Кількість абзаців - 349 Таблиця поправок


Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України      Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
3. Внести до Арбітражного процесуального кодексу України такі зміни:   -1- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити проект новими пунктами такого змісту: 1. У назві та тексті слова "арбітражний", "арбітражного", "арбітражним", "арбітражному" замінити словом "господарський" у відповідних відмінках. 2. У тексті слова "доарбітражне", "доарбітражного" замінити словом "досудове" у відповідних відмінках. 3. У тексті слова "арбітражного процесу", " арбітражному процесі", замінити словами "судового процесу", "судовому процесі"  
Враховано   Внести до Арбітражного процесуального кодексу України такі зміни: 1.У назві та тексті Кодексу слова "арбітражний", "арбітражного", "арбітражним", "арбітражному" замінити словом "господарський" у відповідних відмінках. 2. У тексті слова "доарбітражне", "доарбітражного" замінити словом "досудове" у відповідних відмінках. 3. У тексті слова "арбітражного процесу", "арбітражному процесі", замінити словами "судового процесу", "судовому процесі"  
4. 1. В абзаці п'ятому частини першої статті 2 виключити слово: "Вищого".      4. У статті 2: в абзаці п`ятому частини першої слово: "Вищого" виключити;  
5. Частину другу статті 2 викласти у такій редакції: "Прокурор самостійно визначає в позовній заяві, в чому полягає порушення інтересів держави та обгрунтовує необхідність їх захисту."   -2- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
абзац другий третій пункту 1 проекту викласти у такій редакції: частину другу статті 2 викласти у такій редакції: "Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах."  
Враховано   частину другу викласти у такій редакції: "Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах." 5. У назві та тексті статті 3 слова "арбітражного провадження" замінити словом " судочинства" .  
    -3- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Доповнити проект новим пунктом: У назві та тексті статті 3 слова "арбітражного провадження" замінити словом " судочинства"  
Враховано    
    -4- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Внести уточнення до п.2 законопроекту стосовно ст.4, а саме уточнити хто призначає колегіальний склад суддів Це врегульовано Законом про господарські суди  
Відхилено    
6. 2. У розділі І: доповнити розділ статтями 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 такого змісту:      6. Доповнити розділі I статтями 42 43 44 45 46 47 такого змісту:  
7. "Стаття 4-2 . Рівність перед законом і судом      "Стаття 42 . Рівність перед законом і судом  
8. Правосуддя в арбітражних судах здійснюється на засадах рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом.      Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом.  
9. Стаття 4-3. Змагальність сторін Судочинство в арбітражних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи у поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.   -5- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 4-3 у проекті викласти у такій редакції: Стаття 43. Змагальність Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.  
Враховано   Стаття 43. Змагальність Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.  
10. Стаття 4-4. Гласність розгляду справ      Стаття 44. Гласність розгляду справ  
11. Розгляд справ у арбітражних судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.      Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.  
12. Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала.   -6- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити статтю 4-4 такою частиною Судовий процес фіксується технічними засобами та відображається у протоколі судового засідання у порядку, встановленому цим Кодексом.  
Враховано   Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала. Судовий процес фіксується технічними засобами та відображається у протоколі судового засідання у порядку, встановленому цим Кодексом.  
13. Стаття 4-5. Судові рішення      Стаття 45. Судові рішення  
14. Арбітражні суди здійснюють правосуддя шляхом ухвалення обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення і постанови арбітражних судів ухвалюються іменем України.      Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються іменем України.  
15. Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов арбітражних судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.      Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.  
16. Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.      Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.  
17. Стаття 4-6. Склад арбітражного суду      Стаття 46. Склад господарського суду  
18. Справи у місцевих арбітражних судах, розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.      Справи у місцевих господарських судах, розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.  
19. Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих арбітражних судів здійснюється реґіональними апеляційними арбітражними судами колегією у складі трьох суддів.      Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією у складі трьох суддів.  
20. Справи у першій інстанції розглядаються в реґіональних апеляційних арбітражних судах колегією у складі трьох суддів.   -7- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Виключити частину третю статті 4-6.  
Враховано    
21. Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і реґіональних апеляційних арбітражних судів здійснюється Вищим арбітражним судом колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.   -8- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Ч.4 ст.4-6 після слів "реґіональних апеляційних арбітражних судів" доповнити словами "та і апеляційному порядку рішень реґіональних апеляційних арбітражних судів, постановлених по першій інстанції."  
Відхилено   Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних господарських судів здійснюється Вищим господарським судом колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.  
22. Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи      Стаття 47 Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи  
23. Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально - більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання, що виникають у процесі розгляду справи.      Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально - більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання, що виникають у процесі розгляду справи.  
24. Жодний із суддів не має права утримуватись від голосування. Головуючий суддя голосує останнім.      Жодний із суддів не має права утримуватись від голосування. Головуючий суддя голосує останнім.  
25. Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів, зобов'язаний підписати процесуальний документ і має право викласти у письмовому вигляді свою окрему думку, яка долучається до справи, але не оголошується.      Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів, зобов'язаний підписати процесуальний документ і має право викласти у письмовому вигляді свою окрему думку, яка долучається до справи, але не оголошується.  
26. Підготовку проектів судових рішень здійснює головуючий колегії суддів або за його дорученням - будь-який суддя цієї колегії."      Підготовку проектів судових рішень здійснює головуючий колегії суддів або за його дорученням - будь-який суддя цієї колегії."  
27. 3. У частині п'ятій статті 6 слова "керівником чи заступником керівника підприємства, організації" замінити словами "повноважною особою підприємства, організації або їх представником"   -9- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
У п.3 законопроекту чітко виписати поняття "повноважна особа підприємства, організації".  
Відхилено   7. У частині п'ятій статті 6 слова " керівником чи заступником керівника підприємства, організації" замінити словами "повноважною особою підприємства, організації або їх представником" . 8. У частині четвертій статті 8 слова "керівником чи заступником керівника підприємства, організації" замінити словами "повноважною особою підприємства, організації або їх представником" .  
    -10- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: У частині четвертій статті 8 слова "керівником чи заступником керівника підприємства, організації" замінити словами "повноважною особою підприємства, організації або їх представником" .  
Враховано    
28. 4. Статтю 13 викласти у такій редакції:      9. Статтю 13 викласти у такій редакції:  
29. "Стаття 13. Справи, підсудні місцевим арбітражним судам      "Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам  
30. Місцеві арбітражні суди розглядають у першій інстанції усі підвідомчі арбітражним судам справи, крім тих, що підсудні реґіональним апеляційним арбітражним судам ".   -11- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
У частині першій статті 13 виключити слова "крім тих, що підсудні реґіональним апеляційним арбітражним судам ".  
Враховано   Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам."  
31. 5. У статті 14:   -12- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Пункт 5 проекту викласти у такій редакції: "Статтю 14 виключити."  
Враховано    
32. у назві статті слова "Вищому арбітражному суду" замінити словами "реґіональним апеляційним арбітражним судам";      10. Статтю 14 виключити.  
33. в абзаці першому частини першої слова "Вищий арбітражний суд розглядає" замінити словами "Реґіональні апеляційні арбітражні суди розглядають";   -13- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Ст.14 після слів "розглядає справи у" доповнити словом "господарських.  
Відхилено    
34. частину другу виключити.       
35. 6. У статті 15:      11 У статті 15:  
36. у назві статті слова "Автономної Республіки Крим, арбітражному суду області, міст Києва і Севастополя" виключити;      у назві статті слова "Автономної Республіки Крим, арбітражному суду області, міст Києва і Севастополя" виключити;  
37. частину п'яту після слів "однією з сторін є" доповнити словами "реґіональний апеляційний арбітражний суд,".      частину п`яту після слів "однією з сторін є" доповнити словами "апеляційний господарський суд,".  
38. 7. Доповнити Кодекс статтею 15-1 такого змісту:       
39. "Стаття 15-1. Територіальна підсудність справ реґіональному апеляційному арбітражному суду   -14- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Пункт 7 із проекту виключити.  
Враховано    
40. Справи у спорах, що підсудні реґіональним апеляційним арбітражним судам, розглядаються реґіональним апеляційним арбітражним судом у першій інстанції за місцезнаходженням відповідача.".       
41. 8. У статті 16:      12. У статті 16:  
42. у частині першій та другій слова "Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя" виключити;   -15- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Частини 1,2 і 3 ст.16 після слів "справи у" доповнити словом "господарських".  
Відхилено   у частині першій та другій слова "Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя" виключити;  
43. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:      доповнити статтю частиною третьою в такій редакції:  
44. "Справи у спорах, у яких однією із сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, розглядаються реґіональним апеляційним арбітражним судом у першій інстанції за місцезнаходженням вищого чи центрального органу виконавчої влади, Національного банку України, Рахункової палати".   -16- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині третій статті 16 слова "однією із сторін" замінити словом "відповідачем"  
Враховано   "Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації розглядаються господарським судом міста Києва".  
45. 9. Статтю 17 викласти у такій редакції: "Стаття 17. Передача справ із одного арбітражного суду до іншого арбітражного суду   -17- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 17 викласти у такій редакції: "Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду Якщо справа не підсудна даному господарському суду матеріали справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п`яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи. Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути оскаржено. Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті, і в тому випадку коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду. Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в господарському суді належної підсудності, Голова Вищого господарському суду України або його заступник мають право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого господарського суду і передати її на розгляд до іншого місцевого господарського суду.".  
