Кількість абзаців - 146 Таблиця поправок


Про підтвердження відповідності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закону України      Проект Закону України  
1. Про пiдтвердження вiдповiдностi   -1- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
При доопрацюванні пакету законопроектів, що покликані регулювати правовідносини у сфері стандартизації (реєстр. №№6030, 6013 і 6014), необхідно усунути внутрішні суперечності, неузгодженості та повтори, зокрема щодо визначень понять і термінів "підтвердження відповідності", "сертифікація" (наприклад, див. статтю 6 цього законопроекту), "випробування". Незрозумілим видається запровадження нового для законодавчого поля виразу "підтвердження відповідності", який по суті відповідає вже усталеному поняттю "сертифікація" чи "ідентифікація". Дуже нечітко і незрозуміле виписана ідея щодо принципу добровільності в застосуванні стандартів, підтвердження відповідності та сертифікації, здійснення відповідних процедур виробниками продукції. Назву законопроекту викласти в редакції: "Про ідентифікацію та сертифікацію продукції"  
Враховано частково   Про пiдтвердження вiдповiдностi  
2. Цей Закон встановлює загальнi правовi та органiзацiйнi засади пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї встановленим в Українi вимогам та спрямований на забезпечення єдиної технiчної полiтики в сферi пiдтвердження вiдповiдностi.   -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Преамбула. Після тексту "Закон встановлює" виключити слово "загальні", текст "встановленим в Україні вимогам" замінити текстом "вимогам законодавства України"  
Враховано частково   Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу та спрямований на забезпечення єдиної державної технiчної полiтики у сферi пiдтвердження вiдповiдностi.  
    -3- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
В преамбулі проекту після слів "підтвердження відповідності продукції" додати слова ", систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу".  
Враховано    
    -4- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Преамбулу після слова "єдиної" доповнити словом "державної", а слова "в сфері підтвердження відповідності" виключити.  
Враховано частково    
3. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Основнi термiни та їх визначення      Стаття 1. Основнi термiни та їх визначення  
5. У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:   -5- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Абзац 1 статті 1 проекту викласти в такій редакції: "У цьому Законі нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:"  
Відхилено   У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
6. продукцiя - будь-який вирiб, процес чи послуга, що виготовляється, здiйснюється чи надається для задоволення суспiльних потреб;   -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 1 після тексту "задоволення суспільних" доповнити текстом "чи індивідуальних"  
Відхилено   продукцiя - будь-який вирiб, процес чи послуга, що виготовляється, здiйснюється чи надається для задоволення суспiльних потреб;  
    -7- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 1 абзац другий після слова "суспільних" доповнити словами "та особистих";  
Відхилено    
7. виробник - юридична або фiзична особа, вiдповiдальна за проектування, виготовлення, пакування та маркування продукцiї до введення її в обiг пiд власною назвою чи вiд її iменi, незалежно вiд того, виконуються цi операцiї самою цiєю особою чи вiд її iменi;   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1, пункт 2. Виключити текст "до введення її в обіг під власною назвою чи від її імені"  
Відхилено   виробник - юридична або фiзична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, вiдповiдальна за проектування, виготовлення, пакування та маркування продукцiї незалежно вiд того виконуються зазначені операцiї самою цiєю особою чи вiд її iменi; система якості - сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідності встановленим вимогам; система управління якістю - сукупність органів і об'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних і інформаційних засобів під час управління якістю продукції; система управління довкіллям - частина загальної системи управління, яка містить організаційну структуру, діяльність з планування, обов'язки, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для формування, здійснення, аналізу і актуалізації екологічної політики;  
    -9- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 1 в терміні "виробник" після слів юридична або фізична особа" додати слова "- суб'єкт підприємницької діяльності". Слово "ці" замінити на слово "зазначені".  
Враховано    
    -10- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 1 в абзаці третьому слова "відповідальна за проектування, виготовлення, пакування та маркування продукції" замінити словами: "яка проектує, виготовляє, пакує та маркує продукцію"; (див. редакцію наступного абзацу).  
Відхилено    
    -11- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 1 додати нові терміни у такій редакції: "система якості - сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідності встановленим вимогам; система управління якістю - сукупність органів і об'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних і інформаційних засобів під час управління якістю продукції; система управління довкіллям - частина загальної системи управління, яка містить організаційну структуру, діяльність з планування, обов'язки, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для формування, здійснення, аналізу і актуалізації екологічної політики;"  
Враховано    
8. постачальник - юридична або фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яка вводить в обiг продукцiю чи бере в цьому участь;   -12- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 4 статті 1 викласти у такій редакції: "Постачальник - юридична або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка вводить в обіг продукцію чи безпосередньо бере участь у цьому".  
Враховано   постачальник - юридична або фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яка вводить в обiг продукцiю чи безпосередньо бере в цьому участь;  
9. пiдтвердження вiдповiдностi - дiяльнiсть, наслiдком якої є впевненiсть у тому, що продукцiя вiдповiдає встановленим вимогам;   -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 4 після тексту "відповідає встановленим" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   пiдтвердження вiдповiдностi - дiяльнiсть, наслiдком якої є гарантування того, що продукцiя, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал вiдповiдають встановленим законодавством вимогам;  
    -14- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 1 в терміні "підтвердження відповідності" слова "впевненість у тому" замінити словом "гарантування". Після слова "продукція" додати слова "системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал".  
Враховано    
    -15- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 1 абзац п'ятий потребує суттєвого доопрацювання, з тим, щоб розкрити, у чому ж саме полягає мета і суть діяльності з підтвердження відповідності, оскільки в пропонованій редакції посилка на кінцевий результат нічого не проясняє;  
Враховано    
10. декларування вiдповiдностi - процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа (далi - виробник) пiд свою повну вiдповiдальнiсть документально засвiдчує, що продукцiя вiдповiдає встановленим вимогам;   -16- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 5 після тексту "відповідає встановленим" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   декларування вiдповiдностi - процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа (далi - виробник) пiд свою повну вiдповiдальнiсть документально засвiдчує, що продукцiя вiдповiдає встановленим законодавством вимогам;  
11. сертифiкацiя - процедура, за допомогою якої визнаний незалежним орган документально засвiдчує вiдповiднiсть продукцiї встановленим вимогам;   -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1, пункт 6. Текст "визнаний незалежним орган" замінити текстом "орган визнаний незалежним відповідно до закону", а після тексту "відповідає встановленим" додати слово "законодавством"  
Враховано   сертифiкацiя - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку, орган документально засвiдчує вiдповiднiсть продукцiї, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам;  
    -18- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 1, у терміні "сертифікація" після слова "продукція" додати слова "систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям". Слово "незалежним" вилучити.  
Враховано    
12. орган з сертифiкацiї - орган, що проводить сертифiкацiю. Орган сертифiкацiї правоможний проводити випробування чи нагляд або контролювати цю дiяльнiсть, яку проводять за його дорученням iншi органи;   -19- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті абзац восьмий потребує суттєвого доопрацювання, оскільки неповно відображає повноваження органу з сертифікації, а лише їх фраґменти. Було б доцільно більш повно навести повноваження цього органу у статті 11 законопроекту;  
Враховано частково    
    -20- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 1, термін "орган з сертифікації" вилучити.  
Враховано    
13. випробувальна лабораторiя - лабораторiя, яка проводить випробування;   -21- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 1 термін "випробувальна лабораторія" викласти у наступній редакції: " випробувальна лабораторiя - лабораторiя, яка проводить технічні операції, що полягають у визначенні однієї чи декількох характеристик даної продукції згідно з встановленою процедурою".  
Враховано   випробувальна лабораторiя - лабораторiя, яка проводить технічні операції, що полягають у визначенні однієї чи декількох характеристик даної продукції згідно з встановленою процедурою;  
14. сертифiкат вiдповiдностi - документ, виданий за встановленими правилами, який пiдтверджує, що iдентифiкована належним чином продукцiя вiдповiдає встановленим вимогам;   -22- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 9 після тексту "за встановленими", а також після тексту "відповідає встановленим" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   сертифiкат вiдповiдностi - документ, який пiдтверджує, що продукцiя, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал вiдповiдає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа визначеного законодавством;  
    -23- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 1 проекту у терміні "сертифiкат вiдповiдностi" викласти у такій редакції: "сертифiкат вiдповiдностi - документ, який пiдтверджує, що продукцiя, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал вiдповiдає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа визначеного законодавством;"  
Враховано    
    -24- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 1 в абзаці десятому йдеться про "ідентифіковану належним чином продукцію", але відсутнє визначення поняття "ідентифікація", необхідно дати його визначення для роз'яснення мети та суті цієї процедури, з тим, щоб стала зрозумілою різниця між поняттями "підтвердження відповідності", "ідентифікація", "сертифікація";  
Враховано    
15. декларацiя про вiдповiднiсть - документально оформлена заява виробника, де дається гарантiя стосовно вiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам;   -25- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 10 після тексту "продукції встановленим" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   декларацiя про вiдповiднiсть - документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантiя вiдповiдностi продукцiї вимогам встановленим законодавством; аудитор з сертифікації - особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення одного або кількох видів робіт з сертифікації, і атестована в установленому порядку та занесена до відповідного реєстру;  
    -26- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
До статті 1 додати термін "аудитор з сертифікації - особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення одного або кількох видів робіт з сертифікації, і атестована в установленому порядку та занесена до відповідного реєстру;"  
Враховано    
16. Нацiональний знак вiдповiдностi - захищений у встановленому порядку знак, який засвiдчує вiдповiднiсть позначеної ним продукцiї всiм вимогам технiчних реґламентів з пiдтвердження вiдповiдностi, якi поширюються на неї;   -27- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 1 вилучити термін "національний знак відповідності" та виписати окремою статтею.  
