Кількість абзаців - 68 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
 
   ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Статтю 86 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) доповнити частиною такого змісту:
 
-1- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин цього розділу, частину першу.
 
Відхилено   1. Статтю 86 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) доповнити частиною такого змісту:
 
    -2- Ляпіна К.М.
Пункт 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
5. «Ухвала господарського суду, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, виноситься також щодо накладення арешту на майно або зняття з нього арешту у разі визнання недійсним кредитного договору, в якому виконання зобов’язання позичальника забезпечено заставою майна, а також у разі визнання недійсним договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором.».
 
   «Ухвала господарського суду, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, виноситься також щодо накладення арешту на майно або зняття з нього арешту у разі визнання недійсним кредитного договору, в якому виконання зобов’язання позичальника забезпечено заставою майна, а також у разі визнання недійсним договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором.».
 
6. 2. Статтю 345 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-3- Ляпіна К.М.
Пункт 2 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   2. Статтю 345 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
7. «3. Правові наслідки недійсності кредитного договору, а також недійсності договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором, визначаються Цивільним кодексом України.».
 
   «3. Правові наслідки недійсності кредитного договору, а також недійсності договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором, визначаються Цивільним кодексом України.».
 
8. 3. Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) доповнити статтею 1057-1 такого змісту:
 
-4- Ляпіна К.М.
Пункт 3 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   3. Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) доповнити статтею 1057-1 такого змісту:
 
9. «Стаття 1057-1. Правові наслідки недійсності кредитного договору
 
   «Стаття 1057-1. Правові наслідки недійсності кредитного договору
 
10. 1. У разі визнання недійсним кредитного договору суд за заявою сторони в обов’язковому порядку застосовує наслідки недійсності правочину, передбачені частиною першою статті 216 цього Кодексу, та визначає грошову суму, яка має бути повернута кредитодавцю.
 
-5- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому частини третьої після слів: «грошову суму,» доповнити словами: «з урахуванням положень частини другої статті 216 цього Кодексу,» і далі – за текстом.
 
Відхилено   1. У разі визнання недійсним кредитного договору суд за заявою сторони в обов’язковому порядку застосовує наслідки недійсності правочину, передбачені частиною першою статті 216 цього Кодексу, та визначає грошову суму, яка має бути повернута кредитодавцю.
 
11. 2. Визнаючи недійсним кредитний договір, у якому виконання зобов’язання позичальника забезпечено заставою майна позичальника або поручителя, суд за заявою кредитодавця накладає на таке майно арешт.
 
   2. Визнаючи недійсним кредитний договір, у якому виконання зобов’язання позичальника забезпечено заставою майна позичальника або поручителя, суд за заявою кредитодавця накладає на таке майно арешт.
 
12. 3. Арешт з майна підлягає зняттю, якщо протягом 30 днів з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсним кредитного договору кошти у розмірі, визначеному судом, будуть повернуті кредитодавцю. Якщо у зазначений строк зобов’язання повернути кошти не виконано, кредитодавець має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на арештоване майно.
 
   3. Арешт з майна підлягає зняттю, якщо протягом 30 днів з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсним кредитного договору кошти у розмірі, визначеному судом, будуть повернуті кредитодавцю. Якщо у зазначений строк зобов’язання повернути кошти не виконано, кредитодавець має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на арештоване майно.
 
13. 4. Арешт на майно, накладений відповідно до частини другої цієї статті, підлягає зняттю після виконання зобов’язання повернути кредитодавцю кошти у розмірі, визначеному судом.
 
   4. Арешт на майно, накладений відповідно до частини другої цієї статті, підлягає зняттю після виконання зобов’язання повернути кредитодавцю кошти у розмірі, визначеному судом.
 
14. 5. Визнаючи недійсним договір застави, який забезпечував виконання зобов’язання позичальника за кредитним договором, суд за заявою кредитодавця накладає арешт на майно, яке було предметом застави. Такий арешт підлягає зняттю після виконання зобов’язання повернути кредитодавцю кошти за кредитним договором, а у разі визнання кредитного договору недійсним — після виконання зобов’язання повернути кредитодавцю кошти у розмірі, визначеному судом відповідно до частини першої цієї статті.
 
   5. Визнаючи недійсним договір застави, який забезпечував виконання зобов’язання позичальника за кредитним договором, суд за заявою кредитодавця накладає арешт на майно, яке було предметом застави. Такий арешт підлягає зняттю після виконання зобов’язання повернути кредитодавцю кошти за кредитним договором, а у разі визнання кредитного договору недійсним — після виконання зобов’язання повернути кредитодавцю кошти у розмірі, визначеному судом відповідно до частини першої цієї статті.»
 