Враховано   13. Статтю 17 викласти у такій редакції: "Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду  
46. Справа, прийнята арбітражним судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті, хоча б у подальшому вона стала підсудною іншому арбітражному суду.      Якщо справа не підсудна даному господарському суду матеріали справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п`яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи. Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути оскаржено. Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті, і в тому випадку коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду.  
47. Голова Вищого арбітражному суду України або його заступник мають право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого або регіонального апеляційного арбітражного суду, і передати її на розгляд до іншого арбітражного суду відповідного рівня у разі, якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в арбітражному суді належної підсудності.      Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в господарському суді належної підсудності, Голова Вищого господарському суду України або його заступник мають право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого господарського суду і передати її на розгляд до іншого місцевого господарського суду.".  
48. Про передачу справи до іншого арбітражного суду виноситься ухвала."   -18- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: "У другому реченні частини першої статті 20 слова "у перевірці рішення, ухвали у цій справі в порядку нагляду, а так само" виключити"  
Враховано   14. У другому реченні частини першої статті 20 слова "у перевірці рішення, ухвали у цій справі в порядку нагляду, а так само" виключити  
49. 10. У частині першій статті 22 слова "брати участь у прийнятті рішення, подавати заяву про перевірку рішення, ухвали, постанови арбітражного суду в порядку нагляду" замінити словами "оскаржувати судові рішення арбітражного суду в установленому порядку".      15. У частині першій статті 22 слова "брати участь у прийнятті рішення, подавати заяву про перевірку рішення, ухвали, постанови арбітражного суду в порядку нагляду" замінити словами "оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому порядку".  
50. 11. Статтю 29 викласти у такій редакції:      16. Статтю 29 викласти у такій редакції:  
51. "Стаття 29. Участь в арбітражному процесі прокурора.      "Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ.  
52. Прокурор може вступити у справу на будь-якій стадії розгляду справи у першій інстанції для представництва інтересів громадянина або держави. З цією метою прокурор може звернутись до арбітражного суду з позовом в інтересах держави або громадянина.   -19- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У пункті 11 внести такі зміни: Частину першу викласти у такій редакції: "Прокурор може вступити у справу на будь-якій стадії розгляду справи у першій та апеляційній інстанції для представництва інтересів громадянина або держави, подати апеляційне, касаційне подання, а також подання про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. З цією метою прокурор може звернутись до господарського суду з позовом в інтересах держави"  
Враховано   Прокурор може вступити у справу на будь-якій стадії розгляду справи для представництва інтересів громадянина або держави, подати апеляційне, касаційне подання, а також подання про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. З цією метою прокурор може звернутись до господарського суду з позовом в інтересах держави або громадянина.  
53. У разі прийняття арбітражним судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача.      У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача.  
54. Про свою участь у вже порушеній справі прокурор повідомляє арбітражний суд письмово, а в судовому засіданні - також і усно.      Про свою участь у вже порушеній справі прокурор повідомляє господарський суд письмово, а в судовому засіданні - також і усно.  
55. Прокурор, що подав позовну заяву, несе обов'язки і користується правами позивача, окрім права на укладення мирової угоди.      Прокурор, що подав позовну заяву, несе обов'язки і користується правами позивача, окрім права на укладення мирової угоди.  
56. Відмова прокурора від поданого ним позову не позбавляє позивача права вимагати вирішення спору по суті.      Відмова прокурора від поданого ним позову не позбавляє позивача права вимагати вирішення спору по суті.  
57. Відмова позивача від позову, який було подано в його інтересах прокурором, тягне залишення позову без розгляду."   -20- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Останню частину статті 29 викласти у такій редакції: Відмова позивача від позову, якій було подано прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті.  
Враховано   Відмова позивача від позову, якій було подано прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті."  
58. 12. У розділу VІ:       
59. у назві розділу та статті 44 слова "арбітражні витрати", "арбітражних витрат" замінити словами "судові витрати" у відповідних відмінках.      17.У назві розділу VI та статті 44 слова "арбітражні витрати", "арбітражних витрат" замінити словами "судові витрати" у відповідних відмінках.  
60. 13. Статтю 44 викласти у такій редакції:      18. Статтю 44 викласти у такій редакції:  
61. "Стаття 44. Склад судових витрат      "Стаття 44. Склад судових витрат  
62. Судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної арбітражним судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи".   -21- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
У ст.44 слова "витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу" виключити.  
Відхилено   Судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов`язаних з розглядом справи".  
63. 14. У статті 45 слова "перевірку рішень, ухвал, постанов арбітражного суду в порядку нагляду" замінити словами "про оскарження рішень, ухвал, постанов арбітражного суду".      19. У статті 45 слова "перевірку рішень, ухвал, постанов арбітражного суду в порядку нагляду" замінити словами "про оскарження рішень, ухвал, постанов господарського суду".  
64. 15. Статтю 46 доповнити абзацом такого змісту:      20. Статтю 46 доповнити частиною третьою в такій редакції:  
65. "До заяви про збільшення розміру позовних вимог додається документ, що підтверджує сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі, за винятком випадку відстрочки або розстрочки сплати цього мита".      " До заяви про збільшення розміру позовних вимог додається документ, що підтверджує сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі, за винятком випадків звільнення від сплати цього мита, відстрочки або розстрочки його сплати".  
66. 16. Доповнити розділ статтею 47-1 такого змісту:   -22- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Ст.47-1 виключити.  
Відхилено   21. Доповнити розділ статтею 471 в такій редакції:  
67. "Стаття 47-1. Визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення      "Стаття 47 1. Визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.  
68. Розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Вищого арбітражного суду України".      Розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Вищого господарського суду України". 22. Статтю 48 доповнити частиною третьою у такій редакції: "Витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, визначаються у порядку, встановленому Законом України "Про адвокатуру".  
69. 17. У статті 49 :      23. У статті 49 :  
70. частину третю доповнити таким реченням: "У разі відмови у задоволенні позовних вимог, залишення позову без розгляду державне мито, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується в доход бюджету з позивача.";   -23- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Виключити доповнення частини третьої статті 49.  
Враховано    
71. абзац перший частини п'ятої після слів "послуги перекладача" доповнити словами "витрати на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".   -24- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
У ч.5 ст.49 слова "витрати на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу" виключити.  
Відхилено   абзац перший частини п`ятої після слів "послуги перекладача" доповнити словами " адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу"  
72. 18. Частини першу та четверту статті 53 після слова "сторони" доповнити словами "або за поданням прокурора".   -25- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Частину першу пункту 18 проекту виключити.  
Враховано    
73. У частині третій статті 53 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".      24. У частині третій статті 53 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".  
74. 19. У статті 54:      25. У статті 54:  
75. у частині першій слова "керівником підприємства, організації, державного чи іншого органу, іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами" замінити словами "повноважною посадовою особою позивача або його представником";      у частині першій слова "керівником підприємства, організації, державного чи іншого органу, іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами" замінити словами " повноважною посадовою особою позивача або його представником";  
76. пункт 2 частини першої доповнити словами "найменування і номери рахунків сторін у банківських установах".   -26- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У доповненні пункту 2 частини першої статті 54 продовжити: "якщо останні відомі позивачу".  
Відхилено   пункт 2 частини першої доповнити словами "найменування і номери рахунків сторін у банківських установах".  
77. 20. Доповнити частину першу статті 57 пунктом 3-1 такого змісту:      26. Доповнити частину першу статті 57 пунктом 3 1 такого змісту:  
78. "3-1) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".   -27- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Доповнити законопроект таким пунктом: "Пункт 1 частини першої статті 57 виключити."  
Відхилено   "31) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу". Доповнити статтю 57 новою частиною такого змісту: "До позовної заяви підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача." 7. У статті 59: у частині першій слова "зобов`язаний не пізніше трьох днів з дня" замінити словами "має право після"; у частині другій слова "керівником підприємства, організації або його заступником" замінити словами " повноважною особою відповідача або його представником"; доповнити статтю частиною четвертою у такій редакції " До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача".  
    -28- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
П.3-1 ч.1 ст.57 виключити.  
Відхилено    
    -29- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У пункті 20 додати другу частину такого змісту: "Доповнити статтю 57 новою частиною такого змісту: До позовної заяви підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача."  
Враховано    
    -30- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: У статті 59: у частині першій слова "зобов`язаний не пізніше трьох днів з дня" замінити словами "має право після"; у частині другій слова "керівником підприємства, організації або його заступником" замінити словами " повноважною особою відповідача або його представником"; доповнити статтю частиною четвертою у такій редакції " До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача".  
Враховано    
79. 21. У назві розділу ІХ слова "в засіданні арбітражного суду" замінити словами "у першій інстанції".      28. У назві розділу ІХ слова " в засіданні арбітражного суду" замінити словами " у першій інстанції".  
80. 22. У статті 61 слово "суддею" замінити словом "судом".   -31- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Пункт 22, перші частини пунктів 23 і 24, пункт 25 - виключити.  
Враховано    
81. 23. У статті 62:       
82. у абзаці першому слово "Суддя" замінити словом "Суд";       
83. у частині четвертій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".      29. У частині четвертій статті 62 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".  
84. 24. У статті 63:      30. У статті 63:  
85. в абзаці першому частини першої та у першому реченні частини другої слово "Суддя" замінити словом "Суд";       
86. доповнити частину першу статті 63 пунктом 10 такого змісту:      доповнити частину першу пунктом 10 такого змісту:  
87. "10) не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу";   -32- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
П.10 ч.1 ст.63 виключити.  
Відхилено   "10) не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу";  
88. у другому реченні частини другої слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".      у другому реченні частини другої слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".  
89. 25. У частині першій статті 64 слово "Суддя" замінити словом "Суд".       