Враховано    
    -28- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Абзац 12 статті 1 викласти наступним чином: "Національний знак відповідності - єдиний на всій території України захищений у встановленому Законом порядку знак, який засвідчує відповідність позначеної ним продукції всім вимогам технічних реґламентів з підтвердження відповідності, які поширюються на неї;"  
Відхилено    
    -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 11 після тексту "захищений у встановленому" доповнити словом "законодавством"  
Відхилено    
    -30- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 1 в абзаці дванадцятому неповно відображається правове навантаження, яке авторами покладається на знак відповідності, тому було б доцільно виписати його окремою статтею у розділі II;  
Враховано    
17. технiчний реґламент з пiдтвердження вiдповiдностi - нормативно-правовий акт, затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України, де мiститься опис видiв продукцiї, що пiдлягає обов'язковому пiдтвердженню вiдповiдностi, суттєвi вимоги безпеки для життя, здоров'я людини i свiйських тварин, для майна та довкiлля, процедури пiдтвердження вiдповiдностi цим вимогам, правила маркування i введення продукцiї в обiг, а також можуть мiститися вимоги щодо термiнологiї позначок, пакування, маркування та етикетування;   -31- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац тринадцятий після слів "де міститься" доповнити словом "перелік та", незрозуміле, що таке "суттєві вимоги", за логікою авторів мають бути й "не суттєві" вимоги;  
Враховано частково   технiчний реґламент з пiдтвердження вiдповiдностi - нормативно-правовий акт, затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України, в якому мiстяться опис видiв продукцiї, що пiдлягає обов'язковому пiдтвердженню вiдповiдностi, вимоги безпеки для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкiлля, процедури пiдтвердження вiдповiдностi цим вимогам, правила маркування i введення продукцiї в обiг;  
    -32- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 1, у терміні "технічний реґламент з підтвердження відповідності" слова "і свійських" вилучити, після слова "тварин" додати слово "рослин". Після слів " для майна та" додати слово "охорони". Слова " а також можуть мiститися вимоги щодо термiнологiї позначок, пакування, маркування та етикетування;" вилучити.  
Враховано    
18. свiдоцтво про визнання вiдповiдностi - документ, що засвiдчує визнання iноземних документiв про пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї встановленим в Українi вимогам;   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 13 наприкінці доповнити словом "законодавства"  
Враховано   свiдоцтво про визнання вiдповiдностi - документ, що засвiдчує визнання iноземних документiв про пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї вимогам встановленим законодавством України;  
19. введення продукцiї в обiг - перше надання продукцiї за плату чи безплатно з метою розподiлу та (або) використання на ринку України незалежно вiд того, є дана продукцiя новою чи повнiстю вiдновленою;   -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1, пункт 14. Після тексту "продукція новою чи" виключити слово "повністю"  
Враховано   введення продукцiї в обiг - виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з наступною самостійною або опосередкованою її реалізацією на території України;  
    -35- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті термін "введення продукції в обіг" викласти в наступній редакції: "введення продукцiї в обiг - виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з наступною самостійною або опосередкованою її реалізацією на території України".  
Враховано    
20. законодавчо регульована сфера - сфера, в якiй введення в обiг продукцiї реґламентується законами чи iншими нормативно-правовими актами;   -36- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 16 статті 1 застосувати термін "врегульована сфера -" і далі за текстом.  
Відхилено   законодавчо регульована сфера - сфера, в якiй вимоги до продукції та умови введення її в обiг реґламентуються законодавством;  
    -37- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 1, термін "законодавчо регульована сфера викласти у такій редакції: "законодавчо регульована сфера - сфера, в якiй вимоги до продукції та умови введення її в обiг реґламентуються законодавством;"  
Враховано    
    -38- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 15 після тексту "сфера, в якій" доповнити текстом "виготовлення,"  
Відхилено    
    -39- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 1 абзаци шістнадцятий і сімнадцятий додають плутанини наведеними формулюваннями. Можливо для ясності в кожному абзаці доцільно навести орієнтовні переліки деяких видів продукції, що відносяться як до однієї, так і до другої сфер.  
Відхилено    
21. законодавчо нерегульована сфера - сфера, в якiй введення в обiг продукцiї не реґламентується законами чи iншими нормативно-правовими актами.   -40- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 17 статті 1 застосувати термін "неврегульована сфера..." і далі за текстом.  
Відхилено   законодавчо нерегульована сфера - сфера, в якiй вимоги до продукції та умови введення її в обiг не реґламентуються законодавством.  
    -41- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 1, термін "законодавчо нерегульована сфера" викласти у такій редакції: "законодавчо нерегульована сфера - сфера, в якiй вимоги до продукції та умови введення її в обiг не реґламентуються законодавством".  
Враховано    
    -42- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 16 після тексту "сфера, в якій" доповнити текстом "виготовлення,"  
Відхилено    
22. Стаття 2. Сфера дiї Закону      Стаття 2. Сфера дiї Закону  
23. Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з пiдтвердженням вiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам, i поширюється на виробникiв, постачальникiв продукцiї незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi, на органи з сертифiкацiї, випробувальнi лабораторiї, а також органи виконавчої влади.   -43- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 2 проекту викласти наступним чином: "Цей Закон регулює відносини, пов'язані з підтвердженням відповідності продукції встановленим вимогам, і поширюється на виробників, постачальників продукції - резидентів і нерезидентів України, незалежно від форм власності та видів діяльності, на органи з сертифікації, випробувальні лабораторії, а також спеціально уповноважені органи виконавчої влади."  
Відхилено   Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у процесі пiдтвердженням вiдповiдностi продукцiї, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу вимогам встановленим законодавством України i поширюється на виробникiв та постачальникiв продукцiї незалежно вiд форми власностi і видiв дiяльностi, на органи з сертифiкацiї, випробувальнi лабораторiї, а також відповідні органи державної влади.  
    -44- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 2 слова "пов'язані з" замінити словами "що виникають у процесі", після слів "підтвердження відповідності продукції" додати слова "систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу", а також перед словами "органи виконавчої влади" замінити на слова "відповідні органи державної влади".  
Враховано    
    -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 2 після тексту "продукції встановленим" доповнити словом "законодавством"  
Враховано    
    -46- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 2 слова "а також органи виконавчої влади" виключити; доповнити реченням або частиною, в яких визначити сфери, на які не поширюється дія цього закону.  
Враховано частково    
24. Стаття 3. Законодавство України в сферi пiдтвердження вiдповiдностi      Стаття 3. Законодавство України у сферi пiдтвердження вiдповiдностi  
25. Законодавство України в сферi пiдтвердження вiдповiдностi складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, якi не суперечать цьому Закону.   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Текст ", які не суперечать цьому Закону" замінити текстом "у зазначеній сфері, які не повинні суперечити вимогам цього Закону"  
Враховано частково   Законодавство України у сферi пiдтвердження вiдповiдностi складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють відносини у цій сфері.  
    -48- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 3 слова "які не суперечать цьому Закону" замінити словами "що регулюють відносини у цій сфері".  
Враховано    
26. Стаття 4. Об'єкти пiдтвердження вiдповiдностi      Стаття 4. Об'єкти пiдтвердження вiдповiдностi  
27. Згiдно з цим Законом об'єктом пiдтвердження вiдповiдностi є продукцiя вiдповiдно до визначення, наведеного у статтi 1, а також системи якостi, системи управлiння, персонал.   -49- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 4 проекту потребує редакційного вдосконалення.  
Враховано   Згiдно з цим Законом об'єктами пiдтвердження вiдповiдностi є продукцiя, системи якостi, системи управлiння якістю, системи управління довкіллям, персонал.  
