Кількість абзаців - 136 Таблиця поправок


Про акредитацію органів з оцінки відповідності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закону України      Проект Закону України  
1. Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi   -1- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Прийняття зазначеного законопроекту недоцільне, оскільки порядок і процедури акредитації в Україні закладів охорони здоров'я, освіти тощо регулюються актами Кабінету Міністрів України. Прийняття закону щодо акредитації органів оцінки відповідності створить конкуренцію правових норм і юридичні колізії при їх застосуванні. Крім того, законопроектом передбачається створення Національного органу з акредитації. Вважаємо, що такий орган повинен бути визначений Кабінетом Міністрів України в структурі існуючих центральних органів виконавчої влади, визначивши його завдання, функції та повноваження.  
Відхилено   Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi  
2. Цей Закон встановлює загальнi правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi в Українi.   -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Преамбула. Виключити слово "загальні"  
Враховано   Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi в Українi.  
3. Роздiл І      Роздiл І  
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Основнi термiни та їх визначення      Стаття 1. Основнi термiни та їх визначення  
6. У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:      У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
7. акредитацiя - процедура, за допомогою якої авторитетний орган з акредитацiї офiцiйно визнає компетентнiсть особи чи органу виконувати конкретнi роботи (випробування, калiбрування, сертифiкацiю, контроль) вiдповiдно до встановлених вимог;   -3- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац З статті 1 викласти у такій редакції: Акредитація - офіційне визначення уповноваженим органом (органом акредитації) компетенції особи чи органу виконувати конкретні роботи (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль) відповідно до встановлених вимог ".  
Враховано частково   акредитацiя - процедура, у ході якої національний орган з акредитацiї документально засвідчує компетентнiсть юридичної особи чи відповідного органу виконувати певні види робіт (випробування, калiбрування, сертифiкацiю, контроль); орган з контролю - орган, який здійснює оцінювання відповідності шляхом спостережень і висновків, які супроводжуються відповідними вимірами, випробуваннями і калібруванням;  
    -4- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 1 термін "акредитація" викласти у такій редакції: "акредитацiя - процедура, у ході якої національний орган з акредитацiї документально засвідчує компетентнiсть юридичної особи чи відповідного органу виконувати певні види робіт (випробування, калiбрування, сертифiкацiю, контроль);  
Враховано    
    -5- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1, пункт 1. Після тексту "за допомогою якої" слово "авторитетний" замінити словом "уповноважений", а після тексту "до встановлених" додати слово "законодавством"  
Враховано частково    
    -6- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 1 абзац другий після слова "компетентність" доповнити словами "юридичної чи фізичної", а слова "чи органу" виключити;  
Враховано частково    
    -7- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 1 доповнити новими термінами у такій редакції: "орган з контролю - орган, який здійснює оцінювання відповідності шляхом спостережень і висновків, які супроводжуються відповідними вимірами, випробуваннями і калібруванням;"  
Враховано    
8. орган з акредитацiї - орган, який проводить акредитацiю;   -8- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 4 статті 1 викласти у такій редакції: Орган з акредитації - орган, який проводить акредитацію згідно з процедури, яка включає відповідні правила: - перша "попередня оцінка діяльності лабораторій комісією, яка складається з кваліфікованих експертів та отримання лабораторією документа про акредитацію; - періодичні "переоцінки" діяльності лабораторії у визначені строки; - участь лабораторій в будь-якій контрольній програмі, яка дозволяє отримати гарантії достовірності результатів випробувань.  
Відхилено    
    -9- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
В статті 1 термін "орган з акредитації" вилучити.  
Враховано    
9. оцiнка вiдповiдностi - будь-яка дiяльнiсть, пов'язана з прямим чи опосередкованим визначенням того, що встановленi вимоги дотримуються;   -10- Сергієнко О.І.
В статті 1 термін "оцінка відповідності" викласти в наступній редакції: "оцінка відповідності - пряме чи опосередковане дослідження продукції, процесів чи послуг щодо дотримання встановлених вимог."  
Відхилено   оцiнка вiдповiдностi - дiяльнiсть, пов'язана з визначенням того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідають вимогам встановленим законодавством; система якості - сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідність встановленим вимогам; система управління якістю - сукупність органів і об'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних і інформаційних засобів під час управління якістю продукції; система управління довкіллям - частина загальної системи управління, яка містить організаційну структуру, діяльність з планування, обов'язки, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для формування, здійснення, аналізу і актуалізації екологічної політики;  
    -11- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
В статті 1 термін "оцінка відповідності" викласти в такій редакції: "оцiнка вiдповiдностi - дiяльнiсть, пов'язана з прямим чи опосередкованим визначенням того продукція, системи якості, системи управління якістю продукції, системи управління довкіллям, персонал відповідають вимогам встановленим законодавством;"  
Враховано    
    -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 3 після тексту "що встановлені" доповнити текстом "законодавством"  
Враховано    
    -13- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 1 доповнити новими термінами у такій редакції: "система якості - сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідність встановленим вимогам; система управління якістю - сукупність органів і об'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних і інформаційних засобів під час управління якістю продукції; система управління довкіллям - частина загальної системи управління, яка містить організаційну структуру, діяльність з планування, обов'язки, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для формування, здійснення, аналізу і актуалізації екологічної політики;"  
Враховано    
10. орган з оцiнки вiдповiдностi - випробувальна або калiбрувальна лабораторiя, орган з сертифiкацiї, орган з контролю, якi провадять дiяльнiсть у сферi оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв та послуг встановленим вимогам.   -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 4 після тексту "послуг встановлених" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   орган з оцiнки вiдповiдностi - випробувальна або калiбрувальна лабораторiя, орган з сертифiкацiї, орган з контролю, якi провадять дiяльнiсть у сферi оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесів, послуг і персоналу вимогам, встановленим законодавством України; нормативний документ - документ, який встановлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів.  