90. 26. У назві статті 65 та абзаці першому цієї статті слова "судді", "суддя" замінити словом "суддя" у відповідних відмінках.   -33- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Заміну слів у статтях 65 та інших вважаю недоречним.  
Враховано    
91. 27. У частині третій статті 67 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".      31. У частині третій статті 67 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".  
92. 28. Назву розділу ХІ доповнити словами "у першій інстанції".      32. Назву розділу ХІ доповнити словами "у першій інстанції".  
93. 29. Статті 70, 71, 72, 73 виключити.   -34- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Доповнити у пункті 29 перелік статей, які вилучаються, статтею 76.  
Немає висновку   33. Статті 70, 71, 72, 73, 76 виключити.  
94. 30. Статтю 78 викласти у такій редакції:      34. Статтю 78 викласти у такій редакції:  
95. "Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін.      "Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін.  
96. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих арбітражному суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.      Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.  
97. До прийняття відмови позивача від позову або до затвердження мирової угоди сторін арбітражний суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.      До прийняття відмови позивача від позову або до затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.  
98. Мирова угода може стосуватись лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову.      Мирова угода може стосуватись лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову.  
99. Про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін арбітражний суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.      Про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.  
100. У разі визнання відповідачем позову і прийняття його арбітражним судом приймається рішення про задоволення позову."   -35- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Частину п'яту статті 78 викласти у такій редакції: "У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб."  
Враховано   У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб."  
101. 31. У частині п'ятій статті 79 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено.      35. У частині п'ятій статті 79 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено.  
102. 32. У статті 80:      36. У статті 80:  
103. частину першу доповнити пунктом 7 такого змісту:      частину першу доповнити пунктом 7 такого змісту:  
104. "7) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена арбітражним судом".      "7) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом".  
105. у частині четвертій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".      у частині четвертій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".  
106. 33. У статті 81:      37. У статті 81:  
107. частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:      частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:  
108. "6) позивач відмовився від позову, який було подано у його інтересах прокурором";   -36- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У пункті 33 проекту у змінах до частини першої статті 81 слово "позивач" замінити словом "громадянин"  
Враховано   "6) громадянин відмовився від позову, який було подано у його інтересах прокурором";  
109. у частині третій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".   -37- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: Доповнити розділ ХІ статтею 811 у такій редакції: "Стаття 811 . Протоколи У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається протокол. У протоколі судового засідання зазначаються: 1) рік, місяць, число і місце судового засідання; 2) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду; 3) номер справи і найменування сторін; 4) відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх неявки; 5) відомості про роз`яснення господарським судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов`язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження перекладача про відповідальність за завідомо неправильний переклад, судового експерта - за дачу завідомо неправильного висновку або відмові від дачу висновку. 6) усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; 7) усні роз'яснення судовими експертами своїх висновків і відповіді на поставлені їм додаткові запитання. Протокол веде секретар судового засідання. Протокол у трьохденний строк підписують суддя, (суддя, головуючий у колегії суддів) і секретар судового засідання. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитись з протоколами і протягом п`яти днів після їх підписання подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоколах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів справи. Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом п`яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгляду виносить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхиляє їх. Господарський суд може здійснювати стенографічний, а також аудіо - чи відеозапис судового засідання."  
Враховано   у частині третій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено". 38. Доповнити розділ ХІ статтею 811 у такій редакції: "Стаття 811 . Протоколи У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається протокол. У протоколі судового засідання зазначаються: 5) рік, місяць, число і місце судового засідання; 6) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду; 7) номер справи і найменування сторін; 8) відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх неявки; 5) відомості про роз`яснення господарським судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов`язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження перекладача про відповідальність за завідомо неправильний переклад, судового експерта - за дачу завідомо неправильного висновку або відмові від дачі висновку. 6) усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; 7) усні роз'яснення судовими експертами своїх висновків і відповіді на поставлені їм додаткові запитання. Протокол веде секретар судового засідання. Протокол у трьохденний строк підписують суддя, (суддя, головуючий у колегії суддів) і секретар судового засідання. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитись з протоколами і протягом п`яти днів після їх підписання подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоколах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів справи. Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом п`яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгляду виносить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхиляє їх. Господарський суд може здійснювати стенографічний, а також аудіо - чи відеозапис судового засідання."  
110. 34. Частину другу статті 82 виключити.   -38- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: Статтю 83 викласти у такій редакції: "Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення Господарський суд, приймаючи рішення, має право: 1) визнати недійсним повністю чи у певній частині пов`язаний з предметом спору договір, що суперечить законодавству; 2) виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з самостійними вимогами на предмет спору і про це є клопотання заінтересованої сторони; 3) зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов`язання; 4) стягувати у доход державного бюджету із сторони, що припустилася порушення строків розгляду претензії, штраф у розмірі, встановленому статтею 9 цього кодексу або законодавством, яке регулює порядок досудового врегулювання спорів у конкретних правовідносинах; 5) стягувати в доход державного бюджету з винної сторони штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону; 6) відстрочити або розстрочити виконання рішення."  
Враховано   39. Частину другу статті 82 виключити. 40. Статтю 83 викласти у такій редакції: "Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення Господарський суд, приймаючи рішення, має право: 7) визнати недійсним повністю чи у певній частині пов`язаний з предметом спору договір, що суперечить законодавству; 8) виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з самостійними вимогами на предмет спору і про це є клопотання заінтересованої сторони; 9) зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов`язання; 10) стягувати у доход державного бюджету із сторони, що припустилася порушення строків розгляду претензії, штраф у розмірі, встановленому статтею 9 цього кодексу або законодавством, яке регулює порядок досудового врегулювання спорів у конкретних правовідносинах; 11) стягувати в доход державного бюджету з винної сторони штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону; 12) відстрочити або розстрочити виконання рішення." 41. У статті 84: абзац четвертий частини другої після слова "найменування" доповнити словами "і номер"; у частині четвертій слова "частиною першою" замінити словами "у пункті першому".  
    -39- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Пункт 35 проекту викласти в такій редакції: " У статті 84: абзац четвертий частини другої після слова "найменування" доповнити словами "і номер"; у частині четвертій слова "частиною першою" замінити словами "у пункті першому";  
Враховано    
111. 35. Частину шосту статті 84 виключити.   -40- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
частину шосту виключити.  
Враховано   частину шосту виключити.  
112. 36. У статті 85:       
113. назву статті доповнити словами "та набрання ним законної сили"   -41- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
пункт 36 викласти у новій редакції: __. Статтю 85 викласти у такій редакції: "Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили Прийняте рішення оголошується суддею у судовому засіданні після закінчення розгляду справи. За згодою сторін суддя може оголосити тільки вступну та резолютивну частини рішення, про що зазначається у протоколі судового засідання. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.".  
Враховано   42. Статтю 85 викласти у такій редакції: "Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили Прийняте рішення оголошується суддею у судовому засіданні після закінчення розгляду справи. За згодою сторін суддя може оголосити тільки вступну та резолютивну частини рішення, про що зазначається у протоколі судового засідання. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією."  
114. у першому реченні слово "суддею", а у другому реченні слово "суддя" замінити словом "суд";       
115. доповнити статтю частиною другою і третьою такого змісту:       
116. "Рішення арбітражного суду набирає законної сили після закінчення місячного строку з дня його прийняття.       
117. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.".       
118. 37. Статтю 87 викласти у такій редакції:       
119. "Стаття 87. Розсилання рішень та ухвал   -42- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Пункт 37 проекту викласти в такій редакції: "Статтю 87 після слів "їх прийняття" доповнити словами "або вручаються їм під розписку""  
Враховано   43. Статтю 87 після слів "їх прийняття" доповнити словами "або вручаються їм під розписку"  
120. Рішення розсилаються сторонам, прокурору, який брав участь у судовому процесі, третім особам рекомендованими листами з повідомленням про вручення не пізніше п'яти днів після їх прийняття або вручається їм під розписку.       
121. Ухвали розсилаються сторонам, прокурору, який брав участь у судовому засіданні, іншим особам, яких стосується припис ухвали, протягом п'яти робочих днів після винесення або вручається їм під розписку.       
122. Ухвали, які відповідно до цього Кодексу можуть бути оскаржені, надсилаються сторонам, прокурору, іншим особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення.".       
123. 38. У статті 88:      44. У статті 88:  
124. слово "суддя" замінити словом "суд";      слово "суддя" замінити словами "господарський суд";  
125. доповнити статтю частиною другою такого змісту: "Додаткове рішення може бути оскаржено в установленому порядку".      доповнити статтю частиною другою такого змісту: "Додаткове рішення може бути оскаржено в установленому порядку".  
126. 39. Частину третю статті 90 викласти у такій редакції: "Окрема ухвала може бути оскаржена в установленому порядку".      45.Частину третю статті 90 викласти у такій редакції: "Окрема ухвала може бути оскаржена в установленому порядку".  
127. 40. Розділ XІІ викласти у такій редакції:      46. Розділу XII викласти у такій редакції:  
128. "Розділ ХІІ. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку      " РОЗДІЛ XII. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ  
129. Стаття 91. Право апеляційного оскарження      Стаття 91. Право апеляційного оскарження  
130. Сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор - апеляційне подання на рішення місцевого арбітражного суду, яке не набрало законної сили.      Сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор - апеляційне подання на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили.  
131. Апеляційна скарга або подання подається через місцевий арбітражний суд, який розглянув справу.      Апеляційна скарга або подання подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу.  
