Кількість абзаців - 200 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про Національний архівний фонд і архівні установи'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект       
1. (29.09.2000)       
2. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про внесення змін до Закону України      Про внесення змін до Закону України  
4. "Про Національний архівний фонд і архівні установи"      "Про Національний архівний фонд і архівні установи"  
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
6. 1. Внести зміни до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,N 15, ст. 86; 1996 р.,N 3, ст. 11; 1997 р.,N 8, ст. 62), виклавши його в такій редакції:      1. Внести зміни до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,N 15, ст. 86; 1996 р.,N 3, ст. 11; 1997 р.,N 8, ст. 62), виклавши його в такій редакції:  
7. "Закон України      "Закон України  
8. Про Національний архівний фонд та архівні установи      Про Національний архівний фонд та архівні установи  
9. Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової історико-культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних інтересів громадян. Держава гарантує умови для постійного зберігання, примноження і використання Національного архівного фонду, сприяє досягненню світового рівня в розвитку архівної справи.   -1- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Частину першу преамбули перенести до нової статті 4.  
Враховано    
10. Цей Закон регулює відносини, пов'язані із формуванням, обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші основні питання діяльності архівних установ.   -2- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У частині другій преамбули слова "діяльності архівних установ" замінити словами "архівної справи".  
Враховано   Цей Закон регулює відносини, пов'язані із формуванням, обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші основні питання архівної справи.  
11. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
12. Стаття 1. Архівні документи та Національний архівний фонд   -3- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Cтаттю 1 назвати "Визначення термінів", перенести до неї статтю 4 та частину першу статті 5.  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
13. Архівні документи - документи, що припинили виконувати функції, задля яких були створені, але зберігаються або підлягають зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника, у тому числі як об'єкти рухомого майна.       
14. Національний архівний фонд - це сукупність архівних документів, незалежно від їх виду, місця і часу створення та форми власності на них, що зберігаються на території України, відображають історію духовного і матеріального життя її народу та інших народів, мають наукову, історико-культурну цінність, визнані такими відповідною експертизою і зареєстровані у порядку, передбаченому цим Законом.   -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині третій статті 1після тексту "відповідно до міжнародних" слово "угод" замінити текстом "договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано редакційно    
15. До Національного архівного фонду належать також архівні документи, що зберігаються за межами України і відповідно до міжнародних угод підлягають поверненню в Україну.   -5- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 3 статті 1 після слів "міжнародних угод" доповнити словами "ратифікованих Верховною Радою України".  
Враховано   архівний документ - документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця і часу створення та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, задля яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об'єкт рухомого майна; документ Національного архівного фонду - архівний документ, культурна цінність якого визнана відповідною експертизою і який зареєстрований як складова Національного архівного фонду; Національний архівний фонд - сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації; унікальний документ - документ Національного архівного фонду, що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення для формування національної самосвідомості Українського народу і визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину; архівна справа - галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних і фізичних осіб, пов'язані із нагромадженням, обліком, зберіганням архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться; діловодство - сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами; архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ - це відповідно установа чи структурний підрозділ, що забезпечує облік і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснює управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства; державна архівна установа - архівна установа, що здійснює свою діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України; приватне архівне зібрання - зібрання архівних документів, що є власністю однієї або кількох осіб; таємний архів - архівна установа, про існування якої не заявлено публічно; користувач архівними документами - фізична або юридична особа, яка з дозволу власника або уповноваженої ним особи ознайомлюється з архівними документами; державна реєстрація документів - оформлення свідоцтва власнику документів про належність їх до складу Національного архівного фонду, що здійснюється з метою державного контролю за місцем і умовами зберігання документів; довідковий апарат - довідники у будь-якій формі (путівники, описи, каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо), призначені для пошуку архівних документів або відомостей, що міститься в них; номенклатура справ - обов'язковий для кожної юридичної особи систематизований перелік назв справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ; архівна довідка - документ архівної установи, оформлений відповідно до законодавства, що містить інформацію про предмет запиту на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних.  
    -6- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 1 абзац третій після слів "міжнародних угод" записати слова "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України" і далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -7- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Першу статтю викласти в редакції: "У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: архівний документ - документ, незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця і часу створення та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, задля яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об'єкт рухомого майна; документ Національного архівного фонду - архівний документ культурна цінність якого визнана відповідною експертизою і який зареєстрований як складова Національного архівного фонду; Національний архівний фонд - сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації; унікальний документ - документ Національного архівного фонду, що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення для формування національної самосвідомості Українського народу і визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину; архівна справа - галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних і фізичних осіб, пов'язані із нагромадженням, обліком, зберіганням архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться; діловодство - сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами; архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ - це відповідно установа чи структурний підрозділ, що забезпечує облік і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснює управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства;. державна архівна установа - архівна установа, що здійснює свою діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України; приватне архівне зібрання - зібрання архівних документів, що є власністю однієї або кількох осіб; таємний архів - архівна установа, про існування якої не заявлено публічно; користувач архівними документами - фізична або юридична особа, яка з дозволу власника або уповноваженої ним особи ознайомлюється з архівними документами; державна реєстрація документів - оформлення свідоцтва власнику документів про належність їх до складу Національного архівного фонду, що здійснюється з метою державного контролю за місцем і умовами зберігання документів; довідковий апарат - довідники у будь-якій формі (путівники, описи, каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо), призначені для пошуку архівних документів або відомостей, що міститься в них; номенклатура справ - обов'язковий для кожної юридичної особи систематизований перелік назв справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ; архівна довідка - документ архівної установи, оформлений відповідно до законодавства, що містить інформацію про предмет запиту на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних."  
Враховано    
16. Підприємства, установи, організації, посадові особи, громадяни та їх об'єднання зобов'язані забезпечувати збереженість Національного архівного фонду та сприяти його поповненню.   -8- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Частину четверту статті 1 перенести до статті 4 нової редакції, замінивши слова "Підприємства, установи, організації, посадові особи, громадяни та їх об"єднання" на "Юридичні та фізичні особи" і далі по тексту.  
Враховано    
    -9- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції: "Підприємства, установи, організації, посадові особи, громадяни та їх об'єднання (власники документів Національного архівного фонду) зобовязані забезпечувати збереженість Національного архівного фонду та сприяти його поповненю".  
Враховано в редакції інших статей   
17. Стаття 2. Законодавство України про Національний архівний фонд та архівні установи      Стаття 2. Законодавство України про Національний архівний фонд та архівні установи  
18. Законодавство про Національний архівний фонд та архівні установи базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України.   -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу Статті 2 наприкінці доповнити текстом "прийнятих відповідно до нього".  
Враховано   Законодавство України про Національний архівний фонд та архівні установи базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до нього.  
19. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про Національний архівний фонд та архівні установи, застосовуються норми міжнародного договору.      Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про Національний архівний фонд та архівні установи, застосовуються норми міжнародного договору.  
20. Стаття 3. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері архівної справи і діловодства   -11- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Назву статті 3 викласти в редакції: "Стаття 3. Державна політика у сфері архівної справи і діловодства".  
Враховано   Стаття 3. Державна політика у сфері архівної справи і діловодства Держава гарантує умови для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду, сприяє досягненню світового рівня в розвитку архівної справи і веденні діловодства.  
    -12- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Статтю 3 доповнити новою частиною першою, виклавши в редакції: "Держава гарантує умови для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду, сприяє досягненню світового рівня в розвитку архівної справи і веденні діловодства."  
Враховано    
21. Державну політику у сфері архівної справи і діловодства визначає Верховна Рада України.      Державну політику у сфері архівної справи і діловодства визначає Верховна Рада України.  
22. Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування забезпечують реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції.   -13- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Замінити слово "реалізаціцію" на "проведення".  
Враховано   Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування забезпечують проведення державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції.  
23. Розділ II. АРХІВНА СПРАВА ТА АРХІВНІ УСТАНОВИ   -14- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Розділ другий "Архівна справа та архівні установи" подати шостим, змінивши назву в редакції "Розділ VI. СИСТЕМА АРХІВНИХ УСТАНОВ; Відповідно розділи третій, четвертий, п'ятий, шостий подати другим, третім, четвертим, п'ятим. Назву другого розділу в новій редакції законопроекту подати: "Розділ II. Національний архівний фонд та його формування"  
Враховано   Розділ II. НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ  
    -15- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
У Розділі II в різних статтях (8, 9, 11, 13, 14, 15) розповідається про те, хто затверджує Положення про архівні установи різних рівній, але не визначено головне - хто розробляє ці Положення. Вважаю, що це повинно бути визначено в Законі.  
Відхилено    
24. Стаття 4. Архівна справа   -16- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Назву статті 4 викласти в редакції: "Національний архівний фонд"; Зміст статті четвертої перенести до нової статті "Визначення термінів".  
Враховано   Стаття 4. Національний архівний фонд  
25. Архівна справа є галуззю життєдіяльності суспільства, що охоплює правові, наукові, технологічні, економічні та інші питання діяльності архівних установ і громадян, пов'язані із збиранням, обліком, зберіганням архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.   -17- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 4 викласти в редакції: "Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних інтересів кожної людини. Документи Національного архівного фонду є культурними цінностями, що постійно зберігаються на території України, або, згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню в Україну. Юридичні та фізичні особи зобов'язані забезпечувати збереженість Національного архівного фонду та сприяти його поповненню.  
