Кількість абзаців - 151 Таблиця поправок


про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України (Повторне перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України   -1- Шаров І.Ф.
В законопроекті визначити порядок направлення за кордон підрозділів Збройних Сил України з військовими підрозділами інших країн.  
Відхилено   ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України  
1. Цей Закон визначає порядок вирiшення питань про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України, статус та умови перебування їх в Українi, порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю цих пiдроздiлiв.   -2- Шаров І.Ф.
Преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон встановлює порядок допуску на підставі міжнародних договорів України підрозділів збройних сил інших держав на територію України, їх статус та умови перебування в Україні, а також порядок контролю за діяльністю цих підрозділів на території України."  
Враховано редакційно   Цей Закон встановлює порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України, їх статус та умови перебування в Україні, а також порядок здійснення контролю за діяльністю цих підрозділів під час перебування їх на території України.  
2. Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ      Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термiнiв      Стаття 1. Визначення термiнiв  
4. У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:      У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:  
5. пiдроздiл збройних сил iншої держави (далі - підрозділ збройних сил) - вiйськове формування iноземної держави, що має постiйну чи тимчасову органiзацiю, однорiдний склад і належить до сухопутних (наземних), морських, повiтряних або спецiальних вiйськ (сил) цієї держави, в тому числi пiдроздiл, оснащений легкою зброєю, чи пiдроздiл, оснащений важкою бойовою технiкою, яка пiдпадає пiд дiю Договору про звичайнi збройнi сили в Європi, перебуває пiд командуванням особи, вiдповiдальної перед державою за поведiнку своїх пiдлеглих, якi додержуються внутрiшньої дисциплiни, спрямованої на додержання норм мiжнародного права, що застосовуються в перiод воєнних конфлiктiв, та яке направляється в Україну з конкретною метою, визначеною міжнародним договором чи угодою з Урядом України;   -3- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У абзаці першому статті 1 слова "однорідний склад" вилучити; слова "відповідальний перед державою" замінити словами "відповідальний перед своєю державою і Україною".  
Відхилено   пiдроздiл збройних сил iншої держави (далі - підрозділ збройних сил) - вiйськове формування iноземної держави, що має постiйну чи тимчасову органiзацiю, однорiдний склад і належить до сухопутних (наземних), морських, повiтряних або спецiальних вiйськ (сил) цієї держави, в тому числi пiдроздiл, оснащений легкою зброєю, чи пiдроздiл, оснащений важкою бойовою технiкою, яка пiдпадає пiд дiю Договору про звичайнi збройнi сили в Європi, перебуває пiд командуванням особи, вiдповiдальної перед державою за поведiнку своїх пiдлеглих, якi додержуються внутрiшньої дисциплiни, спрямованої на додержання норм мiжнародного права та яке направляється в Україну з конкретною метою, визначеною міжнародним договором чи угодою з Урядом України;  
    -4- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У статті 1 термін "пiдроздiл збройних сил" поставити після терміну "особи цивільного персоналу:  
Відхилено    
    -5- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
у терміні "пiдроздiл збройних сил iншої держави" виключити слова "що застосовуються в перiод воєнних конфлiктiв".  
Враховано    
    -6- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абзац перший статті 1 після слів "норм мiжнародного права" доповнити словом "гуманітарного".  
Відхилено    
    -7- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У абзаці першому статті 1 слово "Урядом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено    
6. особи вiйськового персоналу - вiйськовослужбовцi, якi є громадянами держав, підрозділи збройних сил яких направляються в Україну, і проходять вiйськову службу у цих пiдроздiлах;      особи вiйськового персоналу - вiйськовослужбовцi, якi є громадянами держав, підрозділи збройних сил яких направляються в Україну, і проходять вiйськову службу у цих пiдроздiлах;  
7. особи цивiльного персоналу - особи, якi працюють за трудовим договором у пiдроздiлах збройних сил iнших держав, що направляються в Україну, і не є громадянами України або особами без громадянства;      особи цивiльного персоналу - особи, якi працюють за трудовим договором у пiдроздiлах збройних сил iнших держав, що направляються в Україну, і не є громадянами України або особами без громадянства;  
8. особи місцевого цивільного персоналу - громадяни України, які працюють за трудовими договорами як наймані працівники по обслуговуванню підрозділів збройних сил інших держав;      особи місцевого цивільного персоналу - громадяни України, які працюють за трудовими договорами як наймані працівники по обслуговуванню підрозділів збройних сил інших держав;  
9. члени сiмей осiб вiйськового i цивiльного персоналу - члени сімей військовослужбовців чи осіб цивільного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що знаходяться на їхньому утриманні, разом з ними перебувають в Українi i не є її громадянами.   -8- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Члени сімей (утриманці) - означає чоловіка (дружини) військовослужбовця чи члени цивільного складу та дитини особи, що знаходиться на його або її утриманні.  
Відхилено   члени сiмей осiб вiйськового i цивiльного персоналу - члени сімей військовослужбовців чи осіб цивільного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що знаходяться на їхньому утриманні, разом з ними перебувають в Українi i не є її громадянами. інша держава - держава, з якою Україною укладено міжнародний договір про направлення підрозділів збройних сил в Україну.  
    -9- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Статтю 1 доповнити термінами: Міжнародний договір - міжнародний договір України про допуск та умови перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав;  
Відхилено    
    -10- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
інша держава - держава, з якою Україною укладено міжнародний договір.  
Враховано з змінами   
10. Стаття 2. Пiдстави для допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України      Стаття 2. Пiдстави для допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України  
11. Пiдставами для допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України є:      Пiдставами для допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України є:  
12. ратифікований у встановленому порядку мiжнародний договiр України про тимчасове перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України;   -11- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
"Не підлягають ратифікації Верховною Радою України міжнародні договори щодо проведення на території України спільних із збройними силами інших держав маневрів, Збройних Сил України, військових навчань і сумісної підготовки підрозділів у рамках військового співробітництва, а також транзитного переміщення територією України військових підрозділів інших держав чисельністю військового і цивільного персоналу 1200 осіб, якщо термін перебування таких підрозділів на території України не перевищує 30 діб (або 3 діб при транзитному переміщенні територією України)".  
Відхилено   ратифікований у встановленому порядку мiжнародний договiр України про тимчасове перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України;  
13. рiшення Президента України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України, схвалене Верховною Радою України.   -12- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Абзац третій статті 2 викласти в редакції: "рiшення Президента України або Міністра оборони України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України, схвалене Верховною Радою України, а також в окремих випадках, передбачених у статті 9 цього Закону - рішення Президента України або Міністра оборони України без схвалення Верховною Радою України".  