132. Місцевий арбітражний суд у п'ятиденний строк надсилає одержану апеляційну скаргу або подання відповідному регіональному апеляційному арбітражному суду.      Місцевий господарський суд у п'ятиденний строк надсилає одержану апеляційну скаргу або подання разом зі справою відповідному апеляційному господарському суду.  
133. Стаття 92. Апеляційна інстанція   -43- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 92 викласти в такій редакції: "Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції Перегляд за апеляційною скаргою або поданням рішення місцевого господарського суду здійснює апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження відповідного місцевого господарського суду."  
Враховано   Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції  
134. Регіональний апеляційний арбітражний суд переглядає за апеляційною скаргою рішення місцевого арбітражного суду, який входить до складу території, на яку поширюється повноваження регіонального апеляційного арбітражного суду.      Перегляд за апеляційною скаргою або поданням рішення місцевого господарського суду здійснює апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження відповідного місцевого господарського суду.  
135. Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги   -44- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У розділах XII I XII-1 після слів "скарга", "оскарження" доповнити поданням прокурора.  
Враховано частково   Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання  
136. Апеляційна скарга подається протягом місяця з дати прийняття рішення місцевим арбітражним судом.      Апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вноситься, протягом місяця з дати прийняття рішення місцевим господарським судом.  
137. Відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги можливе протягом трьох місяців з дати ухвалення рішення місцевим арбітражним судом.      Відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги (подання) можливе протягом трьох місяців з дати прийняття рішення місцевим господарським судом.  
138. Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги      Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги (подання)  
139. Апеляційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:      Апеляційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій формі і повинна містити:  
140. 1) найменування регіонального апеляційного арбітражного суду, до якого подається скарга;      1) найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга (подання);  
141. 2) найменування місцевого арбітражного суду, який ухвалив рішення, номер справи та дату ухвалення рішення;      2) найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;  
142. 3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково;      3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу (подання), а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково;  
143. 4) перелік документів, доданих до скарги.      4) перелік документів, доданих до скарги (подання).  
144. Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її уповноваженим представником.      Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником.  
145. До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.      До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.  
146. Стаття 95. Надсилання апеляційної скарги іншій стороні у справі      Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги (подання) сторонам у справі  
147. Особа, яка подає апеляційну скаргу надсилає іншій стороні у справі її копію і доданих до неї документів, які у сторони відсутні.      Особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у сторони відсутні. Прокурор, який вносить апеляційне подання, надсилає сторонам по справі його копію і копії доданих до неї документів, які відсутні у справі.  
148. Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу      Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу (подання)  
149. Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу, має право надіслати відзив на неї апеляційній інстанції і особі, яка подала скаргу.      Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу (подання), має право надіслати відзив на неї апеляційній інстанції і особі, яка подала скаргу (подання).  
150. Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення місцевого арбітражного суду.      Відсутність відзиву на апеляційну скаргу (подання) не перешкоджає перегляду рішення місцевого господарського суду.  
151. Стаття 97. Повернення апеляційної скарги      Стаття 97. Повернення апеляційної скарги (подання)  
152. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається регіональним апеляційним арбітражним судом, якщо:      Апеляційна скарга (подання) не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом, якщо:  
153. 1) апеляційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадовий стан якої не зазначено;      1) апеляційна скарга (подання) підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадовий стан якої не зазначено;  
154. 2) до скарги не додано доказів надсилання її копії іншій стороні;      2) до скарги (подання) не додано доказів надсилання її копії іншій стороні (сторонам);  
155. 3) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;      3) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;  
156. 4) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку ;      4) скаргу (подання) подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку ;  
157. 5) до винесення ухвали про прийняття скарги до провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.      5) до винесення ухвали про прийняття скарги (подання) до провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.  
158. Про повернення апеляційної скарги виноситься ухвала.      Про повернення апеляційної скарги (подання) виноситься ухвала.  
159. На ухвалу про повернення апеляційної скарги може бути подана касаційна скарга.      На ухвалу про повернення апеляційної скарги (подання) може бути подана касаційна скарга.  
160. Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 частини першої цієї статті, сторона у справі має право повторно подати апеляційну скаргу у загальному порядку.      Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 частини першої цієї статті, сторона у справі має право повторно подати апеляційну скаргу, а прокурор внести апеляційне подання, у загальному порядку.  
161. Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги      Стаття 98 . Прийняття апеляційної скарги (подання)  
162. Про прийняття апеляційної скарги до провадження регіональний апеляційний арбітражний суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги.      Про прийняття апеляційної скарги (подання) до провадження апеляційний господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги (подання).  
163. Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи у першій інстанції.      Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи.  
164. Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги      Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги (подання)  
165. В апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.      В апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.  
166. Регіональний апеляційний арбітражний суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.      Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.  
167. Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги      Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги (подання)  
168. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до винесення постанови.      Особа, яка подала апеляційну скаргу (подання), має право відмовитися від неї до винесення постанови.  
169. Апеляційний арбітражний суд має право не приймати відмову від скарги з підстав, визначених у частині п'ятій статті 22 цього Кодексу.      Апеляційний господарський суд має право не приймати відмову від скарги з підстав, визначених у частині шостій статті 22 цього Кодексу.  
170. Про прийняття відмови від скарги апеляційний арбітражний суд виносить ухвалу, якщо рішення місцевого арбітражного суду не оскаржено іншою стороною.      Про прийняття відмови від скарги (подання) апеляційний господарський суд виносить ухвалу, якщо рішення місцевого господарського суду не оскаржено іншою стороною.  
171. Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції      Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції  
172. У процесі перегляду справи регіональний апеляційний арбітражний суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.      У процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.  
173. Регіональний апеляційний арбітражний суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обгрунтованість рішення місцевого арбітражного суду у повному обсязі.      Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обгрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.  
174. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції.      В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції.  
175. Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги      Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги (подання)  
176. Апеляційна скарга на рішення місцевого арбітражного суду розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою в апеляційну інстанцію.      Апеляційна скарга (подання) на рішення місцевого господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою (поданням) в апеляційну інстанцію.  
177. Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції      Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції  
178. Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги має право:      Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги (подання) має право:  
179. 1) залишити рішення місцевого арбітражного суду без змін, а скаргу без задоволення;      1) залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу (подання) без задоволення;  
180. 2) скасувати рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення;      2) скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення;  
181. 3) скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково;      3) скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково;  
182. 4) змінити рішення.      4) змінити рішення.  
183. Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення      Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення  
184. Підставами для скасування або зміни рішення місцевого арбітражного суду є:      Підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є:  
185. 1) неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи;      1) неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи;  
186. 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий арбітражний суд визнав встановленими;      2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими;  
187. 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого арбітражного суду, обставинам справи;      3) невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського, обставинам справи;  
188. 4) порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.      4) порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.  
189. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення неправильного рішення.      Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.  
190. Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого арбітражного суду, якщо:      Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, якщо:  
191. 1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суддів;      1) справу розглянуто господарським судом у незаконному складі колегії суддів;  
192. 2) справу розглянуто судом за відсутністю будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про місце засідання суду;      2) справу розглянуто господарським судом за відсутністю будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про місце засідання суду;  
193. 3) суд ухвалив рішення про права і обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі. Ці особи мають право оскаржити таке рішення в порядку, встановленому цим Кодексом;      3) господарський суд прийняв рішення про права і обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі.  
194. 4) рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені у рішенні;      4) рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені у рішенні;  
195. 5) рішення ухвалено не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглядала справу;      5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглядала справу;  
196. 6) рішення ухвалено судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині другій статті 17 цього Кодексу.      6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині третій статті 17 цього Кодексу.  
197. Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції      Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції  
198. За наслідками розгляду апеляційної скарги регіональний апеляційний арбітражний суд ухвалює постанову.      За наслідками розгляду апеляційної скарги (подання) апеляційний господарський суд приймає постанову.  
199. У постанові мають бути зазначені:      У постанові мають бути зазначені:  
200. 1) найменування регіонального апеляційного арбітражного суду, який розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата ухвалення постанови;      1) найменування апеляційного господарського суду, який розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;  
201. 2) найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу;      2) найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу (подання);  
202. 3) найменування місцевого арбітражного суду, рішення якого оскаржується, номер справи, дата ухвалення рішення, прізвища суддів колегії суддів;      3) найменування місцевого господарського суду, рішення якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, прізвища судді (суддів);  
203. 4) стислий виклад суті рішення місцевого арбітражного суду;      4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду;  
204. 5) підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;      5) підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;  
205. 6) доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу;      6) доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу (подання);  
206. 7) обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно- правових актів;      7) обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно- правових актів;  
207. 8) у разі скасування або зміни рішення місцевого арбітражного суду - доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилась з висновками суду першої інстанції;      8) у разі скасування або зміни рішення місцевого господарського суду - доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилась з висновками суду першої інстанції;  
208. 9) висновки за результатами розгляду апеляційної скарги;      9) висновки за результатами розгляду апеляційної скарги (подання);  
209. 10) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.      10) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.  
210. Постанова набирає законної сили з дати її ухвалення.      Постанова набирає законної сили з дати її прийняття.  
211. Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк з дати її ухвалення.      Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк з дати її прийняття.  
212. Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.      Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.  
213. Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого арбітражного суду      Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду  
214. Ухвали місцевого арбітражного суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".      Ухвали місцевого господарського суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".  
215. Апеляційні скарги на ухвали місцевого арбітражного суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення місцевого арбітражного суду.      Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення місцевого господарського суду.  
216. Апеляційні скарги на ухвали місцевого арбітражного суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".      Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, зазначені у цьому Кодексі та Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".  