Враховано   Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних інтересів кожної людини. Документи Національного архівного фонду є культурними цінностями, що постійно зберігаються на території України, або згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню в Україну. Юридичні та фізичні особи зобов'язані забезпечувати збереженість Національного архівного фонду та сприяти його поповненню. Стаття 5. Загальні засади формування Національного архівного фонду Національний архівний фонд формується у порядку, встановленому цим Законом, з архівних документів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також архівних документів громадян і їх об'єднань. Держава вживає заходів для поповнення Національного архівного фонду документами культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії України, у пріоритетному порядку фінансує їх виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях. Централізований облік зазначених документів ведеться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Стаття 6. Внесення документів до Національного архівного фонду Внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього здійснюється на підставі експертизи їх цінності комісією з фахівців архівної справи і діловодства, представників наукової і творчої громадськості, інших фахівців. Принципи і критерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльності експертних комісій затверджуються Кабінетом Міністрів України. Експертиза цінності документів проводиться за ініціативою їх власника або державної архівної установи за згодою власму порядку. Стаття 21. Обов'язки користувачів документами Національного архівного фонду Користувачі документами Національного архівного фонду зобов'язані: 1) дотримуватися встановленого відповідно до законодавства порядку користування документами, своєчасно виконувати законні вимоги працівників архівної установи; 2) забезпечувати збереженість і вчасне повернення документів, наданих їм у користування; 3) негайно інформувати архівну установу про виявлені випадки пошкодження чи недостачі документів; 4) не допускати перекручення або фальсифікації використаних відомостей, що містяться в архівних документах; 5) завчасно інформувати власника документів або уповноважену ним архівну установу про наміри використання відомостей, що містяться в архівних документах з комерційною метою; 6) виконувати зобов'язання, передбачені угодами, укладеними користувачем з власником документів або уповноваженою власником юридичною чи фізичною особою; 7) відповідно до закону чи умов договору відшкодувувати завдані ними збитки архівним установам. Розділ VI. СИСТЕМА АРХІВНИХ УСТАНОВника. У разі виникнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених документів їх власник зобов'язаний повідомити про це державну архівну установу для організації експертизи цінності цих документів. Юридичні і фізичні особи, які мають документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які продають чи вивозять архівні документи за кордон, зобов'язані повідомити про це одну з державних архівних установ з метою вирішення питання про проведення експертизи цінності цих документів. Документи вносяться до Національного архівного фонду впорядкованими за рахунок власника відповідно до вимог, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Рішення про вилучення документів із Національного архівного фонду приймаються експертними комісіями за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Забороняється вилучення документів із Національного архівного фонду за мотивами конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, а також із політичних чи ідеологічних міркувань. Спори між архівними установами і власниками документів з питань призначення експертизи їх цінності, внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення з нього вирішуються у судовому порядку. Стаття 7. Державна реєстрація документів Національного архівного фонду Державну реєстрацію документів Національного архівного фонду проводять центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства та уповноважені ним архівні установи. Порядок реєстрації і форма реєстраційного свідоцтва затверджуються Кабінетом Міністрів України. Державна реєстрація документів Національного архівного фонду проводиться безоплатно. Розділ III. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ДОКУМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ Стаття 8. Право власності на документи Національного архівного фонду Документи Національного архівного фонду можуть перебувати в будь-якій формі власності, передбаченій Конституцією та законами України. Право власності на документи Національного архівного фонду охороняється законом. Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, а також документи, що передані державним архівним установам іншими юридичними і фізичними особами без збереження за собою права власності, є власністю держави. Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, а також документи, що передані архівним відділам міських рад іншими юридичними і фізичними особами без збереження права власності, є власністю територіальних громад. Архівні документи, що не мають власника або власник яких невідомий, переходять у власність держави на підставі рішення суду, винесеного за заявою державної архівної установи, крім випадків, передбачених законами України. Забороняється вилучення документів Національного архівного фонду у власника або уповноваженої ним особи без їх згоди, крім випадків, передбачених законами України. Документи Національного архівного фонду, вилучені відповідно до закону для провадження дізнання, попереднього (досудового) слідства, здійснення судочинства, підлягають обов'язковому поверненню власнику або уповноваженій ним особі, але не пізніше ніж через 1 рік після закінчення провадження у справі. Стаття 9. Здійснення права власності на документи Національного архівного фонду Власник володіє, користується і розпоряджається документами Національного архівного фонду з урахуванням обмежень, передбачених законом. Власник документів Національного архівного фонду та інші особи, які користуються зазначеними документами, не мають права їх знищувати, пошкоджувати або змінювати зміст цих документів. Спори щодо здійснення права власності на документи Національного архівного фонду вирішуються у судовому порядку. Стаття 10. Передача права власності на документи Національного архівного фонду Документи Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, не можуть бути об'єктом приватизації, купівлі - продажу, застави або інших угод, пов'язаних з передачею права власності, і надаються лише в тимчасове користування. Право власності на зазначені документи може бути передане лише згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і законами України. Право власності на документи Національного архівного фонду, які не належать державі, територіальним громадам, передається лише після попереднього письмового повідомлення центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноважених ним архівних установ за умови отримання новим власником реєстраційного свідоцтва, передбаченого статтею 7 цього Закону. У разі продажу документів Національного архівного фонду держава має переважне право на їх придбання за ціною, за якою вони продаються. Документи Національного архівного фонду підлягають грошовій оцінці за нормами і методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Зміна місцезнаходження та умов зберігання документів Національного архівного фонду і користування ними, зазначених у реєстраційному свідоцтві, допускається лише після попереднього письмового повідомлення центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженої ним архівної установи. Документи Національного архівного фонду, що не належать державі або територіальним громадам, не можуть бути предметом застави, якщо заставодержатель - іноземець або особа без громадянства, яка не проживає постійно в Україні. Стаття 11. Позбавлення права власності на документи Національного архівного фонду Власник документів Національного архівного фонду, який не забезпечує їх належної збереженості, може бути за рішенням суду позбавлений права власності на ці документи. Розділ IV. ОБЛІК І ЗБЕРІГАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ Стаття 12. Державний облік документів Національного архівного фонду Документи Національного архівного фонду підлягають обов'язковому державному обліку, що ведеться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Архівні установи, що здійснюють повноваження власника, юридичні та фізичні особи, у власності яких перебувають документи Національного архівного фонду, зобов'язані дотримуватися встановленого порядку ведення їх обліку. Стаття 13. Забезпечення збереженості Національного архівного фонду Власники документів Національного архівного фонду або уповноважені ними юридичні чи фізичні особи зобов'язані утримувати в належному стані будівлі і приміщення архівних установ, підтримувати в них необхідний технологічний режим, а також у випадках, передбачених законом, створювати копії для страхового фонду і фонду користування документами Національного архівного фонду, іншим чином забезпечувати їх збереженість, а у разі віднесення їх до унікальних чи надання у користування поза архівними установами забезпечувати страхування за правилами, встановленими законодавством. Власник, який передав архівні документи для зберігання архівній установі із залишенням за собою права власності на ці документи, у разі порушення нею умов зберігання документів, має право витребувати їх повернення у судовому порядку. Державні архівні установи, архівні відділи міських рад можуть надавати юридичним і фізичним особам, які мають документи Національного архівного фонду, в межах виділених асигнувань допомогу в поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів користування, а також на прохання власників приймати документи Національного архівного фонду на постійне чи тимчасове зберігання. Забороняється розміщення архівних установ, у яких зберігаються документи Національного архівного фонду, в приміщеннях, що не відповідають вимогам зберігання таких документів та охорони праці працівників архівних установ, або переміщення цих установ без надання іншого рівноцінного приміщення, упорядкованого для зберігання архівних документів, роботи працівників і користувачів. Вимоги до умов зберігання архівних документів визначає центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Стаття 14. Особливості обліку і зберігання унікальних документів Національного архівного фонду Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, а також зберігання затверджується Кабінетом Міністрів України. Особи, які зберігають унікальні документи, надають державним архівним установам можливість створювати за рахунок коштів Державного бюджету України копії для страхового фонду і фонду користування цими унікальними документами з правом подальшого користування ними з дозволу власника. Розділ V. ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ Стаття 15 . Доступ до документів Національного архівного фонду Документи Національного архівного фонду і довідковий апарат до них надаються у користування в архівних установах з часу їх надходження на зберігання, а в приватних архівних зібраннях - відповідно до рішення їх власників. Держава заохочує власників приватних архівних зібрань до розширення доступу до документів Національного архівного фонду, сприяє публікації та експонуванню цих документів на виставках. Забороняється відносити до державної або іншої передбаченої законами України таємниці інформацію про місця зберігання документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, а також створювати таємні архіви для зберігання таких документів. Громадяни України мають право користуватися документами Національного архівного фонду або їх копіями на підставі особистої заяви і документа, що посвідчує особу. Особи, які користуються документами Національного архівного фонду за службовим завданням, подають документ, що підтверджує їх повноваження. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами доступу до документів Національного архівного фонду, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України. Забороняється вимагати від користувачів надання документів, не передбачених цим Законом. Про відмову в доступі до документів Національного архівного фонду користувачеві повідомляється письмово із зазначенням вичерпних підстав відмови. Стаття 16. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам Архівні установи мають право обмежити доступ до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам на строк до одного року в зв'язку з їх науково-технічним опрацюванням, перевіркою наявності та стану або реставрацією. У разі проведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може бути продовжений з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, але не більше ніж на один рік. Архівні установи мають право відмовити в доступі до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, неповнолітнім, особам, визнаним судом недієздатними, та особам, які грубо порушували порядок користування архівними документами. В інтересах охорони інформації, віднесеної до державної або іншої передбаченої законом таємниці, що міститься в документах Національного архівного фонду, доступ до цих документів обмежується відповідно до закону до моменту скасування рішення про віднесення інформації до державної або іншої таємниці. Доступ до документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті - з дозволу спадкоємців. У разі передачі за договором до державних архівних установ, архівних відділів міських рад документів Національного архівного фонду, що не належали державі, територіальним громадам, умови подальшого користування ними визначаються з колишніми власниками зазначеним договором. Зазначений порядок може бути встановлено також у випадках передачі документів на зберігання без зміни права власності на них. Стаття 17. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать іншим власникам Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, архівні установи, засновані фізичними особами, мають право обмежити доступ до документів Національного архівного фонду з метою забезпечення збереженості документів і захисту прав та законних інтересів власників документів або інших осіб. Обмеження встановлюються на вимогу власника документів або інших заінтересованих осіб з письмовим повідомленням центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. У випадках, передбачених законом, обмеження, зазначені у частинах четвертій і п'ятій статті 16 цього Закону та частині першій цієї статті, не поширюються на працівників державних архівних установ, суду, правоохоронних, контрольно-ревізійних та податкових органів, які виконують службові завдання. Законом можуть бути передбачені інші випадки, коли зазначені обмеження не застосовуються. Стаття 18. Форми використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду Архівні установи у порядку, визначеному законодавством, надають документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам, створюють для цього відповідний довідковий апарат; видають архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняють запити фізичних і юридичних осіб; повідомляють про документи, в яких містяться відомості, що можуть бути використані органами державної влади і місцевого самоврядування та іншими заінтересованими сторонами; публікують, експонують та в іншій формі популяризують архівні документи, а також виконують інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду. Стаття 19. Порядок користування документами Національного архівного фонду Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, визначається центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать іншим власникам, встановлюється власником або уповноваженою ним особою з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Стаття 20. Права користувачів документами Національного архівного фонду Користувачі документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам мають право: 1) користуватися в читальному залі архівної установи копіями документів з фондів користування, а у разі їх відсутності - оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених законом, а також відповідно до закону користуватися документами обмеженого доступу; 2) отримувати від архівних установ довідки про відомості, що містяться в документах, доступ до яких не обмежено на підставах, визначених законом; 3) за письмовою згодою архівних установ отримувати документи або їх копії в тимчасове користування поза архівними установами; 4) користуватися довідковим апаратом до документів, а за згодою архівних установ - і обліковими документами; 5) виготовляти, у тому числі з допомогою технічних засобів, або отримувати від архівних установ копії документів і витяги з них, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторських і суміжних прав, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівною установою; 6) публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати зміст архівних документів з посиланням на місце їх зберігання і з дотриманням умов, передбачених законодавством. Права користувачів документами Національного архівного фонду, що належать іншим власникам, визначаються власником документів з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства . Дії посадових осіб архівних установ, що перешкоджають реалізації законних прав користувачів документами Національного архівного фонду, можуть бути оскаржені в порядку підлеглості або у судово  
    -18- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статті 5-17 подати новим Розділом шостим, відповідно змінивши номерацію статей  
Враховано    
26. Стаття 5. Архівні установи      Стаття 22. Архівні установи  
27. Архівні установи - це архіви, інші самостійні установи або структурні підрозділи підприємств, установ та організацій, що забезпечують облік і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, формування Національного архівного фонду або здійснюють управління, провадять науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства.   -19- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину першу статті 5 перенести до статті 3 як термін і викласти в редакції: "державна архівна установа - самостійна архівна установа, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України;"  
Враховано    
28. Архівні установи можуть засновуватися на будь-якій формі власності. Засновниками архівних установ можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи.      Архівні установи можуть засновуватися на будь-якій формі власності. Засновниками архівних установ можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи.  
29. Діяльність архівних установ провадиться у порядку, визначеному цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.   -20- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Останній абзац статті 5 виключити як такий, що повторює зміст абзацу першого статті 2.  
Враховано редакційно   Діяльність архівних установ здійснюється у порядку, визначеному цим Законом, правилами, положеннями, інструкціями, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, державними стандартами та іншими нормативно-правовими актами. Діяльність архівних установ, що не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо державної реєстрації цих документів, може бути зупинена у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Ліквідація архівних установ здійснюється за рішенням засновників, власників або на інших підставах, передбачених законом. У цих випадках власник документів Національного архівного фонду зобов'язаний забезпечити їх збереженість відповідно до законодавства.  
    -21- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину третю статті 5 викласти в редакції: "Діяльність архівних установ здійснюється у порядку, визначеному цим Законом, правилами, положеннями, інструкціями, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, стандартами та іншими нормативно-правовими актами."  
Враховано    
    -22- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині третій Статті 5 слова "цим Законом та іншими нормативно-правовими актами" замінити словами "законодавством про Національний архівний фонд та архівні установи".  
Враховано редакційно    
30. Стаття 6. Система архівних установ      Стаття 23. Система архівних установ  
31. Систему архівних установ України становлять:   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій статті 6 слово "становлять" замінити словом "складають".  
Враховано   Систему архівних установ України становлять:  
32. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства;   -24- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці другому частини першої Статті 6 вилучити текст "спеціально уповноважений".  