Відхилено   рiшення Президента України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України, схвалене Верховною Радою України.  
14. Стаття 3. Мета перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України      Стаття 3. Мета перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України  
15. Військові підрозділи інших держав можуть бути допущеними на територію України з метою:      Військові підрозділи інших держав можуть бути допущеними на територію України з метою:  
16. а) участі у спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчаннях та інших заходах щодо вдосконалення бойової підготовки військ, обміну досвідом в рамках домовленостей (договорів) про міжнародне військове співробітництво, в тому числі для підготовки спільних військових підрозділів, створюваних в рамках військового співробітництва за міжнародними договорами України, ратифікованими в установленому порядку;      а) участі у спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчаннях та інших заходах щодо вдосконалення бойової підготовки військ, обміну досвідом в рамках домовленостей (договорів) про міжнародне військове співробітництво, в тому числі для підготовки спільних військових підрозділів, створюваних в рамках військового співробітництва за міжнародними договорами України, ратифікованими в установленому порядку;  
17. б) транзитного переміщення через територію України, якщо це не суперечить національним інтересам України;      б) транзитного переміщення через територію України, якщо це не суперечить національним інтересам України;  
18. в) надання Українi, на її прохання, військової допомоги у відсічі (відверненні, припиненні) збройної агресії з боку третьої країни (третіх країн);   -13- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У підпункті в статті 3 слова "з боку третьої країни (третіх країн)" замінити словами "з боку будь-якої країни".  
Відхилено   в) надання Українi, на її прохання, військової допомоги у відсічі (відверненні, припиненні) збройної агресії з боку третьої країни (третіх країн);  
19. г) надання Українi, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.   -14- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Статтю 3 доповнити пунктом "д) інші випадки".  
Відхилено   г) надання Українi, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  
20. Стаття 4. Строки, на якi допускаються пiдроздiли збройних сил iнших держав на територiю України Пiдроздiли збройних сил iнших держав на територiю України допускаються на строк: до 30 дiб (далi - короткострокове перебування); понад 30 дiб (далi - довгострокове перебування);   -15- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю опустити оскільки визначення строків перебування підрозділів збройних сил держав на території України принципового значення для даного Закону немає.  
Враховано    
21. перемiщення через територiю України транзитом.   -16- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Статтю 4 після слів "переміщення через територію України транзитом" доповнити текст словами: "(до 10 діб залежно від способу переміщення)".  
Відхилено    
22. Стаття 5. Обмеження допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України      Стаття 4. Обмеження допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України  
23. Забороняється допуск та перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, оснащених ядерною, хiмiчною, бактерiологiчною та iншими видами зброї масового ураження.   -17- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
"а також зброї, яка має складові частини ядерного, хімічного, бактеріологічного озброєння та іншої зброї масового ураження".  
Враховано   Забороняється допуск та перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, оснащених ядерною, хiмiчною, бактерiологiчною та iншими видами зброї масового ураження, а також зброї, яка має складові частини ядерного, хімічного, бактеріологічного озброєння та іншої зброї масового ураження.  
24. Не дозволяється перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, стосовно яких не було укладено мiжнародних договорiв України, якщо таке укладення вiдповiдно до статтi 9 цього Закону є обов'язковим або якщо пiсля додержання Україною встановлених процедур не набрали чинностi вiдповiднi мiжнароднi договори України, а також пiдроздiлiв, щодо яких Президентом України не приймалося рiшень про їх допуск на територiю України або коли рішення Президента України не були схвалені в установленому порядку Верховною Радою України. Такi пiдроздiли не можуть бути введені на територію України, а якщо вони були введені, - пiдлягають негайному виведенню з її територiї.   -18- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У другій частині ст.5 слова "якщо таке укладення відповідно до ст.9 цього Закону є обов'язковим" вилучити і замінити словами: "відповідно до статті 2 цього Закону".  
Враховано частково   Не дозволяється перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, стосовно яких не було укладено мiжнародних договорiв України, якщо таке укладення вiдповiдно до статтi 2 цього Закону є обов'язковим або якщо пiсля додержання Україною встановлених процедур не набрали чинностi вiдповiднi мiжнароднi договори України, а також пiдроздiлiв, щодо яких Президентом України не приймалося рiшень про їх допуск на територiю України або коли рішення Президента України не були схвалені в установленому порядку Верховною Радою України. Такi пiдроздiли не можуть бути введені на територію України, а якщо вони були введені, - пiдлягають негайному виведенню з її територiї.  
    -19- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Узгодити частину другу статті 5 з статтею 2 цього проекту Закону.  
Враховано    
25. Не допускається перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил держав, якi не визнали її незалежнiсть або висувають до неї територiальнi претензiї.   -20- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Останнє речення другої частини ст.5 вилучити. Замість цього доповнити ст.5 абзацом такого змісту: "Будь-яка спроба іншої держави здійснити перебування на території України підрозділів своїх збройних сил на інших підставах, ніж на тих, що викладені у статті 2 цього Закону, розглядається Україною як акт воєнної агресії і рішуче припиняється нею із використанням всіх можливих шляхів та засобів".  
Враховано   Будь-яка спроба іншої держави здійснити перебування на території України підрозділів своїх збройних сил на інших підставах, ніж на тих, що викладені у статті 2 цього Закону, розглядається Україною як акт воєнної агресії і рішуче припиняється нею із використанням всіх можливих шляхів та засобів.  
26. В разі введення надзвичайного або воєнного стану в інтересах національної безпеки і оборони можуть бути встановлені інші обмеження або заборона на допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України.   -21- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Слова "і оборони" вилучити.  
Враховано   В разі введення надзвичайного або воєнного стану в інтересах національної безпеки можуть бути встановлені інші обмеження або заборона на допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України.  
    -22- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину четверту статті 5 конкретизувати щодо обмежень на допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в разі введення надзвичайного або воєнного стану. При таких ситуаціях допуск іноземних військ повинен бути заборонений.  
