Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації"      Про внесення змін до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації"  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №46, ст. 292) такі зміни:   -1- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В абзаці третьому статті 1 після терміну "благодійна діяльність" додати слово "добровільна" і далі за текстом.  
Враховано   І. Внести до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №46, ст. 292) такі зміни: 1. У статті 1: в абзаці третьому слова "безкорислива діяльність" замінити словами "добровільна безкорислива діяльність";  
    -2- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В абзаці четвертому статті 1 після терміну "благодійна організація" додати слова "безкорислива, добровільна" і далі за текстом.  
Враховано    
5. 1. Абзац п'ятий статті 1 після слова "благодійники" доповнити словами "(суб'єкти благодійництва)" ;       
6. 2. Абзац шостий статті 1 після слів "набувачі благодійної допомоги" доповнити словами "(об'єкти благодійництва)".       
7. 3. Абзац сьомий статті 1 викласти у такій редакції : "меценатство - добровільна безкорислива матеріальна, фінансова та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;"   -3- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В абзаці сьомому статті 1 після слова "фінансова" додати слово "організаційна" і далі за текстом.  
Враховано   абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції : "меценатство - добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;  
8. 4. Абзац восьмий статті 1 викласти у такій редакції: "спонсорство - добровільна безприбуткова матеріальна, фінансова та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки."   -4- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В абзаці восьмому статті 1 після слова "фінансова" додати слово "організаційна" і далі за текстом.  
Враховано   спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації винятково свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг." 2. У статті 2: у частині другій слово "підтримки" замінити словом "допомоги";  
    -5- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У частині другій статті 2 наприкінці речення після слова "державної" вилучити "підтримки" і замінити на слово "допомоги".  
Враховано    
9. 5. Частину третю статті 2 після слів "у встановленому законодавством порядку" доповнити словами "або самостійно".      частину третю після слів "займатися благодійництвом" доповнити словами "самостійно або". 3. У статті 5:  
10. 6. Частину третю статті 5 викласти у такій редакції: "Засновник благодійної організації приймає рішення про заснування благодійної організації, затверджує статут (положення), формує орган управління організацією, заслуховує звіти наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна благодійної організації, вирішує інші питання, віднесені цим Законом та статутом (положенням) благодійної організації до його компетенції".      частину третю викласти в такій редакції: "Засновник благодійної організації приймає рішення про заснування благодійної організації, затверджує статут (положення), формує орган управління організацією, заслуховує звіти наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна благодійної організації, вирішує інші питання, віднесені цим Законом та статутом (положенням) благодійної організації до його компетенції".  
11. 7. Статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Якщо засновників благодійної організації два і більше, то питання зазначені у частині третій цієї статті вирішуються на загальних зборах (з'їзді, конференції) засновників благодійної організації".      доповнити статтю частиною четвертою такого змісту: "Якщо засновниками благодійної організації є дві чи більше особи, то питання, передбачені у частині третій цієї статті, вирішуються на загальних зборах (з'їзді, конференції) засновників благодійної організації".  
12. 8. У частині третій статті 8 слова "10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".   -6- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У частині третій статті 8 термін "10 неоподатковуваних мінімумів" замінити на термін "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".  
Відхилено   4. У частині третій статті 8 цифру "10" замінити на цифру "3".  
    -7- Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Частину третю статті 8 викласти у такій редакції: "За державну реєстрацію благодійної організації вноситься плата у розмірі 50 гривень".  
Враховано    
13. 9. Назву статті 16 після слів "форми здійснення" доповнити словом "благодійництва".       
14. 10. Частину четверту статті 20 після слів "фізичні особи, які" доповнити словом "здійснюють благодійництво або".       
15. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2003 року. ІІІ. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін: привести свої рішення у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.