    -50- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 4 проекту викласти у такій редакції: "Згiдно з цим Законом об'єктами пiдтвердження вiдповiдностi є продукцiя, системи якостi, системи управлiння якістю, системи управління довкіллям, персонал. "  
Враховано    
    -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 4. Наприкінці виключити текст ", персонал"  
Відхилено    
    -52- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 4 слова "а також системи якості, системи управління персоналом" виключити, оскільки ці системи не відносяться і не повинні відноситися до сфери дії цього закону.  
Відхилено    
28. Стаття 5. Основнi принципи державної полiтики в сферi пiдтвердження вiдповiдностi      Стаття 5. Основнi принципи державної полiтики у сферi пiдтвердження вiдповiдностi  
29. Державна полiтика в сферi пiдтвердження вiдповiдностi базується на таких принципах:   -53- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
У статті 5 серед принципів державної політики у відповідній сфері необхідно обов'язково додати "принцип законності".  
Відхилено   Державна полiтика у сферi пiдтвердження вiдповiдностi базується на таких принципах:  
30. координацiя дiй органiв виконавчої влади в сферi пiдтвердження вiдповiдностi, забезпечення розмежування їх повноважень та уникнення дублювання;   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 1. Виключити слово "забезпечення"  
Враховано   координацiя дiй органiв виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, розмежування їх повноважень та уникнення дублювання;  
31. неупередженiсть, прозорiсть та доступнiсть процедур пiдтвердження вiдповiдностi;      неупередженiсть, прозорiсть та доступнiсть процедур пiдтвердження вiдповiдностi;  
32. застосування з урахуванням iснуючої мiжнародної практики способiв пiдтвердження вiдповiдностi залежно вiд потенцiйного ризику;      застосування з урахуванням iснуючої мiжнародної практики способiв пiдтвердження вiдповiдностi залежно вiд потенцiйного ризику;  
33. забезпечення iдентичних процедур пiдтвердження вiдповiдностi стосовно продукцiї вiтчизняного та iноземного походження;      забезпечення iдентичних процедур пiдтвердження вiдповiдностi продукції вiтчизняного та iноземного походження;  
34. гармонiзацiя нормативно-правових актiв з пiдтвердження вiдповiдностi з мiжнародними та європейськими;   -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 5. Після слова "міжнародними" слово "та" замінити текстом ", зокрема"  
Відхилено   гармонiзацiя національних нормативно-правових актiв з пiдтвердження вiдповiдностi з мiжнародними та європейськими;  
    -56- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 5, частина 1, пункт 5. Після слова "гармонізація" додати слово "національних".  
Враховано    
    -57- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
В абзаці шостому статті 5 слова "та європейськими" виключити, оскільки вони також є міжнародними.  
Відхилено    
35. сприяння розвитку сфери пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi;      сприяння розвитку сфери пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi;  
36. дотримання вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї, отриманої в результатi робiт з пiдтвердження вiдповiдностi;   -58- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
До статті 5. Пропоную передостанній абзац статті викласти в такій редакції: "дотримання вимог щодо конфіденційності комерційної інформації, отриманої в результаті робіт з підтвердження відповідності;"  
Відхилено   дотримання вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї, отриманої в результатi робiт з пiдтвердження вiдповiдностi;  
37. забезпечення повного та всебiчного iнформування з питань пiдтвердження вiдповiдностi всiх заiнтересованих сторiн.      забезпечення повного та всебiчного iнформування з питань пiдтвердження вiдповiдностi всiх заiнтересованих сторiн.  
38. Стаття 6. Повноваження органiв виконавчої влади в сферi пiдтвердження вiдповiдностi   -59- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити розділ І статтею 6, визначивши в ній повноваження Кабінету Міністрів України. У статті 6 в контексті статті передбачається створення окремого спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері підтвердження відповідності. Вважаємо, що це недоцільно, а функції з підтвердження відповідності має бути покладено на існуючий Комітет України з питань стандартизації, метрології та сертифікації; упорядкувати вживання термінів "підтвердження відповідності" та "сертифікація";  
Враховано   Стаття 6. Повноваження органiв виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi Кабінет Міністрів України у сфері підтвердження відповідності: забезпечує здійснення державної політики у сфері підтвердження відповідності; визначає центральні органи виконавчої влади з питань технічного регулювання у відповідних сферах діяльності; визначає центральні органи виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних реґламентів; затверджує технічні реґламенти з підтвердження відповідності; укладає міжнародні угоди у сфері підтвердження відповідності, приєднання України до міжнародних (реґіональних) систем сертифікації.  
    -60- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 6 доповнити частиною першою такого змісту: "Кабінет Міністрів України у сфері підтвердження відповідності: забезпечує здійснення державної політики у сфері підтвердження відповідності; визначає центральні органи виконавчої влади з питань технічного регулювання у відповідних сферах діяльності; визначає центральні органи виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних реґламентів; затверджує технічні реґламенти з підтвердження відповідності; укладає міжнародні угоди у сфері підтвердження відповідності, приєднання України до міжнародних (реґіональних) систем сертифікації."  
Враховано    
39. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi:   -61- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 1 статті 6 після слів "орган виконавчої влади" доповнити словами "орган з акредитації" і далі за текстом.  
Відхилено   Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi:  
    -62- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1, абзац 1. Виключити текст "Спеціально уповноважений"  
Відхилено    
40. бере участь у формуваннi державної полiтики в сферi пiдтвердження вiдповiдностi;   -63- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
До статті 6 . Текст статті пропоную викласти так: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності: відповідає за формування державної політики в сфері підтвердження відповідності; забезпечує...". Далі по тексту.  
Відхилено   бере участь у формуваннi державної полiтики у сферi пiдтвердження вiдповiдностi;  
41. забезпечує проведення єдиної державної технiчної полiтики в сферi пiдтвердження вiдповiдностi;   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття б, частина 1, пункт 2. Після тексту "єдиної державної" виключити слово "технічної"  
Відхилено   забезпечує проведення єдиної державної технiчної полiтики у сферi пiдтвердження вiдповiдностi;  
42. готує пропозицiї щодо укладання мiжнародних та мiждержавних угод в сферi пiдтвердження вiдповiдностi, приєднання України до мiжнародних (реґіональних) систем сертифiкацiї, приймає рiшення про порядок визнання результатiв робiт, проведених органами з сертифiкацiї iнших країн (мiжнародних систем);   -65- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1, пункт 3. Текст "та міждержавних угод" замінити словом "договорів", текст "(реґіональних)" виключити, після тексту "сертифікації інших" слово "країн" замінити словом "держав"  
Відхилено   готує пропозицiї щодо укладання мiжнародних угод у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, приєднання України до мiжнародних (реґіональних) систем сертифiкацiї, приймає рiшення про порядок визнання результатiв робiт, проведених органами з сертифiкацiї iнших країн;  
    -66- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 1, пункт 3 слова "та міждержавних", "(міжнародних систем)" вилучити.  
Враховано    
43. координує дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади у галузi обов'язкового пiдтвердження вiдповiдностi;   -67- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 1, пункт 4. Викласти у такій редакції: "координує дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади у визначених сферах діяльності з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованій сфері;"  
Враховано   координує дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади у визначених сферах діяльності з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованій сфері;  
44. органiзує розроблення нормативно-правових актiв, що встановлюють загальнi вимоги та правила процедури пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi, та публiкує офiцiйну iнформацiю про них;   -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1, пункт 5. Текст "та правила" замінити текстом "правила та", текст "публікує офіційну інформацію про них" замінити текстом "забезпечує їх офіційну публікацію"  
Відхилено   органiзовує розроблення проектів нормативно-правових актiв, що встановлюють загальнi вимоги та правила процедури пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi;  
    -69- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 1, пункт 5. Після слів "організує розроблення" додати слово "проектів", а слова "публікує офіційну інформацію про них;" вилучити.  