Відхилено    
27. Стаття 6. Вимоги до мiжнародного договору України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України      Стаття 5. Вимоги до мiжнародного договору України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України  
28. Необхідними умовами, яким має відповідати міжнародний договір України щодо порядку допуску і умов перебування на території України пiдроздiлiв збройних сил інших держав, є:      Необхідними умовами, яким має відповідати міжнародний договір України щодо порядку допуску і умов перебування на території України пiдроздiлiв збройних сил інших держав, є:  
29. а) тимчасовість, тобто чітка визначеність та обмеженість у часі такого перебування;      а) тимчасовість, тобто чітка визначеність та обмеженість у часі такого перебування;  
30. б) відповідність такого перебування національним інтересам України;      б) відповідність такого перебування національним інтересам України;  
31. в) незавдання таким перебуванням перешкод розвиткові відносин України з третіми державами та зміцненню міжнародної колективної безпеки;      в) незавдання таким перебуванням перешкод розвиткові відносин України з третіми державами та зміцненню міжнародної колективної безпеки;  
32. г) додержання підрозділами збройних сил інших держав, особами військового і цивільного персоналу, що входять до їх складу, а також членами їхніх сімей законів України, утримання від будь-якої політичної діяльності в Україні, а також від іншої діяльності, несумісної з її національними інтересами;   -23- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Заборону ввезення озброєння, яке складається з радіоактивних, хімічних та бактеріологічних речовин, а також ввезення сильнодіючих токсичних речовин, що можуть потенційно загрожувати забрудненням довкілля.  
Враховано   г) додержання підрозділами збройних сил інших держав, особами військового і цивільного персоналу, що входять до їх складу, а також членами їхніх сімей законів України, утримання від будь-якої політичної діяльності в Україні, а також від іншої діяльності, несумісної з її національними інтересами;  
33. д) незастосування військових підрозділів інших держав всупереч воєнно-політичним та іншим інтересам України, вимогам Статуту ООН щодо дій по підтриманню миру та безпеки, іншим нормам міжнародного права;   -24- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До пункту "д" ч. 1 ст.6: Слова "військових підрозділів інших держав" замінити словами "підрозділів збройних сил інших держав".  
Враховано   д) незастосування підрозділів збройних сил інших держав всупереч воєнно-політичним та іншим інтересам України, вимогам Статуту ООН щодо дій по підтриманню миру та безпеки, іншим нормам міжнародного права;  
34. е) правова визначеність діяльності військових підрозділів інших держав відповідно до закону України.   -25- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До першого абзацу пункту "е" ч.1 ст.6: Слова "військових підрозділів інших держав" замінити словами "підрозділів збройних сил інших держав".  
Враховано   е) правова визначеність діяльності підрозділів збройних сил інших держав відповідно до закону України.  
35. Мiжнародний договiр України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України має передбачати:      Мiжнародний договiр України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України має передбачати:  
36. мету i строк перебування пiдроздiлiв;      мету i строк перебування пiдроздiлiв;  
37. чисельнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу;      чисельнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу;  
38. склад, структуру, тип i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки;      склад, структуру, тип i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки;  
39. мiсце i межi дислокацiї пiдроздiлiв та обмеження щодо пересування осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу;      мiсце i межi дислокацiї пiдроздiлiв та обмеження щодо пересування осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу;  
40. порядок в'їзду на територiю України i виїзду за її межi пiдроздiлiв, а також осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу не в складi цих пiдроздiлiв;   -26- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Слова "в'їзду та територію України і виїзду за її межі" замінити словами "в'їзду в Україну та виїзду з України".  
Враховано   порядок в'їзду на територiю України i виїзду з України пiдроздiлiв, а також осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу не в складi цих пiдроздiлiв;  
41. маршрути транзиту пiдроздiлiв через територiю України;   -27- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До ч.2 ст.6: Після пункту "маршрути транзиту підрозділів через територію України" доповнити статтю пунктом такого змісту: "порядок застосування підрозділів збройних сил інших держав згідно з метою їх перебування на території України та в інших випадках";  
Відхилено   маршрути транзиту пiдроздiлiв через територiю України;  
42. умови використання майна України чи набуття його у власнiсть iноземної держави або створення на територiї України нових об'єктiв права власностi цієї держави, в тому числi нерухомого майна, для забезпечення потреб пiдроздiлiв;      умови використання майна України чи набуття його у власнiсть iноземної держави або створення на територiї України нових об'єктiв права власностi цієї держави, в тому числi нерухомого майна, для забезпечення потреб пiдроздiлiв;  
43. вимоги щодо охорони довкiлля, утилiзацiї та вивезення вiдходiв;      вимоги щодо охорони довкiлля, утилiзацiї та вивезення вiдходiв;  
44. розмiри i порядок внесення плати за оренду земельних дiлянок, iншого нерухомого майна, в тому числi жилих та iнших примiщень, а також плати за користування водами, використання повiтряного простору України, за аеронавiгацiйне, гідрографічне та iнформацiйне забезпечення пiдроздiлiв, надання їм комунальних, побутових та iнших послуг;      розмiри i порядок внесення плати за оренду земельних дiлянок, iншого нерухомого майна, в тому числi жилих та iнших примiщень, а також плати за користування водами, використання повiтряного простору України, за аеронавiгацiйне, гідрографічне та iнформацiйне забезпечення пiдроздiлiв, надання їм комунальних, побутових та iнших послуг;  
45. порядок визначення та вiдшкодування шкоди, завданої Українi, третiм державам або фiзичним чи юридичним особам на територiї України внаслiдок дiй або бездiяльностi пiдроздiлiв, осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу;      порядок визначення та вiдшкодування шкоди, завданої Українi, третiм державам або фiзичним чи юридичним особам на територiї України внаслiдок дiй або бездiяльностi пiдроздiлiв, осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу;  
46. порядок реалiзацiї права осiб вiйськового персоналу пiдроздiлiв щодо носiння зброї та користування нею;      порядок реалiзацiї права осiб вiйськового персоналу пiдроздiлiв щодо носiння зброї та користування нею;  
47. умови використання на територiї України державної символiки держав, якi направляють в Україну пiдроздiли своїх збройних сил;      умови використання на територiї України державної символiки держав, якi направляють в Україну пiдроздiли своїх збройних сил;  
48. порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдроздiлiв на територiї України;      порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдроздiлiв на територiї України;  
49. питання юрисдикцiї, пов'язанi з перебуванням пiдроздiлiв на територiї України;      питання юрисдикцiї, пов'язанi з перебуванням пiдроздiлiв на територiї України;  
50. обов'язки iнших держав перед Україною, що випливають з умов перебування пiдроздiлiв їх збройних сил на територiї України;      обов'язки iнших держав перед Україною, що випливають з умов перебування пiдроздiлiв їх збройних сил на територiї України;  
51. підстави денонсацiї мiжнародного договору України;      підстави денонсацiї мiжнародного договору України;  
52. умови і порядок дострокового виведення пiдроздiлiв збройних сил інших держав з територiї України;      умови і порядок дострокового виведення пiдроздiлiв збройних сил інших держав з територiї України;  
53. iншi питання, пов'язані з перебуванням на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що випливають iз цього Закону та регулюються iншими нормативно-правовими актами України.   -28- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До ст.6: Доповнити статтю частиною 3 такого змісту: "Внесення будь-яких змін до договору (угоди) про тимчасове перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України можливе лише у вигляді окремого договору, згода на обов`язковість якого дана Верховною Радою України."  
