Кількість абзаців - 94 Таблиця поправок


Про використання в Україні іноземної робочої сили (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. ПРО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ   -1- Сергієнко О.І.
Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Усі фрази "Урядом України" замінити на "Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   ПРО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ  
    -2- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В назві законопроекту слова "в Україні" вилучити. В тексті законопроекту слова "в області" замінити словами "в сфері".  
Враховано    
    -3- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В тексті законопроекту слова "іноземні громадяни" замінити словом "іноземці" у відповідних відмінках.  
Враховано    
2. Цей Закон регулює відносини, які виникають у процесі використання в Україні іноземної робочої сили.   -4- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Преамбулу проекту викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні та організаційні засади використання в Україні іноземної робочої сили і спрямований на гармонізацію законодавства України з законодавством Європейського Союзу".  
Відхилено   Цей Закон регулює відносини, які виникають у процесі використання в Україні іноземної робочої сили.  
3. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Державна політика в області використання в Україні іноземної робочої сили   -5- Сухий Я.М.
Пропонується статтею 1 зробити статтю щодо термінів, які використовуються в Законі і викласти її в такій редакції: "Стаття 1. Терміни, які використовуються в цьому Законі У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні: дозвіл на використання іноземної робочої сили - документ установленої форми, виданий державною службою зайнятості, яким визначаються гранична чисельність іноземних працівників, які залучаються роботодавцем, їх професійний склад, терміни роботи і територія, на якій дозволена трудова діяльність цих працівників; дозвіл на працевлаштування - документ встановленої форми, виданий державною службою зайнятості, яким підтверджується право іноземця на роботу по визначеній професії; квота на використання в Україні іноземної робочої сили (далі - квота) - гранична чисельність іноземних працівників, які можуть бути залучені для здійснення трудової діяльності на території України і яка залежить від стану ринків праці. У зв'язку з чим змінюється нумерація інших статей  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни в вживаються у такому значенні: Іноземні працівники - особи, які не є громадянами України і які на законній підставі тимчасово перебувають на території України з метою здійснення трудової діяльності на умовах наймання.  
5. Державна політика в області використання в Україні іноземної робочої сили спрямована на досягнення наступних цілей:      дозвіл на використання іноземної робочої сили - документ установленої форми, виданий державною службою зайнятості, яким визначаються гранична чисельність іноземних працівників, які залучаються роботодавцем, їх професійний склад, терміни роботи і територія, на якій дозволена трудова діяльність цих працівників;  
6. забезпечення пріоритетного права громадян України на заняття вакантних робочих місць на національному ринку праці;      дозвіл на працевлаштування - документ встановленої форми, виданий державною службою зайнятості, яким підтверджується право іноземця на роботу по визначеній професії;  
7. запобігання нелегальної трудової міграції;      квота на використання в Україні іноземної робочої сили (далі - квота) - гранична чисельність іноземних працівників , які можуть бути залучені для здійснення трудової діяльності на території України і яка залежить від стану ринків праці.  
8. задоволення потреби ринку праці в необхідній робочій силі, формування його раціональної і збалансованої структури з метою підвищення ефективності економіки України;   -6- Сухий Я.М.
Перший абзац частини першої статті 2 викласти в такій редакції: "Державна політика у сфері використання в України іноземної робочої сили ґрунтується на принципах:" доповнити останній абзац словами: " які працюють в Україні на законних підставах."  
Враховано   Стаття 2. Державна політика у сфері використання в Україні іноземної робочої сили Державна політика у сфері використання в Україні іноземної робочої сили спрямована на досягнення наступних цілей:  
9. і ґрунтується на принципах:   -7- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Серед принципів статті 1 необхідно записати: "пріоритету захисту прав громадян України при розробці і реалізації заходів в області трудової міграції".  
Відхилено   забезпечення пріоритетного права громадян України на заняття вакантних робочих місць на національному ринку праці ; запобігання нелегальної трудової міграції; задоволення потреби ринку праці в необхідній робочій сили, формування його раціональної і збалансованої структури з метою підвищення ефективності економіки України; Державна політика у сфері використання в України іноземної робочої сили грунтується на принципах:  
10. дотримання інтересів України при розробці і реалізації заходів в області трудової міграції;      дотримання інтересів України при розробці і реалізації заходів у сфері трудової міграції;  
11. прихильності загальноприйнятим нормам і положенням міжнародного права в області прав людини і соціального захисту іноземних працівників.   -8- Волков О.М. (в.о. № 208)
У ст. 1 другий принцип державної політики в області використання іноземної робочої сили в Україні викласти у такій редакції: "дотримання норм міжнародного права в області прав людини і соціального захисту іноземних працівників". Запропонований у законопроекті варіант, а саме "прихильності загальноприйнятим нормам і положенням міжнародного права в області прав людини і соціального захисту іноземних працівників" не має нормативно-правового навантаження, оскільки "прихильність" ні до чого не зобов'язує. Крім того, незрозуміло, що таке "загальноприйняті норми".  