Враховано    
45. надає методологiчну допомогу органам виконавчої влади пiд час розроблення проектiв законiв, iнших нормативно-правових актiв та технiчних реґламентів з обов'язкового пiдтвердження вiдповiдностi;   -70- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 1, пункт 6. Викласти у такій редакції: "надає методологiчну допомогу центральним органам виконавчої влади у розробленні проектiв законiв, iнших нормативно-правових актiв з пiдтвердження вiдповiдностi, у тому числі, технiчних реґламентів "  
Враховано   надає методологiчну допомогу центральним органам виконавчої влади у розробленні проектiв законiв, iнших нормативно-правових актiв з пiдтвердження вiдповiдностi, у тому числі, технiчних реґламентів;  
46. узгоджує розробленi органами виконавчої влади технiчнi реґламенти з пiдтвердження вiдповiдностi та подає їх на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України;   -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1. Пункт 7 наприкінці доповнити текстом ". Затверджені Кабінетом Міністрів України технічні реґламенти є актами законодавства України"  
Відхилено   узгоджує розробленi центральними органами виконавчої влади технiчнi реґламенти з пiдтвердження вiдповiдностi що подаються на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України;  
47. органiзує ведення державного реєстру уповноважених органiв з сертифiкацiї та встановлює порядок надання ними iнформацiї щодо виданих сертифiкатiв вiдповiдностi та свiдоцтв про визнання вiдповiдностi;      органiзовує ведення державного реєстру уповноважених органiв з сертифiкацiї та встановлює порядок надання ними iнформацiї, що стосується виданих сертифiкатiв вiдповiдностi та свiдоцтв про визнання вiдповiдностi;  
48. органiзує пiдготовку та атестацiю аудиторiв з сертифiкацiї;   -72- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1, пункт 9. Слово "аудиторів" замінити словом "фахівців"  
Відхилено   органiзовує пiдготовку та атестацiю аудиторiв з сертифiкацiї;  
49. органiзує ведення фонду нормативно-правових актiв з питань пiдтвердження вiдповiдностi;      органiзовує ведення національного фонду нормативно-правових актiв з питань пiдтвердження вiдповiдностi;  
50. здiйснює iнформацiйне забезпечення з питань пiдтвердження вiдповiдностi.      здiйснює iнформацiйне забезпечення з питань пiдтвердження вiдповiдностi.  
51. Органи виконавчої влади з питань технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi:   -73- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 2. Перший абзац на початку доповнити словом "Центральної"  
Враховано   Центральні органи виконавчої влади, на які покладені функції технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi:  
    -74- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 2. У першому абзаці слова "з питань" замінити словами "на які покладені функції".  
Враховано    
52. готують пропозицiї щодо уповноваження органiв з сертифiкацiї на проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi у законодавчо регульованiй сферi;      готують пропозицiї щодо уповноваження органiв з сертифiкацiї на проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi у законодавчо регульованiй сферi;  
53. органiзують розроблення проектiв законодавчих, нормативно-правових актiв та технiчних реґламентів з обов'язкового пiдтвердження вiдповiдностi;   -75- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 2, пункт 2. Виключити текст "законодавчих"  
Враховано   беруть участь у розробленні проектiв технiчних реґламентів з пiдтвердження вiдповiдностi та інших нормативно-правових актiв у цій сфері;  
    -76- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 6, частина 2, пункт 2 викласти у такій редакції: "беруть участь у розробленні проектiв технiчних реґламентів з пiдтвердження вiдповiдностi та інших нормативно-правових актiв у цій сфері"  
Враховано    
54. органiзують пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з пiдтвердження вiдповiдностi.      органiзують пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з пiдтвердження вiдповiдностi.  
55. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi економiки:   -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 3, абзац 1. Виключити слова "Спеціально уповноважений"  
Враховано   Центральний орган виконавчої влади з питань економiки:  
    -78- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 6 частину третю вдосконалити редакційне, оскільки такими повноваженнями наділяється Кабінет Міністрів України, а не Мінекономіки. Крім того, незрозуміле, який (які) орган має здійснювати нагляд за діяльністю органів з сертифікації, а також за новостворюваним авторами законопроекту органом у сфері підтвердження відповідності.  
Враховано частково    
56. за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi та з органами виконавчої влади з питань технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi уповноважує органи з сертифiкацiї (уповноваженi органи з сертифiкацiї) на проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi у законодавчо регульованiй сферi;   -79- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 3, пункт 1. Виключити текст "спеціально уповноваженим", після тексту "відповідності та з органами" додати слово "центральної"  
Враховано частково   за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi та з центральними органами виконавчої влади, на які покладені функції технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi, уповноважує органи з сертифiкацiї (далі - уповноваженi органи з сертифiкацiї) на проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi у законодавчо регульованiй сферi;  
    -80- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 3, пункт 1.Слова "з питань" замінити словами "на які покладені функції".  
Враховано    
57. органiзує нагляд за дiяльнiстю уповноважених органiв з сертифiкацiї.   -81- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 3, пункт 2. Слово "діяльністю" замінити текстом "проведенням зазначених робіт"  
Враховано   органiзовує нагляд за проведенням робіт з підтвердження відповідності уповноваженими органами з сертифiкацiї.  
58. Стаття 7. Пiдтвердження вiдповiдностi      Стаття 7. Пiдтвердження вiдповiдностi  
59. Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi є обов'язковим для виробника, постачальника чи уповноваженого органу з сертифiкацiї.   -82- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Частину першу статті 7 необхідно узгодити за змістом із проектом закону про стандартизацію, оскільки стандартизація має здійснюватися на добровільній основі, а підтвердження відповідності (вимогам тих же стандартів!?) є обов'язковим.  
Враховано частково   Процедура пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi є обов'язковою для виробника, постачальника чи уповноваженого органу з сертифiкацiї.  
    -83- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 7, частина 1. Додати слово "Процедура", далі за текстом.  
Враховано    
60. Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi здiйснюється виробником, постачальником чи органом з сертифiкацiї на добровiльних засадах.   -84- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 7, частина 2. Слова "виробником, постачальником чи органом з сертифікації" вилучити.  
Враховано   Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi здiйснюється на добровiльних засадах.  
61. Вiдповiдність продукцiї встановленим вимогам засвiдчується декларацiєю про вiдповiднiсть або сертифiкатом вiдповiдностi.   -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7. Частину 3 після тексту "продукції встановленим" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   Вiдповiдність продукцiї вимогам, встановленим законодавством, засвiдчується декларацiєю про вiдповiднiсть або сертифiкатом вiдповiдностi. Стаття 8. Національний знак відповідності Національний знак відповідності - знак, який засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних реґламентів з підтвердження відповідності, які поширюються на неї. Опис та правила застосування нацiонального знака вiдповiдностi встановлюються Кабінетом Міністрів України. Виробник зобов'язаний наносити нацiональний знак вiдповiдностi в законодавчо регульованій сфері на продукцiю, вiдповiднiсть якої вiн засвiдчив декларацiєю. У разі підтвердження відповідності продукції уповноваженим органом з сертифікації до національного знаку відповідності додається ідентифікаційний номер цього органу.  
    -86- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Додати нову статтю в наступній редакції: "Стаття 8. Національний знак відповідності Національний знак відповідності - знак, який засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних реґламентів з підтвердження відповідності, які поширюються на неї. Опис та правила застосування нацiонального знака вiдповiдностi встановлюються Кабінетом Міністрів України. Виробник зобов'язаний наносити нацiональний знак вiдповiдностi в законодавчо регульованій сфері на продукцiю, вiдповiднiсть якої вiн засвiдчив декларацiєю. У разі підтвердження відповідності продукції уповноваженим органом з сертифікації до національного знаку відповідності додається ідентифікаційний номер цього органу".  
Враховано    
62. РОЗДІЛ ІІ      РОЗДІЛ ІІ  
63. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ В ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНІЙ СФЕРІ      ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ В ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНІЙ СФЕРІ  
64. Стаття 8. Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi   -87- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 8 назву статті доповнити словами: "та технічні реґламенти з підтвердження відповідності";  
Відхилено   Стаття 9. Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi  
65. Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi (далi - обов'язкове пiдтвердження вiдповiдностi) для окремих видiв продукцiї, яка може становити небезпеку для життя, здоров'я людини i свiйських тварин, а також для майна та довкiлля, запроваджується технiчними реґламентами з пiдтвердження вiдповiдностi, якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, з одночасним визначенням органiв виконавчої влади, на якi покладається вiдповiдальнiсть за розроблення цих технiчних реґламентів.   -88- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 8, частина 1. Викласти у такій редакції: "Процедура пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi для окремих видiв продукцiї, яка може становити небезпеку для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкiлля, запроваджується технiчними реґламентами з пiдтвердження вiдповiдностi".  
Враховано   Процедура пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi для окремих видiв продукцiї, яка може становити небезпеку для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкiлля, запроваджується технiчними реґламентами з пiдтвердження вiдповiдностi.  
    -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1. Виключити текст ", на які покладається відповідальність за розроблення цих технічних реґламентів"  
Враховано    
    -90- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 8 частину першу узгодити з частиною другою та з визначеннями термінів "підтвердження відповідності" та "технічний реґламент з підтвердження відповідності" (ст. 1), виключити слова "які затверджуються Кабінетом Міністрів України";  
Враховано    
66. Процедури пiдтвердження вiдповiдностi визначаються в технiчних реґламентах з пiдтвердження вiдповiдностi. В технiчних реґламентах має бути врахована специфiка пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї виробничого призначення та специфiка пiдприємницької дiяльностi, а також врахована iснуюча європейська практика.   -91- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 8 частину другу після слова "виробничого" доповнити словами "та споживчого";  
Відхилено    
    -92- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 8, частина 2. Вилучити.  