Враховано   iншi питання, пов'язані з перебуванням на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що випливають iз цього Закону та регулюються iншими нормативно-правовими актами України; внесення будь-яких змін до договору (угоди) про тимчасове перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України можливе лише у вигляді окремого договору, згода на обов`язковість якого дана Верховною Радою України."  
54. Стаття 7. Підстави для денонсацiї мiжнародних договорiв України щодо тимчасового перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав      Стаття 6. Підстави для денонсацiї мiжнародних договорiв України щодо тимчасового перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав  
55. Мiжнароднi договори України про тимчасове перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України денонсуються у разi:   -29- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До ст.7: Після слів "денонсуються у разі:" викласти ст.7 у такій редакції: "якщо подальше перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України загрожує національним інтересам України, або якщо визначена міжнародним договором мета такого перебування втратила своє значення; якщо інша держава не дотримується укладеного з Україною міжнародного договору або в односторонньому порядку припинила його дію; якщо виникла загроза втрати іншою державою контролю над підрозділами її збройних сил на території України; якщо інша держава увійшла у стан воєнного конфлікту з третьою державою, внаслідок чого виникла загроза національним інтересам України. Одностороння (або за погодженням з іншою державою, або за односторонньою ініціативою іншої держави) денонсація міжнародного договору України тягне за собою дострокове виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України".  
Враховано частково   Мiжнароднi договори України про тимчасове перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України денонсуються у разi: якщо подальше перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України загрожує національним інтересам України, або якщо визначена міжнародним договором мета такого перебування втратила своє значення;  
56. порушення пiдроздiлами збройних сил iнших держав вимог мiжнародних договорiв України, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв України;      порушення пiдроздiлами збройних сил iнших держав вимог мiжнародних договорiв України, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв України;  
57. втручання або загрози втручання збройних сил iнших держав у внутрiшнi справи України;      втручання або загрози втручання збройних сил iнших держав у внутрiшнi справи України;  
58. використання або загрози використання територiї України пiдроздiлами збройних сил iнших держав, якi перебувають на територiї України, проти третiх держав.      використання або загрози використання територiї України пiдроздiлами збройних сил iнших держав, якi перебувають на територiї України, проти третiх держав. Одностороння (або за погодженням з іншою державою, або за односторонньою ініціативою іншої держави) денонсація міжнародного договору України тягне за собою негайне виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України.  
59. Роздiл II. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПРО ДОПУСК ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ НА ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ   -30- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До назви розділу ІІ: Доповнити назву розділу ІІ словами "та про дострокове виведення їх з території України".  
Немає висновку   Роздiл II. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПРО ДОПУСК ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ НА ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ  
60. Стаття 8. Внесення пропозиції щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України      Стаття 7. Внесення пропозиції щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України  
61. Пропозицiя щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України вноситься до Ради нацiональної безпеки i оборони України Мiнiстерством закордонних справ України разом з Мiнiстерством оборони України за погодженням з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозицiя має включати наявнi на момент її внесення данi про райони розташування, завдання, загальну чисельнiсть зазначених пiдроздiлiв, про тип i склад озброєння, вiйськової технiки, пiдпорядкованiсть, строки перебування та порядок їх продовження, порядок замiни та умови виведення, а також iнформацiю про вiдшкодування Українi можливих витрат, пов'язаних з перебуванням на її територiї цих підрозділів.      Пропозицiя щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України вноситься до Ради нацiональної безпеки i оборони України Мiнiстерством закордонних справ України разом з Мiнiстерством оборони України за погодженням з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозицiя має включати наявнi на момент її внесення данi про райони розташування, завдання, загальну чисельнiсть зазначених пiдроздiлiв, про тип i склад озброєння, вiйськової технiки, пiдпорядкованiсть, строки перебування та порядок їх продовження, порядок замiни та умови виведення, а також iнформацiю про вiдшкодування Українi можливих витрат, пов'язаних з перебуванням на її територiї цих підрозділів.  
62. Рада нацiональної безпеки i оборони України, визнаючи вiдповiднiсть допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України нацiональним iнтересам і законодавству України, в тому числi її мiжнародним зобов'язанням, враховуючи, що відповідними міжнародними договорами України передбачається вiдшкодування витрат, пов'язаних з перебуванням зазначених пiдроздiлiв, забезпечення на належному рівні безпеки громадян України в умовах такого перебування, вносить пропозицiю про доцiльнiсть допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України на розгляд Президента України.   -31- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити ст. 8 третьою частиною абзацом, зміст якої викладений у першому реченні третьої частини ст.9.  
Відхилено   Рада нацiональної безпеки i оборони України, визнаючи вiдповiднiсть допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України нацiональним iнтересам і законодавству України, в тому числi її мiжнародним зобов'язанням, враховуючи, що відповідними міжнародними договорами України передбачається вiдшкодування витрат, пов'язаних з перебуванням зазначених пiдроздiлiв, забезпечення на належному рівні безпеки громадян України в умовах такого перебування, вносить пропозицiю про доцiльнiсть допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України на розгляд Президента України.  
    -32- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Останній абзац статті 8 після слів "на розгляд Президента України" доповнити "а в окремих випадках передбачених у статті 9 цього Закону - на розгляд Міністра оборони України".  
Відхилено    
63. Стаття 9. Прийняття рішень щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України      Стаття 8. Прийняття рішень щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України  
64. Президент України на пiдставi зазначеної у частинi другiй статтi 8 цього Закону пропозицiї приймає рiшення про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України.   -33- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Третій абзац статті 9 викласти в редакції: "Рішення Президента України про Міністра оборони України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України не потребує схвалення Верховною Радою України у випадках, коли: таке рішення прийнято Президентом України і стосується короткострокового перебування (терміном до 30 діб) на території України підрозділів збройних сил інших держав, які мають чисельність до 1200 осіб та тимчасову організацію, і у зв'язку з цим не підпадають під визначення підрозділу збройних сил відповідно до статті 1 цього Закону, з організаційно-штатною структурою до полку (корабля І рангу), зі штатним озброєнням і технікою; таке рішення прийнято Міністром оборони України i стосується короткострокового перебування (терміном до 30 діб) на території України підрозділів збройних сил інших держав, які мають чисельність до 600 осіб та тимчасову організацію, і у зв'язку з цим не підпадають під визначення підрозділу збройних сил відповідно до статті 1 цього Закону, з організаційно-штатною структурою до батальйону (корабля ІІ рангу), зі штатним озброєнням і технікою.  