Відхилено   прихильності загальноприйнятим нормам і положенням міжнародного права у сфері прав людини і соціального захисту іноземних працівників, які працюють в Україні на законних підставах.  
12. Стаття 2. Правове регулювання в області використання в Україні іноземної робочої сили   -9- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Законодавство України про використання в Україні іноземної робочої сили Відносини в галузі використання в Україні іноземної робочої сили ґрунтуються на Конституції України, Кодексі законів про працю України, регулюються цим Законом, Законом України "Про зайнятість населення", "Про правовий статус іноземців" та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них".  
Враховано   Стаття 3. Правове регулювання відносин у сфері використання в Україні іноземної робочої сили  
13. Правове регулювання в області використання в Україні іноземної робочої сили здійснюється відповідно до Конституції України, законодавства України про в'їзд і виїзд, про правовий стан іноземних громадян, про зайнятість населення, про працю, а також цього Закону України.   -10- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 2 перший абзац після слів "Конституції України" записати слова: "законів України "Про правовий статус іноземців", "Про зайнятість населення", "Про працю", а також цього Закону".  
Враховано   Правове регулювання відносин у сфері використання в Україні іноземної робочої сили здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, цього Закону, законів України "Про зайнятість населення ", " Про правовий статус іноземців" та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.  
    -11- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В ст. 2 слова "стан іноземних громадян" замінити словами "статус іноземців".  
Враховано    
14. Якщо міжнародним договором України встановлені правила, які відрізняються від тих, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.   -12- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Частину 2 статті 2 викласти в такій редакції: "Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору".  
Враховано   Якщо міжнародним договором згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.  
    -13- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "договором України" записати слова: "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України" і далі за текстом.  
Враховано    
    -14- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Частину другу статті 2 після слів "міжнародним договором України" доповнити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".  
Враховано    
15. Стаття 3. Терміни, які використовуються в цьому Законі       
16. Іноземні працівники - особи, які не є громадянами України і які на законній підставі тимчасово знаходяться на території України з метою здійснення трудової діяльності на умовах наймання.   -15- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В ст.3 слово "наймання" замінити словами "укладення трудового договору(контракту)".  
Відхилено    
17. Дозвіл на використання іноземної робочої сили - документ установленої форми, яким визначаються гранична чисельність іноземних працівників, які допускаються до залучення роботодавцем, їх професійний склад, терміни роботи і територія, на якій дозволена трудова діяльність цих працівників.       
18. Підтвердження на право трудової діяльності - документ встановленої форми, яким підтверджується право іноземного працівника на роботу по визначеній професії або виду роботи.   -16- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У статті 3 визначення терміну "Підтвердження на право трудової діяльності" доповнити словами "на території України протягом визначеного терміну".  
Відхилено    
    -17- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
У статті 3 частині 3 слова "роботу по визначеній професії або виду роботи" замінити словами "працю за визначеною професією чи видом роботи".  
Відхилено    
19. Квота на залучення і використання в Україні іноземної робочої сили (далі - квота) - гранична чисельність іноземних працівників, що дозволяється залучити для здійснення трудової діяльності на території України і яка залежить від стану ринків праці.   -18- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Останній абзац статті 3 викласти у такій редакції: "Квота на використання в Україні іноземної робочої сили ( далі - квота) - гранична чисельність іноземних працівників по окремих видах професій, яких дозволяється залучити для здійснення трудової діяльності на території України."  
Відхилено    
    -19- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Статтю 3 доповнити терміном із статті 9 "роботодавці - юридичні і фізичні особи України, іноземні громадяни й особи без громадянства, які на законній підставі постійно проживають на території України, юридичні особи інших країн, які реалізують на території україни укладені ними договори".  
Відхилено , тема іншого закону   
20. Стаття 4. Повноваження центральних органів державної влади в області використання в Україні іноземної робочої сили   -20- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ч.1 ст.4 доповнити абзацом такого змісту: "створення належних житлово-побутових умов для перебування в нашій країні іноземних робітників".  