Враховано    
67. Одночасно iз затвердженням технiчних реґламентів з пiдтвердження вiдповiдностi спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань пiдтвердження вiдповiдностi, визначеним згiдно iз статтею 6 цього Закону, офiцiйно публiкується перелiк стандартiв України, добровiльне застосування яких може сприйматись як засiб доказу вiдповiдностi продукцiї суттєвим вимогам технiчних реґламентів. Виробник чи постачальник також має право пiдтвердити вiдповiднiсть продукцiї суттєвим вимогам технiчних реґламентів iншими, нiж вiдповiднiсть стандартам, шляхами, дозволеними цими реґламентами.   -93- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
До статті 8.Останній абзац статті пропоную викласти так: "Одночасно із затвердженням технічних реґламентів з підтвердження відповідності спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань підтвердження відповідності, визначеним згідно із статтею 6 цього Закону, офіційно публікується перелік стандартів України, добровільне застосування яких може сприйматись як засіб доказу відповідності продукції вимогам технічних реґламентів. Виробник чи постачальник також має право підтвердити відповідність продукції вимогам технічних реґламентів іншими, ніж відповідність стандартам, шляхами, дозволеними цими реґламентами."  
Враховано   Із введенням в дію технiчних реґламентів з пiдтвердження вiдповiдностi спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері пiдтвердження вiдповiдностi офiцiйно публiкує перелiк національних стандартiв, добровiльне застосування яких може бути сприйматись доказом вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних реґламентів. Виробник чи постачальник також має право пiдтвердити вiдповiднiсть продукцiї вимогам технiчних реґламентів iншими, нiж вiдповiднiсть стандартам, шляхами, передбаченими цими реґламентами.  
    -94- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 8, частина 3. Слова "Одночасно із затвердженням" замінити на слова "Із введенням в дію", слова "визначеним згiдно iз статтею 6 цього Закону" вилучити, а також слова "стандартів України" замінити на слова " національних стандартів".  
Враховано    
    -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 3, речення 1. Виключити текст "спеціально уповноваженим" речення 2. Слово "дозволеними" замінити словом "передбаченими"  
Враховано частково    
    -96- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 8 частину третю вдосконалити редакційне, оскільки два останні речення містять норми, що не відносяться до цього закону.  
Відхилено    
68. Стаття 9. Декларування вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi      Стаття 10. Декларування вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi  
69. До введення продукцiї в обiг виробник забезпечує пiдтвердження вiдповiдностi та складає декларацiю про вiдповiднiсть, якщо це встановлено технiчним реґламентом з пiдтвердження вiдповiдностi. Якщо виробник не є резидентом України, вiн зобов'язаний призначити в установленому порядку особу - резидента України, яка має право дiяти вiд його iменi як уповноважена особа для цiлей декларування вiдповiдностi та/або зберiгання документацiї щодо пiдтвердження вiдповiдностi.   -97- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 9, частина 1. Викласти в такій редакції: "Виробник забезпечує пiдтвердження вiдповiдностi та складає декларацiю про вiдповiднiсть, якщо це встановлено технiчним реґламентом з пiдтвердження вiдповiдностi на цей вид продукції. Якщо виробник не є резидентом України, вiн призначає в установленому законодавством порядку уповноважену особу - резидента України для пiдтвердження вiдповiдностi".  
Враховано   Виробник забезпечує пiдтвердження вiдповiдностi та складає декларацiю про вiдповiднiсть, якщо це встановлено технiчним реґламентом з пiдтвердження вiдповiдностi на цей вид продукції. Якщо виробник не є резидентом України, вiн призначає в установленому законодавством порядку уповноважену особу - резидента України для пiдтвердження вiдповiдностi.  
    -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1, речення 2. Виключити текст "в установленому порядку"  
Відхилено    
    -99- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 9 перше речення частини першої продовжити словами: "на цей вид продукції";  
Враховано    
70. Форма, змiст та строк зберiгання декларацiї про вiдповiднiсть встановлюються технiчним реґламентом з пiдтвердження вiдповiдностi.      Форма, змiст та строк зберiгання декларацiї про вiдповiднiсть встановлюються технiчним реґламентом з пiдтвердження вiдповiдностi.  
71. Виробник за запитом органiв, що здiйснюють державний нагляд у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, надає протягом встановленого строку зберiгання декларацiю про вiдповiднiсть та документацiю, що пiдтверджує декларовану вiдповiднiсть.   -100- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 9, частина 3. Викласти у такій редакції: "Виробник зобов'язаний надавати органам, що здiйснюють державний нагляд у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, декларацiю про вiдповiднiсть та документацiю, що пiдтверджує декларовану вiдповiднiсть протягом встановленого законодавством строку їх зберігання. ".  
Враховано   Виробник зобов'язаний надавати органам, що здiйснюють державний нагляд у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, декларацiю про вiдповiднiсть та документацiю, що пiдтверджує декларовану вiдповiднiсть протягом встановленого законодавством строку їх зберігання.  
    -101- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9. Частину 3 після тексту "протягом встановленого" доповнити словом "законодавством"  
Враховано    
    -102- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 9 частину третю вдосконалити редакційне, оскільки відсутній перелік органів, що здійснюють державний нагляд у сфері підтвердження відповідності, а також не вказані мотиви та мета "запитів" цих невідомих органів, що дає привід для їхньої сваволі стосовно виробника;  
Відхилено    
72. Виробник зобов'язаний наносити Нацiональний знак вiдповiдностi на продукцiю, вiдповiднiсть якої вiн засвiдчив декларацiєю. Якщо у виконаннi процедур пiдтвердження вiдповiдностi брав участь уповноважений орган з сертифiкацiї, на продукцiю наноситься Нацiональний знак вiдповiдностi iз зазначенням iдентифiкацiйного номера цього органу.   -103- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 9 частину четверту та п'яту врахувати у окремій статті про національний знак відповідності.  
Враховано    
    -104- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 9 частини четверту та п'яту узгодити з визначенням терміну "Національний знак відповідності" (ст. 1), доцільно дати окрему статтю під цією назвою;  
Враховано    
73. Форма, розмiри та правила застосування Нацiонального знака вiдповiдностi встановлюються окремим технiчним реґламентом.   -105- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 9 у частині п'ятій слова "форма, розміри" замінити словом "опис", вказати ким затверджується зазначений "окремий технічний реґламент".  
Враховано    
74. Стаття 10. Сертифiкацiя в законодавчо регульованiй сферi      Стаття 11. Сертифiкацiя в законодавчо регульованiй сферi  
75. Сертифiкацiя в законодавчо регульованiй сферi провадиться згiдно з вимогами технiчних реґламентів з пiдтвердження вiдповiдностi.   -106- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 1 статті 10 викласти у такій редакції: "Сертифікація у врегульованій сфері провадиться згідно законодавства з підтвердження відповідності".  
Відхилено   Сертифiкацiя в законодавчо регульованiй сферi провадиться згiдно з вимогами технiчних реґламентів з пiдтвердження вiдповiдностi.  
76. За результатами проведення сертифiкацiї у разi позитивного рiшення уповноваженого органу з сертифiкацiї заявниковi видається сертифiкат вiдповiдностi встановленого зразка.   -107- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 2. Текст "встановленого зразка" замінити текстом "зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності"  
Враховано   За результатами проведення сертифiкацiї у разi позитивного рiшення уповноваженого органу з сертифiкацiї заявниковi видається сертифiкат вiдповiдностi, зразок якого затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності.  
77. Виробник зобов'язаний наносити на сертифiковану продукцiю Нацiональний знак вiдповiдностi iз зазначенням iдентифiкацiйного номера уповноваженого органу iз сертифiкацiї.   -108- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 10 частину третю вилучити.  
Враховано    
78. Стаття 11. Уповноваженi органи iз сертифiкацiї, що здiйснюють дiяльнiсть в законодавчо регульованiй сферi   -109- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 11 необхідно уточнити новелу авторів щодо органів із сертифікації "будь-якої організаційно-правової форми", (очевидно маються на увазі органи з сертифікації приватної форми власності), яким в частині третій надається право ведення реєстрів, а в четвертій - укладати міжнародні угоди про взаємне визнання результатів робіт з підтвердження відповідності з уповноваженими органами інших країн. Тобто, функції державного управління у сфері сертифікації неіснуючий спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності може навіть передати міфічним "органам будь-якої організаційно-правової форми".  
