Кількість абзаців - 471 Таблиця поправок


Про громадянство України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект(23.03.2000) Закон України Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"       
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:       
2. Внести зміни до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 50, ст.701; 1993 р., N 14, ст.121; 1994 р., N 33, ст.229, N 43, ст.390; 1997 р., N 23, ст.169), виклавши його в такій редакції:       
3. Закон України      Закон України  
4. "Про громадянство України"      "Про громадянство України"  
5. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження державних органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Преамбула. Текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано   Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.  
6. Розділ І Загальні положення      Розділ І Загальні положення  
7. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
8. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  
9. Громадянство України - стійкий правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках.   -2- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 1. Частина перша вилучити слово "стійкий".  
Враховано   Громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Особа - фізична особа.  
    -3- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 1. Викласти частину першу у такій редакції: "Громадянство України - стійкий правовий зв'язок між фізичною особою і державою, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках". Йдеться про громадянство саме України, а не будь-якої держави.  
Відхилено .   
    -4- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 1, в частині першій замінити слово "стійкий" на "постійний".  
Враховано частково .   
    -5- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 2. Після тексту "Громадянин України" текст "особа" замінити текстом "фізична особа (далі - особа)", а наприкінці додати текст " згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України". Ввести нову частину другу: "Особа - фізична особа".  
Враховано частково .   
10. Громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.   -6- Сергієнко О.І.
В статті 1 частині другій викласти в такій редакції: "Громадянин України - особа, яка має громадянство України, згідно діючого законодавства міжнародних договорів України". Через нечіткість сформульованої пропозиції  
Відхилено .  Громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.  
    -7- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 1 в частині другій замість слів "законами України та міжнародними договорами України" записати: "цим Законом"; Є громадяни України, які набули громадянство України на основі Закону України "Про правонаступництво України". Підписано також Угоду між Україною та Республікою Казахстан, що передбачає спрощений порядок зміни громадянства.  
Відхилено .   
11. Іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином іншої держави або держав.   -8- Сергієнко О.І.
В статті 1 частину третю викласти в такій редакції: "Іноземець - особа, що є громадянином іншої держави." Іноземці можуть мати множинне громадянство.  
Відхилено .  Іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.  
    -9- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Стаття 1, частина 4. Після слова "громадянином" записати слово "підданим".  
Враховано    
    -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1. Частину третю, після слова "громадянином" доповнити словом "(підданим)".  
Враховано    
    -11- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
У статті 1 частина третю викласти у редакції: "Іноземець - іноземний громадянин, особа, яка не є громадянином України і належить до громадянства іншої держави".  
Відхилено редакційно.   
12. Особа без громадянства - особа, яку жодна держава не вважає своїм громадянином відповідно до свого законодавства.   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1 частині четвертій, текст "відповідно до свого законодавства" перенести після слів "жодна держава"  
Враховано   Особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. . Законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, що виконують обов'язки опікунів і піклувальників  
    -13- Сергієнко О.І.
У статті 1 частину четверту викласти в такій редакції: "Особа без громадянства - особа, яка не має громадянства жодної держави." Запропоноване в редакції першого читання відповідає Конвенції ООН про статус апатридів від 28 вересня 1954р. (ст.1, пункт 1)  
Відхилено .   
    -14- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У статті 1 частину четверту - вилучити. Це базовий закон, тому в ньому і запропоновано визначення поняття "особа без громадянства".  
Відхилено .   
    -15- Шаров І.Ф.
У стаття 1 частину четверту вилучити.  
Відхилено . Запропоноване в редакції першого читання відповідає Конвенції ООН про статус апатридів від 28 вересня 1954 р. (ст.1, пункт 1).   
    -16- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 1 частину четверту викласти у редакції: "Особа без громадянства - особа, яка не належить до громадянства жодної держави".  
Відхилено . Визначення, подане в першому читанні, взяте з Конвенції ООН про статус апатридів від 28 вересня 1954 р. (ст.1, пункт 1).   
    -17- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 1. Доповнити частиною 4-1 такого змісту: "Батьки чи особи, що їх замінюють - батько, матір, усиновитель, опікун, піклувальник".  
Враховано частково . Доповнити статтю 1 новою частиною (після визначення поняття "особа без громадянства") наступного змісту: "Законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, що виконують обов'язки опікунів і піклувальників."   
13. Дитина - неповнолітня особа віком до 18 років.   -18- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 5. Вилучити слово "неповноліття"  
Враховано   Дитина - особа віком до 18 років.  
    -19- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Шаров І.Ф.
У статті 1 частину п'яту - вилучити. Цей термін застосовується у законі і мається на увазі не родинні стосунки, а вік особи.  
Відхилено .   
    -20- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 1 частину сьому вилучити; Цей термін застосовується у законі і мається на увазі не родинні стосунки, а вік особи.  
Відхилено .   
14. Реєстрація громадянства України - внесення уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи запису про набуття особою громадянства України, на підставі якого видається документ, що підтверджує громадянство України.   -21- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 6. Текст "уповноваженим на те органом" замінити текстом "спеціально уповноваженим на те органом державної влади"  
Враховано   Реєстрація громадянства України - внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи.  
    -22- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 1, частина шоста вилучити слова "на підставі якого видається документ, що підтверджує громадянство України".  
Враховано    
15. Проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні особи, яка має у чинному паспорті відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України або зареєструвала на території України свій національний паспорт або має посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України або їй надано статус біженця чи притулок в Україні.   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 7. Текст "у чинному паспорті відмітку про постійну або тимчасову прописку на території" замінити текстом "документ, що підтверджує громадянство". Прийнята в першому читанні норма є підтвердженням права на проживання, як однієї з умов прийняття до громадянства України, а не нормою, що засвідчує громадянство.  
Відхилено .  Проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у чинному паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України або зареєструвала на території України свій національний паспорт або має посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України або їй надано статус біженця чи притулок в Україні.  
    -24- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Стаття 1 частина 7. Вилучити слова "має у чинному паспорті відмітку про постійну або тимчасову прописку". Інакше особам, що вже мають у паспорті відмітки про прописку доведеться переоформляти своє проживання в Україні.  
Відхилено .   
    -25- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 1. Викласти сьому та восьму частини у такій редакції: "Проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні громадянина України або особи, яка має посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України або їй надано статус біженця чи притулок в Україні. Якщо 1 запропоновано, то багато тих, що вже мають прописку не зможуть набути громадянство України. Крім того, це положення не стосується громадян України.  
Відхилено .   
    -26- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 1 у частині дев'ятій зі словосполучення "чинному паспорті" вилучити слово "чинному", слово "посвідку" замінити на слово "посвідчення"; Є особи з простроченими паспортами. Термін "посвідка" вживаний у чинному законодавстві України.  
Відхилено .   
    -27- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Викласти частину сьому у наступній редакції " Проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у чинному паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт або має посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України або їй надано статус біженця чи притулок в Україні".  
Враховано    
16. Безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 60 днів, а в сумі за рік - 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження або зміна особою місця проживання на території України.   -28- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 1. Частину дев'яту викласти у такій редакції: "Безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів." Замість "60 днів" - "90 днів".  
Враховано частково .  Безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України. Зобов'язання припинити іноземне громадянство - письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство іншої держави і протягом 1 року з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства іншої держави до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України.  
    -29- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Стаття 1. У частині восьмій після слів "... у службове відрядження..." додати "... на навчання, у відпустку, лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу..." далі за текстом.  
Враховано .   
    -30- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 1 частину восьму викласти в такій редакції: "Проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні особи, яка має чинний паспорт громадянина України або зареєструвала на території України свій національний паспорт або має посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України або їй надано статус біженця чи притулок в Україні". Не враховується та частина громадян, які мають паспорт з пропискою. Крім того цей термін не стосується громадян України, а лише тих осіб, які набувають громадянство України.  
Відхилено .   
    -31- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 1. Доповнити частиною 8-1 такого змісту: "Документ про відсутність іноземного громадянства - документ про припинення іноземного громадянства, виданий компетентним органом відповідної держави, або декларація про відсутність іноземного громадянства (письмово оформлена заява особи про те, що вона не перебуває в громадянстві жодної держави, завірена нотаріально)." Запропонований термін не використовується в тексті законопроекту.  
Відхилено .   
    -32- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 1. Доповнити частиною 8-2 такого змісту: "Зобов'язання припинити іноземне громадянство - письмово оформлена заява особи про те, що в разі набуття громадянства України вона припинить громадянство іншої держави і протягом 1 року з моменту реєстрації її громадянином України подасть до органу реєстрації документ про припинення іноземного громадянства, виданий повноважним органом відповідної держави".  
Враховано частково і доповнити статтю новою частиною (після визначення терміну "безперервне проживання") такого змісту: Зобов'язання припинити іноземне громадянство - письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство іншої держави і протягом 1 року з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства іншої держави до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України"   
    -33- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 1 у частині десятій вилучити: запропоноване визначення терміну "безперервне проживання на території України" є невдалими, оскільки певні категорії осіб, наприклад, моряки, мають довготривалі відпустки, які тривають по 9-10 місяців, інколи - більше, чому б їм не скористатися нагодою і не провести її за кордоном? Як бути з тими особами, які навчаються за кордоном? Чи можна віднести їх до таких, що знаходяться у службовому відрядженні? у статті 1 частині дев'ятій після слів "у службове відрядження" додати слова "на навчання, у відпустку" і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -34- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Стаття 1 частина восьма після слів "а в сумі за рік - 180 днів" доповнити реченням "у випадку порушення особою даної вимоги, термін безпосереднього проживання на території України продовжується на 6 місяців;" далі по тексту. Суперечить статті 9, яка не передбачає продовження терміну безперервного проживання.  
Відхилено .   
    -35- - Кабмін України Стаття 1 у частині дев'ятій після слів "а в сумі за рік - 180 днів" доповнити реченням: "У випадку порушення особою даної вимоги термін безперервного проживання на території України продовжується на 6 місяців". Суперечить статті 9. яка не передбачає продовження терміну безперервного проживання.  Відхилено .   
17. Незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства - невидача особі, у якої прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства, документа про припинення громадянства у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства) або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи або висока вартість оформлення виходу з іноземного громадянства, що перевищує мінімальну заробітну плату, встановлену в Україні.   -36- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 1. Доповнити частиною 9-2 такого змісту: "Добровільна зміна громадянства - зміна громадянства особою за своїм вільним волевиявленням, вираженим у формі письмового клопотання або шляхом добровільного отримання документа, що підтверджує наявність в особі іноземного громадянства". Запропонований термін не застосовуються в законі.  
Відхилено .  Незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства - невидача особі, у якої прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства, документа про припинення громадянства у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства) або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи або висока вартість оформлення виходу з іноземного громадянства, що перевищує мінімальну заробітну плату, встановлену в Україні.  
18. Законні джерела існування - заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім'ї, інших фізичних та юридичних осіб.   -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1. Частину 10 наприкінці доповнити текстом "інші надходження не заборонені законом". В редакції першого читання подано вичерпний перелік джерел з метою уникнення зловживань.  
Відхилено .  Законні джерела існування - заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім'ї, інших фізичних та юридичних осіб, що мають законні доходи. Міжнародний договір України - міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Декларація про відмову від іноземного громадянства - документ, в якому особа засвідчує свою відмову від громадянства іншої держави і зобов'язується не користуватися правами цієї держави і не виконувати обов'язків, пов'язаних з належністю до її громадянства. Декларація про відсутність іноземного громадянства - документ, в якому особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства з обґрунтуванням причин такої відсутності. Свідоцтво про належність до громадянства України - документ, який підтверджує належність особи віком до 16 років до громадянства України із зазначенням підстав його набуття. Тимчасове посвідчення громадянина України - документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.  
    -38- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 1. Доповнити частину десяту після слів "фізичних та юридичних осіб " словами "які мають законні доходи".  
Враховано    
    -39- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 1. Доповнити новою частиною "Міжнародний договір України - міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".  
Враховано    
    -40- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
У статті 1 частині 10 термін "законні джерела існування" викласти у наступній редакції: "Законні джерела існування - заробітна плата та інші не заборонені законом джерела, кошти від яких надходять у порядку і в спосіб, визначеному чинним законодавством".  
Відхилено . В редакції першого читання більш повно розкрито суть даного терміну.   
    -41- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Статтю 1 доповнити новими частинами в такій редакції: "Декларація про відмову від іноземного громадянства - документ, в якому особа засвідчує свою відмову від громадянства іншої держави і зобов'язується не користуватися правами цієї держави і не виконувати обов'язків, пов'язаних з належністю до її громадянства. Декларація про відсутність іноземного громадянства - документ, в якому особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства з обґрунтуванням причин такої відсутності. Свідоцтво про належність до громадянства України - документ, який підтверджує належність особи віком до 16 років до громадянства України із зазначенням підстав його набуття. Тимчасове посвідчення громадянина України - документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України."  
Враховано    
19. Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство      Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство  
20. Законодавство України про громадянство ґрунтується на принципах:   -42- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 2, частина перша після слова "на" додати слово "таких" і далі за текстом.  
Враховано   Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:  
21. 1) єдиного громадянства - громадянства держави України, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;   -43- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Стаття 2. Пунктом 1, з одного боку, визнається існування в Україні єдиного громадянства, а з іншого боку, "якщо іноземець набув громадянство України, то в правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України". Вважаю, що у формулюванні даного принципу є протиріччя, оскільки одночасно і йдеться про єдине громадянство України, і пропонується можливість набуття громадянства України іноземним громадянином. Якщо авторський колектив мав на увазі укладання відповідних двосторонніх чи багатосторонніх угод про громадянство з іншими державами, то в тексті пункту 1 необхідно зробити відповідне застереження. Оскільки жодна держава не може регулювати громадянство іншої держави і кожна держава прагне регулювати своє громадянство незалежно від інших держав, положення Конституції України щодо єдиного громадянства може бути лише принципом, а не нормою прямої дії. Подвійне громадянство може виникнути в результаті застосування законодавства іншої держави (наприклад, внаслідок шлюбу громадянки України з іноземцем). Тому з урахуванням того, що громадяни України можуть одночасно мати громадянство іншої держави, положення Конституції України означає, що громадянин України, який має ще й іноземне громадянство, розглядається Україною виключно як громадянин України.  
Відхилено .  1) єдиного громадянства - громадянства держави України, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;  
22. 2) запобігання виникненню випадків без громадянства;      2) запобігання виникненню випадків безгромадянства;  
23. 3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;   -44- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 2. Доповнити пунктом 3-1 такого змісту: "3-1) неможливості вигнання громадянина України за межі України чи видачі його іншій державі." Запропоноване є нормою Конституції України, що є Законом прямої дії.  
Відхилено .  3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;  
    -45- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 2. Доповнити пунктом 3-2 такого змісту: "3-2) гарантування захисту та піклування України громадянам України, які перебувають за її межами." Запропоноване є нормою Конституції України, що є Законом прямої дії.  
Відхилено .   
24. 4) визнання права громадянина України на зміну громадянства;      4) визнання права громадянина України на зміну громадянства;  
25. 5) неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем або особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення громадянства України другого з подружжя;   -46- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Шаров І.Ф.
Стаття 2. Пункт 5) вилучити. Прийняте в першому читанні відповідає Європейській Конвенції про громадянство 1997 рік (ст.4, пункт "d").  
Відхилено .  5) неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем або особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства України його чоловіком (дружиною) та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України другого з подружжя;  
    -47- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 2 пункт 5 викласти в редакції: "5) неможливості автоматичної зміни громадянства внаслідок вступу в шлюб, розірвання шлюбу чи зміни громадянства другим з подружжя". Викласти цей принцип в наступній редакції: "5) " неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем або особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства України його чоловіком (дружиною) та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України другого з подружжя;"  
Враховано частково .   
26. 6) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав і порядку набуття ними громадянства України.   -48- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 2, пункт 6 після слова "порядку" додати слова "і моменту" .  
Враховано   6) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України; 7) збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України. Стаття 3. Належність до громадянства України. Громадянами України є: 1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України; 2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України" (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав; 3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин України", а також діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття; 4) особи, які набули громадянство України відповідно до цього Закону. Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є громадянами України з 24 серпня 1991 року, зазначені у пункті 2 - з 13 листопада 1991 року, а у пункті 3 - з моменту внесення відмітки про громадянство України.  
    -49- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 2. Доповнити новим пунктом: "Збереження громадянства України незалежно від місця проживання".  
Враховано    
    -50- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 2. Необхідно залишити принципи, закріплені статтями 8 та 9 діючого Закону, щодо піклування та захисту державою громадян України за кордоном та неприпустимості вигнання та видачі громадянина України. Запропоноване не є предметом цього закону. Воно є нормою Конституції України, що є Законом прямої дії.  
Відхилено .   
27. Стаття 3. Законодавство про громадянство України Питання громадянства України регулюється Конституцією України, цим Законом, чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -51- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 3. Викласти у такій редакції: "Питання громадянства України регулюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України, чинними міжнародними договорами України." Після прийняття цього Закону положення інших законів, що регулюють питання громадянства України втратять чинність.  
Відхилено   Стаття 4. Законодавство про громадянство України Питання громадянства України регулюються Конституцією України, цим Законом, чинними міжнародними договорами України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.  
    -52- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 3 після слів "...цим Законом" додати слова "та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього." Громадянство згідно Конституції визначається лише законом  
Відхилено .   
    -53- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У статті 3 замість "регулюється" записати "регулюються", вилучити слова "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України", оскільки термін "міжнародний договір України" визначено у статті 1.  
Враховано    
    -54- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 3. Доповнити статтю новою частиною: "Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України". В новій статті 4 "Законодавство про громадянство України"  
Враховано    
28. Стаття 4. Документи, які підтверджують громадянство України   -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 4. У назві та у першому реченні статті слово "які" замінити словом "що".  
Враховано   Стаття 5. Документи, що підтверджують громадянство України  
29. Документами, які підтверджують громадянство України є:   -56- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
У статті 4 вказати, які саме державні органи затверджують форми документів, що підтверджують громадянство України Доповнити статтю 4 новою частиною наступного змісту: "Зразки свідоцтва про належність до громадянства України та тимчасового посвідчення громадянина України затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково .  Документами, що підтверджують громадянство України є:  
30. 1) паспорт громадянина України;      1) паспорт громадянина України;  
31. 2) свідоцтво про набуття громадянства України (для осіб віком до 16 років);   -57- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 4. Викласти пункт 2) у такій редакції: "2) свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років);" Свідоцтво про народження - це документ, що підтверджує факт народження особи. Воно видається як громадянам України, так і іноземцям та особам без громадянства. В ньому не передбачено графи про громадянство дитини.  
Відхилено .  2) свідоцтво про належність до громадянства України;  
    -58- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Шаров І.Ф.
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 4 частині першій пункт 2 слово "набуття" замінити на слова "належність до" і далі за текстом.  
Враховано    
    -59- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Стаття 4 пункт 2 доповнити словами "або позначка у паспорті одного із батьків дитини".  
Відхилено . Паспорт підтверджує громадянство України лише особи, що його одержала. Запис у паспорті про дітей не підтверджує наявність у них громадянство України.   
    -60- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 4 пункт 2 доповнити після слів "громадянства України" через кому "свідоцтво про народження" і далі по тексту.  
Відхилено . Свідоцтво про народження - це документ, що підтверджує факт народження особи. Воно видається як громадянам України, так і іноземцям та особам без громадянства. В ньому не передбачено графи про громадянство дитини.   
32. 3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;      3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
33. 4) тимчасове посвідчення громадянина України;      4) тимчасове посвідчення громадянина України;  
34. 5) проїзний документ дитини;   -61- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Стаття 4. У пункті п'ятому дати визначення такого документу, що підтверджує громадянство України, як "проїзний документ дитини". Запропоноване є предметом Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".  
Відхилено .  5) проїзний документ дитини;  
35. 6) дипломатичний паспорт;      6) дипломатичний паспорт;  
36. 7) службовий паспорт;      7) службовий паспорт;  
37. 8) посвідчення особи моряка;   -62- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Стаття 4 пункт 8 включити до переліку документів документи такої категорії громадян, як моряки, що прибувають на службу військового та цивільного флотів. Паспорт військовослужбовця згідно з пунктом 2 Постанови Верховної Ради України від 9 грудня 1994 р. №283/94-ВР на період військової служби не вилучається. У військовому квитку немає відмітки про громадянство.  
Відхилено .  8) посвідчення особи моряка;  
38. 9) посвідчення члена екіпажу;      9) посвідчення члена екіпажу;  
39. 10) посвідчення особи на повернення в Україну.   -63- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 4. Пункт 10) вилучити. Зазначений документ видається лише громадянам України. За певних обставин особа може не мати інших документів, які б підтверджували наявність у неї громадянства України.  
Відхилено .  10) посвідчення особи на повернення в Україну.  