217. У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа передається на розгляд місцевого арбітражного суду."   -45- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Доповнити проект статтею 106-1 такого змісту: "Стаття 106-1. Апеляційне оскарження рішень регіональних апеляційних арбітражних судів Судові рішення регіональних апеляційних арбітражних судів, постановлені по першій інстанції, підлягають апеляційному оскарженню на підставах і в порядку, визначеному розділом ХІІ цього Закону до Вищого арбітражного суду України."  
Відхилено   У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа передається на розгляд місцевого господарського."  
218. 41. Доповнити Кодекс розділом ХІІІ такого змісту:      47. Доповнити Кодекс розділом ХІІІ такого змісту:  
219. "РОЗДІЛ XІІІ. ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ В КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ      "РОЗДІЛ XIIІ. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ  
220. Стаття 107. Право касаційного оскарження      Стаття 107. Право касаційного оскарження  
221. Сторони у справі мають право подати касаційну скаргу, а прокурор касаційне подання на рішення місцевого арбітражного суду або регіонального апеляційного арбітражного суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційної інстанції.      Сторони у справі мають право подати касаційну скаргу, а прокурор касаційне подання на рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного суду. Касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову про їх права і обов'язки.  
222. Стаття 108. Касаційна інстанція      Стаття 108. Касаційна інстанція  
223. Вищий арбітражний суд переглядає за касаційною скаргою, а також за касаційним поданням прокурора рішення місцевого арбітражного суду та регіонального апеляційного арбітражного суду.      Вищий господарський суд переглядає за касаційною скаргою (поданням) рішення місцевого господарського суду та постанови апеляційного господарського суду.  
224. Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги      Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги (подання)  
225. Касаційна скарга подається до Вищого арбітражного суду через місцевий арбітражний суд, регіональний апеляційний арбітражний суд, який прийняв оскаржуване рішення, постанову.      Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) до Вищого господарського суду через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову.  
226. Місцевий арбітражний суд, регіональний апеляційний арбітражний суд, який прийняв оскаржуване рішення, постанову, зобов'язаний надіслати скаргу разом зі справою до Вищого арбітражного суду у п'ятиденний строк з дня її надходження.      Місцевий господарський суд, апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення, постанову, зобов'язаний надіслати скаргу (подання) разом зі справою до Вищого господарського суду у п'ятиденний строк з дня її надходження.  
227. Стаття 110. Строк подання касаційної скарги      Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання)  
228. Касаційна скарга може бути подана протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого або регіонального апеляційного арбітражного суду чи постановою регіонального апеляційного арбітражного суду законної сили.   -46- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
У ч.1 ст.110 встановити термін подачі касаційної скарги 2-3 місяці.  
Відхилено   Касаційна скарга (подання) може бути подана (внесена) протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили.  
229. Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги      Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги (подання)  
230. Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:      Касаційна скарга (подання) подається (внесене) у письмовій формі і повинна містити:  
231. 1) найменування касаційної інстанції;      1) найменування касаційної інстанції;  
232. 2) найменування місцевого або регіонального апеляційного арбітражного суду, судовий акт якого оскаржується, номер справи та дата ухвалення рішення, постанови;      2) найменування місцевого або апеляційного господарського суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи та дата прийняття рішення, постанови;  
233. 3) найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторони у справі;      3) найменування особи, що подає скаргу (подання), та іншої сторони (сторін) у справі;  
234. 4) вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;      4) вимоги особи, що подала скаргу (подання), із зазначенням суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;  
235. 5) перелік доданих до скарги документів.      5) перелік доданих до скарги (подання) документів.  
236. Не допускаються посилання у касаційній скарзі на недоведеність обставин справи.      Не допускаються посилання у касаційній скарзі (поданні) на недоведеність обставин справи.  
237. Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або її уповноваженим представником.      Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або її уповноваженим представником.  
238. До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій особі у справі.      До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій особі у справі.  
239. Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги другій стороні у справі      Стаття 1111. Надсилання касаційної скарги (подання) сторонам у справі  
240. Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає другій стороні у справі копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у цієї сторони відсутні.      Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає другій стороні у справі копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у цієї сторони відсутні. Прокурор, який вносить касаційне подання, надсилає сторонам по справі його копію і копії доданих до нього документів, які відсутні у справі.  
241. Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу      Стаття 1112. Відзив на касаційну скаргу (подання)  
242. Сторона у справі, отримавши касаційну скаргу, має право надіслати відзив на неї касаційній інстанції і особі, що подала скаргу.      Сторона у справі, отримавши касаційну скаргу (подання), має право надіслати відзив на неї касаційній інстанції і особі, що подала скаргу (подання).  
243. Відсутність відзиву на касаційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення, постанови регіонального апеляційного арбітражного суду.      Відсутність відзиву на касаційну скаргу (подання) не перешкоджає перегляду судового рішення, який оскаржується.  
244. Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги      Стаття 1113. Повернення касаційної скарги (подання)  
245. Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:      Касаційна скарга (подання) не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:  
246. 1) касаційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадовий стан якої не зазначено;      1) касаційна скарга (подання) підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадовий стан якої не зазначено;  
247. 2) скаргу надіслано, інакше ніж через місцевий або регіональний апеляційний арбітражний суд, що прийняв рішення, постанову;      2) скаргу (подання) надіслано інакше, ніж через місцевий або апеляційний господарський суд, що прийняв рішення, постанову;  
248. 3) до скарги не додано доказів надіслання її копії другій стороні;      3) до скарги (подання) не додано доказів надіслання її копії іншій стороні (сторонам);  
249. 4) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі, або не подано заяву про відстрочку, розстрочку сплати державного мита;      4) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;  
250. 5) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку;      5) скаргу (подання) подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання або таке клопотання відхилено про відновлення цього строку;  
251. 6) у скарзі не зазначено суть порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;      6) у скарзі (поданні) не зазначено суть порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;  
252. 7) до надіслання ухвали про прийняття скарги до провадження від особи, що подала скаргу, надійшла заява про її відкликання.      7) до надіслання ухвали про прийняття скарги (подання) до провадження від особи, що подала скаргу (подання), надійшла заява про її відкликання.  
253. Про повернення касаційної скарги виноситься ухвала.      Про повернення касаційної скарги (подання) виноситься ухвала.  
254. Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті, сторона у справі має право повторно подати касаційну скаргу в загальному порядку.      Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті, сторона у справі має право повторно подати касаційну скаргу, а прокурор внести касаційне подання, в загальному порядку.  
255. Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги      Стаття 1114. Прийняття касаційної скарги (подання)  
256. Про прийняття касаційної скарги до провадження суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги.      Про прийняття касаційної скарги (подання) до провадження суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги (подання).  
257. Ухвала надсилається усім учасникам господарської справи.      Ухвала надсилається усім учасникам господарської справи.  
258. Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги      Стаття 1115. Порядок розгляду касаційної скарги (подання)  
259. У касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.      У касаційній інстанції скарга (подання) розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.  
260. Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні, постанові арбітражного суду.      Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні, постанові господарського суду.  
261. Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги      Стаття 1116. Відмова від касаційної скарги (подання)  
262. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитись від неї до винесення постанови касаційною інстанцією.      Особа, яка подала касаційну скаргу (подання), має право відмовитись від неї до винесення постанови касаційною інстанцією.  
263. Касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги з підстав, зазначених у частині п'ятій статті 22 цього Кодексу.      Касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги з підстав, зазначених у частині шостій статті 22 цього Кодексу.  
264. Про прийняття відмови від скарги касаційна інстанція виносить ухвалу, якщо рішення, постанова арбітражного суду не оскаржена іншою стороною.      Про прийняття відмови від скарги (подання) касаційна інстанція виносить ухвалу, якщо рішення, постанову господарського суду не оскаржено іншою стороною.  
265. Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції      Стаття 1117. Межі перегляду справи в касаційній інстанції  
266. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.      Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.  
267. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні, постанові арбітражного суду чи відхилені ним, вирішувати наперед питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.      Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні, постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.  
268. У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції.      У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції.  
269. Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги      Стаття 1118. Строк розгляду касаційної скарги (подання)  
270. Касаційна скарга розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом із касаційною скаргою у Вищий арбітражний суд.      Касаційна скарга (подання) розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом із касаційною скаргою (поданням) до Вищого господарського суду.  
271. Стаття 111-9. Повноваження касаційної інстанції      Стаття 1119. Повноваження касаційної інстанції  
272. Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право:      Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги (подання) має право:  
273. 1) залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;      1) залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу (подання) без задоволення;  
274. 2) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково і ухвалити нове рішення;      2) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково і прийняти нове рішення;  
275. 3) скасувати рішення першої інстанції та постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції;      3) скасувати рішення першої інстанції і (чи) постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, якщо суд припустився порушень, передбачених частиною другою статті 11110;  
276. 4) скасувати рішення першої інстанції чи постанову апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі, чи залишити позов без розгляду повністю або частково;      4) скасувати рішення першої інстанції чи постанову апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі, чи залишити позов без розгляду повністю або частково;  
277. 5) змінити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції;      5) змінити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції;  
278. 6) залишити в силі одне із раніше ухвалених рішення або постанову.      6) залишити в силі одне із раніше прийнятих рішення або постанову.  
279. Стаття 111-10. Підстава для скасування або зміни рішення, постанови      Стаття 11110. Підстава для скасування або зміни рішення, постанови  
280. Підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи регіонального апеляційного арбітражного суду або постанови регіонального апеляційного арбітражного суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.      Підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.  
281. Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого або регіонального апеляційного арбітражного суду, постанови регіонального апеляційного арбітражного суду, якщо:      Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо:  
282. 1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суддів;      1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суддів;  
283. 2) справу розглянуто судом за відсутності будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду;      2) справу розглянуто судом за відсутності будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду;  
284. 3) суд ухвалив рішення, постанову про права і обов'язки осіб, що не були залучені до участі в справі. Ці особи мають право оскаржити таке рішення в порядку, встановленому цим Кодексом;      3) господарський суд прийняв рішення, постанову про права і обов'язки осіб, що не були залучені до участі в справі.  
285. 4) рішення, постанова не підписані будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені в рішенні, постанові;      4) рішення, постанова не підписані будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені в рішенні, постанові;  
286. 5) рішення ухвалено не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглянула справу;      5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглянула справу;  
287. 6) рішення ухвалено судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині другій статті 17 цього Кодексу.      6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині третій статті 17 цього Кодексу.  
288. Стаття 111-11. Постанова касаційної інстанції      Стаття 11111. Постанова касаційної інстанції  
289. За наслідками розгляду касаційної скарги суд ухвалює постанову.      За наслідками розгляду касаційної скарги (подання) суд приймає постанову.  
290. У постанові мають бути зазначені:      У постанові мають бути зазначені:  
291. 1) найменування касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата ухвалення постанови;      1) найменування касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;  
292. 2) найменування сторін і найменування особи, яка подала касаційну скаргу;      2) найменування сторін і найменування особи, яка подала касаційну скаргу (подання);  
293. 3) найменування місцевого арбітражного суду або регіонального апеляційного арбітражного суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дата ухвалення рішення, постанови, прізвища суддів судової колегії;      3) найменування місцевого господарського суду або апеляційного господарського суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, постанови, прізвища судді (суддів);  
294. 4) стислий виклад суті рішення місцевого арбітражного суду, рішення, постанови регіонального апеляційного арбітражного суду;      4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду, рішення, постанови апеляційного господарського суду;  
295. 5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;      5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;  
296. 6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу;      6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу (подання);  
297. 7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а також закони та інші нормативні акти, якими керувався суд, ухвалюючи рішення;      7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а також закони та інші нормативно-правові акти, якими керувався суд, приймаючи рішення;  
298. 8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, - мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду першої або апеляційної інстанції;      8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, - мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду першої або апеляційної інстанції;  
299. 9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги;      9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги (подання);  
300. 10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд;      10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд;  
301. 11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.      11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.  
302. Постанова набирає законної сили з дати її ухвалення.      Постанова набирає законної сили з дати її прийняття.  
303. Постанова надсилається сторонам у справі у п'ятиденний строк з дати її ухвалення.      Постанова надсилається сторонам у справі у п'ятиденний строк з дати її прийняття.  
304. Стаття 111-12. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції      Стаття 11112. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанці  
305. Вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.      Вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.  
306. Постанова касаційної інстанції не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.      Постанова касаційної інстанції не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.  
307. Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали арбітражних судів      Стаття 11113. Касаційні скарги на ухвали господарських судів  
308. Ухвали місцевого або регіонального апеляційного арбітражного суду можуть бути оскаржені у касаційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".      Ухвали місцевого або апеляційного господарського суду можуть бути оскаржені у касаційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".  
309. Касаційні скарги на ухвали місцевого або регіонального апеляційного арбітражних судів розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення місцевого арбітражного суду, рішення, постанови регіонального апеляційного арбітражного суду.      Касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного господарських судів розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення місцевого господарського суду, постанови апеляційного господарського суду.  
310. Касаційні скарги на ухвали місцевого або регіонального апеляційного арбітражних судів можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".      Касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного господарських судів можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".  
311. У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про залишення без розгляду заяви у провадженні у справі про банкрутство, справа передається на розгляд суду першої інстанції."   -47- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Доповнити проект ст.111-14 такого змісту: "Стаття 111-14. Касаційне оскарження рішень регіональних апеляційних арбітражних судів Судові рішення регіональних апеляційних арбітражних судів постановлені по першій інстанції, після їх перегляду в апеляційному порядку Вищим арбітражним судом України, можуть бути переглянуті в касаційному порядку Верховним Судом України на підставах і в порядку, визначеному розділом ХІІ-1 цього Закону."  
Відхилено   У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про залишення без розгляду заяви у провадженні у справі про банкрутство, справа передається на розгляд суду першої інстанції." 48. Доповнити Кодекс розділом ХІІ2 такого змісту: Розділ ХІІ 2 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ Стаття 11114. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право оскаржити у касаційному порядку постанову Вищого господарського суду України, прийняту за наслідками перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, чи постанови апеляційного господарського суду до Верховного Суду України. Стаття 11115. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов Вищого господарського суду України Верховний Суд України переглядає у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України у випадках, коли вони оскаржені: 1) з мотивів застосування Вищим господарським судом України закону чи іншого нормативно-правового акта, що суперечить Конституції України; 2) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права; 3) у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим господарським судом України одного й того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акту у аналогічних справах; 4) на підставі визнання їх міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України. Стаття 11116. Порядок подання касаційної скарги на постанову Вищого господарського України Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України можуть бути подані не пізніше одного місяця з дня її прийняття. У разі виникнення підстав для оскарження постанови Вищого господарського суду України після закінчення зазначеного строку Верховний Суд України зобов'язаний прийняти касаційну скаргу (подання) до свого провадження. Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України подається до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України. Вищий господарський суд України надсилає касаційну скаргу (подання) разом зі справою до Верховного Суду України у десятиденний строк з дня надходження скарги (подання). Стаття 11117 Порядок перегляду у касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України Провадження з перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України порушується за згодою не менше п'яти суддів Верховного Суду України і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касаційного подання. Постанова Вищого господарського суду України переглядається на спільному засіданні відповідних колегій Верховного Суду України. Постанови Вищого господарського суду України переглядаються у касаційному порядку за правилами розгляду справи у господарському суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи і їх доказуванням. Стаття 11118. Повноваження Верховного Суду України при перегляді у касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України Верховний Суд України за результатами розгляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України має право: 1) залишити постанову без змін, а скаргу (подання) без задоволення; 2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції; 3) скасувати постанову і припинити провадження у справі. Стаття 11119. Підстави для скасування постанов Вищого господарського суду України. Підставами для скасування постанов Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, чи інше неправильне застосування норм матеріального права. Стаття 11120. Постанова Верховного Суду України За результатами розгляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України колегія суддів Верховного Суду України більшістю голосів ухвалює постанову. Судді колегії, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка додається до постанови. Постанова Верховного Суду України є остаточною та оскарженню не підлягає. Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк з дня її ухвалення. Стаття 11121. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові Верховного Суду України Вказівки, що містяться у постанові Верховного суду України є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи. Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального права повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи.  
    -48- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: __ Доповнити Кодекс розділом ХІІ2 такого змісту: Розділ ХІІ 2 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ Стаття 111-14. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право оскаржити у касаційному порядку постанову Вищого господарського суду України, прийняту за наслідками перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, чи постанови апеляційного господарського суду до Верховного Суду України. Стаття 111-15. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов Вищого господарського суду України Верховний Суд України переглядає у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України у випадках, коли вони оскаржені: 1) з мотивів застосування Вищим господарським судом України закону чи іншого нормативно-правового акта, що суперечить Конституції України; 2) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права; 3) у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим господарським судом України одного й того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акту у аналогічних справах; 4) на підставі визнання їх міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України. Стаття 111-16. Порядок подання касаційної скарги на постанову Вищого господарського України Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України можуть бути подані не пізніше одного місяця з дня її прийняття. У разі виникнення підстав для оскарження постанови Вищого господарського суду України після закінчення зазначеного строку Верховний Суд України зобов'язаний прийняти касаційну скаргу (подання) до свого провадження. Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України подається до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України. Вищий господарський суд України надсилає касаційну скаргу (подання) разом зі справою до Верховного Суду України у десятиденний строк з дня надходження скарги (подання). Стаття 111-17 Порядок перегляду у касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України Провадження з перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України порушується за згодою не менше п'яти суддів Верховного Суду України і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касаційного подання. Постанова Вищого господарського суду України переглядається утвореною Головою Верховного Суду України колегією суддів у складі не менше дев'яти суддів. До колегії суддів може бути залучено не більше трьох суддів, які дали згоду на перегляд справи. Постанови Вищого господарського суду України переглядаються у касаційному порядку за правилами розгляду справи у господарському суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи і їх доказуванням. Стаття 111-18. Повноваження Верховного Суду України при перегляді у касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України Верховний Суд України за результатами розгляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України має право: 1) залишити постанову без змін, а скаргу (подання) без задоволення; 2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції; 3) скасувати постанову і припинити провадження у справі. Стаття 111-19. Підстави для скасування постанов Вищого господарського суду України. Підставами для скасування постанов Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, чи інше неправильне застосування норм матеріального права. Стаття 111-20. Постанова Верховного Суду України За результатами розгляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України колегія суддів Верховного Суду України більшістю голосів ухвалює постанову. Судді колегії, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка додається до постанови. Постанова Верховного Суду України є остаточною та оскарженню не підлягає. Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк з дня її ухвалення. Стаття 111-21. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові Верховного Суду України Вказівки, що містяться у постанові Верховного суду України є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи. Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального права повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи.  