Відхилено   Президент України на пiдставi зазначеної у частинi другiй статтi 8 цього Закону пропозицiї приймає рiшення про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України.  
65. Рiшення Президента України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України вiдповiдно до пункту 23 статтi 85 Конституцiї України пiдлягає схваленню Верховною Радою України, яка розглядає питання про таке схвалення як невiдкладне позачергово.      Рiшення Президента України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України вiдповiдно до пункту 23 статтi 85 Конституцiї України пiдлягає схваленню Верховною Радою України, яка розглядає питання про таке схвалення як невiдкладне позачергово.  
66. Пропозиції у питаннях про допуск підрозділів збройних сил інших держав та перебування їх на території України в рамках військового співробітництва можуть вноситись у формі узгоджених з відповідними державами планів співробітництва на рік чи інший період. Вони розглядаються і узгоджуються в порядку, визначеному у статтях 8 і 9 цього Закону.   -34- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До розділу ІІ: Доповнити розділ ІІ статтею 10 такого змісту: "Стаття 10. Реалізація рішень щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України після схвалення його Верховною Радою України реалізується: а) безпосередньо, якщо чисельність військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав не перевищує 1200 осіб, а термін перебування таких підрозділів на території України не перевищує 30 діб (або 3 діб при переміщенні через територію України транзитом); б) шляхом укладення з іншою державою міжнародного договору, якщо чисельність військового і військового персоналу підрозділів збройних сил інших держав або термін перебування таких підрозділів на території України (або переміщення через територію України транзитом) перевищують вказані у пункті "а" цієї статті значення, та ратифікації такого договору. В будь-якому разі дотримання умов, вимог та обмежень, визначених цим Законом, є обов'язковим."  
Відхилено   Пропозиції у питаннях про допуск підрозділів збройних сил інших держав та перебування їх на території України в рамках військового співробітництва можуть вноситись у формі узгоджених з відповідними державами планів співробітництва на рік чи інший період. Вони розглядаються і узгоджуються в порядку, визначеному у статтях 8 і 9 цього Закону. Стаття 9. Прийняття рішень щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України. Прийняття рішень щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України здійснюється в порядку, визначеному статтями 8 і 9 цього Закону щодо прийняття рішень з питань допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України.  
    -35- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До розділу ІІ: Доповнити розділ ІІ статтею 11 такого змісту. "Стаття 11. Порядок прийняття і реалізації рішень щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України. Прийняття рішень щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України здійснюється в порядку, визначеному статтями 8 і 9 цього Закону щодо прийняття рішень з питань допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Реалізація таких рішень здійснюється державними органами виконавчої влади України: а) безпосередньо, якщо введення підрозділів збройних сил інших держав на територію України здійснювалося без укладення з іншою державою міжнародного договору; б) після денонсації у встановленому чинним законодавством України порядку відповідного міжнародного договору з іншою державою".  
Враховано частково    
67. Роздiл III. УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ   -36- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До назви розділу ІІІ: Замінити слово "умови" на слово "засади".  
Враховано частково   Роздiл III. ЗАСАДИ ТА УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ  
68. Стаття 10. Порядок в'їзду на територiю України i виїзду за її межi пiдроздiлiв збройних сил інших держав   -37- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До назви ст.10: Викласти назву ст. 10 у такій редакції: "Стаття 10. Порядок введення на територію України та виведення за її межі підрозділів збройних сил інших держав".  
Відхилено   Стаття 10. Порядок в'їзду на територiю України i виїзду за її межi пiдроздiлiв збройних сил інших держав  
69. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, особи їх вiйськового і цивiльного персоналу можуть прибувати в Україну на наземних транспортних засобах, морських i рiчкових суднах та вiйськових кораблях або повiтряних суднах i перебувати в Українi чи здiйснювати транзит через її територiю згiдно з законом та мiжнародними договорами України.      Пiдроздiли збройних сил iнших держав, особи їх вiйськового і цивiльного персоналу можуть прибувати в Україну на наземних транспортних засобах, морських i рiчкових суднах та вiйськових кораблях або повiтряних суднах i перебувати в Українi чи здiйснювати транзит через її територiю згiдно з законом та мiжнародними договорами України.  
70. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перетинання державного кордону України при собi повиннi мати:   -38- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До ст.10: Другу і третю частину ст.10 вилучити.  
Відхилено   Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перетинання державного кордону України при собi повиннi мати:  
    -39- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, їхні особисті речі та зброя пiд час перетинання державного кордону України підлягають прикордонному і митному контролю відповідно до законів України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.  
Відхилено    
71. дiйснi нацiональнi паспорти або документи, що їх замiнюють;      дiйснi нацiональнi паспорти або документи, що їх замiнюють;  
72. офiцiйнi посвiдчення особи з фотокарткою, якщо в'їзд провадиться за загальним списком, а командир пiдроздiлу може пiдтвердити свою особу дiйсним нацiональним паспортом або документом, що його замiнює.      офiцiйнi посвiдчення особи з фотокарткою, якщо в'їзд провадиться за загальним списком, а командир пiдроздiлу може пiдтвердити свою особу дiйсним нацiональним паспортом або документом, що його замiнює.  
73. Військовослужбовці при перетинанні державного кордону повинні бути одягнені в обмундирування.   -40- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Слова "обмундирування" замінити словами "у військову форму та мати встановлені розпізнавальні знаки".  
Враховано   Військовослужбовці при перетинанні державного кордону повинні бути одягнені у військову форму та мати встановлені розпізнавальні знаки.  
74. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, їхні особистi речi та зброя пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перетинання державного кордону України пiдлягають прикордонному i митному контролю. Iноземнi вiйськовi кораблi (судна), бойовi та вiйськово-транспортнi повiтрянi судна, а також вiйськова технiка, що прибувають до України чи вибувають за її межi, митному огляду не пiдлягають.   -41- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину четверту статті 10 доповнити реченням "Мирний прохід через територіальне море України іноземних військових кораблів (суден) та їх заходження у внутрішні води і порти України здійснюється згідно з законодавством України".  
Враховано   Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, їхні особистi речi та зброя пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перетинання державного кордону України пiдлягають прикордонному i митному контролю. Іноземнi вiйськовi кораблi (судна), бойовi та вiйськово-транспортнi повiтрянi судна, а також вiйськова технiка, що прибувають до України чи вибувають за її межi, митному огляду не пiдлягають. Прохід через територіальне море України іноземних військових кораблів (суден) та їх заходження у внутрішні води і порти України здійснюється згідно з законодавством України  
75. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, якi прибувають в Україну на пiдставi міжнародних договорів України, та особи вiйськового i цивiльного персоналу у складi цих пiдроздiлiв зобов'язані виконувати вимоги встановлених в Українi санiтарних норм i правил.   -42- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До п'ятої частини ст. 10: а) слова "на підставі міжнародних договорів України" вилучити; б) текст п'ятої частини (з урахуванням пункту "а" вилучити і перенести до статті 14.  