Відхилено   Стаття 5. Повноваження органів державної влади у сфері використання в Україні іноземної робочої сили  
    -21- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
У назві статті 4 виключити слово "центральних", а статтю викласти в такій редакції: "Верховна Рада України відповідно до Конституції України та цього Закону: визначає основні напрямки державної політики в області залучення і використання в Україні іноземної робочої сили; встановлює механізм залучення і використання в Україні іноземної робочої сили. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України та цього Закону: Розробляє і реалізує основні напрямки державної політики в області залучення і використання в Україні іноземної робочої сили; Укладає міжнародні договори України в області трудової міграції; Встановлює квоти та порядок видачі дозволів на використання на території України іноземної робочої сили; Координує діяльність місцевих органів влади з питань використання в Україні іноземної робочої сили. "  
Відхилено    
21. До повноважень центральних органів державної влади відносяться:   -22- Сухий Я.М.
в частині другій статті 5 слова: Законів України і інших нормативних правових актів" замінити словами:" законів та інших нормативно-правових актів", а частини 4 та 6 виключити  
Враховано   До повноважень органів державної влади відносяться:  
22. розробка і реалізація основних напрямків державної політики в області залучення і використання в Україні іноземної робочої сили;      розробка і реалізація основних напрямків державної політики у сфері залучення і використання в Україні іноземної робочої сили;  
23. прийняття Законів України і інших нормативних правових актів, які встановлюють механізм залучення і використання в Україні іноземної робочої сили;      прийняття законів та інших нормативно- правових актів, які встановлюють механізм залучення і використання в Україні іноземної робочої сили;  
24. прийняття міжнародних договорів України в області трудової міграції;       
25. встановлення квот;      встановлення квот.  
26. координація діяльності місцевих органів державної влади з питань використання в Україні іноземної робочої сили.   -23- Сергієнко О.І.
доповнити ст.4 пунктом "розробка та затвердження встановлених форм відповідних документів щодо прав іноземного працівника на трудову діяльність на території України"  
Відхилено    
    -24- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В статті 4 проекту серед іншого надати наступні повноваження Кабінету Міністрів України: Забезпечення реалізації державної політики у галузі використання і залучення в Україні іноземної робочої сили; Розробка та здійснення загальнодержавних програм у галузі використання і залучення в Україні іноземної робочої сили; Забезпечення державного регулювання та контролю у галузі використання і залучення в Україні іноземної робочої сили; Організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного співробітництва у галузі використання і залучення в Україні іноземної робочої сили; Вирішення інших питань у межах своїх повноважень.  
Відхилено    
27. Стаття 5. Повноваження місцевих органів державної влади в області використання в Україні іноземної робочої сили   -25- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
У назві та в тексті статті 5 вилучити слово "державної", а також по всьому тексту словосполучення "місцеві органи державної влади" замінити словами "місцеві органи влади".  
Враховано частково   Стаття 6. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері використання в Україні іноземної робочої сили  
    -26- Сухий Я.М.
У назві та тексті статті 6 замінити слова " місцевих органів державної влади" словами " місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування".  
Враховано    
28. Місцеві органи державної влади у відповідності до їх компетенції беруть участь у розробці і здійсненні державної політики в області використання в Україні іноземної робочої сили на своєї території, в тому числі розробляють і вносять пропозиції по встановленню квоти на залучення іноземної робочої сили.   -27- Сергієнко О.І.
Слово "своєї" замінити на "підпорядкованій"  
Відхилено   Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції беруть участь у розробці і здійсненні державної політики у сфері використання в Україні іноземної робочої сили на відповідній території, в тому числі розробляють і вносять пропозиції щодо встановлення квоти на залучення іноземної робочої сили.  
    -28- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замінити слово "своєї" на слово "своїй".  
Враховано    
    -29- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Слова "на залучення іноземної робочої сили" вилучити.  
Відхилено    
29. Стаття 6. Участь профспілок у використанні в Україні іноземної робочої сили   -30- Сухий Я.М.
У статті 6 привести терміни у відповідність до закону про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності  
Враховано   Стаття 7. Участь профспілок у використанні в Україні іноземної робочої сили  
30. Залучення і використання в Україні іноземної робочої сили здійснюються з врахуванням думки відповідних загальноукраїнських об'єднань (асоціацій) профспілок або територіальних об'єднань (асоціацій) організацій профспілок.   -31- Сухий Я.М.