Відхилено   Стаття 12. Уповноваженi органи iз сертифiкацiї, що здiйснюють дiяльнiсть в законодавчо регульованiй сферi  
79. Пiдтвердження вiдповiдностi здiйснюється акредитованими в установленому порядку органами iз сертифiкацiї будь-якої органiзацiйно-правової форми, якi уповноваженi на здiйснення дiяльностi в законодавчо регульованiй сферi.   -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11. Частину 1 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   Пiдтвердження вiдповiдностi здiйснюється акредитованими в установленому законодавством порядку органами iз сертифiкацiї будь-якої форми власності, якi уповноваженi на здiйснення цієї дiяльностi в законодавчо регульованiй сферi.  
    -111- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 11, частина 1. Слова "організаційно-правової форми" замінити на слова "форми власності".  
Враховано    
80. Уповноваженими органами iз сертифiкацiї можуть бути виключно резиденти України.      Уповноваженими органами iз сертифiкацiї можуть бути виключно резиденти України.  
81. Уповноваженi органи iз сертифiкацiї ведуть реєстри сертифiкатiв вiдповiдностi, свiдоцтв про визнання вiдповiдностi та подають iнформацiю про них до державного реєстру сертифiкатiв вiдповiдностi та свiдоцтв про визнання вiдповiдностi.   -112- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 11, частина 3. Доповнити такими словами "в установленому порядку".  
Враховано   Уповноваженi органи iз сертифiкацiї ведуть реєстри виданих сертифiкатiв вiдповiдностi, свiдоцтв про визнання вiдповiдностi та подають в установленому порядку iнформацiю про них до державного реєстру сертифiкатiв вiдповiдностi та свiдоцтв про визнання вiдповiдностi.  
82. Уповноваженi органи iз сертифiкацiї мають право укладати за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, визначеним згiдно iз статтею 6 цього Закону, угоди про взаємне визнання результатiв робiт з пiдтвердження вiдповiдностi з уповноваженими органами iнших країн.   -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 4. Виключити текст "спеціально уповноваженим"  
Відхилено   Уповноваженi органи iз сертифiкацiї мають право укладати за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi угоди про взаємне визнання результатiв робiт з пiдтвердження вiдповiдностi з уповноваженими органами iнших країн.  
    -114- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 11, частина 4. Слова "визначеним згiдно iз статтею 6 цього Закону" вилучити.  
Враховано    
83. Вимоги до уповноважених органiв iз сертифiкацiї та порядок надання їм повноважень встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.      Вимоги до уповноважених органiв iз сертифiкацiї та порядок надання їм повноважень встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
84. Стаття 12. Обов'язки виробникiв та постачальникiв   -115- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Назву та частину 1 статті 12 викласти у такій редакції: "Стаття 12. Обов'язки виробникiв та постачальникiв продукцiї, яка пiдлягає пiдтвердженню вiдповiдності в законодавчо регульованій сфері Виробник зобов'язаний: сприяти проведенню", далі за текстом.  
Враховано   Стаття 13. Обов'язки виробникiв та постачальникiв продукцiї, яка пiдлягає пiдтвердженню вiдповiдностi в законодавчо регульованій сфері  
85. Виробник продукцiї, яка пiдлягає обов'язковому пiдтвердженню вiдповiдностi, зобов'язаний:      Виробник зобов'язаний:  
86. забезпечувати проведення всiх процедур пiдтвердження вiдповiдностi, встановлених для конкретного виду продукцiї;   -116- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 12, частина 1. Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту: "наносити на продукцiю нацiональний знак вiдповiдностi в законодавчо регульованій сфері;"  
Враховано   сприяти проведенню всiх процедур пiдтвердження вiдповiдностi, встановлених для конкретного виду продукцiї; наносити на продукцiю нацiональний знак вiдповiдностi в законодавчо регульованій сфері;  
87. компенсувати споживачам продукцiї завданi їм збитки в разi виявлення невiдповiдностi продукцiї вимогам, зазначеним у декларацiї про вiдповiднiсть та (або) сертифiкатi вiдповiдностi чи свiдоцтвi про визнання вiдповiдностi.      компенсувати споживачам продукцiї завданi їм збитки в разi виявлення невiдповiдностi продукцiї вимогам, зазначеним у декларацiї про вiдповiднiсть та/або сертифiкатi вiдповiдностi чи свiдоцтвi про визнання вiдповiдностi.  
88. Постачальник зобов'язаний:      Постачальник зобов'язаний:  
89. реалiзовувати продукцiю за умови наявностi копiї сертифiката вiдповiдностi та/або копiї декларацiї про вiдповiднiсть чи копiї свiдоцтва про визнання вiдповiдностi;   -117- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 12, частина 2.Пункт 1 після слів "про визнання відповідності" додати слова "в порядку визначеному законодавством".  
Враховано   реалiзовувати продукцiю за умови наявностi копiї сертифiката вiдповiдностi та/або копiї декларацiї про вiдповiднiсть чи копiї свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, в порядку визначеному законодавством;  
90. тимчасово зупиняти або припиняти реалiзацiю продукцiї, якщо вона не вiдповiдає встановленим вимогам, зазначеним у декларацiї про вiдповiднiсть або у сертифiкатi вiдповiдностi чи свiдоцтвi про визнання вiдповiдностi.   -118- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
До статті 12. Останній абзац статті пропоную викласти у такій редакції: "припиняти реалізацію продукції, якщо вона не відповідає встановленим вимогам, зазначеним у декларації про відповідність або у сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності."  
Враховано   припиняти реалізацію продукції, якщо вона не відповідає вимогам нормативних документів, зазначеним у декларації про відповідність або у сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності.  
    -119- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 12, частина2, пункт 2. Слова "встановленим вимогам" замінити на слова "вимогам нормативних документів"  
Враховано    
    -120- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 2, пункт 2. Після тексту "вона не відповідає" виключити слово "встановленим".  
Враховано    
91. Стаття 1З. Державний нагляд у сферi обов'язкового пiдтвердження вiдповiдностi   -121- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Назву статті 13 викласти у такій редакції: "Державний нагляд за підтвердженням відповідності в законодавчо регульованій сфері "  
Враховано   Стаття 14. Державний нагляд за пiдтвердженням вiдповiдностi в законодавчо регульованій сфері  
92. Державний нагляд за дотриманням вимог у сферi обов'язкового пiдтвердження вiдповiдностi здiйснюється в порядку, встановленому законодавством.   -122- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю 13 необхідно наповнити змістом, оскільки не ясно, на яке законодавство посилаються автори законопроекту.  
Відхилено   Державний нагляд за дотриманням вимог з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованій сферi здiйснюється в порядку, встановленому законодавством.  
    -123- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 13 слова "у сфері обов'язкового" замінити на слова "в законодавчо регульованій сфері".  
Враховано    
93. Стаття 14. Оскарження дiй уповноважених органiв   -124- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В статті 14 проекту необхідно законодавче закріпити статус, реґламент і персональний склад апеляційних комісій, та встановити хоча б загальні процедури оскарження.  
Враховано   Стаття 15. Оскарження дiй уповноважених органiв  
    -125- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Стаття 14 підтверджує, що виробник продукції не має реальних шансів оскаржити дії органу з сертифікації, оскільки всі його апеляції будуть розглядатися в цьому ж відомстві, тому надумані апеляційні комісії при органах з сертифікації необхідно виключити з процедури оскарження, залишивши судові інстанції.  
Враховано    
94. Особа, що є заявником пiдтвердження вiдповiдностi, може оскаржити дiї та рiшення уповноваженого органу з сертифiкацiї щодо вiдмови у видачi сертифiката вiдповiдностi чи свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, тимчасового зупинення або скасування їх дiї шляхом подання апеляцiї.   -126- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 1. Текст "шляхом подання апеляції" замінити текстом "в арбітражному суді"  
Враховано частково   Особа, яка є заявником з пiдтвердження вiдповiдностi, може оскаржити дiї та рiшення уповноваженого органу з сертифiкацiї шляхом подання скарги до апеляційної комісії або в судовому порядку.  
    -127- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 14. Частину першу викласти в такій редакції: "Особа, яка є заявником з пiдтвердження вiдповiдностi, може оскаржити дiї та рiшення уповноваженого органу з сертифiкацiї шляхом подання скарги до апеляційної комісії або в судовому порядку".  
Враховано    
95. Апеляцiї розглядаються апеляцiйними комiсiями, що створюються при уповноважених органах з сертифiкацiї. До розгляду скарг заявника залучаються лише працiвники уповноваженого органу з сертифiкацiї, якi безпосередньо не брали участi у прийняттi оскарженого рiшення.   -128- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 14, частина 2. Викласти в такій редакції: "Скарги розглядаються апеляцiйними комiсiями, що створюються при уповноважених органах з сертифiкацiї. Типове положення про апеляційні комісії та порядок розгляду ними скарг затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності".  
Враховано   Скарги розглядаються апеляцiйними комiсiями, що створюються при уповноважених органах з сертифiкацiї. Типове положення про апеляційні комісії та порядок розгляду ними скарг затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності.  
