Кількість абзаців - 410 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно державної системи охорони інтелектуальної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно державної системи охорони інтелектуальної власності"   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Назву закону викласти у редакції: "Про внесення змін до деяких Законів України з питань інтелектуальної власності"  
Враховано   Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України з питань інтелектуальної власності"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України (ВВРУ), 1994 р., №7, ст.32; 2000 р., Офіційний вісник України 14.07.00, №26, стр.18) такі зміни:   -2- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Перший абзац частини першої Закону викласти у редакції: "І. Внести до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №7, ст.32; 2000 р., №37, ст.307) такі зміни:"  
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України , 1994 р., №7, ст.32; 2000 р., №37, ст.307) такі зміни:  
2. Стаття 1. Визначення термінів      1. У статті 1:  
3. Абзац другий:      абзац другий викласти в такій редакції:  
4. Установа - урядовий орган державного управління у сфері інтелектуальної власності;   -3- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац другий статті 1 викласти у редакції: "Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності";  
Враховано   "Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;"  
5. Абзац двадцять другий:       
6. локальна новизна - новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи заявками на видачу патентів;   -4- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У статті 1, абзац двадцять другий, у визначенні поняття "локальна новизна" вилучити слова "на винаходи".  
Враховано   у абзаці двадцять другому слова "на винаходи" вилучити;  
7. Абзац тридцять другий:       
8. Заклад експертизи - уповноважений Установою заклад для розгляду і проведення експертизи заявок;   -5- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У визначенні "Заклад експертизи" перше слово записати з малої літери;  
Враховано   доповнити статтю після останнього абзацу абзацами такого змісту: " заклад експертизи - уповноважений Установою заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;  
    -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац тридцять другий після тексту "Установою заклад" доповнити текстом "(підприємство, організація)";  
Враховано    
9. Абзац тридцять третій:       
10. Державна система охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.   -7- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Останній абзац викласти у редакції: "Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність спеціалізованих державних закладів, що можуть бути утворені Кабінетом Міністрів України і входять до сфери управління Установи".  
Враховано частково   Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи."  
11. Стаття 3. Повноваження Установи у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі)      2. У статті 3:  
12. 1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони об'єктів промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Установа є правонаступником ліквідованого Державного патентного відомства України щодо правовідносин, які випливають з цього Закону і міжнародних договорів України, та здійснює такі функції:   -8- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У частині першій статті 3 перший і другий абзаци викласти у наступній редакції: "Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, для чого: організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;"  
Враховано   частину першу викласти в такій редакції: "1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, для чого:  
13. організовує приймання заявок, проведення їх експертизи;      організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;  
14. видає патенти на винаходи і корисні моделі, забезпечує їх державну реєстрацію;      видає патенти на винаходи і корисні моделі, забезпечує їх державну реєстрацію;  
15. забезпечує опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі;      забезпечує опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі;  
16. представляє інтереси України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;      представляє інтереси України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;  
17. приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;   -9- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Абзац шостий частини першої статті 3 вважати абзацем одинадцятим.  
Відхилено   приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;  
18. здійснює міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності;   -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці сьомому частини першої статті 3 після тексту "співробітництво в сфері" доповнити текстом "правової охорони";  
Враховано   здійснює міжнародне співробітництво в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
19. організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;   -11- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац восьмий частини першої статті 3 викласти у редакції: "організовує офіційну публікацію нормативно-правових актів та інших офіційних документів у сфері правового захисту інтелектуальної власності";  
Відхилено   організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
20. організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності в сфері інтелектуальної власності;   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац дев'ятий частини першої статті 3 на початку доповнити текстом "за дорученням Кабінету Міністрів України", а після тексту "в сфері" - текстом "правової охорони";  
Враховано частково   організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
21. організовує освітню роботу з метою підготовки і забезпечення кваліфікованими кадрами державну систему охорони інтелектуальної власності;   -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац десятий частини першої статті 3 викласти у редакції: "організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності";  
Враховано   організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;  
22. доручає закладам, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності;   -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці одинадцятому після тексту "державної системи" доповнити текстом "правової", а текст "Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності" замінити текстом "та іншими законами України, Положенням про Установу";  
Враховано частково   доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
23. виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.      виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку; частину другу вилучити. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.  
24. 2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.       
25. Стаття 16. Експертиза заявки      3. Статтю 16 викласти в такій редакції:  
26. 1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених Установою правил.   -15- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У абзаці першому частини першої статті 16 замість слова "Установою " записати " на його основі"  
Враховано   "Стаття 16. Експертиза заявки 1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил.  
    -16- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац перший частини першої після тексту "цього Закону" доповнити текстом ", Закону України "Про науково-технічну експертизу", а після тексту "Установою" - текстом "відповідно до них".  
Відхилено    
27. Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.      Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.  
28. 2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення Установи особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи. Порядок участі заявника або його представника у розгляді зазначених питань визначається Установою.   -17- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Частину другу статті 16 викласти у наступній редакції: " Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи. ";  
Враховано   2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.  
    -18- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У статті 16 у частині 2, в абзаці першому і другому частини 3, абзацах другому і четвертому частини 14, абзаці третьому частини 16, в частинах 18, 20 і 26 слово "Установа" замінити на слова "заклад експертизи" у відповідному відмінку.  
Враховано    
29. 3. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Установи після одержання заявником рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі      3. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи після одержання заявником рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі.  
30. При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на винахід зазначені виправлення та уточнення враховуються, якщо вони надійшли до Установи за 6 місяців до дати публікації.   -19- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Доповнити частину третю статті 16 новим абзацом наступного змісту: "За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника виправлень і уточнень до заявки після одержання ним рішення про встановлення дати подання заявки сплачується збір. "  
Враховано   При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на винахід зазначені виправлення та уточнення враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи за 6 місяців до дати публікації. За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника виправлень і уточнень до заявки після одержання ним рішення про встановлення дати подання заявки сплачується збір.  
31. 4. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).      4. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).  
32. Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (корисної моделі).      Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (корисної моделі).  
33. Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), не враховуються під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.      Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), не враховуються під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.  
34. 5. До встановлення дати подання заявки здійснюється її попередній розгляд. У ході попереднього розгляду заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній матеріалів, які можуть бути віднесені, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці.      5. До встановлення дати подання заявки здійснюється її попередній розгляд. У ході попереднього розгляду заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній матеріалів, які можуть бути віднесені, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці.  
35. У разі наявності у заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, то визначається Державний експерт з питань таємниць (далі - Державний експерт), до компетенції якого належить розгляд таких питань. Цьому експерту Установою надсилаються матеріали заявки для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.      У разі наявності у заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, то визначається Державний експерт з питань таємниць (далі - Державний експерт), до компетенції якого належить розгляд таких питань. Цьому експерту Установою надсилаються матеріали заявки для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.  
36. Державний експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами заявки до Установи протягом місяця від дати одержання ним матеріалів заявки.      Державний експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами заявки до Установи протягом місяця від дати одержання ним матеріалів заявки.  
37. Строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці, встановлюється Державним експертом з урахуванням ступеня секретності інформації.      Строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці, встановлюється Державним експертом з урахуванням ступеня секретності інформації.  
38. Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і весь наступний розгляд заявки в Установі здійснюється у режимі секретності.      Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і весь наступний розгляд заявки в Установі здійснюється у режимі секретності.  
39. Про рішення Державного експерта Установа повідомляє у місячний строк заявника. Якщо у заявці не було пропозиції заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а Державний експерт відніс винахід (корисну модель) до державної таємниці, то заявник, у разі незгоди, може подати до Установи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного експерта до суду.      Про рішення Державного експерта Установа повідомляє у місячний строк заявника. Якщо у заявці не було пропозиції заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а Державний експерт відніс винахід (корисну модель) до державної таємниці, то заявник, у разі незгоди, може подати до Установи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного експерта до суду.  
40. 6. Розгляд заявки починається з дати її подання відповідно до статті 13 цього Закону.      6. Розгляд заявки починається з дати її подання відповідно до статті 13 цього Закону.  
41. 7. Після подання заявки та за наявності документа про сплату збору за її подання проводиться формальна експертиза заявки, під час якої:      7. Після подання заявки та за наявності документа про сплату збору за її подання проводиться формальна експертиза заявки, під час якої:  
42. а) визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, і чи немає його серед об'єктів, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону;      а) визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, і чи немає його серед об'єктів, зазначених у частині третій статті 6цього Закону;  
43. б) заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 12 цього Закону.      б) заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 12 цього Закону.  
44. Перше повідомлення заявникові щодо формальної експертизи, яким може бути повідомлення про завершення формальної експертизи чи вимога про внесення змін до матеріалів заявки, повинно бути надіслане не пізніше 6 місяців від встановленої дати подання заявки.      Перше повідомлення заявникові щодо формальної експертизи, яким може бути повідомлення про завершення формальної експертизи чи вимога про внесення змін до матеріалів заявки, повинно бути надіслане не пізніше 6 місяців від встановленої дати подання заявки.  
45. 8. Якщо заявка не відповідає вимогам частин другої і третьої статті 6 цього Закону, то Установа надсилає заявнику рішення про відмову у видачі патенту (деклараційного патенту).      8. Якщо заявка не відповідає вимогам частин другої і третьої статті 6 цього Закону, то Установа надсилає заявнику рішення про відмову у видачі патенту (деклараційного патенту).  
46. Якщо заявка не відповідає вимогам статті 12 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки не надійшов, то про це повідомляється заявнику.   -20- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У абзаці другому частини восьмої слова "Установа повідомляє про це заявника" замінити на слова "про це повідомляється заявнику у письмовій формі".  
Враховано частково   Якщо заявка не відповідає вимогам статті 12 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки не надійшов, то про це повідомляється заявнику у письмовій формі.  
47. При порушенні вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) заявнику пропонується повідомити, який винахід (корисну модель) слід розглядати, і у разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому інші винаходи (корисні моделі) можуть бути оформлені окремими заявками.      При порушенні вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) заявнику пропонується повідомити, який винахід (корисну модель) слід розглядати, і у разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому інші винаходи (корисні моделі) можуть бути оформлені окремими заявками.  
48. Для внесення змін до матеріалів заявнику надається два місяці від дати одержання ним повідомлення закладу експертизи. Якщо за цей строк вимогу єдності не буде виконано, то заклад експертизи при проведенні формальної експертизи бере до уваги винахід (корисну модель), зазначений у формулі першим. Якщо за цей же строк не будуть усунуті інші невідповідності і заявник не подасть клопотання про його продовження, Установа надсилає заявнику рішення про відмову у видачі патенту.   -21- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У абзаці четвертому частини восьмої статті 16 замість слів "Установа надсилає заявнику" записати "заявнику надсилається".  
Враховано   Для внесення змін до матеріалів заявнику надається два місяці від дати одержання ним повідомлення закладу експертизи. Якщо за цей строк вимогу єдності не буде виконано, то заклад експертизи при проведенні формальної експертизи бере до уваги винахід (корисну модель), зазначений у формулі першим. Якщо за цей же строк не будуть усунуті інші невідповідності і заявник не подасть клопотання про його продовження, заявнику надсилається рішення про відмову у видачі патенту.  
49. 9. Якщо заявка на видачу патенту на винахід відповідає вимогам статті 12 цього Закону, Установа, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, заявнику надсилається повідомлення про завершення формальної експертизи і про можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки.   -22- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Частину дев'яту статті 16 викласти у редакції: "9. Якщо заявка на видачу патенту на винахід відповідає вимогам статті 12 цього Закону, заявнику надсилається, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, повідомлення про завершення формальної експертизи і про можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки. ";  
Враховано   9. Якщо заявка на видачу патенту на винахід відповідає вимогам статті 12 цього Закону, заявнику надсилається, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, повідомлення про завершення формальної експертизи і про можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки.  
50. 10. Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на винахід відповідає вимогам статті 12 цього Закону, заклад експертизи, за наявності документа про сплату відповідного збору за подання заявки, розпочинає проведення експертизи заявки на локальну новизну.      10. Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на винахід відповідає вимогам статті 12 цього Закону, заклад експертизи, за наявності документа про сплату відповідного збору за подання заявки, розпочинає проведення експертизи заявки на локальну новизну.  
51. При позитивному результаті експертизи на локальну новизну Установа надсилає заявнику рішення про видачу деклараційного патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається рішення про відмову у видачі деклараційного патенту.      При позитивному результаті експертизи на локальну новизну Установа надсилає заявнику рішення про видачу деклараційного патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається рішення про відмову у видачі деклараційного патенту.  
52. 11. Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на корисну модель відповідає вимогам статті 12 цього Закону, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, заявнику надсилається рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель.      11. Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на корисну модель відповідає вимогам статті 12 цього Закону, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, заявнику надсилається рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель.  
