (надалі - бухгалтер):   -38- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
П.7 статті 8 доповнити наступним абзацом: "Головному бухгалтеру (бухгалтеру) підприємства забороняється приймати до обліку документи, пов'язані з операціями , які здійснені з порушенням договірної та фінансової дисципліни, а також завдають збитків державі, юридичним особам і громадянам. Про такі документи головний бухгалтер (бухгалтер) повідомляє в письмовій формі керівника підприємства, після чого відповідальність за проведення такої операції по даним документам повністю покладається на керівника підприємства".  
Відхилено   7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (надалі - бухгалтер):  
70. забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;      забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;  
71. організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;      організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;  
72. бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;      бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;  
73. забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах підприємства.      забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах підприємства.  
74. 8. Відповідальність за облік операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і звітності, покладається на ліквідаційну комісію.   -39- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Ч.8 статті 8 пропоную доповнити словами: "яка утворюється відповідно до Закону "Про банкрутство" та інших законів України".  
Враховано редакційно   8. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.  
75. Стаття 9. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку      Стаття 9. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку  
76. 1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи (далі - первинні документи).   -40- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
В статті 9 слід визначити правоохоронні органи та уповноважені державні органи, які можуть вимагати та вилучати у підприємства первинні документи та реєстри бухгалтерського обліку. Процедуру вилучення необхідно деталізувати, або зробити посилання на відповідний законодавчий акт.  
Відхилено   1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.  
77. 2. Первинні документи можуть бути складені на паперових носіях або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:      2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових носіях або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:  
78. назва документа (форми);      назву документа (форми);  
79. дата і місце складання;      дату і місце складання;  
80. назва підприємства, від імені якого складений документ;      назву підприємства, від імені якого складений документ;  
81. зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;      зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;  
82. посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;      посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;  
83. особистий підпис або інший знак, що дає змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.      особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.  
84. 3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку у регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.      3. Інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку у регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.  
85. 4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші знаки, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у його складані.      4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у його складані.  
86. 5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.      5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.  
87. 6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та уповноважених державних органів.   -41- Сергієнко О.І.
П.6 статті 9 розд.ІІІ викласти в такій редакції: "У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане зробити копії на паперових носіях, якщо цього потребують інші учасники господарських операцій, або правоохоронні та уповноважені державні органи. Копіювання таких документів на паперових носіях виробляється за рахунок органів, які потребують ці копії".  
Відхилено   6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів в межах їх повноважень, передбачених законами.  
    -42- Шаров І.Ф.
В пп.6, 9 статті 9 і ст.15 визначити перелік уповноважених державних органів.  
Відхилено    
    -43- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Ч.6 статті 9 доповнити переліком випадків, у яких підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити копії документів на паперових носіях.  
Відхилено    
88. 7. Підприємство в особі власника (власників) або виконавчого органу (посадової особи) здійснює всі необхідні заходи для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів в первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх збереження протягом встановленого строку.      7. Підприємство вживає всі необхідні заходи для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів в первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.  
89. 8. Відповідальність за своєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та достовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.   -44- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
П.8 статті 9 слова "особи, які склали та підписали ці документи" вилучити. Після слів "несуть" доповнити словами "керівник підприємства та головний бухгалтер, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку".  
Відхилено   8. Відповідальність за своєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та достовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.  
90. 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за постановою уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України. Посадова особа підприємства має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучається. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, із зазначенням підстав і дати їх вилучення.   -45- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Ч.9 статті 9 пропоную доповнити текстом такого змісту: "Один примірник реєстру із зазначенням посад і підписами осіб, які провели вилучення документів, передається уповноваженій посадовій особі підприємства".  
Відхилено   9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за постановою відповідних органів в межах їх повноважень, передбачених законами. Посадова особа підприємства має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучається. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку встановленому законодавством.  
91. Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань      Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань  
92. 1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані щорічно проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується їх наявність, стан і оцінка.   -46- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Для усунення протиріччя між першою і другою частинами статті 10 з першої частини вилучити слово "щорічно".  
Враховано   1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується їх наявність, стан і оцінка.  
93. 2. Об'єкти і строки проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з чинним законодавством України.      2. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.  
94. РОЗДІЛ IV. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ      РОЗДІЛ IV. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  
95. Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності      Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності  
96. 1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.      1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.  
97. 2. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ) включає: баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі та примітки (пояснення ) до звітів.   -47- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Оскільки в ч.2 статті 11 передбачено, що її норми не розповсюджуються на бюджетні установи, необхідно статтю 11 доповнити частиною, у якій визначити, які документи повинні включатися до фінансової звітності зазначених установ.  
Враховано   2. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської дісльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. 3. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.  
    -48- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 11 доповнити положенням про спрощену систему звітності для представництв іноземних суб'єктів господарської дісльності та суб'єктів малого підприємництва.  
Враховано    
98. 3. Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.   -49- Сергієнко О.І.
П.3 статті 11 розділу IV викласти в такій редакції: "Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України та додаються в розділ V цього Закону."  
Відхилено   4. Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.  
99. 4. Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України.   -50- Белоусова І.А. (реєстр. картка № 384)
Статтю 11 доповнити частиною такого змісту: " Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів Державного казначейства України по виконанню бюджетів всіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюється Державним казначейством України".  