статтю 7 зробити статтею 4і викласти в такій редакції: Стаття 4. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на іноземців та осіб бід громадянства, які тимчасово перебувають в Україні з метою здійснення трудової діяльності. Дія цього Закону не поширюється на іноземців, які відповідно до законодавства України: визнані біженцями у встановленому порядку; іноземців та осіб без громадянства, які працюють на території України в організаціях, створених відповідно до міжнародних договорів України; працівників дипломатичних і консульських установ, які користуються дипломатичним статусом; осіб, які здійснюють релігійну діяльність на території України у зареєстрованих в установленому порядку релігійних організаціях студентів, які проходять виробничу практику під час канікул в рамках програм у в українських вищих навчальних закладів працівників засобів масової інформації, акредитованих в Україні  
Враховано   Залучення і використання в Україні іноземної робочої сили здійснюються за погодженням з відповідними загальноукраїнськими об'єднаннями профспілок або реґіональними об'єднаннями організацій профспілок.  
31. Стаття 7. Про нерозповсюдження дії цього Закону на окремі категорії іноземних громадян і осіб без громадянства      Стаття 4. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні з метою здійснення трудової діяльності.  
32. Дія цього Закону не поширюється на іноземних громадян і осіб без громадянства, які відповідно до законодавства України:      Дія цього Закону не поширюється на іноземців, які відповідно до законодавства України:  
33. постійно проживають на території України;      постійно проживають на території України;  
34. одержали довідку про реєстрацію клопотання про визнання біженцем і дозвіл на тимчасове проживання;      одержали довідку про реєстрацію клопотання про визнання біженцем і дозвіл на тимчасове проживання;  
35. визнані біженцями у встановленому порядку;      визнані біженцями у встановленому порядку;  
36. одержали політичний притулок на території України;       
37. а також на:       
38. іноземних громадян і осіб без громадянства, які працюють на території України в організаціях, створених відповідно до міжнародних договорів України;      іноземців та осіб без громадянства, які працюють на території України в організаціях, створених відповідно до міжнародних договорів України;  
39. працівників дипломатичних і консульських установ, які користуються дипломатичним статусом;      працівників дипломатичних і консульських установ, які користуються дипломатичним статусом;  
40. осіб, які здійснюють релігійну діяльність на території України в офіційно зареєстрованих релігійних організаціях;      осіб, які здійснюють релігійну діяльність на території України у зареєстрованих в установленому порядку релігійних організаціях;  
41. студентів, які проходять виробничу практику під час канікул в рамках програм Українських закладів вищого професійного навчання;   -32- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Абзац дев'ятий частини першої статті 7 викласти у наступній редакції : "іноземні студентів, які проходять на території України виробничу практику згідно з укладеними вищими закладами освіти України договорами".  
Відхилено   студентів, які проходять виробничу практику під час канікул в рамках програм вищих навчальних закладів України;  
42. працівників засобів масової інформації, акредитованих в Україні;      працівників засобів масової інформації, акредитованих в Україні.  
43. працівників, які направлені іноземними юридичними особами в рамках реалізації на території України згідно укладених угод (договорів) для проведення монтажу, ремонту, гарантійного обслуговування устаткування, яке належить цим юридичним особам;   -33- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Доповнити словами "працівників аварійно-рятувальних служб, медиків, які виконують тимчасові роботи, пов'язані із стихійним лихом".  
Відхилено    
44. лекторів і інструкторів, які запрошуються для читання курсу лекцій і іншої роботи в державних закладах вищого професійного навчання.   -34- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статтю 7 додати пункт такого змісту: "працівників аварійно-рятувальних служб при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (стихійного лиха)"  
Відхилено    
    -35- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Абзаци одинадцятий, дванадцятий частини першої статті 7 виключити.  
Відхилено    
45. ГЛАВА ІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ   -36- Сухий Я.М.