53. 12. По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.      12. По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.  
54. За клопотанням заявника Установа публікує відомості про заявку раніше зазначеного строку.      За клопотанням заявника Установа публікує відомості про заявку раніше зазначеного строку.  
55. На вимогу заявника він не згадується у відомостях про заявку, що публікуються.   -23- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- абзац третій частини 12 статті 16 вилучити.  
Враховано    
56. Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Установою.   -24- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У абзаці четвертому частини 12 статті 16 замість слів "у порядку, що визначається Установою" записати "в установленому порядку ".  
Враховано   Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку.  
57. У разі виявлення в опублікованих відомостях очевидних помилок заявник має право звернутися до Установи з клопотанням про їх виправлення.   -25- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У абзаці п'ятому частини 12 статті 16 замість слів "звернутися до Установи з клопотанням" записати "подати клопотання";  
Враховано   У разі виявлення в опублікованих відомостях очевидних помилок заявник має право подати клопотання про їх виправлення.  
58. Відомості про заявку на видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель) не публікуються.      Відомості про заявку на видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель) не публікуються.  
59. Відомості про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв рішення про віднесення їх до державної таємниці, не публікуються.      Відомості про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв рішення про віднесення їх до державної таємниці, не публікуються.  
60. 13. За клопотанням будь-якої особи та за наявності документа про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на видачу патенту на винахід проводиться зазначена експертиза, під час якої перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності відповідно до статті 7 цього Закону.      13. За клопотанням будь-якої особи та за наявності документа про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на видачу патенту на винахід проводиться зазначена експертиза, під час якої перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності відповідно до статті 7 цього Закону.  
61. Заявник може подати зазначене клопотання протягом трьох років від дати подання заявки. Якщо це клопотання не надійде до Установи у встановлений строк, заявка вважається відкликаною      Заявник може подати зазначене клопотання протягом трьох років від дати подання заявки. Якщо це клопотання не надійде до Установи у встановлений строк, заявка вважається відкликаною.  
62. Інша особа може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Кваліфікаційна експертиза проводиться за умови сплати відповідного збору. Експертний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи Установа надсилає цій особі.   -26- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У абзаці третьому частини 13 статті 16 замість слів "Установа надсилає" записати "надсилається".  
Враховано   Інша особа може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Кваліфікаційна експертиза проводиться за умови сплати відповідного збору. Експертний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи надсилається цій особі.  
63. 14. Під час кваліфікаційної експертизи заявки на винахід Установа має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе, а також запропонувати змінити формулу винаходу.      14. Під час кваліфікаційної експертизи заявки на винахід заклад експертизи має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе, а також запропонувати змінити формулу винаходу.  
64. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним запиту Установи зажадати від неї копії патентних матеріалів, що протиставлені заявці. Копії таких матеріалів надаються Установою заявнику протягом місяця.   -27- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У останньому реченні абзацу другого частини 14 статті 16 слово "Установою" вилучити  
Враховано   Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним запиту закладу експертизи зажадати від нього копії патентних матеріалів, що протиставлені заявці. Копії таких матеріалів надаються заявнику протягом місяця.  
65. Додаткові матеріали повинні бути подані заявником протягом 2 місяців від дати одержання ним запиту або копій патентних матеріалів, що протиставлені заявці.      Додаткові матеріали повинні бути подані заявником протягом 2 місяців від дати одержання ним запиту або копій патентних матеріалів, що протиставлені заявці.  
66. Якщо заявник у встановлений строк не подасть матеріали на запит Установи або мотивоване клопотання щодо продовження цього строку, заявка вважається відкликаною.      Якщо заявник у встановлений строк не подасть матеріали на запит закладу експертизи або мотивоване клопотання щодо продовження цього строку, заявка вважається відкликаною.  
67. На додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, поширюється порядок, визначений частиною четвертою цієї статті.      На додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, поширюється порядок, визначений частиною четвертою цієї статті.  
68. 15. Якщо порушення вимоги єдиності винаходу було встановлено на стадії кваліфікаційної експертизи заявки, то експертиза проводиться у порядку, встановленому частиною восьмою цієї статті щодо вимоги єдиності винаходу.      15. Якщо порушення вимоги єдиності винаходу було встановлено на стадії кваліфікаційної експертизи заявки, то експертиза проводиться у порядку, встановленому частиною восьмою цієї статті щодо вимоги єдиності винаходу  
69. 16. Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи заявки буде визначено, що винахід, суть якого виражено у запропонованій заявником формулі, відповідає умовам патентоздатності, Установа надсилає заявнику рішення про видачу патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається попереднє рішення про відмову в його видачі.   -28- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У абзаці першому частини 16 статті 16 замість слів "Установа надсилає заявнику" записати "заявнику надсилається".  
Враховано   16. Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи заявки буде визначено, що винахід, суть якого виражено у запропонованій заявником формулі, відповідає умовам патентоздатності, заявнику надсилається рішення про видачу патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається попереднє рішення про відмову в його видачі.  
70. Протягом 2 місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту заявник може внести зміни до матеріалів заявки, подати додаткові матеріали, які не виходять за межі розкритої в заявці суті винаходу.      Протягом 2 місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту заявник може внести зміни до матеріалів заявки, подати додаткові матеріали, які не виходять за межі розкритої в заявці суті винаходу.  
71. З урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього рішення про відмову у видачі патенту, Установа готує остаточний висновок про відповідність заявленого об'єкта вимогам патентоздатності і приймає рішення про видачу або про відмову у видачі патенту.   -29- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У абзаці третьому частини 16 статті 16 замість слів "патентоздатності і приймає" записати "патентоздатності і Установа приймає".  
Враховано   З урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього рішення про відмову у видачі патенту, заклад експертизи готує остаточний висновок про відповідність заявленого об'єкта вимогам патентоздатності і Установа приймає рішення про видачу або про відмову у видачі патенту.  
72. Якщо протягом 2 місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту на винахід заявник не вніс зміни і не подав додаткові матеріали, Установа приймає рішення про відмову у видачі патенту на винахід.      Якщо протягом 2 місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту на винахід заявник не вніс зміни і не подав додаткові матеріали, Установа приймає рішення про відмову у видачі патенту на винахід.  
73. Рішення про видачу або про відмову у видачі патенту на винахід надсилається заявнику.      Рішення про видачу або про відмову у видачі патенту на винахід надсилається заявнику.  
74. 17. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті або рішенні Установи. Копії патентних матеріалів, що їх зажадав заявник, Установа надсилає протягом місяця.   -30- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У частині 17 статті 16 замість слів "в запиті або рішенні Установи" зхаписати "в запиті закладу експертизи або рішенні Установи".  
Враховано   17. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті закладу експертизи або рішенні Установи. Копії патентних матеріалів, що їх зажадав заявник, надсилаються протягом місяця.  
75. 18. Перше повідомлення Установи заявникові щодо кваліфікаційної експертизи, яким може бути рішення про видачу патенту, попереднє рішення про відмову у видачі патенту чи вимога про необхідність надання додаткових матеріалів, без яких проведення експертизи неможливе, повинно бути надіслане не пізніше 18 місяців від дати початку проведення кваліфікаційної експертизи. Датою початку проведення кваліфікаційної експертизи вважається дата отримання Установою клопотання про її проведення, а якщо це клопотання було отримане Установою до завершення формальної експертизи, то дата завершення формальної експертизи.   -31- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У першому і останньому реченнях частини 18 статті 16 слова "Установи" і "Установою" вилучити.  
Враховано   18. Перше повідомлення заявникові щодо кваліфікаційної експертизи, яким може бути рішення про видачу патенту, попереднє рішення про відмову у видачі патенту чи вимога про необхідність надання додаткових матеріалів, без яких проведення експертизи неможливе, повинно бути надіслане не пізніше 18 місяців від дати початку проведення кваліфікаційної експертизи. Датою початку проведення кваліфікаційної експертизи вважається дата отримання закладом експертизи клопотання про її проведення, а якщо це клопотання було отримане до завершення формальної експертизи, то дата завершення формальної експертизи.  
76. 19. Строки, передбачені для заявників частинами восьмою, тринадцятою, чотирнадцятою і шістнадцятою цієї статті, можуть бути продовжені Установою, але не більше ніж на 6 місяців. За продовження строку сплачується збір. Порядок подання клопотання про продовження строків встановлюється Установою.-   -32- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Частину 19 статті 16 викласти у наступній редакції: "Строки, передбачені для заявників частинами восьмою, тринадцятою, чотирнадцятою і шістнадцятою цієї статті, можуть бути продовжені в установленому порядку, але не більше ніж на 6 місяців. За подання клопотання про продовження строку сплачується збір".  
Враховано   19. Строки, передбачені для заявників частинами восьмою, тринадцятою, чотирнадцятою і шістнадцятою цієї статті, можуть бути продовжені в установленому порядку, але не більше ніж на 6 місяців. За подання клопотання про продовження строку сплачується збір.  
77. 20. Якщо заявник у ході розгляду в Установі його заявки пропустив строк, передбачений частинами восьмою, тринадцятою, чотирнадцятою, шістнадцятою цієї статті, він може подати до Установи клопотання про поновлення пропущеного строку протягом 12 місяців від дати завершення пропущеного строку. Якщо заявник пропустив цей строк з поважних причин, то такий строк може бути поновлено. За поновлення пропущених строків сплачується збір.   -33- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У частині 20 статті 16 слова "у ході розгляду в Установі його заявки" вилучити  
Враховано   20. Якщо заявник пропустив строк, передбачений частинами восьмою, тринадцятою, чотирнадцятою, шістнадцятою цієї статті, він може подати до закладу експертизи клопотання про поновлення пропущеного строку протягом 12 місяців від дати завершення пропущеного строку. Якщо заявник пропустив цей строк з поважних причин, то такий строк може бути поновлено. За поновлення пропущених строків сплачується збір."  
78. Стаття 22. Реєстрація патенту      4. Статтю 22 викласти в такій редакції:  
79. 1. На підставі рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель та за наявності документа про сплату державного мита за його видачу Установа здійснює державну реєстрацію патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначається Установою.   -34- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У статті 22 викласти у новій редакції частини першу та другу: "1. На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються в установленому порядку. 2. Державна реєстрація патенту (деклараційного патенту) на винахід та деклараційного патенту на корисну модель здійснюється за наявності документа про сплату державного мита за його видачу. Цей документ має надійти до закладу експертизи протягом 3 місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту. Зазначений строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. За подання клопотання про продовження строку сплачується збір.  
Враховано   "Стаття 22. Реєстрація патенту 1. На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються в установленому порядку.  
80. 2. Документ про сплату державного мита в розмірі та порядку, визначеному законодавством, має надійти до Установи протягом 3 місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту. Цей строк може бути продовжений до 6 місяців. За його продовження сплачується збір. Якщо документ про сплату державного мита не надійшов до Установи у визначений строк, реєстрація не проводиться, а заявка вважається відкликаною.   -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перше речення частини 2 статті 22 після тексту "мита в розмірі" доповнити текстом ", визначеному законом,"  
Відхилено   2. Державна реєстрація патенту (деклараційного патенту) на винахід та деклараційного патенту на корисну модель здійснюється за наявності документа про сплату державного мита за його видачу. Цей документ має надійти до закладу експертизи протягом 3 місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту. Зазначений строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. За подання клопотання про продовження строку сплачується збір.  
    -36- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У пункті 2 замість слів "3 місяці" і "6 місяців" записати відповідно "2 місяці" і "5 місяців"  
Відхилено    
81. 3. Після внесення до Реєстру відомостей щодо патенту (деклараційного патенту) на винахід та деклараційного патенту на корисну модель будь-яка особа має право ознайомитися з ними в установленому порядку.   -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац перший частини третьої статті 22 після тексту "ознайомитися з ними в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   3. Після внесення до Реєстру відомостей щодо патенту (деклараційного патенту) на винахід та деклараційного патенту на корисну модель будь-яка особа має право ознайомитися з ними в установленому законодавством порядку.  
82. Ознайомлення з відомостями, внесеними до Реєстру, щодо патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід та деклараційного патенту на секретну корисну модель здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю ".   -38- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Доповнити статтю 22 новою частиною (четвертою): 4. Внесені до Реєстру відомості можуть бути виправлені і уточнені за ініціативою власника патенту або Установи. До Реєстру за ініціативою власника патенту також можуть бути внесені зміни. За внесення змін щодо патенту (деклараційного патенту) на винахід та деклараційного патенту на корисну модель сплачується збір. "  
Враховано частково   Ознайомлення з відомостями, внесеними до Реєстру, щодо патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід та деклараційного патенту на секретну корисну модель здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю ". Внесені до Реєстру відомості можуть бути виправлені і (або) уточнені за ініціативою власника патенту або Установи. До Реєстру за ініціативою власника патенту можуть бути внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За внесення до Реєстру змін щодо патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель сплачується збір."  
