Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. З А К О Н У К Р А І Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами)
 
-1- Семинога А.І.
Назву законопроекту викласти у такій редакції «Про внесення зміни до статті 16 Кодексу України про надра щодо спеціальних дозволів на видобування корисних копалин».
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 16 Кодексу України про надра щодо спеціальних дозволів на видобування корисних копалин
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 36, ст. 340) викласти у такій редакції:
 
-2- Семинога А.І.
Частину першу законопроекту викласти у такій редакції:
«І. Статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«У разі промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення надр, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин без аукціону, за умови включення зазначеного родовища, що передається для промислового освоєння, до Державного фонду родовищ корисних копалин.
У разі відмови власника спеціального дозволу на геологічне вивчення надр, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, від видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр, надання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр здійснюється відповідно до частини другої цієї статті».
У зв‘язку з цим частини третю-десяту вважати відповідно частинами п‘ятою-дванадцятою.»
 
Враховано   І. Статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36,
ст. 340) після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
    -3- Чуднов В.М.
Внести до законопроекту такі зміни:
1. Абзац перший розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Внести до Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 36, ст.340) такі зміни:».
2. Статтю 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Статтю 16 після першого абзацу доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:
«У випадку промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин, за умови виконання додаткових процедур включення зазначеного родовища, що передається для промислового освоєння, до Державного фонду родовищ корисних копалин.
У випадку відмови власника спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі на дослідно-промислові розробки родовищ, від видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр, проводиться аукціон на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр у відповідності до вимог зазначеного Кодексу.»
Абзаци 2-8 чинної редакції статті 16 вважати відповідно абзацами 4-10.
 
Враховано частково    
    -4- Корж П.П.
Розділ І проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Внести до Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994,
№ 36, ст.340) такі зміни:».
1. Доповнити статтю 16 після частини другої двома новими частинами такого змісту:
«У випадку промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин, за умови виконання додаткових процедур включення зазначеного родовища, що передається для промислового освоєння, до Державного фонду родовищ корисних копалин.
У випадку відмови власника спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі на дослідно-промислові розробки родовищ, від видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр, проводиться аукціон на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр у відповідності до вимог зазначеного Кодексу.»
У зв‘язку з цим частини третю-десяту вважати відповідно частинами п‘ятою-дванадцятою.
 
Враховано частково    
5. 1. Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами
 
      
6. Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-5- Палиця І.П.
У пункті 1 розділу І проекту частину першу статті 16 Кодексу України про надра викласти у такій редакції:
Спеціальні дозволи на користування надрами надаються державним підприємствам, господарським товариствам, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державним підприємствам та/або господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, без проведення аукціонів та переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено      
    -6- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому частини першої слово: «отримує» замінити на слова: «може отримати на конкурсних умовах» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
7. У випадку промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин, за умови виконання додаткових процедур включення зазначеного родовища, що передається для промислового освоєння, до Державного фонду родовищ корисних копалин.
 
   «У разі промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення надр, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин без проведення аукціону, за умови включення зазначеного родовища, що передається для промислового освоєння, до Державного фонду родовищ корисних копалин.
 
8. У випадку відмови власника спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі на дослідно-промислові розробки родовищ, від видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр, проводиться аукціон на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр у відповідності до вимог зазначеного Кодексу.
 
-7- Глазунов С.М.
У частині третій змін до статті 16 законопроекту слова «проводиться аукціон на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр у відповідності до вимог зазначеного Кодексу» замінити словами «надання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр здійснюється відповідно до частини другої цієї статті».
 
Враховано   У разі відмови власника спеціального дозволу на геологічне вивчення надр, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, від видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр, надання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр здійснюється відповідно до частини другої цієї статті».
 
9. Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби.
 
   У зв‘язку з цим частини третю ? десяту вважати відповідно частинами п‘ятою ? дванадцятою.
 
10. У разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб'єкт, що отримав спеціальний дозвіл.
 
      
11. Щодо окремих видів користування надрами чи окремих користувачів надр можуть встановлюватись певні обмеження, передбачені законодавством України.
 
      
12. Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.
 
      
13. Порядок проведення та умови конкурсу на укладення угод про розподіл продукції визначаються Законом України "Про угоди про розподіл продукції". Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені цією угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції та з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
      
14. Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб'єкту господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, виданих вугледобувному підприємству державного сектору економіки, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, на ім'я суб'єкта господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс такого вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення конкурсу (аукціону).
 
      
15. Під час оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства на період отримання орендарем чи концесіонером спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу орендар чи концесіонер здійснює видобуток вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) на об'єкті, переданому в оренду чи концесію, на підставі чинного спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу державного вугледобувного підприємства, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, але не більше 12 місяців з дня укладення договору оренди чи концесії.»
 
      
16. 2. Статтю 20 Кодексу України про надра доповнити абзацом такого змісту:
 
-8- Семинога А.І.
Згідно з вимогами нормопроектної техніки зміни до статті 20 Кодексу України про надра пропонується виключити, оскільки вони повторюють запропоновані зміни до статті 16 зазначеного Кодексу і не відповідають змісту статті 20.
 