Враховано в наступних статтях  спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства;  
33. центральні державні архіви України;      центральні державні архіви України;  
34. галузеві державні архіви;      галузеві державні архіви;  
35. державні архівні установи Автономної Республіки Крим;      державний архів в Автономної Республіки Крим;  
36. місцеві державні архівні установи;      місцеві державні архівні установи;  
37. інші місцеві архівні установи;      інші місцеві архівні установи;  
38. архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек;      архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек;  
39. архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій;      архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій;  
40. архіви (архівні підрозділи) об(єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності;   -25- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Слово "архіви" вилучити і відкрити дужки.  
Враховано   архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності; архівні установи, засновані фізичними особами;  
    -26- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Доповнити статтю новим абзацом в редакції: "архівні установи, засновані фізичними особами;"  
Враховано    
41. науково-дослідні установи а також підприємства та організації у сфері архівної справи і діловодства.      науково-дослідні установи, а також підприємства та організації у сфері архівної справи і діловодства.  
42. Стаття 7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства   -27- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві і в тексті статті 7 виключити текст "спеціально уповноважений".  
Враховано редакційно   Стаття 24. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства  
43. Основними завданнями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства є внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та забезпечення її реалізації, здійснення управління архівною справою і діловодством, міжгалузевої координації і функціонального регулювання цих питань, нормативно-методичного забезпечення ведення архівної справи і діловодства та контролю за їх станом.   -28- Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Статтю 7 викласти в редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства (далі - центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства) у межах своїх повноважень, визначених законом: вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства, забезпечує її реалізацію; Здійснює нормативно-правове регулювання відносин у сфері архівної справи і діловодства; визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку архівної справи і діловодства; здійснює міжгалузеву координацію та функціональне регулювання у сфері архівної справи і діловодства; контролює діяльність архівних установ і служб діловодства; організовує нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності архівних установ і служб діловодства; розпоряджається Національним архівним фондом, організовує його формування, державну реєстрацію, державний облік та зберігання його документів, використання відомостей, що в них містяться; здійснює міжнародне співробітництво у сфері архівної справи і діловодства. Акти центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, прийняті у межах його повноважень, є обо'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, а також громадян. Центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства здійснює інші повноваження, передбачені законом."  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства (центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства) у межах своїх повноважень, визначених законом: вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства, забезпечує її реалізацію; здійснює нормативно-правове регулювання відносин у сфері архівної справи і діловодства; визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку архівної справи і діловодства; здійснює міжгалузеву координацію та функціональне регулювання у сфері архівної справи і діловодства; контролює діяльність архівних установ і служб діловодства; організовує нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності архівних установ і служб діловодства; розпоряджається Національним архівним фондом, організовує його формування, державну реєстрацію, державний облік та зберігання його документів, використання відомостей, що в них містяться; здійснює міжнародне співробітництво у сфері архівної справи і діловодства. Акти центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, прийняті у межах його повноважень, є обо'язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, а також для громадян. Центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
    -29- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Необхідно зазначити, який орган затверджує Типове положення про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.  
Відхилено    
44. Стаття 8. Центральні державні архіви України      Стаття 25. Центральні державні архіви України  
45. Центральні державні архіви України створюються за рішенням Кабінету Міністрів України для постійного зберігання документів Національного архівного фонду, що мають загальнодержавне значення, відповідно до свого профілю і є науково-методичними центрами у сфері архівної справи і діловодства.   -30- Туш М.Н. (реєстр. картка № 289)
У частині першій статті 8 вилучити слова "постійного", "і є науково-методичними центрами у сфері архівної справи і діловодства", крапку поставити після слова "профілю".  
Враховано   Центральні державні архіви України створюються за рішенням Кабінету Міністрів України для зберігання документів Національного архівного фонду відповідно до свого профілю, що мають загальнодержавне значення. Центральні державні архіви України як державні органи виконують завдання та функції держави з управління архівною справою і діловодством. Статус посадових осіб цих установ визначається згідно із Законом України "Про державну службу".  
    -31- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Доповнити статтю 8 другою частиною в такій редакції: "Центральні державні архіви України, як державні органи, виконують завдання та функції держави з управління архівною справою і діловодством. Статус посадових осіб цих установ визначається згідно із Законом України "Про державну службу".  
Враховано    
46. Положення про центральні державні архіви України затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -32- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій статті 8 виключити текст "спеціально уповноважений".  
Враховано   Положення про центральні державні архіви України затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.  
47. Стаття 9. Галузеві державні архіви      Стаття 26. Галузеві державні архіви  
48. Галузеві державні архіви (фонди) створюються для постійного зберігання геологічних, метеорологічних, картографічних та інших специфічних видів архівних документів, які потребують особливих умов зберігання і використання відомостей, що в них містяться.   -33- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У частині першій статті 9 вилучити слово "(фонди)", "постійного", а слово "метеорологічних" замінити словом "гідрометеорологічних", після слів "особливих умов зберігання" додати слово "їх".  
Враховано   Галузеві державні архіви створюються для зберігання геологічних, гідрометеорологічних, картографічних та інших специфічних видів архівних документів, які потребують особливих умов їх зберігання і використання відомостей, що в них містяться.  
49. Рішення про створення галузевих державних архівів приймається Кабінетом Міністрів України на підставі спільного подання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі, де створюється відповідний архів.   -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій статті 9 виключити текст "спеціально уповноваженого".  
Враховано   Рішення про створення галузевих державних архівів приймається Кабінетом Міністрів України на підставі спільного подання центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі, де створюється відповідний архів.  
50. Положення про галузеві державні архіви затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі, де створюється відповідний архів.   -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині третій статті 9 вилучити текст "спеціально уповноваженим".  
Враховано   Положення про галузеві державні архіви затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі, де створюється відповідний архів.  
51. Стаття 10. Державні архівні установи Автономної Республіки Крим   -36- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Назву Статті 10 подати в редакції: "Стаття 27. Державний архів в Автономної Республіки Крим."  
Враховано   Стаття 27. Державний архів в Автономної Республіки Крим  
    -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У Стаття 10 текст "нормативно-правовими актами України та Автономної Республіки Крим" замінити текстом "законодавством про Національний архівний фонд та архівні установи".  
Враховано редакційно    
52. Державні архівні установи Автономної Республіки Крим мають статус місцевих державних архівних установ, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами України та Автономної Республіки Крим.   -38- Косів М.В. (в.о. № 116)
Статтю 10 викласти в редакції: " Державний архів в Автономній Республіці Крим підпорядковується Раді міністрів Автономної Республіки Крим і у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний центральному органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Положення про державний Архів в Автономній Республіці Крим затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства."  
Враховано   Державний архів в Автономній Республіці Крим підпорядковується Раді міністрів Автономної Республіки Крим і у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний центральному органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Положення про державний Архів в Автономній Республіці Крим затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.  
53. Стаття 11. Місцеві державні архівні установи      Стаття 28. Місцеві державні архівні установи  
54. Місцеві державні архівні установи створюються у порядку, передбаченому законодавством, для зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, та здійснення управління архівною справою на відповідній території.   -39- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У частині першій статті 11 після слів "архівною справою" додати слово "діловодством".  
Враховано   Місцеві державні архівні установи створюються у порядку, передбаченому законом, для зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, та здійснення управління архівною справою і діловодством на відповідній території.  
    -40- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу статті 11 після тексту "передбаченому законодавством" доповнити текстом "про Національний архівний фонд та архівні установи".  
Відхилено    
    -41- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину першу статті 11 доповнити реченням: "Типове положення про місцеві державні архівні установи затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства".  
Враховано редакційно    
    -42- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Частину першу статті 11 після слів "та здійснення управління архівною справою" доповнити словами "і діловодством". Необхідно зазначити, який орган затверджує Типові положення про місцеві державні архіви.  
Враховано    
55. До місцевих державних архівних установ належать державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, архівні відділи районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій.      До місцевих державних архівних установ належать державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, архівні відділи районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій.  
56. Державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, архівні відділи районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій є структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій і у своїй діяльності підзвітні та підконтрольні спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині третій статті 11 виключити текст "спеціально уповноваженому".  
Враховано   Місцеві державні архівні установи є структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій і у своїй діяльності підзвітні та підконтрольні центральному органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Положення про місцеві державні архівні установи затверджуються у порядку, встановленому законом України "Про місцеві державні адміністрації".  
    -44- Косів М.В. (в.о. № 116)
Доповнити статтю 10 новою частиною четвертою, виклавши в редакції: "Положення про місцеві державні архівні установи затверджуються у порядку, встановленому законом України "Про місцеві державні адміністрації".  
Враховано    
57. Стаття 12. Інші місцеві архівні установи      Стаття 29. Інші місцеві архівні установи  
58. 1. Архівні відділи міських рад є структурними підрозділами виконавчих органів міських рад, що здійснюють делеговані їм повноваження органів виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства та забезпечують зберігання документів Національного архівного фонду, що мають міське значення.   -45- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
"Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють архівні установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин фізичних і юридичних осіб на відповідній території (району, міста) та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. Архівним установам міських рад міст республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення делегуються повноваження органів виконавчої влади передбачених у частині першій статті 28 цього Закону щодо зберігання документів Національного архівного фонду на відповідній території. Архівні установи міських рад з питань здійснення зазначених делегованих повноважень підконтрольні відповідним органам виконавчої влади в порядку встановленому законом. Положення про архівні відділи міських рад затверджується відповідними міськими радами."  
Враховано   Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють архівні установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території (району, міста), та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. Архівним установам міських рад міст республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення делегуються повноваження органів виконавчої влади, передбачених у частині першій статті 28 цього Закону, щодо зберігання документів Національного архівного фонду на відповідній території.  
    -46- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій статті 12 після тексту "що здійснюють" доповнити текстом "власні чи".  
Відхилено    
    -47- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У частині 1 після слів "архівні відділи міських рад" додати слова "міст обласного підпорядкування" або "міст обласного значення".  
Враховано в редакції   
59. Типове положення про архівні відділи міських рад затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другому абзаці статті 12 виключити текст "спеціально уповноваженим".  
Враховано   Архівні установи міських рад з питань здійснення зазначених делегованих повноважень підконтрольні відповідним органам виконавчої влади в порядку, встановленому законом.  
60. 2. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть створювати спеціалізовані архівні установи для централізованого тимчасового зберігання документів, створених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин громадян і юридичних осіб на відповідній території та інших архівних документів, що не належать до складу Національного архівного фонду.   -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці третьому Статті 12 після тексту "інших правовідносин" слово "громадян" замінити словом "фізичних".  
Враховано   Положення про архівні відділи міських рад затверджується відповідними міськими радами.  
61. Порядок діяльності зазначених архівних установ визначається їх засновниками відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів з урахуванням рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -50- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці четвертому Статті 12 текст "цього Закону, інших нормативно-правових актів" замінити текстом "законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи", а текст "спеціально уповноваженого" - виключити.  
Враховано редакційно    
62. Стаття 13. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек      Стаття 30. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек  
63. Державні наукові установи та організації, музеї і бібліотеки мають право створювати структурні підрозділи для постійного зберігання архівних документів, що нагромадилися у сховищах цих установ, а також поповнювати свої фонди і колекції профільними документами.   -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій Статті 13 виключити текст "що нагромадилися у сховищах цих установ".  
Враховано   Державні наукові установи, музеї і бібліотеки мають право створювати архівні підрозділи для зберігання документів Національного архівного фонду, а також поповнювати свої фонди і колекції профільними документами.  
    -52- Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Частину викласти в редакції: " Державні наукові установи, музеї і бібліотеки мають право створювати архівні підрозділи для зберігання документів Національного архівного фонду, а також поповнювати свої фонди і колекції профільними документами.  
Враховано    
64. Положення про зазначені архівні підрозділи затверджуються відповідно науковими установами, музеями і бібліотеками з урахуванням рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій Статті 13 виключити текст "спеціально уповноваженого".  