Відхилено   Пiдроздiли збройних сил iнших держав, якi прибувають в Україну на пiдставi міжнародних договорів України, та особи вiйськового i цивiльного персоналу у складi цих пiдроздiлiв зобов'язані виконувати вимоги встановлених в Українi санiтарних норм i правил.  
76. Особи вiйськового i цивiльного персоналу, якi прибувають в Україну у складi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, звiльняються вiд одержання в'їзних вiз та обов'язкової реєстрацiї нацiональних паспортiв або документiв, що їх замiнюють, в реєстрацiйному органi України. Звiльнення вiд реєстрацiї паспортiв або документiв, що їх замiнюють, не поширюється на випадки проживання осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав за межами дислокацiї цих підрозділів.      Особи вiйськового i цивiльного персоналу, якi прибувають в Україну у складi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, звiльняються вiд одержання в'їзних вiз та обов'язкової реєстрацiї нацiональних паспортiв або документiв, що їх замiнюють, в реєстрацiйному органi України. Звiльнення вiд реєстрацiї паспортiв або документiв, що їх замiнюють, не поширюється на випадки проживання осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав за межами дислокацiї цих підрозділів.  
77. Виїзд з України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюється в такому ж порядку, який встановлено для їх в'їзду на територiю України.   -43- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До сьомої частини ст. 10: Викласти сьому частину у такій редакції: "Виведення з України підрозділів збройних сил інших держав (у тому числі дострокове) здійснюється в порядку, визначеному міжнародним договором".  
Відхилено   Виїзд з України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та вивезення військового майна і техніки здiйснюється в такому ж порядку, який встановлено для їх в'їзду на територiю України.  
    -44- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину сьому статті 10 після слів "пiдроздiлiв збройних сил iнших держав" доповнити словами "та вивезення військового майна і техніки".  
Враховано    
78. Члени сiмей осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюють в'їзд в Україну та виїзд з України вiдповiдно до закону України.      Члени сiмей осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюють в'їзд в Україну та виїзд з України вiдповiдно до закону України.  
79. Стаття 11. Засади перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України      Стаття 11. Засади перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України  
80. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, особи вiйськового i цивiльного персоналу, які входять до їх складу, та члени їхнiх сiмей повиннi:   -45- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До статей 11 і 12: Об'єднати зміст ст. 11 і 12 під назвою ст.12.  
Відхилено   Пiдроздiли збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, особи вiйськового i цивiльного персоналу, які входять до їх складу, та члени їхнiх сiмей повиннi:  
81. додержуватися Конституцiї України i законiв України;      додержуватися Конституцiї України i законiв України;  
82. шанувати традицiї та звичаї Українського народу i не завдавати шкоди нацiональним iнтересам України, не посягати на права, свободи та законні інтереси громадян України, а також iноземцiв та осiб без громадянства, якi проживають на її територiї.      шанувати традицiї та звичаї Українського народу i не завдавати шкоди нацiональним iнтересам України, не посягати на права, свободи та законні інтереси громадян України, а також iноземцiв та осiб без громадянства, якi проживають на її територiї.  
83. Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, що тимчасово перебувають на території України, не повинні претендувати на набуття будь-яких прав на постійне проживання на її території.      Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, що тимчасово перебувають на території України, не повинні претендувати на набуття будь-яких прав на постійне проживання на її території.  
84. Стаття 12. Права, свободи, обов'язки i вiдповiдальнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу      Стаття 12. Права, свободи, обов'язки i вiдповiдальнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу  
85. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та члени їхнiх сiмей, якi перебувають на територiї України, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такi самi обов'язки, як i громадяни України, за винятками, встановленими Конституцiєю, законами чи мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.      Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та члени їхнiх сiмей, якi перебувають на територiї України, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такi самi обов'язки, як i громадяни України, за винятками, встановленими Конституцiєю, законами чи мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.  
86. У разi, коли особа вiйськового чи цивiльного персоналу пiдроздiлу збройних сил iншої держави, яка пiдозрюється у вчиненнi злочину на територiї України, перебуває за її межами, питання про притягнення її до вiдповiдальностi вирiшується згiдно iз законодавством та мiжнародними договорами України.      У разi, коли особа вiйськового чи цивiльного персоналу пiдроздiлу збройних сил iншої держави, яка пiдозрюється у вчиненнi злочину на територiї України, перебуває за її межами, питання про притягнення її до вiдповiдальностi вирiшується згiдно iз законодавством та мiжнародними договорами України.  
87. Особи вiйськового персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перебування на територiї України мають право на носiння вiйськової форми одягу своєї держави, на носiння та користування зброєю i боєприпасами до неї пiд час виконання у встановленому порядку обов'язкiв вiйськової служби в межах мiсць дислокацiї цих пiдроздiлiв, а також у мiсцях проведення ними вiйськових навчань i пiдготовки пiдроздiлiв вiдповiдно до мети перебування в Українi. У разi порушення зазначених вимог зброя та боєприпаси, що належать особам вiйськового персоналу, вилучаються вiдповiдними органами України в порядку, встановленому законом України.   -46- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Слова "користування зброєю" замінити словами "застосування зброї".  
Враховано   Особи вiйськового персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перебування на територiї України мають право на носiння вiйськової форми одягу своєї держави, на носiння та застосування зброї i боєприпасами до неї пiд час виконання у встановленому порядку обов'язкiв вiйськової служби в межах мiсць дислокацiї цих пiдроздiлiв, а також у мiсцях проведення ними вiйськових навчань i пiдготовки пiдроздiлiв вiдповiдно до мети перебування в Українi. У разi порушення зазначених вимог зброя та боєприпаси, що належать особам вiйськового персоналу, вилучаються вiдповiдними органами України в порядку, встановленому законом України.  
88. Стаття 13. Дiяльнiсть пiдроздiлiв збройних сил iнших держав      Стаття 13. Дiяльнiсть пiдроздiлiв збройних сил iнших держав  
89. Дiяльнiсть пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України у мiсцях їхньої дислокацiї органiзовується згiдно з вiйськовими статутами та iншими нормативно-правовими актами держав, до яких вони належать, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.   -47- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До ст. 13: Доповнити ст. 13 частинами наступного змісту: "Підрозділи збройних сил інших держав можуть бути застосовані за їх основним призначенням тільки за згодою (з дозволу) України та в межах, які визначені Україною. Конкретний порядок отримання такої згоди (дозволу) та можливі межі такого застосування визначаються відповідним міжнародним договором України. На прохання України особовий склад, транспортні засоби та інша техніка підрозділів збройних сил інших держав можуть за згодою цих держав бути також застосовані в разі необхідності для ліквідації наслідків стихійного лиха та техногенних катастроф на території України, пошуку та врятування потерпілих від транспортних аварій i катастроф на морі i на суходолі."  