    -129- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 2 виключити  
Відхилено    
96. У разi незгоди однiєї iз сторiн з рiшенням апеляцiйної комiсiї при уповноваженому органi з сертифiкацiї подальший розгляд апеляцiї здiйснюється апеляцiйною комiсiєю при спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, визначеному згiдно iз статтею 6 цього Закону.   -130- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 14, частина 3. Викласти у такій редакції: "У разi незгоди однiєї iз сторiн з рiшенням апеляцiйної комiсiї воно може бути оскарженим у спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi".  
Враховано   У разi незгоди однiєї iз сторiн з рiшенням апеляцiйної комiсiї воно може бути оскарженим у спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi.  
    -131- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 3 виключити  
Відхилено    
97. Рiшення апеляцiйної комiсiї при спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, визначеному згiдно iз статтею 6 цього Закону, може бути оскаржене в арбiтражному судi.   -132- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 4 виключити  
Враховано    
98. РОЗДІЛ ІІІ      РОЗДІЛ ІІІ  
99. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ В ЗАКОНОДАВЧО НЕРЕГУЛЬОВАНІЙ СФЕРІ      ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ В ЗАКОНОДАВЧО НЕРЕГУЛЬОВАНІЙ СФЕРІ  
100. Стаття 15. Мета пiдтвердження вiдповiдностi в законодавче нерегульованiй сферi   -133- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 15 виключити  
Враховано    
101. Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавче нерегульованiй сферi здiйснюється з метою пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї та сприяння споживачам у її виборi.       
102. Стаття 16. Декларування вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi      Стаття 16. Декларування вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi  
103. Виробник може складати декларацiю про вiдповiднiсть за власною iнiцiативою або на пiдставi договору iз споживачем; при цьому вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз статтею 21 цього Закону.   -134- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 16 після слів "із споживачем" додати слова "при цьому вiн несе вiдповiдальнiсть за включення недостовірних відомостей у декларацію згiдно iз законами України."  
Враховано   Виробник може складати декларацiю про вiдповiднiсть за власною iнiцiативою або на пiдставi договору iз споживачем, при цьому вiн несе вiдповiдальнiсть за включення недостовірних відомостей у декларацію згiдно iз законами України.  
104. Стаття 17. Сертифiкацiя в законодавчо нерегульованiй сферi      Стаття 17. Сертифiкацiя в законодавчо нерегульованiй сферi  
105. Сертифiкацiя в законодавчо нерегульованiй сферi провадиться на добровiльних засадах. При цьому пiдтверджується вiдповiднiсть продукцiї будь-яким вимогам на договiрних засадах мiж заявником (виробником, постачальником) та органом iз сертифiкацiї.   -135- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 17 частину першу після слів "на добровільних засадах" викласти у такій редакції: "у порядку, визначеним договором мiж заявником (виробником, постачальником) та органом iз сертифiкацiї. При цьому підтверджується відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу будь-яким заявленим вимогам".  
Враховано   Сертифiкацiя в законодавчо нерегульованiй сферi провадиться на добровільних засадах у порядку, визначеному договором мiж заявником (виробником, постачальником) та органом iз сертифiкацiї. При цьому підтверджується відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу будь-яким заявленим вимогам.  
    -136- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 1, речення 2. Текст "на договірних засадах" замінити текстом "визначеним договором"  
Враховано    
106. Орган iз сертифiкацiї встановлює правила проведення сертифiкацiї, визначає учасникiв робiт iз сертифiкацiї.      Орган iз сертифiкацiї встановлює правила проведення сертифiкацiї, визначає учасникiв робiт iз сертифiкацiї.  
107. Сертифiкацiя на добровiльних засадах може провадитися також органами iз сертифiкацiї, уповноваженими на провадження робiт у законодавчо регульованiй сферi.      Сертифiкацiя на добровiльних засадах може провадитися також органами iз сертифiкацiї, уповноваженими на провадження робiт у законодавчо регульованiй сферi.  
108. Сертифiкацiя продукцiї на добровiльних засадах не звiльняє виробника (постачальника) вiд виконання процедур обов'язкового пiдтвердження вiдповiдностi у випадку, якщо продукцiя пiдлягає такому пiдтвердженню.   -137- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 17 частину четверту вилучити.  
Враховано    
    -138- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 17 проекту необхідно доповнити положенням про те, що "органам із сертифікації забороняється вимагати обов'язкового проведення сертифікації в законодавче нерегульованій сфері."  
Враховано    
109. РОЗДІЛ ІV      РОЗДІЛ ІV  
110. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ      ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ  
111. Стаття 18. Фiнансування робiт з пiдтвердження вiдповiдностi у законодавчо регульованiй сферi   -139- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 18. Назву статті викласти у такій редакції: "Фінансування діяльності з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері".  
Враховано   Стаття 18. Фiнансування діяльності з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi  
112. Джерелами фiнансування пiдтвердження вiдповiдностi у законодавчо регульованiй сферi, включаючи участь України в мiжнародному спiвробiтництвi, є:   -140- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 18 викласти у такій редакції: "Діяльність органів з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi фінансується за рахунок: коштів, отриманих уповноваженими органами iз сертифiкацiї вiд заявників як плати за виконані роботи з підтвердження відповідності; " далі за текстом.  
Враховано   Діяльність органів з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi фінансується за рахунок:  
113. кошти, отриманi уповноваженим органом iз сертифiкацiї вiд заявника за рахунок оплати робiт з обов'язкового пiдтвердження вiдповiдностi;   -141- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1. Пункт 1 виключити  
Відхилено   коштів, отриманих уповноваженими органами iз сертифiкацiї вiд заявників як плати за виконані роботи з підтвердження відповідності;  
114. кошти державного бюджету України; iншi надходження, не забороненi законодавством.   -142- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Абзац 3 частини 1 статті 18 проекту виключити.  
Відхилено   коштів Державного бюджету України; iнших надходжень, не заборонених законодавством.  
    -143- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1, пункт 2. Слово "державного" замінити словом "Державного". Аналогічно у частині 3.  
Враховано    
    -144- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1, пункт 3. Текст "не заборонені законодавством" замінити текстом "передбачені законом"  
Відхилено    
115. Фiнансуванню в межах видiлених бюджетних коштiв у сферi пiдтвердження вiдповiдностi пiдлягають: дiяльнiсть державних органiв, на якi законодавством покладено вiдповiдальнiсть за технiчне регулювання, державний нагляд за дотриманням вимог, науково-дослiднi роботи, розроблення проектiв законiв, нормативно-правових актiв України, мiжнародних i нацiональних нормативних документiв, що встановлюють вiдповiднi правила та вимоги, участь у роботi мiжнародних (реґіональних) органiзацiй, а також вiдповiдна науково-методична та координацiйна робота.   -145- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 18 частину другу викласти у такій редакції: "У межах видiлених бюджетних коштiв у сферi пiдтвердження вiдповiдностi фінансуються: дiяльнiсть органiв виконавчої влади, на якi законодавством покладено функції технiчного регулювання у визначених сферах діяльності; державний нагляд за дотриманням вимог; науково-дослiднi роботи; розроблення проектiв технічних реґламентів, мiжнародних i нацiональних нормативних документiв, що встановлюють вiдповiднi правила та вимоги; участь у роботi мiжнародних (реґіональних) органiзацiй".  
Враховано   У межах видiлених бюджетних коштiв у сферi пiдтвердження вiдповiдностi фінансуються : дiяльнiсть органiв виконавчої влади, на якi законодавством покладено функції технiчного регулювання у визначених сферах діяльності; державний нагляд за дотриманням вимог; науково-дослiднi роботи; розроблення проектiв технічних реґламентів, мiжнародних i нацiональних нормативних документiв, що встановлюють вiдповiднi правила та вимоги; участь у роботi мiжнародних (реґіональних) органiзацiй.  
    -146- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18. Частину 2 замінити такою частиною: "Головним розпорядником коштів Державного Бюджету України у сфері підтвердження відповідності є центральний орган виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності"  
Відхилено    
    -147- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Потребують уточнення положення частини другої статті 18, які виписані дуже розпливчате і охоплюють бюджетне фінансування надзвичайно широкого спектру видів діяльності.  
Враховано частково    
116. Замовниками робiт за кошти державного бюджету є центральнi органи виконавчої влади, на якi законодавством покладено вiдповiдальнiсть за технiчне регулювання у визначених сферах дiяльностi.      Замовниками робiт за кошти Державного бюджету є центральнi органи виконавчої влади, на якi законодавством покладено технiчне регулювання у визначених сферах дiяльностi.  
117. Стаття 19. Оплата робiт з пiдтвердження вiдповiдностi   -148- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Положення статті 19 потребують узгодження з податковим законодавством та законом про джерела фінансування органів державної влади.  
