Кількість абзаців - 93 Таблиця поправок


Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про фінансово-кредитні механізми житлового будівництва   -1- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Назву законопроекту викласти в наступній редакції: "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю"  
Враховано   Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю  
2. Цей Закон визначає правові основи запровадження та функціонування системи фінансово - кредитних механізмів довгострокового житлового іпотечного кредитування громадян, залучення вільних коштів на розвиток житлового будівництва та захисту законних прав та інтересів його суб'єктів.   -2- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Преамбулу законопроекту викласти у наступній редакції: "Цей Закон визначає загальні принципи та правові основи залучення коштів фізичних та юридичних осіб для фінансування будівництва нерухомості та здійснення операцій з нерухомістю, особливості довірчого управління цими коштами."  
Враховано   Цей Закон визначає загальні принципи та правові основи залучення коштів фізичних та юридичних осіб для фінансування будівництва нерухомості та здійснення операцій з нерухомістю, особливості довірчого управління цими коштами.  
3. Розділ 1. Загальні положення      Розділ 1. Загальні положення  
4. Стаття1. Визначення термінів   -3- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У статті 1 визначити такі терміни: "іпотечний сертифікат", "реформування кредитної заборгованості", "реформування іпотечного кредиту", "іпотечний кредит"  
Враховано в законопроекті 6197  Стаття 1. Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: Адміністратор фонду (далі - адміністратор) - банк або інша фінансова установа, яка відповідно до цього Закону, на підставі розроблених ним правил, створила фонд в управлінні адміністратора, діє від свого імені, здійснюючи довірче управління активами фонду в інтересах учасників цього фонду. Учасник фонду - будь-яка фізична або юридична особа, яка внесла кошти до фонду та доручила адміністратору здійснювати довірче управління активами фонду для досягнення цілей, передбачених Правилами фонду. Правила фонду в управлінні адміністратора (далі - правила фонду) - система норм, затверджена та оприлюднена адміністратором, якої необхідно дотримуватись всім суб'єктам системи фінансово-кредитних механізмів для досягнення цілей, передбачених цим Законом. Фонд в управлінні адміністратора (далі - фонд) - активи, що належать учасникам фонду, які передані в довірче управління адміністратору.  
    -4- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 1 викласти в наступній редакції: "Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: Адміністратор фонду (далі - адміністратор) - банк або інша фінансова установа, яка відповідно до цього Закону, на підставі розроблених ним правил, створила фонд в управлінні адміністратора, діє від свого імені, здійснюючи довірче управління активами фонду в інтересах учасників цього фонду. Учасник фонду - будь-яка фізична або юридична особа, яка внесла кошти до фонду та доручила адміністратору здійснювати довірче управління активами фонду для досягнення цілей, передбачених Правилами фонду. Операції з нерухомістю - дії адміністратора щодо: _фінансування будівництва нерухомості для подальшого її використання з метою отримання прибутку; _передачі нерухомості в оплатне користування третім особам; _продажу нерухомості; _здійснення інших операцій з нерухомістю, не заборонених законодавством. Правила фонду в управлінні адміністратора (далі - правила фонду) - система норм, затверджена та оприлюднена адміністратором, якої необхідно дотримуватись всім суб'єктам системи фінансово-кредитних механізмів для досягнення цілей, передбачених цим Законом. Фонд в управлінні адміністратора (далі - фонд) - активи, що належать учасникам фонду, які передані в довірче управління адміністратору.  
Враховано    
5. У цьому Законі наведені терміни мають таке значення:   -5- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 1 абзац 1 після тексту "цьому Законі наведені" доповнити словом "нижче".  
Враховано    
6. Житловий кредит - довгостроковий іпотечний кредит, наданий комерційним банком фізичній особі - громадянину України для будівництва житла.       
7. Спеціалізований комерційний банк іпотечного та житлового будівництва (спеціалізований банк)-комерційний банк, який відповідає вимогам цього Закону та має дозвіл Національного банку України на виконання операції фінансування капітальних вкладень за дорученням власників та розпорядників інвестованих коштів.   -6- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
У статті 1 визначення терміну "Спеціалізований комерційний банк іпотечного та житлового будівництва викласти в наступній редакції: "Спеціалізований банк іпотечного та житлового будівництва (спеціалізований банк) - комерційний банк, який відповідає вимогам цього Закону та має дозвіл Національного банку України на виконання операції фінансування капітальних вкладень за дорученням довірителів."  
Враховано по суті в інших статтях   
8. Забудовник - юридична особа, зареєстрована в установленому порядку, яка отримала у встановленому законом порядку земельну ділянку для будівництва житла, уклала відповідну угоду з спеціалізованим банком та на свій ризик здійснює заходи щодо будівництва житла.   -7- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У стаття 1, частина 1, пункт 3, після тексту "юридична особа" виключити текст "зареєстрована в установленому порядку,"  
Відхилено    
9. Довіритель - власник або розпорядник коштів, внесених ним на фінансування будівництва житла, який уклав інвестиційну угоду або інший договір щодо будівництва житла з забудовником.       
10. Інвестор - юридична чи фізична особа, власник іпотечних сертифікатів.       
11. Оператор вторинного ринку іпотечних зобов'язань - спеціалізований банк, який здійснює діяльність на вторинному ринку іпотечних зобов'язань.       
12. Позичальник - фізична особа, громадянин України, який уклав з банком кредитний договір (угоду), за умовами якого кошти, отримані ним у кредит, використовуються виключно для будівництва житла       
13. Рефінансування спеціалізованого банку - залучення спеціалізованим банком ресурсів шляхом реформування кредитної заборгованості за житловими іпотечними кредитами та розміщення іпотечних сертифікатів.       
14. Вторинний ринок іпотечних зобов'язань - система відносин, які виникають між суб'єктами під час купівлі-продажу (обігу) іпотечних зобов'язань       
15. Стандарти взаємодії між суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів - внутрішній документ спеціалізованого банку, затверджений його відповідним органом, який встановлює загальні критерії відбору забудовників для подальшого фінансування будівництва житла за рахунок коштів довірителів, принципи здійснення житлового іпотечного кредитування, характеристики кредитних договорів (угод), що підлягають реформуванню, процедури оцінки платоспроможності позичальника, визначення спроможності забудовника виконувати договірні зобов'язання, створення об'єднаного іпотечного боргу, випуску та розміщення іпотечних сертифікатів, ведення реєстру власників іпотечних сертифікатів, обслуговування об'єднаного іпотечного боргу та інш.       
16. Стаття 2. Правовідносини, на які поширює дію цей Закон   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 2. у назві статті текст "поширює дію цей Закон" замінити текстом "поширюється дія цього Закону"  
Враховано по суті  Стаття 2. Система фінансово-кредитних механізмів будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю Система фінансово-кредитних механізмів (далі - система) - врегульовані законодавством дії суб'єктів системи в процесі будівництва нерухомості та здійснення операцій з нею. Суб'єктами системи є учасники фондів, адміністратори, забудовники, страхові компанії та інші особи, що забезпечують функціонування цієї системи. Вони взаємодіють між собою на підставі правил фондів та укладених між ними договорів, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та зберігають повну фінансово-господарську самостійність відповідно до законодавства України. Адміністратор не несе відповідальності за зобов'язаннями інших суб'єктів системи, а інші суб'єкти не несуть відповідальності за зобов'язаннями адміністратора, якщо інше не обумовлено договорами між ними. Учасники фондів, забудовники та інші суб'єкти системи не мають права втручатися у дії адміністратора щодо здійснення довірчого управління активами фондів  
    -9- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 2 викласти у наступній редакції: "Стаття 2. Система фінансово-кредитних механізмів будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю Система фінансово-кредитних механізмів (далі - система) - врегульовані законодавством дії суб'єктів системи в процесі будівництва нерухомості та здійснення операцій з нею. Суб'єктами системи є учасники фондів, адміністратори, забудовники, страхові компанії та інші особи, що забезпечують функціонування цієї системи. Вони взаємодіють між собою на підставі правил фондів та укладених між ними договорів, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та зберігають повну фінансово-господарську самостійність відповідно до законодавства України. Адміністратор не несе відповідальності за зобов'язаннями інших суб'єктів системи, а інші суб'єкти не несуть відповідальності за зобов'язаннями адміністратора, якщо інше не обумовлено договорами між ними. Учасники фондів, забудовники та інші суб'єкти системи не мають права втручатися у дії адміністратора щодо здійснення довірчого управління активами фондів".  
Враховано    
17. Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають між його суб'єктами в процесі фінансування будівництва житла, а також в процесі надання довгострокових житлових іпотечних кредитів, виконання сторонами відповідних кредитних договорів (угод) та забезпечення виконання зобов'язань за ними. Норми цього Закону також поширюються на правовідносини, що виникають між його суб'єктами в процесі відчуження ними іпотечних зобов'язань.       
18. Розділ 2. Вимоги до суб'єктів системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва       
19. Стаття 3. Суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва   -10- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 3 викласти у наступній редакції: "Стаття 3. Вимоги до суб'єктів системи Банк може здійснювати функції адміністратора, якщо він має дозвіл Національного банку України на виконання операцій з довірчого управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами, досвід роботи з залучення коштів фізичних та юридичних осіб на фінансування будівництва. Інша фінансова установа може виконувати функції адміністратора відповідно до цього Закону, якщо вона відповідає вимогам, встановленим уповноваженим органом. Адміністратор виконує свої функції з довірчого управління активами фонду без отримання додаткової ліцензії. Вимоги до інших суб'єктів системи встановлює адміністратор самостійно".  
Враховано   Стаття 3. Вимоги до суб'єктів системи Банк може здійснювати функції адміністратора, якщо він має дозвіл Національного банку України на виконання операцій з довірчого управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами, досвід роботи з залучення коштів фізичних та юридичних осіб на фінансування будівництва. Інша фінансова установа може виконувати функції адміністратора відповідно до цього Закону, якщо вона відповідає вимогам, встановленим уповноваженим органом. Адміністратор виконує свої функції з довірчого управління активами фонду без отримання додаткової ліцензії. Вимоги до інших суб'єктів системи встановлює адміністратор самостійно  
20. Суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва є забудовники, довірителі, спеціалізовані банки, страхові компанії та оператори вторинного ринку іпотечних зобов'язань.   -11- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Абзац 1 статті 3 викласти у наступній редакції: "Суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва є забудовники, довірителі, позичальники, спеціалізовані банки, страхові компанії та оператори вторинного ринку іпотечних зобов'язань".  
Враховано по суті в статтях 2-3   
    -12- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Частину першу статті 3 законопроекту після слова "довірителі" доповнити словом "позичальники,"  
Враховано по суті   
21. Всі інші особи, які безпосередньо не приймають участь в процесі житлового іпотечного кредитування та будівництва житла, але забезпечують функціонування системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва, утворюють її інфраструктуру.       
22. Стаття 4. Вимоги до забудовника   -13- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Статтю 4 викласти у наступній редакції: "Юридична особа може стати суб'єктом системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва, та вести діяльність забудовника відповідно до цього Закону, якщо вона відповідає наступним вимогам: 1) має досвід житлового будівництва не менше трьох років; 2) має можливості для організації процесу будівництва одночасно не менш як на двох будівельних об'єктах; 3) має стабільний фінансовий стан."  