    -15- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 1 в абзаці п'ятому слова "процесів та послуг" виключити.  
Відхилено    
    -16- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1. Частину 1 доповнити новим пунктом з визначенням терміну "нормативний документ", аналогічно до законопроекту "Про стандарти", №6130.  
Враховано    
11. Стаття 2. Сфера дiї Закону      Стаття 2. Сфера дiї Закону  
12. Дiя цього Закону поширюється на правовiдносини, пов'язанi з акредитацiєю органiв з оцiнки вiдповiдностi, мiж нацiональним органом з акредитацiї, центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами (їх об'єднаннями), установами i органiзацiями незалежно вiд форм власностi та виду дiяльностi, що дiють на територiї України.   -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2. Виключити текст "( їх об'єднаннями)"  
Враховано   Цей Закон регулює правовiдносини, пов'язанi з акредитацiєю органiв з оцiнки вiдповiдностi, та поширюється на центральні та мiсцеві органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, нацiональний орган з акредитацiї, пiдприємства, установи i органiзацiї незалежно вiд форми власностi та виду дiяльностi, що дiють на територiї України (далі - підприємства, установи, організації).  
    -18- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 2 викласти у наступній редакції: "Цей Закон регулює правовiдносини, пов'язанi з акредитацiєю органiв з оцiнки вiдповiдностi, та поширюється на центральні та мiсцеві органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, нацiональний орган з акредитацiї, пiдприємства, установи i органiзацiї незалежно вiд форм власностi та виду дiяльностi, що дiють на територiї України (далі - підприємства, установи, організації).  
Враховано    
    -19- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю 2 після слів "пов'язані з акредитацією" доповнити словами "юридичних чи фізичних осіб з метою виконання робіт", а слово "органів" - виключити.  
Відхилено    
13. Стаття 3. Законодавство України у сферi акредитацiї      Стаття 3. Законодавство України у сферi акредитацiї  
14. Законодавство України у сферi акредитацiї складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв України, якi не суперечать цьому Закону.   -20- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Текст ", які не суперечать цьому Закону" замінити текстом "у зазначеній сфері, які не повинні суперечити вимогам цього Закону"  
Враховано частково   Законодавство України у сферi акредитацiї складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв України, що регулюють відносини у цій сфері.  
    -21- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 3 слова "які не суперечать цьому Закону" замінити словами "що регулюють відносини у цій сфері".  
Враховано    
15. Стаття 4. Мета акредитацiї      Стаття 4. Мета акредитацiї  
16. Метою акредитацiї є:      Метою акредитацiї є:  
17. забезпечення єдиної технiчної полiтики у сферi акредитацiї;   -22- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 4 в абзаці другому частини першої слово "акредитації" замінити словами "оцінки відповідності продукції";  
Враховано частково   забезпечення єдиної технiчної полiтики у сферi оцінки відповідності;  
18. забезпечення довiри споживачiв до дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi встановленим вимогам якостi i безпеки продукцiї, процесiв та послуг;   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 4, частина 1. Пункт 2 після тексту "відповідності встановленим" доповнити словом "законодавством"  
Відхилено   забезпечення довiри споживачiв до дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi;  
    -24- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
В абзаці третьому статті 4 слова "встановленим вимогам якостi i безпеки продукцiї, процесiв та послуг" вилучити.  
Враховано    
    -25- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 4 в абзаці третьому слова "процесів та послуг" виключити.  
Враховано    
19. створення умов для взаємного визнання результатiв дiяльностi акредитованих органiв на мiжнародному рiвнi;      створення умов для взаємного визнання результатiв дiяльностi акредитованих органiв на мiжнародному рiвнi;  
20. усунення технiчних бар'єрiв у торгiвлi.      усунення технiчних бар'єрiв у торгiвлi.  
21. Акредитацiя здiйснюється нацiональним органом з акредитацiї.   -26- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 4, частина 2. Перенести до статті 6.  
Враховано    
22. Стаття 5. Основнi принципи дiяльностi з акредитацiї   -27- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Пропоную статтю 5 викласти у такій редакції: "Діяльність з акредитації базується на таких основних принципах: незалежність від неправомірного впливу будь-чиїх інтересів; неупередженість проведення робіт з акредитації; прозорість діяльності з акредитації; професійна компетентність виконавців; забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі; застосування гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитації; дотримання суспільних інтересів; конфіденційність щодо комерційної інформації, отриманої в процесі акредитації."  
Враховано частково   Стаття 5. Основнi принципи дiяльностi з акредитацiї  
23. Дiяльнiсть з акредитацiї базується на таких основних принципах:      Дiяльнiсть з акредитацiї базується на таких основних принципах:  
24. незалежнiсть вiд неправомiрного впливу будь-чиїх iнтересiв;   -28- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Cтаття 5, частина 1, пункт 1. Викласти в такій редакції: "забезпеченні рівності прав, законних інтересів всіх заінтересованих сторін;"  
Враховано   забезпеченні рівності прав, законних інтересів всіх заінтересованих сторін;  
25. загальнодоступнiсть та неупередженiсть проведення робiт з акредитацiї;      загальнодоступності та неупередженості проведення робiт з акредитацiї;  
26. прозорiсть дiяльностi з акредитацiї;      прозорості дiяльностi з акредитацiї;  
27. професiйна компетентнiсть виконавцiв;      професiйної компетентності виконавцiв робіт;  
28. добровiльнiсть акредитацiї;   -29- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 5 декларується добровільність акредитації, що вимагає розвитку в наступному тексті законопроекту.  
Відхилено   добровiльності акредитацiї;  
29. забезпечення участi органiв виконавчої влади та громадських органiзацiй на паритетнiй основi;   -30- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У статті 5, частина 1, пункт 6. Слова "громадських організацій" замінити на слова "об'єднань громадян".  