Враховано   Стаття 19. Оплата робiт з пiдтвердження вiдповiдностi  
118. Оплата робiт з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi здiйснюється згiдно з правилами визначення вартостi цих робiт, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -149- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У частині першій статті 19 слово "встановлюється" замінити на слово " затверджуються".  
Враховано   Оплата робiт з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi здiйснюється згiдно з правилами визначення вартостi цих робiт, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
119. Оплата робiт з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi здiйснюється на договiрних засадах.      Оплата робiт з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо нерегульованiй сферi здiйснюється на договiрних засадах.  
120. Витрати на проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi включаються до валових витрат виробника чи постачальника.   -150- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац З статті 19 вилучити  
Враховано    
121. РОЗДІЛ V      РОЗДІЛ V  
122. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ  
123. Стаття 20. Вiдповiдальнiсть уповноважених органiв iз сертифiкацiї та випробувальних лабораторiй   -151- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 20 назву статті після слова "органів" доповнити словами "у сфері підтвердження відповідності";  
Враховано   Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності  
    -152- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 20 викласти у такій редакції: "РОЗДІЛ V Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері підтвердження відповідності Стаття 20. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері підтвердження відповідності Особи, винні в порушенні законодавства у сфері підтвердження відповідності, несуть відповідальність згідно із законами України".  
Враховано    
124. Уповноваженi органи iз сертифiкацiї несуть вiдповiдальнiсть за порушення вимог технiчних реґламентів з пiдтвердження вiдповiдностi та за необґрунтовану чи неправомiрну видачу сертифiкатiв вiдповiдностi, а також за порушення правил сертифiкацiї.   -153- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 20 частину першу після слова "органи" доповнити словами "у сфері підтвердження відповідності та", а після слів "неправомірну видачу" доповнити словами "або невидачу";  
Враховано частково   Особи, винні в порушенні законодавства у сфері підтвердження відповідності, несуть відповідальність згідно із законами України.  
125. Випробувальнi лабораторiї несуть вiдповiдальнiсть за недостовiрнiсть результатiв випробувань.       
126. Органи з сертифiкацiї та випробувальнi лабораторiї в установленому порядку несуть майнову вiдповiдальнiсть за збитки, заподiянi внаслiдок допущення ними зазначених порушень.   -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 3. Виключити текст "в установленому порядку"  
Враховано    
    -155- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 20 частину третю після слова "органи" доповнити словами "у сфері підтвердження відповідності".  
Відхилено    
127. Стаття 21. Вiдповiдальнiсть виробника та постачальника   -156- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 21 вилучити.  
Враховано    
128. Виробник несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за включення недостовiрних вiдомостей у декларацiю про вiдповiднiсть.   -157- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 21. У частинах 1,2,3 виключити текст "згідно із законодавством"  
Враховано    
129. Постачальник несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за реалiзацiю продукцiї без документального пiдтвердження її вiдповiдностi.       
130. Виробник та постачальник несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за шкоду, заподiяну ними життю, здоров'ю громадян, майну та довкiллю.       
131. РОЗДІЛ VІ      РОЗДІЛ VІ  
132. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО      МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
133. Стаття 22. Участь України в мiжнародному спiвробiтництвi у сферi пiдтвердження вiдповiдностi      Стаття 21. Участь України в мiжнародному спiвробiтництвi у сферi пiдтвердження вiдповiдностi  
134. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi, визначений згiдно iз статтею 6 цього Закону, в установленому законодавством порядку може представляти iнтереси України в мiжнародних органiзацiях з пiдтвердження вiдповiдностi, здiйснювати спiвробiтництво у цiй сферi з вiдповiдними органами iнших країн, приймати рiшення про приєднання до мiжнародних та реґіональних систем сертифiкацiї, укладати договори про взаємне визнання результатiв робiт з пiдтвердження вiдповiдностi.   -158- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
До статті 22. Текст статті 22 пропоную викласти так: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності, визначений згідно із статтею 6 цього Закону, в установленому законодавством порядку представляє інтереси України в міжнародних організаціях з підтвердження відповідності, здійснює співробітництво у цій сфері з відповідними органами інших країн, приймає рішення про приєднання до міжнародних та реґіональних систем сертифікації, укладає договори про взаємне визнання результатів робіт з підтвердження відповідності."  
Враховано   Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi пiдтвердження вiдповiдностi у встановленому законодавством порядку представляє iнтереси України в мiжнародних органiзацiях з пiдтвердження вiдповiдностi, здiйснює спiвробiтництво у цiй сферi з вiдповiдними органами iнших країн, приймає рiшення про приєднання до мiжнародних та реґіональних систем сертифiкацiї, укладає договори про взаємне визнання результатiв робiт з пiдтвердження вiдповiдностi.  
    -159- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22. Виключити текст "спеціально уповноважений", а також текст ", визначений згідно із статтею 6 цього Закону, в установленому законодавством порядку", після тексту "відповідними органами інших", слово "країн" замінити словом "держав"  
Враховано частково    
135. Стаття 23. Мiжнароднi договори      Стаття 22. Мiжнароднi договори  
136. Якщо мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлено iншi вимоги чи правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi, то застосовуються правила мiжнародного договору.   -160- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 23. Виключити текст "вимоги чи"  
Враховано   Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми мiжнародного договору.  
    -161- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 23 викласти у такій редакції: "Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми мiжнародного договору".  
Враховано    
137. РОЗДІЛ VІІ      РОЗДІЛ VІІ  
138. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
139. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.      1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
140. 2. Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї згiдно з вимогами Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 р. №46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (в частинi положень про сертифiкацiю) здiйснюється до введення в дiю вiдповiдного технiчного реґламенту з пiдтвердження вiдповiдностi.      2. Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї згiдно з вимогами Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 р. №46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (в частинi положень про сертифiкацiю) здiйснюється до введення в дiю вiдповiдного технiчного реґламенту з пiдтвердження вiдповiдностi.  
141. 3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:   -162- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Прикінцеві положення, пункт 3. Слово "опублікування" замінити на слова "набрання чинності ".  
Враховано   3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинності цим Законом:  
142. визначити органи виконавчої влади, вiдповiдальнi за розроблення технiчних реґламентів для окремих видiв продукцiї, яка може становити небезпеку для життя, здоров'я людини i свiйських тварин, а також для майна та довкiлля, видати постанову про запровадження в Українi схем пiдтвердження вiдповiдностi (модулiв), гармонiзовану з рiшенням Ради Європейського Союзу 93/465;   -163- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Прикінцеві положення пункт 3 підпункт1. Вилучити.  
Враховано    
    -164- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення, пункт 3. Підпункт 1 після слова "визначити" доповнити словом "центральні"  
Відхилено    
143. привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом, а також пiдготувати та внести в установленому порядку вiдповiднi пропозицiї про внесення змiн та доповнень до законодавчих актiв України.   -165- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Прикінцеві положення, пункт 3, підпункт 2 викласти в наступній редакції: "внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону; розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом ".  
Враховано   внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону; розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом  
    -166- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення, пункт 3. Підпункт 2 замінити такими трьома підпунктами: "подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення до Законів України змін що випливають з цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону"  
Враховано частково    
144. 4. Сертифiкати вiдповiдностi та свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, виданi в установленому порядку в державнiй системi сертифiкацiї продукцiї та послуг до прийняття цього Закону, є чинними до закiнчення строку їх дiї.   -167- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 4 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством", а текст "прийняття цього Закону" замінити текстом "набрання чинності цим Законом"  
Враховано частково   4. Сертифiкати вiдповiдностi та свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, виданi в установленому порядку в державнiй системi сертифiкацiї продукцiї та послуг до набрання чинності цим Законом, є чинними до закiнчення строку їх дiї.  
145. 5. До приведення законодавчих та iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом законодавчi та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.   -168- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 5 виключити.  
Враховано   5. Статтю 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України 1995 р., N 4, ст.28; 1998 р., N 10, ст.35; 1999 р., N 39, ст.357, N 48, ст.418; 2000 р., N 32, ст.254, N 39, ст.333, N 45, ст.375) доповнити пунктом 5.2.15. такого змісту: "5.2.15. Суми витрат, пов'язаних з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності".  
    -169- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Доповнити прикінцеві положення пунктом 6 такого змісту: "6. Статтю 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України 1995 р., N 4, ст.28; 1998 р., N 10, ст.35; 1999 р., N 39, ст.357, N 48, ст.418; 2000 р., N 32, ст.254, N 39, ст.333, N 45, ст.375) доповнити пунктом 5.2.15. такого змісту: "5.2.15. Суми витрат, пов'язаних з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності".  
Враховано