Враховано по суті  Стаття 4. Фонди в управлінні адміністратора Банки та інші фінансові установи створюють фонди за власною ініціативою в порядку, визначеному цим Законом. В залежності від мети створення фонд може бути Фондом фінансування будівництва нерухомості (ФФБН) або Фондом операцій з нерухомістю (ФОН). Фонд фінансування будівництва нерухомості - активи, що належать учасникам цього фонду на праві спільної сумісної власності, передані учасниками цього фонду за договорами про участь у ФФБН для здійснення адміністратором довірчого управління цими активами з подальшим спрямуванням на фінансування об'єкта будівництва у порядку, визначеному правилами цього фонду. Активи ФФБН - це грошові кошти на рахунку ФФБН, які адміністратор цього фонду використовує відповідно правил фонду. Фонд операцій з нерухомістю - активи, що належать учасникам цього фонду на праві спільної сумісної власності, передані адміністратору для спільного інвестування в операції з нерухомістю, перебувають в управлінні адміністратора. Активи ФОН - це сукупність грошових коштів, нерухомості, іншого майна та майнових прав, сформована за рахунок коштів, залучених від учасників ФОН, та доходів від здійснення операцій з активами ФОН, які адміністратор цього фонду використовує відповідно правил фонду. Під спільним інвестуванням розуміються дії суб'єктів системи, пов'язані з об'єднанням грошових коштів учасників фонду та їх використанням на умовах правил фонду. Під операціями з нерухомістю розуміються дії адміністратора щодо фінансування будівництва нерухомості для подальшого її використання з метою отримання прибутку, передачі нерухомості в оплатне користування третім особам, продажу нерухомості та здійснення інших операцій з нерухомістю, не заборонених законодавством. Регулювання діяльності банків, що виконують функції адміністраторів, здійснює Національний банк України згідно Закону України "Про Національний банк України" та Закону України "Про банки і банківську діяльність". Нові економічні нормативи та показники діяльності для таких банків не встановлюються. Регулювання діяльності інших фінансових установ, що виконують функції адміністраторів, здійснює створений відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" уповноважений орган виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг. Фонд вважається створеним з моменту прийняття адміністратором рішення про створення фонду та затвердження ним правил фонду. Адміністратор для зберігання, обліку залучених коштів та їх використання на умовах правил фонду відкриває рахунок фонду. Банк, який виконує функції адміністратора, самостійно затверджує правила фонду та відкриває рахунок фонду в своєму балансі. Якщо функції адміністратора виконує інша фінансова установа, правила такого фонду реєструє уповноважений орган виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг. В цьому випадку адміністратор відкриває в обраному ним банку на своє ім'я окремий поточний рахунок, який є рахунком фонду. Адміністратор, для виконання своїх зобов'язань перед учасниками фонду відповідно до умов правил фонду, формує на рахунку цього фонду оперативний резерв за рахунок частини коштів фонду.  
    -14- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 4 викласти у наступній редакції: "Стаття 4. Фонди в управлінні адміністратора Банки та інші фінансові установи створюють фонди за власною ініціативою в порядку, визначеному цим Законом. Фондом в управлінні адміністратора (далі - фонд) є активи, що належать учасникам фонду, і передані ними в довірче управління адміністратору. В залежності від мети створення фонд може бути Фондом фінансування будівництва нерухомості (ФФБН) або Фондом операцій з нерухомістю (ФОН). Фонд фінансування будівництва нерухомості - активи, що належать учасникам цього фонду на праві спільної сумісної власності, передані учасниками цього фонду за договорами про участь у ФФБН для здійснення адміністратором довірчого управління цими активами з подальшим спрямуванням на фінансування об'єкта будівництва у порядку, визначеному правилами цього фонду. Активи ФФБН - це грошові кошти на рахунку ФФБН, які адміністратор цього фонду використовує відповідно правил фонду. Фонд операцій з нерухомістю - активи, що належать учасникам цього фонду на праві спільної сумісної власності, передані адміністратору для спільного інвестування в операції з нерухомістю, перебувають в управлінні адміністратора. Активи ФОН - це сукупність грошових коштів, нерухомості, іншого майна та майнових прав, сформована за рахунок коштів, залучених від учасників ФОН, та доходів від здійснення операцій з активами ФОН, які адміністратор цього фонду використовує відповідно правил фонду. Під спільним інвестуванням розуміються дії суб'єктів системи, пов'язані з об'єднанням грошових коштів учасників фонду та їх використанням на умовах правил фонду. Під операціями з нерухомістю розуміються дії адміністратора щодо фінансування будівництва нерухомості для подальшого її використання з метою отримання прибутку, передачі нерухомості в оплатне користування третім особам, продажу нерухомості та здійснення інших операцій з нерухомістю, не заборонених законодавством. Регулювання діяльності банків, що виконують функції адміністраторів, здійснює Національний банк України згідно Закону України "Про Національний банк України" та Закону України "Про банки і банківську діяльність". Нові економічні нормативи та показники діяльності для таких банків не встановлюються. Регулювання діяльності інших фінансових установ, що виконують функції адміністраторів, здійснює створений відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" уповноважений орган виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг. Фонд вважається створеним з моменту прийняття адміністратором рішення про створення фонду та затвердження ним правил фонду. Адміністратор для зберігання, обліку залучених коштів та їх використання на умовах правил фонду відкриває рахунок фонду. Банк, який виконує функції адміністратора, самостійно затверджує правила фонду та відкриває рахунок фонду в своєму балансі. Якщо функції адміністратора виконує інша фінансова установа, правила такого фонду реєструє уповноважений орган виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг. В цьому випадку адміністратор відкриває в обраному ним банку на своє ім'я окремий поточний рахунок, який є рахунком фонду. Адміністратор, для виконання своїх зобов'язань перед учасниками фонду відповідно до умов правил фонду, формує на рахунку цього фонду оперативний резерв за рахунок частини коштів фонду".  
Враховано    
23. Юридична особа може стати суб'єктом системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва, та вести діяльність забудовника відповідно до цього Закону, якщо вона відповідає наступним вимогам:   -15- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Уточнити норму пункт 2 статті 4.  
Враховано по суті   
24. має досвід житлового будівництва за рахунок коштів населення не менше трьох років; має можливості для організації процесу будівництва одночасно на декількох будівельних об'єктах; має стабільний фінансовий стан.   -16- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
В пункті 1 статті 4 слова "за рахунок коштів населення" виключити.  
Враховано    
25. Стаття 5. Вимоги до спеціалізованого банку   -17- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 5 викласти у наступній редакції: "Стаття 5. Особливості довірчого управління активами фонду Довірче управління активами фонду - це комплекс фактичних та юридичних дій адміністратора щодо розпорядження активами фонду та їх використання згідно з правилами фонду від свого імені за рахунок та в інтересах спільного інвестора цього фонду. Спільним інвестором фонду є цілісна та неподільна спільність учасників цього фонду. Учасники фонду не мають права власності на наперед визначені частки активів фонду і не можуть самостійно розпоряджатись активами фонду. Адміністратор може здійснювати управління активами кількох різних фондів. Адміністратор здійснює облік результатів діяльності з довірчого управління активами кожного фонду окремо від обліку результатів своєї господарської діяльності та по кожному фонду складає відокремлений баланс (далі - баланс фонду) - документ бухгалтерського обліку, який відображає фінансовий результат довірчого управління активами фонду, джерела коштів фонду та їх розміщення. Адміністратор зобов'язаний здійснювати довірче управління активами фондів особисто та має право без довіреності представляти інтереси учасників фондів перед третіми особами у відповідності до законодавства та правил фонду. Адміністратор не може доручити здійснення довірчого управління активами фондів іншим особам. Адміністратор не може відповідати по своїх боргах активами фондів, які знаходяться у нього в довірчому управлінні, та не має права використовувати ці активи для забезпечення виконання власних зобов'язань".  
Враховано   Стаття 5. Особливості довірчого управління активами фонду Довірче управління активами фонду - це комплекс фактичних та юридичних дій адміністратора щодо розпорядження активами фонду та їх використання згідно з правилами фонду від свого імені за рахунок та в інтересах спільного інвестора цього фонду. Спільним інвестором фонду є цілісна та неподільна спільність учасників цього фонду. Учасники фонду не мають права власності на наперед визначені частки активів фонду і не можуть самостійно розпоряджатись активами фонду. Адміністратор може здійснювати управління активами кількох різних фондів. Адміністратор здійснює облік результатів діяльності з довірчого управління активами кожного фонду окремо від обліку результатів своєї господарської діяльності та по кожному фонду складає відокремлений баланс (далі - баланс фонду) - документ бухгалтерського обліку, який відображає фінансовий результат довірчого управління активами фонду, джерела коштів фонду та їх розміщення. Адміністратор зобов'язаний здійснювати довірче управління активами фондів особисто та має право без довіреності представляти інтереси учасників фондів перед третіми особами у відповідності до законодавства та правил фонду. Адміністратор не може доручити здійснення довірчого управління активами фондів іншим особам. Адміністратор не може відповідати по своїх боргах активами фондів, які знаходяться у нього в довірчому управлінні, та не має права використовувати ці активи для забезпечення виконання власних зобов'язань  
26. Комерційний банк може стати суб'єктом системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва, та вести діяльність спеціалізованого банку відповідно до цього Закону, якщо він має дозвіл Національного банку України на виконання операції фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.       
27. Національний Банк України надає такий дозвіл, якщо комерційний банк відповідає наступним вимогам: має дозвіл Національного банку України на виконання операції управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів; здійснює банківську діяльність в Україні не менше п'яти років, в тому числі з залучення коштів довірителів на фінансування будівництва житла не менше трьох років; виконує, на дату звернення до Національного банку України за отриманням дозволу, додаткові вимоги щодо мінімальних значень нормативів капіталу та ліквідності, встановлені Національним банком України для спеціалізованих банків.   -18- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
В частині другій статті 5 законопроекту пункт 2 викласти в наступній редакції: "2) здійснює банківську діяльність в Україні не менше трьох років"  
Враховано по суті   
    -19- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У пункті 2 статті 5 узгодити терміни "п'ять років" і "не менше трьох років"  
Враховано по суті   
28. Спеціалізований банк повинен бути спроможним виконувати всі вимоги цього Закону та мати кваліфікований персонал, який володіє професійними навиками роботи з залучення коштів та фінансування будівництва житла за дорученням довірителів.   -20- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині 3 статті 5 чітко визначити поняття "кваліфікований персонал"  
Враховано по суті   
29. Спеціалізований банк має право здійснювати всі інші банківські операції, передбачені чинним законодавством, на виконання яких він отримав дозвіл Національного банку України.   -21- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 5, частина 4. Текст "чинним законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано по суті   
    -22- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Частину четверту статті 5 виключити.  
Враховано    
30. Стаття 6. Вимоги до страхової компанії       
31. Страхова компанія може стати суб'єктом системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва, та вести діяльність відповідно до цього Закону, якщо вона у відповідності до чинного законодавства отримала ліцензії на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна та фінансових ризиків.   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 6. Після тексту "у відповідності до" виключити слово "чинного"  
Враховано   Стаття 6. Припинення функціонування фонду Фонд припиняє своє функціонування за рішенням адміністратора в разі закінчення терміну дії фонду або досягнення мети, з якою був створений фонд. Після виконання адміністратором зобов'язань перед учасниками фонд вважається таким, що припинив своє функціонування  
    -24- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 6 викласти у наступній редакції: "Стаття 6. Припинення функціонування фонду Фонд припиняє своє функціонування за рішенням адміністратора в разі закінчення терміну дії фонду або досягнення мети, з якою був створений фонд. Після виконання адміністратором зобов'язань перед учасниками фонд вважається таким, що припинив своє функціонування"  
Враховано    
32. Розділ 3. Система фінансово - кредитних механізмів житлового будівництва       
33. Стаття 7. Складові системи фінансово-кредитних механізмів   -25- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 7 викласти у наступній редакції: "Стаття 7. Заміна адміністратора Заміна адміністратора, функції якого виконує банк, здійснюється у разі: призначення тимчасової адміністрації банку; порушення у встановленому законодавством порядку процедури визнання банку неплатоспроможним та його ліквідації; надання Національним банком України висновку про доцільність відкликання банківської ліцензії. Заміна адміністратора, функції якого виконує інша фінансова установа, здійснюється в порядку, визначеному уповноваженим органом. В разі визнання адміністратора неплатоспроможним ліквідатор зобов'язаний передати активи всіх фондів разом з правами та зобов'язаннями в управління визначеному ним іншому банку або іншій фінансовій установі. Ця установа здійснює функції адміністратора до повного виконання зобов'язань перед учасниками фондів відповідно до діючих правил цих фондів. Активи фондів не включаються до ліквідаційної маси неплатоспроможного адміністратора і спрямовуються виключно на задоволення вимог учасників фонду до адміністратора".  