Враховано   забезпеченні участi органiв виконавчої влади та об'єднань громадян на паритетнiй основi;  
30. застосування гармонiзованих з мiжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитацiї;   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 7. Після тексту "з міжнародними" слово "та" замінити словом "зокрема"  
Відхилено   застосуванні гармонiзованих з мiжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитацiї;  
31. дотримання суспiльних iнтересiв;      дотриманні суспiльних iнтересiв;  
32. конфiденцiйнiсть щодо iнформацiї, отриманої в процесi акредитацiї.   -32- Сергієнко О.І.
В статті 5 пункт останній вилучити.  
Відхилено   конфiденцiйності iнформацiї, отриманої в процесi акредитацiї.  
33. Роздiл II      Роздiл II  
34. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З АКРЕДИТАЦІЇ      ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З АКРЕДИТАЦІЇ  
35. Стаття 6. Нацiональний орган з акредитацiї   -33- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Стаття 6 передбачає створення нової структури в складі центрального органу виконавчої влади, визначає її функції, повноваження, структуру тощо, тобто є типовим положенням про структурний підрозділ міністерства, що не відноситься до повноважень Верховної Ради України. До того ж, більшість її положень суперечить чинному законодавству, тому стаття підлягає виключенню або докорінному доопрацюванню.  
Враховано   Стаття 6. Нацiональний орган з акредитацiї Акредитацiя здiйснюється нацiональним органом з акредитацiї.  
    -34- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
До статті 6 додати частину 2 статті 4.  
Враховано    
36. Нацiональний орган з акредитацiї є державною неприбутковою органiзацiєю, яка утворюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi економiки i дiє на пiдставi затвердженого ним положення та частково фiнансується за рахунок Державного бюджету України.   -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1. Виключити текст "спеціально уповноваженим", а після тексту "ним положення та" виключити слово "частково"  
Враховано   Нацiональний орган з акредитацiї є державною неприбутковою органiзацiєю, яка утворюється центральним органом виконавчої влади з питань економіки. Положення про національний орган з акредитації затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економіки.  
    -36- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 1.Викласти в наступній редакції: "Нацiональний орган з акредитацiї є державною неприбутковою органiзацiєю, яка утворюється центральним органом виконавчої влади з питань економіки. Положення про національний орган з акредитації затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економіки".  
Враховано    
    -37- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Перший абзац статті 6 пропоную викласти в такій редакції: "Національний орган з акредитації є державною організацією, яка утворюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері економіки і діє на підставі затвердженого ним положення та частково фінансується за рахунок Державного бюджету України."  
Відхилено    
37. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi економiки не має права втручатися в дiяльнiсть з питань акредитацiї нацiонального органу з акредитацiї.   -38- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 2. Виключити текст "Спеціально уповноважений"  
Враховано   Центральний орган виконавчої влади з питань економiки не має права втручатися в дiяльнiсть з акредитацiї нацiонального органу з акредитацiї.  
38. Нацiональний орган з акредитацiї очолює керiвник, який призначається i звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням керiвника спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi економiки та за згодою Ради з акредитацiї.   -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 3. Виключити текст "спеціально уповноваженого", а також текст "та за згодою Ради з акредитації"  
Враховано   Нацiональний орган з акредитацiї очолює керiвник, який призначається на посаду i звiльняється з посади центральним органом виконавчої влади з питань економiки.  
    -40- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 3. Викласти в такій редакції: "Нацiональний орган з акредитацiї очолює керiвник, який призначається на посаду i звiльняється з посади центральним органом виконавчої влади з питань економiки".  
Враховано    
    -41- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
У третьому абзаці статті 6 говориться, що "національний орган з акредитації очолює керівник, який призначається і звільняється з посади ... за згодою Ради з акредитації", а у статті 8 зазначено, що "керівництво Радою з акредитації здійснює її голова, який за посадою є керівником національного органу з акредитації". Вважаю некоректним, що згоду на звільнення з високої посади керівника національного органу з акредитації дає Рада з акредитації, яку очолює людина, яку треба звільняти. Гадаю, що тут виникнуть деякі неприємні проблеми.  
Враховано    
39. Керiвник нацiонального органу з акредитацiї несе повну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть з акредитацiї.   -42- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частину 4 вилучити.  
Враховано    
40. До складу нацiонального органу з акредитацiї входять:      До складу нацiонального органу з акредитацiї входять:  
41. Рада з акредитацiї;      Рада з акредитацiї;  
42. технiчнi комiтети з акредитацiї;      технiчнi комiтети з акредитацiї;  
43. комiсiя з апеляцiй.      комiсiя з апеляцiй.  
44. Основними функцiями нацiонального органу з акредитацiї є:      Основними функцiями нацiонального органу з акредитацiї є:  
45. акредитацiя органiв з оцiнки вiдповiдностi з подальшим iнспекцiйним контролем за їх вiдповiднiстю вимогам акредитацiї, прийняття рiшення щодо надання, поновлення, пiдтвердження, тимчасового зупинення або визнання недiйсною акредитацiї;   -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 6, пункт 1. Виключити текст "з подальшим інспекційним контролем за їх відповідністю вимогам акредитації". Натомість включити новий пункт: "контролює діяльність акредитованих органів з відповідності, з питань відповідності їх діяльності вимогам акредитації"  
Враховано частково   акредитацiя органiв з оцiнки вiдповiдностi з подальшим контролем за їх вiдповiднiстю вимогам акредитацiї, прийняття рiшення щодо акредитації, поновлення, пiдтвердження, тимчасового зупинення або визнання недiйсною акредитацiї;  
    -44- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У тексті статті 6 виключити слово "інспекційний".  
Враховано    
46. розроблення та актуалiзацiя правил процедур i програм акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi, а також правил здiйснення iнспекцiйного контролю за їх вiдповiднiстю вимогам акредитацiї, тимчасового зупинення або визнання недiйсною акредитацiї;   -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 6, пункт 2. Після тексту "розроблення та" слово "актуалізація" замінити словом "затвердження"  
Враховано   розроблення правил процедур і затвердження програм акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi, а також здiйснення контролю за їх вiдповiднiстю вимогам акредитацiї;  
    -46- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 6, пункт 2 викласти у такій редакції: "розроблення правил процедур і затвердження програм акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi, а також здiйснення контролю за їх вiдповiднiстю вимогам акредитацiї;"  
Враховано    
    -47- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Стаття 6. Вважаю невдалим другий абзац основних функцій національного органу з акредитації. В контексті абзацу незрозуміле, що означає слово "актуалізація".  
Враховано    
47. органiзацiя навчання, пiдготовки персоналу з акредитацiї та надання йому повноважень провадити акредитацiйну дiяльнiсть вiдповiдно до встановлених вимог;   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 6. Пункт 3 після тексту "до встановлених" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   органiзацiя навчання, пiдготовки персоналу з акредитацiї і надання йому повноважень провадити дiяльнiсть з акредитації вiдповiдно до вимог встановлених законодавством України;  
    -49- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 6. Пункт 3 слова "акредитацiйну діяльність" замінити на слова "діяльність з акредитації ".  
Враховано    
48. ведення реєстрiв акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi, а також персоналу з акредитацiї;   -50- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Стаття 6. Четвертий абзац основних функцій національного органу з акредитації пропоную викласти так: " ведення реєстрів акредитованих органів з оцінки відповідності;".  
Відхилено   ведення реєстрiв акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi, а також персоналу з акредитацiї;  
49. представництво та участь України у мiжнародних, європейських та реґіональних органiзацiях з акредитацiї;   -51- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Стаття 6. П'ятий абзац основних функцій національного органу з акредитації пропоную викласти так: "представництво та участь від України у міжнародних, європейських та реґіональних організаціях з акредитації;"  
Враховано   представництво та участь від України у мiжнародних, європейських та інших реґіональних органiзацiях з акредитацiї;  
50. укладання в порядку, встановленому законодавством, мiжнародних договорiв про спiвробiтництво та взаємне визнання акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi;      укладання в установленому законодавством порядку мiжнародних договорiв про спiвробiтництво та взаємне визнання акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi;  
51. участь у роботi щодо гармонiзацiї нормативних документiв, норм i правил з мiжнародними та європейськими стандартами, якi визначають вимоги до нацiонального органу з акредитацiї та акредитованих органiв;   -52- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 6, пункт 7. Виключити текст ", норм і правил", а після тексту "міжнародного" слово "та" замінити словом "зокрема"  
Враховано частково   участь у роботi щодо гармонiзацiї нормативних документiв з мiжнародними та європейськими стандартами, якi визначають вимоги до нацiонального органу з акредитацiї та акредитованих органiв;  
52. ведення фонду державних, мiжнародних та європейських законодавчих i нормативних документiв, пов'язаних з акредитацiєю;   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 6, пункт 8. Слово "законодавчих" замінити текстом "нормативно-правових актів"  
Враховано   ведення фонду нормативно-правових і нормативних документiв з питань акредитацiї;  
53. iнформування шляхом публiкацiї повiдомлень в засобах масової iнформацiї щодо вимог, правил та порядку проведення робiт з акредитацiї.   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 6. Пункт 10 викласти у редакції: "публікує в офіційних виданнях правила та порядок проведення робіт з акредитації".  
Відхилено   організація інформаційного забезпечення з питань акредитації.  
    -55- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 6, частина 6, пункт 9. Викласти у такій редакції: "організація інформаційного забезпечення з питань акредитації."  
Враховано    
54. Для провадження дiяльностi нацiонального органу з акредитацiї, забезпечення умов його постiйного функцiонування, нагляду за процедурою акредитацiї за рiшенням його керiвника створюються виконавчi пiдроздiли з достатньою кiлькiстю штатного та позаштатного персоналу, який має вiдповiдну освiту, пiдготовку, технiчнi знання i досвiд. Керiвники виконавчих пiдроздiлiв несуть вiдповiдальнiсть перед керiвником нацiонального органу з акредитацiї i звiтують перед ним. Квалiфiкацiйнi вимоги та порядок атестацiї персоналу встановлюються нацiональним органом з акредитацiї.   -56- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Частину 7 статті 6 вилучити.  
Враховано    
    -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 7, речення 1. Після тексту "створюються" слово "виконавчі" замінити словом "структурні". Виключити текст "штатного та позаштатного" Стаття 6, частина 7, речення 2. Після слова "керівники" слово "виконавчих" замінити словом "структурних"  
Відхилено    
55. Стаття 7. Рада з акредитацiї   -58- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Зауваження та пропозиції щодо статей 7-12 подібні до висловлених відносно статті 6 - вони містять норми відомчої інструкції, що не можуть бути віднесені до норм закону, до того ж багато з них суперечать чинному законодавству щодо функцій і статусу чисельних новостворюваних дорадчих та робочих органів, особливо в частині перевищення їх повноважень, тому ці статті мають бути виключені.  
Враховано   Стаття 7. Рада з акредитацiї  
56. Рада є дорадчим органом нацiонального органу з акредитацiї i складається з 22 членiв, якими є:   -59- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Частину 1 статті 7 викласти у такій редакції: "Рада є дорадчо-наглядовим органом нацiонального органу з акредитацiї. Рада з акредитації формується на паритетних засадах з: представникiв центральних органiв виконавчої влади; представникiв акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi; представникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, Нацiональної академiї наук України, iнших наукових установ та об'єднань громадян.  
Враховано   Рада є дорадчо-наглядовим органом нацiонального органу з акредитацiї. Рада з акредитації формується на паритетних засадах з:  
57. голова Ради i його заступник;       
58. 8 членiв - представникiв центральних органiв виконавчої влади України, яких визначає Кабiнет Мiнiстрiв України;   -60- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 1, пункт 2. Слово "визначає" замінити словом "призначає"  
Відхилено   представникiв центральних органiв виконавчої влади; представникiв акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi; представникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, Нацiональної академiї наук України, iнших наукових установ та об'єднань громадян.  
59. 6 членiв - представникiв акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi, яких визначають спецiальнi збори представникiв цих органiв, що скликаються i проводяться нацiональним органом з акредитацiї;   -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 1, пункт 3. Текст "спеціальні збори" замінити текстом "спеціальні конференції"  
Відхилено    
60. 6 членiв - представникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, заiнтересованих у результатах акредитацiї, представникiв Нацiональної академiї наук України, iнших наукових установ та громадських органiзацiй, яких визначають спецiальнi збори представникiв цих органiзацiй, що скликаються i проводяться нацiональним органом з акредитацiї.   -62- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 1, пункт 4. Текст "спеціальні збори" замінити текстом "спеціальні конференції"  
Відхилено    
61. Основними функцiями Ради з акредитацiї є:      Основними функцiями Ради з акредитацiї є:  
62. розроблення рекомендацiй щодо формування полiтики в сферi акредитацiї та нагляд за її проведенням;   -63- Сергієнко О.І.
В статті 7 в пп. 1 основних функцій Ради з акредитації після слова "розроблення" додати слово "впровадження";  
Відхилено   розроблення рекомендацiй щодо формування полiтики в сферi акредитацiї та нагляд за її проведенням;  
63. нагляд за здiйсненням акредитацiї вiдповiдно до принципiв, норм та вимог, встановлених у цьому Законi та iнших нормативно-правових актах:      нагляд за здiйсненням акредитацiї вiдповiдно до принципiв, норм та вимог, встановлених у цьому Законi та iнших нормативно-правових актах;  
64. надання рекомендацiй щодо затвердження правил процедур та управлiння проведенням робiт з акредитацiї, здiйснення iнспекцiйного контролю i розгляду апеляцiй, в тому числi розмiру зборiв за послуги в сферi акредитацiї, в установленому законодавством порядку;   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 2, пункт 3. Виключити текст "в установленому законодавством порядку"  
Враховано   надання рекомендацiй щодо затвердження правил процедур та управлiння проведенням робiт з акредитацiї, здiйснення контролю i розгляду апеляцiй, в тому числi визначення розмiру зборiв за послуги в сферi акредитацiї;  
    -65- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 7, частина 2, пункт 3. Після слів "в тому числі" додати слово "визначення".  
Враховано    
65. узгодження квалiфiкацiйних вимог, порядку та правил атестацiї персоналу з акредитацiї, складу атестацiйної комiсiї персоналу;   -66- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 7, частина 2, пункт 4, 6. Слово "узгодження" замінити на слово "погодження".  
Враховано   погодження квалiфiкацiйних вимог, порядку та правил атестацiї персоналу з акредитацiї, складу атестацiйної комiсiї персоналу;  
66. затвердження та увiльнення членiв комiсiї з апеляцiй;      затвердження та увiльнення членiв комiсiї з апеляцiй;  
67. узгодження положення про комiсiю з апеляцiй та змiн до нього;      погодження положення про комiсiю з апеляцiй та змiн до нього;  
68. затвердження та увiльнення заступника голови Ради з акредитацiї;   -67- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 7, частина 2, пункт 7. Вилучити.  
Враховано    
69. пiдготовка пропозицiй стосовно контролю за здiйсненням акредитацiї та органiзацiйно-фiнансовою дiяльнiстю нацiонального органу з акредитацiї;      пiдготовка пропозицiй стосовно контролю за здiйсненням акредитацiї та органiзацiйно-фiнансовою дiяльнiстю нацiонального органу з акредитацiї;  
70. прийняття рiшень щодо укладення мiжнародних договорiв про спiвробiтництво та взаємне визнання акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi;   -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 2, пункт 8. Після слова "прийняття" слово "рішень" замінити словом "рекомендацій"  
Враховано   прийняття рекомендацій щодо укладення мiжнародних договорiв про спiвробiтництво та взаємне визнання акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi;  
71. розгляд щорiчного звiту про дiяльнiсть нацiонального органу з акредитацiї.      розгляд щорiчного звiту про дiяльнiсть нацiонального органу з акредитацiї.  
72. Рада для здiйснення своїх повноважень має право:   -69- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Доповнити статтю 7 частиною третьою такого змісту: "Положення про Раду з акредитації та її склад затверджує центральний орган виконавчої влади з питань економіки". Частини 4-10 вилучити.  
Враховано   Положення про Раду з акредитації та її склад затверджує центральний орган виконавчої влади з питань економіки.  
73. одержувати в установленому порядку iнформацiю та матерiали, необхiднi для виконання покладених на неї завдань;   -70- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 1. Виключити текст " в установленому порядку"  
Відхилено    
74. утворювати в разi потреби тимчасовi експертнi та робочi групи, залучати до участi в їх роботi спецiалiстiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй за погодженням з їх керiвниками.   -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 3, пункт 2. Виключити текст "в разі потреби"  
Відхилено    
75. Керiвництво Радою здiйснює її голова, який за посадою є керiвником нацiонального органу з акредитацiї.   -72- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 4.Текст "який за посадою є керівником" замінити текстом "яким є керівник"  
Відхилено    
76. Термiн повноважень Ради з акредитацiї становить 4 роки.       
77. Рада працює на громадських засадах.   -73- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 6. Текст "Рада працює" замінити текстом "Усі члени Ради працюють у Раді"  
Відхилено    
78. Органiзацiйне забезпечення дiяльностi Ради здiйснює нацiональний орган з акредитацiї.       
79. Основною формою роботи Ради є засiдання, якi проводяться не рiдше одного разу на пiвроку.   -74- Сергієнко О.І.