83. Стаття 23. Публікації про видачу патенту      5. У статті 23:  
84. 1. Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про видачу патенту (деклараційного патенту).   -39- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У частині першій статті 23 слово "нею" замінити словами "в установленому порядку" і частину третю викласти у такій редакції: "3. Після публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід або деклараційного патенту на корисну модель будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку".  
Враховано   частину першу викласти в такій редакції: "1. Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту)."  
85. 2. Не пізніше 3 місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту Установа публікує опис до патенту (деклараційного патенту), що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).       
86. 3. Після публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Установою.      частину третю викласти в такій редакції: "3. Після публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід або деклараційного патенту на корисну модель будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку."  
87. 4. Відомості про видачу патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель не публікуються.       
88. Стаття 24. Оскарження рішення стосовно заявки      6. Статтю 24 викласти в такій редакції:  
89. 1. Заявник має право оскаржити будь-яке рішення чи неприйняття рішення Установою стосовно заявки до суду.      "Стаття 24. Оскарження рішення стосовно заявки 1. Заявник має право оскаржити будь-яке рішення чи неприйняття рішення Установою стосовно заявки до суду.  
90. 2. Заявник може подати до Апеляційної палати заперечення на будь-яке рішення Установи стосовно заявки протягом 6 місяців від дати одержання ним рішення Установи чи копій патентних матеріалів, надісланих на його вимогу Установою.   -40- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті 24 частину другу викласти у такій редакції: "2. Заявник може подати в установленому порядку до Апеляційної палати заперечення на будь-яке рішення Установи стосовно заявки протягом 6 місяців від дати одержання ним рішення Установи чи копій патентних матеріалів, надісланих на його вимогу." і частину третю вилучити, у зв'язку з цим частини четверту, п'яту, шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою .  
Враховано   2. Заявник може подати в установленому порядку до Апеляційної палати заперечення на будь-яке рішення Установи стосовно заявки протягом 6 місяців від дати одержання ним рішення Установи чи копій патентних матеріалів, надісланих на його вимогу.  
91. 3. Вимоги щодо умов подання до Апеляційної палати заперечення заявника проти рішення Установи встановлюються Установою.       
92. 4. За подання заявником до Апеляційної палати заперечення сплачується збір.      3. За подання заявником до Апеляційної палати заперечення сплачується збір  
93. 5. Заперечення заявника проти рішення Установи розглядається Апеляційною палатою протягом 4 місяців від дати його надходження.      4. Заперечення заявника проти рішення Установи розглядається Апеляційною палатою протягом 4 місяців від дати його надходження.  
94. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.   -41- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Другий абзац частини п'ятої статті 24 після тексту "затверджується наказом" доповнити словом "керівника".  
Відхилено   За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.  
95. В місячний строк від дати прийняття рішення Апеляційної палати керівник Відомства може внести до неї протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним.      В місячний строк від дати прийняття рішення Апеляційної палати керівник Відомства може внести до неї протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним  
96. 6. Рішення Апеляційної палати щодо заперечення заявника може бути оскаржене до суду.      5. Рішення Апеляційної палати щодо заперечення заявника може бути оскаржене до суду."  
97. Стаття 26. Перетворення деклараційного патенту      7. У статті 26:  
98. Абзаци перший і другий : Власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник з метою заміни деклараційного патенту на винахід на патент на винахід може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент. Таке клопотання повинно надійти до Установи не пізніше трьох років від дати подання заявки, за якою видано деклараційний патент.   -42- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У абзаці першому статті 26 слово "Установи" замінити на "закладу експертизи", доповнити цей абзац реченням "За подання клопотання сплачується збір." і абзац другий вилучити.  
Враховано   абзац перший викласти в такій редакції: "Власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник з метою заміни деклараційного патенту на винахід на патент на винахід може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент. Таке клопотання повинно надійти до закладу експертизи не пізніше трьох років від дати подання заявки, за якою видано деклараційний патент. За подання клопотання сплачується збір.";  
99. Кваліфікаційну експертизу проводить уповноважений Установою заклад експертизи за умови сплати відповідного збору.   -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці другому статті 26 слово "відповідного" замінити текстом "визначеного законом".  
Відхилено   абзац другий вилучити.  
100. Стаття 27. Розсекречування секретного винаходу (корисної моделі)      8. Останнє речення частини третьої статті 27 після слова "зборів" доповнити словами "та державного мита".  
101. Останнє речення частини третьої: У цьому випадку Установа вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію про видачу і видає патент (деклараційний патент) згідно із статтями 22, 23 і 25 цього Закону, за умови сплати відповідних зборів та державного мита.       
102. Стаття 28. Права, що випливають з патенту      9. У статті 28:  
103. 8. Відомості про передачу права власності на винахід (корисну модель) на підставі договору або надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору вносяться до Реєстру у порядку, установленому Установою. Передача права або надання ліцензії вважаються дійсними стосовно будь-якої іншої особи, крім сторін договору, після внесення відомостей про це в Реєстр. За внесення відомостей в Реєстр сплачується збір.   -44- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У статті 28 частину восьму викласти у такій редакції: "8. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Передача права власності на винахід (корисну модель) та надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори.";  
Враховано   частину восьму викласти в такій редакції: "8. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Передача права власності на винахід (корисну модель) та надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори.";  
    -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Наприкінці частини восьмої статті 28 додати текст ", визначений законом".  
Відхилено    
104. Абзац перший частини дев'ятої:       
105. 9. Власник патенту на винахід, деклараційного патенту на винахід, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.   -46- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
У абзаці першому частини дев'ятої статті 28 слова "на винахід, деклараційного патенту на винахід" вилучити.  
Враховано   у абзаці першому частини дев'ятої слова "на винахід, деклараційного патенту на винахід" вилучити.  
106. Стаття 33. Визнання патенту недійсним      10. Статтю 33 викласти в такій редакції:  
107. 1. Патент після його видачі може бути визнано недійсним тільки у судовому порядку. 2. Патент може бути визнано недійсним повністю або частково у разі:   -47- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Частини першу, другу, третю і четверту статті 33 викласти у вигляді двох частин у такій редакції: "1. Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону. 2. Будь-яка особа може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи для встановлення відповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір." У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати частинами третьою і четвертою.  
Враховано   "Стаття 33. Визнання патенту недійсним 1. Патент може бути визнано у судовому порядку .недійсним повністю або частково у разі:  
108. а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;      а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;  
109. б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;      б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;  
110. в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону.      в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону.  
111. 3. При оскарженні до суду видачі деклараційного патенту на винахід (корисну модель) суд може визнати необхідним проведення кваліфікаційної експертизи для встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.      2. З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.  
112. 4. Експертний висновок щодо відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності Установа надає будь-якій особі, яка за рішенням суду подала клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи і сплатила за її проведення встановлений збір.   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину четверту статті 33 після тексту "проведення встановлений" доповнити словом "законом".  
Відхилено    
113. 5. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.      3. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.  
114. 6. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту.      4. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту."  
115. Стаття 36. Державне мито і збори      11. Статтю 36 викласти в такій редакції:  
116. Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів на винаходи (корисні моделі) визначається законодавством.   -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 36 абзаци перший і другий викласти у редакції: "Розмір державного мита за видачу патентів на винаходи (корисні моделі) визначається законом, порядок сплати зазначеного мита визначається законодавством. Розмір передбачених цим Законом зборів, визначаються законом, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено   "Стаття 36. Державне мито і збори Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів на винаходи (корисні моделі) визначається законодавством.  
117. Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.      Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.  
118. Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу патентів, зараховуються до Державного бюджету України.      Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу патентів, зараховуються до Державного бюджету України.  
119. Передбачені цим Законом збори за подання заявок, проведення їх експертиз тощо сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.   -50- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У абзаці четвертому статті 36 слова "за подання заявок, проведення їх експертиз тощо" вилучити.  
Враховано   Передбачені цим Законом збори сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.  
    -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзаци 4 і 5 статті 36 замінити такими абзацами: "Передбачені цим Законом збори за подання заявок, проведення експертиз, інші послуги надані закладами, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зараховуються до Державного бюджету України. Якщо послуги, за надання яких цим Законом передбачені збори, на замовлення Установи надаються закладами, що не входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, то збори сплачуються на розрахункові рахунки зазначених закладів."  
Відхилено    
120. Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення, і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.      Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення, і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності."  
121. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ      12. У розділі IX :  
122. 1. Заявки на видачу патентів України на винаходи строком дії п'ять років без проведення експертизи по суті (далі - патенти строком дії п'ять років), подані відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3769-12 ), діловодство за якими не було завершено до 31 жовтня 1998 року, розглядаються Установою як заявки на видачу деклараційних патентів на винаходи.   -52- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У Перехідних положеннях у частині першій слова "31 жовтня 1998 року, розглядаються Установою як заявки на видачу деклараційних патентів на винаходи." замінити словами "набрання чинності цим Законом, вважаються заявками на видачу деклараційних патентів на винаходи та розглядаються Установою без проведення експертизи на локальну новизну."; у частині другій слова "31 жовтня 1998 року" замінити словами "набрання чинності цим Законом";  
Враховано   у частині першій слова "31 жовтня 1998 року, розглядаються Установою як заявки на видачу деклараційних патентів на винаходи." замінити словами "набрання чинності цим Законом, вважаються заявками на видачу деклараційних патентів на винаходи та розглядаються Установою без проведення експертизи на локальну новизну.";  
123. 2. За заявками на видачу патентів строком дії п'ять років, за якими до 31 жовтня 1998 року було прийнято рішення про видачу патенту, але не здійснено державну реєстрацію і публікацію відомостей про видачу патентів, Установа видає деклараційні патенти на винаходи і публікує відомості про їх видачу за умови сплати відповідного державного мита.      у абзаці першому частини другої слова "31 жовтня 1998 року" замінити словами "набрання чинності цим Законом", слово "збору" замінити словами "державного мита".  
124. Власники патентів на винаходи строком дії п'ять років можуть подавати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи і перетворення патенту в порядку, встановленому для деклараційних патентів статтею 26 цього Закону.   -53- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Доповнити Перехідні положення новою частиною (третьою) такого змісту: "3. Чинні патенти на корисні моделі прирівнюються щодо правового режиму, у тому числі і строку їх дії, до деклараційних патентів на корисні моделі".  
Враховано   доповнити розділ частиною третьою такого змісту: "3. Чинні патенти на корисні моделі прирівнюються щодо правового режиму, у тому числі і строку їх дії, до деклараційних патентів на корисні моделі."  
125. ІІ. Внести до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 34 ) такі зміни:      ІІ. Внести до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 34 ) такі зміни:  
126. Стаття 1. Визначення      1.У статті 1:  
127. Абзац другий: Установа - урядовий орган державного управління у сфері інтелектуальної власності";   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 1 абзац другий викласти у редакції: "Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності";  
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції: "Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;"  
128. Абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий:      доповнити статтю після останнього абзацу абзацами такого змісту:  
129. Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;      "Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;  
130. Заклад експертизи - уповноважений Установою заклад для розгляду і проведення експертизи заявок;   -55- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У визначенні "Заклад експертизи" заголовну літеру записати прописною.  
Враховано   заклад експертизи - уповноважений Установою заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;  
    -56- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац п'ятнадцятий статті 1 після тексту "Установою заклад" доповнити текстом "(підприємство, організація)"  
Враховано    
131. Державна система охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.   -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
і останній абзац викласти у редакції: "Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність спеціалізованих державних закладів, що можуть бути утворені Кабінетом Міністрів України і входять до сфери управління Установи".  
Враховано частково   Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи."  
132. Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на промислові зразки.      2. Статтю 2 викласти в такій редакції:  
133. 1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони об'єктів промислової власності, зокрема промислових зразків. Установа є правонаступником ліквідованого Державного патентного відомства України щодо правовідносин, які випливають з цього Закону і міжнародних договорів України, та здійснює такі функції:   -58- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Абзац перший частини першої статті 3 викласти у новій редакції: "Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки, для чого:"  
Враховано   "Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на промислові зразки. 1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки, для чого:  
    -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій статті 2: Абзац перший після тексту "міжнародних договорів України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Відхилено    
134. організовує приймання заявок, проведення їх експертизи;   -60- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Абзац другий частини першої статті 3 викласти у новій редакції: "організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; "  
Враховано   організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;  
135. видає патенти на промислові зразки, забезпечує їх державну реєстрацію;      видає патенти на промислові зразки, забезпечує їх державну реєстрацію;  
136. забезпечує опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;      забезпечує опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;  
137. представляє інтереси України з питань охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;   -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці п'ятому частини першої статті 2 виключити текст "відповідно до чинного законодавства"; у частині першій статті 2 абзац шостий виключити;  
Відхилено   представляє інтереси України з питань охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;  
138. приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;      приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;  
139. здійснює міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності;   -62- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці сьомому після тексту "в сфері" доповнити текстом "правової охорони";  
Враховано   здійснює міжнародне співробітництво в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
140. організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;   -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац восьмий вилучити;  
Відхилено   організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
141. організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності в сфері інтелектуальної власності;   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац дев'ятий на початку доповнити текстом "за дорученням Кабінету Міністрів України", а після тексту "в сфері" - текстом правової охорони;  
Враховано частково   організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
142. організовує освітню роботу з метою підготовки і забезпечення кваліфікованими кадрами державної системи охорони інтелектуальної власності;   -65- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац десятий викласти у редакції: "організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності";  
Враховано   організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;  
143. доручає закладам, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності";   -66- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці одинадцятому після тексту "державної системи" доповнити текстом "правової", а текст "Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності" замінити текстом "та іншими законами України, Положенням про Установу";  
Враховано частково   доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
144. виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.   -67- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці дванадцятому текст "в установленому порядку" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено   виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.  
145. 2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.   -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у частині другій слово "Установи" замінити текстом "державної системи правової охорони інтелектуальної власності".  
Відхилено   2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України."  
146. Стаття 14. Експертиза заявки      3. Статтю 14 викласти в такій редакції:  
147. 1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених Установою правил.   -69- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Абзац перший частини першої статті 14 викласти у новій редакції: "1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил."  
Враховано   "Стаття 14. Експертиза заявки 1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил.  
    -70- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці першому частини першої статті 14 після тексту "відповідно до" текст "цього Закону" замінити текстом "Закону України "Про науково-технічну експертизу", цього та інших Законів України", а після тексту "встановлених Установою" додати текст "відповідно до цих законів".  
Відхилено    
148. Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.      Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.  
149. 2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення Установи особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи. Порядок участі заявника або його представника у розгляді зазначених питань визначається Установою.   -71- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті 14 викласти в новій редакції: - частину другу: "2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи."; - абзац перший частини третьої: "3. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи після дати одержання заявником рішення про видачу патенту або про відхилення заявки."; - абзац другий частини третьої (новий): "За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника виправлень і уточнень до заявки після одержання ним рішення про встановлення дати подання заявки сплачується збір."  
Враховано   2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.  
150. 3. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Установи після дати одержання заявником рішення про видачу патенту або про відхилення заявки.      3. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи після дати одержання заявником рішення про видачу патенту або про відхилення заявки. За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника виправлень і уточнень до заявки після одержання ним рішення про встановлення дати подання заявки сплачується збір.  
151. 4. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка.      4. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка.  
152. Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка, якщо вони містять нові суттєві ознаки.      Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка, якщо вони містять нові суттєві ознаки.  
153. Додаткові матеріали в частині, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка, не беруться до уваги під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.      Додаткові матеріали в частині, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті промислового зразка, не беруться до уваги під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.  
154. 5. Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору проводиться формальна експертиза заявки, під час якої: визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону;      5. Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору проводиться формальна експертиза заявки, під час якої: визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону;  
155. заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 11 цього Закону;      заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 11 цього Закону;  
156. документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.      документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.  
157. 6. Якщо заявка не відповідає вимогам статті 11 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки - встановленим вимогам, то про це повідомляється заявнику;   -72- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У абзаці першому частини шостої статті 14 слова "Відомство повідомляє про це заявника" замінити словами "про це повідомляється заявнику у письмовій формі"  
Враховано частково   6. Якщо заявка не відповідає вимогам статті 11 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки - встановленим вимогам, то про це повідомляється заявнику.  
158. При порушенні вимоги єдності промислового зразка заявнику пропонується повідомити, який промисловий зразок слід розглядати, і у разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому інші промислові зразки можуть бути оформлені окремими заявками.      При порушенні вимоги єдності промислового зразка заявнику пропонується повідомити, який промисловий зразок слід розглядати, і у разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому інші промислові зразки можуть бути оформлені окремими заявками.  
159. Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення закладу експертизи. Якщо за цей строк вимогу єдності не буде виконано, заклад експертизи проводить експертизу промислового зразка, зазначеного в описі першим. Якщо за цей же строк не будуть усунуті інші невідповідності і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, Установа надсилає заявнику рішення про відхилення заявки.   -73- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті 14 викласти в новій редакції: - абзац третій частини шостої: "Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення закладу експертизи. Якщо за цей строк вимогу єдності не буде виконано, заклад експертизи проводить експертизу промислового зразка, зазначеного в описі першим. Якщо за цей же строк не будуть усунуті інші невідповідності і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, заявнику надсилається рішення про відхилення заявки."; - частини сьому, восьму, дев'яту: "7. Якщо заявка відповідає вимогам статті 11 цього Закону та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заявнику надсилається рішення про видачу патенту. 8. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті закладу експертизи або рішенні Установи. Копії патентних матеріалів, затребуваних заявником, надсилаються протягом місяця. 9. Строки, передбачені цією статтею, пропущені заявником, можуть бути поновлені за наявності поважних причин. Клопотання про поновлення строку має надійти до закладу експертизи протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку."  
Враховано   Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення закладу експертизи. Якщо за цей строк вимогу єдності не буде виконано, заклад експертизи проводить експертизу промислового зразка, зазначеного в описі першим. Якщо за цей же строк не будуть усунуті інші невідповідності і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.  
160. 7. Якщо заявка відповідає вимогам статті 11 цього Закону та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, Установа надсилає заявнику рішення про видачу патенту.      7. Якщо заявка відповідає вимогам статті 11 цього Закону та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заявнику надсилається рішення про видачу патенту.  
161. 8. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті або рішенні Установи. Копії патентних матеріалів, затребуваних заявником, Установа надсилає протягом місяця.      8. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті закладу експертизи або рішенні Установи. Копії патентних матеріалів, затребуваних заявником, надсилаються протягом місяця.  
162. 9. Строки, передбачені цією статтею, пропущені заявником, можуть бути поновлені Установою за наявності поважних причин.      9. Строки, передбачені цією статтею, пропущені заявником, можуть бути поновлені за наявності поважних причин.  
163. Клопотання про поновлення строку має надійти до Установи протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку.      Клопотання про поновлення строку має надійти до закладу експертизи протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку."  
164. Стаття 16. Публікації про видачу патенту      4. Статтю 16 викласти в такій редакції:  
165. 1. На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу патенту.   -74- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Частини першу статті 16 викласти у такій редакції: "1. На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документ про сплату державного мита за видачу патенту в розмірі та порядку, визначеному законодавством до закладу експертизи не надійшов, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною."  
Враховано   "Стаття 16. Публікації про видачу патенту 1. На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту.  
166. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документ про сплату державного мита за видачу патенту в розмірі та порядку, визначеному законодавством до Установи не надійшов, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.   -75- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці другому частини першої статті 16 після тексту "патенту в розмірі" доповнити текстом ", визначеному законом,".  
Відхилено   Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документ про сплату державного мита за видачу патенту в розмірі та порядку, визначеному законодавством до закладу експертизи не надійшов, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.  
167. 2. Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Установою   -76- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Частину другу викласти у такій редакції: "2. Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку."  
Враховано   2. Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку."  
168. Стаття 17. Реєстрація патенту   -77- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Доповнити статтю 17 новою частиною (третьою): 3. Внесені до Реєстру відомості можуть бути виправлені і уточнені за ініціативою власника патенту або Установи. До Реєстру за ініціативою власника патенту також можуть бути внесені зміни. За внесення змін щодо патенту сплачується збір. "  
Враховано частково   5. Доповнити статтю 17 частиною третьою такого змісту: "3. Внесені до Реєстру відомості можуть бути виправлені і (або) уточнені за ініціативою власника патенту або Установи. До Реєстру за ініціативою власника патенту можуть бути внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За внесення до Реєстру змін щодо патенту сплачується збір."  
169. Стаття 19. Оскарження рішення стосовно заявки      6. Статтю 19 викласти в такій редакції:  
170. Заявник може оскаржити будь-яке рішення Установи стосовно заявки до Апеляційної палати протягом трьох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій затребуваних патентних матеріалів.   -78- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Абзац перший статті 19 викласти у такій редакції: "Заявник може оскаржити в установленому порядку будь-яке рішення Установи стосовно заявки до Апеляційної палати протягом трьох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій затребуваних патентних матеріалів."  
Враховано   "Стаття 19. Оскарження рішення стосовно заявки Заявник може оскаржити в установленому порядку будь-яке рішення Установи стосовно заявки до Апеляційної палати протягом трьох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій затребуваних патентних матеріалів.  
171. Заперечення проти рішення Установи стосовно заявки має бути розглянуто Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати його надходження в межах мотивів, викладених у запереченні.      Заперечення проти рішення Установи стосовно заявки має бути розглянуто Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати його надходження в межах мотивів, викладених у запереченні.  
172. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.   -79- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац третій статті 19 після тексту "затверджується наказом" доповнити словом "керівника".  
Відхилено   За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.  
173. В місячний строк від дати прийняття рішення Апеляційної палати керівник Установи може внести до неї протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним.      В місячний строк від дати прийняття рішення Апеляційної палати керівник Установи може внести до неї протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним.  
174. Заявник може оскаржити рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення.      Заявник може оскаржити рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення."  
175. Стаття 20. Права, що випливають з патенту      7. Частину шосту статті 20 викласти в такій редакції:  
176. Частина шоста: 6. Відомості про передачу права власності на промисловий зразок на підставі договору або надання ліцензії на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору вносяться до Реєстру у порядку, встановленому Установою. Передача права або надання ліцензії вважаються дійсними стосовно будь-якої іншої особи, крім сторін договору, після внесення відомостей про це в Реєстр. За внесення відомостей в Реєстр сплачується збір.   -80- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Частину шосту статті 20 викласти у такій редакції: 6. Договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Передача права власності на промисловий зразок та надання ліцензії на використання промислового зразка вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори."  
Враховано   "6. Договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Передача права власності на промисловий зразок та надання ліцензії на використання промислового зразка вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори."  
177. Стаття 25. Визнання патенту недійсним      8. Статтю 25 викласти в такій редакції:  
178. 1. Патент після його видачі може бути визнано недійсним тільки у судовому порядку. 2. Патент може бути визнано недійсним повністю або частково у разі:   -81- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Частини першу і другу статті 25 викласти у такій редакції: "1. Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог пункту 2 статті 29 цього Закону. 2. Будь-яка особа може подати клопотання про проведення експертизи по суті для встановлення відповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності. За подання клопотання сплачується збір."  
Враховано   "Стаття 25. Визнання патенту недійсним 1. Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:  
179. а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;      а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;  
180. б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;      б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;  
181. в) порушення вимог пункту 2 статті 29 цього Закону.      в) порушення вимог пункту 2 статті 29 цього Закону. 2. З метою визнання патенту недійсним будь-яка особа може подати клопотання про проведення експертизи запатентованого промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності. За подання клопотання сплачується збір.  
182. 3. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.      3. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.  
183. 4. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту.      4. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту."  
184. Стаття 28. Державне мито і збори      9. Статтю 28 викласти в такій редакції:  
185. Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів на промислові зразки визначається законодавством.   -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 28 викласти у такій редакції: абзац перший: "Розмір державного мита за видачу патентів на промислові зразки визначається законом, порядок зазначеного мита визначається законодавством.";  
Відхилено   "Стаття 28. Державне мито і збори Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів на промислові зразки визначається законодавством.  
186. Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу патентів на промислові зразки зараховуються до Державного бюджету України.      Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу патентів на промислові зразки зараховуються до Державного бюджету України.  
187. Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.   -83- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац третій: "Розмір передбачених цим Законом зборів, визначаються законом, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України";  
Відхилено   Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.  
188. Передбачені цим Законом збори за подання заявок, проведення їх експертиз тощо сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.   -84- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У абзаці четвертому статті 28 слова "за подання заявок, проведення їх експертиз тощо" вилучити.  
Враховано   Передбачені цим Законом збори сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.  
    -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзаци четвертий і п'ятий замінити такими абзацами: "Передбачені цим Законом збори за подання заявок, проведення експертиз, інші послуги надані закладами, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зараховуються до Державного бюджету України. Якщо послуги, за надання яких цим Законом передбачені збори, на замовлення Установи надаються закладами, що не входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, то збори сплачуються на розрахункові рахунки зазначених закладів."  
Відхилено    
189. Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.      Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності." 10. У всьому тексті, враховуючи внесені зміни згідно з попередніми частинами цього Закону, слово "Відомство" замінити словом "Установа" у відповідних відмінках.  