Враховано   Стаття 7. Заміна адміністратора Заміна адміністратора, функції якого виконує банк, здійснюється у разі: призначення тимчасової адміністрації банку; порушення у встановленому законодавством порядку процедури визнання банку неплатоспроможним та його ліквідації; надання Національним банком України висновку про доцільність відкликання банківської ліцензії. Заміна адміністратора, функції якого виконує інша фінансова установа, здійснюється в порядку, визначеному уповноваженим органом. В разі визнання адміністратора неплатоспроможним ліквідатор зобов'язаний передати активи всіх фондів разом з правами та зобов'язаннями в управління визначеному ним іншому банку або іншій фінансовій установі. Ця установа здійснює функції адміністратора до повного виконання зобов'язань перед учасниками фондів відповідно до діючих правил цих фондів. Активи фондів не включаються до ліквідаційної маси неплатоспроможного адміністратора і спрямовуються виключно на задоволення вимог учасників фонду до адміністратора  
34. Система фінансово - кредитних механізмів житлового будівництва - це сукупність стандартних процедур: процедури залучення коштів довірителів та спрямування їх на житлове будівництво; процедури надання й обслуговування іпотечних кредитів; процедури оцінки спеціалізованим банком платоспроможності позичальників, а також процедури визначення спроможності забудовника виконувати договірні зобов'язання.   -26- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У статті 7 після слів "виконувати договірні зобов'язання" доповнити словами "процедури страхування майна та страхування ризиків невиконання зобов'язань"  
Враховано в інших статтях  Розділ 2. Фонд фінансування будівництва нерухомості Стаття 8. Правила ФФБН Адміністратор по кожному забудовнику створює окремий ФФБН та затверджує його правила. Правила ФФБН встановлюють процедури створення фонду, порядок взаємодії адміністратора з забудовником, приєднання до фонду та відмови учасника від участі у ньому, закріплення за учасником фонду конкретного об'єкта інвестування, отримання учасником ФФБН у власність конкретного об'єкта інвестування, отримання учасником кредиту для участі у ФФБН, спрямування коштів фонду на фінансування спорудження об'єктів будівництва, визначення винагороди адміністратора та інше. Об'єктом фінансування (будівництва) є конкретна житлова або нежитлова споруда, будівництво якої організовує забудовник, а фінансування здійснює адміністратор в інтересах спільного інвестора на умовах правил фонду. Об'єктом інвестування може бути квартира, нежитлове приміщення, гаражний бокс, машиномісце або інший об'єкт, кожен з яких окремо є цілісним майновим комплексом. Відповідно правил фонду адміністратор самостійно визначає зміст та умови генерального договору, угоди по об'єктах будівництва, договору про участь у ФФБН та інших документів, визначених правилами ФФБН. Стаття 9. Основні функції адміністратора ФФБН Адміністратор розробляє правила ФФБН та затверджує їх у порядку, визначеному цим Законом, укладає з забудовником генеральний договір, згідно якого адміністратор, що діє в інтересах учасників фонду, замовляє забудовнику організувати спорудження та своєчасне введення до експлуатації об'єктів будівництва, а забудовник зобов'язується виконати це замовлення та, після введення об'єктів будівництва до експлуатації, передати конкретні об'єкти інвестування у власність учасникам фонду на умовах, визначених в цьому договорі, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. На виконання умов генерального договору адміністратор в інтересах спільного інвестора замовляє спорудження конкретного об'єкта фінансування (будівництва) шляхом укладання з забудовником угоди по об'єкту будівницН повинні містити відомості про мету утворення, тип (відкритий чи закритий) та строк, на який створюється ФОН (для строкового фонду), порядок визначення вартості чистих активів ФОН та ціни сертифікатів ФОН, порядок розподілу прибутку ФОН, порядок та строки викупу сертифікатів ФОН адміністратором на вимогу учасників ФОН, відповідальність адміністратора, порядок визначення винагороди адміністратора за здійснення довірчого управління активами ФОН та інше. Напрями та обмеження функціонування ФОН визначає інвестиційна декларація. Адміністратор розробляє та затверджує інвестиційну декларацію самостійно. Порядок визначення розміру оперативного резерву та його використання встановлюється правилами ФОН. Стаття 21. Участь у ФОН Учасником ФОН може бути будь-яка юридична або фізична особа, що придбала сертифікат цього ФОН. Проспект емісії сертифікатів ФОН є прилюдною або приватною пропозицією (офертою) з умовами договору про приєднання до ФОН та доручення на здійснення адміністратором довірчого управління активами ФОН. Укладення договору про приєднання до ФОН та доручення на здійснення адміністратором довірчого управління активами ФОН здійснюється учасником шляхом придбання сертифіката ФОН за грошові кошти. Такий договір вважається укладеним з моменту зарахування на рахунок фонду коштів за придбані сертифікати ФОН. Стаття 22. Особливі характеристики сертифікатів ФОН. Випуск та обіг Сертифікат ФОН - особливий іменний цінний папір, який засвідчує право вимоги учасника ФОН частки чистих активів ФОН. Чисті активи ФОН - кошти, розмір яких дорівнює різниці між вартістю активів ФОН та вартістю зобов'язань, що виникли внаслідок довірчого управління адміністратором активами ФОН. Вартість чистих активів ФОН відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня. Вартість чистих активів ФОН закритого типу визначається на кінець робочого дня, що передує дню, коли буде проводитись розміщення або викуп сертифікатів ФОН, але не рідше, ніж раз на квартал. Емітентом сертифікатів ФОН виступає адміністратор ФОН. Адміністратор має право здійснювати додаткові емісії сертифікатів відповідного ФОН незалежно від строку закінчення обігу сертифікатів попереднього випуску цього ФОН. Сертифікат ФОН є цінним папером, який може випускатися в Україні. Емісія та обіг сертифікатів ФОН регулюються цим Законом. Сертифікати ФОН можуть випускатися в документарній або бездокументарній формі. Сертифікат ФОН надає кожному його власникові однакові права. Правила ФОН можуть передбачати сплату доходів за сертифікатами ФОН. Проспект емісії сертифікатів ФОН підлягає обов'язковому оприлюдненню в разі, якщо сертифікати ФОН розміщуються шляхом відкритого продажу. У разі, якщо сертифікати ФОН пропонуються до розміщення серед заздалегідь визначеного кола осіб, проспект емісії сертифікатів ФОН доводиться безпосередньо адміністратором до відома цих осіб. Проспект емісії сертифікатів ФОН має містити наступні відомості: кількість сертифікатів ФОН, що пропонується для розміщення, форма випуску, строк розміщення, ціна розміщення, напрями інвестицій, порядок сплати доходу; порядок викупу сертифікатів ФОН адміністратором та інші відомості. Проспект емісії сертифікатів ФОН підписується керівником та головним бухгалтером адміністратора. Особи, які підписали проспект емісії сертифікатів ФОН, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у ньому. Проспект емісії сертифікатів ФОН є підставою для обслуговування цих цінних паперів Національною депозитарною системою. Якщо функції адміністратора виконує банк, то випуск сертифікатів ФОН та проспект емісії сертифікатів ФОН не підлягають реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органах. Якщо функції адміністратора виконує інша фінансова установа, реєстрація випуску сертифікатів ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН здійснюється відповідно до положень, розроблених уповноваженим органом. Випуск сертифікатів ФОН в документарній формі здійснюється адміністратором шляхом виготовлення бланків сертифікатів ФОН спеціального зразка. Зразок та вимоги щодо виготовлення бланків сертифікатів ФОН затверджує адміністратор самостійно. В разі випуску сертифікатів ФОН в бездокументарній формі, на період розміщення на кожний випуск сертифікатів ФОН адміністратор оформлює тимчасовий глобальний сертифікат ФОН, який підлягає заміні на постійний глобальний сертифікат ФОН або анулюванню у випадку визнання випуску таким, що не відбувся. Адміністратор оформлює постійний глобальний сертифікат ФОН, який повинен відповідати загальному обсягу випуску, і передає його на зберігання до обраного ним депозитарію. Зберігання та обслуговування обігу сертифікатів ФОН, випущених у бездокументарній формі, на рахунках у цінних паперах, які належать власникам, здійснюють зберігачі, обрані власниками сертифікатів ФОН. Адміністратор має право без отримання ліцензії, незалежно від кількості власників сертифікатів ФОН, самостійно вести реєстр власників сертифікатів ФОН, випущених в документарній формі. Розміщення та викуп розміщених сертифікатів ФОН адміністратор здійснює безпосередньо або через торговців цінними паперами, з якими адміністратор уклав договори. Розміщення сертифікатів ФОН здійснюються за цінами, встановленими на певну дату, виходячи з правил ФОН. Викуп розміщених сертифікатів ФОН адміністратор здійснює за рахунок активів ФОН. В разі викупу адміністратором сертифікатів ФОН на умовах проспекту емісії учасник ФОН має право отримати виключно грошовими коштами вартість сертифікату ФОН за ціною, що діє на день викупу. Ціна викупу сертифікатів ФОН визначається адміністратором виходячи з розрахункової вартості сертифікату ФОН, що визначається як результат ділення вартості чистих активів ФОН на кількість сертифікатів ФОН, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку, але не може бути меншою за номінал сертифікату. Сертифікати ФОН закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів. Обіг сертифікатів ФОН відкритого типу обмежується. Відчуження сертифікатів ФОН відкритого типу може здійснюватись лише шляхом їх викупу адміністратором. Відчуження сертифікатів ФОН відкритого типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва, успадкування та дарування. Перехід права власності на сертифікати ФОН здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. Стаття 23. Функції адміністратора ФОН Адміністратор ФОН може виконувати наступні функції: проводити операції з нерухомістю, випускати сертифікати ФОН, організовувати їх розміщення, обіг та викуп, придбавати частки в статутних фондах підприємств, створених з метою отримання прибутку від володіння нерухомістю, здійснювати інші заходи щодо управління активами ФОН на власний розсуд з метою отримання максимального доходу в інтересах спільного інвестора ФОН в межах інвестиційної декларації. Адміністратор ФОН зобов'язаний викупити не менш одного відсотку від суми емісії кожного випуску сертифікатів ФОН, функції адміністратора якого він виконує. Адміністратор ФОН не має права використовувати активи ФОН у напрямах, не передбачених правилами та інвестиційною декларацією цього ФОН. Згідно з правилами ФОН адміністратор несе відповідальність за збитки, що були завдані учасникам фонду його діями або бездіяльністю, як повірений за договором доручення. Збитки, що були завдані учасникам фонду діями або бездіяльністю адміністратора - це зниження вартості чистих активів ФОН в розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів. Адміністратор може прийняти рішення про припинення функціонування ФОН та викуп сертифікатів такого ФОН, якщо протягом року відбулося зниження вартості чистих активів ФОН в розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів на величину, розмір якої визначений правилами ФОН. Адміністратор за рахунок власних коштів здійснює обов'язкове страхування своєї фінансової відповідальності за збитки, що можуть бути завдані учасникам фонду діями або бездіяльністю адміністратора. Нерухомість, набуту за рахунок коштів ФОН, адміністратор враховує в балансі фонду. Нерухомість, що становить активи ФОН, підлягає обов'язковому страхуванню за рахунок коштів ФОН від ризиків загибелі або пошкодження на повну вартість на користь адміністратора, як повіреного учасників фонду. Адміністратор має право згідно правил ФОН розпоряджатись майном, набутим за рахунок ФОН. Адміністратор ФОН отримує за здійснення своїх функцій винагороду грошовими коштами в порядку, визначеному в правилах ФОН. Стаття 24. Порядок державної реєстрації права власності на нерухомість, набуту від здійснення довірчого управління активами ФОН Служби, які здійснюють реєстрацію прав власності на нерухомість, зобов'язані зареєструвати набуту від здійснення довірчого управління активами ФОН нерухомість на ім'я адміністратора як спільну сумісну власність учасників ФОН, із застереженням про це. Така реєстрація здійснюється протягом 10 (десяти) днів після надання адміністратором правил фонду, інвестиційної декларації, акту про прийняття нерухомості Державною комісією або цивільно-правових угод, що свідчать про набуття нерухомості, та документа, який містить технічні характеристики нерухомості. Стаття 25. Розподіл активів ФОН в разі припинення його функціонування З моменту прийняття рішення про припинення функціонування ФОН відповідно правил ФОН адміністратор зупиняє розміщення і викуп сертифікатів ФОН та у визначені ним строки реалізує за грошові кошти активи ФОН. Грошові кошти, отримані від реалізації активів, розподіляються наступним чином: -у першу чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп сертифікатів ФОН до прийняття рішення про ліквідацію ФОН; -у другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до бюджетів держави; -у третю чергу - здійснюються виплати щодо виконання зобов'язань, які виникли внаслідок довірчого управління активами ФОН; -у четверту чергу - здійснюються виплати іншим учасникам ФОН. Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги. Стаття 26. Оподаткування операцій з активами ФОН Доходи, отримані фізичними особами від операцій з сертифікатами ФОН, не включаються до їх сукупного оподатковуваного доходу. Кошти, отримані від випуску та розміщення сертифікатів ФОН, не включаються до валового доходу адміністратора. За операції з випуску (емісії) сертифікатів ФОН державне мито не справляється. Юридичні особи, крім банків, включають суми, спрямовані ними на придбання сертифікатів ФОН, до складу валових витрат. Банки здійснюють придбання сертифікатів ФОН за рахунок кредитних ресурсів. Послуги адміністратора ФОН з довірчого управління активами ФОН не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Податки, обов'язкові збори та інші платежі, що виникають у зв'язку із здійсненням операцій з нерухомістю ФОН, а також витрати, пов'язані з утриманням активів ФОН, адміністратор сплачує за рахунок коштів цього ФОНтва з визначенням параметрів, характеристик та терміну введення до експлуатації цього об'єкта. Невід'ємною частиною угоди по об'єкту будівництва є перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, форму якого визначає адміністратор. Цей перелік є належним чином оформлений документ, який містить дані про об'єкти інвестування. Перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва змінюється виключно за письмовою згодою сторін. Забудовник передає адміністратору перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва для розподілення та закріплення за учасниками ФФБН з подальшою передачею цих об'єктів у власність на умовах правил ФФБН. Для залучення коштів адміністратор укладає з учасниками фонду договори про участь у ФФБН, за якими, як повірений, на свій розсуд в інтересах спільного інвестора фонду здійснює довірче управління коштами фонду. Адміністратор на умовах правил фонду залучає кошти учасників та зараховує їх на рахунок фонду, надає учасникам фонду свідоцтва про участь у ФФБН, фінансує спорудження об'єктів будівництва в межах залучених коштів, здійснює контроль цільового використання забудовником коштів фонду, веде облік спрямованих на фінансування коштів у розрізі об'єктів будівництва. Після введення об'єкта будівництва до експлуатації адміністратор надає забудовнику належним чином оформлений перелік учасників фонду, які виконали всі умови правил ФФБН для оформлення у власність конкретного об'єкта інвестування. Адміністратор в інтересах спільного інвестора фонду може перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів, здійснювати нагляд за ходом будівництва. В разі невиконання забудовником своїх зобов'язань за генеральним договором адміністратор має право призупинити фінансування та вимагати повернення коштів, що були передані забудовнику на будівництво. Забудовник зобов'язаний протягом строку, визначеного в генеральному договорі, повернути грошові кошти на рахунок фонду. Адміністратор може здійснювати інші функції на виконання правил фонду та укладених відповідно до цих правил угод. Адміністратор несе зобов'язання перед учасниками фонду в межах договору про участь у ФФБН. Адміністратор несе відповідальність перед учасниками фонду як повірений за договором доручення. Адміністратор не несе відповідальності перед учасниками ФФБН щодо спорудження об'єктів будівництва та передачі їм у власність об'єктів інвестування. Стаття 10. Права та обов'язки забудовника Забудовником може бути юридична особа, яка отримала у встановленому законодавством порядку земельну ділянку для спорудження нерухомості, уклала генеральний договір з адміністратором, виконує умови правил фонду. Забудовник зобов'язаний організувати спорудження об'єкта будівництва та своєчасно ввести його до експлуатації незалежно від обсягу фінансування. Забудовник має право самостійно встановлювати цінові параметри об'єктів інвестування. Про зміну цінових параметрів об'єктів інвестування забудовник зобов'язаний інформувати адміністратора відповідно до умов генерального договору. Забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом об'єкти інвестування, зазначені в переліку об'єктів інвестування по об'єкту будівництва, без письмової згоди адміністратора. Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від адміністратора коштів спільного інвестора ФФБН та повертати кошти до ФФБН на вимогу адміністратора для розрахунку з учасниками фонду. Після введення об'єкта будівництва до експлуатації забудовник на умовах правил ФФБН зобов'язаний передати конкретні об'єкти інвестування у власність учасникам ФФБН, які внесені адміністратором у перелік учасників фонду, що виконали всі умови правил ФФБН для отримання у власність об'єктів інвестування. Забудовник зобов'язаний не пізніше 183 (ста вісімдесяти трьох) календарних днів з дня підписання Державною комісією акту про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації передати цей об'єкт об'єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією. Стаття 11. Участь у ФФБН Фізична або юридична особа стає учасником ФФБН після укладання з адміністратором договору про участь в ФФБН, за умови надання визначеного адміністратором переліку документів, які ідентифікують цю особу, та внесення коштів до фонду. Адміністратор та забудовник не мають права вимагати від учасника ФФБН відомості щодо джерел походження коштів, які учасник передає до ФФБН, та повідомляти їх компетентним державним органам. Учасник ФФБН може обрати та закріпити за собою конкретний об'єкт інвестування згідно з переліком об'єктів інвестування, які є у наявності. В цьому випадку учасник ФФБН бере на себе зобов'язання перед адміністратором щодо подальшого внесення коштів до ФФБН на умовах, визначених правилами фонду. Після кожного внесення учасником коштів до ФФБН адміністратор видає учаснику фонду свідоцтво про участь у ФФБН, в якому зазначені відомості про учасника ФФБН, сума внесених ним коштів, дані про об'єкт інвестування та інші відомості згідно правил фонду. Після отримання від забудовника офіційної інформації про введення об'єкта будівництва до експлуатації адміністратор, за умови виконання учасником ФФБН своїх зобов'язань перед адміністратором, на умовах правил ФФБН в обмін на свідоцтво надає учаснику фонду для передачі забудовнику довідку про виконання учасником ФФБН всіх умов правил ФФБН для отримання у власність об'єкта інвестування На підставі цієї довідки Забудовник у порядку, визначеному статтею 16 цього Закону, забезпечує оформлення права власності учасника ФФБН на обраний ним об'єкт інвестування. Адміністратор до запланованої дати введення об`єкта будівництва до експлуатації може надати учаснику фонду послуги щодо зміни об`єкта інвестування, часткового повернення коштів з ФФБН, оформлення відмови від участі у фонді та здійснення інших операцій на умовах правил ФФБН. За здійснення таких послуг учасник фонду сплачує адміністратору винагороду в розмірі, визначеному правилами фонду. Стаття 12. Отримання кредиту для участі у ФФБН Учасники ФФБН для виконання своїх зобов'язань перед адміністратором можуть отримати кредит у банку. Банк надає кредити учасникам ФФБН на умовах, визначених цим банком в кредитних угодах (договорах). Для забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитною угодою (договором) банк приймає у заставу об'єкт інвестування, який стане власністю позичальника в майбутньому. Договір застави підлягає нотаріальному посвідченню, при цьому на об'єкт інвестування має бути накладена заборона на відчуження. Позичальник надає банку безвідкличні довіреності на отримання документа, встановленого законодавством, що підтверджує право власності учасника на об'єкт інвестування, та документа, що містить технічні характеристики об'єкта інвестування. Банк на підставі документа, встановленого законодавством, що підтверджує право власності учасника на об'єкт інвестування, звертається до нотаріуса щодо накладання заборони на відчуження об'єкта інвестування. Нотаріус зобов'язаний накласти заборону на відчуження предмету застави на підставі договору застави та документа, встановленого законодавством, що підтверджує право власності позичальника на наданий в заставу об'єкт інвестування. В разі необхідності, за вимогою банку, позичальник зобов'язаний надати додаткові документи для накладання заборони на відчуження об'єкта інвестування. Стаття 13. Особливості забезпечення виконання учасниками ФФБН зобов'язань за кредитами банку Учасник ФФБН, який отримав кредит для виконання своїх зобов'язань перед адміністратором та забезпечив виконання своїх зобов'язань за кредитною угодою (договором) заставою об'єкта інвестування, до моменту повного виконання зобов'язань за кредитною угодою (договором) не має права змінити об'єкт інвестування, частково отримати кошти з ФФБН, відмовитись від участі у ФФБН та здійснювати інші операції на умовах правил ФФБН. У кредитній угоді банк має передбачити заходи щодо примусового виконання зобов'язань позичальника та щодо звернення стягнення на предмет застави у випадку невиконання позичальником умов кредитної угоди. Відчуження предмету застави здійснює Державна виконавча служба на підставі виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на нотаріально посвідченому примірнику кредитної угоди (договору) або на її нотаріально посвідченій копії. В разі зміни характеристик предмету застави (площа, надання або заміна поштової адреси, зміни в плануванні приміщень та інші) договір застави є чинним і не потребує додаткового погодження сторонами. Про такі зміни нотаріус, на підставі встановленого законодавством документа, що підтверджує право власності позичальника на предмет застави, робить відмітки на примірнику договору застави, що належить заставодержателю. Суди та державна виконавча служба не можуть накладати арешт на предмет застави, щодо якого за поданням банку накладена заборона на відчуження. Порушення термінів спорудження об'єкта будівництва або неналежне виконання зобов'язань забудовником не може впливати на правовідносини, що виникли між банком та позичальником, відповідно до укладеної ними кредитної угоди (договору) i не є підставою для припинення виконання зобов'язань позичальником. Стаття 14. Спрямування коштів ФФБН на фінансування спорудження об'єктів будівництва Якщо функції адміністратора виконує банк, забудовник і його підрядники, субпідрядники та інші підприємства, які приймають участь у спорудженні об'єкта будівництва, відкривають в цьому банку поточні рахунки. Забудовник вносить цю умову в договори підряду та інші договори, які укладає у зв'язку із спорудженням об'єкта будівництва. Адміністратор спрямовує кошти фонду на фінансування будівництва та веде облік спрямованих на фінансування коштів спільного інвестора по об'єктах будівництва. Фінансування будівництва адміністратор здійснює в межах залучених коштів спільного інвестора, за виключенням суми, яка складає оперативний резерв. Порядок фінансування, визначення розміру оперативного резерву та його використання, здійснення контролю цільового використання коштів в інтересах спільного інвестора визначені правилами ФФБН. Стаття 15. Кредитування юридичних осіб на спорудження об'єкта будівництва Банк може надати кредит підприємству, яке уклало із забудовником договір, пов'язаний із спорудженням об'єкта будівництва. Такі кредити надаються за умови укладання договору поруки забудовника перед банком за підприємство, яке є позичальником. Стаття 16. Передача у власність учасникам ФФБН об'єктів інвестування Забудовник за 20 (двадцять) календарних днів до дати введення об'єкта будівництва до експлуатації, визначеної в угоді по об'єкту будівництва, звертається до служб, що здійснюють державну реєстрацію права власності на нерухомість, з проханням щодо оформлення документів, які містять технічні характеристики об'єктів інвестування. Ці служби зобов'язані передати забудовнику вказані документи не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після звернення забудовника. Після введення об'єкта фінансування (будівництва) до експлуатації адміністратор на умовах правил ФФБН надає учаснику фонду довідку про виконання учасником своїх зобов'язань перед адміністратором. На підставі цієї довідки забудовник надає учаснику фонду оглядовий ордер на об'єкт інвестування. Після підписання Акту прийому-передачі об'єкта інвестування учасником фонду та забудовником учасник набуває права користування об'єктом інвестування та надає забудовнику довіреність на отримання в службах, які здійснюють оформлення документів про право власності, документів, встановлених законодавством, що підтверджують право власності учасника на об'єкт інвестування. Для оформлення документів, встановлених законодавством, що підтверджують право власності учасника на об'єкт інвестування, забудовник протягом 3 (трьох ) календарних днів з дати підписання акту прийому-передачі об'єкта інвестування передає службам, які здійснюють оформлення документів про право власності, акт прийому-передачі об'єкта інвестування та документ, що містить технічні характеристики об'єкта інвестування. Після