Враховано    
312. 42. Частину першу статті 112 замінить частинами такого змісту:   -49- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Пункт 42 проекту замінити пунктом такого змісту: "Статтю 112 викласти у такій редакції: Стаття 112 Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами  
Враховано   49. Статтю 112 викласти у такій редакції: "Стаття 112 Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами  
313. "Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняти судом першої інстанції, переглядаються судом, який прийняв ці судові рішення.   -50- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Господарський суд може переглянути прийнятий ним судовий акт, який набрав законної сили, за нововивленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові". Ст.112 доповнити частиною другою такого змісту: "Верховний Суд України переглядає рішення Вищого арбітражного суду України у разі, коли після касаційного розгляду справи виявлено неоднозначне застосування всупереч положенням Конституції України, а також коли міжнародна судова установа, юрисдикція якої визнана Україною, визнала рішення таким, що порушує міжнародні зобов'язання України."  
Враховано в розділі XII-2  Господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововивленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові".  
314. Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким змінено судове рішення або ухвалено нове судове рішення.       
315. Заява або подання прокурора про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами розглядається арбітражним судом у судовому засідання у місячний строк з дня її надходження.       
316. Неявка заявника, прокурора та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви."   -51- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Пункт 43 проекту замінити пунктом такого змісту: Статтю 113 викласти у такій редакції: "Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами Судовий акт господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, подання прокурора чи його заступника не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення. Заява, подання прокурора чи його заступника подається стороною до господарського суду, який прийняв судове рішення. Заявник зобов`язаний надіслати іншим сторонам копію заяви та доданих до неї документів. До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату державного мита. Заява, подання прокурора чи його заступника до розгляду не приймається і повертається заявникові у таких випадках: 1) подання після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення або відхилення такого клопотання господарським судом; 2) подання без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів іншим сторонам; 3) відсутності доказів сплати державного мита у порядку і розмірі, встановлених законодавством. Про повернення заяви виноситься ухвала, яку може бути оскаржено.  
Враховано    
317. 43. Статтю 113 доповнити частиною п'ятою такого змісту:      50. Статтю 113 викласти у такій редакції: "Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами  
318. "Про прийняття заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами арбітражний суд виносить ухвалу, у якою заявник, прокурор та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце розгляду заяви."   -52- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: "Доповнити розділ статтею 113-1 у такій редакції: "Стаття 113-1. Прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами Про прийняття заяви, подання прокурора про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви. Ухвала надсилається сторонам у справі та прокурору, який брав участь у справі чи вніс подання".  
Враховано   Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, подання прокурора не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення. Заява, подання прокурора подається стороною до господарського суду, який прийняв судове рішення. Заявник зобов`язаний надіслати іншим сторонам копію заяви та доданих до неї документів. До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату державного мита. Заява, подання прокурора чи його заступника до розгляду не приймається і повертається заявникові у таких випадках: 4) подання після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення або відхилення такого клопотання господарським судом; 5) подання без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів іншим сторонам; 6) відсутності доказів сплати державного мита у порядку і розмірі, встановлених законодавством. Про повернення заяви виноситься ухвала, яку може бути оскаржено. 51. Доповнити розділ статтею 1131 у такій редакції: "Стаття 1131. Прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами Про прийняття заяви, подання прокурора про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви. Ухвала надсилається сторонам у справі та прокурору, який брав участь у справі чи вніс подання". 52.Статтю 114 викласти у такій редакції: "Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв ці судові рішення. Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким змінено судове рішення або прийнято новий судове рішення. Заява, подання прокурора про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами розглядається господарським судом у судовому засіданні у місячний строк з дня її надходження. Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви. За результатами перегляду судового рішення приймаються: 4) рішення - у разі зміни або скасування рішення; 5) постанова - у разі зміни або скасування постанови; 6) ухвала - у разі зміни чи скасування ухвали або залишення рішення, ухвали, постанови без змін. Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, надсилаються сторонам, прокурору у п`ятиденний строк з дня їх прийняття. Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті на загальних підставах. У разі скасування судового рішення за результатами його перегляду за нововиявленими обставинами справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими цим Кодексом."  
    -53- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: Статтю 114 викласти у такій редакції: "Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв ці судові рішення. Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким змінено судове рішення або прийнято новий судове рішення. Заява, подання прокурора про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами розглядається господарським судом у судовому засіданні у місячний строк з дня її надходження. Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви. За результатами перегляду судового рішення приймаються: 1) рішення - у разі зміни або скасування рішення; 2) постанова - у разі зміни або скасування постанови; 3) ухвала - у разі зміни чи скасування ухвали або залишення рішення, ухвали, постанови без змін. Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, надсилаються сторонам, прокурору у п`ятиденний строк з дня їх прийняття. Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті на загальних підставах. У разі скасування судового рішення за результатами його перегляду за нововиявленими обставинами справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими цим Кодексом."  
Враховано    
319. 44. Статтю 115 викласти у такій редакції: "Стаття 115. Обов'язковість виконання рішення, ухвали, постанови арбітражного суду      53. Статтю 115 викласти у такій редакції: "Стаття 115. Обов`язковість виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду  
320. Рішення, ухвали, постанови арбітражного суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконується в порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України "Про виконавче провадження".      Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України і виконується у порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України "Про виконавче провадження".  
321. 45. Статтю 115-1 виключити.      54. Статтю 1151 виключити.  
322. 46. Друге речення частини першої статті 116 доповнити словами "яке набрало законної сили".   -54- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Пункт 46 проекту викласти в такій редакції: "У статті 116: друге речення частини першої викласти у такій редакції: "Наказ видається стягувачеві або надсилається йому після набрання судовим актом законної сили"; доповнити статтю частиною четвертою у такій редакції: "Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів, або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом"."  
Враховано   55. У статті 116. Друге речення частини першої викласти у такій редакції: "Наказ видається стягувачеві або надсилається йому після набрання судовим рішення законної сили". Доповнити статтю частиною четвертою у такій редакції: "Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів, або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом". 56. У пункті 3 статті 117 після слів "їх адреси" доповнити слова "найменування і";  
    -55- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: У пункті 3 статті 117 після слів "їх адреси" доповнити слова "найменування і";  
Враховано    
323. 47. Доповнити Кодекс статтями 118 та 119 такого змісту:      57. Доповнити Кодекс статтями 118 та 119 такого змісту:  
324. "Стаття 118. Строк для пред'явлення наказу до виконання      "Стаття 118. Строк для пред`явлення наказу до виконання  
325. Виданий стягувачеві наказ може бути пред'явлено до виконання не пізніше трьох місяців з дня прийняття рішення, ухвали, постанови або закінчення строку, встановленого у разі відстрочки виконання судового акта або після винесення ухвали про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання. У цей строк не зараховується час, на який виконання судового акта було зупинено.      Виданий стягувачеві наказ може бути пред`явлено до виконання не пізніше трьох місяців з дня прийняття рішення, ухвали, постанови або закінчення строку, встановленого у разі відстрочки виконання судового рішення або після винесення ухвали про поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання. У цей строк не зараховується час, на який виконання судового рішення було зупинено.  
326. Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання      Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання  
327. У разі пропуску строку для пред'явлення наказу до виконання з причин, визнаних арбітражним судом поважними, пропущений строк може бути відновленим.      У разі пропуску строку для пред'явлення наказу до виконання з причин, визнаних господарським судом поважними, пропущений строк може бути відновлено.  
328. Заява про відновлення пропущеного строку подається в арбітражний суд, який прийняв судове рішення. Заява розглядається у засіданні арбітражного суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач і боржник. Неявка боржника і стягувача у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.      Заява про відновлення пропущеного строку подається до господарського суду, який прийняв судове рішення. Заява розглядається у засіданні господарського суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач і боржник. Неявка боржника і стягувача у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.  
329. За результатами розгляду заяви виноситься ухвала, яка надсилається стягувачу і боржнику.      За результатами розгляду заяви виноситься ухвала, яка надсилається стягувачеві і боржнику.  
330. Ухвала може бути оскаржена у встановленому порядку."      Ухвалу може бути оскаржено у встановленому порядку."  
331. 48. У статті 121:      58. У статті 121:  
332. у частині третій слова "перевірена в порядку нагляду" замінити словами "оскаржена у встановленому порядку";      у частині третій слова "перевірена в порядку нагляду" замінити словами "оскаржена у встановленому порядку";  
333. доповнити статтю частиною такого змісту: "Мирова угода, укладена сторонами у процесі виконання судового рішення, подається на затвердження арбітражного суду, який ухвалив відповідне судове рішення. Про затвердження мирової угоди арбітражний суд виносить ухвалу."      доповнити статтю частиною такого змісту: "Мирова угода, укладена сторонами у процесі виконання судового рішення, подається на затвердження господарського суду, який прийняв відповідне судове рішення. Про затвердження мирової угоди господарський суд виносить ухвалу."  
334. 49. Доповнити Кодекс статтею 121-1 та 122-2 змісту:      59. Доповнити Кодекс статтями 1211 та 121 2 такого змісту:  
335. "Стаття 121-1. Зупинення виконання судового рішення   -56- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
ст.121-1 виключити.  
Відхилено   "Стаття 121 1. Зупинення виконання судового рішення.  
336. Апеляційна інстанція та касаційна інстанція за заявою сторони або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого або судового рішення арбітражного суду до закінчення його перегляду в порядку апеляції або касації.      Касаційна інстанція за заявою сторони чи прокурора або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого судового рішення господарського суду до закінчення його перегляду в порядку касації.  
337. Про зупинення виконання судового рішення виноситься ухвала.      Про зупинення виконання судового рішення виноситься ухвала.  