190. IIІ. Внести до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 7, ст.36 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 751-XIV ( 751-14 ) від 16.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.266)      IIІ. Внести до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 7, ст.36 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 751-XIV ( 751-14 ) від 16.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.266)  
191. Стаття 1. Визначення      1. У статті 1:  
192. Абзац другий: Установа - урядовий орган державного управління у сфері інтелектуальної власності;   -86- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац другий статті 1 викласти у редакції: "Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності".  
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції: "Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;"  
193. Абзаци дванадцятий - чотирнадцятий:      доповнити статтю після останнього абзацу абзацами такого змісту:  
194. Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;      "Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;  
195. Заклад експертизи - уповноважений Установою заклад для розгляду і проведення експертизи заявок;   -87- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У визначенні "Заклад експертизи" заголовну літеру зробити прописною.  
Враховано   заклад експертизи - уповноважений Установою заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;  
196. Державна система охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.   -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац тринадцятий статті 1 після тексту "Установою заклад" доповнити текстом "(підприємство, організація)";  
Враховано   Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи."  
    -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
останній абзац викласти у редакції: "Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність спеціалізованих державних закладів, що можуть бути утворені Кабінетом Міністрів України і входять до сфери управління Установи".  
Враховано частково    
197. Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг      2. Статтю 2 викласти в такій редакції:  
198. 1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони об'єктів промислової власності, зокрема знаків для товарів і послуг. Установа є правонаступником ліквідованого Державного патентного відомства України щодо правовідносин, які випливають з цього Закону і міжнародних договорів України, та здійснює такі функції:   -90- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Абзац перший частини першої статті 2 викласти у новій редакції: "1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого:"  
Враховано   "Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг 1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого:  
    -91- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац перший частини першої після тексту "міжнародних договорів України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Відхилено    
199. організовує приймання заявок, проведення їх експертизи;   -92- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Абзац другий частини першої викласти у новій редакції: "організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; "  
Враховано   організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;  
200. видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію;      видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію;  
201. забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг;      забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг;  
202. представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;   -93- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці п'ятому частини першої виключити текст "відповідно до чинного законодавства";  
Відхилено   представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;  
203. приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац шостий частини першої статті 2 виключити;  
Відхилено   приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;  
204. здійснює міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності;   -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
)у абзаці сьомому після тексту "в сфері" доповнити текстом "правової охорони";  
Враховано частково   здійснює міжнародне співробітництво в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
205. організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;   -96- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац восьмий виключити;  
Відхилено   організовує інформаційну та видавничу діяльність в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
206. організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності в сфері інтелектуальної власності;   -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац дев'ятий на початку доповнити текстом "за дорученням Кабінету Міністрів України", а після тексту "в сфері" - текстом правової охорони;  
Враховано частково   організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
207. організовує освітню роботу з метою підготовки і забезпечення кваліфікованими кадрами державну систему охорони інтелектуальної власності;   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац десятий викласти у редакції: "організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності";  
Враховано   організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;  
208. доручає закладам, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності;   -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці одинадцятому після тексту "державної системи" доповнити текстом "правової", а текст "Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності" замінити текстом "та іншими законами України, Положенням про Установу";  
Враховано частково   доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
209. виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.   -100- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці дванадцятому текст "в установленому порядку" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України";  
Відхилено   виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.  
210. 2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.   -101- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у частині другій слово "Установи" замінити текстом "державної системи правової охорони інтелектуальної власності".  
Відхилено   2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України."  
211. Стаття 10. Експертиза заявки      3. Статтю 10 викласти в такій редакції:  
212. 1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених Установою правил.   -102- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Абзац перший частини першої статті 10 викласти у такій редакції: "1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил."  
Враховано   "Стаття 10. Експертиза заявки 1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил.  
    -103- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці першому частини першої статті 14 після тексту "відповідно до" текст "цього Закону" замінити текстом "Закону України "Про науково-технічну експертизу", цього та інших Законів України", а після тексту "встановлених Установою" додати текст "відповідно до цих законів".  
Відхилено    
213. Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.      Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.  
214. 2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення Установи особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи. Порядок участі заявника або його представника у розгляді зазначених питань визначається Установою.   -104- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті 10 викласти в такій редакції: - частину другу: "2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи."; - частину третю: "3. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Виправлення та уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи після дати одержання заявником рішення про реєстрацію знака або про відхилення заявки."; - абзац другий частини третьої (новий): "За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника виправлень і уточнень до заявки після одержання ним рішення про встановлення дати подання заявки сплачується збір."  
Враховано   2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.  
215. 3. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Виправлення та уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Установи після дати одержання заявником рішення про реєстрацію знака або про відхилення заявки.      3. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Виправлення та уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи після дати одержання заявником рішення про реєстрацію знака або про відхилення заявки. За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника виправлень і уточнень до заявки після одержання ним рішення про встановлення дати подання заявки сплачується збір.  
216. 4. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку вказаних у заявці товарів і послуг.      4. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку вказаних у заявці товарів і послуг.  
217. Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, якщо вони містять ознаки, які слід включити до позначення, що заявляється як знак.      Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, якщо вони містять ознаки, які слід включити до позначення, що заявляється як знак.  
218. Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті позначення або доповнює перелік вказаних у заявці товарів і послуг, не враховуються під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.      Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті позначення або доповнює перелік вказаних у заявці товарів і послуг, не враховуються під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.  
219. 5. Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки, під час якої:      5. Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки, під час якої:  
220. заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 7 цього Закону;      заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 7 цього Закону;  
221. документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.      документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.  
222. 6. Якщо заявка не відповідає вимогам статті 7 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки - встановленим вимогам, то про це повідомляється заявнику.   -105- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У абзаці першому частини шостої статті 10 слова "Відомство повідомляє про це заявника" замінити словами "про це повідомляється заявнику у письмовій формі"  
Враховано частково   6. Якщо заявка не відповідає вимогам статті 7 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки - встановленим вимогам, то про це повідомляється заявнику.  
223. Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення. Якщо за цей строк невідповідності не будуть усунуті і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, Установа надсилає заявнику рішення про відхилення заявки.   -106- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті 10 викласти в такій редакції: - абзац другий частини шостої: "Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення. Якщо за цей строк невідповідності не будуть усунуті і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.";  
Враховано   Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення. Якщо за цей строк невідповідності не будуть усунуті і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.  
224. 7. Якщо заявка відповідає вимогам статті 7 цього Закону і документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заклад експертизи проводить експертизу заявки по суті, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.      7. Якщо заявка відповідає вимогам статті 7 цього Закону і документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заклад експертизи проводить кваліфікаційну експертизу заявки, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.  
225. 8. Під час експертизи заявки по суті заклад експертизи має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе.      8. Під час кваліфікаційної експертизи заявки заклад експертизи має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе.  
226. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним запиту закладу експертизи затребувати у нього копії матеріалів, що протиставлені заявці.      Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним запиту закладу експертизи затребувати у нього копії матеріалів, що протиставлені заявці.  
227. Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним запиту або копій матеріалів, що протиставлені заявці.      Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним запиту або копій матеріалів, що протиставлені заявці.  
228. Якщо заявник у встановлений строк не подасть матеріали на запит закладу експертизи або мотивоване клопотання про продовження цього строку, заявка вважається відкликаною.      Якщо заявник у встановлений строк не подасть матеріали на запит закладу експертизи або мотивоване клопотання про продовження цього строку, заявка вважається відкликаною.  
229. 9. На додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, поширюється порядок, визначений пунктом 4 цієї статті.      9. На додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, поширюється порядок, визначений пунктом 4 цієї статті.  
230. 10. Якщо за результатами експертизи заявки по суті буде визначено, що позначення відповідає умовам надання правової охорони, Установа надсилає заявнику рішення про реєстрацію знака.   -107- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- абзац перший частини 10: "10. Якщо за результатами експертизи заявки по суті буде визначено, що позначення відповідає умовам надання правової охорони, заявнику надсилається рішення про реєстрацію знака.";  
Враховано   10. Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи заявки буде визначено, що позначення відповідає умовам надання правової охорони, заявнику надсилається рішення про реєстрацію знака.  
231. У противному разі заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.      У противному разі заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.  
232. 11. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті або рішенні Установи. Копії матеріалів, що затребував заявник, надсилаються протягом місяця.   -108- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- частини 11і 12: "11. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті закладу експертизи або рішенні Установи. Копії матеріалів, що затребував заявник, надсилаються протягом місяця. 12. Строки, передбачені цією статтею (крім визначених пунктом 8), пропущені заявником, можуть бути поновлені в установленому порядку за наявності поважних причин. Клопотання про поновлення строку має надійти до закладу експертизи протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку. За поновлення пропущених строків сплачується збір."  
Враховано   11. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті закладу експертизи або рішенні Установи. Копії матеріалів, що затребував заявник, надсилаються протягом місяця.  
233. 12. Строки, передбачені цією статтею (крім визначених пунктом 8), пропущені заявником, можуть бути поновлені Установою за наявності поважних причин.      12. Строки, передбачені цією статтею (крім визначених пунктом 8), пропущені заявником, можуть бути поновлені в установленому порядку за наявності поважних причин.  
234. Клопотання про поновлення строку має надійти до Установи протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку.      Клопотання про поновлення строку має надійти до закладу експертизи протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку. За поновлення пропущених строків сплачується збір."  
235. Стаття 12. Публікації про видачу свідоцтва      4. Статтю 12 викласти в такій редакції:  
236. 1. На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу свідоцтва.   -109- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Частину першу статті 12 викласти у такій редакції: "1. На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу свідоцтва. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу свідоцтва документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва в розмірі та порядку, визначеному законодавством, до закладу експертизи не надійшов, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною."  
Враховано   "Стаття 12. Публікація про видачу свідоцтва 1. На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку.  
237. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу свідоцтва документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва в розмірі та порядку, визначеному законодавством, до Установи не надійшов, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.   -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці другому частини першої статті 12 після тексту "патенту в розмірі" доповнити текстом ", визначеному законом,".  
Відхилено   Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу свідоцтва документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва в розмірі та порядку, визначеному законодавством, до закладу експертизи не надійшов, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.  
238. 2. Після публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Установою.   -111- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Частину другу викласти у такій редакції: "2. Після публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку."  
Враховано   2. Після публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку."  
239. Стаття 13. Реєстрація свідоцтва   -112- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Доповнити статтю 13 новою частиною (третьою): 3. Внесені до Реєстру відомості можуть бути виправлені і уточнені за ініціативою власника свідоцтва або Установи. До Реєстру за ініціативою власника свідоцтва також можуть бути внесені зміни. За внесення змін щодо свідоцтва сплачується збір. "  
Враховано частково   5. Доповнити статтю 13 частиною третьою такого змісту: "3. Внесені до Реєстру відомості можуть бути виправлені і (або) уточнені за ініціативою власника свідоцтва або Установи. До Реєстру за ініціативою власника свідоцтва можуть бути внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За внесення до Реєстру змін щодо свідоцтва сплачується збір."  
240. Стаття 15. Оскарження рішення стосовно заявки      6. Статтю 15 викласти в такій редакції:  
241. Заявник може оскаржити будь-яке рішення Установи стосовно заявки до Апеляційної палати протягом трьох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій затребуваних матеріалів.   -113- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Абзац перший статті 15 викласти у такій редакції: "Заявник може оскаржити в установленому порядку будь-яке рішення Установи стосовно заявки до Апеляційної палати протягом трьох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій затребуваних матеріалів."  
Враховано   "Стаття 15. Оскарження рішення стосовно заявки Заявник може оскаржити в установленому порядку будь-яке рішення Установи стосовно заявки до Апеляційної палати протягом трьох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій затребуваних матеріалів.  
242. Заперечення проти рішення Установи стосовно заявки має бути розглянуто Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати його надходження в межах мотивів, викладених у запереченні.      Заперечення проти рішення Установи стосовно заявки має бути розглянуто Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати його надходження в межах мотивів, викладених у запереченні.  
243. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.   -114- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці третьому статті 15 після тексту "затверджується наказом" доповнити словом "керівника".  
Відхилено   За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.  
244. В місячний строк від дати прийняття рішення Апеляційної палати керівник Установи може внести до неї протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним.   -115- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В доповненому абзаці 2 ст. 15 слова " в місячний строк" замінити на слова "в двадцятиденний строк" і далі за текстом.  
Відхилено   В місячний строк від дати прийняття рішення Апеляційної палати керівник Установи може внести до неї протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним  
245. Заявник може оскаржити рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення.      Заявник може оскаржити рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення."  