15. 6. Положення частин другої — п’ятої цієї статті застосовуються, якщо позичальником є юридична особа або фізична особа — підприємець.».
 
-6- Національний банк України
Частину шосту нової статті 1057-1 виключити.
 
Враховано      
16. 4. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42—43, ст. 378 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42—43, ст. 378 із наступними змінами):
 
17. 1) у статті 11:
 
   1) у статті 11:
 
18. абзац перший частини сьомої виключити;
 
   абзац перший частини сьомої виключити;
 
19. доповнити статтю частиною сімнадцятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною сімнадцятою такого змісту:
 
20. «17. Господарський суд не має права зупиняти провадження у справі про банкрутство.»;
 
   «17. Господарський суд не має права зупиняти провадження у справі про банкрутство.»;
 
21. 2) частину п’яту статті 16 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) частину п’яту статті 16 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
22. «схвалення плану санації боржника;».
 
   «схвалення плану санації боржника;».
 
23. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
24. 3) у статті 17:
 
   3) у статті 17:
 
25. в абзаці першому частини другої слова «, схвалення плану санації боржника» виключити;
 
   в абзаці першому частини другої слова «, схвалення плану санації боржника» виключити;
 
26. в абзаці четвертому частини шостої слова «на затвердження комітету» замінити словами «для схвалення зборами»;
 
   в абзаці четвертому частини шостої слова «на затвердження комітету» замінити словами «для схвалення зборами»;
 
27. 4) частини четверту — шосту статті 18 викласти у такій редакції:
 
   4) частини четверту — шосту статті 18 викласти у такій редакції:
 
28. «4. План санації розглядається зборами кредиторів, які скликаються керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє всіх кредиторів, включаючи кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, про дату і місце проведення зборів кредиторів і за два тижні до проведення зборів надає їм можливість попередньо ознайомитися з планом санації.
 
   «4. План санації розглядається зборами кредиторів, які скликаються керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє всіх кредиторів, включаючи кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, про дату і місце проведення зборів кредиторів і за два тижні до проведення зборів надає їм можливість попередньо ознайомитися з планом санації.
 
29. План санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації.
 
-7- Ляпіна К.М.
В абзаці третьому підпункту 4 пункту 4 розділу І проекту слова «та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації» виключити.
 
Відхилено   План санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації.
 
30. Якщо один з кредиторів або всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, не погоджують план санації, інші кредитори можуть прийняти одне з таких рішень:
 
   Якщо один з кредиторів або всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, не погоджують план санації, інші кредитори можуть прийняти одне з таких рішень:
 
31. про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продаж на аукціоні та задоволення вимог таких кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів;
 
   про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продаж на аукціоні та задоволення вимог таких кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів;
 
32. про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.
 
   про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.
 
33. 5. Збори кредиторів можуть прийняти одне з таких рішень:
 
   5. Збори кредиторів можуть прийняти одне з таких рішень:
 
34. схвалити план санації та подати його на затвердження господарського суду;
 
   схвалити план санації та подати його на затвердження господарського суду;
 
35. відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 
   відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 
36. відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов’язків та про призначення нового керуючого санацією. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергових зборів кредиторів для розгляду нового плану санації, які повинні відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану санації.
 
   відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов’язків та про призначення нового керуючого санацією. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергових зборів кредиторів для розгляду нового плану санації, які повинні відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану санації.
 
37. Схвалений зборами кредиторів план санації та протокол зборів кредиторів разом з підтвердженням погодження плану санації кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, подаються керуючим санацією до господарського суду на затвердження не пізніше п’яти днів з дня проведення зборів кредиторів. Протокол зборів кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.
 
-8- Ляпіна К.М.
Абзац п’ятий підпункту 5 пункту 4 розділу І проекту після слів «забезпечені заставою майна боржника» доповнити словами « (за наявності такого погодження)».
 
Відхилено   Схвалений зборами кредиторів план санації та протокол зборів кредиторів разом з підтвердженням погодження плану санації кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, подаються керуючим санацією в господарський суд на затвердження не пізніше п’яти днів з дня проведення зборів кредиторів. Протокол зборів кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.
 
38. У разі коли кредиторами прийнято рішення про викуп боргу відповідно до частини четвертої цієї статті, керуючий санацією подає до господарського суду відповідний договір.
 
   У разі коли кредиторами прийнято рішення про викуп боргу відповідно до частини четвертої цієї статті, керуючий санацією подає до господарського суду відповідний договір.
 
39. Керуючий санацією зобов’язаний попередньо погодити план санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.
 
