Кількість абзаців - 71 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру"      Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. Внести такі зміни до Закону України "Про прокуратуру" (ВВР 1991, N 53, ст. 793; ВВР 1993, N 22, ст. 229; ВВР 1993, N 50, ст. 474; ВВР 1995, N 11, ст. 71; ВВР 1995, N 34, ст. 268):      I. Внести такі зміни до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 22, ст. 229; 1993 р., N 50, ст. 474; 1995 р., N 11, ст. 71).:  
3. У статті 1 слово "вищий" виключити.   -1- У статті 1 перше речення почати словом "Спеціальний" - далі за текстом. такого поняття як спеціальний нагляд у вітчизняному праві не існує. Більш прийнятним є термін "прокурорський нагляд".  Відхилено   1.У статті 1 : у назві статті слово "Вищий" замінити словом "Прокурорський"; у тексті статті слово "Вищий" замінити словом "Прокурорський", слова "державними комітетами, відомствами, іншими " - словами "та іншими центральними органами виконавчої влади", слова "Урядом Автономної Республіки Крим" - словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим", а слова "народних депутатів" та "і розпорядчими" виключити.  
    -2- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У відповідності до Конституції України у статті 1 слова "державними комітетами, відомствами, іншими " замінити словами "та іншими центральними органами виконавчої влади".  
Враховано    
    -3- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Сергієнко О.І.
Стаття 1. Слово "вищий" замінити словом "прокурорський".  
Враховано    
    -4- Гадяцький Л.М.
Із статті 1 необхідно вилучити слова "народних депутатів" та "і розпорядчими".  
Враховано    
    -5- Гадяцький Л.М.
Відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим офіційною назвою відповідного органу є не Уряд Автономної Республіки Крим, а Рада міністрів Автономної Республіки Крим  
Враховано    
4. Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Генеральний прокурор України. Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України.   -6- Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Генеральний прокурор України Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється Президентом України. Підставою припинення повноважень Генерального прокурора України є: - закінчення строку, на який його призначено; -досягнення Генеральним прокурором шістдесяти п'яти років; - неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я; - порушення вимог щодо несумісності, Конституції та законів України; - набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; - припиненні громадянства України; - за власним бажанням. У діяльності щодо здійснення своїх повноважень Генеральний прокурор України підзвітний Верховній Раді України. Генеральний прокурор не менш як один раз на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років ".  Враховано частково   2. Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Генеральний прокурор України Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. Генеральний прокурор України звільняється з посади також у разі: - закінчення строку, на який його призначено; - неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я; - порушення вимог щодо несумісності; - набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; - припиненні його громадянства; - подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.  
5. Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років ".   -7- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Генеральний прокурор України Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років ".  
Враховано   Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років".  
    -8- Сергієнко О.І.
В статті 2 додати абзац наступного змісту: "Звільнення (відставка) Генерального прокурора України протягом строку повноважень може мати місце лише у разі висловленні йому недовіри Верховною Радою України, у випадках вчинення ним злочину, порушенні виконання службових обов'язків, припинення громадянства України, у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я, а також за власним бажанням".  
Враховано    
    -9- Гадяцький Л.М.
Слід доповнити ст. 2 частинами другою і третьою, виклавши їх у такій редакції: "У діяльності щодо здійснення нагляду за додержанням законів Генеральний прокурор є відповідальним перед Президентом України, підзвітним і підконтрольним перед Верховною Радою України". "На вимогу Верховної Ради України Генеральний прокурор України звітує перед Верховною Радою України про діяльність щодо здійснення нагляду за додержанням законів. Верховна Рада України за результатами звіту Генерального прокурора може висловити йому недовіру, що має наслідком його відставку з посади". Підзвітність і підконтрольність Генерального прокурора перед парламентом випливає, по-перше, із положень п. 24 ч. 1 ст. 85 Конституції України, згідно з якою ця посадова особа держави призначається за згодою Верховної Ради. По-друге, Конституція України (ст. 122) наділяє Верховну Раду правом висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що тягне за собою його відставку з посади. Отже, із конституційною нормою про надання парламентом згоди на призначення Генерального прокурора кореспондується конституційне право Верховної Ради висловлювати йому недовіру. Механізмом реалізації Верховною Радою зазначеного повноваження і має бути можливість заслуховування нею звіту Генерального прокурора про його діяльність. Логіка такого права Верховної Ради випливає також із того, що парламент є єдиним законодавчим органом (ст. 75 Конституції). Наділяючи Генерального прокурора функцією нагляду за додержанням законів, Конституція тим самим включає цю посадову особу в механізм парламентського контролю за виконанням законів, що приймаються виключно Верховною Радою. Тому заслуховування парламентом звіту Генерального прокурора про його діяльність щодо здійснення зазначеної функції слід розглядати як форму парламентського контролю за виконанням законів.  