Враховано   Положення про зазначені архівні підрозділи затверджуються відповідно державними науковими установами, музеями і бібліотеками з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.  
65. Стаття 14. Архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій      Стаття 31. Архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій  
66. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та організації зобов'язані створювати архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян. Зазначені юридичні особи передають документи поточного діловодства до своїх архівних підрозділів у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій статті 14 текст "зобов'язані створювати" замінити словом "створюють", виключити текст "спеціально уповноваженим".  
Враховано   Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та організації створюють архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян. Зазначені юридичні особи передають документи поточного діловодства до своїх архівних підрозділів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.  
67. Строки тимчасового зберігання документів в архівних підрозділах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства з урахуванням правового статусу та особливостей діяльності зазначених юридичних осіб.   -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частинах першій і п'ятій Статті 14 виключити текст "спеціально уповноваженим".  
Враховано   Строки тимчасового зберігання архівних документів в архівних підрозділах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства з урахуванням правового статусу та особливостей діяльності зазначених юридичних осіб.  
68. Зазначені в частині першій цієї статті архівні підрозділи зобов'язані після закінчення строків тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду, в тому числі кіновідеофотофонодокументів, передати їх у впорядкованому стані на постійне зберігання до центральних державний архівів України, галузевих державних архівів або місцевих архівних установ.   -56- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Уточнення потребують деякі формулювання, які містяться в проекті, зокрема "впорядкований стан".  
Враховано   Зазначені в частині першій цієї статті юридичні особи зобов'язані після закінчення строків тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду, в тому числі електронних, кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, передати їх у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, на постійне зберігання відповідно до центральних державних архівів України, галузевих державних архівів, місцевих державних архівних установ або архівних відділів міських рад.  
    -57- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину третю статті 14 викласти в редакції: "Зазначені в частині першій цієї статті юридичні особи зобов'язані після закінчення строків тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду, в тому числі електронних, кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, передати їх у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, на постійне зберігання відповідно до центральних державних архівів України, галузевих державних архівів, місцевих державних архівних установ або архівних відділів міських рад."  
Враховано    
69. У разі ліквідації або реорганізації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій документи, що нагромадилися за час їх діяльності, в упорядкованому стані передаються правонаступникам із збереженням державної чи комунальної власності на зазначені документи, а у випадках відсутності правонаступників - відповідним державним архівним установам для проведення експертизи їх цінності.   -58- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
"Частину четверту статті 14 викласти в редакції: "У разі ліквідації або реорганізації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій документи, що нагромадилися за час їх діяльності, передаються ліквідаційною комісією (ліквідатором) правонаступникам у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справиі і діловодства, із збереженням відповідної форми власності на зазначені документи, а у випадках відсутності правонаступників - державним архівним установам або іншим місцевим архівним установам."  
Враховано   У разі ліквідації або реорганізації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій документи, що нагромадилися за час їх діяльності, передаються ліквідаційною комісією (ліквідатором) правонаступникам у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, із збереженням відповідної форми власності на зазначені документи, а у випадках відсутності правонаступників - відповідним державним архівним установам або іншим місцевим архівним установам.  
    -59- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У частині 4 вилучити слова "для проведення експертизи їх цінності", оскільки документи ліквідованих підприємств, установ та організацій, у яких немає правонаступників, повинні (всі або частково) зберігаються протягом певного часу (а документи НАФ - постійно), а законопроект пропонує порядок, за якого вказані документи можуть бути передані до державної архівної установи у невпорядкованому стані, що трапляється і складає велику проблему для архівних установ. У частині 4 після слів "державним архівним установам" додати слова: "архівним відділам міських рад".  
Враховано в редакції   
    -60- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину четверту статті 14 викласти у такій редакції: "У разі ліквідації або реорганізації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій документи, що нагромадилися за час їх діяльності, передаються у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, правонаступникам із збереженням державної чи комунальної власності на зазначені документи, а у випадках відсутності правонаступників - відповідним державним архівним установам в упорядкованому вигляді за рахунок власників документів."  
Враховано в Статті 6   
70. Типове положення про архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -61- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Останній абзац статті 14 пропоную викласти в такій редакції: "Положення про архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій затверджується керівництвом цих організацій з урахуванням рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства".  
Відхилено   Положення про архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій затверджується зазначеними юридичними особами на основі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.  
    -62- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину викласти в редакції: "Положення про архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій затверджується зазначеними юридичними особами на основі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства".  
Враховано    
71. Стаття 15. Архіви (архівні підрозділи) об(єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності   -63- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У назві статті 15 слова "Архіви (архівні підрозділи)" замінити словами "Архівні підрозділи".  
Враховано   Стаття 32. Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності  
72. Об'єднання громадян і релігійні організації, а також підприємства, установи та організації, засновані на приватній формі власності, мають право створювати архіви (архівні підрозділи) для постійного або тимчасового зберігання документів, що нагромадилися за час їх діяльності, інших документів, що не належать державі, передавати документи Національного архівного фонду на зберігання до державних та інших архівних установ. Зазначені юридичні особи зобов'язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до вирішення питання про можливість їх віднесення до Національного архівного фонду та повідомити одну з державних архівних установ про свою номенклатуру справ.   -64- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Після слів "з дня реєстрації" додати слова "цих юридичних осіб"; слова "до вирішення питання про можливість їх віднесення до Національного архівного фонду" замінити словами "до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим Законом."  
Враховано   Об'єднання громадян і релігійні організації, а також підприємства, установи та організації, засновані на приватній формі власності, мають право створювати архівні підрозділи для постійного або тимчасового зберігання документів, що не належать державі, територіальним громадам, передавати документи Національного архівного фонду на зберігання до державних та інших архівних установ. Зазначені юридичні особи зобов'язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської ради.  
    -65- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Останнє речення частини першої статті 15 вилучити.  
Відхилено    
    -66- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У частині 1 після слів "повідомити одну з державних архівних установ" додати слова "або архівний відділ міських рад". Оскільки в частині 2 зазначено, що "… строки зберігання документів … визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади…", то у частині 4 слід додати: "Номенклатура справ юридичної особи, положення про архів (архівний підрозділ) погоджується з державною архівною установою". Це забезпечить контроль за збереженістю документів НАФ. Частину 2 щодо строків зберігання документів можна трактувати двояко - як строк тимчасового зберігання документів НАФ до їх передавання до державних та інших архівних установ та як строк зберігання документів загалом. Доцільно усунути таку неоднозначність.  
Враховано    
    -67- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У першому реченні частини першої статті 15 слова "архіви (архівні підрозділи)" замінити словами "архівні підрозділи"; слова "що нагромадилися за час їх діяльності, інших документів" вилучити; після слів "не належать державі" додати "територіальним громадам". У другому реченні після слів "Національного архівного фонду та" слова подати в редакції: "протягом року з дня реєстрації в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ."  
Враховано    
    -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій Статті 15 виключити текст ", що нагромадилися за час їх діяльності, інших документів".  
Враховано    
73. Строки зберігання документів в об'єднаннях громадян, релігійних організаціях, а також на підприємствах, в установах та організаціях, заснованих на приватній формі власності, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -69- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину другу статті 15 вилучити.  
Відхилено   Мінімальні строки зберігання архівних документів юридичними особами, зазначеними у частині першій цієї статті, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, якщо інше не передбачено законом.  
    -70- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину другу статті 15 викласти в редакції: "Мінімальні строки зберігання документів юридичними особами, зазначеними у частині першій цієї статті, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, якщо інше не передбачене законом."  
Враховано    
    -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину другу статті 15 на початку доповнити текстом "У разі, якщо"; після тексту "формі власності" - доповнити текстом "передбачених законом для зберігання, не визначені законом, ці строки", а текст "спеціально уповноваженим" - виключити.  
Враховано редакційно    
74. У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов'язані в порядку, погодженому із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого зберігання їх архівних документів.   -72- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині третій Статті 15 текст "в порядку, погодженому із спеціально уповноваженим" замінити текстом "за погодженням із".  
Враховано   У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов'язані забезпечити збереженість їх архівних документів і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб.  
    -73- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину третю статі 15 викласти в редакції: "У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов'язані забезпечити збереженість їх архівних документів і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого зберігання цих документів."  
Враховано    
75. Положення про архіви (архівні підрозділи) об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, затверджуються їх засновниками.   -74- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Частину четверту статті 15 пропоную викласти в редакції: "Положення про архіви (архівні підрозділи) об'єднань громадян, релігійних організацій , а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, затверджується їх засновниками з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства".  
Враховано   Положення про архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, затверджуються їх засновниками з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.  
    -75- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині четвертій Статті 15 текст "їх засновниками" замінити текстом "відповідно до їх статутів (положень)".  
Відхилено    
76. Стаття 16. Науково-дослідні установи, а також підприємства та організації у сфері архівної справи і діловодства   -76- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 16 виключити.  
Враховано   Стаття 33. Архівні установи, засновані фізичними особами  
    -77- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 16 викласти в редакції: "Стаття 33. Архівні установи, засновані фізичними особами Архівні установи, засновані фізичними особами в установленому законом порядку, мають право зберігати архівні документи, що не належать державі, територіальним громадам. Строки зберігання архівних документів у цих архівних установах визначаються договором, укладеним засновником з власником документів або уповноваженою власником особою, з урахуванням мінімальних строків зберігання документів, визначених відповідно до законодавства. Договором визначається також місце подальшого зберігання документів у разі ліквідації зазначених архівних установ."  
Враховано    
77. Науково-дослідні установи, а також підприємства, та організації у сфері архівної справи і діловодства створюються у порядку, встановленому законодавством.      Архівні установи, засновані фізичними особами в установленому законом порядку, мають право зберігати архівні документи, що не належать державі, територіальним громадам. Строки зберігання архівних документів у зазначених архівних установах визначаються договором, укладеним засновником з власником документів або уповноваженою власником особою, з урахуванням мінімальних строків зберігання документів, визначених відповідно до законодавства. Договором визначається також місце подальшого зберігання документів у разі ліквідації зазначених архівних установ.  
78. Стаття 17. Ліквідація і зупинення діяльності архівних установ   -78- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 17 об'єднати зі статтею 5.  
Враховано    
79. Ліквідація архівних установ провадиться за рішенням органів, що їх створили, або на інших підставах, передбачених законодавством. У цих випадках власник документів Національного архівного фонду зобов'язаний забезпечити їх збереженість.   -79- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні частини першої Статті 17 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
    -80- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину першу статті 17 подати частиною четвертою статті 22 нової редакції закону, замінивши слово "провадиться" словом "здійснюється", слова "органів, що їх створили" словами "засновників, власників".  
Враховано    
80. Діяльність архівних установ, які не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо дер жавної реєстрації цих документів, може бути зупинена у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -81- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій Статті 17 текст "у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом" замінити текстом "судом за поданням центрального органу". Мова йде про тимчасове припинення діяльності до усунення порушень  
Відхилено    
    -82- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину другу статті 17 подати частиною третьою статті 22 нової редакції.  
Враховано    
81. Розділ III. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ   -83- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Розділ третій подати другим, змінивши назву "Національний архівний фонд і його формування".  
Враховано    
82. Стаття 18. Загальні засади формування Національного архівного фонду   -84- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 18 подати статтею 5.  
Враховано    
83. Національний архівний фонд формується у порядку, встановленому цим Законом, з документів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також документів громадян і їх об'єднань.   -85- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Слово "документів" замінити словом "архівних документів".  
Враховано    
84. Держава виявляє особливу турботу про поповнення Національного архівного фонду документами історико-культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії України, у пріоритетному порядку фінансує їх виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях. Централізований облік зазначених документів ведеться у порядку, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -86- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій Статті 18 виключити текст "спеціально уповноваженим".  
Враховано    
    -87- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Слова "виявляє особливу турботу" замінити словами "вживає заходів".  
Враховано    
85. Стаття 19. Включення документів до складу Національного архівного фонду   -88- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 19 подати статтею 6. Слова "включення" і "виключення" замінити відповідно словами "внесення" і "вилучення".  