У статті 7 слова "на півроку" замінити на "в три місяці";  
Відхилено    
80. Засiдання є правоможним, якщо на ньому присутня не менш як половина складу кожної групи представникiв. Рiшення приймаються бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв Ради. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови Ради є вирiшальним.   -75- Сергієнко О.І.
У статті 7 слова "не менш як половина складу" замінити на "не менше як дві третини складу".  
Відхилено    
81. Рiшення Ради оформляються у виглядi протоколiв засiдань Ради.       
82. Стаття 8. Технiчнi комiтети з акредитацiї      Стаття 8. Технiчнi комiтети з акредитацiї  
83. Технiчнi комiтети з акредитацiї створюються нацiональним органом з акредитацiї.      Технiчнi комiтети з акредитацiї створюються нацiональним органом з акредитацiї.  
84. Основними функцiями технiчних комiтетiв з акредитацiї є:      Основними функцiями технiчних комiтетiв з акредитацiї є:  
85. розроблення методичних рекомендацiй з питань акредитацiї;      розроблення методичних рекомендацiй з питань акредитацiї;  
86. визначення спецiальних вимог i додаткових критерiїв акредитацiї у вiдповiдних сферах, пiдготовка i подання пропозицiй нацiональному органу з акредитацiї.   -76- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 8 доповнити новою частиною такого змісту: "Положення про технічні комітети затверджує національний орган з акредитації".  
Враховано   визначення спецiальних вимог i додаткових критерiїв акредитацiї у вiдповiдних сферах, пiдготовка i подання пропозицiй нацiональному органу з акредитацiї. Положення про технічні комітети затверджує національний орган з акредитації.  
87. Стаття 9. Комiсiя з апеляцiй      Стаття 9. Комiсiя з апеляцiй  
88. До складу комiсiї з апеляцiй можуть входити особи, якi не є членами Ради з акредитацiї. Комiсiя розглядає претензiї та скарги щодо надання, поновлення, пiдтвердження, тимчасового зупинення, скасування чинностi акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi.   -77- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 9, частину першу викласти у такій редакції "Орган з оцінки відповідності може оскаржити дії та рішення національного органу з акредитації щодо відмови у акредитації шляхом подання апеляції до комісії з апеляції або в судовому порядку".  
Враховано   Орган з оцінки відповідності може оскаржити дії та рішення національного органу з акредитації щодо відмови у акредитації шляхом подання апеляції до комісії з апеляції або в судовому порядку.  
89. Положення про комiсiю з апеляцiй затверджує керiвник нацiонального органу з акредитацiї.      Положення про комiсiю з апеляцiй затверджує керiвник нацiонального органу з акредитацiї.  
90. Рiшення комiсiї з апеляцiй можуть бути оскарженi у судовому порядку.   -78- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 9, частина 3. Вилучити.  
Враховано    
91. Стаття 10. Органи, якi можуть бути акредитованi нацiональним органом з акредитацiї      Стаття 10. Органи, якi можуть бути акредитованi нацiональним органом з акредитацiї  
92. Вiдповiдно до цього Закону можуть бути акредитованi органи з оцiнки вiдповiдностi будь-якої форми власностi, а саме:      Вiдповiдно до цього Закону можуть бути акредитованi органи з оцiнки вiдповiдностi будь-якої форми власностi, а саме:  
93. випробувальнi та калiбрувальнi лабораторiї;      випробувальнi та калiбрувальнi лабораторiї;  
94. органи iз сертифiкацiї продукцiї, процесiв та послуг;      органи iз сертифiкацiї продукцiї, процесiв та послуг;  
95. органи iз сертифiкацiї систем якостi, систем управлiння навколишнiм природним середовищем;   -79- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 10, частина 1, пункт 3. Слова " систем управління навколишнім природним середовищем" замінити на слова "систем управління якістю, систем управління довкіллям".  
Враховано   органи iз сертифiкацiї систем якостi, систем управлiння якістю, систем управління довкіллям;  
96. органи iз сертифiкацiї персоналу;   -80- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 1. Пункт 4 виключити.  
Відхилено   органи iз сертифiкацiї персоналу;  
97. органи контролю.      органи контролю.  
98. Стаття 11. Порядок проведення акредитацiї      Стаття 11. Порядок проведення акредитацiї  
99. Акредитацiя органiв з оцiнки вiдповiдностi здiйснюється нацiональним органом з акредитацiї у порядку, встановленому нормативно-правовими актами та нормативними документами, прийнятими вiдповiдно до законодавства.   -81- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 1. Текст "нормативно-правовими актами та нормативними документами, прийнятими відповідно законодавства" замінити словом "законодавством".  
Враховано   Акредитацiя органiв з оцiнки вiдповiдностi здiйснюється нацiональним органом з акредитацiї в порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього. Порядок проведення акредитації повинен включати: подання заявки органу з оцінки відповідності (заявника) на акредитацію чи розширення сфери його діяльності; надання заявником інформації та документації, необхідної для акредитації; офіційне призначення групи аудиторів з акредитації; складання програми робіт з акредитації та інформування заявника; проведення аналізу наданої інформації та документації; проведення перевірки заявника на місці; аналіз зібраних матеріалів і складання акту перевірки з рекомендаціями щодо надання акредитації або її відхилення.  
    -82- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 11, частина 1. Після слів "у порядку" замінити на такі слова "встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього". Доповнити новою частиною такого змісту: "Порядок проведення акредитації повинен включати: подання заявки органу з оцінки відповідності (заявника) на акредитацію чи розширення сфери його діяльності; надання заявником інформації та документації, необхідної для акредитації; офіційне призначення групи аудиторів з акредитації; складання програми робіт з акредитації та інформування заявника; проведення аналізу наданої інформації та документації; проведення перевірки заявника на місці; аналіз зібраних матеріалів і складання акту перевірки з рекомендаціями щодо надання акредитації або її відхилення."  