Враховано частково    
6. У статті 4 слова "вищого" і "народних депутатів" виключити.   -10- Назву статті 4 викласти у такій редакції: "Стаття 4. Завдання спеціального нагляду за додержанням законів". Дивись позицію до статті 1.  Відхилено   3. У статті 4 слово "вищого" замінити словом "прокурорського", слова "територіального громадського самоврядування" - словами "самоорганізації населення, а слова "народних депутатів" виключити.  
    -11- Сергієнко О.І.
Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Стаття 4. Слово "вищого" замінити словом "прокурорського".  
Враховано    
    -12- Гадяцький Л.М.
У пункті третьому статті четвертої слова "територіального громадського самоврядування" слід замінити словами "самоорганізації населення".  
Враховано    
7. Статтю 5 викласти у такій редакції:      4. Статтю 5 викласти у такій редакції:  
8. "Стаття 5. Функції прокуратури:      "Стаття 5. Функції прокуратури  
9. Прокуратура України становить єдину централізовану систему, на яку відповідно до Конституції України покладаються такі функції:   -13- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У частині першій статті 5 необхідно відповідно до статті 121 Конституції України виключити слово "централізовану", а після слів "до Конституції України" доповнити словами "та цього Закону".  
Враховано   Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції:  
10. 1) підтримання державного обвинувачення в суді;      1) підтримання державного обвинувачення в суді;  
11. 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;      2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;  
12. 3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;      3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;  
13. 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи людини.   -14- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Стаття 5. У пункті 4 частини першої слово "людини" замінити словом "громадян", що відповідатиме формулюванню пункту 4 ст.121 Конституції України.  
Враховано   4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.  
14. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до формування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.   -15- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Частину другу статті 5 пропоную перенести у Перехідні положення законопроекту, оскільки ця норма є тимчасовою.  
Враховано    
    -16- Гадяцький Л.М.
Пропоную із статті 5 виключити частину другу.  
Враховано частково .   
15. На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом".      На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом".  
16. Перше речення, а також слово "інших" у другому реченні частини першої статті 7 виключити.   -17- Початок частини першої статті 7 викласти у такій редакції: "У своїй діяльності Генеральний прокурор України підзвітний Верховній Раді України" - далі за текстом.  Відхилено   5. У частині першій статті 7 перше речення, а також слово "інших" у другому реченні виключити, а слово "управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування".  
    -18- Сергієнко О.І.
В статті 7 додати речення наступного змісту: "Діяльність прокуратури підконтрольна Верховній Раді України та Президенту України."  
Відхилено    
    -19- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У статті 7 відповідно до статті 120 Конституції України необхідно слово "управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування".  
Враховано    
17. У статті 9: у частині першій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради України" замінити словами "та її органів", слова "Конституційного Суду України", "його Президії" виключити;   -20- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Відповідно до статті 117 Конституції України у частині першій статті 9 необхідно слова "комітетів та відомств" замінити словами "та інших центральних органів виконавчої влади".  