Враховано   5. Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України. 6. Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів Державного казначейства України по виконанню бюджетів всіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюється Державним казначейством України.  
100. Стаття 12. Консолідована (зведена) фінансова звітність      Стаття 12. Консолідована та зведена фінансова звітність  
101. 1. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні операції зобов'язані складати та подавати (оприлюднювати) консолідовану фінансову звітність.   -51- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
П.1 статті 12 після слів "дочірні підприємства" доповнити словами "ті інші відокремлені підрозділи юридичних осіб".  
Відхилено   1. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.  
102. 2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління.      2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління.  
103. Вказані органи також окремо складають зведену фінансову звітність по господарських товариствах, частина акцій (часток, паїв) яких перебуває відповідно у державній та комунальній власності.      Вказані органи також окремо складають зведену фінансову звітність по господарських товариствах, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності.  
104. 3. Об`єднання підприємств крім власної звітності складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу.      3. Об`єднання підприємств крім власної звітності складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу.  
105. Стаття 13. Звітний період      Стаття 13. Звітний період  
106. 1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (року).   -52- Сергієнко О.І.
П.1 статті 13 викласти в такій редакції: "Звітнім періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається станом на останній день року, наростаючим підсумком з початку звітного року."  
Відхилено   1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (року).  
    -53- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
П.1 статті 13 доповнити словами "у складі балансу та звіту про фінансові результати".  
Враховано    
107. 2. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менше ніж 12 місяців, але не може бути більше 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до моменту його ліквідації.   -54- Сергієнко О.І.
П.2 статті 13 викласти в такій редакції: "Перший звітний період новоствореного підприємства починається з дня створення і закінчується в останній день календарного року."  
Відхилено   2. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менше ніж 12 місяців, але не може бути більше 15 місяців. 3. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до моменту його ліквідації.  
    -55- Сергієнко О.І.
Доповнити статтю 13 пунктом 3 такого змісту: "Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку календарного року до моменту його ліквідації."  
Враховано    
108. Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності   -56- Сергієнко О.І.
У п.1 статті 14 виключити слова "квартальну та".  
Відхилено   Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності  
109. 1. Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до чинного законодавства. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -57- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
З першої частини статті 14 вилучити слова "трудовим колективам на їх вимогу", оскільки повноваження трудового колективу законодавчо не визначені.  
Відхилено   1. Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -58- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У п.1 статті 14 конкретизувати поняття "органи управління певною сферою".  
Відхилено    
110. 2. Фінансова звітність підприємств є відкритою, крім випадків, передбачених законодавством.   -59- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
П.2 статті 14 викласти в наступній редакції: "Фінансова звітність підприємств є відкритою. Ступінь відкриття інформації та правила її відкриття встановлюються Методологічною радою".  
Відхилено   2. Фінансова звітність підприємств є відкритою, крім випадків, передбачених законодавством.  
111. 3. Відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність не пізніше 1 червня наступного за звітним року.   -60- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Останнє речення п.3 статті 14 доповнити через кому словами "засвідчену незалежним аудитором (незалежною аудиторською фірмою)".  
Відхилено   3. Відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.  
    -61- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Ч.ч.3 та 4 статті 14 об'єднати. Доповнити статтю 14 після п.3 пунктом четвертим такого змісту "Аудит фінансової звітності здійснюється відповідно до чинного законодавства". Таким чином пп.4, 5 статті 14 стають пп.5 і 6.  
Враховано    
112. 4. Фінансова звітність повинна бути оприлюднена шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.   -62- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
П.4 статті 14 викласти в такій редакції: "У випадках, передбачених законодавством, фінансова звітність повинна бути оприлюднена шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань".  
Враховано редакційно    
113. 5. У разі ліквідації підприємства, по закінченню операцій, пов'язаних з нею, ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законодавством, публікує його протягом 45 днів.      4. У разі ліквідації підприємства, по закінченню операцій, пов'язаних з нею, ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законом, публікує його протягом 45 днів.  
114. Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік   -63- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
В статті 15 слід вказати уповноважені державні органи, які будуть контролювати підприємства на предмет додержання законодавства про бухгалтерський облік".  
Відхилено   Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік  
115. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік в Україні здійснюється уповноваженими державними органами і власниками відповідно до чинного законодавства України.      Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами.  
116. РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
117. Ввести в дію Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" з 1 січня 2000 року.   -64- Сергієнко О.І.
В розділі V, внести додаток, який містить перелік необхідних фінансових звітів для підприємств та їх форми.  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року. 2. Кабінету Міністрів України: підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити розроблення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
    -65- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити Розділ V. Прикінцеві положення пунктами такого змісту, або ж врахувати їх у Постанові Верховної Ради, прийнятої для врахування необхідних заходів щодо введення в дію цього Закону: "Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та внести на розгляд Верховній Раді проект Закону України "Про внесення змін і доповнення у деякі закони України у зв'язку з введенням в дію Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Міністерству фінансів України та Національному банку України провести всі необхідні заходи щодо своєчасного введення в дію цього Закону та доповісти Верховній Раді України у грудні 1999 року".  
Враховано редакційно