Враховано    
86. Включення документів до складу Національного архівного фонду або виключення документів з нього здійснюється на підставі експертизи їх цінності комісією у складі архівістів, представників наукової і творчої громадськості, інших фахівців.   -89- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Слово "архівістів" замінити словами "фахівців архівної справи і діловодства".  
Враховано    
87. Принципи і критерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльності експертних комісій затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -90- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Частину 2 доповнити таким реченням: "Строки зберігання архівних документів і порядок знищення архівних документів, що не включені до складу Національного архівного фонду, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства". У частині 4 після слів "повідомити про це одну з державних архівних установ" додати слова "або архівний відділ міських рад".  
Враховано в редакції частини першої статті 6 нової редакції   
88. Експертиза цінності документів проводиться за ініціативою їх власника або державної архівної установи за згодою власника. У разі виникнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених документів їх власник зобов'язаний на вимогу державної архівної установи подати ці документи на експертизу.   -91- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Пропоную частину третю статті 19 викласти в такій редакції: " Експертиза цінності документів проводиться за ініціативою їх власника або державної архівної установи за згодою власника. У разі виникнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених документів їх власник зобов'язаний подати ці документи на експертизу".  
Враховано редакційно    
    -92- Туш М.Н. (реєстр. картка № 289)
Слова "на вимогу державної архівної установи подати ці документи на експертизу" замінити словами "повідомити про це державну архівну установу для організації експертизи цінності цих документів."  
Враховано    
    -93- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину третю статті 19 викласти у такій редакції: "Експертиза цінності документів проводиться за ініціативою їх власника або державної архівної установи, до якої ці документи передаються на державне зберігання. Власники документів незалежно від форм власності не мають права обмежувати доступ працівників державних архівних установ для проведення перевірок стану архівної справи і діловодства та проведення експертизи цінності документів, що утворюються під час їх діяльності. У разі виникнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених документів їх власник зобов'заний повідомити про це відповідну архівну установу."  
Враховано частково    
89. Юридичні особи і громадяни, які мають документи, вік яких перевищує 50 років, або які продають чи вивозять архівні документи за кордон, зобов'язані повідомити про це одну з державних архівних установ з метою вирішення питання про проведення експертизи цінності цих документів.   -94- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
В частині четвертій статті 19 слова "громадяни" замінити словами "фізичні особи".  
Враховано    
    -95- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Доповнити cтаттю19 новим п'ятим абзацом такого змісту: "Документи включаються до складу Національного архівного фонду впорядкованими за рахунок власника відповідно до вимог, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства."  
Враховано    
    -96- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині четвертій Статті 19 текст "особи і громадяни, які мають документи, вік яких перевищує 50 років або" замінити текстом "і фізичні особи"; текст "архівні документи" замінити текстом "документи з архівних установ".  
Враховано частково    
90. Рішення про виключення документів із складу Національного архівного фонду приймаються експертними комісіями за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Забороняється виключення документів із складу На ціонального архівного фонду за мотивами конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, а також із політичних чи ідеологічних міркувань.   -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині п'ятій Статті 19 виключити текст "спеціально уповноваженим".  
Враховано    
91. Спори між архівними установами і власниками документів з питань призначення експертизи їх цінності, включення документів до складу Національного архівного фонду або виключення з нього розв'язується в судовому порядку.   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині шостій Статті 19 текст "розв'язуються в судовому порядку" замінити текстом "вирішуються судом".  
Враховано    
92. Стаття 20. Державна реєстрація документів Національного архівного фонду   -99- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 20 подати статтею 7.  
Враховано    
93. Державну реєстрацію документів Національного архівного фонду проводять спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства та уповноважені ним державні архівні установи. Порядок реєстрації і форма реєстраційного свідоцтва затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -100- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій Статті 20 виключити текст "спеціально уповноважений".  
Враховано    
    -101- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У частині першій статті 20 слово "державні" вилучити.  
Враховано    
    -102- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Перше речення частини 1 викласти у такій редакції: "Державну реєстрацію документів Національного архівного фонду проводять спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, уповноважені ним державні архівні установи та архівні відділи міських рад".  
Враховано    
94. Державна реєстрація документів Національного архівного фонду проводиться безоплатно.       
95. Стаття 21. Унікальні документальні пам'ятки   -103- Косів М.В. (в.о. № 116)
Статтю 21 перенести до нового розділу IV статтею 14, виклавши в редакції: "Стаття 14. Особливості обліку і зберігання унікальних документів Національного архівного фонду"  
Враховано    
    -104- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Назву статті 21 наприкінці доповнити словом "культури".  
Відхилено у зв'зку із виведенням поняття "документальні пам'ятки" з правового поля   
96. Документи Національного архівного фонду є пам'ятками культури.   -105- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину першу статті 21 перенести до нової статті 4, виклавши в редакції: "Документи Національного архівного фонду є культурними цінностями, що постійно зберігаються на території України, або, згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню в Україну."  
Враховано    
97. Унікальними документальними пам'ятками визнаються особливо цінні документи Національного архівного фонду, що мають важливе значення для формування національної самосвідомості Українського народу, визначають його вклад у всесвітню культурну спадщину, не мають аналогів і є неповторними за змістом відомостей або зовнішніми ознаками.   -106- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частини другу перенести до статті "Визначення термінів", виклавши в редакції: " унікальний документ - особливо цінний документ Національного архівного фонду, що має важливе значення для формування національної самосвідомості Українського народу, визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину і не має історичних аналогів;".  
Враховано    
    -107- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Другу частину статті 21 після тексту "документальними пам'ятниками" доповнити словом "культури". Аналогічно у частинах третій і четвертій.  
Відхилено у зв'зку із виведенням поняття "документальні пам'ятки" з правового поля   
98. Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документальних пам'яток, включення до Державного реєстру національного культурного надбання, а також їх зберігання затверджується Кабінетом Міністрів України.   -108- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Слова "документальні пам'ятки" вилучити. Частину другу подати частиною першою нової статті 14.  
Враховано    
99. Особи, які зберігають унікальні документальні пам'ятки, надають державним архівним установам можливість створювати за рахунок коштів державного бюджету і місцевих бюджетів страхові копії цих документів з правом подальшого їх використання з дозволу власника.   -109- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину четверту статті 21 викласти частиною другою нової статті 14 у редакції: "Особи, які зберігають унікальні документи, надають державним архівним установам можливість створювати за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів страхові копії для страхового фонду і фонду користування цими документами з правом подальшого користування ними з дозволу власника."  
Враховано    
    -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині четвертій Статті 21 текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету України".  
Враховано    
100. Розділ IV. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ДОКУМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ   -111- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Розділ IV подати третім, статтю 22 статтею8.  
Враховано    
101. Стаття 22. Право власності на документи Національного архівного фонду       
102. Документи Національного архівного фонду можуть перебувати в будь-якій формі власності, передбаченій законами України.   -112- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 22 доповнити новими частинами третьою і четвертою, виклавши в редакції: "Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, а також документи, що передані державним архівним установам іншими юридичними і фізичними особами без залишення за собою права власності, є власністю держави. Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, а також документи, що передані архівним відділам міських рад іншими юридичними і фізичними особами без збереження права власності, є власністю територіальних громад."  
Враховано    
103. Архівні документи, що не мають власника або власник яких невідомий, переходять у власність держави на підставі рішення суду, винесеного за заявою державної архівної установи, крім випадків, передбачених законодавством.   -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій Статті 22 наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
    -114- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У частині 2 після слів "за заявою державної архівної установи" додати слова "або архівного відділу міської ради".  
Враховано в редакції   
104. Право власності на документи Національного архівного фонду охороняється законом.   -115- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину третю подати другою.  
Враховано    
    -116- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину другу і третю подати в редакц ії: "Право власності на документи Національного архівного фонду охороняється законом. Забороняється вилучення документів Національного архівного фонду у власника або уповноваженої ним особи без їх згоди крім випадків, передбачених законами України. Документи Національного архівного фонду, вилучені для судово-слідчих дій, підлягають обов'язковому поверненню після закінчення провадження у справі, але не пізніше ніж через 1 рік."  
Враховано    
105. Забороняється вилучення документів Національного архівного фонду у власника або уповноваженої ним особи без їх згоди крім випадків, передбачених законами України. Документи Національного архівного фонду, вилучені для судово-слідчих дій, підлягають поверненню після закінчення провадження у справі.   -117- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині четвертій Статті 22 текст "для судово-слідчих дій" замінити текстом "відповідно до закону для провадження справи дізнання, досудового слідства , у суді, ".  
Враховано    
106. Стаття 23. Здійснення права власності на документи Національного архівного фонду   -118- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 23 подати статтею 9.  
Враховано    
107. Власник володіє, користується і розпоряджається документами Національного архівного фонду з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.   -119- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій Статті 23 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
108. Власник документів Національного архівного фонду та інші особи, які користуються зазначеними документами, не мають права їх знищувати чи пошкоджувати.   -120- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У частині другій статті 23 слова "не мають права знищувати чи пошкоджувати" замінити словами "не мають права знищувати, пошкоджувати або змінювати зміст".  
Враховано    
109. Держава реалізує своє право власності на документи Національного архівного фонду через центральні державні архіви України, галузеві державні архіви та місцеві архівні установи, архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних музеїв, бібліотек, інших державних і комунальних підприємств, установ та організацій, яким передає зазначені документи в оперативне управління.   -121- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Частину третю вилучити.  
Враховано    
110. Спори щодо здійснення права власності на документи Національного архівного фонду розв'язуються у судовому порядку.   -122- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині четвертій Статті 23 текст "розв'язуються у судовому порядку" замінити текстом "вирішується судом".  
Відхилено    
111. Стаття 24. Передача права власності на документи Національного архівного фонду   -123- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 24 подати статтею 10.  
Враховано    
112. Документи Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, не можуть бути об'єктом приватизації, купівлі - продажу або інших угод, пов'язаних з передачею права власності, і надаються лише в тимчасове користування. Право власності на зазначені документи може бути передано лише згідно з міжнародними угодами і законами України.   -124- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину першу статті 24 після слів "міжнародними угодами" доповнити словами "ратифікованими Верховною Радою України".  
Враховано    
    -125- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У частині першій статті 24 після слів "з міжнародними угодами " записати слова "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України" і далі за текстом.  
Враховано    
    -126- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У частині першій статті 24 після слів "купівлі-продажу" додати слово "застави".  
Враховано    
    -127- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу статті 24 викласти у редакції: "Документи Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам можуть бути об'єктами приватизації виключно на підставі Державної програми приватизації, затвердженої Верховною Радою України. Купівля-продаж зазначених документів, інші угоди, пов'язані з передачею права власності на них здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства".  
Відхилено    
113. Право власності на документи Національного архівного фонду, які не належать державі, територіальним громадам, передається з відома спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноважених ним архівних установ за умови отриманням новим власником реєстраційного свідоцтва, передбаченого статтею 20 цього Закону. У разі продажу документів Національного архівного фонду держава має переважне право на їх придбання за ціною, за якою вони продаються. При цьому умови продажу повинні бути однаковими для всіх покупців.   -128- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Останнє речення частини другої статті 24 вилучити.  
Враховано    
    -129- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю доповнити новою частиною треьою такого змісту: "Документи Національного архівного фонду підлягають грошовій оцінці за нормами і методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
    -130- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій Статті 24 виключити текст "спеціально уповноваженого".  
Враховано    
114. Зміна місцезнаходження та умов зберігання документів Національного архівного фонду і користування ними, зазначених у реєстраційному свідоцтві, допускається лише після попереднього повідомлення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженої ним державної архівної установи.   -131- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Після слова "попереднього" додати слово "письмового", вилучити слово "державної"  
Враховано    
    -132- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 24 доповнити новою частиною п'ятою, виклавши в редакції: "Документи Національного архівного фонду, що не належать державі або територіальним громадам, не можуть бути предметом застави, якщо заставодержатель - іноземець або особа без громадянства, яка не проживає постійно в Україні на законних підставах."  