Відхилено    
100. Рiшення про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi приймає керiвник нацiонального органу з акредитацiї, який пiдписує вiдповiднi документи. У разi прийняття позитивного рiшення видається атестат про акредитацiю встановленого зразка iз строком дiї до п'яти рокiв та надається право використання Нацiонального знаку акредитацiї. У противному випадку видається офiцiйне повiдомлення про вiдмову в акредитацiї.   -83- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 11, частина 2. Викласти у такій редакції: "Рішення про акредитацію органів з оцінки відповідності приймає керівник національного органу з акредитації. У разі прийняття рішення про акредитацію органу з оцінки відповідності йому видається атестат про акредитацію встановленого зразка, який діє строком до трьох років, та надається право використання національного знаку з акредитації. У разі прийняття рішення про відмову в акредитації надсилається (видається) заявникові повідомлення в письмовій формі про відмову в акредитації, в якому визначаються підстави такої відмови Національний орган з акредитації періодично здійснює перевірку органів з оцінки відповідності. У разі встановлення порушень вимог акредитації він приймає рішення про тимчасове зупинення або визнання недійсною акредитації.".  
Враховано   Рішення про акредитацію органів з оцінки відповідності приймає керівник національного органу з акредитації. У разі прийняття рішення про акредитацію органу з оцінки відповідності йому видається атестат про акредитацію встановленого зразка, який діє строком до трьох років, та надається право використання національного знаку з акредитації. У разі прийняття рішення про відмову в акредитації надсилається (видається) заявникові повідомлення в письмовій формі про відмову в акредитації, в якому визначаються підстави такої відмови. Національний орган з акредитації періодично здійснює перевірку органів з оцінки відповідності. У разі встановлення порушень вимог акредитації він приймає рішення про тимчасове зупинення або визнання недійсною акредитації. Національний знак акредитації - знак, який засвідчує, що організація, яка використовує цей знак, акредитована національним органом з акредитації. Опис та правила застосування національного знака акредитації встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань економіки.  
    -84- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 2, речення 3. Слово "противному" замінити словом "іншому"  
Враховано частково    
    -85- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 11. Доповнити новими частинами такого змісту: "Національний знак акредитації - знак, який засвідчує, що організація, яка використовує цей знак, акредитована національним органом з акредитації. Опис та правила застосування національного знака акредитації встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань економіки".  
Враховано    
101. Стаття 12. Обов'язки акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi      Стаття 12. Обов'язки акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi  
102. Акредитованi органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi:      Акредитованi органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi:  
103. постiйно дотримуватися вимог нормативних документiв у сферi акредитацiї, на вiдповiднiсть яким вони акредитованi;   -86- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 1, пункт 1. Виключити слово "постійно"  
Враховано   дотримуватися вимог нормативних документiв у сферi акредитацiї, на вiдповiднiсть яким вони акредитованi;  
104. посилатися на акредитацiю тiльки стосовно тих робiт, на здiйснення яких їх було акредитовано;      посилатися на акредитацiю тiльки стосовно тих робiт, на здiйснення яких їх було акредитовано;  
105. оплачувати всi роботи, пов'язанi з їхньою акредитацiєю та iнспекцiйним контролем;   -87- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 12, частина 1, пункт 3. Слова "та інспекційним контролем" вилучити.  
Враховано   сплачувати всi роботи, пов'язанi з їх акредитацiєю;  
106. припинити посилання на акредитацiю у своїй документацiї та рекламi у разi її припинення або визнання недiйсною.      припинити посилання на акредитацiю у своїй документацiї та рекламi у разi її припинення або визнання недiйсною.  
107. Стаття 1З. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про акредитацiю      Стаття 1З. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про акредитацiю  
108. Особи, виннi в порушеннi законодавства про акредитацiю, можуть притягатися до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.   -88- Сергієнко О.І.
Статтю 13 викласти в наступній редакції: "Особи, винні у порушенні законодавства про акредитацію, притягаються до відповідальності згідно діючого законодавства."  
Враховано частково   Особи, винні у порушенні законодавства про акредитацію, несуть відповідальність згідно з законами України.  
    -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13. Текст ", можуть притягатися до відповідальності згідно із законодавством" замінити текстом "несуть відповідальність згідно із законом"  
Враховано    
109. Стаття 14. Нацiональний знак акредитацiї       
110. Нацiональний знак акредитацiї є виключною власнiстю нацiонального органу з акредитацiї i реєструється у встановленому законодавством порядку.   -90- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Стаття 14 після слів "національного органу з акредитації і реєстрації" доповнити словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
    -91- Сергієнко О.І.
В статті 14 додати речення: "Підробка національного знака акредитації переслідується законом."  
Відхилено    
    -92- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Зміст статті 14 врахувати в статті про порядок проведення акредитації. Статтю 14 вилучити.  
Враховано    
111. Роздiл III      Роздiл III  
112. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ   -93- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Назву розділу III викласти у такій редакції: "ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АКРЕДИТАЦІЇ".  
Враховано   ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ АКРЕДИТАЦІЇ  
113. Стаття 15. Джерела фiнансування   -94- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтею 15 передбачаються додаткові витрати коштів із Державного бюджету та виробників продукції, що включаються до валових витрат. Додаткові витрати, що пропонуються авторами цілої низки законопроектів про стандартизацію, сертифікацію, підтвердження відповідності, акредитацію та відповідні національні знаки, призведуть до значного зростання валових витрат, підвищення цін на продукцію, зниження конкурентоспроможності вітчизняних виробів. Необхідно визначитися, які процедури та знаки відповідності мають бути законодавче закріплені для вітчизняних товарів, що мають дієво вплинути на підвищення їх якості та безпеки для споживачів.  
Враховано частково   Стаття 14. Джерела та напрями фiнансування  
    -95- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Назву статті 15 викласти у такій редакції: "Джерела та напрями фінансування".  