У назві глави та статей 8 і 9 після слова "порядок" доповнити словом "залучення"  
Враховано   ГЛАВА ІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК залучення і ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ  
46. Стаття 8. Умови використання в Україні іноземної робочої сили      Стаття 8. Умови залучення і використання в Україні іноземної робочої сили  
47. Умовами для залучення і використання в Україні іноземної робочої сили є наявність вільних робочих місць, на які не претендують громадяни України, які мають професійну підготовку і кваліфікацію, що відповідають вимогам даного робочого місця, і відсутність можливості у органів служби зайнятості населення задовольнити попит на робочу силу за рахунок місцевих трудових ресурсів (в тому числі на основі її підготовки або перепідготовки на даній території або залучення робочої сили з інших районів України).      Умовами для залучення і використання в Україні іноземної робочої сили є наявність вільних робочих місць, на які не претендують громадяни України, які мають професійну підготовку і кваліфікацію, що відповідають вимогам даного робочого місця, і відсутність можливості у органів служби зайнятості населення задовольнити попит на робочу силу за рахунок місцевих трудових ресурсів (в тому числі на основі підготовки або перепідготовки громадян України на даній території або залучення робочої сили з інших районів України).  
48. Стаття 9. Порядок використання в Україні іноземної робочої сили   -37- Сухий Я.М.
Статтю 9 поділити на статті згідно їх змісту: Стаття 9. Порядок залучення і використання в Україні іноземної робочої сили Залучати і використовувати на території України іноземну робочу силу можуть юридичні і фізичні особи України, іноземці, які на законній підставі постійно проживають в Україні, юридичні особи інших країн, які реалізують на території України укладені ними договори (далі іменуються - роботодавці) при одержанні дозволу на використання іноземної робочої сили в межах встановленої квоти.  
Враховано   Стаття 9. Порядок залучення і використання в Україні іноземної робочої сили  
49. Залучати і використовувати на території України іноземну робочу силу можуть юридичні і фізичні особи України, іноземні громадяни й особи без громадянства, які на законній підставі постійно проживають на території України, юридичні особи інших країн, які реалізують на території України укладені ними договори (далі іменуються - роботодавці) при одержанні дозволу на використання іноземної робочої сили в межах встановленої квоти.   -38- Сухий Я.М.
Стаття 10. Порядок встановлення квоти на використання іноземної робочої сили Квота щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України на підставі подання спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики Місцеві органи виконавчої влади розробляють і вносять пропозиції по встановленню квот в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України,  
Враховано   Залучати і використовувати на території України іноземну робочу силу можуть юридичні і фізичні особи України, іноземці, які на законній підставі постійно проживають в Україні, юридичні особи інших країн, які реалізують на території України укладені ними договори (далі іменуються - роботодавці) за умови одержання дозволу на використання іноземної робочої сили в межах встановленої квоти. Стаття 10. Порядок встановлення квоти на використання іноземної робочої сили  
50. Квота встановлюється на відповідний період в порядку, встановленому Урядом України.      Квота щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України на підставі подання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики  
51. Місцеві органи державної влади розробляють і вносять пропозиції по встановленню квот в порядку, встановленому Урядом України.   -39- Сухий Я.М.
Стаття 11. Одержання дозволу на працевлаштування Іноземці можуть здійснювати трудову діяльність на території України за умови одержання дозволу державної служби зайнятості. Видачу дозволів на використання іноземної робочої сили здійснюють органи державної служби зайнятості при наявності інформації про доцільність залучення роботодавцем іноземної робочої сили з урахуванням думки відповідних організацій профспілок і згоди місцевих органів виконавчої влади. Конкретним іноземним робітникам в межах чисельності, встановленої дозволом, органом державної служби зайнятості видається документально оформлене підтвердження на право трудової діяльності. Порядок видачі дозволів на залучення і використання іноземної робочої сили визначається Кабінетом Міністрів України. За видачу дозволів на використання іноземної робочої сили з роботодавців стягується плата в розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України Дозвіл на використання іноземної робочої сили не підлягає передачі іншим роботодавцям. Роботодавці, що одержали дозвіл на використання іноземної робочої сили, зобов'язані в місячний термін направити в державну службу зайнятості, який видав цей дозвіл, відомості про узгодження в рамках цього дозволу трудових договорів (контрактів) з іноземними працівниками. Контроль за використанням роботодавцями іноземної робочої сили, а також за трудовою діяльністю іноземних громадян і осіб без громадянства на території України здійснює державна служба зайнятості у взаємодії з іншими органами виконавчої влади. У випадку порушення роботодавцем зазначених у дозволі на використання іноземної робочої сили, а іноземним працівником у підтвердженні на право трудової діяльності, умов, а також законодавства України державна служба зайнятості , яка видала ці дозволи або підтвердження, може призупинити їх дію до усунення у визначений термін допущених порушень. Якщо ці порушення у встановлений термін не будуть усунути, за рішенням відповідної державної служби зайнятості дозвіл на використання іноземної робочої сили або підтвердження на право трудової діяльності анулюються.  