338. Після закінчення перегляду оскарженого судового рішення арбітражний суд може поновити виконання судового рішення, про що виноситься ухвала.      Після закінчення перегляду оскарженого судового рішення господарський суд може поновити виконання судового рішення, про що виноситься ухвала.  
339. Стаття 122-2. Оскарження дій органів Державної виконавчої служби      Стаття 121 2 . Оскарження дій органів Державної виконавчої служби  
340. Скарги на дії органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов арбітражних судів можуть бути подані стягувачем або боржником протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії або з дня, коли зазначеним особам, не повідомленим про час і місце виконання дії, стало про неї відомо.      Скарги на дії органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів можуть бути подані стягувачем, боржником або прокурором протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії або з дня, коли зазначеним особам, не повідомленим про час і місце виконання дії, стало про неї відомо.  
341. Скарги на процесуальні дії органів Державної виконавчої служби розглядаються в засіданні арбітражного суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач, боржник та орган виконання судових рішень. Неявка боржника, стягувача чи представника органу Державної виконавчої служби в судове засідання не є перешкодою для розгляду скарги.      Скарги на процесуальні дії органів Державної виконавчої служби розглядаються в засіданні господарського суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач, боржник чи прокурор та орган виконання судових рішень. Неявка боржника, стягувача, прокурора чи представника органу Державної виконавчої служби в судове засідання не є перешкодою для розгляду скарги.  
342. За результатами розгляду скарги виноситься ухвала, яка надсилається стягувачеві, боржникові та органові виконання судових рішень. Ухвала може бути оскаржена у встановленому порядку." Прикінцеві положення   -57- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: Доповнити Кодекс розділом ХУ у такій редакції: "РОЗДІЛ ХУ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ Стаття 123. Процесуальні права іноземних підприємств і організацій Іноземні підприємства і організації мають право звертатись до господарських судів згідно з встановленою підвідомчістю і підсудністю господарських спорів за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. Іноземні підприємства і організації мають процесуальні права і обов`язки нарівні з підприємствами і організаціями України. Законодавством України можуть бути встановлені відповідні обмеження щодо підприємств і організацій тих держав, законодавством яких обмежуються процесуальні права підприємств або організацій України. Стаття 124. Компетенція господарських судів у справах за участю іноземних підприємств і організацій Господарські суди розглядають справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо місцезнаходженням відповідача на території України. Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підприємств і організацій визначається за правилами, встановленими статтями 12-17 цього Кодексу. Господарські суди мають право також розглядати справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо: 1) місцезнаходженням філії, представництва, іншого відособленого відособленого підрозділу іноземного підприємства чи організації є територія України; 2) іноземне підприємство чи організація має на території України майно, щодо якого виник спір. Стаття 125. Судовий імунітет. Пред'явлення в господарському суді позову до іноземної держави, залучення її до участі у справі як третьої особи, накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать іноземній державі і знаходяться на території України, а також застосування щодо неї інших заходів забезпечення позову, звернення стягнення на майно іноземної держави в порядку примусового виконання судового акта господарського суду допускається лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено законом України або міжнародними договорами України. Судовий імунітет міжнародних організацій визначається законодавством України і міжнародними договорами України.  
Враховано   За результатами розгляду скарги виноситься ухвала, яка надсилається стягувачеві, боржникові та органові виконання судових рішень. Ухвалу може бути оскаржено у встановленому порядку." 60. Доповнити Кодекс розділом ХV у такій редакції: "РОЗДІЛ ХV. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ Стаття 123. Процесуальні права іноземних підприємств і організацій Іноземні підприємства і організації мають право звертатись до господарських судів згідно з встановленою підвідомчістю і підсудністю господарських спорів за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. Іноземні підприємства і організації мають процесуальні права і обов`язки нарівні з підприємствами і організаціями України. Законодавством України можуть бути встановлені відповідні обмеження щодо підприємств і організацій тих держав, законодавством яких обмежуються процесуальні права підприємств або організацій України. Стаття 124. Компетенція господарських судів у справах за участю іноземних підприємств і організацій Господарські суди розглядають справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо місцезнаходженням відповідача на території України. Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підприємств і організацій визначається за правилами, встановленими статтями 12-17 цього Кодексу. Господарські суди мають право також розглядати справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо: 1) місцезнаходженням філії, представництва, іншого відособленого відособленого підрозділу іноземного підприємства чи організації є територія України; 2) іноземне підприємство чи організація має на території України майно, щодо якого виник спір. Стаття 125. Судовий імунітет Пред'явлення в господарському суді позову до іноземної держави, залучення її до участі у справі як третьої особи, накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать іноземній державі і знаходяться на території України, а також застосування щодо неї інших заходів забезпечення позову, звернення стягнення на майно іноземної держави в порядку примусового виконання судового рішення господарського суду допускається лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено законом України або міжнародними договорами України. Судовий імунітет міжнародних організацій визначається законодавством України і міжнародними договорами України. Прикінцеві та перехідні положення  
    -58- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Прикінцеві положення викласти у такій редакції: "Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статті 81-1, яка набирає чинності з 28 червня 2002 року. 2. Справи, віднесені до підсудності місцевих господарських судів, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, розглядаються місцевими господарськими судами, у першій інстанції відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України. 3. Справи, віднесені цим Законом до підсудності місцевих господарських судів, провадження у яких порушено Вищим арбітражним судом України до набрання чинності цим Законом, передаються на розгляд відповідному місцевому господарському суду з урахуванням положень Господарського процесуального кодексу України для розгляду справ у першій інстанції. 4. Рішення у справі, яке не оскаржене голові арбітражного суду, може бути оскаржено до господарського суду апеляційної чи касаційної інстанції у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України. 5. Постанова голови арбітражного суду, яка не оскаржена у порядку нагляду, може бути оскаржена до господарського суду апеляційної інстанції у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України для оскарження рішень господарського суду, прийнятих у першій інстанції. Постанова голови арбітражного суду, яка оскаржена і законність якої на момент набрання чинності цим Законом перевіряється Вищим арбітражним судом України, підлягає перегляду Вищим господарським судом України у касаційному порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України. 7. Протести Голови Вищого арбітражного суду України чи Генерального прокурора України, внесені до набрання чинності цим Законом на постанови судової колегії чи президії Вищого арбітражного суду України, розглядаються Вищим господарським судом України у касаційному порядку відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України. 8. Постанови судової колегії Вищого арбітражного суду України, постанови президії Вищого арбітражного суду України, які до набрання чинності цим Законом не були опротестовані, постанови Пленуму Вищого арбітражного суду України є остаточними і можуть бути оскаржені до Верховного Суду України на підставах і у порядку, встановлених Господарським процесуальним кодексом.  
Немає висновку    
343. 1. Цей Закон набирає чинності з 29 червня 2001 року.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статті 81-1, яка набирає чинності з 28 червня 2002 року.  
344. 2. Справи, віднесені до підсудності місцевих арбітражних судів, провадження у яких порушено до 29 червня 2001 року, розглядаються арбітражними судами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з урахуванням порядку, визначеного цим Законом.      2. Справи, віднесені до підсудності місцевих господарських судів, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, розглядаються місцевими господарськими судами, у першій інстанції відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України.  
345. 3. Справи, віднесені цим Законом до підсудності регіональних апеляційних арбітражних судів, провадження у яких порушено Вищим арбітражним судом України до 29 червня 2001 року, розглядаються Вищим арбітражним судом України з урахуванням порядку, визначеному цим Законом.      3. Справи, віднесені цим Законом до підсудності місцевих господарських судів, провадження у яких порушено Вищим арбітражним судом України до набрання чинності цим Законом, передаються на розгляд відповідному місцевому господарському суду з урахуванням положень Господарського процесуального кодексу України для розгляду справ у першій інстанції.  
346. 4. Заяви та протести про перевірку законності і обгрунтованості рішень, ухвал, постанов в порядку нагляду, які надійшли до наглядових інстанцій до 29 червня 2001 року, розглядаються відповідними наглядовими інстанціями у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.      4. Рішення у справі, яке не оскаржене голові арбітражного суду, може бути оскаржено до господарського суду апеляційної чи касаційної інстанції у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.  
347. 5. Судові акти, ухвалені у порядку нагляду головами арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з дня набрання цим Законом чинності можуть бути оскаржені лише у касаційному порядку.      5. Постанова голови арбітражного суду, яка не оскаржена у порядку нагляду, може бути оскаржена до господарського суду апеляційної інстанції у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України для оскарження рішень господарського суду, прийнятих у першій інстанції.  
348. 6. Судові акти, ухвалені Вищим арбітражним судом у першій інстанції, а судовою колегією Вищого арбітражного суду України та його президією - у порядку нагляду і не оскаржені до 29 червня 2001 року, є остаточними і оскарженню не підлягають.      6. Постанова голови арбітражного суду, яка оскаржена і законність якої на момент набрання чинності цим Законом перевіряється Вищим арбітражним судом України, підлягає перегляду Вищим господарським судом України у касаційному порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України. 7. Протести Голови Вищого арбітражного суду України чи Генерального прокурора України, внесені до набрання чинності цим Законом на постанови судової колегії чи президії Вищого арбітражного суду України, розглядаються Вищим господарським судом України у касаційному порядку відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України. 8. Постанови судової колегії Вищого арбітражного суду України, постанови президії Вищого арбітражного суду України, які до набрання чинності цим Законом не були опротестовані, постанови Пленуму Вищого арбітражного суду України є остаточними і можуть бути оскаржені до Верховного Суду України на підставах і у порядку, встановлених Господарським процесуальним кодексом.