Враховано    
115. Стаття 25. Позбавлення права власності на документи Національного архівного фонду   -133- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 25 подати статтею 11.  
Враховано    
116. Власник документів Національного архівного фонду, який не забезпечує їх належної збереженості, може бути за рішенням суду позбавлений права власності на ці документи у порядку, встановленому законом.   -134- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У Статті 25 виключити текст "у порядку встановленому законом".  
Враховано    
117. Розділ V. ОБЛІК І ЗБЕРІГАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ   -135- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Розділ V подати розділом IV.  
Враховано    
118. Стаття 26. Державний облік документів Національного архівного фонду   -136- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 25 подати статтею 12.  
Враховано    
119. Документи Національного архівного фонду підлягають обов'язковому державному обліку, що ведеться у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -137- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій Статті 26 виключити текст "спеціально уповноваженим".  
Враховано    
120. Архівні установи і громадяни, у власності яких перебувають документи Національного архівного фонду, зобов'язані дотримуватися встановленого порядку ведення їх обліку.   -138- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У чистині другій Статті 26 слова "Архівні установи і громадяни" замінити текстом " Архівні установи, що здійснюють повноваження власника, юридичні та фізичні особи".  
Враховано    
121. Стаття 27. Забезпечення збереженості Національного архівного фонду   -139- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 26 подати статтею 13.  
Враховано    
122. Власники документів Національного архівного фонду або уповноважені ними юридичні чи фізичні особи зобов'язані утримувати в належному стані будівлі і приміщення архівів, підтримувати в них необхідний технологічний режим, створювати копії для страхового фонду і фонду користування документами, іншим чином забезпечувати їх збереженість, а у випадках віднесення їх до унікальних документальних пам'яток чи надання у користування поза архівними установами забезпечувати страхування за правилами добровільного майнового страхування, встановленими законодавством.   -140- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій Статті 27 після тексту "технологічний режим" доповнити текстом "у випадках передбачених законом", після тексту "документальних пам'яток" - словом "культури".  
Враховано    
    -141- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Частину першу викласти в редакції: "Для забезпечення збереженості Національного архівного фонду власники документів Національного архівного фонду або уповноважені ними юридичні чи фізичні особи зобов'язані утримувати в належному стані будівлі і приміщення архівних установ, підтримувати в них необхідний технологічний режим, а також у випадках, передбачених законом, створювати копії для страхового фонду і фонду користування документами, іншим чином забезпечувати їх збереженість, а у разі віднесення їх до унікальних чи надання у користування поза архівними установами забезпечувати страхування за правилами добровільного майнового страхування, встановленими законодавством."  
Враховано    
    -142- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину першу статті 27: "Власники документів Національного архівного фонду або уповноважені ними юридичні чи фізичні особи зобов'язані утримувати в належному стані будівлі і приміщення архівів, підтримувати в них необхідний технологічний режим, створювати копії для страхового фонду і фонду користування документами, іншим чином забезпечувати їх збереженість, а у випадках віднесення їх до унікальних чи надання у користування поза архівними установами власникам цих документів (фондоутворювачам) забезпечувати страхування за правилами добровільного майнового страхування, встановленими законодавством."  
Враховано редакційно    
    -143- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У частині першій слово "архівів" замінити словами "архівних установ"; вилучити слова "документальних пам'яток".  
Враховано    
123. Власник, який передав документи архівній установі, у разі порушення нею умов зберігання має право витребувати їх повернення через суд.   -144- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину викласти в редакції: " Власник, який передав документи для зберігання архівній установі із залишенням за собою права власності, у разі порушення нею умов зберігання документів, має право витребувати їх повернення у судовому порядку."  
Враховано    
124. Державні архівні установи, архівні відділи міських рад можуть надавати юридичним особам і громадянам, які мають документи Національного архівного фонду, в межах виділених асигнувань допомогу в поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів користування, а також на прохання власників приймати документи на постійне чи тимчасове зберігання.   -145- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині третій Статті 27 після слова "Державні" доповнити текстом ", комунальні"; текст "міських рад" замінити текстом "місцевих рад", а текст "особам і громадянам" - текстом "фізичним і юридичним особам".  
Враховано частково    
125. Забороняється розміщення архівних установ, у яких зберігаються документи Національного архівного фонду, в приміщеннях, що не відповідають вимогам зберігання таких документів та охорони праці працівників архівних установ, або виселення архівних установ без надання іншого рівноцінного приміщення.   -146- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Останній абзац статті 27 доповнити словами "крім архівних установ об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності".  
Відхилено    
    -147- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У частині четвертій статті 27 слова "або виселення архівних установ без надання іншого рівноцінного приміщення" замінити словами "або переміщення цих установ без надання іншого рівноцінного приміщення, упорядкованого для зберігання архівних документів, роботи працівників і користувачів".  
Враховано    
    -148- Туш М.Н. (реєстр. картка № 289)
Статтю доповнити новою частиною, виклавши в редакції: "Вимоги до умов зберігання архівних документів визначає центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства."  
Враховано    
    -149- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 27 частину 4 після тексту "іншого рівноцінного" доповнити текстом "або кращого".  
Враховано редакційно    
126. Розділ VI. ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ   -150- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Розділ VI подати розділом V.  
Враховано    
127. Стаття 28. Доступ до документів Національного архівного фонду   -151- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 28 подати статтею 15.  
Враховано    
128. Документи Національного архівного фонду і довідковий апарат до них надаються у користування в архівних установах з часу їх надходження на зберігання, а в приватних архівах - відповідно до рішення їх власників.   -152- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
В частинах першій і другій статті 28 слово "архівах" замінити словами "архівних зібраннях".  
Враховано    
129. Держава заохочує власників приватних архівів до розширення доступу до документів Національного архівного фонду, сприяє публікації та експонуванню цих документів на виставках.       
130. Забороняється відносити до державної або іншої передбаченої законами таємниці інформацію про місця зберігання документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, а також створювати таємні архіви для зберігання документів, що зачіпають права і законні інтереси громадян або створюють загрозу для безпеки України.   -153- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Узгодити положення частини третьої, четвертої статті 28 та частин третьої, четвертої статті 29.  
Враховано    
    -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині третій Статті 28 виключити текст "для зберігання документів, що зачіпають права і законні інтереси громадян або створюють загрозу для безпеки України".  
Враховано    
    -155- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Із частини 3 можна зробити висновок, що створення таємних архівів для зберігання інших документів можливе. Тому доцільнозалишити відповідне регламентування діючого Закону (стаття 26, частина 4).  
Враховано в редакції   
131. Усі громадяни України мають право користуватися документами Національного архівного фонду або їх копіями на підставі особистої заяви і документа, що посвідчує особу. Забороняється вимагати від користувачів надання документів, не передбачених цим Законом.   -156- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину четверту статті 28 доповнити новим реченням, виклавши в редакції: "Особи, які користуються документами Національного архівного фонду за службовим завданням, подають документ, що підтверджує їх повноваження."  
Враховано    
    -157- Гнатюк Д.М. (реєстр. картка № 409)
Останнє речення частини четвертої статті 28 подати окремою частиною, а також доповнити статтю новою частиною в редакції: "Про відмову в доступі до документів Національного архівного фонду користувачеві повідомляється письмово.  
Враховано    
132. Стаття 29. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду в державних архівних установах, архівних відділах міських рад   -158- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві і в тексті статті 29 слова "міських рад" замінити словами "місцевих рад".  
Відхилено    
    -159- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 29 подати статтею 16, виклавши в редакції: "Стаття 16. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належить державі, територіальним громадам"  
Немає висновку    
133. Державні архівні установи, архівні відділи міських рад мають право обмежити доступ до документів Національного архівного фонду на строк до одного року в зв'язку з їх науково-технічним опрацюванням, перевірянням наявності та стану або реставрацією. У разі проведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може бути продовжений з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, але не більше ніж на один рік.   -160- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій статті 29 перше речення після тексту "обмежити доступ до" доповнити словом "окремих" , а у другому реченні виключити текст "спеціально уповноваженого".  
Враховано частково    
    -161- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину перщу викласти в редакції: "Архівні установи мають право обмежити доступ до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам на строк до одного року в зв'язку з їх науково-технічним опрацюванням, перевірянням наявності та стану або реставрацією. У разі проведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може бути продовжений з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, але не більше ніж на один рік. "  
Враховано    
134. Архівні установи, зазначені у частині першій цієї статті, мають право відмовити в доступі до документів Національного архівного фонду неповнолітнім, особам, визнаним судом недієздатними або обмежено дієздатними, та особам, які грубо порушували порядок користування архівними документами.   -162- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій Статті 29 виключити текст "або обмежено дієздатними, та особам, які грубо порушували порядок користування архівними документами".  
Враховано частково    
    -163- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину другу статті викласти в редакції: "Архівні установи мають право відмовити в доступі до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, неповнолітнім, особам, визнаним судом недієздатними, та особам, які грубо порушували порядок користування архівними документами."  
Враховано    
135. Особам, які не мають соціально-правової, наукової, службової або іншої документально підтвердженої потреби в користуванні архівними документами, надаються лише копії документів.   -164- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину третю статті 29 вилучити.  
Враховано    
136. В інтересах охорони інформації, віднесеної до державної або іншої передбаченої законодавством таємниці, що міститься в документах Національного архівного фонду, доступ до цих документів обмежується в установленому порядку до моменту скасування рішення про віднесення інформації до державної або іншої таємниці.   -165- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині четвертій Статті 29 після тексту "іншої передбаченої" слово "законодавством" замінити словом "законом", текст "в установленому порядку" замінити текстом "відповідно до закону".  
Враховано    
137. Доступ до документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканості житла громадян, обмежується на 75 років з моменту створення цих документів, якщо інше не передбачено законодавством. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті - з дозволу спадкоємців.   -166- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині п'ятій статті 29 текст "75 років" замінити текстом "50 років", текст "а також створюють загрозу для життя громадян" - виключити, слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково    
138. У разі передачі до державних архівних установ документів Національного архівного фонду, що не належали державі, умови подальшого користування ними узгоджуються з колишніми власниками. Зазначений порядок може бути встановлено також у випадках передачі документів на зберігання без зміни права власності на них.   -167- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині шостій статті 29 перше речення після тексту "У разі передачі" доповнити текстом "за договором", слово "узгоджуються" замінити словом "визначаються", а наприкінці додати текст "зазначеним договором".  
Враховано    
139. Стаття 30. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду в архівах (архівних підрозділах) об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності   -168- Туш М.Н. (реєстр. картка № 289)
Статтю30 подати статтею 17 в редакції "Стаття 17. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду , що належать іншим власника"  
Враховано    
140. Архіви (архівні підрозділи) об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, мають право обмежити доступ до документів Національного архівного фонду з метою забезпечення збереженості документів і захисту прав та законних інтересів власників документів або інших осіб. Обмеження встановлюються на вимогу власника документів або інших заінтересованих осіб з повідомленням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -169- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
В частині першій статті 30 вилучити слова "або інших заінтересованих осіб".  
Відхилено    
    -170- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Після слів "на приватній формі власності" додати слова "архівні установи, засновані фізичними особами".  
Враховано    
    -171- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій Статті 30 виключити текст "спеціально уповноваженого".  
Враховано    
141. Обмеження, зазначені у частинах п'ятій і шостій статті 29 цього Закону та частині першій цієї статті, не поширюються на працівників суду, правоохоронних, контрольно-ревізійних та податкових органів, які виконують службові завдання, а також на інші випадки, передбачені законодавством.   -172- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину другу Статті 30 розпочати "У випадках, передбачених законом" і далі за текстом; після слів "службові завдання" поставити крапку, а текст " а також на інші випадки, передбачені законодавством" замінити текстом "Законом можуть бути передбачені інші випадки, коли зазначені обмеження не застосовуються".  
Враховано    
    -173- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину другу статті 30 викласти в такій редакції: "Обмеження, зазначені у частинах п'ятій і шостій статті 29 цього Закону та частині першій цієї статті, не поширюються на працівників суду, правоохоронних, контрольно-ревізійних та податкових органів та державних архівних установ, які виконують службові завдання, а також на інші випадки, передбачені законодавством."  