отримання від забудовника цих документів служби, які здійснюють оформлення документів про право власності, протягом 30 (тридцяти) календарних днів зобов'язані оформити належним чином та передати забудовнику документ, встановлений законодавством, що підтверджує право власності учасника на об'єкт інвестування, та документ, що містить технічні характеристики об'єкта інвестування, на підставі довіреності, наданої учасником ФФБН забудовнику. Отримані документи забудовник передає учаснику фонду. Якщо учасник ФФБН для участі у фонді використав кошти, отримані в банку в кредит, забудовник, на підставі довіреності, наданої банку учасником ФФБН при укладанні договору застави, передає документ, встановлений законодавством, що підтверджує право власності учасника на об'єкт інвестування, та документ, що містить технічні характеристики об'єкта інвестування, банку для подальшої передачі учаснику фонду. Після отримання документа про право власності учасник фонду набуває права власності на конкретний об'єкт інвестування. Стаття 17. Виконання умов договору про участь у ФФБН У випадку, якщо учасник фонду закріпив за собою конкретний об'єкт інвестування, виконав всі зобов'язання перед адміністратором та підписав акт прийому-передачі об'єкта інвестування, зобов'язання адміністратора перед учасником фонду та умови договору про участь у ФФБН вважаються виконаними. Якщо протягом 183 (ста вісімдесяти трьох) календарних днів після введення об'єкта будівництва до експлуатації учасник фонду не підписав акт прийому передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування, він зобов'язаний надати забудовнику та адміністратору заяву з зазначенням обставин, за якими він не підписав цей акт. В разі порушення учасником фонду цієї умови він втрачає право на закріплений за ним об'єкт інвестування. Зобов'язання адміністратора перед учасником фонду та умови договору про участь у ФФБН вважаються виконаними. Забудовник перераховує до ФФБН кошти у необхідному обсязі для подальшого повернення учаснику фонду та на умовах правил фонду вилучає цей об'єкт інвестування з переліку об'єктів інвестування в цьому об'єкті будівництва. У випадку, якщо учасник фонду не закріпив за собою конкретний об'єкт інвестування, він повинен до запланованої дати введення об`єкта будівництва до експлуатації змінити об`єкт інвестування або відмовитися від участі у ФФБН. Якщо учасник фонду не виконав цю вимогу, зобов'язання адміністратора перед учасником фонду та умови договору про участь у ФФБН вважаються виконаними. Кошти учасника фонду, на умовах правил ФФБН, залишаються в ФФБН до моменту їх витребування. Стаття 18. Особливості оподаткування Сума коштів, отриманих з фонду учасником ФФБН-фізичною особою, яка перевищує суму коштів, внесених цим учасником до фонду, не включається до сукупного оподаткованого доходу цієї особи. Послуги, які адміністратор надає учасникам відповідно до статті 11 цього закону не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість Розділ 3. Фонд операцій з нерухомістю Стаття 19. Типи ФОН ФОН може бути відкритого або закритого типу. ФОН є відкритого типу, якщо адміністратор бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу учасників ФОН викуп сертифікатів цього ФОН. ФОН є закритого типу, якщо адміністратор не бере на себе зобов'язань щодо викупу сертифікатів цього ФОН до моменту його реорганізації або ліквідації. ФОН може бути строковим або безстроковим. Строковий ФОН створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ФОН ліквідується або реорганізується. Безстроковий ФОН створюється на невизначений строк. ФОН закритого типу може бути лише строковим. Стаття 20. Правила ФОН Для створення ФОН адміністратор має розробити та затвердити правила ФОН. Відповідно до правил ФОН адміністратор розроблює інвестиційну декларацію та проспект емісії сертифікатів ФОН, організовує розміщення сертифікатів ФОН шляхом відкритого продажу або безпосередньої пропозиції сертифікатів ФОН заздалегідь визначеному колу осіб. Порядок розміщення сертифікатів ФОН встановлюється адміністратором в проспекті емісії сертифікатів ФОН з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Правила ФОН встановлюють процедури створення фонду та порядок взаємодії адміністратора з третіми особами. Правила ФО  
    -27- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Розділ 2 викласти у наступній редакції: "Розділ 2. Фонд фінансування будівництва нерухомості Стаття 8. Правила ФФБН Адміністратор по кожному забудовнику створює окремий ФФБН та затверджує його правила. Правила ФФБН встановлюють процедури створення фонду, порядок взаємодії адміністратора з забудовником, приєднання до фонду та відмови учасника від участі у ньому, закріплення за учасником фонду конкретного об'єкта інвестування, отримання учасником ФФБН у власність конкретного об'єкта інвестування, отримання учасником кредиту для участі у ФФБН, спрямування коштів фонду на фінансування спорудження об'єктів будівництва, визначення винагороди адміністратора та інше. Об'єктом фінансування (будівництва) є конкретна житлова або нежитлова споруда, будівництво якої організовує забудовник, а фінансування здійснює адміністратор в інтересах спільного інвестора на умовах правил фонду. Об'єктом інвестування може бути квартира, нежитлове приміщення, гаражний бокс, машиномісце або інший об'єкт, кожен з яких окремо є цілісним майновим комплексом. Відповідно правил фонду адміністратор самостійно визначає зміст та умови генерального договору, угоди по об'єктах будівництва, договору про участь у ФФБН та інших документів, визначених правилами ФФБН. Стаття 9. Основні функції адміністратора ФФБН Адміністратор розробляє правила ФФБН та затверджує їх у порядку, визначеному цим Законом, укладає з забудовником генеральний договір, згідно якого адміністратор, що діє в інтересах учасників фонду, замовляє забудовнику організувати спорудження та своєчасне введення до експлуатації об'єктів будівництва, а забудовник зобов'язується виконати це замовлення та, після введення об'єктів будівництва до експлуатації, передати конкретні об'єкти інвестування у власність учасникам фонду на умовах, визначених в цьому договорі, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. На виконання умов генерального договору адміністратор в інтересах спільного інвестора замовляє спорудження конкретного об'єкта фінансування (будівництва) шляхом укладання з забудовником угоди по об'єкту будівництва з визначенням параметрів, характеристик та терміну введення до експлуатації цього об'єкта. Невід'ємною частиною угоди по об'єкту будівництва є перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, форму якого визначає адміністратор. Цей перелік є належним чином оформлений документ, який містить дані про об'єкти інвестування. Перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва змінюється виключно за письмовою згодою сторін. Забудовник передає адміністратору перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва для розподілення та закріплення за учасниками ФФБН з подальшою передачею цих об'єктів у власність на умовах правил ФФБН. Для залучення коштів адміністратор укладає з учасниками фонду договори про участь у ФФБН, за якими, як повірений, на свій розсуд в інтересах спільного інвестора фонду здійснює довірче управління коштами фонду. Адміністратор на умовах правил фонду залучає кошти учасників та зараховує їх на рахунок фонду, надає учасникам фонду свідоцтва про участь у ФФБН, фінансує спорудження об'єктів будівництва в межах залучених коштів, здійснює контроль цільового використання забудовником коштів фонду, веде облік спрямованих на фінансування коштів у розрізі об'єктів будівництва. Після введення об'єкта будівництва до експлуатації адміністратор надає забудовнику належним чином оформлений перелік учасників фонду, які виконали всі умови правил ФФБН для оформлення у власність конкретного об'єкта інвестування. Адміністратор в інтересах спільного інвестора фонду може перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів, здійснювати нагляд за ходом будівництва. В разі невиконання забудовником своїх зобов'язань за генеральним договором адміністратор має право призупинити фінансування та вимагати повернення коштів, що були передані забудовнику на будівництво. Забудовник зобов'язаний протягом строку, визначеного в генеральному договорі, повернути грошові кошти на рахунок фонду. Адміністратор може здійснювати інші функції на виконання правил фонду та укладених відповідно до цих правил угод. Адміністратор несе зобов'язання перед учасниками фонду в межах договору про участь у ФФБН. Адміністратор несе відповідальність перед учасниками фонду як повірений за договором доручення. Адміністратор не несе відповідальності перед учасниками ФФБН щодо спорудження об'єктів будівництва та передачі їм у власність об'єктів інвестування. Стаття 10. Права та обов'язки забудовника Забудовником може бути юридична особа, яка отримала у встановленому законодавством порядку земельну ділянку для спорудження нерухомості, уклала генеральний договір з адміністратором, виконує умови правил фонду. Забудовник зобов'язаний організувати спорудження об'єкта будівництва та своєчасно ввести його до експлуатації незалежно від обсягу фінансування. Забудовник має право самостійно встановлювати цінові параметри об'єктів інвестування. Про зміну цінових параметрів об'єктів інвестування забудовник зобов'язаний інформувати адміністратора відповідно до умов генерального договору. Забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом об'єкти інвестування, зазначені в переліку об'єктів інвестування по об'єкту будівництва, без письмової згоди адміністратора. Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від адміністратора коштів спільного інвестора ФФБН та повертати кошти до ФФБН на вимогу адміністратора для розрахунку з учасниками фонду. Після введення об'єкта будівництва до експлуатації забудовник на умовах правил ФФБН зобов'язаний передати конкретні об'єкти інвестування у власність учасникам ФФБН, які внесені адміністратором у перелік учасників фонду, що виконали всі умови правил ФФБН для отримання у власність об'єктів інвестування. Забудовник зобов'язаний не пізніше 183 (ста вісімдесяти трьох) календарних днів з дня підписання Державною комісією акту про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації передати цей об'єкт об'єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією. Стаття 11. Участь у ФФБН Фізична або юридична особа стає учасником ФФБН після укладання з адміністратором договору про участь в ФФБН, за умови надання визначеного адміністратором переліку документів, які ідентифікують цю особу, та внесення коштів до фонду. Адміністратор та забудовник не мають права вимагати від учасника ФФБН відомості щодо джерел походження коштів, які учасник передає до ФФБН, та повідомляти їх компетентним державним органам. Учасник ФФБН може обрати та закріпити за собою конкретний об'єкт інвестування згідно з переліком об'єктів інвестування, які є у наявності. В цьому випадку учасник ФФБН бере на себе зобов'язання перед адміністратором щодо подальшого внесення коштів до ФФБН на умовах, визначених правилами фонду. Після кожного внесення учасником коштів до ФФБН адміністратор видає учаснику фонду свідоцтво про участь у ФФБН, в якому зазначені відомості про учасника ФФБН, сума внесених ним коштів, дані про об'єкт інвестування та інші відомості згідно правил фонду. Після отримання від забудовника офіційної інформації про введення об'єкта будівництва до експлуатації адміністратор, за умови виконання учасником ФФБН своїх зобов'язань перед адміністратором, на умовах правил ФФБН в обмін на свідоцтво надає учаснику фонду для передачі забудовнику довідку про виконання учасником ФФБН всіх умов правил ФФБН для отримання у власність об'єкта інвестування На підставі цієї довідки Забудовник у порядку, визначеному статтею 16 цього Закону, забезпечує оформлення права власності учасника ФФБН на обраний ним об'єкт інвестування. Адміністратор до запланованої дати введення об`єкта будівництва до експлуатації може надати учаснику фонду послуги щодо зміни об`єкта інвестування, часткового повернення коштів з ФФБН, оформлення відмови від участі у фонді та здійснення інших операцій на умовах правил ФФБН. За здійснення таких послуг учасник фонду сплачує адміністратору винагороду в розмірі, визначеному правилами фонду. Стаття 12. Отримання кредиту для участі у ФФБН Учасники ФФБН для виконання своїх зобов'язань перед адміністратором можуть отримати кредит у банку. Банк надає кредити учасникам ФФБН на умовах, визначених цим банком в кредитних угодах (договорах). Для забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитною угодою (договором) банк приймає у заставу об'єкт інвестування, який стане власністю позичальника в майбутньому. Договір застави підлягає нотаріальному посвідченню, при цьому на об'єкт інвестування має бути накладена заборона на відчуження. Позичальник надає банку безвідкличні довіреності на отримання документа, встановленого законодавством, що підтверджує право власності учасника на об'єкт інвестування, та документа, що містить технічні характеристики об'єкта інвестування. Банк на підставі документа, встановленого законодавством, що підтверджує право власності учасника на об'єкт інвестування, звертається