246. Стаття 16. Права, що випливають із свідоцтва      7. У статті 16 :  
247. Частина перша: 1. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.   -116- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У статті 16 викласти у новій редакції: - частину першу: "1. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору."; - частину шосту: "6. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Передача права власності на знак та надання ліцензії на використання знака вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори."  
Враховано   частину першу викласти в такій редакції: "1. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.";  
248. Частина шоста      частину шосту викласти в такій редакції:  
249. 6. Відомості про передачу права власності на знак на підставі договору або надання ліцензії на підставі ліцензійного договору вносяться до Реєстру у порядку, встановленому Установою. Передача права або надання ліцензії вважаються дійсними стосовно будь-якої іншої особи, крім сторін договору, після внесення відомостей про це в Реєстр. За внесення відомостей в Реєстр сплачується збір.      "6. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Передача права власності на знак та надання ліцензії на використання знака вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори."  
250. Стаття 19. Визнання свідоцтва недійсним      8. Статтю 19 викласти в такій редакції:  
251. 1. Свідоцтво після його видачі може бути визнано недійсним тільки у судовому порядку.   -117- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
У статті 19 частину першу вилучити, у зв'язку з цим частини другу, третю та четверту вважати відповідно частинами першою, другою та третьою. У абзаці першому частини другої слова "визнано недійсним" замінити словами "визнано у судовому порядку недійсним".  
Враховано   "Стаття 19. Визнання свідоцтва недійсним  
252. 2. Свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі:      1. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:  
253. а) невідповідності зареєстрованого знака умовам      а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;  
254. надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці.      б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці.  
255. 3. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.      2. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.  
256. 4. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.      3. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки."  
257. Стаття 23. Державне мито і збори      9. Статтю 23 викласти в такій редакції:  
258. Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв на знаки для товарів і послуг визначається законодавством.   -118- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 23 абзац перший викласти у такій редакції: "Розмір державного мита за видачу свідоцтв на знаки для товарів і послуг визначається законом, порядок зазначеного мита визначається законодавством.";  
Відхилено   "Стаття 23. Державне мито і збори Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв на знаки для товарів і послуг визначається законодавством.  
259. Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зараховуються до Державного бюджету України      Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зараховуються до Державного бюджету України.  
260. Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.   -119- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац третій: "Розмір передбачених цим Законом зборів, визначаються законом, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено   Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.  
261. Передбачені цим Законом збори за подання заявок, проведення їх експертиз тощо сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.   -120- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У абзаці четвертому статті 23 слова "за подання заявок, проведення їх експертиз тощо" вилучити.  
Враховано   Передбачені цим Законом збори сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.  
    -121- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзаци четвертий і п'ятий замінити такими абзацами: "Передбачені цим Законом збори за подання заявок, проведення експертиз, інші послуги надані закладами, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зараховуються до Державного бюджету України. Якщо послуги, за надання яких цим Законом передбачені збори, на замовлення Установи надаються закладами, що не входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, то збори сплачуються на розрахункові рахунки зазначених закладів."  
Відхилено    
262. Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.      Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності." 10. У всьому тексті, враховуючи внесені зміни згідно з попередніми частинами цього Закону, слово "Відомство" замінити словом "Установа" у відповідних відмінках.  
263. IV. Внести до Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 8, ст. 28) такі зміни:      IV. Внести до Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 8, ст. 28) такі зміни:  
264. Стаття 1. Визначення термінів      1. У статті 1:  
265. Абзаци другий - третій:      абзац другий викласти в такій редакції:  
266. Установа - урядовий орган державного управління у сфері інтелектуальної власності;   -122- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац другий статті 1 викласти у редакції: "Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності";  
Враховано   "Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;"  
267. Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;      абзац третій викласти в такій редакції: "Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;"  
268. Абзац п'ятнадцятий:      доповнити статтю після останнього абзацу абзацами такого змісту:  
269. Державна система охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.   -123- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
останній абзац викласти у редакції: "Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність спеціалізованих державних закладів, що можуть бути утворені Кабінетом Міністрів України і входять до сфери управління Установи".  
Враховано частково   "Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи. заклад експертизи - уповноважений Установою заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок."  
    -124- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Доповнити статтю 1 після останнього абзацу новим абзацом такого змісту: "заклад експертизи - уповноважений Установою заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок."  
Враховано    
270. Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на топографії ІМС      2. Статтю 2 викласти в такій редакції:  
271. 1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони об'єктів промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Установа є правонаступником ліквідованого Державного патентного відомства України щодо правовідносин, які випливають з цього Закону і міжнародних договорів України, та здійснює такі функції:   -125- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Абзац перший частини першої статті 2 викласти у новій редакції: "Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на топографії ІМС, для чого:".  
Враховано   "Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на топографії ІМС 1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на топографії ІМС, для чого:  
    -126- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац перший частини першої статті 2 після тексту "міжнародних договорів України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Відхилено    
272. організовує приймання заявок та проведення їх експертизи;   -127- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Абзац другий частини першої статті 2 викласти у новій редакції: "організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; ".  
Враховано   організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них  
273. видає свідоцтва на топографії ІМС, здійснює їх державну реєстрацію;      видає свідоцтва на топографії ІМС, здійснює їх державну реєстрацію;  
274. забезпечує опублікування офіційних відомостей про зареєстровану топографію ІМС;      забезпечує опублікування офіційних відомостей про зареєстровану топографію ІМС;  
275. представляє інтереси України з питань охорони прав на топографії інтегральних мікросхем в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;   -128- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці п'ятому частини першої статті 2 виключити текст "відповідно до чинного законодавства";  
Відхилено   представляє інтереси України з питань охорони прав на топографії інтегральних мікросхем в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;  
276. приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;   -129- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац шостий частини першої статті 2 виключити;  
Відхилено   приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;  
277. здійснює міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності;   -130- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці сьомому після тексту "в сфері" доповнити текстом "правової охорони";  
Враховано   здійснює міжнародне співробітництво в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
278. організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;   -131- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац восьмий виключити;  
Відхилено   організовує інформаційну та видавничу діяльність в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
279. організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності в сфері інтелектуальної власності;   -132- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац дев'ятий на початку доповнити текстом "за дорученням Кабінету Міністрів України", а після тексту "в сфері" - текстом правової охорони;  
Враховано частково   організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
280. організовує освітню роботу з метою підготовки і забезпечення кваліфікованими кадрами державну систему охорони інтелектуальної власності;   -133- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац десятий викласти у редакції: "організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності";  
Враховано   організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;  
281. доручає закладам, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності;   -134- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці одинадцятому після тексту "державної системи" доповнити текстом "правової", а текст "Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності" замінити текстом "та іншими законами України, Положенням про Установу";  
Враховано частково   доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
282. виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.   -135- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці дванадцятому текст "в установленому порядку" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України  
Відхилено   виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку. 2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України."  
    -136- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Доповнити статтю 2 частиною другою (новою): "2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України."  
Враховано    
283. Стаття 4. Умови надання правової охорони на топографію IMC      3. У абзаці другому частини третьої статті 4 слово "збір" замінити словами "державне мито";  
284. Частина третя.       
285. 3. Виключне право на використання топографії IMC засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії IMC. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки до Установи або від дати першого використання топографії IMC за умови, що від цієї дати до дати подачі заявки до Установи пройшло не більше ніж два роки.       
286. Дія реєстрації припиняється достроково в разі визнання такої реєстрації недійсною відповідно до статті 20 цього Закону. За реєстрацію топографії IMC та видачу свідоцтва сплачується державне мито       
287. Стаття 11. Експертиза заявки на реєстрацію топографії IMC      4. Статтю 11 викласти в такій редакції:  
288. 1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених Установою правил.   -137- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Абзац перший частини першої статті 11 викласти у новій редакції: "1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил."  
Враховано   "Стаття 11. Експертиза заявки на реєстрацію топографії IMC 1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил.  
    -138- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці першому частини першої статті 11 після тексту "відповідно до" текст "цього Закону" замінити текстом "Закону України "Про науково-технічну експертизу", цього та інших Законів України", а після тексту "встановлених Установою" додати текст "відповідно до цих законів"  
Відхилено    
289. Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.   -139- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ч. 1 ст. 11. після слів "заклад експертизи" доповнити "протягом 5 днів".  
Відхилено   Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.  
290. 2. Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії IMC заклад експертизи в тримісячний строк проводить експертизу заявки за формальними ознаками, під час якої:      2. Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії IMC заклад експертизи в тримісячний строк проводить експертизу заявки за формальними ознаками, під час якої:  
291. визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 4 цього Закону;      визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 4 цього Закону;  
292. заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 9 цього Закону;      заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 9 цього Закону;  
293. документ про сплату збору за реєстрацію топографії IMC перевіряється на відповідність установленим вимогам.   -140- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті 11 викласти у новій редакції - абзац четвертий частини другої: "документ про сплату державного мита за реєстрацію топографії IMC перевіряється на відповідність установленим вимогам."; - абзац восьмий частини другої: "документ про сплату державного мита за реєстрацію топографії IMC відповідає встановленим вимогам, то Установа приймає рішення про реєстрацію заявленої топографії IMC, про що повідомляється заявнику."; -абзац другий частини третьої: "Для внесення змін до матеріалів заявки надається три місяці від дати відправлення заявнику повідомлення. Якщо за цей строк не будуть усунуті невідповідності і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації."; - частину п'яту: "5. При відмові в реєстрації топографії IMC (відхиленні заявки) надані заявником матеріали, що ідентифікують топографію IMC, і зразки IMC, що включають дану топографію, зберігаються протягом року від дати винесення рішення про відмову в реєстрації. Після цього строку на вимогу заявника ці матеріали повертаються заявнику, а при відсутності такої вимоги - вони знищуються."  
Враховано   документ про сплату державного мита за реєстрацію топографії IMC перевіряється на відповідність установленим вимогам.  
294. Якщо в результаті експертизи за формальними ознаками встановлено, що:      Якщо в результаті експертизи за формальними ознаками встановлено, що:  
295. об'єкт, який заявляється, не належить до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 4 цього Закону;      об'єкт, який заявляється, не належить до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 4 цього Закону;  
296. заявка відповідає вимогам статті 9 цього Закону;      заявка відповідає вимогам статті 9 цього Закону;  
297. документ про сплату державного мита за реєстрацію топографії IMC відповідає встановленим вимогам, то Установа приймає рішення про реєстрацію заявленої топографії IMC і повідомляє про це заявника.      документ про сплату державного мита за реєстрацію топографії IMC відповідає встановленим вимогам, то Установа приймає рішення про реєстрацію заявленої топографії IMC, про що повідомляється заявнику.  
298. 3. Якщо заявка не відповідає вимогам статті 9 цього Закону або документ про сплату державного мита - встановленим вимогам, то про це повідомляється заявнику.      3. Якщо заявка не відповідає вимогам статті 9 цього Закону або документ про сплату державного мита - встановленим вимогам, то про це повідомляється заявнику.  
299. Для внесення змін до матеріалів заявки надається три місяці від дати відправлення заявнику повідомлення. Якщо за цей строк не будуть усунуті невідповідності і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, заклад експертизи надсилає заявнику рішення про відмову в реєстрації.      Для внесення змін до матеріалів заявки надається три місяці від дати відправлення заявнику повідомлення. Якщо за цей строк не будуть усунуті невідповідності і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації.  
300. У разі вчасного одержання закладом експертизи виправлених (змінених) матеріалів строк проведення експертизи заявки за формальними ознаками продовжується на три місяці від дати одержання закладом експертизи цих матеріалів.      У разі вчасного одержання закладом експертизи виправлених (змінених) матеріалів строк проведення експертизи заявки за формальними ознаками продовжується на три місяці від дати одержання закладом експертизи цих матеріалів.  
301. 4. Якщо під час проведення експертизи заявки за формальними ознаками буде встановлено, що заявлений об'єкт не належить до об'єктів, що охороняються, заклад експертизи повідомляє про це заявника, заявка при цьому вважається відхиленою.      4. Якщо під час проведення експертизи заявки за формальними ознаками буде встановлено, що заявлений об'єкт не належить до об'єктів, що охороняються, заклад експертизи повідомляє про це заявника, заявка при цьому вважається відхиленою.  
302. 5. При відмові в реєстрації топографії IMC (відхиленні заявки) надані заявником Установі матеріали, що ідентифікують топографію IMC, і зразки IMC, що включають дану топографію, зберігаються протягом року від дати винесення рішення про відмову в реєстрації. Після цього строку на вимогу заявника ці матеріали повертаються заявнику, а при відсутності такої вимоги - вони знищуються.   -141- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Останнє речення ч. 5 після слів "ці матеріали" - словами "протягом 10 днів".  