Враховано частково   Порядок і межі застосування підрозділів збройних сил інших держав на території України визначаються міжнародними договорами (угодами) про допуск цих підрозділів на територію України, а також їхня діяльність у місцях дислокації.  
90. Стаття 14. Санiтарно-епiдемiологiчний нагляд, державний ветеринарний контроль та медичне забезпечення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав      Стаття 14. Санiтарно-епiдемiологiчний нагляд, державний ветеринарний контроль та медичне забезпечення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав  
91. Заходи щодо запобiгання та контроль за недопущенням поширення захворювань i шкiдникiв, якi передаються людьми, тваринами i рослинами, в мiсцях дислокацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюються згiдно iз законодавством України.      Заходи щодо запобiгання та контроль за недопущенням поширення захворювань i шкiдникiв, якi передаються людьми, тваринами i рослинами, в мiсцях дислокацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюються згiдно iз законодавством України.  
92. Санiтарно-епiдемiологiчний нагляд, державний ветеринарний контроль у мiсцях дислокацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюють вiдповiднi органи державної влади та їх посадовi особи України вiдповiдно до законів України.       
93. У разi неможливостi забезпечення iноземною державою достатнiм медичним обслуговуванням осiб вiйськового i цивiльного персоналу та членiв їхнiх сiмей пiд час перебування в Українi їх медичне обслуговування може проводитися на договiрних умовах вiйськово-медичними закладами Збройних Сил України.   -48- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину третю статті 14 доповнити словами "а при необхідності лікувально-медичними закладами охорони здоров'я України".  
Враховано    
94. Стаття 15. Охорона довкiлля       
95. Пiдроздiли збройних сил iнших держав повиннi додержуватися встановлених законом України вимог щодо охорони довкiлля, забезпечення екологiчної безпеки, запобігання забруднення довкiлля, погiршення якості природних ресурсів.       
96. Під час проведення зазначеними пiдроздiлами вiйськових навчань і використання тренувальних об'єктiв не допускається порушення правил експлуатацiї озброєння, вiйськової та iншої технiки.       
97. Паливо i пально-мастильнi матерiали, а також iншi речовини, необхiднi для експлуатацiї лiтакiв, суден та iнших транспортних засобiв, озброєння, вiйськової та iншої технiки, використовуються пiдроздiлами збройних сил iнших держав з додержанням вимог законодавства України щодо охорони довкiлля.       
98. Знищення боєприпасiв, що не вибухнули, провадиться вiдповiдно до встановлених в Українi норм i правил.       
99. Радiоактивнi речовини та джерела іонізуючого випромінювання, що використовуються пiдроздiлами збройних сил iнших держав, пiдлягають реєстрацiї та контролю за їх використанням, якi здiйснюються вiдповiдними органами виконавчої влади України.   -49- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину п'яту статті 15 після слів "пiдроздiлами збройних сил iнших держав" доповнити словами "для виконання своїх функцій у мирних цілях" і далі за текстом.  
Враховано    
100. У разi забруднення довкiлля, погiршення якостi природних ресурсів iнша держава згiдно з вiдповiдним мiжнародним договором України зобов'язана вжити заходiв до вiдновлення попереднього стану довкiлля або вiдшкодувати завдану шкоду, якщо забруднення довкiлля чи погiршення якостi природних ресурсів сталося з вини пiдроздiлiв її збройних сил.       
101. Стаття 16. Транспортнi засоби i маршрути       
102. Транспортнi засоби пiдроздiлiв збройних сил iнших держав реєструються у вiдповiдних реєстрацiйних органах України і використовуються з додержанням вимог нормативно-правових актiв України, у тому числі щодо обмеження рiвня шуму, вмiсту шкiдливих речовин у вiдпрацьованих газах тощо.       
103. Транспортнi маршрути для перемiщення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, озброєння, важкої технiки, небезпечних матерiалiв, види транспорту та iншi iстотнi умови перевезень узгоджуються з вiдповiдними органами виконавчої влади України.       
104. В Україні приймаються як діючі, без перевірки, права водія або військовий дозвіл на водіння, видані відповідними органами державної влади, підрозділи збройних сил якої допущені в Україну.   -50- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Слова "права водія" замінити словами "посвідчення на право користування транспортними засобами", що відповідатиме Конвенції про дорожній рух.  
Враховано    
105. Стаття 17. Зв'язок та радiоелектроннi засоби       
106. Присвоєння радiочастот i позивних сигналiв, оформлення дозволiв на використання радiоелектронних засобiв на територiї України, а також на їх ввезення пiдроздiлами збройних сил iнших держав на територiю України та державний нагляд за роботою цих засобiв здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.       
107. Пiдроздiли збройних сил iнших держав використовують присвоєнi радiочастоти для радiоелектронних засобiв за наявностi вiдповiдних дозволiв. Питання про змiну радiочастот вирiшуються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.       
108. Строк використання присвоєних радiочастот не може перевищувати строку перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України. Пiсля закiнчення строку перебування дозволи на використання радiочастот анулюються.       
109. Пiдроздiли збройних сил iнших держав вживають усiх необхiдних заходiв для запобiгання створенню перешкод у роботi засобiв зв'язку та радiоелектронних засобiв України.       
110. Стаття 18. Обмеження права власностi на окремi види майна та на користування надрами       
111. У володiннi i користуваннi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, якi перебувають на територiї України, та у власностi осiб вiйськового i цивiльного персоналу цих пiдроздiлiв i членiв їхнiх сiмей не може перебувати майно, включене до перелiку видiв майна, що не може за законом України перебувати у власностi громадян, громадських об'єднань, мiжнародних органiзацiй та юридичних осiб iнших держав на територiї України, якщо iнше не передбачено вiдповiдним мiжнародним договором, згода на обов'язковість якого для України надана Верховною Радою України.       
112. Пiдроздiлам збройних сил iнших держав на територiї України забороняється проводити геологiчне вивчення надр i розробляти родовища корисних копалин. Особи військового та цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав негайно сповіщають місцеві органи виконавчої влади про знайдені на територіях (в акваторіях) їх тимчасового перебування скарби, археологічні цінності, дорогоцінні метали та каміння тощо і передають їх уповноваженим для цього органам державної влади України.   -51- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину другу статті 18 після слів "Пiдроздiлам збройних сил iнших держав на територiї України" доповнити словами "без дозволу відповідних центральних органів виконавчої влади".  