до нотаріуса щодо накладання заборони на відчуження об'єкта інвестування. Нотаріус зобов'язаний накласти заборону на відчуження предмету застави на підставі договору застави та документа, встановленого законодавством, що підтверджує право власності позичальника на наданий в заставу об'єкт інвестування. В разі необхідності, за вимогою банку, позичальник зобов'язаний надати додаткові документи для накладання заборони на відчуження об'єкта інвестування. Стаття 13. Особливості забезпечення виконання учасниками ФФБН зобов'язань за кредитами банку Учасник ФФБН, який отримав кредит для виконання своїх зобов'язань перед адміністратором та забезпечив виконання своїх зобов'язань за кредитною угодою (договором) заставою об'єкта інвестування, до моменту повного виконання зобов'язань за кредитною угодою (договором) не має права змінити об'єкт інвестування, частково отримати кошти з ФФБН, відмовитись від участі у ФФБН та здійснювати інші операції на умовах правил ФФБН. У кредитній угоді банк має передбачити заходи щодо примусового виконання зобов'язань позичальника та щодо звернення стягнення на предмет застави у випадку невиконання позичальником умов кредитної угоди. Відчуження предмету застави здійснює Державна виконавча служба на підставі виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на нотаріально посвідченому примірнику кредитної угоди (договору) або на її нотаріально посвідченій копії. В разі зміни характеристик предмету застави (площа, надання або заміна поштової адреси, зміни в плануванні приміщень та інші) договір застави є чинним і не потребує додаткового погодження сторонами. Про такі зміни нотаріус, на підставі встановленого законодавством документа, що підтверджує право власності позичальника на предмет застави, робить відмітки на примірнику договору застави, що належить заставодержателю. Суди та державна виконавча служба не можуть накладати арешт на предмет застави, щодо якого за поданням банку накладена заборона на відчуження. Порушення термінів спорудження об'єкта будівництва або неналежне виконання зобов'язань забудовником не може впливати на правовідносини, що виникли між банком та позичальником, відповідно до укладеної ними кредитної угоди (договору) i не є підставою для припинення виконання зобов'язань позичальником. Стаття 14. Спрямування коштів ФФБН на фінансування спорудження об'єктів будівництва Якщо функції адміністратора виконує банк, забудовник і його підрядники, субпідрядники та інші підприємства, які приймають участь у спорудженні об'єкта будівництва, відкривають в цьому банку поточні рахунки. Забудовник вносить цю умову в договори підряду та інші договори, які укладає у зв'язку із спорудженням об'єкта будівництва. Адміністратор спрямовує кошти фонду на фінансування будівництва та веде облік спрямованих на фінансування коштів спільного інвестора по об'єктах будівництва. Фінансування будівництва адміністратор здійснює в межах залучених коштів спільного інвестора, за виключенням суми, яка складає оперативний резерв. Порядок фінансування, визначення розміру оперативного резерву та його використання, здійснення контролю цільового використання коштів в інтересах спільного інвестора визначені правилами ФФБН. Стаття 15. Кредитування юридичних осіб на спорудження об'єкта будівництва Банк може надати кредит підприємству, яке уклало із забудовником договір, пов'язаний із спорудженням об'єкта будівництва. Такі кредити надаються за умови укладання договору поруки забудовника перед банком за підприємство, яке є позичальником. Стаття 16. Передача у власність учасникам ФФБН об'єктів інвестування Забудовник за 20 (двадцять) календарних днів до дати введення об'єкта будівництва до експлуатації, визначеної в угоді по об'єкту будівництва, звертається до служб, що здійснюють державну реєстрацію права власності на нерухомість, з проханням щодо оформлення документів, які містять технічні характеристики об'єктів інвестування. Ці служби зобов'язані передати забудовнику вказані документи не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після звернення забудовника. Після введення об'єкта фінансування (будівництва) до експлуатації адміністратор на умовах правил ФФБН надає учаснику фонду довідку про виконання учасником своїх зобов'язань перед адміністратором. На підставі цієї довідки забудовник надає учаснику фонду оглядовий ордер на об'єкт інвестування. Після підписання Акту прийому-передачі об'єкта інвестування учасником фонду та забудовником учасник набуває права користування об'єктом інвестування та надає забудовнику довіреність на отримання в службах, які здійснюють оформлення документів про право власності, документів, встановлених законодавством, що підтверджують право власності учасника на об'єкт інвестування. Для оформлення документів, встановлених законодавством, що підтверджують право власності учасника на об'єкт інвестування, забудовник протягом 3 (трьох ) календарних днів з дати підписання акту прийому-передачі об'єкта інвестування передає службам, які здійснюють оформлення документів про право власності, акт прийому-передачі об'єкта інвестування та документ, що містить технічні характеристики об'єкта інвестування. Після отримання від забудовника цих документів служби, які здійснюють оформлення документів про право власності, протягом 30 (тридцяти) календарних днів зобов'язані оформити належним чином та передати забудовнику документ, встановлений законодавством, що підтверджує право власності учасника на об'єкт інвестування, та документ, що містить технічні характеристики об'єкта інвестування, на підставі довіреності, наданої учасником ФФБН забудовнику. Отримані документи забудовник передає учаснику фонду. Якщо учасник ФФБН для участі у фонді використав кошти, отримані в банку в кредит, забудовник, на підставі довіреності, наданої банку учасником ФФБН при укладанні договору застави, передає документ, встановлений законодавством, що підтверджує право власності учасника на об'єкт інвестування, та документ, що містить технічні характеристики об'єкта інвестування, банку для подальшої передачі учаснику фонду. Після отримання документа про право власності учасник фонду набуває права власності на конкретний об'єкт інвестування. Стаття 17. Виконання умов договору про участь у ФФБН У випадку, якщо учасник фонду закріпив за собою конкретний об'єкт інвестування, виконав всі зобов'язання перед адміністратором та підписав акт прийому-передачі об'єкта інвестування, зобов'язання адміністратора перед учасником фонду та умови договору про участь у ФФБН вважаються виконаними. Якщо протягом 183 (ста вісімдесяти трьох) календарних днів після введення об'єкта будівництва до експлуатації учасник фонду не підписав акт прийому передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування, він зобов'язаний надати забудовнику та адміністратору заяву з зазначенням обставин, за якими він не підписав цей акт. В разі порушення учасником фонду цієї умови він втрачає право на закріплений за ним об'єкт інвестування. Зобов'язання адміністратора перед учасником фонду та умови договору про участь у ФФБН вважаються виконаними. Забудовник перераховує до ФФБН кошти у необхідному обсязі для подальшого повернення учаснику фонду та на умовах правил фонду вилучає цей об'єкт інвестування з переліку об'єктів інвестування в цьому об'єкті будівництва. У випадку, якщо учасник фонду не закріпив за собою конкретний об'єкт інвестування, він повинен до запланованої дати введення об`єкта будівництва до експлуатації змінити об`єкт інвестування або відмовитися від участі у ФФБН. Якщо учасник фонду не виконав цю вимогу, зобов'язання адміністратора перед учасником фонду та умови договору про участь у ФФБН вважаються виконаними. Кошти учасника фонду, на умовах правил ФФБН, залишаються в ФФБН до моменту їх витребування. Стаття 18. Особливості оподаткування Сума коштів, отриманих з фонду учасником ФФБН-фізичною особою, яка перевищує суму коштів, внесених цим учасником до фонду, не включається до сукупного оподаткованого доходу цієї особи. Послуги, які адміністратор надає учасникам відповідно до статті 11 цього закону не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість".  
Враховано    
    -28- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Розділ 3 викласти у наступній редакції: "Розділ 3. Фонд операцій з нерухомістю Стаття 19. Типи ФОН ФОН може бути відкритого або закритого типу. ФОН є відкритого типу, якщо адміністратор бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу учасників ФОН викуп сертифікатів цього ФОН. ФОН є закритого типу, якщо адміністратор не бере на себе зобов'язань щодо викупу сертифікатів цього ФОН до моменту його реорганізації або ліквідації. ФОН може бути строковим або безстроковим. Строковий ФОН створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ФОН ліквідується або реорганізується. Безстроковий ФОН створюється на невизначений строк. ФОН закритого типу може бути лише строковим. Стаття 20. Правила ФОН Для створення ФОН адміністратор має розробити та затвердити правила ФОН. Відповідно до правил ФОН адміністратор розроблює інвестиційну декларацію та проспект емісії сертифікатів ФОН, організовує розміщення сертифікатів ФОН шляхом відкритого продажу або безпосередньої пропозиції сертифікатів ФОН заздалегідь визначеному колу осіб. Порядок розміщення сертифікатів ФОН встановлюється адміністратором в проспекті емісії сертифікатів ФОН з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Правила ФОН встановлюють процедури створення фонду та порядок взаємодії адміністратора з третіми особами. Правила ФОН повинні містити відомості про мету утворення, тип (відкритий чи закритий) та строк, на який створюється ФОН (для строкового фонду), порядок визначення вартості чистих активів ФОН та ціни сертифікатів ФОН, порядок розподілу прибутку ФОН, порядок та строки викупу сертифікатів ФОН адміністратором на вимогу учасників ФОН, відповідальність адміністратора, порядок визначення винагороди адміністратора за здійснення довірчого управління активами ФОН та інше. Напрями та обмеження функціонування ФОН визначає інвестиційна декларація. Адміністратор розробляє та затверджує інвестиційну декларацію самостійно. Порядок визначення розміру оперативного резерву та його використання встановлюється правилами ФОН. Стаття 21. Участь у ФОН Учасником ФОН може бути будь-яка юридична або фізична особа, що придбала сертифікат цього ФОН. Проспект емісії сертифікатів ФОН є прилюдною або приватною пропозицією (офертою) з умовами договору про приєднання до ФОН та доручення на здійснення адміністратором довірчого управління активами ФОН. Укладення договору про приєднання до ФОН та доручення на здійснення адміністратором довірчого управління активами ФОН здійснюється учасником шляхом придбання сертифіката ФОН за грошові кошти. Такий договір вважається укладеним з моменту зарахування на рахунок фонду коштів за придбані сертифікати ФОН. Стаття 22. Особливі характеристики сертифікатів ФОН. Випуск та обіг Сертифікат ФОН - особливий іменний цінний папір, який засвідчує право вимоги учасника ФОН частки чистих активів ФОН. Чисті активи ФОН - кошти, розмір яких дорівнює різниці між вартістю активів ФОН та вартістю зобов'язань, що виникли внаслідок довірчого управління адміністратором активами ФОН. Вартість чистих активів ФОН відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня. Вартість чистих активів ФОН закритого типу визначається на кінець робочого дня, що передує дню, коли буде проводитись розміщення або викуп сертифікатів ФОН, але не рідше, ніж раз на квартал. Емітентом сертифікатів ФОН виступає адміністратор ФОН. Адміністратор має право здійснювати додаткові емісії сертифікатів відповідного ФОН незалежно від строку закінчення обігу сертифікатів попереднього випуску цього ФОН. Сертифікат ФОН є цінним папером, який може випускатися в Україні. Емісія та обіг сертифікатів ФОН регулюються цим Законом. Сертифікати ФОН можуть випускатися в документарній або бездокументарній формі. Сертифікат ФОН надає кожному його власникові однакові права. Правила ФОН можуть передбачати сплату доходів за сертифікатами ФОН. Проспект емісії сертифікатів ФОН підлягає обов'язковому оприлюдненню в разі, якщо сертифікати ФОН розміщуються шляхом відкритого продажу. У разі, якщо сертифікати ФОН пропонуються до розміщення серед заздалегідь визначеного кола осіб, проспект емісії сертифікатів ФОН доводиться безпосередньо адміністратором до відома цих осіб. Проспект емісії сертифікатів ФОН має містити наступні відомості: кількість сертифікатів ФОН, що пропонується для розміщення, форма випуску, строк розміщення, ціна розміщення, напрями інвестицій, порядок сплати доходу; порядок викупу сертифікатів ФОН адміністратором та інші відомості. Проспект емісії сертифікатів ФОН підписується керівником та головним бухгалтером адміністратора. Особи, які підписали проспект емісії сертифікатів ФОН, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у ньому. Проспект емісії сертифікатів ФОН є підставою для обслуговування цих цінних паперів Національною депозитарною системою. Якщо функції адміністратора виконує банк, то випуск сертифікатів ФОН та проспект емісії сертифікатів ФОН не підлягають реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органах. Якщо функції адміністратора виконує інша фінансова