    -64- Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
Статтю 4 доповнити підпунктом 11: "Військовий квиток для військовослужбовців строкової служби". Паспорт військовослужбовця згідно з пунктом 2 Постанови Верховної Ради України від 9 грудня 1994 р. №283/94-ВР на період військової служби не вилучається. У військовому квитку немає відмітки про громадянство.  
Відхилено .   
    -65- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Доповнити Розділ 1 новими статтями: Стаття. "Збереження громадянства України особами, які проживають за межами держави. Проживання або тимчасове перебування громадянами України за межами держави не припиняє його громадянства України" Стаття. "Захист державою громадян України за кордоном. Україна гарантує піклування та захист своїх громадян, які перебувають за її межами. Дипломатичні представництва і консульські установи України, їх посадові особи зобов'язані вживати заходів до забезпечення громадянам України можливості користуватися в повному обсязі правами, наданими їм законодавством країни перебування, міжнародними договорами, учасниками яких є Україна і держава перебування, та міжнародними звичаями, у встановленому законодавством порядку захищати їх інтереси, що охороняються законом, а в разі потреби - вживати заходів для поновлення порушених прав громадян України. Стаття. "Неприпустимість вигнання та видачі громадянина України "Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі". Здійснити відповідну змін нумерацію подальший статей документу;  
Враховано частково як принцип щодо збереження громадянства України під час проживання або тимчасового перебування громадянина України за межами держави. Інші запропоновані норми містяться в Конституції України, яка є Законом прямої дії.   
    -66- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 4 після пункту 10 доповнити: 11) посвідчення народного депутата України; 12) посвідчення Президента України.  
Відхилено . Ці службові посвідчення підтверджують посаду або наявність статусу депутата. Таких посвідчень, що видаються державним службовцям, якими можуть бути лише громадяни України, багато.   
    -67- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Статтю 4 доповнити пунктом такого змісту: "особи та члени їх сімей, яким після вступу в силу Закону України "Про громадянство України" в паспорті колишнього СРСР, в період з 1992 по 1995 рік включно, проставлено штамп "Україна", а також їх діти, реєструються, як громадяни України без попередніх умов".  
Враховано частково у новій статті про належність до громадянства України.   
40. Розділ ІІ Набуття громадянства України      Розділ ІІ Набуття громадянства України  
41. Стаття 5. Підстави набуття громадянства України   -68- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 5. Слід більш чітко визначитися з підставами набуття громадянства України, зокрема, з доцільністю введення такої підстави, як "визнання" громадянства. Адже "визнання" означає не що інше, як те, що особа і раніше була громадянином України, а, отже, набула громадянство раніше а не внаслідок "визнання". Тому варто подати окрему статтю "Належність до громадянства України". Введено нову статтю 3 "Належність до громадянства України"  
Враховано   Стаття 6. Підстави набуття громадянства України  
42. Громадянство України набувається:      Громадянство України набувається:  
43. 1) внаслідок його визнання;   -69- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Стаття 5 пункт 1. Слово "визнання" замінити словом "стверджування". Відповідно з цим змінюється назва статті 6. Зазначений пункт увійде до нової статті "Належність до громадянства України".  
Відхилено .   
    -70- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 5 пункт 1. Виключити.  
Враховано .   
44. 2) за народженням;      1) за народженням;  
45. 3) за територіальним походженням;      2) за територіальним походженням;  
46. 4) внаслідок прийняття до громадянства;      3) внаслідок прийняття до громадянства  
47. 5) внаслідок поновлення у громадянстві;      4) внаслідок поновлення у громадянстві;  
48. 6) внаслідок усиновлення;   -71- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 5 пункт 6. Виключити. Запропонована в першому читанні підстава є обґрунтованою, оскільки внаслідок усиновлення дитини, яка не є громадянином України, особою, яка є громадянином України, дитина набуває громадянство України.  
Відхилено .  5) внаслідок усиновлення;  
49. 7) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування;   -72- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 5 пункт 7. Виключити. Запропонована в першому читанні підстава є обґрунтованою, оскільки внаслідок усиновлення дитини, яка не є громадянином України, особою, яка є громадянином України, дитина набуває громадянство України.  
Відхилено .  6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування;  
50. 8) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;      7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;  
51. 9) внаслідок набуття громадянства одним або обома батьками дитини;   -73- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Вилучити пункт 9. Відповідно поміняти нумерацію пунктів цієї статті. оскільки ці випадки охоплюються іншими підставами.  
Враховано ,   
52. 10) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;   -74- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 5 пункт 10. Виключити. Є випадки, коли дитина не набуває громадянство України разом з батьками. На врегулювання таких ситуацій і спрямована ця норма.  
Відхилено .  8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;  
53. 11) внаслідок встановлення батьківства;   -75- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 5 пункт 11. Виключити. Запропонована в першому читанні підстава є обґрунтованою, оскільки у певних випадках дитина набуває громадянство України внаслідок встановлення батьківства.  
Відхилено .  9) внаслідок встановлення батьківства;  
54. 12) за підставами, передбаченими чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -76- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
В статті 5 вилучити пункт 12. Такі угоди вже є - з Республікою Білорусь, Республікою Казахстан.  
Відхилено .  10) за підставами, передбаченими чинними міжнародними договорами України.  
55. Стаття 6. Набуття громадянства України внаслідок його визнання   -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Шаров І.Ф.
Стаття 6. Назву статті викласти у редакції: "Належність до громадянства України".  
Враховано    
    -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 6 перенести після статті 3.  
Враховано    
    -79- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 6 виключити.  
Враховано .   
56. Громадянами України є:       
57. 1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;   -80- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Стаття 6. У першому пункті статті 6 вилучити слово "постійно". Ця норма узгоджується із Законом України "Про правонаступництво України".  
Відхилено .   
    -81- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1, пункти 1) і 2). Слово "момент" замінити словом "день". Аналогічно у всьому тексті Закону. В юридичних документах вживаним, як правило, є термін "момент". Крім того це положення відтворює положення частини першої статті 9 Закону України "Про правонаступництво України".  
Відхилено .   
58. 2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України" (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав.   -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1, пункт 2). Текст "в Україні" замінити текстом "на території України". Редакційно краще вживати термін "в Україні". Крім того ця норма повторює попередні редакції Закону.  
Відхилено .   
    -83- Смірнов Є.Л. (в.о. № 16)
Доповнити частину першу статті 6 пунктом 3) наступного змісту: "3) особи, батьки яких (або один із батьків) є (були) етнічними українцями, незалежно від їх місця проживання". Ці особи охоплюються положеннями статті 8 проекту закону, прийнятого у першому читанні.  
Відхилено    
    -84- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
В статті 6 пункт 2 викласти в наступній редакції: "усі громадяни колишнього СРСР, особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних чи інших ознак...", - далі за текстом. Ця норма повторює попередні редакції Закону і тому не може бути змінена.  
Відхилено .   
    -85- Кабінет Міністрів України
Статтю 6 доповнити пунктом 3 такого змісту: "Особи та члени їх сімей, яким після вступу в силу Закону України "Про громадянство України" в паспорті колишнього СРСР зразка 1974 року в період з 1992 по 1995 рік включно проставлено штамп "УКРАЇНА", а також їх діти, реєструються як громадяни України без попередніх умов". У зв'язку з цим частину другу статті 6 викласти у наступній редакції: "Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є громадянами України з 24 серпня 1991 року, зазначені у пункті 2 - з 13 листопада 1991 року, а у пункті 3 - з моменту внесення відмітки про громадянство України".  
Враховано частково в новій статті 3 "Належність до громадянства України" в такій редакції: "особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин України", а також діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття".   
59. Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є громадянами України з 24 серпня 1991 року, а зазначені у пункті 2   -86- Смірнов Є.Л. (в.о. № 16)
Викласти частину другу статті 6 в наступній редакції: "Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є громадянами України з 24 серпня 1991 року, зазначені у пункті 2 - з 13 листопада 1991 року, а зазначені у пункті 3 - з моменту подання заяви про оформлення набуття громадянства внаслідок його визнання й подання декларації про відмову від іноземного громадянства." Ця ситуація регулюється статтею 8 проекту закону, прийнятого у першій редакції.  
Відхилено    
60. - з 13 листопада 1991 року.   -87- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Частину першу цієї статті доповнити пунктом 3 такого змісту: "3) особи, які набули громадянство України відповідно до цього Закону"; Це положення буде пунктом 4 в новій статті 3 "Належність до громадянства України" .  
Враховано    
    -88- Сергієнко О.І.
Статтю 6 доповнити пунктом 3 такого змісту: "При наявності в паспорті (зразку колишнього СРСР) штампу, що змінює громадянство СРСР на громадянство України, особа автоматично стає громадянином України, при написанні заяви про бажання прийняти громадянство". У зв'язку з цим у частині другій статті 6 після слів "з 13 листопада 1991 року" додати слова "зазначені у пункті 3 - з моменту внесення відмітки про громадянство України".  
Враховано частково в новій статті 3 "Належність до громадянства України в такій редакції: "особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин України", а також діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття".   
61. Стаття 7. Набуття громадянства України за народженням      Стаття 7. Набуття громадянства України за народженням  
62. Дитина, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.   -89- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 7. Оскільки громадянство України набувається за народженням без посилання на вік особи (стаття 5 пункт 2), яка його набуває, замінити в усіх пунктах, окрім частини сім термін "дитина" на термін "особа".  
Враховано .  Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.  
    -90- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 7 перше речення пропонується доповнити після слів "є громадянином України" словами "якщо проти нього не заперечують батьки (для осіб, які є неповнолітніми)". Запропоноване призведе до безгромадянства.  
Відхилено .   
    -91- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Стаття 7 частина перша. Після слова "народження" доповнити словами "на території України". Запропоноване призведе до випадків безгромадянства за народженням, що суперечить Конвенції про права дитини, 1989 року (стаття 7), учасником якої є Україна.  
Відхилено .   
63. Дитина, яка народилася на території України від осіб без громадянства, є громадянином України.   -92- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 7, частину другу пропонується доповнити після слів "є громадянином України" словами - "за згодою батьків (якщо дитина не досягла віку повноліття)". Запропоноване призведе до безгромадянства.  
Відхилено .  Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, є громадянином України.  
    -93- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 7, частина шоста після слів " осіб без громадянства " додати слова "які на законних підставах проживають на території України".  
Враховано    
64. Дитина, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України.      Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України.  
65. Дитина, яка народилася на території України від іноземців, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набувала за народженням громадянства жодного з батьків, є громадянином України.   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 4. Слово "набувала" замінити словом "набула".  
Враховано   Особа, яка народилася на території України від іноземців, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, є громадянином України.  
    -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "громадянство жодного з батьків" замінити текстом "громадянство іншої держави (держав), громадянами якої (яких) є її батьки". Аналогічну заміну зробити у всьому тексті Закону. Редакційно важко сприймати.  
Відхилено .   
66. Дитина, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянство жодного з батьків або набула за народженням громадянство держави, захистом якої не може користуватися, є громадянином України.   -96- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 7, частина п'ята після слів "за народженням громадянство " додати слова "того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні", вилучивши слова " держави, захистом якої не може користуватися,"  
Враховано   Особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянство жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, є громадянином України.  
67. Дитина, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, є громадянином України.   -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 6. Текст "того з" замінити текстом "тієї держави, громадянином якої є той з її". Редакційно важко сприймати.  
Відхилено .  Особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, є громадянином України.  
68. Новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є громадянином України.   -98- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 7 частина сьома слово "знайда" виключити. Прийняте у першому читанні узгоджується з Конвенцією про права дитини.  
Відхилено .  Новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є громадянином України.  
69. Дитина, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.   -99- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Доповнити статтю 7 новою частиною такого змісту: "Особа, яка народилася за межами України від громадян України, є громадянином України". Ця норма охоплена частиною першою даної статті.  
Відхилено .  Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.  
70. Стаття 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням      Стаття 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням  
71. Особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися або постійно проживали на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України", а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки, і є особою без громадянства або взяла зобов'язання припинити іноземне громадянство та подала у встановленому цим Законом порядку заяву про бажання набути громадянство України, а також її діти, реєструються громадянами України.   -100- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 8. Перший абзац викласти у такій редакції: "Особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися або постійно проживали на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України", і є особою без громадянства або взяла зобов'язання припинити іноземне громадянство та подала у встановленому цим законом порядку заяву про бажання набути громадянство України, а також її діти, реєструються громадянами України." Певна частина вихідців з України позбавляється можливості набути громадянства України.  
Відхилено .  Особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України", а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки, і є особою без громадянства або іноземцем, що взяв зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала у встановленому цим Законом порядку заяву про бажання набути громадянство України, а також її діти реєструються громадянами України.  
    -101- Кіяшко С.М. (реєстр. картка № 351)
Стаття 8, перша частина після слів "дід чи баба" додати слова "повнорідні брат чи сестра" і після слів "постійно проживали" додати слова "до 16 липня 1990 року" далі за текстом.  
Враховано    
    -102- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Стаття 8. Перша частина. після слів "народилися або" додати: "на протязі п'яти років" далі за текстом. Вихідцям з України не варто встановлювати ценз проживання.  
Відхилено .   
    -103- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 8 частина перша після слів "хоча б один з її батьків" записати "або з родичів", замість слів "дід чи баба" і далі по тексту замінити ці слова на: "або з родичів". Немає правового визначення "родичі".  
Відхилено .   
    -104- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 8 в частині першій після слів "Української Радянської Соціалістичної Республіки" пропонується доповнити словами: "Республіки Польщі, Російської імперії, Румунії, Чехословаччині, Угорщині, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, країн СНД, а також інших колишніх республік", що входили до складу СРСР і далі по тексту. Запропоноване стосується визначення громадянства за етнічним, а не за територіальним походженням.  
Відхилено .   
    -105- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 8 частину першу після слів "...заяву про бажання набути громадянство України" вилучити слова "а також її діти".  
Відхилено    
    -106- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У частині першій статті 8 замість слів "є особою без громадянства або взяла зобов'язання" записати "є особою без громадянства або іноземцем, що взяв зобов'язання Далі за текстом.  
Враховано    
72. Дитина, яка народилася чи постійно проживала на території УРСР (або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на територіях, зазначених у частині першій цієї статті) і є особою без громадянства, реєструється громадянином України за заявою одного з батьків або опікуна чи піклувальника.   -107- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Стаття 8, друга частина. перед словом "постійно" вставити: "на протязі п'яти років" Відповідно до цього, внести зміни до статті 29. Вихідцям з України не варто встановлювати ценз проживання.  
Відхилено .  Дитина, яка народилася чи постійно проживала на території УРСР (або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на територіях, зазначених у частині першій цієї статті) і є особою без громадянства, реєструється громадянином України за заявою одного з батьків або опікуна чи піклувальника.  
    -108- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 8. В частині другій замінити термін "дитина" на термін "особа".  
Відхилено . Мається на увазі саме "дитина".   
    -109- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 8 частина друга виключити.  
Відхилено . Запропонована в першому читанні норма захищає права дітей на громадянство.   
73. Дитина, яка народилася на території України від батьків, які є іноземцями, і набула за народженням громадянство одного або обох батьків, яке було припинене, реєструється громадянином України за клопотанням одного з батьків або опікуна чи піклувальника.   -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 3. Текст "одного або обох батьків" замінити текстом "іншої держави або держав".  
Враховано   Дитина, яка народилася на території України від батьків, які є іноземцями, і набула за народженням громадянство іншої держави або держав, яке було припинене, реєструється громадянином України за клопотанням одного з батьків або опікуна чи піклувальника.  
    -111- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 8. В частині третій замінити термін "дитина" на термін "особа". Мається на увазі саме "дитина".  
Відхилено .   
    -112- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 8 частину третю виключити. Запропонована в першому читанні норма захищає права дітей на громадянство.  
Відхилено .   
74. Заяви про набуття громадянства України особами, зазначеними у частині першій цієї статті, які є громадянами держав, міжнародний договір України з якими дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином цієї держави, можуть подаватися лише після припинення іноземного громадянства.   -113- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 8, частина четверта замість слів " Заяви про набуття громадянства України особами " записати слова "Особи, зазначені" і далі за текстом. В кінці речення після слів " не є громадянином цієї держави, можуть" записати слова "подавати заяви про набуття громадянства України" і далі за текстом.  
Враховано   Особи, зазначені у частині першій цієї статті, які є громадянами держав, міжнародний договір України з якими дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином цієї держави, можуть подавати заяви про набуття громадянства України лише після припинення іноземного громадянства.  
    -114- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8. Частину 4 викласти у редакції: "Особа, зазначена у частині першій цієї статті, яка є громадянином держави, міжнародний договір якої з Україною, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, дозволяє звертатися для набуття громадянства України лише за умови, якщо дана особа доведе, що вона не є громадянином цієї держави, подає заяву про набуття громадянства України лише після припинення іноземного громадянства". Редакційно важко сприймати  
Відхилено .   
    -115- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 8.Частину четверту вилучити. Запропоноване призведе до порушень міжнародних зобов'язань України по запобіганню виникнення випадків множинного громадянства.  
Відхилено .   
    -116- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 8 частина четверта виключити слова "зазначеними у частині першій цієї статті". Запропонована в першому читанні норма захищає права дітей на громадянство.  
Відхилено .   
75. Особа, зазначена у частині першій цієї статті, яка є іноземцем, має припинити іноземне громадянство протягом року з моменту реєстрації її громадянином України і подати документ про це, виданий повноважним органом відповідної держави, до органу, що здійснив реєстрацію. Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від неї причин не може отримати його, або їй надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.   -117- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 8.Частину п'яту викласти у такій редакції: "Особа, зазначена у частині першій цієї статті, яка є іноземцем, має припинити іноземне громадянство протягом року з моменту реєстрації її громадянином України і подати документ про це, виданий повноважним органом відповідної держави, до органу, що здійснив реєстрацію. Якщо особа з незалежних від неї причин не може отримати його, або їй надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства." Особи, які не мають права виходу з іноземного громадянства (наприклад, злочинці) будуть подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства.  
Відхилено .  Особи, зазначені у частині першій цієї статті, які є іноземцями, мають припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий повноважним органом відповідної держави, до органу, що здійснив реєстрацію протягом року з моменту реєстрації її громадянином України. Якщо особи, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, або їм надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.  
    -118- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 8, частина п'ята викласти в такій редакції " Особи, зазначені у частині першій цієї статті, які є іноземцями, мають припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий повноважним органом відповідної держави, до органу, що здійснив реєстрацію протягом року з моменту реєстрації її громадянином України. Якщо особи, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, або їм надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства. "  
Враховано    
    -119- Таран(Терен) В.В.
Стаття 8. У частині п'ятій в кінці частини додати речення в такій редакції: "Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до повноважних органів цієї держави".  
Враховано    
    -120- Смірнов Є.Л. (в.о. № 16)
Вилучити із частини п'ятої статті 8 слова: "...з незалежних від неї причин..." Пояснення: з'ясування на місцях того, чи "незалежні" причини, чи ні, може призвести до тотальних зловживань і хабарництва.  
Відхилено з урахуванням визначення "Незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства", поданого у статті 1 законопроекту.   
    -121- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В статті 8 після частини п'ятої додати частину шосту, зробивши частини шість, сім відповідно частини сім, вісім: "Поважними причинами, незалежними від особи, через які ця особа не може подати документ про припинення іноземного громадянства, є: відсутність відповіді на письмові звернення особи до повноважних органів іноземної держави; відсутність у особи доходів, достатніх для сплати за вихід з іноземного громадянства (доходи особи за місяць в розрахунку на одного члена сім'ї менші за межу малозабезпеченості); інші причини." Запропоноване автором вже визначено в статті 1, прийнятій у першому читанні.  
Відхилено .   
    -122- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 8 у частині п'ятій виключити слова "зазначена у частині першій цієї статті". Запропонована в першому читанні норма стосується лише вихідців з України та їхніх родичів, зазначених у частині першій цієї статті, а не будь-яких іноземців.  
Відхилено .   
76. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не поширюється на іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.   -123- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8. Частину 6 після слів "договори України" доповнити текстом ", згоди на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,". Аналогічне доповнення зробити у всьому тексті закону. Термін "міжнародний договір України" пропонується визначити у статті 1.  
Враховано частково .  Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.  
    -124- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
У частині 6 статті 8 замість слів "не поширюється на іноземців" записати "не вимагається від іноземців"  
Враховано    
77. Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.   -125- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 8 частину сьому виключити. Визначення дати набуття громадянства України є важливим для реалізації прав і виконання обов'язків громадянина України.  
Відхилено .  Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України. Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до повноважних органів цієї держави.  
78. Стаття 9. Прийняття до громадянства України      Стаття 9. Прийняття до громадянства України  
79. Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.      Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.  
80. Умовами прийняття до громадянства України є:      Умовами прийняття до громадянства України є:  
81. 1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;      1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;  
82. 2) зобов'язання припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві (для осіб, які були громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що не є громадянами іншої договірної сторони). Особа, яка є іноземцем, може взяти зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом року з моменту прийняття її до громадянства України. Вона має припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий повноважними органами відповідної держави, до органу, що прийняв документи про прийняття її до громадянства України. Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від неї причин не може його отримати, або їй надано статус біженця в Україні чи притулку в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.   -126- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина друга, пункт 2). У реченні 2 після слів "яка є іноземцем" слово "може" замінити словом "має".  
Враховано   2) зобов'язання припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві (для осіб, які були громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що не є громадянами іншої договірної сторони). Особи, які є іноземцями, мають взяти зобов'язання припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий повноважними органами відповідної держави, до органу, що прийняв документи про прийняття їх до громадянства України протягом року з моменту прийняття їх до громадянства України. Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від неї причин не може його отримати, або їй надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства. Це правило не поширюється на осіб, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що не є громадянами іншої договірної сторони.  
    -127- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 9, частина друга, пункт 2, абзац другий подати в такій редакції: "Особи, які є іноземцями, мають взяти зобов'язання припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий повноважними органами відповідної держави, до органу, що прийняв документи про прийняття їх до громадянства України протягом року з моменту прийняття їх до громадянства України."  
Враховано    
    -128- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
У пункті 2 частини другій статті 9 друге і четверте речення зробити абзацами і доповнити цей пункт новим п'ятим реченням наступного змісту: " Це правило не поширюється на осіб, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що не є громадянами іншої договірної сторони".  
Враховано    
    -129- Таран(Терен) В.В.
Стаття 9 частину другу пункт 2 доповнити реченням в такій редакції, "Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до повноважних органів цієї держави". Статтю 9 доповнено новою частиною в редакції, запропонованій народним депутатом.  
Враховано .   
    -130- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 9. Частина друга, пункт 2) викласти у такій редакції: "2) зобов'язання припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві (для осіб, які були громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що не є громадянами іншої договірної сторони). Особа, яка є іноземцем, може взяти зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом року з моменту прийняття її до громадянства України. Вона має припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий повноважними органами відповідної держави, до органу, що прийняв документи про прийняття її до громадянства України. Якщо особа з незалежних від неї причин не може його отримати, або їй надано статус біженця в Україні чи притулку в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства." Особи, які не мають права виходу з іноземного громадянства (наприклад, злочинці) будуть подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства.  
Відхилено .   
    -131- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Стаття 9. Доповнити пункт 2 реченням такого змісту: "У випадках, якщо особа постійно проживала на території колишнього СРСР на момент схвалення державами, що утворилися на цій території, власних законів про громадянство, якими передбачене автоматичне набуття громадянства цієї країни за фактом проживання особи у ній, але особа не зафіксувала це у своїх документах (не зробила відмітки у паспорті громадянина колишнього СРСР чи не отримала паспорт громадянина цієї країни тощо) і згодом переїхала на постійне проживання до України, то ця особа не вважається іноземним громадянином і при прийнятті її до громадянства України не мусить подавати документ про припинення іноземного громадянства." Особа є іноземцем.  
Відхилено    
83. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не поширюється на іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також осіб без громадянства;   -132- Сергієнко О.І.
В статті 9 частині другій додати абзац такого змісту: "Громадяни, які повертаються в Україну і мають право на отримання громадянства України відповідно до статті 6, надають лише нотаріально завірену копію паспорта (зразка минулого СРСР), якщо в ньому не існує будь-яких позначок про наявність громадянства іншої держави і стоїть штамп, про громадянство України." Використання слова "лише" обмежує можливості громадянина подати інший документ.  
Відхилено .  Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства;  
    -133- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 9 частина друга пункт 2 абзац другий викласти у редакції: "2) зобов'язання припинити іноземне громадянство або перебування в іноземному громадянстві при дотриманні вимог частин 4-6 статті 8 цього Закону".  
Відхилено . Ця окрема підстава набуття громадянства ретельно виписана в редакції першого читання.   
    -134- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
У другому абзаці пункту 2 частини другої статті 9 замість слів "не поширюється на іноземців" записати "не вимагається від іноземців", в кінці речення після слів "а також осіб" додати слова "яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб " і далі за текстом.  
Враховано    
84. 3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.   -135- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 9, частина друга, перший абзац пункту три викласти у такій редакції: "3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх трьох років." Особа повинна мати час для інтеграції в суспільство. Міжнародний досвід свідчить про ценз проживання протягом 5 і більше років.  
Відхилено .  3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.  
    -136- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Стаття 9, частина друга, пункт3. доповнити текстом такого змісту: " Вимоги щодо безперервного проживання не поширюються на особу, яка постійно проживає в Україні, перебуває у шлюбі з громадянином (громадянкою) України і має від цього шлюбу дитину". Відповідно до цього, внести зміни до статті 29. Запропонована у першому читанні норма запобігає укладенню фіктивних шлюбів з метою набуття громадянства України.  
Відхилено .   
85. Це правило не поширюється на особу, яка постійно проживає в Україні і перебувають у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки, та особу, яка постійно проживає в Україні та перебувала понад два роки у шлюбі з громадянином України, який було припинено внаслідок його смерті.   -137- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 2, пункт 3), абзац 2. Текст "Це правило" замінити текстом "Ця вимога". Аналогічно у пунктах 4), 5), 6). Замість слова "правило або вимога" записати "умова, що відповідає назві даної статті".  
Враховано частково .  Ця умова не поширюється на особу, яка перебуває у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставах, і на особу, яка постійно проживає в Україні на законних підставах та перебувала понад два роки у шлюбі з громадянином України, який було припинено внаслідок його смерті.  
    -138- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Стаття 9. У частині другій пункті 3 другому абзаці зробити редакційне уточнення замість "... і перебувають у шлюбі..." записати "...і перебуває у шлюбі...".  
Враховано .   
    -139- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Абзац другий пункту 3 частини 2 статті 9 викласти у наступній редакції: " Ця умова не поширюється на особу, яка перебуває у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставах, і на особу, яка постійно проживає в Україні на законних підставах та перебувала понад два роки у шлюбі з громадянином України, який було припинено внаслідок його смерті. "  
Враховано    
86. Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, чи які в'їхали в Україну особами без громадянства, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється у три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні;   -140- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 2, пункт 3. Абзац 3 після слів "на території України" доповнити текстом ",необхідний для набуття громадянства України". Не відповідає назві статті і початку частини другої.  
Відхилено .  Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється у три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулок в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства - у три роки з моменту одержання дозволу на проживання в Україні;  
    -141- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Стаття 9. У частині другій, пункті 3, абзаці третьому необґрунтованим є зменшення терміну безперервного проживання на території України з 5 до 3 років для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства. Європейська конвенція про громадянство, 1997 року передбачає спрощення умов прийняття до громадянства для осіб без громадянства  
Відхилено .   
    -142- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Стаття 9, частина друга, пункт 3 вилучити слова " чи які в'їхали в Україну особами без громадянства", а в кінці речення додати слова "а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства - у три роки з моменту одержання дозволу на проживання в Україні;".  
Враховано    
87. 4) отримання дозволу на постійне проживання в Україні.   -143- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункти 4), 5) та 6) вилучити. Прийняті у першому читанні норми є основоположними даного Закону і спрямовані на створення необхідних умов для інтеграції особи в Україні.  
Відхилено .  4) отримання дозволу на постійне проживання в Україні.  
88. Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні;   -144- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Викласти абзац 2 пункту 4 частини другої статті 9 у наступній редакції: "Ця умова не поширюється на осіб, які мають у чинному паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України, а також на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні".  
Враховано   Ця умова не поширюється на осіб, які мають у чинному паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України, а також на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні;  
89. 5) володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування.   -145- Смірнов Є.Л. (в.о. № 16)
Вилучити із частини другої статті 9 пункт 5: "володіння державною мовою...". Прийняті у першому читанні норми є основоположними даного Закону і спрямовані на створення необхідних умов для інтеграції особи в наше суспільство.  
Відхилено .  5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.  
    -146- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Стаття 9 пункт 5 частини другої вилучити. Прийняті у першому читанні норми є основоположними для даного Закону і спрямовані на створення необхідних умов для інтеграції особи в наше суспільство.  
Відхилено .   
    -147- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Стаття 9, частина друга, пункт 5 після слів "...для спілкування" дописати "..., або іншої мови яка використовується для спілкування на території України, згідно з чинним законодавством,...", далі за текстом. Прийняті у першому читанні норми є основоположними для даного Закону і спрямовані на створення необхідних умов для інтеграції особи в наше суспільство.  
Відхилено .   
    -148- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 9 частина друга пункт 5. Вимога до бажаючих отримати громадянство "володіння державної мови" досить суперечливе. Володіння державною мовою сприятиме інтеграції громадянина в суспільство.  
Відхилено .   
    -149- Гудима О.М. (в.о. № 123)
Стаття 9 в частині другій пункті 5 вилучити слова: "...в обсязі, достатньому для спілкування". Прийняте в першому читанні створює можливості для інтеграції в суспільство.  
Відхилено .   
    -150- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Стаття 9, частина друга, пункт 5 після слова "мовою" додати слова "або її розуміння" і далі за текстом.  
Враховано    
90. Це правило не поширюється на осіб, які мають фізичні вади (сліпі, глухі, німі);   -151- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 9 частина друга пункт 5 вилучити слово "сліпі". Ця категорія громадян потребує спрощених умов набуття громадянства.  
Відхилено .  Ця умова не поширюється на осіб, які мають фізичні вади (сліпі, глухі, німі);  
91. 6) наявність законних джерел існування.   -152- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 9 частина друга пункт 6 подати в редакції: "6) сплати податків в Україні". Не всі особи, які мають законні джерела існування, є платниками податків.  
Відхилено .  6) наявність законних джерел існування.  
92. Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.      Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.  
93. Положення, передбачені абзацами першими пунктів 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.   -153- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Стаття 9, частина друга, пункт шостий, абзац третій вилучити слова "абзацами першими", а слово "пунктів" - записати "пунктами" і далі за текстом.  
Враховано   Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.  
94. Прийняття до громадянства України дітей здійснюється без врахування умов, передбачених пунктами 1,3-6 цієї статті.   -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частину 4, що починається словом "прийняття" доповнити текстом "частини другої".  
Враховано   Прийняття до громадянства України дітей, які проживають в Україні і один з батьків яких або опікун або піклувальник має дозвіл на постійне проживання в Україні, здійснюється без врахування умов, передбачених пунктами 1,3-6 частини другої цієї статті.  
    -155- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
У частині четвертій статті 9 після слова: "дітей" додати "які проживають в Україні і один з батьків яких або опікун або піклувальник має дозвіл на постійне проживання в Україні,"  
Враховано    
95. До громадянства України не приймається особа, яка:      До громадянства України не приймається особа, яка:  
96. 1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;      1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;  
97. 2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);      2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);  
98. 3) вчинила злочин на території іншої держави, якщо таке діяння визнано Кримінальним кодексом України тяжким злочином.   -156- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 5, пункт 3) Текст "злочин на території іншої держави, якщо таке діяння" замінити текстом "на території іншої держави діяння, яке".  
Враховано   3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким злочином. Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до повноважних органів цієї держави. Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України.  
    -157- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 9 наприкінці доповнити такою частиною: "Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України". "Датою набуття громадянства у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України".  
Враховано частково в редакції:   
    -158- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 9. До переліку осіб, які не приймаються до громадянства України додати: "4) особи, які перебувають на військовій службі, в службі безпеки, в правоохоронних органах, юстиції або органах державної влади іноземної держави. Ці особи, як правило, не проживають постійно на території України.  
Відхилено .   
    -159- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 9 доповнити частину п'яту пунктом 4 такого змісту: "4) звинувачується у вчиненні діяння, яке в Україні визнається кримінально караним".  
Відхилено редакційно.   
    -160- Гудима О.М. (в.о. № 123)
п'ята, пункт 3 слова "Кримінальним кодексом" замінити словом "законодавством" і далі за текстом.  
Враховано .   
    -161- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 9 частину п'яту викласти в такій редакції: "3) вчинила злочин на території іншої держави, за який її об'явлено в розшук правоохоронними органами відповідної держави або Інтерполом; має непогашену судимість за скоєння злочину; психічно хворих та небезпечні для людства форми захворювання, а також хворі люди, яким згідно правових актів України, заборонено на в'їзд до України; вчинила дії, які нанесли Україні моральні або матеріальні збитки як державі, що було зафіксовано документально".  
Відхилено редакційно.   
99. Стаття 10. Поновлення у громадянстві України      Стаття 10. Поновлення у громадянстві України  
100. Особа, яка після припинення громадянства України не набула іноземне громадянство і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.   -162- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 10 викласти у редакції: "Особу, яка раніше перебувала у громадянстві України, може бути поновлено за її клопотанням у громадянстві України через процедуру прийняття без врахування положень пунктів 3 та 4 частини 2 статті 9 цього Закону. В редакції першого читання запропоновано демократичну спрощену процедуру набуття громадянства через поновлення громадянства.  
Відхилено .  Особа, яка після припинення громадянства України не набула іноземне громадянство і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном, за відсутності обставин, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону.  
    -163- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 10, частина перша доповнити словами "за відсутності обставин, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону".  
Враховано    
101. Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство, повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України за умови зобов'язання припинити іноземне громадянство. Особа має припинити іноземне громадянство протягом року з моменту поновлення її у громадянстві України і подати документ про це, виданий повноважним органом відповідної держави, до органу, що прийняв документи про поновлення у громадянстві України. Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від неї причин не може його отримати, або їй надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.   -164- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 10. Частину другу викласти у такій редакції: "Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство, повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України за умови зобов'язання припинити іноземне громадянство. Особа має припинити іноземне громадянство протягом року з моменту поновлення її у громадянстві України і подати документ про це, виданий повноважним органом відповідної держави, до органу, що прийняв документи про поновлення у громадянстві України. Якщо особа з незалежних від неї причин не може його отримати, або їй надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства." Особи, які не мають права виходу з іноземного громадянства (наприклад, злочинці) будуть подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства.  
Відхилено .  Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство, повернулася в Україну на постійне проживання, подала заяву про поновлення у громадянстві України за відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України. Особа бере зобов'язання припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий повноважним органом відповідної держави, до органу, що прийняв документи про поновлення її у громадянстві України протягом року з моменту поновлення її у громадянстві України. Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від неї причин не може його отримати, або їй надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.  
    -165- Смірнов Є.Л. (в.о. № 16)
Вилучити із частини другої статті 10 слова: "...з незалежних від неї причин..." Інакше особи не будуть звертатися за виходом з іноземного громадянства.  
Відхилено .   
    -166- -- Кабмін України Стаття 10 частина друга в другому реченні слова "має припинити" замінити словами "бере зобов'язання припинити".  Враховано .   
    -167- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 10, частина друга перше і друге речення подати в такій редакції: "Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство, повернулася в Україну на постійне проживання, подала заяву про поновлення у громадянстві України, за відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України. Особа бере зобов'язання припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий повноважним органом відповідної держави, до органу, що прийняв документи про поновлення її у громадянстві України протягом року з моменту поновлення її у громадянстві України."  
Враховано    
102. Особа, зазначена у частині другій цієї статті, яка є громадянином держави, міжнародний договір України з якою дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином цієї держави, може подати заяву про поновлення у громадянстві України лише після припинення іноземного громадянства.   -168- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 10, частину третю вилучити. Запропоноване створить умови для порушення міжнародних зобов'язань України.  
Відхилено .  Особа, зазначена у частині другій цієї статті, яка є громадянином держави, міжнародний договір України з якою дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином іншої договірної сторони, може подати заяву про поновлення у громадянстві України лише після припинення іноземного громадянства.  
    -169- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 10, частина третя замість слів " цієї держави" записати слова "іншої договірної сторони".  
Враховано    
103. Зобов'язання відмовитися від іноземного громадянства не поширюється на громадян держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.   -170- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
У частині 4 статті 10 замість слів "не поширюється на іноземців" записати "не вимагається від іноземців ", замість слова "відмовитися" записати слово "припинити", відповідно узгодивши інші слова. В кінці додати слова "а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні та осіб без громадянства".  
Враховано .  Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні та осіб без громадянства.  
104. У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України на підставі пункту 3 статті 19 цього Закону.   -171- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 10, частину п'яту вилучити. Пункт 3 статті 19 Закону замінено на пункт 4 частини першої.  
Враховано частково .  У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України на підставі пункту 4 частини першої статті 19 цього Закону. Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до повноважних органів цієї держави  
    -172- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 10 наприкінці доповнити такою частиною: "Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України".  
Враховано    
    -173- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 10. Доповнити перед останнім реченням наступним: "Особа, яка була помилково визнана померлою або пропавшою безвісті, набуває громадянство України автоматично". Закон не передбачає припинення громадянства України внаслідок визнання особи померлою або безвісно відсутньою.  
Відхилено .   
    -174- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 10 частину п'яту викласти в такій редакції: "У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України на підставі пункту 4 статті 19 цього Закону."  
Враховано    
    -175- -- Кабмін України Стаття 10 в частині п'ятій зробити посилання на пункт 4 частини третьої статті 19 цього закону.  Враховано .   
    -176- Таран(Терен) В.В.
Статтю 10 доповнити новою частиною в такій редакції: "Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до повноважних органів цієї держави".  
Враховано    
105. Стаття 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення   -177- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 11 виключити. Стаття спрямована на захист прав дитини.  
Відхилено .  Стаття 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення  
106. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішення про усиновлення.   -178- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 11, частину першу і другу в кінці речень доповнити словами "незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном".  
Враховано   Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішення про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.  
107. Дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий      Дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішення про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.  
108. - іноземцем, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішення про усиновлення.       
109. Стаття 12. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування   -179- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 12 виключити. Стаття спрямована на захист прав дитини.  
Відхилено .  Стаття 12. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування  
110. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і над якою встановлено опіку чи піклування громадян України або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування.      Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і над якою встановлено опіку чи піклування громадян України або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування.  
111. Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства і над якою встановлено опіку чи піклування осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування.   -180- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 12, частина друга після слів "особою без громадянства" додати слова "або іноземця" далі за текстом, а після слів "опіки чи піклування" додати слова "якщо вона у зв'язку з встановленням опіки чи піклування не набуває громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем".  
Враховано   Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства або іноземцем і над якою встановлено опіку чи піклування осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування, якщо вона у зв'язку з встановленням опіки чи піклування не набуває громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем.  
112. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в державному дитячому закладі України, що по відношенню до неї виконує обов'язки опікуна чи піклувальника, стає громадянином України з моменту влаштування в такий заклад, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими.   -181- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 12, частина третя після слова "піклувальника " додати слова "або в дитячому будинку сімейного типу, якщо хоча б один з батьків - вихователів є громадянином України" і далі за текстом, після слова "заклад" додати слова "за умов".  
Враховано   Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в державному дитячому закладі України, що по відношенню до неї виконує обов'язки опікуна чи піклувальника, або в дитячому будинку сімейного типу, якщо хоча б один з батьків - вихователів є громадянином України стає громадянином України з моменту влаштування в такий заклад, за умов, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими.  
113. Стаття 13. Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України      Стаття 13. Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України  
114. Іноземець або особа без громадянства, визнані судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства, над якими встановлюється опіка громадянина України, набувають громадянство України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки.   -182- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13. Текст "моменту прийняття" замінити текстом "для набрання чинності". в редакції "з моменту набрання чинності".  
Враховано частково   Іноземець або особа без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах, визнані судом недієздатними, над якими встановлено опіку громадянина України, набувають громадянство України з моменту набрання чинності рішення про встановлення опіки.  
    -183- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 13. З речення вилучити словосполучення: "внаслідок душевної хвороби або недоумства"  
Враховано .   
    -184- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 13. Після слів "або особа без громадянства" додати слова "які проживають в Україні на законних підставах", замість слова "встановлюється опіка" записати слова "встановлено опіку" і далі за текстом  
Враховано    
115. Стаття 14. Набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них   -185- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 14 виключити. Стаття спрямована на захист дитини.  
Відхилено .  Стаття 14. Набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них  
116. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є особою без громадянства, може набути громадянство України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.   -186- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 14: по тексту статті замість слів "може набути громадянство" записати слова "реєструється громадянином".  
Враховано   Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є особою без громадянства, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.  
117. Дитина, яка є особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є іноземцем, може набути громадянство України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.      Дитина, яка є особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.  
118. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, батьки якої перебувають у громадянстві України, може набути громадянство України за клопотанням одного з батьків.   -187- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Стаття 14 частина третя. Слова "може набути громадянства України за клопотанням одного з батьків" вилучити. Після слів "у громадянстві України" доповнити словами "набуває громадянство України разом з ними шляхом реєстрації в документи, якій підтверджує громадянство України (якщо дитин. не виповнилося 16 років). Редакційно невдало.  
Відхилено .  Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, батьки якої перебувають у громадянстві України, реєструється громадянином України за клопотанням одного з батьків.  
119. Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.      Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.  
120. Стаття 15. Набуття громадянства України дитиною внаслідок встановлення батьківства   -188- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 15 виключити. Стаття спрямована на захист прав дитини.  
Відхилено .  Стаття 15. Набуття громадянства України дитиною внаслідок встановлення батьківства  
121. У разі встановлення батьківства дитини, мати якої не є громадянкою України, а батьком визнається громадянин України, дитина, яка є особою без громадянства, незалежно від місця її народження стає громадянином України з моменту народження або з моменту набуття громадянства України батьком, якщо він набув його після народження дитини.   -189- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Статтю 15 викласти у наступній редакції: "У разі встановлення батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнається громадянин України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання стає громадянином України. Датою набуття громадянства України у випадку, передбаченому цією статтею, є дата народження дитини або дата набуття громадянства України батьком, якщо він набув його після народження дитини."  
Враховано .  У разі встановлення батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнається громадянин України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання стає громадянином України. Датою набуття громадянства України у випадку, передбаченому цією статтею, є дата народження дитини або дата набуття громадянства України батьком, якщо він набув його після народження дитини.  
122. Стаття 16. Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства України   -190- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 16. Викласти у такій редакції: "Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою". Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексу, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .  Стаття 16. Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства України  
123. Набуття громадянства України дітьми віком від 15 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.   -191- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Стаття 16. Слова "віком від 15 до 18 років "замінити словами "віком від 16 до 18 років" і далі за текстом. Запропоноване в редакції першого читання відповідає Цивільному кодексу щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .  Набуття громадянства України дітьми віком від 15 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.  
    -192- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 16. Пропонується викласти статтю у такій редакції: "Набуття громадянства України дітьми віком від 16 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою, якщо ініціатива про набуття громадянства України виходить від батьків або опікунів".  
Відхилено . Запропоноване в редакції першого читання відповідає Цивільному кодексу щодо віку дієздатності особи.   
    -193- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 16 виключити. Стаття спрямована на захист прав дитини.  
Відхилено .   
124. Розділ ІІІ Припинення громадянства України та відміна рішень про набуття громадянства України      Розділ ІІІ Припинення громадянства України та відміна рішень про набуття громадянства України  
125. Стаття 17. Підстави припинення громадянства України      Стаття 17. Підстави припинення громадянства України  
126. Громадянство України припиняється:      Громадянство України припиняється:  
127. 1) внаслідок виходу з громадянства України;      1) внаслідок виходу з громадянства України;  
128. 2) внаслідок втрати громадянства України;      2) внаслідок втрати громадянства України;  
129. 3) за підставами, передбаченими чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -194- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Стаття 17, пункт 3 вилучити слова:" згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України". Зробити це по всьому тексту законопроекту.  
Враховано   3) за підставами, передбаченими чинними міжнародними договорами України.  
    -195- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Статтю 17 доповнити пунктом 4 такого змісту: "в наслідок скасування рішення про набуття громадянства". У цьому випадку громадянство не припиняється, а вважається таким, що і не набувалося.  
Відхилено .   
130. Стаття 18. Вихід з громадянства України      Стаття 18. Вихід з громадянства України  
131. Громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може вийти з громадянства України за його клопотанням.   -196- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина перша. Текст "за кордон" замінити текстом "до іншої держави". Аналогічно у всьому тексті Закону. Значення у цьому випадку має виїзд за кордон згідно з чинним законодавством України.  
Відхилено .  Громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може вийти з громадянства України за його клопотанням.  
    -197- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 18 викласти у редакції: "Вихід особи з громадянства України здійснюється за її клопотанням. Вихід з громадянства України дозволяється, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала гарантію щодо його набуття (документ, виданий повноважним органом іншої держави, що особа набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України). Особі, що клопоче про вихід з громадянства України, вихід з громадянства не дозволяється у випадках, якщо: 1) її притягнуто в Україні як звинувачену у кримінальній справі; 2) стосовно неї в Україні є звинувачувальний вирок суду, що підлягає виконанню; 3) стосовно неї діють неурегульовані аліменти чи інші невиконані зобов'язання." В редакції першого читання більш чітко викладено умови виходу з громадянства України.  
Відхилено .   
132. Якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон і батьки виходять з громадянства України, за клопотанням одного з батьків разом з батьками з громадянства України може вийти і дитина.      Якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон і батьки виходять з громадянства України, за клопотанням одного з батьків разом з батьками з громадянства України може вийти і дитина.  
133. Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий залишається громадянином України, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням та за письмовою згодою другого з батьків.   -198- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 18 у частинах третій, шостій вилучити слова "та за письмовою згодою другого з батьків.", а у частині дев'ятій " та за письмовою згодою усиновителя, який є громадянином України ".  
Враховано   Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий залишається громадянином України, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням.  
134. Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням.      Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням.  
135. Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон і її батьки вийшли з громадянства України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків.      Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон і її батьки вийшли з громадянства України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків.  
136. Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків, і він вийшов з громадянства України, а другий є громадянином України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням про це того з батьків, який вийшов з громадянства України, та за письмовою згодою другого з батьків.   -199- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18. Частину 6 вилучити. Запропонована у першому читанні підстава не визначається іншими частинами статті 18.  
Відхилено .  Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків, і він вийшов з громадянства України, а другий є громадянином України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням про це того з батьків, який вийшов з громадянства України.  
137. Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним з батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням того з батьків, який вийшов з громадянства України.   -200- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18. Частину 7 вилучити. Запропонована у першому читанні підстава не визначається іншими статтями.  
Відхилено .  Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним з батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням того з батьків, який вийшов з громадянства України.  
138. Дитина, яка набула громадянство України у випадках, передбачених частинами першою-шостою статті 7 цього Закону, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини.   -201- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 8. Текст "частинами першою-шостою" замінити текстом "частиною четвертою".  
Відхилено , оскільки не підтримано дві попередні пропозиції.  Дитина, яка набула за народженням громадянство України, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини.  
    -202- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 18, частина восьма після слів "яка набула" записати слова "за народженням", вилучивши слова " у випадках, передбачених частинами першою-шостою статті 7 цього Закону ".  
Враховано    
139. Дитина, яка усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий є іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем, та за письмовою згодою усиновителя, який є громадянином України.      Дитина, яка усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий є іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем.  
140. Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.   -203- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Стаття 18. Частину 10 вилучити як таку, що суперечить статті 11 проекту цього Закону, або записати в іншій редакції, що регламентує вихід з громадянства України дитини, усиновленої подружжям, один з яких є громадянином України, а другий є особою без громадянства, або дитини, яка є громадянином України і усиновлена подружжям, яке обирає іноземцями або особами без громадянства. Стаття 10 не суперечить статті 11 законопроекту, прийнятого у першому читанні.  
Відхилено .  Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.  
141. Вихід з громадянства України дозволяється, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала гарантію щодо його набуття (документ, виданий повноважними органами іншої держави, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України).   -204- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Стаття 18, частина одинадцята вилучити слова "гарантію щодо його набуття" і далі за текстом, розкривши дужки.  
Враховано   Вихід з громадянства України дозволяється, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий повноважними органами іншої держави, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.  
142. Вихід дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.   -205- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 18. Частину дванадцяту викласти у такій редакції: "Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою." Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексу, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .  Вихід дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.  
    -206- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 18. Пропонується замінити у передостанньому реченні: "вік з 15 років" на "16 років". Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексу, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .   
143. Вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні притягнуто як звинувачену у кримінальній справі, або стосовно якої в Україні є звинувачувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.   -207- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Шаров І.Ф.
Стаття 18, частина 13. Слова "звинувачувану" та "звинувачувальний" замінити словами "обвинувачену" та "обвинувальний".  
Враховано   Вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні притягнуто як обвинувачену у кримінальній справі, або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею є дата видання відповідного Указу Президента України  
    -208- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Стаття 18. Доповнити статтю новою частиною такого змісту: "У виході з громадянства України може бути відмовлено, якщо особа, яка порушила клопотання про вихід, має невиконані зобов'язання перед державою або майнові зобов'язання, з якими пов'язані інтереси юридичних чи фізичних осіб на території України, або якщо вихід з громадянства призведе до статусу особи без громадянства" Майнові зобов'язання мають регулюватися цивільним законодавством.  
Відхилено .   
    -209- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Статтю 18 доповнити новою частиною "Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею є дата видання відповідного Указу Президента України"  
Враховано    
144. Стаття 19. Втрата громадянства України      Стаття 19. Втрата громадянства України  
145. Громадянство України втрачається:      Громадянство України втрачається:  
146. 1) якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянство іншої держави і не вийшов з громадянства України.   -210- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 19 частина перша пункт 1 абзац перший виключити слова "і не вийшов з громадянства України".  
Враховано .  1) якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянство іншої держави.  
147. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України за своїм вільним волевиявленням, вираженим у формі письмового клопотання, набув громадянство іноземної держави або якщо він добровільно отримав документ, що підтверджує наявність у нього іноземного громадянства.   -211- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 1, пункт 1). У другому абзаці слова "іноземної держави" замінити словами "іншої держави". Аналогічну заміну зробити у всьому тексті Закону.  
Враховано   Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України за своїм вільним волевиявленням, вираженим у формі письмового клопотання, набув громадянство іншої держави або якщо він добровільно отримав документ, що підтверджує наявність набуття ним іноземного громадянства, за винятком випадків, якщо:  
    -212- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 19. Частина перша пункт 2 абзац другий замість слів "у нього" записати слова "набуття ним" і далі за текстом.  
Враховано    
    -213- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 19 у частині першій пункті 1 виключити абзац 2. Відсутність такого положення у Законі перешкоджає його застосуванню.  
Відхилено .   
148. Добровільним набуттям громадянином України громадянства іншої держави не вважаються випадки, якщо:   -214- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 19 у частині першій пункті 1 виключити абзац 3. Це положення необхідне для застосування Закону.  
Відхилено .   
    -215- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Абзаци другий та третій пункту 1 частини першої статті 19 об'єднати та викласти у наступній редакції: "Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України за своїм вільним волевиявленням, вираженим у формі письмового клопотання, набув громадянство іншої держави або якщо він добровільно отримав документ, що підтверджує наявність у нього іноземного громадянства, за винятком випадків, якщо: а) діти при народженні одночасно з громадянством України набувають також громадянство іншої держави; б) діти, які є громадянами України і усиновлені іноземцем, набувають громадянство усиновителя; в) громадянин України автоматично набув громадянство іншої держави внаслідок одруження з іноземцем; г) згідно із законодавством іншої держави її громадянство надано громадянину України автоматично без його добровільного волевиявлення і він не отримав добровільно документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;  
Враховано    
149. а) діти при народженні одночасно з громадянством України набувають також громадянство усиновителя;      а) діти при народженні одночасно з громадянством України набувають також громадянство іншої держави;  
150. б) діти, які є громадянами України і усиновлені іноземцем, набувають громадянство усиновителя;      б) діти, які є громадянами України і усиновлені іноземцем, набувають громадянство усиновителя;  
151. в) громадянин України автоматично набув громадянство іншої держави внаслідок одруження з іноземцем;      в) громадянин України автоматично набув громадянство іншої держави внаслідок одруження з іноземцем;  
152. г) згідно із законодавством іноземної держави її громадянство надано громадянину України автоматично без його добровільного волевиявлення і він не отримав добровільно документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;      г) згідно із законодавством іншої держави її громадянство надано громадянину України автоматично без його добровільного волевиявлення і він не отримав добровільно документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;  
153. 2) якщо іноземець набув громадянство України і не подав у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10, документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього;   -216- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 19. Пункт 2) частини першої вилучити. Зазначені в першому читанні норми спрямовані на реалізацію принципу єдиного громадянства.  
Відхилено .  2) якщо іноземець набув громадянство України і не подав у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10, документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього;  
    -217- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 19. У частині першій пункті 2 виключити слова "та частиною другою статті 10". Поновлення є самостійною процедурою набуття громадянства.  
Відхилено .   
154. 3) якщо іноземець набув громадянство України і скористався правами або виконав обов'язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство;   -218- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 19. Пункти 3) виключити. Зазначені в першому читанні норми спрямовані на реалізацію принципу єдиного громадянства  
Відхилено .  3) якщо іноземець набув громадянство України і скористався правами або виконав обов'язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство;  
    -219- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 19. У частині першій виключити пункт 3. Зазначені в першому читанні норми спрямовані на реалізацію принципу єдиного громадянства.  
Відхилено .   
155. 4) якщо особа набула громадянство України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;   -220- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 19. У частині першій пункті 4 виключити слова "на підставі статті 9 цього Закону". В інших випадках застосовується скасування рішень про набуття громадянства (стаття 21).  
Відхилено .  4) якщо особа набула громадянство України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;  
156. 5) якщо громадянин України без згоди державних органів України вступив на військову службу, в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади іншої держави.   -221- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 1, пункт 5) після слів "державної влади" доповнити словами "чи місцевого самоврядування".  
Враховано   5) якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу, в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади чи місцевого самоврядування іншої держави.  
    -222- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 19. Пункт 5) частини першої вилучити. Запропоноване в першому читанні спрямоване на забезпечення лояльності особи стосовно України і узгоджується з Європейською Конвенцією про громадянство, 1997 року (стаття 7, пункт "с").  
Відхилено .   
    -223- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 19. Частина друга пункт п'ятий після слів "державних органів України" додати слово "добровільно" і далі за текстом.  
Враховано    
157. Положення пунктів 1, 2, 3, 5 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.   -224- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 19. У частині другій виключити цифри "1", "3". Прийняте в першому читанні більш повно відповідає Європейській конвенції з питань громадянства, 1997 рік.  
Відхилено .  Положення пунктів 1, 2, 3, 5 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.  
158. Стаття 20. Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України, або щодо якого оформляється втрата громадянства      Стаття 20. Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України, або щодо якого оформляється втрата громадянства  
159. Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України, або щодо якого оформляється втрата громадянства, до прийняття рішення про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України.   -225- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20. Слово "прийняття" замінити текстом "до вступу в законну силу". Варто записати "набрання чинності".  
Враховано частково .  Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України, або щодо якого оформляється втрата громадянства, до набрання чинності рішенням про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України.  
    -226- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 20. Замість слова "прийняття рішення" пропоную вжити слова "до набрання чинності рішенням" і далі за текстом.  
Враховано    
160. Стаття 21. Скасування рішень про набуття громадянства України   -227- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 21 виключити. Пропозиція не обґрунтована.  
Відхилено .  Стаття 21. Скасування рішень про набуття громадянства України  
161. Рішення про набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом шахрайства внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.   -228- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 21. Слово "шахрайства" замінити словом "обману".  
Враховано   Рішення про набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.  
    -229- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У статті 21 слово "шахрайство" замінити на слова "обманних дій" і далі за текстом.  
Враховано    
    -230- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 21. Слово "шахрайство", яке у праві України, як правило ототожнюється зі злочинами, передбаченими статтями 83 та 143 КК, слід замінити у цій статті на слово "обман".  
Враховано    
    -231- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Стаття 21. Слова "Шляхом шахрайства" замінити словами "не законним шляхом" і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -232- Шаров І.Ф.
Стаття 21. Після слова "скасовується" доповнити словами "комісією при Президентові України" і далі за текстом. Запропоноване не є компетенцією зазначеною комісії.  
Відхилено .   
    -233- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Доповнити Закон розділом III-1: "Розділ III-1 Громадянство дитини та зміна громадянства дитини. Зазначене розкрите в інших статтях Законопроекту, прийнятого за основу в першому читанні.  
Відхилено .   
    -234- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 21-1. Залежність громадянства дитини від громадянства батьків чи осіб, що їх замінюють. Дитина повинна належати, як правило, до громадянства тієї держави, громадянами якої є її батьки чи особи, що їх замінюють. Безгромадянство дитини, її належність до громадянства одного з батьків чи осіб, що їх замінюють, а також її належність до громадянства держави, громадянами якої не є її батьки чи особи, що їх замінюють, не забороняється. Зазначене розкрите в інших статтях законопроекту.  
Відхилено .   
    -235- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 21-2. Громадянства дитини при зміні громадянства або різному громадянстві батьків чи осіб, що їх замінюють. При набутті громадянства України хоча б одним з батьків дитини чи осіб, що їх замінюють, дитина набуває громадянство України. Якщо другий з батьків чи осіб, що їх замінюють, є іноземним громадянином, дитина, що є іноземним громадянином, набуває громадянство України за його згодою. У всіх інших випадках змін громадянства батьків чи осіб, що їх замінюють, дитина може вийти з громадянства України за їх клопотанням або за клопотанням одного з батьків чи осіб, що їх замінюють, та за згодою другого, який є громадянином України, якщо при цьому дитина не стає особою без громадянства. Якщо один з батьків дитини чи осіб, що їх замінюють, є громадянином України, дитина, яка не є громадянином України, набуває громадянство України за його клопотанням. При різному громадянстві батьків чи осіб, що їх заміщають, один з яких є громадянином України, а другий іноземцем: 1) дитина, яка є іноземцем, може набути громадянство України за клопотанням того з батьків чи осіб, що їх замінюють, який є громадянином України, та за згодою другого, 2) дитина, яка є громадянином України, може вийти з громадянства України за клопотанням того з батьків чи осіб, що їх замінюють, який є іноземцем, та за згодою другого, якщо при цьому дитина не стане особою без громадянства; Дитина, яка є особою без громадянства та постійно проживає на законних підставах на території України разом з батьками чи особами, що їх замінюють, один з яких є особою без громадянства, набуває громадянство України за його клопотанням. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в державному дитячому закладі України, що по відношенню до неї виконує обов'язки опікуна чи піклувальника, набуває громадянство України з моменту влаштування в таких заклад, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими. Дитина може припинити громадянство України шляхом його втрати тільки у випадку, якщо громадянство України набуте внаслідок подання батьками чи особами, що їх замінюють, свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів. Зазначене розкрите в інших статтях законопроекту.  
Відхилено .   
    -236- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 21-3. Громадянство дитини в разі її усиновлення, встановлення батьківства, опіки чи піклування Зазначене розкрите в інших статтях законопроекту.  
Відхилено .   
    -237- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 21-4. Зміна громадянства дитини за клопотанням батьків чи осіб, що їх замінюють Зміна громадянства дитини відбувається за клопотанням батьків чи осіб, що їх замінюють. Зміна громадянства дитини віком від 15 до 18 років може відбуватися тільки за її згодою. Зміна громадянства дитини до 15 років вважається добровільною. Положення частин 1-3 цієї статті не поширюються на випадки втрати дитиною громадянства відповідно до частини 7 статті 21-2 цього Закону."  
Відхилено . Зазначене розкрите в інших статтях законопроекту.   
162. Розділ ІV Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства      Розділ ІV Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства  
163. Стаття 22. Повноваження Президента України      Стаття 22. Повноваження Президента України  
164. Президент України приймає рішення відповідно до Конституції України і цього Закону про:   -238- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Статтю 22 подати в такій редакції: " Президент України: 1) приймає рішення і видає Укази відповідно до Конституції України і цього Закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України; 2) визначає порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень; 3) затверджує Положення про Комісію при Президенті України з питань громадянства."  
Враховано   Президент України: 1) приймає рішення і видає Укази відповідно до Конституції України і цього Закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України;  
165. 1) прийняття до громадянства України;      2) визначає порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень;  
166. 2) припинення громадянства України.      3) затверджує Положення про Комісію при Президенті України з питань громадянства.  
167. Стаття 23. Повноваження Комісії при Президенті України з питань громадянства   -239- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 23. Вилучити. У Законі мають бути визначені повноваження органів, що беруть участь у розгляді справ з питань громадянства.  
Відхилено .  Стаття 23. Повноваження Комісії при Президенті України з питань громадянства  
168. Комісія при Президенті України з питань громадянства:      Комісія при Президенті України з питань громадянства:  
169. 1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань;   -240- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 23, частина 1, пункт 1) після слів "щодо задоволення" доповнити словами "або відхилення". Запропонована у першому читанні норма відповідає Конституції України, згідно якої Президент приймає рішення про прийняття до громадянства України.  
Відхилено .  1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань;  
    -241- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У статті 23 частині першій пункт 1 після слова "задоволення" доповнити словами "або щодо відхилення" і далі за текстом. Запропонована у першому читанні норма відповідає Конституції України, згідно якої Президент приймає рішення про прийняття до громадянства України  
Відхилено .   
    -242- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Стаття 23 пункт 1. Після слів "та подання" доповнити словами "або їх відхилення".  
Відхилено . Запропонована у першому читанні норма відповідає Конституції України, згідно якої Президент приймає рішення про прийняття до громадянства України.   
170. 2) контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України та Комісією при Президенті України з питань громадянства;   -243- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Статтю 23 доповнити новим пунктом 2 з подальшою зміною нумерації (пункт 2 стане пунктом 3 і т.д.) в такій редакції: "2) повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення у відповідності з вимогами чинного законодавства України."  
Враховано .  2) повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення у відповідності з вимогами чинного законодавства України. 3) контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадянства;  
    -244- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Стаття 24 частина перша, пункт 1 слова "...та комісією при Президенті України..." вилучити. Згідно пункту 1 цієї статті комісія не приймає рішення, а тільки вносить пропозиції Президенту з питань громадянства.  
Враховано    
171. 3) координує діяльність органів виконавчої влади щодо виконання законодавства України про громадянство.   -245- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 23, частина 1. Пункт 3) вилучити.  
Враховано    
    -246- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 23. Вважаю за необхідне висловити заперечення щодо покладення на зазначену в цій статті Комісію повноважень щодо координації діяльності органів виконавчої влади у сфері виконання законодавства України про громадянство. Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України Президент України може створювати дорадчі, консультативні та інші допоміжні органи і служби, однією з яких є Комісія з питань громадянства. Водночас, відповідно до частини першої статті 107 Конституції України координаційним органом при Президенті є Рада національної безпеки і оборони України. За жодним іншим органом Конституція України не закріплює статусу координаційного. З цієї причини сумнівним є закріплення такого статусу за Комісією з питань громадянства на рівні цього Закону.  
Враховано    
    -247- Шаров І.Ф.
Стаття 23, пункт 3. Вилучити.  
Враховано .   
172. Положення про Комісію при Президенті України з питань громадянства затверджує Президент України.      Положення про Комісію при Президенті України з питань громадянства затверджує Президент України.  
173. Стаття 24. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства і підпорядкованих йому органів   -248- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Стаття 24. В назві статті "і підпорядкованих йому органів" замінити на "підпорядкованих йому підрозділів". Запропонований термін не стосується питань громадянства.  
Відхилено .  Стаття 24. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства та підпорядкованих йому органів  
174. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи:   -249- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
У статті 24 конкретизувати, який саме орган виконуватиме повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства та розмежувати його компетенцію й компетенцію підпорядкованих йому органів. Який це буде орган буде вирішено указом Президента України, а його компетенцію і компетенцію підпорядкованих йому органів розмежовано у подальших статтях.  
Відхилено .  Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи здійснюють такі повноваження:  
    -250- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Стаття 24, частина перша в кінці речення додати слова "здійснюють такі повноваження".  
Враховано    
    -251- -- Кабмін України Стаття 24 абзац перший викласти в такій редакції: "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань громадянства - Міністерство внутрішніх справ України і підпорядковані йому органи". До вирішення цього питання згідно Указу Президента України.  Відхилено .   
175. 1) приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України та виходу з громадянства України у випадках, передбачених частинами восьмою, дев'ятою, десятою статті 18 цього Закону, перевіряють правильність їх оформлення і разом зі своїм висновком надсилають на розгляд Комісії при Президенті України з питань громадянства;   -252- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 24. Пункт 1) частині першої викласти у такій редакції: "1) приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України та виходу з громадянства України у випадках, передбачених частинами восьмою, дев'ятою, десятою статті 18 цього Закону, перевіряють правильність їх оформлення;" Запропоноване не повністю визначає повноваження цього органу.  
Відхилено .  1) приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України та виходу з громадянства України у випадках, передбачених частинами восьмою, дев'ятою, десятою статті 18 цього Закону, перевіряють правильність їх оформлення відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, а також підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України; і разом зі своїм висновком надсилають на розгляд Комісії при Президенті України з питань громадянства;  
    -253- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 24 пункти 1 і 3 об'єднати і подати в редакції після слів "правильність їх оформлення", вилучивши з пункту 3 слова "здійснюють перевірку". В пункті 2 замість слова "реєструють" записати слова "приймають рішення про" і далі за текстом. В цьому ж пункті замість слів "пунктами 1-3, 5-11 статті 5" записати "пунктами 1, 2, 4-10 статті 6". У пункті 8 замість слова "набуття" записати слова "належність до". Відповідно поміняти нумерацію: п.4 буде п.2, п.2 буде п.3, п.5 буде п.4 і до кінця.  
Враховано    
176. 2) реєструють набуття громадянства України особами за підставами, передбаченими пунктами 1-3, 5-11 статті 5 цього Закону;   -254- -- Кабмін України Стаття 24. В частині першій пункті другому цифри "5-11" замінити на цифри "5-12". Після вилучення, як пропонується, із статті 5 одного пункту їх залишиться 11.  Відхилено .  2) готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають на розгляд Комісії при Президенті України з питань громадянства;  
177. 3) здійснюють перевірку відсутності підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, а також підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України;      3) приймають рішення про набуття громадянства України особами за підставами, передбаченими пунктами 1, 2, 4-10 статті 6 цього Закону;  
178. 4) готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають на розгляд Комісії при Президенті України з питань громадянства;   -255- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 23, пункт 4) викласти у такій редакції: "4) готують подання про втрату особами громадянства України". Запропоноване не повністю визначає повноваження цього органу.  
Відхилено .   
179. 5) скасовують прийняті ними рішення про набуття громадянства України;   -256- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Стаття 24. У частині другій пункті 5 уточнити, чиї рішення скасовують спеціально уповноважені органи. Додати у пункті 5 статті 24 слова: "у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону".  
Враховано .  4) скасовують прийняті ними рішення про набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону;  
180. 6) виконують рішення Президента України з питань громадянства;   -257- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 23, пункт 6) вилучити. Ці органи як органи виконавчої влади мають виконувати рішення Президента України.  
Відхилено .  5) виконують рішення Президента України з питань громадянства;  
181. 7) видають особам, які набули громадянство України, паспорти громадянина України, свідоцтва про набуття громадянства України (для осіб віком до 16 років), тимчасові посвідчення громадянина України, проїзні документи дитини, довідки про припинення громадянства України;      6) видають особам, які набули громадянство України, паспорти громадянина України, свідоцтва про набуття громадянства України (для осіб віком до 16 років), тимчасові посвідчення громадянина України, проїзні документи дитини, довідки про припинення громадянства України;  
182. 8) вилучають у осіб, громадянство України яких припинено, паспорти громадянина України, свідоцтва про набуття громадянства України, тимчасові посвідчення громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, проїзні документи дитини;      7) вилучають у осіб, громадянство України яких припинено, паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України, тимчасові посвідчення громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, проїзні документи дитини;  
183. 9) ведуть облік осіб, які набули громадянство України та припинили громадянство України;      8) ведуть облік осіб, які набули громадянство України та припинили громадянство України.  
184. 10) двічі на рік інформують Комісію при Президенті України з питань громадянства про виконання рішень Президента України з питань громадянства.   -258- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 24, пункт 10 вилучити. Має інформувати про належне виконанням рішень Президента України.  
Відхилено .  Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства раз у півріччя інформує Комісію при Президенті України з питань громадянства про виконання рішень Президента України з питань громадянства.  
    -259- -- Кабмін України Стаття 24. В частині першій пункті 10 слова "двічі на рік" замінити словами "раз в півріччя".  Враховано .   
    -260- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Стаття 24 пункт 10 виділити в окрему частину і записати в наступній редакції: "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства раз у півріччя інформує Комісію при Президенті України з питань громадянства про виконання рішень Президента України з питань громадянства". .  
Враховано    
185. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи здійснюють повноваження, передбачені частиною першою цієї статті стосовно осіб, які постійно проживають на території України.      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи здійснюють повноваження, передбачені частиною першою цієї статті стосовно осіб, які постійно проживають на території України.  
186. Стаття 25. Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України      Стаття 25. Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України  
187. Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи України здійснюють повноваження, передбачені статтею 24 цього Закону, щодо осіб, які постійно проживають за кордоном.      Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи України здійснюють повноваження, передбачені статтею 24 цього Закону, щодо осіб, які постійно проживають за кордоном.  
188. Розділ V Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України і припинення громадянства України   -261- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Статті 26-45 розділів V "Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України і припинення громадянства України" і VI " Провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень" вилучити, враховуючи наступне. Згідно Конституції України, як основного Закону прямої дії, тільки на Президента України покладене практичне вирішення питань громадянства України. Закладені в зазначених статтях законопроекту норми залежать від багатьох чинних законодавчих і нормативно-правових актів, багато з яких зараз переглядаються і приводяться у відповідність з Конституцією України, що неодмінно призведе до частої зміни статей Закону. Для реалізації передбачених норм виникне необхідність розробки і затвердження значної кількості додаткових документів, що не можуть бути додатком до Закону. Крім того такі документи будуть затверджуватися не лише Президентом України, а й відомствами. Щодо регулювання зазначених вище питань актом Президента України пропозицію внесли також і міжнародні експерти Ради Європи і ООН. Враховуючи вищесказане, пропонується визначення порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень передати до повноважень Президента України, як це визначено у статті 22 законопроекту.  
Враховано    
189. Стаття 26. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання   -262- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 26 виключити.  
Враховано .   
190. Для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 6 цього Закону, особа подає такі документи:   -263- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 26. З огляду на зауваження, зроблені до статей 5 і 6 законопроекту не можна погодитися зі змістом статті 26 проекту, яка запроваджує "оформлення" громадянства усіма громадянами України, які з тих чи інших причин не отримали паспорти нового зразка. Для осіб, які раніше автоматично стали українськими громадянами в результаті появи незалежної української держави, а також за народженням та з інших подібних підстав, факт їх громадянства не повинен ставитися під сумнів. У разі потреби відповідну роботу можна вести під час видачі нових паспортів громадян України, але при цьому не слід вимагати від громадян подання якихось окремих заяв чи інших документів.  
Враховано    
191. 1) заяву про оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання;   -264- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В статті 26 вилучити пункт 1 частини першої, частини четвертої пункт 1 "заяву на оформлення набуття громадянства України...".  
Відхилено у зв'язку з вилученням цієї статті.   
192. 2) копію паспорта громадянина СРСР з відміткою про постійну прописку на території України станом на 24 серпня 1991 року. За відсутності у паспорті відмітки про постійну прописку подається рішення суду про встановлення факту постійного проживання на території України станом на 24 серпня 1991 року.   -265- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 26. Пункт 2) частини першої викласти у такій редакції: "2) копію паспорта громадянина СРСР з відміткою про постійну прописку на території України станом на 24 серпня 1991 року або інші документи, підтверджуючи постійне проживання у цей час на території України. За відсутністю таких документів подається рішення суду про встановлення факту постійного проживання на території України станом на 24 серпня 1991 року. Для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 6 цього Закону, особа, яка була громадянином СРСР станом на 13 листопада 1991 року, подає документи, зазначені у частині першій цієї статті станом на 13 листопада 1991 року." У зв'язку з вилученням зі статті 5 пункту 1 та статті 26.  
Відхилено .   
193. Для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 6 цього Закону, особа, яка була громадянином СРСР станом на 13 листопада 1991 року, подає документи, зазначені у частині першій цієї статті з відміткою у копії паспорту громадянина СРСР про постійну або тимчасову прописку на території України станом на 13 листопада 1991 року.       
194. Для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 6 цього Закону, особа, яка була особою без громадянства станом на 13 листопада 1991 року, подає такі документи:       
195. 1) заяву про оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання;       
196. 2) копію посвідки для особи без громадянства на постійне або тимчасове проживання в СРСР з відміткою про проживання на території УРСР станом на 13 листопада 1991 року.   -266- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 26, пункт 2) частини третьої викласти у такій редакції: "2) копію посвідки для особи без громадянства на постійне або тимчасове проживання в СРСР з відміткою про проживання на території УРСР станом на 13 листопада 1991 року. За відсутністю таких документів подається рішення суду про встановлення цього факту." У зв'язку з вилученням зі статті 5 пункту 1 та статті 26.  
Відхилено .   
197. Для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання неповнолітньою особою, яка станом на 24 серпня або 13 листопада 1991 року проживала на території України і була громадянином СРСР або особою без громадянства, подаються такі документи:       
198. 1) заява про оформлення набуття громадянства України дитини внаслідок його визнання;       
199. 2) копія свідоцтва про народження дитини;       
200. 3) копія документа одного з батьків: паспорта СРСР або посвідки для осіб без громадянства на постійне або тимчасове проживання в СРСР з відміткою про проживання на території УРСР станом на 24 серпня або 13 листопада 1991 року. Якщо дитина станом на 24 серпня або 13 листопада 1991 року проживала на території України і над нею було встановлену опіку чи піклування або дитина виховувалася у державному дитячому закладі, подається документ, що підтверджує один із зазначених фактів. Якщо дитина навчалася у навчальному закладі і проживала в Україні без батьків, подається документ, що підтверджує факт навчання дитини в Україні станом на 24 серпня або 13 листопада 1991 року.   -267- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 26, абзац перший пункту 3) частини четвертої викласти у такій редакції: "3) копія документа одного з батьків: паспорта СРСР або посвідки для осіб без громадянства на постійне або тимчасове проживання в СРСР з відміткою про проживання на території УРСР станом на 24 серпня або 13 листопада 1991 року. За відсутністю таких документів подається рішення суду про встановлення факту постійного проживання одного з батьків на території України станом на цей час." У зв'язку з вилученням зі статті 5 пункту 1 та статті 26..  
Відхилено .   
    -268- Смірнов Є.Л. (в.о. № 16)
Доповнити статтю 26 частиною п'ятою наступного змісту: "Для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання, передбаченому пунктом 3 статті 6 цього Закону, особа подає такі документи: 1) заяву про оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання; 2) декларацію про відмову від іноземного громадянства; 3) копію паспорта громадянина СРСР; 4) копії свідоцтва про народження батьків (або одного із них). У зв'язку з вилученням зі статті 5 пункту 1 та статті 26.  
Відхилено .   
201. Стаття 27. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України за народженням       
202. Для оформлення набуття громадянства України за народженням у кожному з випадків, передбачених статтею 7 цього Закону, один з батьків дитини подає такі документи:       
203. 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням;       
204. 2) копію свідоцтва про народження дитини,   -269- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 27. Доповнити пунктом такого змісту: "документальне підтвердження факту, що служить підставою набуття громадянства України". В редакції першого читання подано більш повний перелік документів, необхідних для набуття громадянства України за народженням.  
Відхилено .   
    -270- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити частину першу статті 27 новим пунктом 3 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано .   
205. а також:   -271- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Виключити все, починаючи зі слів "а також..."  
Відхилено . В редакції першого читання подано повний перелік документів, необхідних для набуття громадянства України за народженням.   
206. - у випадку, передбаченому частиною першою, - копії паспортів громадян України батьків чи одного з батьків або інший документ (довідку), що підтверджує перебування одного з батьків у громадянстві України на момент народження дитини;       
207. - у випадку, передбаченому частиною другою, - копії документів, які підтверджують, що батьки дитини на момент її народження були особами без громадянства;       
208. - у випадку, передбаченому частиною третьою, - копії посвідок на постійне проживання осіб без громадянства в Україні або інший документ, що підтверджують постійне проживання батьків на території України на момент народження дитини та документ про те, що батьки були особами без громадянства на момент народження дитини;       
209. - у випадку, передбаченому частиною четвертою, - документи, якими підтверджується, що обоє батьків є іноземцями і вони постійно на законних підставах проживають в Україні, а також декларацію про те, що дитина не набула за народженням громадянство жодного з батьків;       
210. - у випадку, передбаченому частиною п'ятою, - копію документа, що підтверджує факт надання одному з батьків дитини статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також декларацію про те, що дитина не набула громадянства жодного з батьків, або декларацію про те, що дитина набула за народженням громадянство держави того з батьків, якому надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, внаслідок чого не може скористатися захистом такої держави;   -272- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 1, пункт 2), підпункт 5. Текст "того з батьків" замінити текстом "громадянином якої є той із батьків", а після слів "внаслідок чого" додати слово "він". У пункті 2 частини першої статті 27 після слів "внаслідок чого" додати слово "вона".  
Враховано частково .   
211. - у випадку, передбаченому частиною шостою, - копії документів, які підтверджують, що один з батьків є іноземцем, а другий - особою без громадянства і що вони постійно на законних підставах проживають на території України, а також декларацію про те, що дитина не набуває громадянства того з батьків, який є іноземцем;   -273- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 1, пункт 2), підпункт 6. Текст "того з" замінити текстом "громадянином якої є той із".  
Відхилено редакційно   
212. - у випадку, передбаченому частиною сьомою, - документ, виданий органом реєстрації актів громадянського стану про те, що новонароджену дитину знайдено на території України і батьки її невідомі.   -274- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 27 доповнити пунктом 3 "3) документ про відсутність іноземного громадянства або зобов'язання припинити іноземне громадянство, подані з врахуванням положень частин 4-6 статті 8 цього Закону". Запропонований документ не може бути загальним для всіх випадків, передбачених цією статтею і статтею 8 цього закону.  
Відхилено .   
213. Стаття 28. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням       
214. Для оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених частиною першою статті 8 цього Закону, особа подає такі документи:       
215. 1) заяву-анкету з проханням зареєструвати її громадянином України за територіальним походженням;       
216. 2) 2 фотокартки встановленого розміру;       
217. 3) декларацію про відсутність іноземного громадянства (для особи без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземця). Зобов'язання припинити іноземне громадянство не поширюється на іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Особа, зазначена у частині третій статті 8 цього Закону, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає документ про припинення іноземного громадянства, виданий компетентними органами іноземної держави,   -275- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина перша, пункт 3, речення друге. Слова "компетентними органами" замінити словами "відповідними органами".  
Відхилено редакційно.   
    -276- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У пункті 3 частини першої статті 28 додати після першого речення нове речення наступного змісту: "Якщо особі надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подається декларація про відмову від іноземного громадянства", а замість слів "не поширюється на іноземців" записати "не подається іноземцями". У третьому реченні замість слова "третій" записати "четвертий".  
Враховано    
218. а також:       
219. - якщо особа народилася на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - копію свідоцтва про народження або будь-який інший документ, що містить відомості про народження особи на такій території;       
220. - якщо особа проживала на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про проживання на такій території;   -277- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У абзаці третьому частині першій після слова "особа" записати "постійно" і далі за текстом.  
Враховано    
221. - якщо батько чи мати особи народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що батько чи мати заявника народилися на такій території, та документ, що засвідчує родинні відносини заявника з батьком чи матір'ю (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові);       
222. - якщо батько чи мати особи постійно проживали на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що батько чи мати заявника постійно проживали на такій території, та документ, що засвідчує родинні відносини заявника з батьком чи матір'ю (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові);   -278- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 28. У частині 1, пункті 3 абзаци третій та четвертий вилучити згідно внесеної поправки до статті 8, а замість цих абзаців записати: "Якщо хтось із родичів народився чи постійно проживав на території, зазначеної у частині першій статті 8 цього Закону - документ про те, що вони народилися, чи проживали на території, зазначеної у частині першій статті 8 цього Закону та документ, що засвідчує родинні відносини заявника родичем/и, який/і народилися чи постійно проживали на території, зазначеній у частині першій статті 8 Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по-батькові зазначених осіб подаються також документи про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по-батькові". У зв'язку з відхилення пропозиції до статті 8.  
Відхилено .   
223. - якщо дід чи баба особи народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що дід чи баба заявника народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, та документ, що засвідчує родинні відносини заявника з дідом чи бабою, які народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові);   -279- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Кіяшко С.М. (реєстр. картка № 351)
У абзацах шостому та сьомому частини першої статті 28 замість слів "документ, що засвідчує родинні відносини" записати "документи, що засвідчують родинні відносини", а замість слів "зазначених осіб" записати: "осіб, між якими встановлюються родинні відносини". Додати нові абзаци восьмий та дев'ятий в редакції: "- якщо рідний брат чи рідна сестра особи народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що рідний брат чи рідна сестра заявника народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, та документи, що засвідчують родинні відносини заявника з рідним братом чи рідною сестрою, які народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по-батькові осіб, між якими встановлюються родинн. відносини, подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові); - якщо рідний брат чи рідна сестра особи постійно проживали на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що рідний брат чи рідна сестра постійно проживали на території, зазначеній в частині першій статті 8 цього Закону, та документи, що засвідчують родинні відносини заявника з рідним братом чи рідною сестрою, які проживали на територіях, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по-батькові осіб, між якими встановлюються родинні відносини, подаються також копії документів про шлюб або розірвання шлюбу про переміну прізвищ, імен, по батькові)."  
Враховано .   
224. - якщо дід чи баба особи постійно проживали на території, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що дід чи баба особи проживали на території, зазначеній в частині першій статті 8 цього Закону, та документ, що засвідчує родинні відносини заявника з дідом чи бабою, які проживали на територіях, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові).       
225. Для оформлення набуття громадянства України дитини разом з батьками або одним з них, у випадках, передбачених частиною першою статті 8 цього Закону, крім документів, зазначених у частині першій цієї статті, один з батьків дитини подає копію свідоцтва про народження дитини та заяву про згоду дитини віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України. У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання зареєструвати дитину громадянином України разом з ним.   -280- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 28. Частину другу викласти у такій редакції: "Для оформлення набуття громадянства України дитини разом з батьками або одним з них, у випадках, передбачених частиною першої статті 8 цього Закону, крім документів, зазначених у частині першій цієї статті, один з батьків дитини подає копію свідоцтва про народження дитини та заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України. У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання зареєструвати дитину громадянином України разом з ним". Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .   
    -281- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 28 частина друга замінити вік дитини з 15 на 16 років Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .   
    -282- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Викласти частину другу статті 28 у наступній редакції: "Для оформлення набуття громадянства України дитини разом з одним з батьків, у випадках, передбачених частиною першою статті 8 цього Закону подаються: копія свідоцтва про народження дитини; заява про згоду дитини віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України; зобов'язання припинити іноземне громадянство дитини (для дитини-іноземця). Якщо дитині надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подається декларація про відмову від іноземного громадянства. Стосовно дитини, яка була громадянином держави, міжнародний договір України з якою дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином іншої договірної сторони, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подається документ про неперебування в іноземному громадянстві, виданий компетентними органами іноземної держави. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не подається стосовно дітей-іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Стосовно дитини, яка є особою без громадянства, подається документ, що підтверджує її статус особи без громадянства, або декларація про відсутність у неї іноземного громадянства; 4) Документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита. У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання зареєструвати дитину громадянином України разом з ним.  
Враховано    
226. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитини, у випадках, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, один з батьків або опікун чи піклувальник подає такі документи:       
227. 1) заяву-анкету з проханням зареєструвати дитину громадянином України за територіальним походженням;       
228. 2) 2 фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;       
229. 3) копію свідоцтва про народження дитини;       
230. 4) декларацію про відсутність у дитини іноземного громадянства;       
231. 5) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України,   -283- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 28, абзац перший пункту 5) частини третьої викласти у такій редакції: "5) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України,". Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .   
232. а також:   -284- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити частину третю статті 28 новим пунктом 6 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано    
233. - якщо дитина народилася на території УРСР, - копію свідоцтва про народження або будь-який інший документ, що містить відомості про народження дитини на території УРСР;       
234. - якщо дитина постійно проживала на території УРСР, - документ, що засвідчує факт постійного проживання дитини на території УРСР;       
235. - якщо батько чи мати дитини народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що батько чи мати дитини народилися на такій території;       
236. - якщо батько чи мати дитини постійно проживали на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що батько чи мати дитини постійно проживали на такій території;       
237. - якщо дід чи баба дитини народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що дід чи баба дитини народилися на такій території, а також документи, що засвідчують родинні відносини дитини з дідом чи бабою, які народилися на територіях, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові);   -285- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У абзацах шостому та сьомому частини третьої статті 28 замість слів "зазначених осіб" записати: "осіб, між якими встановлюються родинні відносини".  
Враховано .   
238. - якщо дід чи баба дитини постійно проживали на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що дід чи баба дитини постійно проживали на такій території, а також документи, що засвідчують родинні відносини дитини з дідом чи бабою, які проживали на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові).       
239. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитини у випадку, передбаченому частиною третьою статті 8 цього Закону, один з її батьків або опікун або піклувальник подає документи, передбачені пунктами 1-3,5 частини третьої цієї статті, а також документ, який засвідчує, що дитина припинила іноземне громадянство.   -286- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
У частині четвертій статті 29 замість цифр "1-3,5" записати "1-3,5,6", а замість слова "третьої" записати слово "другої".  
Враховано .   
240. У разі відсутності документів про постійне проживання на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, або документів про родинні відносини подається відповідне рішення суду.       
241. Стаття 29. Документи, які подаються для прийняття до громадянства України       
242. Для прийняття до громадянства України особа подає такі документи:       
243. 1) заяву-анкету в двох примірниках, в якій має бути зазначено про визнання і дотримання Конституції України та законів України;   -287- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Стаття 29 пункт 1 частини першої та пункт 6 частини першої. Вилучити. Положення цієї статті узгоджуються з положеннями статті 9.  
Відхилено .   
244. 2) три фотокартки встановленого розміру;       
245. 3) зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземця). Особа, яка була громадянином держави, міжнародний договір України з якою дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином іншої договірної сторони, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає документ про неперебування в іноземному громадянстві, виданий компетентними органами іноземної держави. Особа без громадянства подає документ, що підтверджує її статус особи без громадянства, або декларацію про відсутність іноземного громадянства.   -288- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 29, частина перша, пункт 3), речення перше. Текст "компетентними органами іноземної" замінити текстом "відповідними органами іншої".  
Відхилено редакційно.   
    -289- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У пункті 3 частини першої статті 29 після другого речення додати нове речення наступного змісту: "Якщо особі надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, подається декларація про відмову від іноземного громадянства".  
Враховано    
    -290- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 29, пункт 3) частини першої викласти у такій редакції: "3) зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземця). Особа без громадянства подає документ, що підтверджує її статус особи без громадянства, або декларацію про відсутність іноземного громадянства." Запропоноване призведе до порушення міжнародних зобов'язань України.  
Відхилено .   
    -291- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 29 частину першу пункт 3 викласти в редакції "3) документ про відсутність іноземного громадянства або зобов'язання припинити іноземне громадянство, подані з врахуванням положень частин 4-6 статті 8 цього Закону".  
Відхилено редакційно.   
    -292- Сергієнко О.І.
Статтю 29. Частину першу доповнити пунктом такого змісту "нотаріально завірену копію паспорта (зразка минулого СРСР)."  
Відхилено редакційно.   
246. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не подається іноземцями, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;       
247. 4) документ, що засвідчує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх 5 років;   -293- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 29, частина перша, пункт 4) викласти у такій редакції: "4) документ, що засвідчує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх 3 років;"  
Відхилено . Це положення узгоджується з положенням пункту 3 статті 9 Закону.   
248. 5) документ, що підтверджує отримання дозволу на постійне проживання в Україні. Особи, які прибули в Україну на постійне проживання до 1 лютого 1996 року, подають копію паспорту з відміткою про постійну прописку на території України.   -294- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 29, пункт 5) частини першої вилучити.  
Відхилено . Це положення узгоджується з положенням пункту 4 статті 9 Закону.   
    -295- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 29 у частині першій пункт 5 виключити.  
Відхилено . Це положення узгоджується з положенням пункту 4 статті 9 Закону..   
    -296- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У пункті п'ятому частини першої статті 29 замість слів "постійну прописку" записати "прописку".  
Враховано    
249. 6) документ про володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (німі, сліпі або глухі особи замість документа про володіння державною мовою подають документ, що засвідчує їхню інвалідність);   -297- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 29 у частині першій пункті 6 виключити слово "сліпі".  
Відхилено . Це положення узгоджується з положенням пункту 4 статті 9 Закону.   
    -298- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 29 у частині першій пункт 6 виключити.  
Відхилено . Це положення узгоджується з положенням пункту 5 статті 9 Закону.   
    -299- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Стаття 29. У частині першій пункті 6 після слів "...державною мовою..." додати: "...або іншою, найбільш поширеною на території України мовою...", далі за текстом. Зазначити в цьому пункті, який саме орган чи установа надають відповідний документ.  
Відхилено . Це положення узгоджується з положенням пункту 5 статті 9 Закону.   
    -300- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 29 пункт 6 вилучити.  
Відхилено . Це положення узгоджується з положенням пункту 5 статті 9 Закону.   
    -301- Гудима О.М. (в.о. № 123)
Стаття 29 в частині першій пункті 6 вилучити слова: "...в обсязі, достатньому для спілкування".  
Відхилено . Це положення узгоджується з положенням пункту 5 статті 9 Закону.   
250. 7) документ про наявність законних джерел існування із зазначенням розміру доходів;   -302- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 29, пункт 7) частини першої вилучити.  
Відхилено . Це положення узгоджується з положенням пункту 5 статті 9 Закону.   
    -303- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 29 пункт 7 вилучити. Замість нього пропонується записати таке: "документ з Податкової адміністрації України, який свідчить про сплату податків на території України або довідку, що особа звільнена від сплати податків згідно чинного законодавства.  
Відхилено . Це положення узгоджується з положенням пункту 5 статті 9 Закону.   
251. 8) документ про сплату державного мита або про звільнення від його сплати.   -304- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Викласти пункт 8 частини першої статті 29 у наступній редакції: " Документ про сплату державного мити. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано .   
252. Для прийняття до громадянства України особи, які мають визначні заслуги перед Україною, або якщо їх прийняття до громадянства України становить державний інтерес для України, подають документи, передбачені пунктами 1-3 частини першої цієї статті, а також подання центральних органів виконавчої влади, в яких зазначено про наявність у іноземця чи особи без громадянства визначних заслуг перед Україною, або що прийняття до громадянства України такої особи становить державний інтерес.   -305- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 29, в частині другій слова "центральних органів виконавчої влади" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства". Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державне управління у певній сфері, може більш повно визначити рівень заслуг особи перед Україною, державний інтерес щодо її прийняття до громадянства України, ніж спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства.  
Відхилено .   
253. Для прийняття до громадянства України особа, яка перебуває у шлюбі з громадянином України, подає документи, передбачені пунктами 1-3, 5-8 частини першої цієї статті, а також копію свідоцтва про одруження з громадянином України або інший документ, що підтверджує термін перебування особи у шлюбі з громадянином України.       
254. Для прийняття до громадянства України особа, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, а також особа, яка в'їхала в Україну як особа без громадянства, подає документи, передбачені пунктами 1,2 частини першої цієї статті, а також документ, що засвідчує безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх трьох років, та документ, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, чи що особа прибула в Україну особою без громадянства і є такою особою на момент подання документів про прийняття до громадянства України.       
255. Для прийняття до громадянства України дитини разом з батьками або одним з них, крім документів, зазначених у частинах першій-четвертій цієї статті, подаються копія свідоцтва про народження дитини, заява про згоду дитини віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України. У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання прийняти дитину до громадянства України разом з ним.   -306- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 29, частину п'яту викласти у такій редакції: "Для прийняття до громадянства України дитини разом з батьками або одним з них, крім документів, зазначених у частинах першій, четвертій цієї статті, подаються копія свідоцтва про народження дитини, заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України. У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання прийняти дитину до громадянства України разом з ним." Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо віку дієздатності особи. .  
Відхилено .   
    -307- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Викласти частину п'яту статті 29 у наступній редакції: "Для прийняття до громадянства України дитини разом з одним з її батьків, опікуном чи піклувальником подаються: копія свідоцтва про народження дитини; 2) заява про згоду дитини віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України; 3) документ, який підтверджує, що особа є опікуном чи піклувальником (якщо дитина приймається до громадянства України разом з опікуном чи піклувальником); зобов'язання припинити іноземне громадянство дитини (для дитини-іноземця). Якщо дитині надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подається декларація про відмову від іноземного громадянства. Стосовно дитини, яка була громадянином держави, міжнародний договір України з якою дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином іншої договірної сторони, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подається документ про неперебування її в іноземному громадянстві, виданий компетентними органами іноземної держави. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не подається стосовно дітей-іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Стосовно дитини, яка є особою без громадянства, подається документ, що підтверджує її статус особи без громадянства, або декларація про відсутність у неї іноземного громадянства; 5) документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита. У заяві-анкеті одного з батьків, опікуна чи піклувальника зазначається прохання прийняти дитину до громадянства України разом з ним."  
Враховано    
256. Для прийняття до громадянства України дитини один з батьків або опікун чи піклувальник подає такі документи:       
257. 1) заяву-анкету про прийняття до громадянства України дитини;       
258. 2) дві фотокартки встановленого розміру (якщо дитині виповнилося 7 років);       
259. 3) декларацію про відсутність у дитини іноземного громадянства (для особи без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство дитини (для іноземця) або документ про припинення іноземного громадянства відповідно до пункту 3 частини першої цієї статті;   -308- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Викласти пункт 3 частини шостої статті 29 у наступній редакції: " зобов'язання припинити іноземне громадянство дитини (для дитини-іноземця). Якщо дитині надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подається декларація про відмову від іноземного громадянства. Стосовно дитини, яка була громадянином держави, міжнародний договір України з якою дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином іншої договірної сторони, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подається документ про неперебування її в іноземному громадянстві, виданий компетентними органами іноземної держави. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не подається стосовно дітей-іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Стосовно дитини, яка є особою без громадянства, подається документ, що підтверджує її статус особи без громадянства, або декларація про відсутність у неї іноземного громадянства."  
Враховано .   
260. 4) заяву про згоду дитини віком з 15 до 18 років на набуття громадянства України;   -309- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 29, пункт 4) частини п'ятої викласти у такій редакції: "4) заяву про згоду дитини віком з 14 до 18 років на набуття громадянства України;" Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .   
    -310- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 29 частина п'ята пункт замінити "15 років" на "16 років".  
Відхилено . Згідно Цивільного кодексу дієздатність наступає з 15 років.   
261. 5) копію свідоцтва про народження дитини чи інший документ, що підтверджує її особу;       
262. 6) документи, які підтверджують, що заявник є одним з батьків, опікуном чи піклувальником дитини.   -311- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У статті 29 частині п'ятій пункт 6 замість слова "що" записати слово "який" Доповнити частину п'яту статті 29 новим пунктом 7 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано .   
263. Стаття 30. Документи, які подаються для оформлення поновлення у громадянстві України       
264. Для оформлення поновлення у громадянстві України у випадку, передбаченому частиною першою статті 10 цього Закону, особа подає такі документи:   -312- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 30 викласти у редакції: "Для оформлення поновлення у громадянстві України особа подає документи, передбачені у пунктах 1-3, 6-8 частини 1 статті 29 цього Закону".  
Відхилено . Це окрема процедура набуття громадянства, прийнята в першому читанні.   
265. 1) заяву-анкету про поновлення у громадянстві України;       
266. 2) документ, що підтверджує її статус особи без громадянства або декларацію про відсутність іноземного громадянства.   -313- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити частину першу статті 30 новим пунктом 3 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано    
267. Для оформлення поновлення у громадянстві України у випадку, передбаченому частиною другою статті 10 цього Закону, особа подає такі документи:       
268. 1) заяву-анкету про поновлення у громадянстві України;       
269. 2) зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземця) або документ про надання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не подається, якщо законодавство держави, громадянином якої є особа, передбачає автоматичну втрату громадянства особами одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Особа, зазначена у частині третій статті 10 цього Закону, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає документ про припинення іноземного громадянства, виданий компетентними органами іноземної держави;   -314- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 30. Пункт 2) частини другої викласти у такій редакції: "2) зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземця) або документ про надання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не подається, якщо законодавство держави, громадянином якої є особа, передбачає автоматичну втрату громадянства особами одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України; Запропоноване призведе до порушення міжнародних зобов'язань України. .  
Відхилено .   
    -315- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Пункт 2 частини другої статті 30 викласти у наступній редакції: "зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземця). Якщо особі надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подається декларація про відмову від іноземного громадянства, а також документ про надання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не подається, якщо законодавство держави, громадянином якої є особа, передбачає автоматичну втрату громадянства особами одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Особа, зазначена у частині третій статті 10 цього Закону, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає документ про припинення іноземного громадянства, виданий компетентними органами іноземної держави".  
Враховано    
    -316- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 30, частина 2, пункт 2), речення 2. Текст "компетентними органами іноземного" замінити текстом "відповідними органами іншої".  
Відхилено редакційно.   
270. 3) документ, що підтверджує отримання особою дозволу на постійне проживання в Україні.   -317- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити частину другу статті 30 новим пунктом 4 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано    
271. Для поновлення у громадянстві України дитини разом з батьками або одним з них, крім документів, зазначених у частинах першій, четвертій цієї статті, подаються копія свідоцтва про народження дитини та заява про згоду дитини віком від 15 до 18 років на поновлення у громадянстві України. У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання поновити дитину у громадянстві України разом з ним.   -318- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частини третю викласти у такій редакції: "Для поновлення у громадянстві України дитини разом з батьками або одним з них, крім документів, зазначених у частинах першій, четвертій цієї статті, подаються копія свідоцтва про народження дитини та заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на поновлення у громадянстві України. У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання поновити дитину у громадянстві України разом з ним." Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо дієздатності особи.  
Відхилено .   
    -319- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Частину третю статті 30 викласти наступним чином: " Для поновлення у громадянстві України дитини разом з одним з батьків подаються: копія свідоцтва про народження дитини; заява про згоду дитини віком від 15 до 18 років на поновлення у громадянстві України; зобов'язання припинити іноземне громадянство дитини (для дитини-іноземця). Якщо дитині надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подається декларація про відмову від іноземного громадянства. Стосовно дитини, яка була громадянином держави, міжнародний договір України з якою дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином іншої договірної сторони, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подається документ про неперебування в іноземному громадянстві, виданий компетентними органами іноземної держави. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не подається стосовно дітей-іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Стосовно дитини, яка є особою без громадянства, подається документ, що підтверджує її статус особи без громадянства, або декларація про відсутність у неї іноземного громадянства." У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання поновити дитину у громадянстві України разом з ним.  
Враховано    
272. Перевірку факту перебування особи в громадянстві України та факту припинення громадянства України здійснює орган, який прийняв документи про поновлення у громадянстві України.   -320- Шаров І.Ф.
Стаття 30. Доповнити частиною такого змісту: 25-річний термін проживання на території України не поширюється на осіб, які виявили бажання поновити громадянство України".  
Відхилено . Запропонована норма не передбачена умовами поновлення громадянства.   
273. Стаття 31. Документи, які подаються для оформлення набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення   -321- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 31 виключити.  
Відхилено . Це окрема процедура набуття громадянства, прийнята в першому читанні.   
274. Для оформлення набуття дитиною громадянства України у випадку, передбаченому частиною першою статті 11 цього Закону, один з усиновителів, який є громадянином України, подає такі документи:       
275. 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок усиновлення;       
276. 2) дві фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;       
277. 3) копію паспорта усиновителя, який є громадянином України;       
278. 4) документ про те, що другий з усиновителів є особою без громадянства (якщо дитину усиновляє подружжя);       
279. 5) копію свідоцтва про шлюб усиновителів (якщо дитину усиновляє подружжя);       
280. 6) копію рішення суду про усиновлення дитини;       
281. 7) копію свідоцтва про народження дитини, виданого після внесення змін, доповнень і виправлень у записи актів громадянського стану у зв'язку з усиновленням;       
282. 8) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України,   -322- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 31. Абзац перший пункту 8) викласти у такій редакції: "8) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України,". Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .   
    -323- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити частину першу статті 31 новим пунктом 9 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано    
283. Для оформлення набуття дитиною громадянства України у випадку, передбаченому частиною другою статті 11 цього Закону, один з усиновителів, який є громадянином України, подає документи, передбачені пунктами 1-3, 5-8 частини першої цієї статті, та документ про те, що один з усиновителів є іноземцем.   -324- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
У частині другій замість цифр "5-8" записати "5-9".  
Враховано .   
284. Стаття 32. Документи, які подаються для оформлення набуття дітьми громадянства України внаслідок встановлення опіки, піклування   -325- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 32 виключити.  
Відхилено . Це окрема процедура набуття громадянства, прийнята в першому читанні.   
    -326- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Привести назву статті 32 у відповідність із назвою статті 12  
Враховано    
285. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною першою статті 12 цього Закону, один з опікунів чи піклувальників дитини подає такі документи:       
286. 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок встановлення опіки чи піклування;       
287. 2) дві фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;       
288. 3) копію рішення про призначення над дитиною опікуна чи піклувальника;       
289. 4) копію паспорта громадянина України опікуна чи піклувальника;       
290. 5) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України.   -327- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 32, пункт 5) частини першої викласти у такій редакції: "5) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України." Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .   
    -328- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити частину першу статті 32 новим пунктом 6 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано    
291. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону, опікун чи піклувальник, який є громадянином України, подає документи, передбачені частиною першою цієї статті, документ про те, що один з опікунів чи піклувальників є іноземцем, та декларацію про те, що дитина не набула іноземного громадянства.       
292. Для оформлення набуття громадянства дитиною у випадку, передбаченому частиною третьою статті 12 цього Закону, уповноважений орган юридичної особи, яка виконує над дитиною обов'язки опікуна чи піклувальника, подає документи, передбачені пунктами 1,2,5 частини першої цієї статті, документ, який засвідчує, що дитина виховується у державному дитячому закладі, та документи, які підтверджують, що батьки дитини померли або позбавлені батьківських прав або визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими.   -329- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У частині четвертій статті 32 замість цифр "1,2,5" записати "1,2,5,6".  
Враховано .   
293. Стаття 33. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України особами, визнаними судом недієздатними, внаслідок встановлення над ними опіки громадянина України       
294. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому статтею 13 цього Закону, опікун подає такі документи:       
295. 1) заяву про оформлення особою, визнаною судом недієздатною, громадянства України внаслідок встановлення опіки;       
296. 2) дві фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;   -330- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 33, пункт 2) вилучити. (Це є предметом статті 13). Прийняте в першому читанні є предметом цієї статті.  
Відхилено .   
297. 3) копію рішення суду про визнання особи недієздатною;       
298. 4) документ про встановлення над особою опіки.   -331- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити частину першу статті 33 новим пунктом 5 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано .   
299. Особа реєструється як громадянин України з моменту встановлення над нею опіки.       
300. Стаття 34. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України батьків або одного з них   -332- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 34 виключити. Це окрема процедура набуття громадянства, прийнята в першому читанні.  
Відхилено .   
    -333- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Привести назву статті 34 у відповідність з назвою статті 14 цього Закону.  
Враховано .   
301. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною першою статті 14 цього Закону, той з батьків дитини, який перебуває у громадянстві України, подає такі документи:       
302. 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України;       
303. 2) дві фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;       
304. 3) документ про те, що один з батьків є громадянином України;   -334- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Стаття 34 пункт 3. Викласти в такій редакції: "У випадку, передбаченому частиною третьою статті 14 цього Закону, дитина набуває громадянство шляхом реєстрації в документі, який підтверджує громадянство України батьків, або видачею свідоцтва про набуття громадянства України (якщо дитині не виповнилося 16 років)".  
Відхилено редакційно.   
305. 4) документ про те, що інший з батьків є особою без громадянства;       
306. 5) копію свідоцтва про народження дитини;       
307. 6) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України.   -335- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 34, пункт 6) частини першої викласти у такій редакції: "6) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України." Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .   
    -336- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити частину другу статті 34 новим пунктом 7 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано    
    -337- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
У частинах третій та четвертій статті 34 замість цифр "1-3,5,6" записати "1-3,5-7".  
Враховано    
308. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною другою статті 14 цього Закону, той з батьків дитини, який є громадянином України, подає документи, передбачені пунктами 1-3,5,6 частини першої цієї статті, документ про те, що другий з батьків є іноземцем, та декларацію про те, що дитина є особою без громадянства.       
309. Для оформлення набуття дитиною громадянства України у випадку, передбаченому частиною третьою статті 14 цього Закону, один з батьків подає документи, передбачені пунктами 1-3,5,6 частини першої цієї статті, та копії паспортів громадян України або інші документи, які підтверджують, що батьки є громадянами України.       
310. Стаття 35. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок встановлення батьківства   -338- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 35 виключити.  
Відхилено . Це окрема процедура набуття громадянства, прийнята в першому читанні.   
311. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому статтею 15 цього Закону, один з батьків подає такі документи:       
312. 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України;       
313. 2) 2 фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;       
314. 3) копію свідоцтва про народження дитини;       
315. 4) документ про те, що батько є громадянином України;       
316. 5) документ про те, що мати не є громадянкою України;   -339- -- Кабмін України Стаття 35 в пункті 5 замість слів "мати якої не є громадянкою України" записати слова "мати не є громадянкою України".  Враховано .   
317. 6) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України.   -340- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 35. Пункт 6) викласти у такій редакції "6) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України." Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо дієздатності особи. .  
Відхилено .   
    -341- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити статтю 35 новим пунктом 7 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано    
    -342- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Доповнити Закон статтею 35-1: "Стаття 35-1. Документи, які подаються для оформлення набуття дитиною громадянства України Для оформлення набуття дитиною громадянства України один з батьків чи осіб, що їх замінюють, подає такі документи: 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України; 2) 2 фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років; 3) заяву дитини віком від 15 до18 років про згоду на набуття громадянства України; 4) у випадках, передбачених частиною 1 та пунктом 1 частини 4 статті 21-2 цього Закону - заяву другого з батьків чи осіб, що їх замінюють, про згоду на набуття дитиною громадянства України; 5) у випадку, передбаченому статтею 21-3 цього Закону - документ про усиновлення дитини, встановлення батьківства, опіки або піклування; 6) документи, які посвідчують громадянство або зміну громадянства батьків чи осіб, що їх замінюють; 7) документ про відсутність у дитини іноземного громадянства або зобов'язання припинити іноземне громадянство дитини, подані з врахуванням положень частин 4-6 статті 8 цього Закону." Міняє структуру, прийняту за основу в першому читанні. Зазначене визначене в статтях законопроекту, прийнятому за основу.  
Відхилено .   
318. Стаття 36. Документи, які подаються для оформлення припинення громадянства України внаслідок виходу з нього       
319. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок виходу з нього у випадку, передбаченому частиною першою статті 18 цього Закону, заявник подає такі документи:       
320. 1) заяву-анкету про вихід з громадянства України;       
321. 2) 2 фотокартки встановленого розміру;       
322. 3) копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або копію паспорта громадянина СРСР з відміткою в ньому про виписку з території України і прописку або реєстрацію на території іншої держави;   -343- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 36. У частині першій виключити пункт 3.  
Відхилено . Положення пункту 3 узгоджується з положенням частини першої статті 18.   
    -344- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У частині першій статті 36 замість слів "паспорта громадянина СРСР" записати "паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року " та додати новий пункт 5 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита".  
Враховано    
323. 4) документ про те, що заявник набув громадянство іншої держави, або гарантію, що він набуде громадянство іншої держави, якщо припинить громадянство України.   -345- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 36. Пункт 4) частини першої вилучити. Запропоноване призведе до випадків безгромадянства.  
Відхилено .   
    -346- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 36. Частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту: "5) декларацію про відсутність неурегульованих аліментних, договірних чи інших невиконаних зобов'язань перед фізичними та юридичними особами".  
Відхилено .   
    -347- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Стаття 36 частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту "документ про сплату державного мита, або про звільнення від його сплати".  
Враховано .   
    -348- -- Кабмін України Стаття 36 частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту: "5) документ про сплату державного мита або про звільнення від його сплати".  Враховано частково .   
324. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною другою статті 18 цього Закону, один з батьків порушує у заяві-анкеті клопотання про вихід дитини з громадянства України і на додаток до документів, передбачених у частині першій цієї статті, подає такі документи:   -349- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 36. Частини 2-9 виключити.  
Відхилено . Ці положення узгоджуються зі статтею 18.   
325. 1) 2 фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;       
326. 2) документ про те, що дитина набула громадянство іншої держави, або гарантію, що вона набуде громадянство іншої держави, якщо її громадянство України буде припинено;       
327. 3) копію свідоцтва про народження дитини;       
328. 4) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на вихід з громадянства України;   -350- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 4) частини другої викласти у такій редакції: "4) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід з громадянства України;" Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .   
329. 5) документ про те, що дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон.   -351- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити частину першу статті 36 новим пунктом 3 наступного змісту: "документ про сплату державного мита. Цей документ не подається особами, які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати державного мита". У частинах третій-десятій статті 37 замість цифр "1-4" записати "1-4,6".  
Враховано    
330. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною третьою статті 18 цього Закону, той з батьків, який виходить з громадянства України, порушує у заяві-анкеті клопотання про вихід дитини з громадянства України і на додаток до документів, передбачених частиною першою та пунктами 1-4 частини другої цієї статті, подає заяву зі згодою на вихід дитини з громадянства України того з батьків, який залишається громадянином України, та документ про те, що дитина виїхала разом з одним з батьків на постійне проживання за кордон.       
331. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 18 цього Закону, той з батьків, який виходить з громадянства України, порушує у заяві-анкеті клопотання про вихід дитини з громадянства України і на додаток до документів, передбачених частиною першою та пунктами 1-4 частини другої цієї статті, подає документ про те, що дитина виїхала на постійне проживання за кордон, та документ про те, що другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства.       
332. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 18 цього Закону, один з батьків подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої цієї статті, а також заяву про вихід дитини з громадянства України, документи про вихід з громадянства України батьків та документ про виїзд дитини на постійне проживання за кордон.       
333. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною шостою статті 18 цього Закону, той з батьків, який вийшов з громадянства України, подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої цієї статті, а також:       
334. 1) заяву про вихід дитини з громадянства України;       
335. 2) документ про те, що один з батьків вийшов з громадянства України;       
336. 3) документ про те, що другий з батьків є громадянином України;       
337. 4) заяву про згоду того з батьків, який перебуває в громадянстві України, на вихід дитини з громадянства України;       
338. 5) документ про виїзд дитини на постійне проживання за кордон.       
339. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 18 цього Закону, той з батьків, який вийшов з громадянства України, подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої, пунктами 1,2,5 частини шостої цієї статті, та документ про те, що другий з батьків є іноземцем чи особою без громадянства.       
340. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку передбаченому частиною восьмою статті 18, один з батьків подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої, пунктом 1 частини шостої цієї статті, документи, які підтверджують, що батьки є особами без громадянства або іноземцями, що дитина є громадянином України, та місце постійного проживання дитини.       
341. Для оформлення виходу дитини з громадянства України у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 18 цього Закону, той з усиновителів, який є іноземцем, подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої цієї статті, а також:       
342. 1) заяву про вихід дитини з громадянства України;       
343. 2) документ про те, що дитина є громадянином України;       
344. 3) документ про те, що один з усиновителів є громадянином України;       
345. 4) документ про те, що один з усиновителів є іноземцем;       
346. 5) рішення суду або рішення консульської установи України про усиновлення дитини або рішення про усиновлення дитини органу держави, на території якої проживає дитина, яке визнається дійсним в Україні;       
347. 6) заяву про згоду того з усиновителів, який є у громадянстві України, на припинення громадянства України дитини;       
348. 7) документ про місце постійного проживання дитини.       
349. Для оформлення припинення дитиною громадянства України у випадку, передбаченому частиною десятою статті 18 цього Закону, один з усиновителів подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої, пунктами 1,2,5,7 частини дев'ятої цієї статті, та документи про те, що усиновителі є іноземцями або особами без громадянства.       
350. Стаття 37. Документи, які подаються для припинення громадянства України внаслідок його втрати       
351. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок його втрати у випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої статті 19 цього Закону, подаються такі документи:       
352. 1) подання про втрату громадянства України;       
353. 2) документ, що підтверджує добровільне набуття громадянином України після досягнення ним повноліття громадянства іншої держави.       
354. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок його втрати у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої статті 19 цього Закону, подаються такі документи:       
355. 1) подання про втрату громадянства України;       
356. 2) документ про те, що іноземець набув громадянство України;       
357. 3) документ про те, що особа не подала у порядку, передбаченому частиною другою статті 8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10 цього Закону, документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього.       
358. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок його втрати у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої статті 19 цього Закону, подаються такі документи:   -352- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 37. Частину третю вилучити. Це положення узгоджується з положенням пункту 3 частини першої статті 19 Закону.  
Відхилено .   
359. 1) подання про втрату громадянства України;       
360. 2) документ про те, що іноземець набув громадянство України;       
361. 3) документ, який підтверджує, що особа скористалася правами або виконала обов'язки, які надає чи покладає на неї іноземне громадянство;       
362. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок його втрати у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 19 цього Закону, подаються такі документи:       
363. 1) подання про втрату громадянства України;       
364. 2) документи, які засвідчують неправдивість відомостей, що були повідомлені особою, або фальшивість документів, що були нею подані для набуття громадянства України.       
365. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок його втрати у випадку, передбаченому пунктом 5 частини першої статті 19 цього Закону, подаються такі документи:       
366. 1) подання про втрату громадянства України;       
367. 2) документ, що засвідчує вступ громадянина України без згоди державних органів України на військову службу, в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади іншої держави.   -353- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 37. Останнє речення частини п'ятої після слів "державної влади" доповнити словами "чи місцевого самоврядування".  
Враховано    
368. Стаття 38. Документи, які подаються для оформлення скасування рішень про надання громадянства України       
369. Для оформлення скасування рішень про надання громадянства України у випадку, передбаченому статтею 21 цього Закону, подаються такі документи:       
370. 1) подання щодо скасування рішення про надання громадянства України;       
371. 2) документи, які засвідчують неправдивість відомостей, що були повідомлені особою, або фальшивість документів, що були нею подані для набуття громадянства України.       
372. Розділ VІ Провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень       
373. Стаття 39. Вимоги до оформлення документів з питань громадянства       
374. Заяви з питань громадянства складаються у письмовій формі, скріплюються підписом заявника із зазначенням дати складання і подаються особисто заявником. Заяву з питань громадянства дитини підписує один з її батьків або інший законний представник.   -354- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 39, частина 1. Текст "або інший" замінити текстом "усиновлювач, опікун, піклувальник, уповноважений представник органу, що здійснює опіку над дитиною"  
Враховано частково . У статті 1 визначено термін "законні представники".   
375. Заяву з питань громадянства недієздатної особи підписує її опікун.       
376. Якщо заявник не може підписати заяву через неписьменність або через фізичні вади, заява на його прохання підписується іншою особою, підпис якої засвідчується нотаріально.       
377. Згода дітей віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України та на вихід з громадянства України повинна бути висловлена в письмовій заяві.   -355- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 39. Частину п'яту викласти у такій редакції: "Підписи осіб на будь-яких заявах дітей віком від 14 до 18 років, деклараціях, зобов'язаннях, дорученнях, передбачених цим Законом. посвідчуються нотаріально." Запропоноване в першому читанні відповідає Цивільному кодексі, щодо віку дієздатності особи.  
Відхилено .   
378. Підписи осіб на будь-яких заявах дітей віком від 15 до 18 років, деклараціях, зобов'язаннях, дорученнях, передбачених цим Законом, посвідчуються нотаріально.       
379. Форми заяв-анкет з питань громадянства та інших документів, передбачених цим Законом, затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства.       
380. Стаття 40. Порядок подання, розгляду та проходження документів з питань громадянства України, рішення за якими приймають спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства та підпорядковані йому органи   -356- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Стаття 40 по тексту статті "органи виконавчої влади з питань громадянства" замінити на "підрозділи з питань громадянства", оскільки органи системи МВС та Мінюсту України не входять в систему органів виконавчої влади на місцевому рівні.  
Відхилено . Суперечить статті 24 Закону.   
381. Заяви про набуття особами громадянства України у випадках, передбачених статтями 6,7,8,10,11,12,13,14,15 цього Закону, щодо осіб, які постійно проживають в Україні, подаються заявниками на ім'я керівника органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за місцем проживання до районного або міського органу виконавчої влади з питань громадянства.   -357- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 40, частина 1, Текст "за місцем проживання" перенести у кінець цієї частини.  
Враховано    
    -358- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити частину першу статті 40 новим реченням наступного змісту: "Особи, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, подають заяви про набуття громадянства України за місцем їхньої реєстрації. У зв'язку з перенесенням статті 6 до першого розділу змінити нумерацію статей у цій частині та інших частинах цієї статті, а також статтях 41,42,44.  
Враховано    
382. За наявності поважних причин районний або міський орган з питань громадянства зобов'язаний прийняти матеріали з питань громадянства до розгляду за нотаріально посвідченим дорученням, поданим іншою особою або надісланим поштою. До поважних причин належать хвороба заявника, стихійне лихо тощо.   -359- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 40 частина друга необхідно чітко встановити перелік поважних причин для недопущення штучного затягування цього процесу. Прийняте в першому читанні подає оптимальний перелік поважних причиню  
Відхилено .   
383. Заяви про набуття громадянства України дітьми подаються їхніми батьками або іншими законними представниками.   -360- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 40, частина перша. Текст "або інший" замінити текстом "усиновлювач, опікун, піклувальник, уповноважений представник органу, що здійснює опіку над дитиною"  
Враховано частково . У статті 1 визначено термін "законні представники".   
    -361- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 40 частину третю викласти в редакції: "Заява про набуття громадянства України дитиною подається батьками чи особами, які їх замінюють, або державним дитячим закладом України, що виконує по відношенню до дитини обов'язки опікуна чи піклувальника".  
Відхилено редакційно.   
384. Особи, які одружилися до досягнення вісімнадцятирічного віку, заяви з питань громадянства подають самостійно.       
385. Орган, який приймає заяви від осіб про набуття громадянства України, зобов'язаний протягом п'яти днів перевірити оформлення цих документів відповідно до вимог чинного законодавства, а також наявність підстав для набуття громадянства України.   -362- Кабінет Міністрів України
Стаття 40. В частині п'ятій записати після слів "протягом п'яти" слово "календарних" і далі за текстом.  
Враховано .   
386. Якщо під час такої перевірки буде встановлено, що подані заявником документи оформлені не у відповідності з вимогами чинного законодавства, орган, який прийняв їх до розгляду, зобов'язаний повідомити заявника у письмовій формі про причини відмови в їх оформленні і повернути документи для усунення недоліків.   -363- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 40. Частину сьому після слів "їх до розгляду", доповнити текстом "протягом п'яти днів".  
Враховано    
387. Якщо матеріали про набуття громадянства України оформлені належним чином, орган, який прийняв документи до розгляду, готує висновок про можливість набуття особою громадянства України.       
388. Якщо під час такої перевірки буде встановлено, що відсутні підстави для набуття громадянства України, орган, який прийняв їх до розгляду, готує висновок про неможливість набуття громадянства України.       
389. Орган, який прийняв документи до розгляду, після перевірки документів надсилає їх разом зі своїм висновком до органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.       
390. Якщо документи оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і є підстави для набуття громадянства України, орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі приймає рішення про набуття особою громадянства України.       
391. Рішення про набуття особою громадянства України приймається керівником органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або його заступником.       
392. У разі оформлення документів не у відповідності з вимогами чинного законодавства орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі повертає їх для належного оформлення органу, що прийняв документи до розгляду, а також повідомляє про це заявника.   -364- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 40. Частину одинадцяту після слів "а також" доповнити текстом "протягом п'яти днів письмово".  
Враховано в редакції: "у письмовій формі протягом п'яти днів".   
393. У разі відсутності підстав для набуття громадянства України орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі виносить рішення про відмову в оформленні набуття громадянства України із зазначенням підстав для відмови.       
394. Районний або міський орган виконавчої влади з питань громадянства повертає документи заявникові для усунення недоліків. Після доопрацювання документи повторно надсилаються до органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.       
395. Оформлення набуття громадянства України у порядку, передбаченому цією статтею, провадиться протягом одного місяця від дня прийняття заяви про набуття громадянства України.       
396. У разі відсутності підстав для оформлення набуття громадянства України орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі зобов'язаний у термін, передбачений для розгляду відповідної заяви, видати заявнику письмове рішення про відмову в оформленні набуття громадянства України із зазначенням підстав для відмови.       
397. Подання про відміну рішення про набуття громадянства України щодо осіб, які постійно проживають в Україні, готуються районним або міським органом виконавчої влади з питань громадянства за місцем проживання особи.   -365- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
У частинах шістнадцятій-вісімнадцятій статті 40 замість слова "відміну" записати слово "скасування", тим самим узгодивши цю частину зі статтею 21 цього Закону.  
Враховано    
398. Орган, який готує подання про відміну рішення про набуття громадянства України, зобов'язаний додати до нього документи, що підтверджують наявність підстави для відміни рішення про набуття громадянства України, передбаченої статтею 21 цього Закону.       
399. Оформлення відміни рішення про набуття громадянства України у випадку, передбаченому статтею 21 цього Закону, здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення керівником органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або його заступником.   -366- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 40. В кінці частини вісімнадцятої вилучити слова "або його заступником". Ускладнюється процедура проходження документів.  
Відхилено .   
400. Стаття 41. Порядок подання, розгляду та проходження документів з питань громадянства України, рішення за якими приймають дипломатичні представництва або консульські установи України       
401. Заяви про набуття особами громадянства України у випадках, передбачених статтями 6,7,8,10,11,12,13,14,15 цього Закону, щодо осіб, які постійно проживають за межами України, подаються на ім'я керівника відповідного дипломатичного представництва чи консульської установи України.       
402. За наявності поважних причин дипломатичне представництво або консульська установа України зобов'язані прийняти матеріали з питань громадянства до розгляду за нотаріально посвідченим дорученням, поданим іншою особою або надісланим поштою. До поважних причин належать хвороба заявника, стихійно лихо, відсутність дипломатичного представництва і консульської установи у країні проживання тощо.       
403. Заяви про набуття громадянства України дітьми подаються їхніми батьками або іншими законними представниками.   -367- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 41, частина перша. Текст "або інший" замінити текстом "усиновлювач, опікун, піклувальник, уповноважений представник органу, що здійснює опіку над дитиною"  
Враховано частково . У статті 1 визначено термін "законні представники".   
    -368- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 41 частину третю викласти в редакції: "Заява про набуття громадянства України дитиною подається батьками чи особами, які їх замінюють".  
Відхилено редакційно.   
404. Особи, які одружилися до досягнення вісімнадцятирічного віку, заяви з питань громадянства подають самостійно.       
405. Орган, який приймає заяви від осіб про набуття громадянства України, зобов'язаний протягом п'яти днів перевірити оформлення цих документів відповідно до вимог чинного законодавства, а також наявність підстав для набуття громадянства України.   -369- Кабінет Міністрів України
Стаття 41. В частині п'ятій записати після слів "протягом п'яти" слово "календарних" і далі за текстом.  
Враховано .   
406. Якщо під час такої перевірки буде встановлено, що подані заявником документи оформлені не у відповідності з вимогами чинного законодавства, орган, який прийняв їх до розгляду, зобов'язаний повідомити заявника у письмовій формі про причини відмови у їх оформленні і повернути документи для усунення недоліків.   -370- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 41. Частину 6 після слів "їх до розгляду," доповнити текстом "протягом п'яти днів".  
Враховано    
407. У разі відсутності підстав для оформлення набуття громадянства України орган, до якого були подані документи, зобов'язаний у термін, передбачений для розгляду відповідної заяви, видати заявнику письмове рішення про відмову в оформленні набуття громадянства України із зазначенням причин відмови.       