Відхилено    
113. Стаття 19. Страхування осіб військового та цивільного персоналу, підрозділів збройних сил інших держав та членів їхніх сімей       
114. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та члени їхнiх сiмей користуються на територiї України правом на страховий захист нарiвнi з громадянами України.       
115. Будь-який вид страхування, пов'язаний з перебуванням пiдроздiлiв збройних сил інших держав на території України, здійснюється відповідно до міжнародного договору України згідно з законом України.       
116. Стаття 20. Податки, збори та інші обов'язкові платежі       
117. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, пов'язані з перебуванням пiдроздiлiв збройних сил іншої держави на територiї України, плануються відповідно до законів України та мiжнародного договору України.       
118. Стаття 21. Дiяльнiсть засобiв масової iнформацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав       
119. Дiяльнiсть засобiв масової iнформацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав провадиться на територiї України вiдповiдно до законів України.       
120. Стаття 22. Обов'язки iнших держав перед Україною       
121. Iншi держави у зв'язку з перебуванням пiдроздiлiв їх збройних сил на територiї України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України мають перед Україною такi обов'язки:       
122. iнформувати дипломатичними каналами Кабiнет Мiнiстрiв України про кожний випадок призначення на посаду чи звільнення з посади командира (начальника) пiдроздiлу своїх збройних сил на територiї України;   -52- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До другого абзацу ст. 22: Доповнити абзац словами "не пізніше, ніж через три доби після такого призначення або звільнення".  
Враховано    
123. вiдшкодовувати шкоду, заподiяну Українi, третiм державам або фiзичним чи юридичним особам на територiї України та у її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi дiями пiдроздiлiв своїх збройних сил, у тому числi дiями або бездiяльнiстю осiб вiйськового i цивiльного персоналу цих пiдроздiлiв пiд час виконання покладених на них обов'язкiв;   -53- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До третього абзацу ст. 22: Після слова "відшкодувати" доповнити словами: "в порядку, визначеному міжнародним договором".  
Враховано    
124. вивести пiдроздiли своїх збройних сил з територiї України у разi денонсацiї Україною або закiнчення строку дiї вiдповiдного мiжнародного договору України.   -54- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До четвертого абзацу ст. 22: а) слово "тримісячний" замінити виразом "встановлений міжнародним договором"; б) слова "або закінчення строку дії" вилучити.  
Враховано    
    -55- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У абзаці четвертому частини першої статті 22 слова "у тримiсячний строк" замінити словами "протягом місяця".  
Враховано частково    
125. Iншi держави мають й iншi обов'язки перед Україною, передбачені цим Законом, а також мiжнародними договорами України.       
126. Стаття 23. Обов'язки командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав       
127. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, зобов'язане:       
128. завчасно узгоджувати в установленому порядку з Мiнiстерством оборони України плани проведення маневрiв i вiйськових навчань своїх пiдроздiлiв;   -56- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину першу статті 23 доповнити новим абзацом такого змісту: "негайно повідомляти міністерству оборони України про заміну військових підрозділів, озброєння чи військової техніки".  
Враховано редакційно    
129. iнформувати щокварталу Мiнiстерство оборони України про фактичну чисельнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу, тип i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки, а також про кiлькiсть iнших матерiально-технiчних засобiв, якi знаходяться на територiї України (за перелiком, що визначається Мiнiстерством оборони України);       
130. знати мiсцезнаходження осiб вiйськового і цивiльного персоналу, озброєння, вiйськової, спецiальної та iншої технiки, яка знаходиться на озброєнні відповідних підрозділів збройних сил інших держав;       
131. вживати з метою пiдтримання порядку i дисциплiни в межах повноважень, наданих йому законом iншої держави, необхiдних дисциплiнарних заходiв щодо осiб вiйськового і цивiльного персоналу за вчиненi ними правопорушення. При цьому командування не має дисциплiнарних повноважень стосовно вiйськовослужбовцiв Збройних Сил та iнших вiйськових формувань України, а також осiб вiйськового i цивiльного персоналу третьої держави.       
132. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, сприяє здiйсненню вiдповiдними органами виконавчої влади України контролю за дислокацією та перемiщенням зазначених пiдроздiлiв, проведенням ними вiйськових навчань, iнших заходiв оперативної та бойової пiдготовки згiдно з цим Законом та мiжнародними договорами України.       
133. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, не допускає видання наказiв, розпоряджень та iнших актiв, що суперечать законам та мiжнародним договорам України.       
134. У разi, коли особа вiйськового чи цивiльного персоналу пiдроздiлу збройних сил iншої держави пiдозрюється у вчиненнi на територiї України злочину, командування пiдроздiлу зобов'язане сприяти виконанню правоохоронними органами України своїх обов'язкiв щодо проведення оперативно-розшукових заходiв та слiдчих дiй вiдповiдно до законів України i забезпечувати у разi необхiдностi участь у цих заходах (дiях) осiб вiйськового і цивiльного персоналу.       
135. Роздiл IV. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДОПУСКУ ЦИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ       
136. Стаття 24. Контроль за дiяльнiстю пiдроздiлiв збройних сил iнших держав       
137. Контроль за дiяльнiстю пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України здiйснюють у межах своїх повноважень Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, Мiнiстерство оборони України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Конституцiї України, законів та мiжнародних договорiв України.       
138. Стаття 25. Вирiшення спорiв       
139. Спори, що виникають у зв'язку з тимчасовим перебуванням на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, вирiшуються шляхом проведення переговорiв мiж Україною та iншими державами у порядку та на умовах, визначених відповідними мiжнародними договорами України. В разi вiдсутностi таких договорiв застосовуються iншi взаємоприйнятнi процедури врегулювання спорів.       
140. Стаття 26. Відповідальність за додержанням вимог Конституції України і законів України щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України       
141. Посадові особи, які допустили порушення вимог Конституції України і законів України щодо порядку допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України, притягаються до відповідальності згідно з законом України.       
142. Стаття 27. Інформування Верховної Ради України про перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав       
143. Кабінет Міністрів України щорічно подає Верховній Раді України доповідь про перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав.       
144. Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ       
145. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.       
146. 2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до цього Закону вони застосовуються в частинi, що не суперечить йому.       
147. 3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк:       
148. подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть до цього Закону;       
149. привести у відповідність до цього Закону свої рішення;       
150. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність до цього Закону їхніх нормативно-правових актів.