-9- Кармазін Ю.А.
У абзаці тринадцятому пункту 4) частини четвертої слова: «підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків» замінити словами: «господарських організацій, у статутному капіталі яких корпоративні права держави перевищують п’ятдесят відсотків».
 
Відхилено   Керуючий санацією зобов’язаний попередньо погодити план санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.
 
40. Господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена в установленому порядку.
 
-10- Ляпіна К.М.
Підпункт 5 пункту 4 розділу І проекту після останнього абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі, якщо забезпечені кредитори не погодили план санації, господарський суд у судовому засіданні розглядає план санації, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів та вирішує питання щодо доцільності затвердження плану санації вмотивованою ухвалою, яка може бути оскаржена в установленому порядку. Господарський суд може затвердити план санації, якщо є підстави вважати, що виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.».
 
Відхилено   Господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена в установленому порядку.
 
41. 6. Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського суду не подано плану санації боржника, господарський суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону.
 
   6. Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського суду не подано плану санації боржника, господарський суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону.
 
42. У разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації забезпечить відновлення платоспроможності боржника.»;
 
-11- Кармазін Ю.А.
У абзаці шістнадцятому пункту 4) після слів: «початково встановлений,» доповнити словами: «з урахуванням положень статті 17 цього Закону» і далі – за текстом.
 
Відхилено   У разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації забезпечить відновлення платоспроможності боржника.»;
 
    -12- Воропаєв Ю.М.
У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» частину четверту статті 18 викласти у такій редакції:
«4. План санації розглядається зборами кредиторів, які скликаються керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє всіх кредиторів, включаючи кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, про дату і місце проведення зборів кредиторів і за два тижні до проведення зборів надає їм можливість попередньо ознайомитися з планом санації.
План санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримано більш як половиною голосів всіх кредиторів, у тому числі кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника
 
Відхилено    
43. 5) статтю 52 виключити;
 
-13- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів цієї частини, пункт 5.
 
Враховано      
    -14- Національний банк України
Підпункт 5 пункту 4 розділу І виключити з тексту законопроекту
 
Враховано    
44. 6) абзац третій частини першої статті 53 після слова «згоди» доповнити словами «всіх кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна, а також».
 
-15- Воропаєв Ю.М.
Абзац третій частини першої статті 53 залишити у діючій редакції
 
Відхилено   5) абзац третій частини першої статті 53 після слова «згоди» доповнити словами «всіх кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна, а також».
 
45. 5. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142):
 
   5. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142):
 
46. 1) пункт 7 частини першої статті 49 викласти у такій редакції:
 
   1) пункт 7 частини першої статті 49 викласти у такій редакції:
 
47. «7) визнання боржника банкрутом;»;
 
   «7) визнання боржника банкрутом;»;
 
48. 2) у статті 57:
 
   2) у статті 57:
 
49. перше речення частини четвертої після слів «цієї статті» доповнити словами «, та органам, що ведуть Державний реєстр обтяжень рухомого майна»;
 
   перше речення частини четвертої після слів «цієї статті» доповнити словами «, та органам, що ведуть Державний реєстр обтяжень рухомого майна»;
 
50. доповнити статтю частиною дев’ятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною дев’ятою такого змісту:
 
51. «9. Під час проведення опису майна боржника — юридичної особи та накладення арешту на нього державний виконавець також використовує відомості щодо належного боржнику майна за даними бухгалтерського обліку. Під час прийняття державним виконавцем постанови про арешт майна боржника арешт поширюється на усі поточні рахунки боржника, в тому числі ті, що будуть відкриті боржником після винесення державним виконавцем постанови про арешт майна.»;
 
-16- Ляпіна К.М.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 5 розділу І проекту (доповнення ст.57 Закону України "Про виконавче провадження" частиною дев’ятою) останнє речення виключити.
 
Відхилено   «9. Під час проведення опису майна боржника — юридичної особи та накладення арешту на нього державний виконавець також використовує відомості щодо належного боржнику майна за даними бухгалтерського обліку. Під час прийняття державним виконавцем постанови про арешт майна боржника арешт поширюється на усі поточні рахунки боржника, в тому числі ті, що будуть відкриті боржником після винесення державним виконавцем постанови про арешт майна.»;
 
    -17- Національний банк України
Друге речення абзацу четвертого підпункту 2 пункту 5 розділу І виключити з тексту законопроекту
 
Відхилено    
52. 3) статтю 66 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-18- Національний банк України
Підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3) статтю 62 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Витрати, пов’язані з організацією та проведенням прилюдних торгів, аукціонів або реалізації майна боржника на комісійних умовах, не повинні перевищувати п’яти відсотків вартості реалізації майна».
 