установа, реєстрація випуску сертифікатів ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН здійснюється відповідно до положень, розроблених уповноваженим органом. Випуск сертифікатів ФОН в документарній формі здійснюється адміністратором шляхом виготовлення бланків сертифікатів ФОН спеціального зразка. Зразок та вимоги щодо виготовлення бланків сертифікатів ФОН затверджує адміністратор самостійно. В разі випуску сертифікатів ФОН в бездокументарній формі, на період розміщення на кожний випуск сертифікатів ФОН адміністратор оформлює тимчасовий глобальний сертифікат ФОН, який підлягає заміні на постійний глобальний сертифікат ФОН або анулюванню у випадку визнання випуску таким, що не відбувся. Адміністратор оформлює постійний глобальний сертифікат ФОН, який повинен відповідати загальному обсягу випуску, і передає його на зберігання до обраного ним депозитарію. Зберігання та обслуговування обігу сертифікатів ФОН, випущених у бездокументарній формі, на рахунках у цінних паперах, які належать власникам, здійснюють зберігачі, обрані власниками сертифікатів ФОН. Адміністратор має право без отримання ліцензії, незалежно від кількості власників сертифікатів ФОН, самостійно вести реєстр власників сертифікатів ФОН, випущених в документарній формі. Розміщення та викуп розміщених сертифікатів ФОН адміністратор здійснює безпосередньо або через торговців цінними паперами, з якими адміністратор уклав договори. Розміщення сертифікатів ФОН здійснюються за цінами, встановленими на певну дату, виходячи з правил ФОН. Викуп розміщених сертифікатів ФОН адміністратор здійснює за рахунок активів ФОН. В разі викупу адміністратором сертифікатів ФОН на умовах проспекту емісії учасник ФОН має право отримати виключно грошовими коштами вартість сертифікату ФОН за ціною, що діє на день викупу. Ціна викупу сертифікатів ФОН визначається адміністратором виходячи з розрахункової вартості сертифікату ФОН, що визначається як результат ділення вартості чистих активів ФОН на кількість сертифікатів ФОН, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку, але не може бути меншою за номінал сертифікату. Сертифікати ФОН закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів. Обіг сертифікатів ФОН відкритого типу обмежується. Відчуження сертифікатів ФОН відкритого типу може здійснюватись лише шляхом їх викупу адміністратором. Відчуження сертифікатів ФОН відкритого типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва, успадкування та дарування. Перехід права власності на сертифікати ФОН здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. Стаття 23. Функції адміністратора ФОН Адміністратор ФОН може виконувати наступні функції: проводити операції з нерухомістю, випускати сертифікати ФОН, організовувати їх розміщення, обіг та викуп, придбавати частки в статутних фондах підприємств, створених з метою отримання прибутку від володіння нерухомістю, здійснювати інші заходи щодо управління активами ФОН на власний розсуд з метою отримання максимального доходу в інтересах спільного інвестора ФОН в межах інвестиційної декларації. Адміністратор ФОН зобов'язаний викупити не менш одного відсотку від суми емісії кожного випуску сертифікатів ФОН, функції адміністратора якого він виконує. Адміністратор ФОН не має права використовувати активи ФОН у напрямах, не передбачених правилами та інвестиційною декларацією цього ФОН. Згідно з правилами ФОН адміністратор несе відповідальність за збитки, що були завдані учасникам фонду його діями або бездіяльністю, як повірений за договором доручення. Збитки, що були завдані учасникам фонду діями або бездіяльністю адміністратора - це зниження вартості чистих активів ФОН в розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів. Адміністратор може прийняти рішення про припинення функціонування ФОН та викуп сертифікатів такого ФОН, якщо протягом року відбулося зниження вартості чистих активів ФОН в розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів на величину, розмір якої визначений правилами ФОН. Адміністратор за рахунок власних коштів здійснює обов'язкове страхування своєї фінансової відповідальності за збитки, що можуть бути завдані учасникам фонду діями або бездіяльністю адміністратора. Нерухомість, набуту за рахунок коштів ФОН, адміністратор враховує в балансі фонду. Нерухомість, що становить активи ФОН, підлягає обов'язковому страхуванню за рахунок коштів ФОН від ризиків загибелі або пошкодження на повну вартість на користь адміністратора, як повіреного учасників фонду. Адміністратор має право згідно правил ФОН розпоряджатись майном, набутим за рахунок ФОН. Адміністратор ФОН отримує за здійснення своїх функцій винагороду грошовими коштами в порядку, визначеному в правилах ФОН. Стаття 24. Порядок державної реєстрації права власності на нерухомість, набуту від здійснення довірчого управління активами ФОН Служби, які здійснюють реєстрацію прав власності на нерухомість, зобов'язані зареєструвати набуту від здійснення довірчого управління активами ФОН нерухомість на ім'я адміністратора як спільну сумісну власність учасників ФОН, із застереженням про це. Така реєстрація здійснюється протягом 10 (десяти) днів після надання адміністратором правил фонду, інвестиційної декларації, акту про прийняття нерухомості Державною комісією або цивільно-правових угод, що свідчать про набуття нерухомості, та документа, який містить технічні характеристики нерухомості. Стаття 25. Розподіл активів ФОН в разі припинення його функціонування З моменту прийняття рішення про припинення функціонування ФОН відповідно правил ФОН адміністратор зупиняє розміщення і викуп сертифікатів ФОН та у визначені ним строки реалізує за грошові кошти активи ФОН. Грошові кошти, отримані від реалізації активів, розподіляються наступним чином: -у першу чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп сертифікатів ФОН до прийняття рішення про ліквідацію ФОН; -у другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до бюджетів держави; -у третю чергу - здійснюються виплати щодо виконання зобов'язань, які виникли внаслідок довірчого управління активами ФОН; -у четверту чергу - здійснюються виплати іншим учасникам ФОН. Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги. Стаття 26. Оподаткування операцій з активами ФОН Доходи, отримані фізичними особами від операцій з сертифікатами ФОН, не включаються до їх сукупного оподатковуваного доходу. Кошти, отримані від випуску та розміщення сертифікатів ФОН, не включаються до валового доходу адміністратора. За операції з випуску (емісії) сертифікатів ФОН державне мито не справляється. Юридичні особи, крім банків, включають суми, спрямовані ними на придбання сертифікатів ФОН, до складу валових витрат. Банки здійснюють придбання сертифікатів ФОН за рахунок кредитних ресурсів. Послуги адміністратора ФОН з довірчого управління активами ФОН не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Податки, обов'язкові збори та інші платежі, що виникають у зв'язку із здійсненням операцій з нерухомістю ФОН, а також витрати, пов'язані з утриманням активів ФОН, адміністратор сплачує за рахунок коштів цього ФОН".  
Враховано    
35. Стаття 8. Принципи фінансування будівництва житла       
36. Незалежно від того, який суб'єкт здійснює фінансування будівництва житла, він повинен дотримуватись наступних принципів: строковість; платність; забезпеченість виконання; відповідальність.       
37. Стаття 9. Особливості функціонування системи фінансово - кредитних механізмів житлового будівництва       
38. Суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва взаємодіють між собою в процесі фінансування будівництва житла з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.       
39. Центральним суб'єктом в системі фінансово - кредитних механізмів житлового будівництва є спеціалізований банк.       
40. Центральний суб'єкт системи фінансово-кредитних механізмів має право встановлювати обов'язкові для виконання іншими суб'єктами системи норми, правила та стандарти взаємодії в процесі фінансування будівництва житла.       
41. Всі суб'єкти в системі фінансово - кредитних механізмів житлового будівництва зберігають незалежність у здійсненні виробничої, господарської і фінансової діяльності відповідно до діючого законодавства України.   -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У стаття 9, частина 4 Виключити слово "діючого"  
Враховано по суті   
42. Стаття 10. Взаємовідносини між суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва       
43. Взаємні зобов'язання центрального суб'єкта та інших суб'єктів системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва щодо виконання ними відповідних функцій, а також реалізації взаємних прав та зобов'язань, встановлюються генеральною, інвестиційною угодами та угодами про делегування окремих повноважень, здійснення розрахунково-касових операцій та ін. Цими угодами визначається взаємна відповідальність сторін за порушення зобов'язань. Спори, які можуть виникати між суб'єктами, вирішуються судом у встановленому законодавством порядку.   -30- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У стаття 10, частина 1. Наприкінці виключити текст "у встановленому законодавством порядку".  
Враховано по суті   
    -31- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Перше речення статті 10 після слів "та ін." Доповнити словами "які укладені на основі запроваджених банком правил та стандартів взаємодії суб'єктів системи фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва"  
Враховано редакційно в інших статтях   
44. Спеціалізований банк не несе відповідальності за зобов'язаннями інших суб'єктів, а інші суб'єкти не несуть відповідальності за зобов'язаннями спеціалізованого банку, якщо інше не обумовлено генеральною угодою, інвестиційною угодою та іншими угодами і гарантіями.       
45. Стаття 11. Особливості функціонування спеціалізованого банку в системі фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва   -32- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 11 доповнити новим абзацом: "Спеціалізований банк укладає договір страхування ризику невиконання своїх зобов'язань перед спеціалізованим банком"  
Враховано в інших статтях   
46. Спеціалізований банк здійснює фінансування капітальних вкладень за дорученням довірителів з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.       
47. Спеціалізований банк та забудовник укладають генеральну угоду щодо залучення від імені забудовника коштів фізичних та юридичних осіб для здійснення операцій з фінансування капітальних вкладень у житлове будівництво.   -33- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
В частині другій статті 11 слова "генеральну угоду щодо залучення від імені забудовника" замінити словами "генеральну угоду про надання банком послуг щодо залучення для забудовника", далі по тексту. Доповнити частину другу наступним реченням: "У разі укладення генеральної угоди забудовник відкриває в спеціалізованому банку відповідні рахунки для обслуговування процесу залучення банком коштів та виконання інших умов генеральної угоди";  
Враховано частково в інших статтях   
48. Спеціалізований банк укладає окремі угоди з довірителем, що встановлюють додаткові повноваження спеціалізованого банку щодо акумулювання коштів довірителів на рахунках спеціалізованого банку для здійснення операцій по фінансуванню капітальних вкладень у житлове будівництво, здійснення ним від імені довірителя спеціального контролю за цільовим використанням його коштів, строками будівництва та інші повноваження.   -34- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
В частині третій ст.11 слова "укладає окремі угоди з довірителем, що встановлюють додаткові повноваження спеціалізованого банку щодо акумулювання коштів довірителів" замінити словами "може укладати окремі угоди з довірителем, в тому числі і у випадках, коли довіритель є позичальником, про надання спеціалізованим банком довірителю послуг щодо акумулювання його коштів" далі по тексту.  
Враховано по суті в інших статтях   
49. Спеціалізований банк може здійснювати представницькі функції від імені забудовника та довірителя на підставі відповідних угод, що укладаються між ними.       
50. Спеціалізований банк в системі фінансово-кредитних механізмів здійснює наступні функції: залучає в довірче управління кошти довірителів для фінансування капітальних вкладень на будівництво обумовленого в інвестиційній угоді житла та перераховує залучені від довірителя кошти забудовнику на будівництво обумовленого житла; здійснює розрахунково-касове обслуговування суб'єктів; надає довірителям кредити для будівництва житла; контролює цільове використання коштів, що спрямовані ним на фінансування будівництва житла; контролює хід будівництва та дотримання забудовником умов інвестиційної угоди; погоджує та контролює встановлення забудовником ціни вимірної одиниці площі житла; підписує від імені забудовника, на підставі відповідних повноважень, інвестиційні угоди та інші договори.       
51. Спеціалізований банк та довіритель можуть укласти угоду, згідно якої спеціалізований банк від свого імені, але за рахунок довірителя, здійснює фінансування будівництва житла. В цьому випадку спеціалізований банк зобов'язаний в повному обсязі виконувати розпорядчі та контрольні функції щодо коштів довірителя.       