Враховано редакційно    
142. Стаття 31. Форми використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду   -174- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 31 подати статтею 18.  
Враховано    
143. Архівні установи у порядку, визначеному законодавством, надають документи для користування громадянам та юридичним особам, створюють для цього відповідний довідковий апарат; видають архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняють запити громадян і юридичних осіб; повідомляють про документи, в яких містяться відомості, що можуть бути використані державними органами та іншими заінтересованими сторонами; публікують, експонують та в іншій формі популяризують архівні документи, а також виконують інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду.   -175- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У Статті 31 слова "громадянам", "громадян" замінити відповідно словами "фізичним", "фізичних", а текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади і місцевого самоврядування".  
Враховано    
144. Стаття 32. Порядок користування документами Національного архівного фонду   -176- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 32 подати статтею 19.  
Враховано    
145. Порядок користування документами Національного архівного фонду, що зберігаються в державних архівних установах, архівних відділах міських рад, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -177- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій Статті 32 текст "міських рад" замінити текстом "місцевих рад", текст "спеціально уповноваженим" - виключити.  
Враховано    
146. Порядок користування документами Національного архівного фонду, що зберігаються в інших місцях, встановлюється власником або уповноваженою ним особою з урахуванням рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.   -178- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій Статті 32 текст "з урахуванням рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити текстом "з дотриманням вимог, передбачених законом". Аналогічно у частині другій Статті 33. (Рекомендації і надаються для дотримання вимог)  
Відхилено    
    -179- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
У частині другій статті 22 слова "що зберігаються в інших місцях" замінити словами "що належать іншим власникам".  
Враховано    
147. Стаття 33. Права користувачів документів Національного архівного фонду   -180- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 33 подати статтею 20.  
Враховано    
148. Користувачі документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних установах, мають право:   -181- Косів М.В. (в.о. № 116)
У частині першій статті 33 слова "що зберігаються в архівних установах" замінити словами "що належать державі і територіальним громадам".  
Враховано    
149. 1) користуватися в читальному залі архівної установи документами або їх копіями з фондів користування, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених законодавством, а також у встановленому порядку користуватися документами обмеженого доступу; у разі відсутності в архівній установі копій відповідних документів заінтересовані особи вправі вимагати виготовлення копій за свій рахунок;   -182- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 1) частини першої статті 33 після тексту "на підставах, визначених" слово "законодавством" замінити словом "законом", після тексту "у встановленому порядку" додати текст "відповідно до закону".  
Враховано    
    -183- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Пункт перший статті 33 викласти в редакції: "1) користуватися в читальному залі архівної установи копіями документів з фондів користування, а у разі їх відсутності - оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених законом, а також відповідно до закону користуватися документами обмеженого доступу;"  
Враховано    
150. 2) отримувати від архівних установ довідки про відомості, що містяться в документах, доступ до яких не обмежено на підставах, визначених законодавством;   -184- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 2) частини першої Статті 33 наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
151. 3) за згодою архівних установ отримувати документи або їх копії в тимчасове користування поза архівними установами;   -185- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пункт третій статті 33 викласти у такій редакції: "3) за згодою архівних установ отримувати копії архівних документів;  
Відхилено    
152. 4) користуватися довідковим апаратом до документів, а за згодою архівних установ - і обліковими документами;       
153. 5) виготовляти, у тому числі з допомогою технічних засобів, або отримувати від архівних установ копії документів і витяги з них, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторських і суміжних прав, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівною установою;       
154. 6) публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати текст і використовувати зміст архівних документів з посиланням на місце їх зберігання і з дотриманням умов, передбачених законодавством.   -186- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У шостому пункті статті 33 слова "текст і використовувати" вилучити.  
Враховано    
155. Права користувачів документів Національного архівного фонду, що зберігаються в інших місцях, визначаються власником документів з урахуванням рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства .   -187- Терещук В.В. (реєстр. картка № 285)
Слова "що зберігаються в інших місця" замінити словами "що належать іншим власникам".  
Враховано    
156. Дії посадових осіб архівних установ, що перешкоджають реалізації законних прав користувачів документів Національного архівного фонду, можуть бути оскаржені в порядку підлеглості або до суду.       
157. Стаття 34. Обов'язки користувачів документів Національного архівного фонду   -188- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Статтю 34 подати статтею 21.  
Враховано    
158. Користувачі документів Національного архівного фонду зобов'язані:       
159. 1) дотримуватися встановленого порядку користування документами, своєчасно виконувати законні вимоги працівників архівної установи;   -189- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 1) частина першої Статті 34 після тексту "дотримуватися встановленого" доповнити текстом "відповідно до законодавства".  
Враховано    
160. 2) забезпечувати збереженість документів, наданих їм у користування;   -190- Косів М.В. (в.о. № 116)
Після слова "збереженість" додати слова "і вчасне повернення".  
Враховано    
161. 3) негайно інформувати архівну установу про виявлені випадки пошкодження чи недостачі документів;       
162. 4) не допускати перекручення або фальсифікації використаної архівної відомостей;   -191- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Слова "архівних відомостей" замінити словами "відомостей, що містяться в архівних документах".  
Враховано    
163. 5) інформувати власника документів або уповноважену ним архівну установу про наміри використання архівної відомостей з комерційною метою;   -192- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 5) частини першої Статті 34 виключити.  
Відхилено    
    -193- Косів М.В. (в.о. № 116)
На початку пункту 5) додати "завчасно".  
Враховано    
164. 6) виконувати обов'язки, передбачені угодами, укладеними користувачем з власником документів або уповноваженою власником юридичною чи фізичною особою;   -194- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Слово "обов'язки" замінити словом "зобов'язання", слова "угодами, укладеними" - словами "договором, укладеним".  
Враховано    
165. 7) відшкодувати завдані ними збитки архівним установам.   -195- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 7) частини першої Статті 34 на початку доповнити текстом "відповідно до вимог закону чи умов договору".  
Враховано    
    -196- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Відповідно до редакції проекту: "Користувачі документів Національного архівного фонду зобов'язані відшкодувати завдані ними збитки архівним установам", треба розробити нормативно-правовий механізм реалізації відшкодування завданих збитків архівним установам за пошкодження або знищення документів Національного архівного фонду, в протилежному випадку ця норма буде носити декларативний характер".  
Враховано    
166. Розділ VII. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ      Розділ VII. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ  
167. Стаття 35. Джерела фінансування архівних установ      Стаття 34. Джерела фінансування архівних установ  
168. Фінансування державних архівних установ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а інших архівних установ - за рахунок коштів їх засновників або власників.      Фінансування державних архівних установ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, а інших архівних установ - за рахунок коштів їх засновників або власників.  
169. Архівні установи мають право залучати на утримання споруд і приміщень архівів, для зміцнення своєї матеріально-технічної та соціальної бази кошти з інших надходжень, не заборонених законодавством.   -197- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій Статті 35 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Архівні установи мають право залучати на утримання споруд і приміщень архівів, для зміцнення своєї матеріально-технічної та соціальної бази, розвитку довідкового апарату, ведення наукових досліджень у сфері архівної справи і діловодства кошти з інших надходжень, не заборонених законом.  
    -198- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Після слів "соціальної бази" додати слова "розвитку довідкового апарату, ведення наукових досліджень у сфері архівної справи і діловодства кошти з інших надходжень".  
Враховано    
170. Стаття 36. Платні послуги архівних установ      Стаття 35. Платні послуги архівних установ  
171. Архівні установи можуть надавати за плату громадянам і юридичним особам послуги з використанням відомостей, що міститься в архівних документах, проводити роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості документів у громадян та юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законодавством діяльність з архівної справи і діловодства. Перелік платних послуг, що надаються архівними установами та порядок визначення цін, тарифів до них, визначається Кабінетом Міністрів України.   -199- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Узгодити положення статті 36 з положенням статті 28 про встановлення плати за послуги архівних установ.  
Враховано   Архівні установи можуть надавати за плату послуги з використання фізичними і юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах. Архівні установи можуть виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних та юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства. Роботи виконуються на договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно із законодавством.  
    -200- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Першу частину статті 36 викласти в редакції: "Архівні установи можуть надавати за плату послуги з використання фізичними і юридичними особами відомостей, що міститься в архівних документах. Архівні установи можуть виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних та юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства. Роботи виконуються на договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно із законодавством."  
Враховано    
    -201- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій Стаття 36 слова "громадянам", "громадян" замінити відповідно словами "фізичним", "фізичних", після тексту "іншу не заборонену" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
172. Надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, документів для користування в читальному залі державної архівної установи та надання архівних довідок і копій документів судам, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам, а також юридичним особам і громадянам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно.   -202- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій Статті 36 текст "особам і громадянам" замінити текстом "і фізичним особам".  
Враховано   Надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, надання фізичним особам для користування в читальному залі архівної установи архівних документів, що належать державі, територіальним громадам, та архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам України, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно.  
    -203- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину другу статті 36 викласти в редакції: "Надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, надання фізичним особам для користування в читальному залі архівної установи документів, що належать державі, територіальним громадам, та архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам України, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно."  
Враховано    
    -204- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Після слів "контрольно-ревізійним" додати слова "та іншим державним". (перелік повинен бути чітко визначеним)  
Відхилено    
    -205- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У зв'язку з тим, що встановлюється порядок безоплатного користування документами юридичними особами і громадянами, які передали означені документи на зберігання в державні архівні установи, вважаємо за доцільне ввести оплату цими категоріями користувачів державним архівним установам за послуги, повязані із зберіганням та наданням їх у користування.  
Відхилено    
173. Стаття 37. Пільги архівним установам і власникам приватних архівів   -206- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Назву статі подати в редакції: "Стаття 36. Пільги архівним установам і власникам приватних архівних зібрань"  
Враховано   Стаття 36. Пільги архівним установам і власникам приватних архівних зібрань  
174. Архівним установам і громадянам, які є власниками документів Національного архівного фонду або які придбавають документи історико-культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, або документи іноземного походження, що стосуються історії України, з метою їх включення до Національного архівного фонду, відповідно до законодавства можуть надаватися податкові та інші пільги.   -207- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Стаття 37 встановлює пільги архівним установам, але не вказано які конкретно.  
Враховано у редакції  Архівним установам і громадянам, які є власниками документів Національного архівного фонду або які придбавають документи культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, або документи іноземного походження, що стосуються історії України, з метою їх внесення до Національного архівного фонду, згідно із законами про оподаткування можуть надаватися відповідні пільги.  
    -208- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У Статті 37 після тексту "відповідно до "слово "законодавства" замінити словом "закону", а текст "податкові та інші" - виключити.  
Враховано    
175. Стаття 38. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних установ   -209- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Доповнити статтю новою частиною першою такого змісту: " Матеріально-технічна база архівних установ включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, засоби механізації та автоматизації архівних робіт, інше."  
Враховано   Стаття 37. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних установ Матеріально-технічна база архівних установ включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, засоби механізації та автоматизації архівних робіт тощо.  
176. Матеріально-технічне забезпечення архівних установ здійснюється їх засновниками або власниками.   -210- Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
В частині першій статті 38 після слів "Матеріально-технічне" додати слово "кадрове"  
Враховано   Матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних установ здійснюється їх засновниками або власниками.  
177. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечувати архівні установи, у яких зберігаються документи Національного архівного фонду, відповідними приміщеннями, технологічним обладнанням, матеріальними ресурсами та кадрами.   -211- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
В частині другій статті 38 після слів "Національного архівного фонду" додати слова "що належать державі, територіальним громадам"; після слова "приміщеннями" додати слова засобами механізації та автоматизації архівних робіт, іншим  
Враховано   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечувати архівні установи, в яких зберігаються документи Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, відповідними приміщеннями, засобами механізації та автоматизації архівних робіт, іншим технологічним обладнанням, матеріальними ресурсами та кадрами. Стаття 38. Професійна діяльність у сфері архівної справи Професійною діяльністю в архівних установах можуть займатися громадяни, які мають відповідну освіту. На підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності роботи у сфері архівної справи проводяться фахівцями, які пройшли відповідну підготовку.  