Враховано   Місцеві органи виконавчої влади розробляють і вносять пропозиції по встановленню квот в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, Стаття 11. Одержання дозволу на працевлаштування  
52. Іноземні працівники можуть здійснювати трудову діяльність на території України при одержанні відповідного підтвердження на право трудової діяльності.      Іноземці та особи без громадянства можуть здійснювати трудову діяльність на території України за умови одержання дозволу державної служби зайнятості на працевлаштування.  
53. Трудові відношення іноземних працівників регулюються:       
54. законодавством України на підставі укладених трудових договорів (контрактів) при залученні іноземних працівників в якості робочої сили українськими юридичними і фізичними особами, іноземними громадянами і особами без громадянства, які на законній підставі постійно проживають на території України;       
55. законодавством держави іноземної юридичної особи при їх відрядженні на територію України іноземними юридичними особами своїх працівників для реалізації раніше укладених угод (договорів).       
56. Видачу дозволів на використання іноземної робочої сили здійснюють органи міграційної служби при наявності інформації органів служби зайнятості населення про доцільність залучення роботодавцем іноземної робочої сили з урахуванням думки відповідних організацій профспілок і згоди місцевих органів виконавчої влади.      Видачу дозволів на використання іноземної робочої сили здійснюють органи державної служби зайнятості за наявності інформації про доцільність залучення роботодавцем іноземної робочої сили та погодження з відповідними організаціями профспілок і з місцевими органами виконавчої влади.  
57. Конкретним іноземним робітникам в межах чисельності, встановленої дозволом, органом міграційної служби видається документально оформлене підтвердження на право трудової діяльності.      Конкретним іноземним працівникам в межах чисельності, встановленої дозволом на використання іноземної робочої сили, державною службою зайнятості видається дозвіл на працевлаштування.  
58. Порядок видачі дозволів на залучення і використання іноземної робочої сили визначається Урядом України.      Порядок видачі дозволів та працевлаштування іноземної робочої сили та на працевлаштування визначається Кабінетом Міністрів України.  
59. За видачу дозволів на використання іноземної робочої сили з роботодавців стягується плата в розмірі, який визначається Урядом України.      За видачу дозволів на використання іноземної робочої сили з роботодавців стягується плата в розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України  
60. Дозвіл на використання іноземної робочої сили не підлягає передачі іншим роботодавцям.      Дозвіл на використання іноземної робочої сили не підлягає передачі іншим роботодавцям.  
61. Роботодавці, що одержали дозвіл на використання іноземної робочої сили, зобов'язані в місячний термін направити в орган міграційної служби, який видав цей дозвіл, відомості про узгодження в рамках цього дозволу трудових договорів (контрактів) з іноземними працівниками.   -40- Сергієнко О.І.
Додати до ст.9 пункт такого змісту: "Дозвіл на використання іноземної робочої сили видається строком не більше ніж на один рік, з можливістю подальшого продовження"  
Відхилено   Роботодавці, які одержали дозвіл на використання іноземної робочої сили, зобов'язані в місячний термін направити до державної служби зайнятості, яка видала цей дозвіл, відомості про укладання в рамках цього дозволу трудових договорів (контрактів) з іноземними працівниками.  
    -41- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Із статті 9 виключити даний абзац. Це положення, по суті, передбачає втручання державних органів у незалежну діяльність суб'єктів підприємництва, а саме у процес укладення договорів з найманими працівниками.  
Відхилено    
    -42- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Частину одинадцяту статті 9 вилучити.  
Відхилено    
62. Контроль за використанням роботодавцями іноземної робочої сили, а також за трудовою діяльністю іноземних громадян і осіб без громадянства на території України здійснюють органи міграційної служби у взаємодії з іншими органами виконавчої влади.      Контроль за використанням роботодавцями іноземної робочої сили, а також за трудовою діяльністю іноземних працівників на території України здійснює державна служба зайнятості у взаємодії з іншими органами виконавчої влади.  
63. У випадку порушення роботодавцем зазначених у дозволі на використання іноземної робочої сили, а іноземним працівником у підтвердженні на право трудової діяльності, умов, а також законодавства України, орган міграційної служби, який видав ці дозволи або підтвердження, може призупинити їх дію до усунення у визначений термін допущених порушень. Якщо ці порушення у встановлений термін не будуть усунути, за рішенням відповідного органу міграційної служби дозвіл на використання іноземної робочої сили або підтвердження на право трудової діяльності анулюються.   -43- Сергієнко О.І.