Враховано      
17. У випадку промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин у відповідності до вимог абзацу другого і третього частини другої статті 16 цього Кодексу.
 
-9- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому частини другої слово: «отримує» замінити на слова: «може отримати на конкурсних умовах» і далі – за текстом.
 
Відхилено      
    -10- Корж П.П.
Статтю 20 доповнити иновою частиною такого змісту:
«У випадку промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин у відповідності до вимог частини третьої і четвертої статті 16 цього Кодексу.»
 
Відхилено    
18. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-11- Глазунов С.М.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з уведенням у дію цього Закону, шляхом:
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону, шляхом:
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
19. Голова Верховної Ради України

-12- Харлім В.М.
Пункт перший розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
1. «Стаття 16. Право користування надрами
Документом, що посвідчує право користування надрами є угода про умови користування надрами, невід’ємною частиною якої є спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається на відповідну ділянку надр.
Угода про умови користування надрами укладається між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і власником спеціального дозволу на користування надрами. Така угода повинна містити положення про технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні зобов’язання сторін, можливість відчуження права на користування надрами іншій особі, а також про порядок регулювання відносин між сторонами угоди в процесі використання надр на наданій ділянці надр. Проект такої угоди в частині екологічних зобов’язань сторін підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, порядок надання спеціальних дозволів, а також порядок уладенння угоди про умови користування надрами та заміни сторони у зобовязанні за такою угодою встановлюються Кабінетом Міністрів України.
У випадку промислового відкриття родовища корисних копалин власник спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, отримує спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин, за умови виконання додаткових процедур включення зазначеного родовища, що передається для промислового освоєння, до Державного фонду родовищ корисних копалин.
У випадку відмови власника спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі на дослідно-промислові розробки родовищ, від видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр, проводиться аукціон на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на зазначеній ділянці надр у відповідності до вимог зазначеного Кодексу.
Щодо окремих видів користування надрами чи окремих користувачів надр можуть встановлюватись певні обмеження, передбачені законодавством України.
Користувач надрами має право передавати право на користування надрами іншій особі шляхом його відчуження, в тому числі вносити його до статутних капіталів суб’єктів господарювання, вносити як вклад у спільну діяльність, а також передавати в іпотеку. Таке відчуження та/або обтяження права може бути здійснено лише за згодою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому за державою залишається пріоритетне право на придбання відчужуваних прав на користування надрами. У разі недотримання вказаних вимог правочин, спрямований на відчуження права на користування надрами є нікчемним. Наслідком набуття права на користування надрами є перехід до набувача права користування надрами.
У випадку наміру користувача надр здійснити відчуження права користування надрами держава в особі суб’єкта господарювання, 100 відсотків статутного капіталу якого належить Кабінету Міністрів України, має пріоритетне право на придбання відчужуваних прав. Рішення про придбання суб’єктом господарювання, 100 відсотків статутного капіталу якого належить Кабінету Міністрів України, таких прав, приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у встановленому порядку.
При набутті права на користування надрами внаслідок його відчуження, відбувається заміна сторони за угодою про умови користування надрами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідальність за виконання законодавства про надра на відповідній ділянці надр несе користувач надр протягом строку дії угоди та спеціального дозволу на користування надрами. У випадку відчуження права на користування надрами іншій особі попередній користувач надр зобов’язаний забезпечувати дотримання законодавства про надра на відповідній ділянці надр до моменту заміни сторони угоди про умови користування надрами.
Особливим режимом користування надрами є користування на підставі угоди про розподіл продукції та відповідного спеціального дозволу. Порядок проведення та умови конкурсу на укладення угод про розподіл продукції визначаються Законом України «Про угоди про розподіл продукції». Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені цією угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов’язків за угодою про розподіл продукції та з обов’язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб’єкту господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, здійснюється шляхом переоформлення угод про умови користування надрами, укладених на підставі спеціальних дозволів, виданих вугледобувному підприємству державного сектору економіки, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, на ім’я суб’єкта господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс такого вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення конкурсу (аукціону).
Під час оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства протягом строку оформлення зміни сторони в угоді про умови користування надрами орендар чи концесіонер здійснює видобуток вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) на об’єкті, переданому в оренду чи концесію, на підставі угоди про умови користування надрами, стороною якої є державне вугледобувне підприємство, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, але не більше 12 місяців з дня укладення договору оренди чи концесії.».
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Кабінету Міністрів України:
протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти та забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.».
 
Відхилено   Голова Верховної Ради України

    -13- Ганущак Ю.І.
Пропоную у статті 34 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 36, ст. 340):
а) речення «Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні розраховується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр виходячи з вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр відповідно до методики, встановленої Кабінетом Міністрів України.»
замінити реченням у такій редакції:
«Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні визначається диференційовано від 5 до 20 відсотків вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр залежно від ступеню їх вивчення, видів корисних копалин та робіт.»
б) доповнити реченням у такій редакції:
«Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр, початкової ціни продажу дозволу на аукціоні та розмір диференційованого відсотка встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено