Кількість абзаців - 189 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про виконавче провадження'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження"      Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. I. Внести до Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України 1999р., N 24, ст. 207) такі зміни:      I. Внести до Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України 1999р., N 24, ст. 207; 1999, N 34, ст.274; 2001, N 11, ст.54) такі зміни:  
5. 1. У частині третій статті 2 слова "цим Законом" замінити словом "законом".   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.3 ст.2 після тесту "Інші органи" доповнити словом "установи".  
Враховано   1. У частині третій статті 2 після слів "Інші органи" доповнити словом "установи", а слова "цим Законом" замінити словом "законом".  
6. 2. У статті 3:   -2- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Шаров І.Ф.
Назву і ч.1 ст.3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Виконавчі документи Виконавчими документами є рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою." Даті текст запропонованої статті 18-1.  
Відхилено   2. У статті 3:  
7. пункт 3 виключити;      пункт 3 виключити;  
8. у пункті 5 доповнити словами "або начальником відділу державної виконавчої служби";   -3- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У п.5 слово "начальником" замінити словом "керівником". Аналогічно у всьому тексті.  
Відхилено   у пункті 5 доповнити словами "або начальником відділу Державної виконавчої служби";  
    -4- Король В.М. (в.о. № 202)
Запропоновані зміни до п.5 ст.3 вилучити.  
Відхилено    
    -5- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
П.9 ст.3 чинного Закону виключити.  
Відхилено    
9. пункти 16 та 17 викласти у такій редакції:      пункт 16 викласти у такій редакції:  
10. "16) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій, накладення штрафу;   -6- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Доповнити статтю пунктом 17 такого змісту: "постанови начальника відділу державної виконавчої служби про стягнення винагороди державним виконавцям". у зв'язку з цим пункт 17 вважати пунктом 18.  
Враховано   "16) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій, накладення штрафу;" доповнити пунктом 17 такого змісту: "17) постанови начальника відділу Державної виконавчої служби про стягнення винагороди державним виконавцем;"  
11. 17) рішення інших державних або недержавних органів, у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу."   -7- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У п. 17 слово "державних" замінити словами "органів державної влади".  
Враховано   у зв'язку з цим, пункт 17 вважати відповідно пунктом 18, виклавши його в такій редакції: "18) рішення інших органів державної влади або недержавних органів, у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на Державну виконавчу службу."  
12. 3. Абзац восьмий частини третьої статті 5 після слів "за роз'ясненням рішення" доповнити словами: "з заявою про видачу дубліката виконавчого документа".      3. Абзац восьмий частини третьої статті 5 після слів "за роз'ясненням рішення" доповнити словами "з заявою про видачу дубліката виконавчого документа", а після слів "клопотання про" доповнити словами "встановлення чи".  
13. 4. Частину другу статті 8 виключити.   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Додати до законопроекту зміни до статті 9 такого змісту: "У статті 9: у частині першій після слів "іншими органами" доповнити словом "установами"; у частині другій після слова "Органи" доповнити словом "установи".  
Враховано   4. Частину другу статті 8 виключити. 5. У статті 9: у частині першій після слова "іншими органами" доповнити словами "установами"; у частині другій після слова "Органи" доповнити словом "установи".  
14. 5. Частину четверту статті 11 викласти в такій редакції:      6. Частину четверту статті 11 викласти в такій редакції:  
15. "У разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона має право звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові в тій мірі, в якій вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив."      "У разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона має право звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові в тій мірі, в якій вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив."  
16. 6. У частині третій статті 12 після слів "державний виконавець" доповнити словами "своєю постановою".      7. У частині третій статті 12 після слів "державний виконавець" доповнити словами "своєю постановою".  
17. 7. Частину четверту статті 14 викласти в редакції:      8. Частину четверту статті 14 викласти в редакції:  
18. "Експерт або спеціаліст має право на винагороду за надані ним послуги. Розмір винагороди за послуги експерта або спеціаліста визначається угодою, яка укладається між експертом або спеціалістом та відділом державної виконавчої служби, від імені якого угоду підписує начальник цього відділу державної виконавчої служби. Ця винагорода та інші витрати на проведення експертизи належать до витрат, пов'язаних із провадженням виконавчих дій."      "Експерт або спеціаліст має право на винагороду за надані ним послуги. Розмір винагороди за послуги експерта або спеціаліста визначається угодою, яка укладається між експертом або спеціалістом та відділом Державної виконавчої служби, від імені якого угоду підписує начальник цього відділу. Ця винагорода та інші витрати на проведення експертизи належать до витрат, пов'язаних із провадженням виконавчих дій."  
19. 8. У статті 15:      9. У статті 15:  
20. у частині першій після слів "надає строк для його запрошення" доповнити словами "який не може перевищувати 10 днів";      у частині першій після слів "надає строк для його запрошення" доповнити словами "який не може перевищувати 10 днів";  
21. частину другу доповнити реченням такого змісту:      частину другу доповнити реченням такого змісту: "Розмір ви-  
22. "Розмір винагороди за послуги перекладача визначається угодою, яка укладається між перекладачем та відділом державної виконавчої служби, від імені якого угоду підписує начальник цього відділу державної виконавчої служби."      нагороди за послуги перекладача визначається угодою, яка укладається між перекладачем та відділом Державної виконавчої служби, від імені якого угоду підписує начальник цього відділу."  
23. 9. У статті 17:       
24. доповнити частиною четвертою такого змісту:      10. Доповнити статтю 17 частиною четвертою такого змісту:  
25. "Питання про відвід, самовідвід начальника відділу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців відділу державної виконавчої служби вирішується наказом відповідного вищестоящого органу. Наказ про задоволення чи відмову в задоволенні відводу, самовідводу начальника відділу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців відділу державної виконавчої служби може бути оскаржений у 10-денний строк до Міністерства юстиції України або до суду.";   -9- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні після слів "вирішується наказом" додати слово "керівника", а слова "вищестоящого органу" замінити словами "органу вищого рівня".  
Враховано   "Питання про відвід, самовідвід начальника відділу Державної виконавчої служби або всіх державних виконавців відділу Державної виконавчої служби вирішується наказом керівника відповідного органу вищого рівня. Наказ про задоволення чи відмову в задоволенні відводу, самовідводу начальника відділу Державної виконавчої служби або всіх державних виконавців відділу Державної виконавчої служби може бути оскаржений у 10-денний строк до Міністерства юстиції України або до суду.";  
26. у зв'язку з цим, частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;      у зв'язку з цим, частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами п'ятою, шостою і сьомою  
27. 10. У статті 18 після слів "виконавче провадження" доповнити словами "на підставі виконавчого документа", а в пункті 1 слова "на підставі виконавчого документа" виключити.      11. У статті 18: в абзаці першому після слів "виконавче провадження" доповнити словами "на підставі виконавчого документа"; в пункті 1 слова "на підставі виконавчого документа" виключити.  
28. 11. Доповнити статтею 18-1 такого змісту:      12. Доповнити статтею 18-1 такого змісту:  
29. " Стаття 18-1. Виконавчі документи      " Стаття 18-1. Виконавчі документи  
30. Виконавчими документами є:      Виконавчими документами є:  
31. 1) виконавчі листи, що видаються судами на підставі:      1) виконавчі листи, що видаються судами на підставі:  
32. рішень, вироків, ухвал, постанов судів;      рішень, вироків, ухвал, постанов судів;  
33. рішень іноземних судів і арбітражів, якщо вони визнані й допущені на території України у встановленому законодавством порядку;   -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено   рішень іноземних судів і арбітражів, якщо вони визнані й допущені на території України у встановленому законом порядку;  
34. 2) ухвали, постанови судів у випадках, передбачених законом;      2) ухвали, постанови судів у випадках, передбачених законом;  
35. 3) накази арбітражних судів;      3) накази господарських судів;  
36. 4) ухвали, постанови арбітражних судів у випадках, передбачених законом;      4) ухвали, постанови господарських судів у випадках, передбачених законом;  
37. 5) виконавчі написи нотаріусів;      5) виконавчі написи нотаріусів;  
38. 6) рішення Конституційного Суду України у випадках, передбачених законом;      6) рішення Конституційного Суду України у випадках, передбачених законом;  
39. 7) рішення третейських судів відповідно до законів України;      7) рішення третейських судів відповідно до законів України;  
40. 8) посвідчення комісій по трудових спорах;      8) посвідчення комісій по трудових спорах;  
41. 9) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;      9) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;  
42. 10) рішення державних органів, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;   -11- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади", після слів "з питань" додати слово "розпорядження".  
Враховано частково   10) рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;  
43. 11) рішення Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у передбачених законом випадках;      11) рішення Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у передбачених законом випадках;  
44. 12) платіжні вимоги, акцептовані платником;      12) платіжні вимоги, акцептовані платником;  
45. 13) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу, постанови начальника відділу державної виконавчої служби про затвердження мирової угоди щодо порядку проведення виконавчих дій;   -12- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У п.13 після слів "щодо порядку проведення виконавчих дій" додати слова "та про стягнення винагороди державним виконавцям".  
Враховано   13) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу, постанови начальника відділу Державної виконавчої служби про затвердження мирової угоди щодо порядку проведення виконавчих дій та про стягнення винагороди державним виконавцям;  
46. 14) рішення інших державних або недержавних органів, у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу."   -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади".  
Враховано   14) рішення інших органів державної влади або недержавних органів, у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на Державну виконавчу службу."  
47. 12. Частину першу статті 20 доповнити реченням такого змісту:      13. Частину першу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "Право вибору місця виконання між  
48. "Право вибору місця виконання між кількома відділами державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії по виконанню рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу."      кількома відділами Державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії по виконанню рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу."  
49. 13. У пункті 1 частини першої статті 21 після слова "інші" доповнити словом "судові".      14. У пункті 1 частини першої статті 21 після слова "інші" доповнити словом "судові".  
50. 14. У частині першій статті 25 слова "з дня надходження виконавчого документа" замінити словами "з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження".      15. У частині першій статті 25 слова "з дня надходження виконавчого документа" замінити словами "з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження".  
51. 15. У пункті 2 частини першої статті 26 слово і цифру "статті 3" замінити словом і цифрою "статті 181".      16. У пункті 2 частини першої статті 26 слово і цифру "статті 3" замінити словом і цифрами "статті 18-1".  
52. 16. У статті 27:      17. У статті 27:  
53. Назву статті викласти в такій редакції:      назву викласти в такій редакції:  
54. "Відкладення відкриття виконавчого провадження";      "Стаття 27. Відкладення відкриття виконавчого провадження";  
55. у частині першій слова "та повідомляє заявника" виключити.      у частині першій слова "та повідомляє заявника" виключити.  
56. 17. В частині третій статті 29 після слів "мирову угоду" доповнити словами "про закінчення виконавчого провадження", а після слова "судом" доповнити словами "мирову угоду про порядок проведення виконавчих дій, яка затверджується начальником відділу державної виконавчої служби".   -14- Король В.М. (в.о. № 202)
Слова "а після слова "судом" доповнити словами "мирову угоду про порядок проведення виконавчих дій, яка затверджується начальником відділу державної виконавчої служби" вилучити.  
Відхилено   18. В частині третій статті 29 після слів "мирову угоду" доповнити словами "про закінчення виконавчого провадження", а після слова "судом" доповнити словами "мирову угоду про порядок проведення виконавчих дій, яка затверджується начальником відділу Державної виконавчої служби".  
57. 18. У статті 30:      19. У статті 30:  
58. частину третю виключити;      частину третю виключити;  
59. у частині четвертій слова "повністю або частково" виключити.      у частині четвертій слова "повністю або частково" виключити.  
60. 19. У статті 31:      20. У статті 31:  
61. у частині другій слова "і лише за погодженням із начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби" виключити;      у частині другій слова "і лише за погодженням із начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби" виключити;  
62. у частині третій слова "з дозволу начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби і" виключити;      у частині третій слова "з дозволу начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби і" виключити;  
63. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:      доповнити частиною четвертою такого змісту:  
64. "Проведення виконавчих дій у неробочі та святкові дні або у нічний час здійснюються на підставі постанови державного виконавця, затвердженої начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби."      "Проведення виконавчих дій у неробочі та святкові дні або у нічний час здійснюються на підставі постанови державного виконавця, затвердженої начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби."  
65. 20. У статті 33:      21. У статті 33:  
66. у назві статті після слів "розстрочка виконання" доповнити словами " встановлення чи";      у назві після слів "розстрочка виконання" доповнити словами "встановлення чи";  
67. частину першу після слів "розстрочку виконання, а також про" доповнити словами "встановлення чи".      у частині першій після слів "розстрочку виконання, а також про" доповнити словами "встановлення чи"; у частині другій після слів "розстрочку виконання" доповнити словами "встановлення чи".  
68. 21. У статті 34:      22. У статті 34:  
69. у пункті 8 після слова "боржника" доповнити словами "крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (в тому числі одержаних від реалізації майна боржника), а також по виконавчих документах про стягнення заробітної плати, аліментів, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, а також про задоволення вимог стягувачів, що виникли у зв'язку з зобов'язаннями боржника в процедурах розпорядження майном боржника та санації.";      у пункті 8 після слова "боржника" доповнити словами "крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (в тому числі одержаних від реалізації майна боржника), а також по виконавчих документах про стягнення заробітної плати, аліментів, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, а також про задоволення вимог стягувачів, що виникли у зв'язку з зобов'язаннями боржника в процедурах розпорядження майном боржника та санації.";  
70. доповнити пунктами 9 та 10 такого змісту:      доповнити пунктами 9 та 10 такого змісту:  
71. "9) принесення протесту на рішення суду;      "9) внесення апеляційного чи касаційного подання прокурора на рішення суду;  
72. 10) звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому статтею 11 цього Закону."      10) звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому статтею 11 цього Закону";  
73. доповнити статтю частиною другою такого змісту:      доповнити частиною другою такого змісту:  
74. "Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої цієї статті зупиняється лише в частині звернення стягнення на майно, відносно якого до суду подано позовну заяву про виключення його з опису."      "Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої цієї статті зупиняється лише в частині звернення стягнення на майно, відносно якого до суду подано позовну заяву про виключення його з опису."  
75. 22. У статті 35:      23. У статті 35:  
76. пункт 1 після слів "підлягає виконанню" доповнити словами "про відстрочку або розстрочку виконання, а також про зміну способу і порядку виконання";      пункт 1 після слів "підлягає виконанню" доповнити словами "про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання";  
77. доповнити пунктами 8, 9 такого змісту:      доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:  
78. "8) призначення експертизи;      "8) призначення експертизи;  
79. 9) надання сторонам строку для запрошення перекладача."      9) надання сторонам строку для запрошення перекладача."  
80. 23. У статті 36:      24. У статті 36:  
81. у частині другій:      у частині другій:  
82. у абзаці третьому слово і цифру "і 7" замінити словом і цифрами "7, 8 і 9";      у абзаці третьому слово і цифру "і 7" замінити цифрами і словом "7, 8 і 9";  
83. у абзаці четвертому слово і цифру "і 8" замінити словом цифрами "8 і 9", а слово і цифру "пунктом 5" замінити словом і цифрами "пунктами 1, 5";      у абзаці четвертому слово і цифру "і 8" замінити цифрами і словом "8 і 9", а слово і цифру "пунктом 5" замінити словом і цифрами "пунктами 1, 5";  
84. частину п'яту після слів "зобов'язаний" доповнити словами "своєю постановою".      у частині п'ятій після слів "зобов'язаний" доповнити словами "своєю постановою".  
85. 24. Статті 37 та 38 викласти в такій редакції:      25. Статті 37 та 38 викласти в такій редакції:  
86. "Стаття 37. Закінчення виконавчого провадження      "Стаття 37. Закінчення виконавчого провадження  
87. Виконавче провадження підлягає закінченню у випадках:      Виконавче провадження підлягає закінченню у випадках:  
88. 1) прийняття судом відмови стягувача від стягнення;      1) прийняття судом відмови стягувача від стягнення;  
89. 2) затвердження судом мирової угоди між стягувачем і боржником про закінчення виконавчого провадження;      2) затвердження судом мирової угоди між стягувачем і боржником про закінчення виконавчого провадження;  
90. 3) смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвісно відсутнім боржника або стягувача, якщо виконання їх обов'язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва;      3) смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвісно відсутнім боржника або стягувача, якщо виконання їх обов'язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва;  
91. 4) скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), яке підлягало виконанню на основі виконавчого документа;      4) скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), яке підлягало виконанню на основі виконавчого документа;  
92. 5) письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника при виконанні рішення про передачу їх стягувачеві, або знищення речі, яка мала бути передана стягувачеві в натурі;      5) письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника при виконанні рішення про передачу їх стягувачеві, або знищення речі, яка мала бути передана стягувачеві в натурі;  
93. 6) закінчення передбаченого законом строку для даного виду стягнення;      6) закінчення передбаченого законом строку для даного виду стягнення;  
94. 7) передачі виконавчого документа ліквідаційній комісії у разі ліквідації боржника - юридичної особи, в тому числі внаслідок визнання боржника банкрутом;      7) передачі виконавчого документа ліквідаційній комісії у разі ліквідації боржника - юридичної особи, в тому числі внаслідок визнання боржника банкрутом;  
95. 8) фактичного повного виконання рішення згідно з виконавчим документом;      8) фактичного повного виконання рішення згідно з виконавчим документом;  
96. 9) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, або на письмову вимогу стягувача;      9) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, або на письмову вимогу стягувача;  
97. 10) направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу Державної виконавчої служби;      10) направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу Державної виконавчої служби;  
98. 11) повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ у випадку, передбаченому частиною третьою статті 76 цього Закону.      11) повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ у випадку, передбаченому частиною третьою статті 76 цього Закону.  
99. Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби. Копія постанови у 3-денний строк надсилається сторонам та суду або іншому органу (посадової особи), які видали виконавчий документ.      Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби. Копія постанови у 3-денний строк надсилається сторонам та суду або іншому органу (посадової особи), які видали виконавчий документ.  
100. Постанова про закінчення виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби або до суду у 10-денний строк.   -15- Король В.М. (в.о. № 202)
В кінці останньої частини ст.37 додати слова "з дня її отримання".  
Відхилено   Постанова про закінчення виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби або до суду у 10-денний строк.  
101. Стаття 38. Наслідки закінчення виконавчого провадження      Стаття 38. Наслідки закінчення виконавчого провадження  
102. У разі закінчення виконавчого провадження (крім направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу Державної виконавчої служби) припиняється чинність арешту майна боржника, скасовуються інші здійснені державним виконавцем заходи примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у зв'язку з закінченням виконавчого провадження. Закінчене виконавче провадження не може бути розпочате знову, крім випадків, передбачених цим Законом."      У разі закінчення виконавчого провадження (крім направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу Державної виконавчої служби) припиняється чинність арешту майна боржника, скасовуються інші здійснені державним виконавцем заходи примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у зв'язку з закінченням виконавчого провадження. Закінчене виконавче провадження не може бути розпочате знову, крім випадків, передбачених цим Законом."  
103. 25. Статтю 39 виключити.      26. Статтю 39 виключити.  
104. 26. У статті 40:      27. У статті 40:  
105. частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:      частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:  
106. "5) якщо вжитими державним виконавцем заходами неможливо з'ясувати місцезнаходження боржника - юридичної особи, місце проживання боржника - фізичної особи (за винятком виконавчих документів, зазначених у частині першій статті 42 цього Закону)";   -16- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.5 ч 1 ст.40 вилучити.  
Відхилено   "5) якщо вжитими державним виконавцем заходами неможливо з'ясувати місцезнаходження боржника - юридичної особи, місце проживання боржника - фізичної особи (за винятком виконавчих документів, зазначених у частині першій статті 42 цього Закону)";  
107. у частині другій цифри "2-4" замінити цифрами "2-5";      у частині другій цифри "2-4" замінити цифрами "2-5";  
108. у частині п'ятій цифри "2-4" замінити цифрами "2-5".      у частині п'ятій цифри "2-4" замінити цифрами "2-5".  
109. 27. Статтю 41 викласти в такій редакції:      28. Статті 41 і 43 викласти в такій редакції:  
110. "Стаття 41. Відновлення виконавчого провадження      "Стаття 41. Відновлення виконавчого провадження  
111. Якщо постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачеві визнана судом незаконною чи скасована начальником відповідного відділу державної виконавчої служби виконавче провадження підлягає відновленню у 3-денний строк з дня отримання ухвали суду, постанови начальника відповідного відділу державної виконавчої служби.      Якщо постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачеві визнана судом незаконною чи скасована начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби виконавче провадження підлягає відновленню у 3-денний строк з дня отримання ухвали суду, постанови начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби.  
112. За наявності обставин, передбачених частиною сьомою статті 80 цього Закону виконавче провадження підлягає відновленню у 3- денний строк з дня надходження до державного виконавця відповідної заяви стягувача.      За наявності обставин, передбачених частиною сьомою статті 80 цього Закону виконавче провадження підлягає відновленню у 3- денний строк з дня надходження до державного виконавця відповідної заяви стягувача.  
113. Про відновлення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, копія якої не пізніше наступного дня надсилається до суду, який визнав незаконною постанову державного виконавця, сторонам, а також органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ.      Про відновлення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, копія якої не пізніше наступного дня надсилається до суду, який визнав незаконною постанову державного виконавця, сторонам, а також органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ.";  
114. 28. Статтю 43 викласти в редакції:       
115. "З грошової суми (в тому числі одержаної від реалізації майна боржника), яка стягнута державним виконавцем з боржника, в першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на проведення виконавчих дій, в другу чергу компенсуються витрати державної виконавчої служби на здійснення виконавчих дій, після чого сплачується виконавчий збір, накладений на боржника у процесі виконання рішення.      "Стаття 43. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум З грошової суми (в тому числі одержаної від реалізації майна боржника), яка стягнута державним виконавцем з боржника, в першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на проведення виконавчих дій, в другу чергу компенсуються витрати Державної виконавчої служби на здійснення виконавчих дій, після чого сплачується виконавчий збір, накладений на боржника у процесі виконання рішення.  
116. Грошова сума, що залишилася, використовується для задоволення вимог стягувача та на сплату штрафу. Сума, що залишилася після розподілу повертається боржникові."      Грошова сума, що залишилася, використовується для задоволення вимог стягувача та на сплату штрафу. Сума, що залишилася після розподілу повертається боржникові."  
117. 29. У статті 44:   -17- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Зміни у ст.44 вилучити.  
Відхилено   29. У статті 44:  
118. доповнити частиною другою такого змісту:      доповнити частиною другою такого змісту:  
119. "У першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги про стягнення з вартості заставленого майна.";      "У першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги про стягнення з вартості заставленого майна.";  
120. у зв'язку з цим, частини другу-сьому вважати відповідно частинами третьою-восьмою;      у зв'язку з цим, частини другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою, шостою, сьомою, восьмою;  
121. у новій частині третій слово "першу" замінити словом "другу", а слова "та забезпечені заставою вимоги про стягнення вартості заставленого майна" виключити;      у частині третій слово "першу" замінити словом "другу", а слова "та забезпечені заставою вимоги про стягнення вартості заставленого майна" виключити;  
122. у нових частинах четвертій, п'ятій, шостій слова "другу", "третю", "четверту" замінити відповідно словами "третю", "четверту", "п'яту";   -18- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ч.3 ст.44 Закону України "Про виконавче провадження" після слів "пов'язані з трудовими правовідносинами," доповнити словами "вимоги щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування". Ч.4 ст.44 після слів "з обов'язкового страхування" доповнити словами "(крім вимог щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування)"  
Враховано   у частинах четвертій, п'ятій, шостій слова "другу", "третю", "четверту" замінити відповідно словами "третю", "четверту", "п'яту"; у частині четвертій після слів "пов'язані з трудовими правовідносинами," доповнити словами "вимоги щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"; у частині п'ятій після слів "з обов'язкового страхування" доповнити словами "(крім вимог щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування)";  
    -19- Король В.М. (в.о. № 202)
У ст.44 пропонується задоволення вимог щодо податків і неподаткових платежів до бюджету в четверту чергу, тоді як у діючому Законі задоволення вимог сплати податків проводилось в третю чергу. Оскільки, ряд виплат здійснюється за рахунок надходжень до бюджетів усіх рівнів, позбавлення такого права призведе до подовження терміну всіх виплат в тому числі передбачених ч.3 цієї статті.  
Відхилено    
123. у новій частині шостій слова "в порядку надходження виконавчих документів" виключити.      у частині шостій слова "в порядку надходження виконавчих документів" виключити.  
124. 30. У статті 45:      30. У статті 45:  
125. у частині 2 після слів "до витрат на" доповнити словами " організацію та";      у частині другій: в абзаці першому після слів "До витрат на" доповнити словами " організацію та";  
126. у пункті 6 частини 2 слово "виконавчі" вилучити.      у пункті 6 слово "виконавчі" виключити;  
127. доповнити частиною третьою такого замісту:      доповнити частиною третьою такого замісту:  
128. "Про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій, державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби. Постанова про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій, може бути оскаржена сторонами до суду у 10 - денний строк."      "Про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби. Постанова про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, може бути оскаржена сторонами до суду у 10 - денний строк."  
129. 31. У статті 46:      31. У статті 46:  
130. у частині першій слова "двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";   -20- Король В.М. (в.о. № 202)
Зберегти діючу норму Закону.  
Відхилено   у частині першій слова "двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
131. доповнити частиною четвертою такого змісту:      доповнити частиною четвертою такого змісту:  
132. "Виконавчий збір зараховується до спеціального фонду державного бюджету й використовується для покриття витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій, розвитку матеріально-технічного забезпечення Державної виконавчої служби й виплати винагород державним виконавцям за своєчасне і повне виконання виконавчого документу."   -21- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.4 виключити.  
Враховано частково   "Виконавчий збір зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується для покриття витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій, розвитку матеріально-технічного забезпечення Державної виконавчої служби.";  
133. У зв'язку з цим частини четверту, п'яту вважати частинами п'ятою, шостою.      у зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами п'ятою та шостою.  
134. 32. У частині шостій статті 50 після слів "витрат на виконання" доповнити словами "та стягнення виконавчого збору".      32. У частині шостій статті 50 після слів "витрат на виконання" доповнити словами "та стягнення виконавчого збору".  
135. 33. У статті 51:      33. У статті 51:  
136. Назву статті викласти в такій редакції:      назву викласти в такій редакції:  
137. "Порядок звернення стягнення на майно боржника при обчисленні боргу у гривнях або іноземній валюті";   -22- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Зміни у назві ст.51 вилучити.  
Відхилено   "Стаття 51. Порядок звернення стягнення на майно боржника при обчисленні боргу у гривнях або іноземній валюті";  
138. доповнити статтю 51 частиною четвертою такого змісту:      доповнити частиною четвертою такого змісту:  
139. "Звернення стягнення на кошти боржника у гривнях та інше майно боржника при обчисленні боргу в іноземній валюті здійснюється в порядку, передбаченому частинами першою-третьою цієї статті."      "Звернення стягнення на кошти боржника у гривнях та інше майно боржника при обчисленні боргу в іноземній валюті здійснюється в порядку, передбаченому цією статтею."  
140. 34. Частину другу статті 52 виключити.      34. Частину другу статті 52 виключити.  
141. 35. У частині п'ятій статті 55 слова "Гроші, в тому числі іноземна валюта" виключити.      35. У частині п'ятій статті 55 слова "Гроші, в тому числі іноземна валюта" виключити.  
142. 36. У статті 57:      36. У статті 57:  
143. частину першу після слова "виконавцем" доповнити словами "якщо вартість майна не перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а після слова "цінами" доповнити словами "а також у разі оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден";      частину першу після слова "виконавцем" доповнити словами "якщо вартість майна не перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а після слова "цінами" доповнити словами "а також у разі оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден";  
144. доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:      доповнити частиною третьою такого змісту:  
145. "Для проведення оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських, річкових суден та майна, вартість якого перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, державний виконавець залучає експерта (спеціаліста).";      "Для проведення оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських, річкових суден та майна, вартість якого перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, державний виконавець залучає експерта (спеціаліста).";  
146. в зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою і викласти її в такій редакції:      в зв'язку з цим частину третю вважати відповідно частиною четвертою, виклавши її в такій редакції:  
147. "Державний виконавець про оцінку арештованого майна повідомляє сторони, які мають право оскаржити оцінку майна до суду в 10-денний строк".      "Державний виконавець про оцінку арештованого майна повідомляє сторони, які мають право оскаржити оцінку майна до суду в 10-денний строк з дня отримання повідомлення".  
148. 37. У частині другій статті 60:      36. У частині другій статті 60:  
149. слово "закриття" замінити словом "закінчення";      слово "закриття" замінити словом "закінчення";  
150. доповнити реченням такого змісту:      доповнити реченням такого змісту: "При цьому, внесений стягу-  
151. "При цьому, внесений стягувачем авансовий внесок поверненню не підлягає".      вачем авансовий внесок поверненню не підлягає".  
152. 38. Статтю 61 викласти в такій редакції:      38. Статтю 61 викласти в такій редакції:  
153. "Стаття 61. Реалізація майна, на яке звернено стягнення      "Стаття 61. Реалізація майна, на яке звернено стягнення  
154. Реалізація арештованого майна, за винятком майна, виключеного за законом з обігу та зазначеного в частині п'ятій статті 55 цього Закону, здійснюється спеціалізованою організацією Міністерства юстиції України на підставі договору між Державною виконавчою службою та спеціалізованою організацією Міністерства юстиції України шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та комісійних началах.   -23- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
Ч.1 ст.61 викласти в такій редакції: "Реалізація арештованого майна, за винятком майна, виключеного за законом з обігу та зазначеного в частині п'ятій статті 55 цього Закону, здійснюється спеціалізованими організаціями на підставі договорів між Державними виконавчими службами та спеціалізованими організаціями шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та комісійних началах."  
Враховано   Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого зо законом з обігу та зазначеного в частині п'ятій статті 55 цього Закону, здійснюється спеціалізованими організаціями, які залучаються на тендерній (конкурсній) основі, на підставі договорів між Державною виконавчою службою та спеціалізованими організаціями шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та комісійних засадах.  
    -24- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В ч.1 ст.61 наприкінці слово "началах" замінити словом "засадах".  
Враховано    
    -25- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ч.1 ст.61 викласти в такій редакції: "Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого законодавства з обігу та зазначеного в частині п'ятій статті 55 цього Закону, здійснюється спеціалізованими організаціями, які залучаються на тендерній (конкурсній) основі, діють на підставі договорів між Державними виконавчими службами та спеціалізованими організаціями шляхом, його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та комісійних началах."  
Враховано    
155. Порядок реалізації майна, зазначеного в частині п'ятій статті 55 цього Закону, визначається Національним банком України, а іншого майна - Міністерством юстиції України.      Порядок реалізації майна, зазначеного в частині п'ятій статті 55 цього Закону, визначається Національним банком України, а іншого майна - Міністерством юстиції України.  
156. Якщо передане на реалізацію майно не буде продано і стягувач у 5-денний строк письмово не заявить про своє бажання залишити за собою непродане майно, арешт з майна знімається, воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачеві без виконання.   -26- Король В.М. (в.о. № 202)
В ч.3 ст.61 пропоную залишити строк два місяці для реалізації майна, на яке звернено стягнення.  
Відхилено   Якщо передане на реалізацію майно не буде продано і стягувач у 5-денний строк письмово не заявить про своє бажання залишити за собою непродане майно, арешт з майна знімається, воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачеві без виконання.  
157. Якщо стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно, то він зобов'язаний у 5-денний строк з дня повідомлення державного виконавця про виявлення бажання залишити за собою непродане майно внести на депозитний рахунок відділу державної виконавчої служби різницю між вартістю непроданого майна та сумою коштів, які підлягають стягненню на його користь, якщо вартість непроданого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом.      Якщо стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно, то він зобов'язаний у 5-денний строк з дня повідомлення державного виконавця про виявлення бажання залишити за собою непродане майно внести на депозитний рахунок відділу Державної виконавчої служби різницю між вартістю непроданого майна та сумою коштів, які підлягають стягненню на його користь, якщо вартість непроданого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом.  
158. Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу державний виконавець складає акт, який є підставою для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.      Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу державний виконавець складає акт, який є підставою для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.  
159. Боржник має право визначити, в якій послідовності необхідно продавати майно. У разі коли від продажу частини майна буде виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, витрат на здійснення виконавчих дій, штрафу, подальший продаж арештованого майна припиняється. Вимоги боржника щодо черговості продажу майна не приймаються державним виконавцем, якщо внаслідок їх задоволення виникнуть перешкоди чи додаткові труднощі для виконання або подовжиться його строк."      Боржник має право визначити, в якій послідовності необхідно продавати майно. У разі коли від продажу частини майна буде виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, витрат на здійснення виконавчих дій, штрафу, подальший продаж арештованого майна припиняється. Вимоги боржника щодо черговості продажу майна не приймаються державним виконавцем, якщо внаслідок їх задоволення виникнуть перешкоди чи додаткові труднощі для виконання або подовжиться його строк."  
160. 39. Останнє речення частини третьої статті 64 виключити.   -27- Король В.М. (в.о. № 202)
Залишити ч.3 ст.64 в чинній редакції, виклавши останнє речення окремим абзацем.  
Відхилено   39. У частині третій статті 64 останнє речення виключити.  
161. 40. Статтю 66 викласти в такій редакції:      40. Статтю 66 викласти в такій редакції:  
162. "Стаття 66. Підготовка та проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна      "Стаття 66. Підготовка та проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна  
163. Спеціалізована організація проводить прилюдні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається мінімальна початкова ціна майна, що виставляється на торги, яка становить 80% його оціночної вартості.   -28- Король В.М. (в.о. № 202)
В ч.1 ст.66 після слова "ціна" додати слова "не менша оціночної вартості"; слова "яка становить 80% його оціночної вартості" виключити.  
Відхилено   Спеціалізована організація проводить прилюдні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається мінімальна початкова ціна майна, що виставляється на торги, яка становить 80% його оціночної вартості.  
164. До заявки додаються:      До заявки додаються:  
165. 1) копія виконавчого документа;      1) копія виконавчого документа;  
166. 2) копія акта арешту майна;      2) копія акта арешту майна;  
167. 3) документи, що характеризують об'єкт нерухомості;      3) документи, що характеризують об'єкт нерухомості;  
168. 4) копії правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності або право користування нерухомим майном.   -29- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В п.4 ч.2 ст.66 слово "правовстановлюючих " вилучити.  
Враховано   4) копії документів, що підтверджують право власності або право користування нерухомим майном.  
169. У разі продажу об'єкта незавершеного будівництва державний виконавець додає до заявки також копію рішення про відведення земельної ділянки та копію дозволу місцевого органу виконавчої влади і (чи) органу місцевого самоврядування на будівництво.      У разі продажу об'єкта незавершеного будівництва державний виконавець додає до заявки також копію рішення про відведення земельної ділянки та копію дозволу місцевого органу виконавчої влади і (чи) органу місцевого самоврядування на будівництво.  
170. Місце проведення прилюдних торгів визначається спеціалізованою організацією самостійно.   -30- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ч.4 ст.66 викласти в такій редакції: "Місце та час проведення прилюдних торгів визначається та оприлюднюється спеціалізованою організацією самостійно."  
Враховано   Місце та час проведення прилюдних торгів визначається та оприлюднюється спеціалізованою організацією самостійно.  
171. Акт про проведення прилюдних торгів, затверджується начальником відповідного відділу виконавчої служби, є підставою для видачі нотаріусом свідоцтва про право власності.   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В ч.5 ст.66 слово "нотаріусом" замінити текстом "відповідним органом".  
Відхилено   Акт про проведення прилюдних торгів, затверджується начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби, є підставою для видачі відповідним органом свідоцтва про право власності.  
172. Це свідоцтво є підставою для видачі відповідним органом акта про право власності на земельну ділянку в порядку, передбаченому законодавством.      Це свідоцтво є підставою для видачі відповідним органом акта про право власності на земельну ділянку в порядку, передбаченому законодавством.  
173. Порядок проведення прилюдних торгів з продажу арештованого державними виконавцями нерухомого майна боржників визначається Міністерством юстиції України."      Порядок проведення прилюдних торгів з продажу арештованого державними виконавцями нерухомого майна боржників визначається Міністерством юстиції України."  
174. 41. У статті 67 слова "одного мінімального розміру" замінити словами "двох мінімальних розмірів".      41. У статті 67 слова "одного мінімального розміру" замінити словами "двох мінімальних розмірів".  
175. 42. У частині сьомій статті 74 слова "та надходження відрахованих" замінити словом "утриманих".      42. У частині сьомій статті 74 слова "та надходження відрахованих" замінити словом "утриманих".  
176. 43. У назві та тексті статті 75 слова "покарання у вигляді" замінити словом "стягнення".      43. У назві та тексті статті 75 слова "покарання у вигляді" замінити словом "стягнення".  
177. 44. У частині сьомій статті 79 останнє речення виключити.      44. У частині сьомій статті 79 останнє речення виключити.  
178. 45. У статті 80:      45. У статті 80:  
179. у частині п'ятій після слова "стягувача" доповнити словами "до нього застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 87 цього Закону та";      у частині п'ятій після слова "стягувача" доповнити словами "до нього застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 87 цього Закону та";  
180. у частині сьомій слова "штрафні санкції, передбачені цим Законом" замінити словами "подвійні штрафні санкції, передбачені статтею 87 цього Закону".      у частині сьомій слова "штрафні санкції, передбачені цим Законом" замінити словами "подвійні штрафні санкції, передбачені статтею 87 цього Закону".  
181. 46. Статтю 85 доповнити словами "а на дії (бездіяльність) начальника відділу державної виконавчої служби - до суду."      46. Статтю 85 доповнити словами "а на дії (бездіяльність) начальника відділу Державної виконавчої служби - до суду."  
182. 47. У статті 87:      47. У статті 87:  
183. У назві після слів "певні дії" доповнити словами "та рішення про поновлення на роботі"      у назві після слів "певні дії" доповнити словами "та рішення про поновлення на роботі";  
184. частину першу статті 87 викласти в такій редакції:      частину першу викласти в такій редакції:  
185. "У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, які можуть бути виконані лише боржником, та рішення про поновлення на роботі, державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника-фізичну особу в розмірі від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - щодо громадян, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - щодо посадових осіб і на боржника-юридичну особу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призначає новий строк для виконання."      "У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, які можуть бути виконані лише боржником, та рішення про поновлення на роботі, державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника-фізичну особу в розмірі від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на боржника-юридичну особу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призначає новий строк для виконання."  
186. 48. Доповнити Главу 11. Прикінцеві положення пунктом 2 такого змісту:      48. Доповнити главу 11. "Прикінцеві положення" пунктом 2 такого змісту:  
187. "2. До приведення законів, інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону, вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.";      "2. До приведення законів, інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону, вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.";  
188. у зв'язку з цим, пункт 2 вважати пунктом 3.      у зв'язку з цим, пункт 2 вважати відповідно пунктом 3.