Вилучити слова "у визначений термін"  
Відхилено   У випадку порушення роботодавцем умов, зазначених у дозволі на використання іноземної робочої сили, а іноземним працівником -дозволі на працевлаштування, а також законодавства України державна служба зайнятості , яка видала ці дозволи, може призупинити їх дію до усунення у визначений термін допущених порушень. Якщо ці порушення у встановлений термін не будуть усунуті, за рішенням відповідної державної служби зайнятості дозвіл на використання іноземної робочої сили або дозвіл на працевлаштування.  
    -44- Шаров І.Ф.
Уточнити положення ст.9 щодо повноважень та функцій "органу міграційної служби". В ст.9 уточнити положення: з ким і за яких умов мають узгоджувати трудові договори в рамках дозволу на працевлаштування.  
Відхилено    
    -45- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Слово "усунути" замінити на слово "усунуті".  
Відхилено    
    -46- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В другому реченні частини тринадцятої статті 9 слова "у встановлений термін не будуть усунути" замінити словами "не будуть усунуті після трьох місяців з дня їх виявлення органами міграційної служби".  
Відхилено    
64. ГЛАВА ІІІ. РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ, ЗВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНОЗЕМНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ.   -47- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В назві розділу ІІІ слово "зв'язаних" замінити словом "пов'язаних".  
Відхилено   ГЛАВА ІІІ. РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ, поВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНОЗЕМНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ.  
65. Стаття 10. Порядок в'їзду, перебування і виїзду іноземних працівників      Стаття 12. Порядок в'їзду, перебування і виїзду іноземних працівників  
66. Порядок в'їзду, перебування і виїзду іноземних працівників, які запрошуються в Україну, регулюється законодавством України.      Порядок в'їзду, перебування і виїзду іноземних працівників, які запрошуються в Україну, регулюється законодавством України.  
67. Підставою для оформлення в'їзду в Україну іноземних громадян і осіб без громадянства для здійснення трудової діяльності у відповідності зі статтею 9 цього Закону є наявність запрошення для в'їзду на територію України з правом роботи по найму.      Підставою для оформлення в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства для здійснення трудової діяльності у відповідності зі статтею 9 цього Закону є наявність запрошення для в'їзду на територію України з правом роботи за наймом.  
68. Порядок видачі запрошення для в'їзду на територію України з правом роботи по найму визначається Урядом України.      Порядок видачі запрошення для в'їзду на територію України з правом роботи за наймом визначається Кабінетом Міністрів України.  
69. Стаття 11. Документи про професійну освіту      Стаття 13. Документи про професійну освіту  
70. Документи про професійну освіту, отримані іноземними працівниками в навчальних закладах іноземних держав, признаються в Україні, якщо це передбачено міжнародними договорами України.   -48- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Статтю 11 доповнити словами "згода на обов'язковість яких подана Верховною Радою України".  
Відхилено   Документи про професійну освіту, отримані іноземними працівниками в навчальних закладах іноземних держав, признаються в Україні, якщо це передбачено міжнародними договорами України.  
    -49- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 11 після слів "міжнародними договорами" доповнити словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України", слово "України" вилучити.  
Відхилено    
71. Стаття 12. Ввіз і вивіз особистого майна, ручних інструментів і переносного устаткування      Стаття 14. Ввіз і вивіз іноземними працівниками особистих речей, ручних інструментів і переносного устаткування  
72. Ввіз і вивіз приналежним іноземним працівникам особистого майна, а також необхідних для трудової діяльності ручних інструментів і переносного устаткування регулюється законодавством України      Ввіз і вивіз іноземними працівниками особистих речей , а також необхідних для трудової діяльності ручних інструментів і переносного устаткування регулюється законодавством України  
73. Стаття 13. Обов'язки роботодавців, які використовують іноземну робочу силу   -50- Сухий Я.М.
У статті 13 та 14 слова "підтверджень на право трудової діяльності" замінити словами "дозволів на працевлаштування".  
Враховано   Стаття 15. Обов'язки роботодавців, які використовують іноземну робочу силу  
74. Роботодавці, які використовують в Україні іноземну робочу силу, зобов'язані:      Роботодавці, які використовують в Україні іноземну робочу силу, зобов'язані:  
75. мати дозвіл на залучення і використання іноземної робочої сили;      мати дозвіл на залучення і використання іноземної робочої сили;  
76. забезпечувати одержання іноземними працівниками підтверджень на право трудової діяльності;      забезпечувати одержання іноземними працівниками дозволів на працевлаштування;  
77. дотримуватись умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземними працівниками;      дотримуватись умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземними працівниками;  
78. забезпечувати оплату й інші умови праці іноземним працівникам не нижче, ніж ті, які надаються громадянам України за таку саму роботу;   -51- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Після 5-го абзацу додати: "укладати договори про соціальне страхування відповідно до діючого законодавства України"  
Відхилено   забезпечувати оплату й інші умови праці іноземним працівникам не нижче, ніж ті, які надаються громадянам України за таку саму роботу;  
79. строго дотримуватись встановлених дозволами на залучення і використання іноземної робочої сили термінів трудової діяльності іноземних працівників і сприяти їх своєчасному від'їзду з території України;   -52- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
В абзаці 6 статті 13 слово "строго" замінити словом "суворо", а слова "залучення і" вилучити.  
Відхилено   суворо дотримуватись встановлених дозволами на залучення і використання іноземної робочої сили термінів трудової діяльності іноземних працівників і сприяти їх своєчасному виїзду з території України;  
80. інформувати відповідні органи міграційної служби про порушення іноземними працівниками умов укладеного трудового договору (контракту), а також про дострокове розірвання з ними трудових відносин;      інформувати відповідні державні служби зайнятості про порушення іноземними працівниками умов укладеного трудового договору (контракту), а також про дострокове розірвання з ними трудових відносин;  
81. повідомляти у встановлені терміни органи державної податкової служби про залучення іноземної робочої сили.   -53- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Ст.13 доповнити підпунктом такого змісту: "повідомляти органи внутрішніх справ про терміни перебування іноземних працівників в країні".  
Відхилено   повідомляти у встановлені терміни органи державної податкової служби про залучення іноземної робочої сили.  
82. Стаття 14. Обов'язки іноземних працівників      Стаття 16. Обов'язки іноземних працівників  
83. Іноземні працівники, які здійснюють на території України трудову діяльність, зобов'язані:      Іноземні працівники, які здійснюють на території України трудову діяльність, зобов'язані:  
84. дотримуватись Конституції і Законів України, а також правил перебування іноземних громадян Україні;      дотримуватись Конституції і законів України, а також правил перебування іноземців в Україні;  
85. мати підтвердження на право трудової діяльності;      мати дозвіл на працевлаштування;  
86. дотримуватись умов трудового договору (контракту);      дотримуватись умов трудового договору (контракту);  
87. по закінчені терміну трудового договору (контракту), а також у випадку дострокового розірвання трудового договору (контракту) покинути межі України.   -54- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В абзаці четвертому частини першої статті 14 "покинути межі України" доповнити словами "якщо вони не мають інших підстав законного перебування на території України".  
Відхилено   по закінченні терміну трудового договору (контракту), а також у випадку дострокового розірвання трудового договору (контракту) виїхати з України.  
88. Стаття 15. Відповідальність за порушення цього Закону      Стаття 17. Відповідальність за порушення цього Закону  
89. За порушення цього Закону роботодавці й іноземні працівники несуть адміністративну і кримінальну відповідальність згідно законодавства України.      За порушення цього Закону роботодавці й іноземні працівники несуть адміністративну і кримінальну відповідальність згідно з законом .  
90. Стаття 16. Прикінцеві положення      Стаття 18. Прикінцеві положення  
91. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:   -55- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Виключити слово "офіційного".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
    -56- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Друге речення частини першої статті 16 виділити в окрему частину (частину третю)  
Відхилено    
92. подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до Законів України, що випливають з цього Закону;      подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;  
93. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.   -57- Шаров І.Ф.
В законопроекті чітко визначити порядок отримання дозволів на працевлаштування роботодавцями та іноземними працівниками, їх в'їзду, перебування та виїзду з території України. Базові норми правового регулювання залучення та використання в Україні іноземної робочої сили викласти в окремих статтях і визначити порядок та підстави отримання відповідних документів, передбачити порядок визначення і продовження терміну дії дозволу на працевлаштування.  
Відхилено   прийняти нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
    -58- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Доповнити статтю 16 такого змісту: "Закони та інші нормативно-правові акти після набрання чинності цим Законом діють в частині, яка йому не суперечить".  
Відхилено