Відхилено   5. При відмові в реєстрації топографії IMC (відхиленні заявки) надані заявником матеріали, що ідентифікують топографію IMC, і зразки IMC, що включають дану топографію, зберігаються протягом року від дати винесення рішення про відмову в реєстрації. Після цього строку на вимогу заявника ці матеріали повертаються заявнику, а при відсутності  
303. 6. У разі перегляду умов угоди щодо складу авторів за спільним клопотанням осіб, які фактично є авторами даної топографії, але в заявці авторами не зазначені, до відповідних документів у встановленому порядку вносяться зміни.   -142- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині шостій статті 11 після тексту "у встановленому" доповнити текстом "Установою", а наприкінці - текстом "Внесення або відмова у внесенні зазначених змін може бути оскаржена заінтересованими особами у судовому порядку."  
Відхилено   6. У разі перегляду умов угоди щодо складу авторів за спільним клопотанням осіб, які фактично є авторами даної топографії, але в заявці авторами не зазначені, до відповідних документів у встановленому порядку вносяться зміни."  
304. 7. Експертиза заявки на реєстрацію топографії IMC по суті полягає у перевірці відповідності цієї топографії IMC умовам охороноздатності згідно зі статтею 5 цього Закону і проводиться на вимогу Апеляційної палати чи суду після подання будь-якою особою до Апеляційної палати чи до суду згідно зі статтею 20 цього Закону заперечення проти реєстрації топографії IMC.   -143- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Частину сьому вилучити.  
Враховано    
305. Особа, заінтересована у проведенні експертизи заявки по суті з метою визнання реєстрації недійсною, направляє Установі заяву та документ про сплату збору за проведення експертизи по суті       
306. Стаття 15. Оскарження рішення стосовно заявки      5. У статті 15:  
307. Заявник може оскаржити будь-яке рішення Установи стосовно заявки до Апеляційної палати протягом трьох місяців від дати одержання рішення Установи.   -144- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У абзаці першому статті 15 після слова "оскаржити" вставити слова "в установленому порядку".  
Враховано   абзац перший після слова "оскаржити" доповнити словами "в установленому порядку";  
308. Оскарження заявником рішення Установи має бути розглянуто Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати його надходження.       
309. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.   -145- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац третій статті 15 після тексту "затверджується наказом" доповнити словом "керівника".  
Відхилено   після абзацу другого внести абзаци такого змісту : "За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.  
310. В місячний строк від дати прийняття рішення Апеляційної палати керівник Установи може внести до неї протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним      В місячний строк від дати прийняття рішення Апеляційної палати керівник Установи може внести до неї протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним."  
311. Рішення Апеляційної палати заявник може оскаржити у судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення.       
312. Оскарження рішення Установи після трьох місяців від дати його одержання може бути здійснене тільки в судовому порядку.       
313. Стаття 16. Права, що випливають з реєстрації топографії IMC      6. Частину п'яту статті 16 викласти в такій редакції:  
314. Частина п'ята: 5. Відомості про передачу права власності на топографію ІМС на підставі договору або надання ліцензії на підставі ліцензійного договору вносяться до Реєстру у порядку, встановленому Установою. Передача права або надання ліцензії вважаються дійсними стосовно будь-якої іншої особи, крім сторін договору, після внесення відомостей про це в Реєстр. За внесення відомостей в Реєстр сплачується збір.   -146- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
У статті 16 частину п`яту викласти у такій редакції: "5. Договір про передачу права власності на топографію ІМС і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Передача права власності на топографію ІМС та надання ліцензії на використання топографії ІМС вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори."  
Враховано   "5. Договір про передачу права власності на топографію ІМС і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Передача права власності на топографію ІМС та надання ліцензії на використання топографії ІМС вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори."  
315. Стаття 20. Визнання реєстрації топографії ІМС недійсною      7. Статтю 20 викласти в такій редакції:  
316. 1. Реєстрація топографії ІМС може бути визнана недійсною тільки у судовому порядку.   -147- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Частини першу і другу статті 20 викласти у такій редакції: "1. Реєстрація топографії ІМС може бути визнана у судовому порядку недійсною у разі: а) невідповідності зареєстрованої топографії умовам охороноздатності, визначеним статтею 5 цього Закону; б) порушення вимог пункту 2 статті 24 цього Закону. 2. Будь-яка особа може подати клопотання про проведення експертизи по суті для встановлення відповідності зареєстрованої топографії ІМС умовам охороноздатності. За подання клопотання сплачується збір."  
Враховано   "Стаття 20. Визнання реєстрації топографії ІМС недійсною 1. Реєстрація топографії ІМС може бути визнана у судовому порядку недійсною у разі:  
317. 2. Реєстрація топографії ІМС може бути визнана недійсною у разі:      а) невідповідності зареєстрованої топографії умовам охороноздатності, визначеним статтею 5 цього Закону;  
318. а) невідповідності зареєстрованої топографії умовам охороноздатності, визначеним статтею 5 цього Закону;      б) порушення вимог пункту 2 статті 24 цього Закону.  
319. б) порушення вимог пункту 2 статті 24 цього Закону.      2. З метою визнання реєстрації топографії недійсною будь-яка особа може подати клопотання про проведення експертизи зареєстрованої топографії ІМС на відповідність умовам охороноздатності. За подання клопотання сплачується збір.  
320. 3. При визнанні реєстрації топографії ІМС недійсною Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.      3. При визнанні реєстрації топографії ІМС недійсною Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.  
321. 4. Реєстрація топографії ІМС, визнана недійсною, вважається такою, що не набрала чинності від дати реєстрації топографії ІМС.      4. Реєстрація топографії ІМС, визнана недійсною, вважається такою, що не набрала чинності від дати реєстрації топографії ІМС."  
322. Стаття 23. Державне мито і збори.      8.Статтю 23 викласти в такій редакції:  
323. Розмір та порядок сплати державного мита за реєстрацію топографій ІМС визначається законодавством.   -148- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 23 викласти у такій редакції: абзац перший: "Розмір державного мита за реєстрацію топографій ІМС визначається законом, порядок зазначеного мита визначається законодавством."; абзац третій: "Розмір передбачених цим Законом зборів, визначаються законом, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено   "Стаття 23. Державне мито і збори Розмір та порядок сплати державного мита за реєстрацію топографій ІМС визначається законодавством.  
324. Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію топографій ІМС, зараховуються до Державного бюджету України.      Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію топографій ІМС, зараховуються до Державного бюджету України.  
325. Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.      Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.  
326. Передбачені цим Законом збори за подання заявок, проведення їх експертиз тощо сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.   -149- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У абзаці четвертому статті 23 слова "за подання заявок, проведення їх експертизи тощо" вилучити.  
Враховано   Передбачені цим Законом збори сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.  
    -150- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 23 абзаци четвертий і п'ятий замінити такими абзацами: "Передбачені цим Законом збори за подання заявок, проведення експертиз, інші послуги надані закладами, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зараховуються до Державного бюджету України. Якщо послуги, за надання яких цим Законом передбачені збори, на замовлення Установи надаються закладами, що не входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, то збори сплачуються на розрахункові рахунки зазначених закладів."  
Відхилено    
327. Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.      Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності." 9. У всьому тексті, враховуючи внесені зміни згідно з попередніми частинами цього Закону, слово "Відомство" замінити словом "Установа" у відповідних відмінках.  
328. V. Внести до Закону України " Про охорону прав на зазначення походження товарів " (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 32, ст.) такі зміни:      V. Внести до Закону України " Про охорону прав на зазначення походження товарів " (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 32, ст.) такі зміни:  
329. Стаття 1. Визначення термінів      1. У статті 1:  
330. Абзаци другий - третій:      абзац другий викласти в такій редакції:  
331. Установа - урядовий орган державного управління у сфері інтелектуальної власності;   -151- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац другий статті 1 викласти у редакції: "Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності"  
Враховано   "Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;"  
332. Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;      абзац третій викласти в такій редакції: "Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;"  
333. Абзаци двадцять другий - двадцять третій:      доповнити статтю після останнього абзацу новими абзацами такого змісту:  
334. Заклад експертизи - уповноважений Установою заклад для розгляду і проведення експертизи заявок;   -152- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У визначенні "Заклад експертизи" заголовну літеру записати прописною.  
Враховано   "заклад експертизи - уповноважений Установою заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;  
    -153- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці двадцять другому статті 1 після тексту "Установою заклад" доповнити текстом "(підприємство, організація)";  
Враховано    
335. Державна система охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.   -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
останній абзац викласти у редакції: "Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність спеціалізованих державних закладів, що можуть бути утворені Кабінетом Міністрів України і входять до сфери управління Установи".  
Враховано частково   Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи."  
336. Стаття 3. Повноваження Установи у сфері охорони прав на зазначення походження товарів      2. Статтю 3 викласти в такій редакції:  
337. 1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони об'єктів промислової власності, зокрема прав на зазначення походження товарів. Установа є правонаступником ліквідованого Державного патентного відомства України щодо правовідносин, які випливають з цього Закону і міжнародних договорів України, та здійснює такі функції:   -155- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Абзац перший частини першої статті 3 викласти у новій редакції: "Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на зазначення походження товарів, для чого:".  
Враховано   "Стаття 3. Повноваження Установи у сфері охорони прав на зазначення походження товарів 1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на зазначення походження товарів, для чого:  
    -156- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац перший частини першої статті 3 після тексту "міжнародних договорів України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Відхилено    
338. організовує приймання заявок, проведення їх експертизи;   -157- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Абзац другий частини першої статті 3 викласти у новій редакції: "організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; ".  
Враховано   організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;  
339. видає свідоцтва, здійснює державну реєстрацію зазначень походження товарів та/або права на їх використання;      видає свідоцтва, здійснює державну реєстрацію зазначень походження товарів та/або права на їх використання;  
340. забезпечує опублікування офіційних відомостей про зазначення походження товарів;      забезпечує опублікування офіційних відомостей про зазначення походження товарів;  
341. представляє інтереси України з питань охорони прав на зазначення походження товарів в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;   -158- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці п'ятому частини першої статті 3 виключити текст "відповідно до чинного законодавства";  
Відхилено   представляє інтереси України з питань охорони прав на зазначення походження товарів в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;  
342. приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;   -159- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац шостий частини першої статті 3 виключити;  
Відхилено   приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;  
343. розробляє та затверджує в установленому порядку нормативні акти з питань інтелектуальної власності;   -160- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Абзац сьомий виключити.  
Враховано    
344. здійснює міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності;   -161- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці восьмому після тексту "в сфері" доповнити текстом "правової охорони";  
Враховано   здійснює міжнародне співробітництво в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
345. організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;   -162- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац дев'ятий виключити;  
Відхилено   організовує інформаційну та видавничу діяльність в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
346. організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності в сфері інтелектуальної власності;   -163- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац десятий на початку доповнити текстом "за дорученням Кабінету Міністрів України", а після тексту "в сфері" - текстом правової охорони;  
Враховано частково   організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності в сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
347. організовує освітню роботу з метою підготовки і забезпечення кваліфікованими кадрами державну систему охорони інтелектуальної власності;   -164- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац одинадцятий викласти у редакції: "організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності";  
Враховано   організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;  
348. доручає закладам, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності;   -165- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці дванадцятому після тексту "державної системи" доповнити текстом "правової", а текст "Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності" замінити текстом "та іншими законами України, Положенням про Установу";  
Враховано частково   доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;  
349. виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.   -166- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці тринадцятому текст "в установленому порядку" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено   виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.  
350. 2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.   -167- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій слово "Установи" замінити текстом "державної системи правової охорони інтелектуальної власності".  
Відхилено   2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України."  
351. Стаття 11. Експертиза заявки      3. Статтю 11 викласти в такій редакції:  
352. 1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених Установою правил.   -168- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Абзац перший частини першої статті 16 викласти у новій редакції: "1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил."  
Враховано   "Стаття 11. Експертиза заявки 1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил.  
353. Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.   -169- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці першому частини першої статті 11 після тексту "відповідно до" текст "цього Закону" замінити текстом "Закону України "Про науково-технічну експертизу", цього та інших Законів України", а після тексту "встановлених Установою" додати текст "відповідно до цих законів".  
Відхилено   Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.  
354. 2. Заявник має право особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникають під час проведення експертизи. Порядок участі заявника або його представника у розгляді зазначених питань визначається Установою.   -170- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті 16 викласти у новій редакції: - частину другу: "2. Заявник має право особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникають під час проведення експертизи.";  
Враховано   2. Заявник має право особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникають під час проведення експертизи.  
355. 3. Під час проведення експертизи за ініціативою заявника до заявки можуть бути внесені виправлення очевидних помилок і уточнення опису основних характеристик товару або меж географічного місця походження товару.      3. Під час проведення експертизи за ініціативою заявника до заявки можуть бути внесені виправлення очевидних помилок і уточнення опису основних характеристик товару або меж географічного місця походження товару.  