    -212- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Доповнити Закон новою статтею 38, відповідно змінивши номери наступних статей, і викласти в редакції: "Стаття 38. Професійна діяльність у сфері архівної справи Професійною діяльністю в архівних установах можуть займатися громадяни, які мають відповідну освіту. На підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності роботи у сфері архівної справи проводяться фахівцям, які пройшли відповідну підготовку."  
Враховано    
178. Стаття 39. Соціальні гарантії та захист працівників державних архівних установ   -213- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 39 вилучити.  
Відхилено   Стаття 39. Соціальні гарантії та захист працівників архівних установ  
    -214- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У назві статті та частині першій слово "державних" вилучити.  
Враховано    
179. Соціальні гарантії та захист працівників державних архівних установ забезпечуються відповідно до Основ законодавства України про культуру та інших нормативно-правових актів.   -215- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій Статті 39 текст "інших нормативно-правових актів" замінити текстом "законодавства із соціальних питань".  
Враховано   Соціальні гарантії та захист працівників архівних установ забезпечуються відповідно до законодавства.  
180. Розміри посадових окладів працівників державних архівних установ, надбавок за шкідливі умови праці, за вислугу років у державних архівних установах, інші умови оплати праці визначаються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законодавством.   -216- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій Статті 39 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Розміри посадових окладів працівників архівних установ, крім зазначених у статтях 32 і 33 цього Закону, надбавок за шкідливі умови праці, за вислугу років, використання в роботі давніх мов, інші умови оплати праці у цих архівних установах визначаються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.  
    -217- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину другу статті подати в редакції: "Розміри посадових окладів працівників архівних установ, крім зазначених у статтях 32 і 33 цього Закону, надбавок за шкідливі умови праці, за вислугу років, використання в роботі давніх мов, інші умови оплати праці у цих архівних установах визначаються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом."  
Враховано    
181. Розділ VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В АРХІВНІЙ СПРАВІ      Розділ VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В АРХІВНІЙ СПРАВІ  
182. Стаття 40. Розвиток міжнародного співробітництва в архівній справі      Стаття 40. Розвиток міжнародного співробітництва в архівній справі  
183. Україна сприяє розширенню співробітництва в архівній справі з іншими державами, яке може здійснюватися шляхом взаємного обміну архівними документами чи їх копіями, надання іноземним громадянам доступу до документів Національного архівного фонду, участі в роботі міжнародних організацій або в інших формах, що не суперечать законодавству.   -218- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 40 доповнити новою другою частиною, виклавши в редакції: "Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлено інші правила, ніж вимоги цього Закону, то застосовуються норми міжнародного договору".  
Враховано в ст. 2.  Україна сприяє розширенню співробітництва в архівній справі з іншими державами, яке може здійснюватися шляхом взаємного обміну архівними документами чи їх копіями, надання іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, доступу до документів Національного архівного фонду, участі в роботі міжнародних організацій або в інших формах, що не суперечать законодавству. Кабінет Міністрів України може обмежувати доступ до документів Національного архівного фонду, що є державною власністю та встановлювати особливі умови користування ними для громадян тих держав, у яких передбачено обмеження доступу громадян України до документів їх державних архівів.  
    -219- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Доповнити статтю 40 другою частиною в редакції діючого Закону: "Кабінет Міністрів України може обмежувати доступ до документів Національного архівного фонду, що є державною власністю та встановлювати особливі умови користування ними для громадян тих держав, у яких передбачено обмеження доступу громадян України до документів їх державних архівів".  
Враховано    
184. Стаття 41. Вивезення документів Національного архівного фонду за кордон      Стаття 41. Вивезення документів Національного архівного фонду за кордон  
185. Вивезення з території України документів Національного архівного фонду забороняється, крім випадків тимчасового їх експонування, наукового дослідження або реставрації за кордоном.   -220- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу Статті 41 доповнити текстом "зміни права власності на ці документи відповідно до частини першої статті 24 цього Закону, а також у разі виїзду власника зазначених документів до місця свого постійного проживання".  
Відхилено   Вивезення з території України документів Національного архівного фонду забороняється, крім випадків тимчасового їх експонування, наукової експертизи або реставрації за кордоном.  
    -221- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Слова " наукового дослідження" замінити словами "наукової експертизи".  
Враховано    
186. Вивезення копій документів Національного архівного фонду та витягів з них, зроблених в установленому цим Законом порядку, здійснюється з дозволу державної архівної установи, в якій зареєстровані оригінали цих документів.   -222- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину другу Статті 41 викласти у редакції: "Вивезення за межі території України копій документів Національного архівного фонду та витягів з них вільно здійснюється власником зазначених копій, витягів або уповноваженою ним особою. Вивезення копій, витягів документів Національного архівного фонду, що містять охоронювану законом таємницю забороняється".  
Враховано редакційно   Вивезення за межі території України копій документів Національного архівного фонду та витягів з цих документів, зроблених у встановленому законом порядку і засвідчених власником документів або уповноваженою ним особою, вільно здійснюється власником зазначених копій та витягів або уповноваженою ним особою. Вивезення копій документів, що містять відомості, віднесені до державної та іншої передбаченої законом таємниці, а також витягів з цих документів, забороняється.  
    -223- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Частину другу статті 41 викласти в редакції: "Вивезення за межі території України копій документів Національного архівного фонду та витягів з цих документів, зроблених в установленому Законом порядку і засвідчених власником документів або уповноваженою ним особою, вільно здійснюється власником зазначених копій та витягів або уповноваженою ним особою. Вивезення копій документів, що містять відомості, віднесені до державної та іншої передбаченої законом таємниці, а також витягів з цих документів, забороняється".  
Враховано    
187. Стаття 42. Право доступу іноземців та осіб без громадянства до документів Національного архівного фонду       
188. Іноземці та особи без громадянства користуються тими самими правами доступу до документів Національного архівного фонду, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України.   -224- Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Частину першу Статті 42 перенести частиною 5 статті 15 нової редакції. Частину другу статті 42викласти частиною другою статті 40.  
Враховано    
189. Кабінет Міністрів України може обмежувати доступ до документів Національного архівного фонду, які є державною власністю, та встановлювати особливі умови користування ними для громадян тих держав, у яких передбачено обмеження доступу громадян України до їх державних архівів.   -225- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину другу статті 42 після слова "державною" доповнити словами "і не державною" і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -226- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У частині другій після слів "передбачено обмеження доступу громадян України до" додати слово "документів".  
Враховано    
190. Розділ IХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД ТА АРХІВНІ УСТАНОВИ      Розділ IХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД ТА АРХІВНІ УСТАНОВИ  
191. Стаття 43. Відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи      Стаття 42. Відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи  
192. Працівники архівних установ, користувачі документів Національного архівного фонду та інші особи, винні у недбалому зберіганні, псуванні, знищенні, приховуванні, розкраданні, незаконному вивезенні за межі України або незаконній передачі іншій особі документів Національного архівного фонду або документів, що підлягають включенню до нього, та в інших порушеннях законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, несуть відповідальність згідно із законодавством.   -227- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
У статті 43 після слова" знищення" додати слово "підробленні", після слів "що підлягають включенню до нього" додати слова "а також у незаконному доступі до зазначених документів".  
Враховано   Працівники архівних установ, користувачі документами Національного архівного фонду та інші особи, винні у недбалому зберіганні, псуванні, знищенні, підробленні, приховуванні, розкраданні, незаконному вивезенні за межі України або незаконній передачі іншій особі документів Національного архівного фонду або документів, що підлягають внесенню до нього, а також у незаконному доступі до зазначених документів та в інших порушеннях законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, несуть відповідальність згідно із законом. Стаття 43. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи Застосування адміністративних стягнень або кримінального покарання не звільняє винного у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи від обов'язку відшкодувати шкоду, завдану власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі. Спори, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої власнику документів, вирішуються у судовому порядку.  
    -228- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Бажано встановити види відповідальності винних осіб згідно діючого законодавства України. Якщо документи Національного архівного фонду (згідно ст.1 проекту Закону) - рухоме майно, то необхідно розробити порядок їх оцінювання в грошовому виразі у випадках відшкодування шкоди власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.  
Враховано в частині четвертій статті 9 та частині третій статті 10   
    -229- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
До статті додати частину, виклавши в редакції: "Спори, які виникають щодо поновлення права власності та відшкодування шкоди, завданої власнику документів вирішуються у порядку цивільного судочинства."  
Враховано новій редакції статті 43   
    -230- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У Статті 43 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Немає висновку    
    -231- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Розділ доповнити нової стеттею 46, виклавши в редакції: "Стаття 46. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства про Національний архівний фонд і архівні установи Застосування адміністративних стягнень або кримінального покарання не звільняє винного у порушенні зоконодавства про Національний архівний фонд і архівні установи від обов'язку відшкодувати шкоду, завдану власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі. Спори, повязані з відшкодуванням шкоди, завданої власнику документів, вирішуються у судовому порядку."  
Немає висновку    
193. Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
194. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини другої статті 25, яка набирає чинності з 1 січня 2003 року..  
195. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Законові.   -232- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 2 "Прикінцевих положень" виключити.  
Відхилено   2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
196. 3. Кабінетові Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:      3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
197. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи";      підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;  
198. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;  
199. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Законові".   -233- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці четвертому пункту 3 "Прикінцевих положень" текст "перегляд і скасування" замінити словом "приведення", а текст "що суперечать цьому Законові" - текстом "у відповідність до цього Закону".  
Відхилено   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. Внести зміни до таких законодавчих актів України: У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122): доповнити Кодекс статтею 92-1 такого змісту: "Стаття 92-1. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи Недбале зберігання, псування, знищення, приховування, незаконна передача іншій особі документів Національного архівного фонду або документів, що підлягають внесенню до нього, незаконний доступ до зазначених документів, - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від десяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; у статті 218: частину першу після цифр "92" доповнити цифрами "92-1"; частину другу після цифр "92" доповнити цифрами і словом "92-1, статтею"; пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту: "органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-1)"; Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №19, ст. 259; 1993 р., №24, ст. 270; 1996 р., №41, ст. 192; 1999 р., №31, ст. 253; 2000 р., №3, ст. 20; №21, ст. 163; №35, ст. 283; №38, ст. 318; №48, ст. 406; 2001 р., №11, ст. 46; №30, ст. 143; із змінами, внесеними Законами України від 12 липня 2001 року №2660-III, 4 жовтня 2001 року №2744 - III і №2751 - III) доповнити пунктом "с" такого змісту: "с) архівні документи, придбані з метою їх внесення до Національного архівного фонду".  
    -234- Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Доповнити "Прикінцеві положення" пунктом, 4 виклавши в редакції: "4. Внести такі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122): 1) доповнити Кодекс статтею 92-1 такого змісту: "Стаття 92-1. Прушення законодавства про Національний архівний фонд і архівні установи Недбале зберігання, псування, знищення, приховування, незаконна передача іншій особі документів Національного архівного фонду або документів, що підлягають внесенню до нього, незаконний доступ до зазначених документів, - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадянвід трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від десяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; частину першу та другу статті 218 доповнити цифрами "92-1"; частину другу після цифр "92" доповнити цифрами і словом "92-1, статтею"; Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити словами "органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-1)".  
Враховано    
    -235- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Доповнити прикінцеві положення четвертим пунктом в редакції: 4. Внести зміни до Закону України"Про Єдиний митний тариф": "Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №19, ст. 259; 1993 р., №24, ст. 270; 1996 р., №41, ст. 192; 1999 р., №31, ст. 253; 2000 р., №3, ст. 20; №21, ст. 163; №35, ст. 283; №38, ст. 318; №48, ст. 406; 2001 р., №11, ст. 46; №20, ст. 96; №23, ст. 114; №30, ст. 143) доповнити пунктом "с" такого змісту: "с) архівні документи, придбані з метою їх внесення до Національного архівного фонду".  
Враховано