52. Стаття 12. Права спеціалізованого банку щодо взаємовідносин із забудовником       
53. Спеціалізований банк, який фінансує будівництво житла забудовником, має право перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів, контролювати стан будівництва, в тому числі якість будівництва, погоджувати з забудовником графіки будівництва житла.   -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 1. Виключити текст "та аудиторських"  
Враховано    
54. В разі ненадання забудовником інформації на вимогу спеціалізованого банку, останній має право призупинити фінансування, розірвати договірні відносини та вимагати повернути кошти, що були передані забудовнику на фінансування будівництва житла.   -36- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині 2 статті 12 замість слів "повернути кошти… будівництва житла" записати: "компенсувати витрати, що були понесені спеціалізованим банком внаслідок фінансування будівництва житла забудовником відповідно до укладених між забудовником і спеціалізованим банком договорів та угод".  
Враховано по суті   
55. Забудовник, або спеціалізований банк не мають права вимагати від довірителя документ щодо джерела походження коштів, які довіритель передає на фінансування будівництва житла.       
56. Стаття 13. Забезпечення виконання забудовником своїх зобов'язань       
57. Забудовник повинен виконувати свої договірні зобов'язання у повній відповідності до генеральної угоди, інвестиційної угоди, та інших договорів та угод, збудувати житловий будинок належної якості у повній відповідності до документації, наданої спеціалізованому банку для залучення коштів довірителів та до проектної документації, в терміни, які визначені відповідними документами, та передати житло у власність довірителям.       
58. Забудовник зобов'язаний надавати спеціалізованому банку інформацію та можливості для контролю за ходом будівництва житла при здійсненні останнім функцій контролю за використанням коштів фінансування.       
59. Проектна документація повинна відповідати документації, яку надає забудовник спеціалізованому банку для залучення ним коштів довірителів.       
60. Для забезпечення виконання своїх зобов'язань, забудовник, на вимогу спеціалізованого банку, передає йому в заставу права на земельну ділянку, проектну документацію, придбані за рахунок коштів фінансування будівельні матеріали на об'єкт, який фінансується спеціалізованим банком, та майнові права на житло, що будується за рахунок коштів фінансування. Забудовник за свій рахунок зобов'язаний застрахувати предмет застави.   -37- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
В частині четвертій статті 13 законопроекту після слів "земельну ділянку", доповнити словами "які можуть бути предметом застави згідно законодавства", а слова "проекту документацію, придбані за рахунок коштів фінансування будівельні матеріали на об'єкт, який фінансується спеціалізованим банком" - виключити  
Враховано по суті   
61. Забудовник на вимогу спеціалізованого банку зобов'язаний застрахувати фінансові ризики невиконання ним своїх договірних зобов'язань.   -38- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 5 статті 13 після слів "зобов'язаний застрахувати" вилучити слово "фінансові " і далі за текстом.  
Відхилено    
62. В разі виявлення спеціалізованим банком недоліків у якості будівництва житла він має право вимагати від забудовника усунення таких недоліків, а в разі, якщо забудовник не усуне такі недоліки протягом 90 календарних днів, а також в разі суттєвого прострочення погоджених графіків будівництва, спеціалізований банк має право усунути забудовника від здійснення ним його функцій та перевести в судовому порядку право на земельну ділянку та будівництво на себе або уповноважену ним особу.   -39- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
В частині шостій статті 13: після слів "якості будівництва житла" доповнити частину словами "у випадку виявлення фінансової неспроможності забудовника (незалежно від причин її настання) завершити будівництво або виконати інші умови договорів з спеціалізованим банком чи довірителями," слова "себе або уповноваженому ним особу" замінити на слова "уповноваженого ним забудовника"  
Відхилено    
63. Стаття 14. Особливості здійснення забудовником своїх функцій із залученням спеціалізованого банку у процесі житлового будівництва       
64. Забудовник, як правило, самостійно визначає об'єкт будівництва, здійснює заходи щодо будівництва житла, залучає до процесу будівництва підрядні та субпідрядні організації, постачальників та інші суміжні організації.   -40- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 1. Виключити текст "як, правило"  
Відхилено    
65. Забудовник здійснює заходи щодо своєчасного введення житла в експлуатацію, оформлення правовстановлюючих документів у державних установах, та передачі права власності на житло довірителям.   -41- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 2 після тексту "правовстановлюючих документів" доповнити текстом "органах державної влади та/або"  
Відхилено    
66. Забудовник незалежно від кількості довірителів, зобов'язаний в повному обсязі виконати свої договірні обов'язки щодо будівництва житла, визначеного відповідною генеральною угодою.       
67. Підтвердженням виконання забудовником своїх зобов'язань за інвестиційною угодою є оформлення відповідними державними службами або установами на ім'я довірителя правовстановлюючих документів на обумовлене житло. Оформлення правовстановлюючих документів здійснюється за рахунок забудовника.   -42- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 4. Текст "державними службами або" замінити текстом "органами державної влади та/або державними"  
Відхилено    
68. Правовстановлюючі документи на обумовлене житло оформлюються лише на ім'я довірителя.       
69. Стаття 15. Визначення ціни вимірної одиниці площі житла       
70. Політика щодо встановлення ціни вимірної одиниці площі житла визначається забудовником та погоджується і контролюється спеціалізованим банком.   -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 1. Слова "Помилка щодо" замінити текстом "Порядок"  
Відхилено    
71. Поточна ціна вимірної одиниці площі житла може встановлюватись забудовником з урахуванням дисконту. Зміни ціни вимірної одиниці площі житла обов'язково погоджуються з спеціалізованим банком.       
72. У випадку розірвання інвестиційної угоди, сума коштів, яка має бути повернена довірителю, визначається за поточною ціною вимірної одиниці площі житла.       
73. За вимірну одиницю площі житла приймається 0,01 квадратного метра.       
74. Стаття 16. Права і обов'язки довірителів   -44- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 16 доповнити новим абзацом: "Довіритель, на вимогу спеціалізованого банку, укладає договір страхування ризику невиконання своїх зобов'язань перед спеціалізованим банком"  
Враховано в інших статтях   
    -45- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 16 доповнити такою нормою: "У разі невиконання або неналежного виконання довірителем своїх зобов'язань перед забудовником та/або спеціалізованим банком до нього застосовуються штрафні санкції відповідно до укладених договорів та угод".  
Відхилено    
75. Довіритель на підставі відповідної інвестиційної угоди, або іншого договору, укладеного з забудовником, здійснює фінансування будівництва житла та має право отримати обумовлене у цій угоді житло у власність в визначений строк. Протягом терміну дії інвестиційної угоди, довіритель має право змінити об'єкт, визначений в інвестиційній угоді, переуступити право вимоги за інвестиційною угодою іншій особі, повністю відмовитись від фінансування.   -46- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
У статті 16 абзац 1 викласти у наступній редакції: "Довіритель на підставі відповідної інвестиційної угоди, або іншого договору, укладеного з забудовником, здійснює фінансування будівництва житла та має право отримати обумовлене у цій угоді житло у власність в визначений строк. Протягом терміну дії інвестиційної угоди довіритель має право переуступити вимоги за інвестиційною угодою іній особі, за згодою забудовника змінити об'єкт, визначений в інвестиційній угоді".  
Враховано по суті   
    -47- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину першу статті 16 після слів "від фінансування" доповнити словами "на умовах, передбачених укладеними із забудовником (або спеціалізованим банком) угодами"  
Враховано по суті   
76. Довіритель може здійснювати фінансування будівництва житла протягом всього терміну дії інвестиційної угоди у відповідності до її умов, за поточною ціною вимірної одиниці площі житла.       
77. Довіритель повинен виконувати свої обов'язки перед забудовником та спеціалізованим банком незалежно від того, як ці обов'язки виконуються іншими довірителями.       
78. Розділ 4. Житлове іпотечне кредитування   -48- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Розділ 4 викласти у наступній редакції: "Розділ 4. Прикінцеві положення Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування. Інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, а також забезпечити перегляд і приведення нормативно-правових актів інших органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та скасування тих нормативно-правових актів, які не відповідають цьому Закону. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку: визначити спеціальні принципи та вимоги щодо відповідальності депозитаріїв, які несуть відповідальність перед емітентами й держателями сертифікатів ФОН за будь-які збитки, яких вони зазнали в результаті невиправданого невиконання ним своїх обов'язків або їх неналежного виконання при обслуговуванні обігу сертифікатів ФОН; організаційно забезпечити вільний обіг сертифікатів ФОН у Національній депозитарній системі та інших елементах інфраструктури фондового ринку України. Дотримуючись положень, за якими здійснюється обіг цінних паперів, установити, що для мінімізації відповідних ризиків на випуски сертифікатів ФОН стандарти Національного депозитарію не розповсюджуються".  
Враховано   Розділ 4. Прикінцеві положення Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування. Інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Всі зміни до законодавства стосовно визначених цим Законом операцій повинні здійснюватись шляхом внесення змін до цього Закону. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, а також забезпечити перегляд і приведення нормативно-правових актів інших органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та скасування тих нормативно-правових актів, які не відповідають цьому Закону. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку: визначити спеціальні принципи та вимоги щодо відповідальності депозитаріїв, які несуть відповідальність перед емітентами й держателями сертифікатів ФОН за будь-які збитки, яких вони зазнали в результаті невиправданого невиконання ним своїх обов'язків або їх неналежного виконання при обслуговуванні обігу сертифікатів ФОН; організаційно забезпечити вільний обіг сертифікатів ФОН у Національній депозитарній системі та інших елементах інфраструктури фондового ринку України. Дотримуючись положень, за якими здійснюється обіг цінних паперів, установити, що для мінімізації відповідних ризиків на випуски сертифікатів ФОН стандарти Національного депозитарію не розповсюджуються"  
79. Стаття 17. Принципи житлових іпотечних кредитів       
80. Іпотечний кредит - надання комерційним банком коштів у тимчасове користування боржнику на строк та за плату, з обов'язковим забезпеченням боржником виконання своїх зобов'язань заставою нерухомого майна.       
81. Умовами житлового іпотечного кредиту є: застосування грошової індексації коштів наданого кредиту; можливості відчуження зобов'язань за кредитними договорами (угодами) на користь третіх осіб. Спеціалізований банк самостійно розробляє та встановлює стандарти та процедури надання й обслуговування іпотечних кредитів, процедури оцінки платоспроможності позичальників, а також процедури визначення спроможності забудовника виконувати договірні зобов'язання.       
82. Стаття 18. Функції спеціалізованого банку на вторинному ринку іпотечних зобов'язань   -49- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В статті 18 законопроекту слова "сертифікати" замінити на слова "облігації"  
Відхилено    
83. Спеціалізований банк на вторинному ринку іпотечних зобов'язань може виконувати наступні функції: здійснювати рефінансування на основі встановлених ним стандартів і вимог; випускати іпотечні сертифікати; залучати кошти інвесторів у сферу житлового іпотечного кредитування; сприяти іншим спеціалізованим банкам у впровадженні раціональної практики проведення операцій житлового іпотечного кредитування та розробці умов, стандартів та типів іпотечних кредитів, більш доступних для позичальників і менше ризикованих для спеціалізованих банків.       
84. Оператор вторинного ринку іпотечних зобов'язань може самостійно здійснювати викуп власних іпотечних сертифікатів.       
85. Стаття 19. Залучення спеціалізованим банком ресурсів на житлове іпотечне кредитування   -50- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В статті 19 законопроекту слова "сертифікати" замінити на слова "облігації"  
Відхилено    
86. Спеціалізований банк може залучати кредитні ресурси шляхом реформування заборгованостей за кредитними договорами та випуску іпотечних сертифікатів і їхньої реалізації на фінансовому ринку.       
87. Порядок реформування, випуску й обігу іпотечних сертифікатів здійснюється у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями" та іншого законодавства України.   -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 2. Слово "іншого" замінити текстом "інших актів"  
Враховано по суті   
88. Розділ 5. Перехідні положення   -52- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Розділ 5 виключити  
Враховано    
89. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.       
90. 2. Нормативно-правові акти, що прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перехідні положення, Пункт 2 виключити.  
Відхилено    
91. 3. Національному банку України:       
92. - привести у відповідність свої нормативно - правові акти в частині визначення умов отримання комерційними банками дозволу на здійснення окремих видів банківських операцій, зокрема, фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів, до положень статті 5 цього Закону.   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перехідні положення, пункт 3. Текст "у відповідність" перенести після тексту "розпорядників інвестованих коштів".  
Враховано по суті