408. Якщо документи оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і є підстави для набуття громадянства України, дипломатичне представництво чи консульська установа України приймає рішення про набуття особою громадянства України.       
409. Рішення про набуття особою громадянства України приймається керівником дипломатичного представництва чи консульської установи України або його заступником.       
410. Оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтями 6,7, частинами першою та другою статті 11, статтями 12,13,15 цього Закону, провадиться протягом п'ятнадцяти днів від дня прийняття заяви про набуття громадянства України.   -371- Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Вилучити частину десяту статті 41, а у частинах дванадцятій-чотирнадцятій замість слова "відміну" записати слово "скасування"  
Враховано .   
411. Оформлення набуття громадянства України у порядку, передбаченому цією статтею, провадиться протягом одного місяця від дня прийняття заяви про набуття громадянства України.       
412. Подання про відміну рішення про набуття громадянства України щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, готуються дипломатичним представництвом або консульською установою України за місцем проживання особи.       
413. Орган, який готує подання про відміну рішення про набуття громадянства України, зобов'язаний додати до нього документи, що підтверджують наявність підстави для відміни рішення про набуття громадянства України, передбаченої статтею 21 цього Закону.       
414. Оформлення відміни рішення про набуття громадянства України у випадку, передбаченому статтею 21 цього Закону, здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення керівником дипломатичного представництва або консульської установи України.       
415. Стаття 42. Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства України, рішення по яких приймає Президент України   -372- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 42. У назві статті слово "по" замінити словом "щодо".  
Враховано    
416. Заяви про прийняття особи до громадянства України та припинення громадянства України у випадках, передбачених статтями 18,19 цього Закону, щодо осіб, які постійно проживають в Україні, подаються заявниками до районного або міського органів виконавчої влади з питань громадянства за місцем проживання особи, а щодо осіб, які постійно проживають за межами України, чи громадян України, які оформили виїзд на постійне місце проживання за кордон, - до дипломатичних представництв або консульських установ України за місцем проживання особи.   -373- --Кабмін України Стаття 42 у частині першій слова "орган виконавчої влади з питань громадянства" та "районний, міський орган з питань громадянства" замінити словами "територіальний орган внутрішніх справ" у відповідному відмінку.  Відхилено . Запропоноване не узгоджуються зі статтею 24.   
    -374- Кабінет Міністрів України
Стаття 42. В частині першій цифри "18, 19" замінити цифрами "9, 18, 19".  
Враховано .   
417. Подання про втрату громадянства України щодо осіб, які постійно проживають в Україні, готуються районним чи міським органом виконавчої влади з питань громадянства за місцем проживання особи.       
418. Подання про втрату громадянства України щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, готуються дипломатичним представництвом або консульською установою за місцем проживання особи.       
419. Заяви з питань громадянства та подання про втрату громадянства, визначені у частинах першій та другій цієї статті, складаються в письмовій формі на ім'я Президента України.       
420. Особа, яка подає заяву з питань громадянства, зобов'язана додати до неї документи, передбачені цим Законом.       
421. Орган, який готує подання про втрату громадянства, зобов'язаний додати до нього документи, що підтверджують наявність підстави для втрати громадянства України, передбаченої статтею 19 цього Закону.       
422. Орган, який приймає заяву від особи про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України, зобов'язаний перевірити оформлення цих документів відповідно до вимог чинного законодавства, а також виконання умов прийняття до громадянства України або відсутність підстав, що перешкоджають виходу з громадянства України.       
423. Якщо під час такої перевірки буде встановлено, що подані заявником документи оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства або не виконано умови прийняття до громадянства України або є підстави, що перешкоджають виходу з громадянства України, орган, який прийняв документи до розгляду, зобов'язаний повідомити заявника у письмовій формі про причини відмови у їх оформленні і повернути документи для усунення недоліків.   -375- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 42. Частина 8. Текст "зобов'язаний повідомити заявника у письмовій формі" замінити текстом "протягом п'яти днів зобов'язаний повідомити заявника".  
Враховано    
424. Якщо матеріали про прийняття до громадянства України, про вихід з громадянства України оформлені належним чином, умови прийняття до громадянства України виконані або підстави, що перешкоджають прийняттю до громадянства України, відсутні, районний чи міський орган виконавчої влади з питань громадянства або дипломатичне представництво чи консульська установа затверджує висновок про можливість прийняття особи до громадянства України або висновок про можливість виходу особи з громадянства України.   -376- Кабінет Міністрів України
Стаття 42. В частині дев'ятій слово "затверджує" замінити словом "готує".  
Враховано .   
425. У разі встановлення наявності підстав для втрати особою громадянства України районний чи міський орган виконавчої влади з питань громадянства або дипломатичне представництво чи консульська установа затверджує подання про втрату особою громадянства України.   -377- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У частинах 10 та 12 статті 42 замість слова "затверджує" записати "готує", готує, а у частинах шістнадцятій та дев'ятнадцятій замість слова "третьою" записати слово "п'ятою"  
Враховано .   
426. Заяви та подання, передбачені цією статтею, разом з документами, які до них додаються, районний чи міський орган виконавчої влади з питань громадянства надсилає до органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.       
427. Орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі перевіряє відповідність оформлення поданих документів до вимог чинного законодавства, а також виконання умов прийняття до громадянства України або відсутність підстав, що перешкоджають виходу з громадянству України, або наявність підстав для втрати громадянства України, затверджує висновок чи подання з питань громадянства і надсилає їх разом з іншими документами до центрального органу виконавчої влади з питань громадянства.       
428. У разі оформлення документів не у відповідності з вимогами чинного законодавства або невиконання умов прийняття до громадянства України або наявності підстав, що перешкоджають виходу з громадянства України, або відсутності підстав для втрати громадянства України орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі повертає їх органу, що прийняв документи до розгляду або підготував подання про втрату громадянства України, для належного оформлення.       
429. Районний чи міський орган виконавчої влади з питань громадянства протягом 5 днів повідомляє заявнику у письмовій формі про недоліки в оформленні документів про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України або про невиконання умов прийняття до громадянства України або про наявність підстав, що перешкоджають виходу з громадянства України, і пропонує усунути недоліки. Після доопрацювання матеріали надсилаються до органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, який після перевірки матеріалів надсилає їх до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства.   -378- Кабінет Міністрів України
Стаття 42. В частині чотирнадцятій записати після слів "протягом п'яти" слово "календарних" і далі за текстом.  
Враховано .   
430. Районний чи міський орган виконавчої влади з питань громадянства, якому повернуто документи про втрату громадянства для належного оформлення, усуває недоліки і повторно надсилає документи до органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, який після перевірки матеріалів надсилає їх до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства.       
431. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства перевіряє відповідність оформлення поданих документів до вимог чинного законодавства, а також виконання умов прийняття до громадянства України або відсутність підстав, що перешкоджають виходу з громадянству України, або наявність підстав для втрати громадянства України, затверджує висновок чи подання і надсилає його разом з іншими документами до Служби безпеки України та до Міністерства внутрішніх справ України для перевірки відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 9 цього Закону, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, або передбачених частиною тринадцятою статті 18 цього Закону, за наявності яких вихід особи з громадянства України не допускається. Після отримання відповіді від Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України про відсутність підстав, передбачених частиною третьою статті 9 цього Закону, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, або передбачених частиною тринадцятою статті 18 цього Закону, за наявності яких вихід особи з громадянства України не допускається, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства надсилає документи до Комісії при Президенті України з питань громадянства України.   -379- Кабінет Міністрів України
Стаття 42. В частині шістнадцятій слово "затверджує" замінити словом "готує".  
Враховано .   
432. У разі оформлення документів не у відповідності з вимогами чинного законодавства або невиконання умов прийняття до громадянства України або наявності підстав, що перешкоджають виходу з громадянства України, або відсутності підстав для втрати громадянства України спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства надсилає їх органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, який повертає їх органу, що прийняв документи, для належного оформлення.       
433. Після доопрацювання документи повторно надсилаються органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі , який після перевірки матеріалів надсилає їх до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства, що розглядає їх у відповідності з вимогами частин шістнадцятої та сімнадцятої цієї статті.       
434. Заяви та подання, передбачені цією статтею, разом з документами, які до них додаються, дипломатичне представництво або консульська установа України подає до Міністерства закордонних справ України. Міністерство закордонних справ перевіряє відповідність оформлення поданих документів до вимог чинного законодавства, а також виконання умов прийняття до громадянства України або відсутність підстав, що перешкоджають виходу з громадянству України, або наявність підстав для втрати громадянства України, затверджує висновок чи подання і надсилає його разом з іншими документами до Служби безпеки України та до Міністерства внутрішніх справ України для перевірки відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 9 цього Закону, за наявності яки особа не приймається до громадянства України, або передбачених частиною тринадцятою статті 18 цього Закону, за наявності яких вихід особи з громадянства України не допускається. Після отримання відповіді від Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України про відсутність підстав, передбачених частиною третьою статті 9 цього Закону, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, або передбачених частиною тринадцятою статті 18 цього Закону, за наявності яких вихід особи з громадянства України не допускається, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства надсилає документи до Комісії при Президенті України з питань громадянства України.   -380- Кабінет Міністрів України
Стаття 42. В частині дев'ятнадцятій в останньому реченні слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства" замінити словами "Міністерство закордонних справ України".  
Враховано .   
    -381- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Стаття 42. У частині дев'ятнадцятій слова "передбачених частиною тринадцятою статті 18 цього Закону" замінити словами "передбачених частиною третьою статті 18 цього Закону".  
Відхилено . Прийняте у першому читанні узгоджується зі статтею 18.   
435. У разі оформлення документів не у відповідності з вимогами чинного законодавства або невиконання умов прийняття до громадянства України або наявності підстав, що перешкоджають виходу з громадянства України, або відсутності підстав для втрати громадянства України Міністерство закордонних справ України повертає їх для усунення недоліків дипломатичному представництву чи консульській установі України.       
436. Після доопрацювання документи повторно надсилаються до Міністерства закордонних справ України, яке розглядає їх у відповідності з вимогами частин дев'ятнадцятої та двадцятої цієї статті.       
437. Загальний строк розгляду заяв та подань органами виконавчої влади не повинен перевищувати шести місяців.       
438. Стаття 43. Порядок розгляду заяв і подань Комісією при Президенті України з питань громадянства   -382- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 43. Вилучити. Процедура проходження справ буде визначена не повністю.  
Відхилено .   
439. Комісія при Президенті України з питань громадянства після отримання документів про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України перевіряє відповідність оформлення поданих документів до вимог чинного законодавства, наявність умов для прийняття до громадянства України, підстав для виходу з громадянства України або втрати громадянства України, а також відсутність підстав, які перешкоджають задовольнити заяви про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадя ства України, і вносить Президенту України пропозиції про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України або втрату громадянства України.   -383- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У частині першій статті 43 замість слів "наявність умов для прийняття до громадянства України, підстав" записати "виконання умов для прийняття до громадянства України, наявність підстав" і далі за текстом.  
Враховано .   
440. У разі оформлення документів не у відповідності з вимогами чинного законодавства або відсутності умов для прийняття до громадянства Україні чи підстав для припинення громадянства України або наявності підстав, які перешкоджають прийняттю особи до громадянства України чи виходу особи з громадянства України, Комісія при Президенті України з питань громадянства повертає їх спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для належного оформлення.       
441. Стаття 44. Прийняття рішень з питань громадянства Президентом України       
442. Президент України видає укази про прийняття та про припинення громадянства України.       
443. Датою прийняття до громадянства України у випадках, передбачених статтею 9 цього Закону, та припинення громадянства України у випадках, передбачених статтею 18 та пунктами 1,2,4 статті 19 цього Закону, є дата видання указу Президента України. Датою припинення громадянства України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 19 цього Закону, є дата прийняття до громадянства України. Дата припинення громадянства України, набутого на підставі міжнародного договору України, визначається цим договором.   -384- --Кабмін України Стаття 44. В частині другій узгодити перше і друге речення в частині посилання на пункт 4 статті 19.  Враховано . У першому реченні замість "4" записати "3,5".   
444. Загальний строк розгляду заяви або подання з питань громадянства до прийняття рішення Президентом України не повинен перевищувати одного року від дня прийняття заяви.   -385- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 44 частина третя змінити термін розгляду з "одного року" на "шість місяців". Запропонований у першому читанні термін є необхідним для ретельної підготовки і перевірки справи.  
Відхилено .   
445. Стаття 45. Порядок виконання рішень з питань громадянства   -386- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Стаття 45 змінити по тексту в частині органів виконавчої влади.  
Відхилено . Прийняте у першому читанні узгоджується зі статтею 24.   
446. Укази Президента України з питань громадянства України надсилаються спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства та Міністерству закордонних справ України.       
447. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства надсилає повідомлення про прийняті Президентом України рішення органу виконавчої влади з питань громадянства за місцем проживання особи, щодо якої прийнято рішення а Міністерство закордонних справ України - відповідному дипломатичному представництву або консульській установі України за місцем проживання особи за кордоном.   -387- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 45 частина четверта закріпити граничний термін видачі паспорта або іншого відповідного документу.  
Відхилено . Запропоноване не є предметом цього закону.   
448. Орган виконавчої влади з питань громадянства або дипломатичне представництво чи консульська установа України протягом трьох робочих днів зобов'язані надіслати особі інформацію про прийняте Президентом України рішення.       
449. Особам, які постійно проживають в Україні і набули громадянство України, органи виконавчої влади з питань громадянства видають паспорт громадянина України або свідоцтво про набуття громадянства України.   -388- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Частини четверту та п'яту статті 45 доповнити словами: "за винятком осіб, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство".  
Враховано .   
450. Особам, які постійно проживають за кордоном, дипломатичні представництва та консульські установи України видають паспорт громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтво про набуття громадянства України.       
451. Особам, зазначеним у частині четвертій цієї статті, які є іноземцями і подали зобов'язання протягом року припинити іноземне громадянство, замість паспортних документів видається тимчасове посвідчення громадянина України. Після подання документа про припинення іноземного громадянства тимчасове посвідчення громадянина України замінюється відповідним паспортним документом.   -389- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 45, частина шоста, речення друге. Наприкінці слова "відповідним паспортним документом" замінити словами "паспортом громадянина України".  
Враховано    
    -390- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У другому реченні статті 45 частині шостої слова "паспортним документом" замінити словами "паспортом громадянина України".  
Враховано    
    -391- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Стаття 45. У другому реченні частини шостої після слів "іноземного громадянства" додати "або декларації про відмову від іноземного громадянства", а слова "паспортним документом" замінити на слова "паспортом громадянина України".  
Враховано    
452. В осіб, які постійно проживають в Україні і громадянство України яких припинено, або стосовно яких прийнято рішення про відміну рішення про набуття громадянства України, органи виконавчої влади з питань громадянства вилучають паспорт громадянина України, свідоцтво про набуття громадянства України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.   -392- Кабінет Міністрів України
Стаття 45. В частині сьомій додати вилучення тимчасового посвідчення громадянина України.  
Враховано частково . У частині сьомій та восьмій після слів "свідоцтво про набуття громадянства України" додати слова після коми "тимчасове посвідчення громадянина України, проїзний документ дитини" і далі за текстом.   
453. В осіб, які постійно проживають за кордоном і громадянство України яких припинено, або стосовно яких прийнято рішення про відміну рішення про набуття громадянства України, дипломатичні представництва або консульські установи України вилучають паспорт громадянина України, свідоцтво про набуття громадянства України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон.       
454. Розділ VІІ Оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб      Розділ V Оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб  
455. Стаття 46. Оскарження рішень з питань громадянства      Стаття 26. Оскарження рішень з питань громадянства  
456. Рішення з питань громадянства, прийняті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства, Міністерством закордонних справ України та їх органами, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.   -393- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 46. Після слів "та їх органами", доповнити текстом "місцевих органів виконавчої влади", а текст "у встановленому законом порядку" - вилучити. Запропоноване вже передбачено в цій статті. Слова "у встановленому законом порядку" важливо зберегти.  
Відхилено .  Рішення з питань громадянства, прийняті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства, Міністерством закордонних справ України та їх органами, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.  
    -394- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Стаття 46 після слова "центральним" доповнити словом "місцевим" і далі за текстом.  
Відхилено . Це вже є у статті.   
    -395- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
У статті 46 слід передбачити можливість оскарження рішень з питань громадянства не лише центральних, але і місцевих органів виконавчої влади. Це вже є у статті.  
Відхилено .   
457. Стаття 47. Оскарження дій та бездіяльності посадових і службових осіб, які порушують порядок розгляду справ про громадянство      Стаття 27. Оскарження дій та бездіяльності посадових і службових осіб, які порушують порядок розгляду справ про громадянство  
458. Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.   -396- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 47 після слів "порушують порядок" доповнити словами "та строки", а текст "у встановленому законом порядку" - вилучити.  
Враховано частково в редакції: "у судовому та адміністративному порядку".  Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та адміністративному порядку.  
459. Стаття 48. Порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій та бездіяльності посадових і службових осіб, особами, які постійно проживають за кордоном      Стаття 28. Порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій та бездіяльності посадових і службових осіб, особами, які постійно проживають за кордоном  
460. Особи, які постійно проживають за кордоном, оскаржують неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб дипломатичних представництв чи консульських установ України в районний суд міста Києва за місцем знаходження Міністерства закордонних справ України.   -397- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 48 проекту слова "в районний суд міст Києва за місцем знаходження Міністерства Закордонних справ України" замінити на "Верховний Суд України".  
Відхилено . Прийняте у першому читанні узгоджується з чинним законодавством України.  Особи, які постійно проживають за кордоном, оскаржують неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб дипломатичних представництв чи консульських установ України у встановленому законом порядку до суду.  
    -398- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
У статті 48 замість слів "в районний суд міста Києва за місцем знаходження Міністерства закордонних справ України" записати "у встановленому законом порядку до суду", оскільки підсудність заяв не є предметом цього закону.  
Враховано    
461. Стаття 49. Відповідальність посадових і службових осіб за порушення законодавства про громадянство      Стаття 29. Відповідальність посадових і службових осіб за порушення законодавства про громадянство  
462. Посадові і службові особи, які порушили цей Закон, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.   -399- Кабінет Міністрів України
Стаття 49. Слово "законодавство" замінити словом "законом".  
Враховано .  Посадові і службові особи, які порушили цей Закон, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законом України.  
463. Розділ VІІІ Перехідні положення      Розділ VI Перехідні положення  
464. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.   -400- Кабінет Міністрів України
В пункті 1 розділу VIII "перехідні положення" слово "набуває" замінити словом "набирає".  
Враховано .  1. Цей Закон набирає чинності від дня його опублікування.  
    -401- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У пункті першому перехідних положень замість слів "з дня" записати слова "від дня".  
Враховано    
465. 2. Розгляд заяв та подань з питань громадянства, прийнятих до набрання чинності цим Законом, здійснюється у відповідності з передбаченим ним порядком. Під час прийняття рішень за цими заявами та поданнями враховується наявність умов для набуття та припинення громадянства України, передбачених Законом України "Про громадянство України" в редакції від 16 квітня 1997 року.   -402- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Розділ VIII. "Перехідні положення". Пропонується в пункті 2 викреслити останнє речення.  
Враховано   2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність: Закон України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №50, ст. 701., 1993 р., №14, ст. 121., 1994 р., №33, ст. 299, №43, ст.390., 1997 р., №23, ст.169., 2000 р., №25, ст. 198); Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №50, ст. 702); Постанова Верховної Ради України "Про порядок застосування статті 5 Закону України "Про громадянство України" щодо військовослужбовців" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №51, ст. 450).  
    -403- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У зв'язку з вилученням статей 26-45 пункт 2 вилучити, відповідно змінивши нумерацію.  
Враховано    
    -404- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Пункт другий подати в редакції: "2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність: Закон України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №50, ст. 701., 1993 р., №14, ст. 121., 1994 р., №33, ст. 299, №43, ст.390., 1997 р., №23, ст.169., 2000 р., №25, ст. 198); Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №50, ст. 702); Постанова Верховної Ради України "Про порядок застосування статті 5 Закону України "Про громадянство України" щодо військовослужбовців" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №51, ст. 450).  
Враховано    
466. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:   -405- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
У першому абзаці пункту 3 перехідних положень замість слів "з дня" записати слова "від дня" та замість слів " протягом трьох місяців" записати слова "у тримісячний строк". В абзаці другому цього пункту замість слів "внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону" записати слова " про приведення законодавчих актів України у відповідності з цим Законом"; Абзац третій цього пункту вилучити.  
Враховано   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк від дня опублікування цього Закону:  
467. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;      підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідності з цим Законом;  
468. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;       
469. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -406- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац четвертий пункту 3 подати в редакції: "забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Враховано   забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.  
470. 4. Рекомендувати Президенту України привести свої акти у відповідність з цим Законом.      4. Рекомендувати Президенту України привести свої акти у відповідність з цим Законом.