356. 4. Експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару встановлює відповідність наведених у заявці даних положенням статей 7, 8 і 9 цього Закону.      4. Експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару встановлює відповідність наведених у заявці даних положенням статей 7, 8 і 9 цього Закону.  
357. 5. У ході експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється перевірка цього зазначення стосовно видових назв, внесених до Переліку видових назв товарів.      5. У ході експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється перевірка цього зазначення стосовно видових назв, внесених до Переліку видових назв товарів.  
358. Перелік видових назв товарів формується Установою на підставі Положення про Перелік видових назв товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.      Перелік видових назв товарів формується Установою на підставі Положення про Перелік видових назв товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.  
359. Якщо заявлена на реєстрацію назва місця походження товару або заявлене на реєстрацію географічне зазначення походження товару міститься у Переліку видових назв товарів, то заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації.      Якщо заявлена на реєстрацію назва місця походження товару або заявлене на реєстрацію географічне зазначення походження товару міститься у Переліку видових назв товарів, то заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації.  
360. 6. Під час проведення експертизи заклад експертизи має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе.      6. Під час проведення експертизи заклад експертизи має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе.  
361. Додаткові матеріали на запит експертизи мають бути надані протягом трьох місяців від дати отримання запиту. Протягом зазначеного строку заявник може подати заяву про продовження строку для відповіді або поновлення пропущеного строку відповіді на запит.   -171- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- абзаци другий і третій частини шостої у вигляді одного: "Додаткові матеріали на запит експертизи мають бути надані протягом трьох місяців від дати отримання запиту. Протягом зазначеного строку заявник може подати заяву про продовження строку для відповіді або поновлення пропущеного з поважних причин строку відповіді на запит. За подання заяви про продовження строку та за поновлення пропущеного строку сплачується збір.";  
Враховано   Додаткові матеріали на запит експертизи мають бути надані протягом трьох місяців від дати отримання запиту. Протягом зазначеного строку заявник може подати заяву про продовження строку для відповіді або поновлення пропущеного з поважних причин строку відповіді на запит. За подання заяви про продовження строку та за поновлення пропущеного строку сплачується збір.  
362. За продовження строку для відповіді або поновлення пропущеного строку для відповіді на запит експертизи сплачується збір.       
363. Якщо заявник порушив встановлений строк або залишив запит без відповіді, заявка вважається відкликаною.      Якщо заявник порушив встановлений строк або залишив запит без відповіді, заявка вважається відкликаною.  
364. 7. Якщо за результатами експертизи Установа дійшла висновку, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару або заявнику не може бути надано право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару, то Установа приймає рішення про відмову в реєстрації.   -172- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- абзац перший частини сьомої: "7. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару або заявнику не може бути надано право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару, то Установа приймає рішення про відмову в реєстрації.";  
Враховано   7. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару або заявнику не може бути надано право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару, то Установа приймає рішення про відмову в реєстрації.  
365. Рішення про відмову в реєстрації надсилається заявникові.      Рішення про відмову в реєстрації надсилається заявникові.  
366. 8. Якщо за результатами експертизи Установа дійшла висновку, що заявка відповідає вимогам, передбаченим статтями 7, 8 і 9 цього Закону, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені Установа.   -173- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- абзац перший частини восьмої: "8. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає вимогам, передбаченим статтями 7, 8 і 9 цього Закону, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені Установи.";  
Враховано   8. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає вимогам, передбаченим статтями 7, 8 і 9 цього Закону, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені Установи.  
367. Публікація повинна містити:      Публікація повинна містити:  
368. відомості про заявника (заявників);      відомості про заявника (заявників);  
369. назву товару, яка містить заявлену на реєстрацію назву місця походження товару чи географічне зазначення походження товару;      назву товару, яка містить заявлену на реєстрацію назву місця походження товару чи географічне зазначення походження товару;  
370. межі географічного місця, з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;      межі географічного місця, з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;  
371. опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;      опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;  
372. умови використання кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару.      умови використання кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару.  
373. Публікація може містити й інші відомості, що визначаються Установою.   -174- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- абзац восьмий частини восьмої: "Публікація може містити й інші відомості, визначені в установленому порядку.";  
Враховано   Публікація може містити й інші відомості, визначені в установленому порядку.  
374. 9. Після опублікування офіційних відомостей про заявку на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, що визначається Установою.   -175- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- частину дев'яту: "9. Після опублікування офіційних відомостей про заявку на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару будь-яка особа має право ознайомитися в установленому порядку з матеріалами заявки.";  
Враховано   9. Після опублікування офіційних відомостей про заявку на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару будь-яка особа має право ознайомитися в установленому порядку з матеріалами заявки.  
375. 10. Протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати до Установи заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару.      10. Протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати до Установи заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару.  
376. За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено, заперечення вважається не поданим.      За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено, заперечення вважається не поданим.  
377. 11. Установа надсилає заявнику копію поданого заперечення та відомості про особу, яка подала це заперечення. Заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення повинен надіслати Установі обгрунтовану відповідь на заперечення або подати заяву про продовження встановленого строку для відповіді. За подання заяви про продовження строку для відповіді сплачується збір. Якщо збір не сплачено, строк для надання відповіді не продовжується.   -176- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- абзац перший частини одинадцятої: "11. Копія поданого заперечення та відомості про особу, яка подала це заперечення надсилаються заявнику. Заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення повинен надіслати Установі обгрунтовану відповідь на заперечення або подати заяву про продовження встановленого строку для відповіді. За подання заяви про продовження строку сплачується збір. Якщо збір не сплачено, строк для надання відповіді не продовжується.";  
Враховано   11. Копія поданого заперечення та відомості про особу, яка подала це заперечення надсилаються заявнику. Заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення повинен надіслати Установі обгрунтовану відповідь на заперечення або подати заяву про продовження встановленого строку для відповіді. За подання заяви про продовження строку сплачується збір. Якщо збір не сплачено, строк для надання відповіді не продовжується.  
378. Якщо у встановлений строк відповідь заявника на заперечення до Установи надійшла, заперечення розглядається у встановленому порядку на підставі наявних матеріалів.      Якщо у встановлений строк відповідь заявника на заперечення до Установи не надійшла, заперечення розглядається у встановленому порядку на підставі наявних матеріалів.  
379. 12. Установа розглядає заперечення та відповідь на нього протягом двох місяців від дня завершення строку, встановленого для відповіді.   -177- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- абзац перший частини дванадцятої: "12. Заперечення та відповідь на нього розглядаються закладом експертизи протягом двох місяців від дня завершення строку, встановленого для відповіді.";  
Враховано   12. Заперечення та відповідь на нього розглядаються закладом експертизи протягом двох місяців від дня завершення строку, встановленого для відповіді.  
380. Заявник та особа, яка подала заперечення, мають право брати участь у його розгляді.      Заявник та особа, яка подала заперечення, мають право брати участь у його розгляді.  
381. 13. Установа у двомісячний строк повідомляє заявника у письмовій формі про своє рішення щодо заперечення.   -178- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- частину тринадцяту: "13. Про результати розгляду заперечення надсилається повідомлення особі, яка подала це заперечення.";  
Враховано   13. Про результати розгляду заперечення надсилається повідомлення особі, яка подала це заперечення.  
382. 14. У разі відсутності заперечень або визнання їх необгрунтованими Установа приймає рішення про реєстрацію та повідомляє про це заявника.      14. У разі відсутності заперечень або визнання їх необгрунтованими Установа приймає рішення про реєстрацію повідомляє про це заявника.  
383. Якщо розглянуті заперечення визнано слушними, Установа приймає рішення про відмову в реєстрації даного кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого даного кваліфікованого зазначення походження товару, про що повідомляє заявника.      Якщо розглянуті заперечення визнано слушними, Установа приймає рішення про відмову в реєстрації даного кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого даного кваліфікованого зазначення походження товару, про що повідомляє заявника.  
384. Рішення про відмову в реєстрації публікується в офіційному бюлетені Установи.      Рішення про відмову в реєстрації публікується в офіційному бюлетені Установи.  
385. 15. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті або рішенні Установи. Копії матеріалів Установа надсилає протягом місяця з дня подання запиту.   -179- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
- частину п'ятнадцяту: "15. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті закладу експертизи або рішенні Установи. Копії матеріалів надсилаються заявнику протягом місяця з дня надходження запиту".  
Враховано   15. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті закладу експертизи або рішенні Установи. Копії матеріалів надсилаються заявнику протягом місяця з дня надходження запиту."  
386. Стаття 13. Оскарження рішення Установи стосовно заявки      4. У статті 13:  
387. Частина третя:       
388. 3. Скарга на рішення Установи стосовно заявки має бути розглянута Апеляційною палатою не пізніше трьох місяців від дня одержання скарги.       
389. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.   -180- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац другий частини третьої статті 13 після тексту "затверджується наказом" доповнити словом "керівника".  
Відхилено   у частині третій останнє речення вилучити та доповнити її абзацами такого змісту: "За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.  
390. В місячний строк від дати прийняття рішення Апеляційної палати керівник Установи може внести до неї протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним.      В місячний строк від дати прийняття рішення Апеляційної палати керівник Установи може внести до неї протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним."  
391. Стаття 15. Видача свідоцтва на право використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару      5. У статті 15:  
392. Частини перша - друга:       
393. 1. Свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару видається Установою протягом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати внесення до Реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на використання раніше зареєстрованого цього кваліфікованого зазначення походження товару за умови сплати державного мита в розмірі та порядку, визначеному законодавством.      у частині першій слова "встановленого збору" замінити словами "державного мита в розмірі та порядку, визначеному законодавством";  
394. 2. Форма і зміст свідоцтва встановлюються Установою.   -181- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У частині другій статті 15 слова "встановлюються Установою" замінити словами "визначаються в установленому порядку".  
Враховано   у частині другій слова "встановлюються Установою" замінити на слова "визначаються в установленому порядку".  
395. Стаття 22. Порядок визнання недійсними та припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання.      6. У статті 22:  
396. 1. Визнання реєстрації та відповідного свідоцтва недійсними провадиться тільки у судовому порядку.      частину першу викласти в такій редакції: "1. Визнання реєстрації та відповідного свідоцтва недійсними провадиться у судовому порядку.";  
397. 2. Будь-яка особа має право звернутися до суду з позовом про визнання недійсними реєстрації та свідоцтва або про припинення їх дії, про уточнення описаних у Реєстрі характеристик товару чи уточнення відповідності кваліфікованого зазначення походження товару його географічному місцю, а також про визнання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару видовою назвою.       
398. 3. На підставі рішення суду Установа вносить відповідні зміни до Реєстру чи Переліку видових назв товарів, про що публікується в офіційному бюлетені Установи.      у частині третій слова "Апеляційної палати або" вилучити.  
399. Стаття 26. Державне мито і збори      7. Доповнити розділ VІ статтею 26 в такій редакції:  
400. Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв визначаються законодавством.   -182- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 26 викласти у такій редакції: абзац перший: "Розмір державного мита за видачу свідоцтв визначається законом, порядок зазначеного мита визначається законодавством.";  
Відхилено   "Стаття 26. Державне мито і збори Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв визначаються законодавством.  
401. Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу свідоцтв, зараховуються до Державного бюджету України.      Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу свідоцтв, зараховуються до Державного бюджету України.  
402. Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.   -183- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац третій: "Розмір передбачених цим Законом зборів, визначаються законом, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено   Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.  
403. Передбачені цим Законом збори за подання заявок, проведення їх експертиз тощо сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.   -184- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У абзаці четвертому статті 23 слова "за подання заявок, проведення їх експертизи тощо" вилучити.  
Враховано   Передбачені цим Законом збори сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом.  
    -185- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 26 абзаци четвертий і п'ятий замінити такими абзацами: "Передбачені цим Законом збори за подання заявок, проведення експертиз, інші послуги надані закладами, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зараховуються до Державного бюджету України. Якщо послуги, за надання яких цим Законом передбачені збори, на замовлення Установи надаються закладами, що не входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, то збори сплачуються на розрахункові рахунки зазначених закладів."  
Відхилено    
404. Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.      Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема, на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності." 8. У всьому тексті, враховуючи внесені зміни згідно з попередніми частинами цього Закону, слово "Відомство" замінити словом "Установа" у відповідних відмінках.  
405. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
406. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -186- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу прикінцевих положень після тексту "Міністрів України" доповнити текстом "протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом".  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
407. 2. Кабінету Міністрів України:      2. Кабінету Міністрів України:  
408. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
409. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -187- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
і в абзаці третьому частини другої текст "перегляд і скасування" замінити словом "приведення", текст ", що суперечать цьому" замінити текстом "у відповідність до цього".  
Відхилено   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.