Враховано    
114. Джерелами фiнансування робiт з акредитацiї є:      Джерелами фiнансування робiт з акредитацiї є:  
115. кошти, отриманi за рахунок оплати робiт з акредитацiї;   -96- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 15, частина 1, пункт 1. Слова "за рахунок" замінити на слова "як оплата".  
Враховано   кошти, отриманi як оплата робiт з акредитацiї;  
116. кошти Державного бюджету України;      кошти Державного бюджету України;  
117. iншi надходження, не забороненi законодавством.   -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 1, пункт 3. Текст "не заборонені законодавством" замінити текстом "передбачені законом"  
Відхилено   iншi надходження, не заборонені законодавством.  
118. Фiнансуванню в межах видiлених бюджетних коштiв пiдлягають науково-дослiднi роботи в сферi акредитацiї, розроблення проектiв законiв, нормативно-правових актiв та нормативних документiв, що встановлюють правила та вимоги в сферi акредитацiї, участь у роботi мiжнародних (реґіональних) органiзацiй, а також вiдповiдна науково-методична та координацiйна робота.   -98- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У частині другій статті 15 вилучити слова "законів" та "а також відповідна науково-методична та координаційна робота". Після слова "міжнародних" додати слова "європейських та інших". Перше речення викласти у такій редакції: "Фiнансуванню в межах видiлених бюджетних коштiв у сферi акредитацiї пiдлягають:", далі за текстом. Слова "що встановлюють правила та вимоги" замінити на слова "з питань акредитації".  
Враховано   Фiнансуванню в межах видiлених бюджетних коштiв у сферi акредитацiї пiдлягають: науково-дослiднi роботи; розроблення проектiв нормативно-правових актiв та нормативних документiв з питань акредитації; участь у роботi мiжнародних, європейських та інших реґіональних органiзацiй.  
119. Замовниками робiт за кошти Державного бюджету України є центральнi органи виконавчої влади.   -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 3. Текст "центральні органи виконавчої влади" замінити текстом "розпорядники коштів Державного бюджету України"  
Відхилено    
    -100- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Стаття 15, частини 3-6 вилучити.  
Враховано    
120. Оплата робiт з акредитацiї та iнспекцiйного контролю здiйснюється вiдповiдно до правил визначення вартостi робiт з акредитацiї, що приймаються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -101- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Додати нову статтю такого змісту: "Стаття. Оплата робіт з акредитації Оплата робiт з акредитацiї здiйснюється вiдповiдно до правил визначення вартостi робiт з акредитацiї та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економіки. Нацiональний орган з акредитацiї доводить до загального відома iнформацiю про розмiр оплати за послуги в сферi акредитацiї".  
Враховано   Стаття 15. Оплата робіт з акредитації Оплата робiт з акредитацiї здiйснюється вiдповiдно до правил визначення вартостi робiт з акредитацiї та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економіки.  
121. Витрати на проведення робiт з акредитацiї включаються до валових витрат.       
122. Нацiональний орган з акредитацiї доводить до загального вiдома iнформацiю про розмiр оплати за послуги в сферi акредитацiї.   -102- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 6. Текст "до загального відома" замінити текстом "офіційно публікує"  
Відхилено   Нацiональний орган з акредитацiї доводить до загального відома iнформацiю про розмiр оплати за послуги в сферi акредитацiї.  
123. Роздiл IV      Роздiл IV  
124. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО      МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
125. Стаття 16. Мiжнароднi договори      Стаття 16. Мiжнароднi договори  
126. Якщо мiжнародними договорами України встановлено iншi норми, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються норми мiжнародних договорiв.   -103- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 16 викласти в наступній редакції: "Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми мiжнародного договору".  
Враховано   Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми мiжнародного договору.  
    -104- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 16 після тексту "договорами України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано    
127. Роздiл V      Роздiл V  
128. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
129. 1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2001 року.   -105- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Прикінцеві положення, пункт 1. Слова "1 січня 2001 року" замінити на слова "дня його опублікування"  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
130. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:      2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:  
131. подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;   -106- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Прикінцеві положення, пункт 2, підпункт 1 викласти в наступній редакції: "підготувати та внести до Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;  
Враховано   підготувати та внести до Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;  
132. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв, нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з цим Законом.   -107- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Прикінцеві положення, пункт 2, підпункт 2 викласти в наступній редакції: "забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону".  
Враховано   забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.  
133. 3. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть з цим Законом законодавчi та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.   -108- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 3 виключити.  
Враховано    
134. 4. До створення нацiонального органу з акредитацiї його функцiї виконує Державний комiтет стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України.   -109- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Прикінцеві положення, пункт 3. Слова "Державний комiтет стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї".  
Враховано   3. До створення нацiонального органу з акредитацiї його функцiї виконує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.  
135. Акредитацiя органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з вимогами цього Закону здiйснюється пiсля закiнчення строкiв дiї їх атестатiв акредитацiї, виданих у державнiй системi сертифiкацiї продукцiї i послуг, при цьому нагляд за їх дiяльнiстю здiйснює нацiональний орган з акредитацiї згiдно з вимогами нормативних документiв, вiдповiдно до яких вони були акредитованi.   -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення, пункт 4. Частину 2 після тексту "згідно з вимогами" доповнити текстом "нормативно-правових актів,"  
Відхилено   4. Атестати акредитацiї органів з оцінки відповідності, видані у державнiй системi сертифiкацiї продукцiї i послуг, чинні до закінчення строків їх дії. При цьому нагляд за їх дiяльнiстю здiйснює нацiональний орган з акредитацiї.  
    -111- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Останню частину прикінцевих положень викласти у такій редакції: "Атестати акредитацiї органів з оцінки відповідності, видані у державнiй системi сертифiкацiї продукцiї i послуг, чинні до закінчення строків їх дії. При цьому нагляд за їх дiяльнiстю здiйснює нацiональний орган з акредитацiї".  
Враховано