Враховано   6. У статті 9: у частині першій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради України" замінити словами "та її органів", слова "комітетів та відомств" - словами "та інших центральних органів виконавчої влади", а слова "Конституційного Суду України", "його Президії" виключити;  
18. у частині другій слова "іі Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради" замінити словами "та її органів", слова "народних депутатів" виключити;   -21- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим офіційною назвою відповідного органу є не Уряд Автономної Республіки Крим, а Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Крім того, цей орган не має Президії, тому слід внести зміни у частину другу статті 9.  
Враховано   у частині другій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради, Уряду Автономної Республіки Крим, його Президії" замінити словами "та її органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим", а слова "народних депутатів" виключити;  
19. у частинах третій і четвертій слова "народних депутатів" виключити.   -22- Гадяцький Л.М.
У частині третій статті 9 слова "місцевих органів управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування."  
Враховано   у частині третій слова "місцевих органів управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування.", а слова "народних депутатів" виключити. У частині четвертій слова "народних депутатів" виключити.  
20. Статтю 10 виключити.   -23- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Вважаємо доцільним виключену проектом ст. 10 із діючого Закону залишити і викласти у іншій редакції: "Стаття 10. Координація діяльності по боротьбі зі злочинністю. Генеральний Прокурор України та підпорядковані йому прокурори координують діяльність по боротьбі зі злочинністю органів внутрішній справ, органів служби безпеки, органів податкової міліції, органів митної служби та інших правоохоронних органів. У цілях забезпечення координації діяльності органів, вказаних у частині 1 цієї статті, прокурор скликає координаційні наради, організує робочі групи, витребує статистичну та іншу необхідну інформацію, а також бере участь у організації нарад Координаційного Комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, при Президенті України".  
Враховано   7. Статтю 10 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Координація діяльності по боротьбі зі злочинністю Генеральний Прокурор України та підпорядковані йому прокурори координують діяльність по боротьбі зі злочинністю органів внутрішній справ, органів служби безпеки, органів податкової міліції, органів митної служби та інших правоохоронних органів. У цілях забезпечення координації діяльності органів, вказаних у частині 1 цієї статті, прокурор скликає координаційні наради, організує робочі групи, витребує статистичну та іншу необхідну інформацію, а також бере участь у організації нарад Координаційного Комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, при Президенті України."  
21. У частині четвертій статті 12 слова "а в передбачених законом випадках - " замінити словом "або".   -24- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Доповнити статтею 10-2 "Стаття 10-2. Міжнародне співробітництво. Генеральна прокуратура України в межах своєї компетенції здійснює зв'язки з компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями, укладає з ними угоди з питань, що стосуються її діяльності. У випадках, передбачених законодавством та міжнародними договорами, Генеральна прокуратура України є центральним органом, відповідальним за виконання міжнародних договорів України".. Це питання не є предметом законопроекту щодо приведення Закону "Про прокуратуру" до Перехідних положень Конституції України.  
Відхилено   8. У частині четвертій статті 12 слова "а в передбачених законом випадках - " замінити словом "або". 9. У частині другій статті 13 слова "Чорноморського флоту та" виключити.  
    -25- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині другій статті 13 слова "Чорноморського флоту та" виключити  
Враховано    
    -26- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині другій слова "а також реалізації права Генерального прокурора України на законодавчу ініціативу" виключити. В частині другій статті 13 такі слова відсутні.  
Відхилено    
22. Частину третю статті 15 виключити.      10. Частину третю статті 15 виключити.  
23. У частині третій статті 18 третє і четверте речення виключити.   -27- Частину третю статті 18 викласти в редакції: "Рішення колегій доводяться до відома працівників органів прокуратури. В разі розбіжностей між прокурором і колегією він проводить в життя своє рішення, але зобов'язаний доповісти про це Генеральному прокурору України. Члени колегії можуть повідомити свою особисту думку Генеральному прокурору України, що може бути підставою для розгляду цих розбіжностей на колегії Генеральної прокуратури України.  Враховано   11. Частину третю статті 18 викласти у такій редакції: "Рішення колегій доводяться до відома працівників органів прокуратури. В разі розбіжностей між прокурором і колегією він проводить в життя своє рішення, але зобов'язаний доповісти про це Генеральному прокурору України. Члени колегії можуть повідомити свою особисту думку Генеральному прокурору України, що може бути підставою для розгляду цих розбіжностей на колегії Генеральної прокуратури України".  
    -28- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Стаття 18. У частині третій речення третє i четверте не слід виключати, а викласти їх одним реченням у наступній редакції: "Про розбіжності прокурори на правах обласних зобов'язані повідомити генерального прокурора України". у варіанті н.д.Кочерги В.Г  
Враховано    
24. Назву глави 1 розділу ІІІ викласти в такій редакції: "Нагляд за додержанням і застосуванням законів".      12. Назву глави 1 розділу ІІІ викласти у такій редакції: "Глава 1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів"  
25. У статті 19 слова "загального нагляду" замінити словами "нагляду за додержанням і застосуванням законів".      13. У назві та абзаці першому частини першої статті 19 слова "загального нагляду" замінити словами "нагляду за додержанням і застосуванням законів".  
26. У статті 20 слова "загального нагляду" замінити словами "нагляду за додержанням і застосуванням законів", слова "народних депутатів" виключити.   -29- Сергієнко О.І.
В статті 20 в першому реченні після слова "здійсненні" додати "прокурорського".  
Враховано   14. У статті 20: у частині першій: абзац перший викласти у такій редакції: "При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право"; у пункті 1 слова "державних органів, органів місцевого та реґіонального самоврядування" замінити словами "органів державної влади та органів місцевого самоврядування"; у частині другій: у пункті 1 слова "Уряду Автономної Республіки Крим" замінити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим", слова "державних комітетів і відомств" - словами "та інших центральних органів виконавчої влади., а слова "народних депутатів" та "і розпорядчих" виключити. у пункті 2 слова "народних депутатів" виключити 15. Частину третю статті 22 викласти у такій редакції: "Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду".  
    -30- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Відповідно до статті 19 Конституції України пропоную у пункті першому частини 1 статті 20 слова "державних органів, органів місцевого та реґіонального самоврядування" замінити словами "органів державної влади та органів місцевого самоврядування".  
Враховано    
    -31- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пункт 1 частини другої статті 20 слід привести у відповідність до Конституції АРК., а слова "державних комітетів і відомств" замінити словами "та інших центральних органів виконавчої влади".  
Враховано    
    -32- Гадяцький Л.М.
У пункті першому частини другої статті 20 слова "і розпорядчих" виключити.  
Враховано    
    -33- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Відповідно до статті 55 Конституції України пропоную частину третю статті 22 викласти у такій редакції: "Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду".  
Враховано    
    -34- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 27 із Закону виключити. Це буде суперечити статті 32 Закону України "Про правовий статус іноземців".  
Відхилено    
    -35- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Доповнити розділ ІІІ діючого Закону главою 1.1. "Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді" і викласти її у наступній редакції: "Стаття 29. Поняття і завдання представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді є особливим видом представництва, передбаченим Конституцією України. Завдання представництва є захист прав, свобод і законних інтересів громадянина, інтересів держави в суді. Для представництва прокурор має право на процесуальні дії і участь в суді будь-якої інстанції, на звернення до суду про перегляд судових рішень в апеляційному і касаційному порядку, у зв'язку з нововиявленими обставинами незалежно від того, чи брав прокурор участь у справі. Представництво прокуратурою здійснюється у всіх загальних та спеціалізованих судах. Стаття 29-1. Приводи для представництва прокурором в суді. Приводами для представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави є звернення громадянина, державного органу, посадових та юридичних осіб, повідомлення у засобах масової інформації, а також власна ініціатива прокурора. Прокурор самостійно визначає наявність підстав для представництва в судах і здійснює його у будь-якій стадії судочинства. Прокурор може виступити у справу на будь-якій стадії процесу, якщо це необхідно для захисту інтересів держави і громадянина. Стаття 29-2. Захист прокуратурою інтересів громадянина. Прокуратура звертається до суду за захистом прав та свобод громадянина при наявності їх порушень. Прокурор також представляє в суді інтереси і захищає права і свободи неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних громадян та безвісно відсутніх, якщо ці інтереси не захищають відповідно їх батьки, усиновителі, опікуни та піклувальники або органи виконавчої влади. Стаття 29-3. Захист прокуратурою інтересів держави. Прокуратура з метою захисту державних інтересів звертається до суду з позовами в інтересах юридичних осіб, а також з заявами про визнання незаконними правових актів, дії та рішень посадових осіб. Стаття 29-4. Повноваження прокурора. З метою представництва інтересів громадянина або держави в суді прокурор має право: - проводити перевірки додержання відповідного законодавства; - запитувати необхідну інформацію від будь-яких органів державної влади й управління, державних і громадських організацій, установ, підприємств незалежно від форм власності; - залучати контрольні органи до дослідження й вивчення необхідних питань; - а також інші повноваження передбачені ст. 20 Закону. Обсяг і межі повноважень прокурора, який представляє інтереси громадянина або держави в суді, а також інших прокурорів щодо опротестування рішень суду, визначаються цим Законом та процесуальним законодавством".  
Відхилено    
27. Назву глави 2 викласти у такій редакції: "Глава 2. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".      16. Назву глави 2 викласти у такій редакції: "Глава 2. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".  
28. У назві статті 29 слова "за законністю в дяльності органів, що ведуть боротьбу з злочинністю" виключити.      17. У статті 29: у назві слова "за законністю в діяльності органів, що ведуть боротьбу з злочинністю" виключити;  
29. У частині першій статті 29 слова "дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу з злочинністю" замінити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".      у частині першій слова "дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу з злочинністю" замінити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".  
30. Назву статті 30 після слова "органами" доповнити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність".   -36- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Слова "попереднього слідства" слід замінити словами "досудове слідство".  
Враховано   18. Назву статті 30 викласти у такій редакції: "Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство"  
31. Статтю 31 виключити.   -37- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Статтю 31 необхідно викласти у наступній редакції: "Стаття 31. Право прокурора при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Прокурор має право, при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, за власною ініціативою чи на підставі постанови слідчого або органу дізнання звернутися до суду. При вирішенні цього питання прокурор зобов'язаний ретельно ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевірити законність отримання доказів, їх достатність для звинувачення. Неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого прокурор зобов'язаний допитати особисто".  
Відхилено   19. Статтю 31 виключити.  
32. Статтю 32 після слова "органам" доповнить словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність".   -38- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Слова "попереднього слідства" слід замінити словами "досудове слідство".  
Враховано   20. Статтю 32 після слова "органам" доповнити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство".  
    -39- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту: У частині першій статті 36 перше речення замінити реченням такого змісту: "Прокурор підтримує державне обвинувачення у всіх справах, що надійшли до суду з обвинувальним висновком".  
Відхилено    
33. Назву глави 3 викласти у такій редакції: "Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді".      21. Назву глави 3 викласти у такій редакції: "Глава 3. Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді".  
34. Доповнити главу 3 статтею 36-1 такого змісту:   -40- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Пропоную статтю 36-1 викласти у такій редакції: "Стаття 36-1. Участь прокурора в розгляді справ у судах Участь прокурора в розгляді справ у судах визначається цим та іншими законами України".  
Враховано   22. Доповнити главу 3 статтею 36-1 у такій редакції:  
35. "Стаття 36-1. Представництво інтересів громадянина або держави в суді      "Стаття 36-1. Участь прокурора в розгляді справ у судах  
36. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді є особливим видом представництвом, передбаченим Конституцією України, який полягає у здійсненні прокуратурою від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді прав і законних інтересів громадян, а також державних інтересів.      Участь прокурора в розгляді справ у судах визначається цим та іншими законами України".  
37. З цією метою прокурор:       
38. звертається до суду з позовами в інтересах фізичних та юридичних осіб, а також з заявами про визнання незаконними правових актів, дій та рішень посадових осіб;       
39. бере участь у розгляді судами справ і дає щодо них висновки у судових засіданнях;       
40. ініціює перегляд незаконних і необгрунтованих судових рішень, а також судових рішень за нововиявленими обставинами.       
41. Прокурор самостійно визначає наявність підстав для представництва в судах і здійснює його у будь-якій стадії судочинства.   -41- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Пункт проекту про доповнення глави 3 статтею 36-1 викласти у такій редакції: Доповнити главу 3 статтями 36-1, 36-2, 36-3, 36-4 такого змісту: "Стаття 36-1. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді є особливим видом представництва, передбаченого Конституцією України, який полягає у здійсненні прокуратурою від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді прав і законних інтересів громадян, а також інтересів держави. Для здійснення представництва прокурор: звертається до суду із заявою в інтересах громадянина чи держави у випадках, передбачених законом; бере участь у розгляді справи судом; звертається до суду про перегляд судових рішень в апеляційному порядку, у зв'язку з нововиявленими обставинами, а також у касаційному порядку, якщо прокурор брав участь у розгляді справи судом; звертається до органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження. Стаття 36-2. Приводи для представництва Приводами для представництва прокуратурою в суді інтересів громадянина або держави є звернення фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'Єднань громадян, інших юридичних осіб, повідомлення у засобах масової інформації, а також власна ініціатива прокурора. Прокурор також бере участь у розгляді справ, коли це визначає за необхідне суд у передбачених законом випадках. Стаття 36-3. Підстави для представництва інтересів громадянина Підставами для представництва прокуратурою інтересів громадянина в суді є порушення прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх, недієздатних та безвісно відсутніх громадян, якщо ці права, свободи та законні інтереси не захищають відповідно їх батьки, усиновителі, опікуни та піклувальники або органи виконавчої влади. Спеціальні підстави для представництва прокуратурою інтересів громадянина в суді можуть бути передбачені іншими законами. Стаття 36-4. Підстави для представництва інтересів держави Прокурор звертається за захистом інтересів держави в суді у разі виявлення порушень, внаслідок яких заподіяна чи може бути заподіяна шкода суверенітету України, територіальній цілісності, національній, у тому числі економічній, інформаційній, інформаційній, екологічній безпеці, державній власності. Спеціальні підстави для представництва прокуратурою інтересів держави в суді можуть бути передбачені іншими законами. Вирішуючи питання про необхідність представництва інтересів держави в суді, прокурор самостійно визначає, які саме інтереси держави потребують захисту в конкретному випадку".  
Відхилено    
42. Назву статті 37 після слова "касаційне" доповнити словом "апеляційне", текст статті після слова "касаційного" доповнити словом "апеляційного".   -42- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Стаття 37. З метою узгодженості термінів з послідовністю стадій судочинства слово "апеляційне" має бути перед словом "касаційне" щодо подання прокурора, а не навпаки.  
Враховано   23. У назві та тексті статті 37 слова "касаційне", "касаційного" і "касаційні" замінити відповідно словами "апеляційне, касаційне", "апеляційного, касаційного" і "апеляційні, касаційні". 24. Статті 38 і 39 виключити.  
    -43- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статті 38 і 39 із Закону виключити.  
Враховано    
43. Назву статті 40 після слова "касаційного" доповнити словом "апеляційного", текст статті після слова "касаційне" доповнити словом "апеляційне".   -44- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Стаття 40. З метою узгодженості термінів з послідовністю стадій судочинства слово "апеляційне" має бути перед словом "касаційне" щодо подання прокурора, а не навпаки.  
Враховано   25. Назву і частину першу статті 40 викласти у такій редакції: "Стаття 40. Зміна апеляційного, касаційного та окремого подання, відкликання справи із суду Апеляційне, касаційне і окреме подання на вирок, рішення, ухвалу і постанову суду можуть бути доповнені або змінені прокурором, який їх вніс, а також прокурором вищого рівня до початку розгляду справи судом. " 26. Статтю 41 виключити.  
    -45- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Пункт законопроекту щодо внесення змін до статті 40 Закону викласти у новій редакції: "Стаття 40. Зміна апеляційного, касаційного та окремого подання, відкликання справи із суду Апеляційне, касаційне і окреме подання на вирок, рішення, ухвалу і постанову суду можуть бути доповнені або змінені прокурором, який їх вніс, а також прокурором вищого рівня до початку розгляду справи судом. "  
Враховано    
    -46- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 41 із Закону виключити.  
Враховано    
    -47- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 42 із Закону виключити.  
Відхилено    
44. Назву глави 4 викласти у такій редакції: "Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи людини".   -48- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Відповідно до статті 121 Конституції України пропоную у назві глави 4 слово "людини" замінити словом "громадян".  
Враховано   27. Назву глави 4 викласти у такій редакції: "Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян". 28. У статті 49: у частині першій слова " Президією Верховної Ради України або" виключити; у частинах п'ятій, шостій та сьомій слова "народних депутатів" виключити.  
    -49- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині першій статті 49 слова "Президією Верховної Ради України або" виключити.  
Враховано    
    -50- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частинах 5, 6, 7 статті 49 слова "народних депутатів" виключити.  
Враховано    
45. Статтю 50-1 викласти у такій редакції:       
46. "Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих.   -51- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Виключити з проекту Закону статті, які не стосуються Перехідних положень Конституції України, зокрема статтю 50-1. Питання пенсійного забезпечення прокурорів і слідчих необхідно вирішувати у проекті Закону "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" (реєстр. №3001).  
Враховано    
47. Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до котрої включаються всі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожен повний рік роботи понад 10 років на посадах прокурорів пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми місячного (чинного) заробітку.   -52- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Стаття 50-1. Третє речення частини першої після слова "прокурорів" слід доповнити словами "i слідчих прокуратури".  
Відхилено у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.   
    -53- Сергієнко О.І.
В статті 50-1 перше речення викласти в наступній редакції: "Прокурори і слідчі прокурори зі стажем роботи на відповідних посадах не менше 20 років мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років не залежно від віку. у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.  
Відхилено    
48. Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будьякі 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.       
49. Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 та 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. Корегування зазначених виплат проводиться шляхом застосування коефіцієнту загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин та вислугу років при призначенні пенсії враховуються в розмірах, встановлених на день звільнення з роботи, що дає право на даний вид пенсії.       
50. Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками - 50 років при загальному стажі роботи 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.   -54- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Частини четверту i п'яту поміняти місцями, що більшою мірою відповідатиме послідовності викладення цих положень. у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.  
Відхилено    
51. До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у військовій прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, слідчими, суддями, на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки, посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою, в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України працівникам, яким присвоєно класні чини, на виборних посадах у державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо працівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру, строкова військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.   -55- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У чинній частині п'ятій слова "посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою", " на посадах в інших організаціях, якщо працівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру" виключити.  
Відхилено у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.   
52. До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення".       
53. Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України.       
54. Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами І або ІІ групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.       
55. Прокурори і слідчі, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". Військові прокурори при звільненні з військової служби мають право на одержання пенсії відповідно до цієї статті або на одержання пенсії, встановленої законодавством для військовослужбовців.   -56- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Частину дев'яту після слів "військові прокурори" доповнити словами "i слідчі військових прокуратур".  
Відхилено у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.   
56. Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.       
57. Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються коштом держави.       
58. Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа працівників прокуратури, яким до набрання чинності цим Законам призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.   -57- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Частину дванадцяту перенести після частини вісімнадцятої (в такому випадку вона буде передостанньою частиною цієї статті, що відповідатиме її змісту). у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.  
Відхилено    
59. Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.   -58- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Частину тринадцяту виключити. у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.  
Відхилено    
60. За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншим законодавством. Вони і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури.       
61. Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується у повному розмірі незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорських посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства.   -59- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У другому реченні частини п'ятнадцятої після слова "Прокурори" додати слова "i слідчі прокуратури", а слово "прокурорських" замінити словом "прокурорсько-слiдчих".  
Відхилено у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.   
62. Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором чи на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури.   -60- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У частині шістнадцятій після слова "прокурором" додати кому i слова "слідчим прокуратури".  
Відхилено у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.   
63. (Варіант: "Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі десяти місячних заробітних плат.")   -61- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Варіант частини шістнадцятої виключити.  
Відхилено у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.   
64. Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.   -62- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Частину сімнадцяту виключити.  
Відхилено у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.   
65. Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи. Порядок перерахунку пенсії у зв'язку з підвищенням заробітної плати визначається Генеральним прокурором України.   -63- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Частину вісімнадцяту викласти у такій редакції: "Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються з підвищенням заробітної плати відповідних категорій працюючих прокурорсько-слiдчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з нового розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за перерахунком, з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії".  
Відхилено у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.   
66. На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію."   -64- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Статтю 50-1 пропоную викласти у такій редакції: "Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих. Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до котрої включаються всі види оплати праці, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожен повний рік роботи понад 10 років на прокурорсько-слідчих посадах пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми місячного заробітку. Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України, а також особи, звільнені з прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників та у зв'язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи місцевого самоврядування. Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 та 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. Корегування зазначених виплат проводиться шляхом застосування коефіцієнту загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин та вислугу років при призначенні пенсії враховуються в розмірах, встановлених на день звільнення з роботи, що дає право на даний вид пенсії. Прокурорсько-слідчим працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками - 50 років при загальному стажі роботи 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється. До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 Закону України "Про прокуратуру", в тому числі у військовій прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, слідчими, суддями, на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки України, посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою, на виборних посадах у органах державної влади, в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України на посадах в інших організаціях працівникам, яким присвоєно класні чини чи відповідні військові звання, строкова військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами І або ІІ групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років. Прокурори і слідчі, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". Військові прокурори та слідчі при звільненні з військової служби мають також право на одержання пенсії відповідно до Закону України "Про прокуратуру" або на одержання пенсії, відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ". Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння. Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються коштом держави. Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа прокурорсько-слідчих працівників прокуратури України чи колишнього Союзу РСР, в тому числі і військової прокуратури, яким до набрання чинності цим Законам призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею. Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться органами соціального захисту населення за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку (грошового забезпечення) за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком. За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншим законодавством. Вони і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури. Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується у повному розмірі незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорських посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства. Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором чи слідчим та на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури. Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї. Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час виплачується йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи. На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію."  
Відхилено у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-1.   
67. Доповнити Закон статтею 50-2 такого змісту:       
68. "Стаття 50-2. Правовий та соціальний захист наукових і педагогічних працівників прокуратури та членів їх сімей   -65- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Виключити з проекту Закону статті, які не стосуються Перехідних положень Конституції України.  
Враховано    
69. Положення цього розділу повністю поширюються на наукових і педагогічних працівників прокуратури, які мають класні чини."   -66- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Статтю 50-2 пропоную викласти у такій редакції: "Стаття 50-2. Правовий та соціальний захист наукових і педагогічних працівників прокуратури та членів їх сімей Положення цього розділу повністю поширюються на наукових і педагогічних працівників прокуратури, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про прокуратуру." у зв'язку з виключенням з проекту статті 50-2.  
Відхилено   29. У частині третій статті 52 слова "народних депутатів" виключити. 30. У статті 55 слова "Президія Верховної Ради України" замінити словами "Кабінет Міністрів України".  
    -67- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині третій статті 52 слова "народних депутатів" виключити.  
Враховано    
    -68- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У статті 55 слова "Президія Верховної Ради України" замінити словами "Кабінет Міністрів України".  
Враховано    
    -69- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Статтю 56 діючого Закону після слів "ч.1 ст.20" доповнити цифрами "ст. 29-2". у зв'язку з виключенням з проекту статті 29-2  
Відхилено    
70. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      II. Перехідні положення 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2.Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до формування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.