Враховано   3) статтю 62 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Витрати, пов’язані з організацією та проведенням прилюдних торгів, аукціонів або реалізації майна боржника на комісійних умовах, не повинні перевищувати п’яти відсотків вартості реалізації майна».
4) статтю 66 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
53. «4. У разі звернення стягнення на майно боржника — юридичної особи витрати, пов’язані з організацією та проведенням прилюдних торгів, не повинні перевищувати п’яти відсотків вартості реалізації майна.».
 
-19- Ляпіна К.М.
Абзац другий підпункту 3 пункту 5 розділу І проекту (доповнення ст.66 Закону України "Про виконавче провадження" частиною четвертою) викласти у такій редакції:
«"4. У разі звернення стягнення на майно боржника - юридичної особи комісійна винагорода або винагорода, яка сплачується організації, що проводить прилюдні торги (аукціони), не повинна перевищувати п'яти відсотків вартості реалізації майна."«.
 
Відхилено   «4. У разі звернення стягнення на майно боржника — юридичної особи витрати, пов’язані з організацією та проведенням прилюдних торгів, не повинні перевищувати п’яти відсотків вартості реалізації майна.».
 
54. 6. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ):
 
   5. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ):
 
55. 1) частину п’яту статті 16 виключити;
 
   1) частину п’яту статті 16 виключити;
 
56. 2) частину четверту статті 30 виключити;
 
-20- Воропаєв Ю.М.
Частину четверту статті 30 залишити у діючій редакції
 
Відхилено   2) частину четверту статті 30 виключити;
 
    -21- Ляпіна К.М.
Підпункт 2 пункту 6 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2) частину четверту статті 30 викласти у такій редакції:
"4. У разі, якщо забезпечені кредитори не погодили план санації і комітет кредиторів не прийняв жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд у судовому засіданні розглядає план санації, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів та вмотивованою ухвалою вирішує питання щодо доцільності затвердження плану санації. Господарський суд може затвердити план санації, якщо є підстави вважати, що виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.";».
 
Відхилено    
57. 3) частину четверту статті 80 виключити;
 
-22- Воропаєв Ю.М.
Частину четверту статті 80 залишити у діючій редакції
 
Відхилено   3) частину четверту статті 80 виключити;
 
58. 4) абзац третій частини першої статті 94 після слова «згоди» доповнити словами «всіх забезпечених кредиторів, а також»;
 
-23- Воропаєв Ю.М.
Абзац третій частини першої статті 94 залишити у попередній редакції.
 
Відхилено   4) абзац третій частини першої статті 94 після слова «згоди» доповнити словами «всіх забезпечених кредиторів, а також»;
 
59. 5) у розділі Х «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
   5) у розділі Х «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
60. доповнити розділ пунктом 1-1 такого змісту:
 
   доповнити розділ пунктом 1-1 такого змісту:
 
61. «1-1. Положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено після набрання чинності цим Законом.
 
-24- Ляпіна К.М.
Підпункт 5 пункту 6 розділу І проекту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«Положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом.».
 
Враховано   «1-1. Положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено після набрання чинності цим Законом.
Положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом.
 
62. Положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.»;
 
   Положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.»;
 
63. абзаци одинадцятий і дванадцятий підпункту 13 пункту 7 виключити.
 
   абзаци одинадцятий і дванадцятий підпункту 13 пункту 7 виключити.
 
64. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
65. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-25- Ляпіна К.М.
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 6 розділу І, який набирає чинності одночасно з Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"« від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ.».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 6 розділу І, який набирає чинності одночасно з Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"« від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ.
 
66. 2. Справи про банкрутство, провадження у яких порушено відповідно до статті 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до набрання чинності цим Законом, розглядаються господарським судом згідно із зазначеною статтею.
 
   2. Справи про банкрутство, провадження у яких порушено відповідно до статті 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до набрання чинності цим Законом, розглядаються господарським судом згідно із зазначеною статтею.
 
67. За заявою кредитора про перехід до загальних судових процедур у справі про банкрутство, провадження у якій порушено відповідно до статті 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до набрання чинності цим Законом, господарський суд зобов’язаний винести ухвалу про припинення процедури ліквідації, передбаченої зазначеною статтею, і перехід до загальних судових процедур у справі про банкрутство, передбачених зазначеним Законом.

-26- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні» положення законопроекту після частини другої доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
«3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   За заявою кредитора про перехід до загальних судових процедур у справі про банкрутство, провадження у якій порушено відповідно до статті 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до набрання чинності цим Законом, господарський суд зобов’язаний винести ухвалу про припинення процедури ліквідації, передбаченої зазначеною статтею, і перехід до загальних судових процедур у справі про банкрутство, передбачених зазначеним Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.