Кількість абзаців - 95 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"      Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 1997 р., N 31, ст. 199; 2001 р., N 9, ст. 38) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №27, ст. 218; 1997 р., №6, ст. 49; 1999 р., №34, ст. 274; 2001 р., №9, ст. 38) такі зміни:  
5. 2. Статті 1, 2, 31, 32 і 44 викласти в такій редакції:      1. Статті 1, 2, 30, 31, 32, 35 і 44 викласти в такій редакції:  
6. "Стаття 1. Визначення основних термінів і понять   -1- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1 слово "терміни" виключити, вживати лише слово "поняття"  
Відхилено   "Стаття 1. Визначення основних термінів і понять  
7. У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому значенні:      У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому значенні:  
8. санітарне та епідемічне благополуччя населення - це стан здоров'я населення та стан середовища життєдіяльності людини, при якому показники захворюваності перебувають на усталеному для даної території і контингенту населення рівні, умови життєдіяльності сприятливі, а вплив шкідливих факторів середовища здійснюється в межах, визначених санітарним законодавством;   -2- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У визначенні поняття "санітарне та епідемічне благополуччя" після слів "перебувають на усталеному" викласти в редакції: "рівні для даної території і її населення, сприятливі умови життєдіяльності" - далі за текстом.  
Враховано   санітарне та епідемічне благополуччя населення - це стан здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини, при якому показники захворюваності перебувають на усталеному рівні для даної території, умови проживання сприятливі для населення, а параметри факторів середовища життєдіяльності знаходяться в межах, визначених санітарними нормами;  
    -3- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Уточнити визначення "санітарне та епідемічне благополуччя".  
Враховано    
9. середовище життєдіяльності людини (далі - середовище життєдіяльності) - сукупність об'єктів, явищ і факторів навколишнього (природного і штучно створеного) середовища, що визначає умови проживання людини, її харчування, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо;   -4- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Дати таке визначення терміну "середовище життєдіяльності людини (далі - середовище життєдіяльності) - сукупність об'єктів, явищ і факторів довкілля (як природного, так і штучно створеного), що визначає..." і далі за текстом.  
Враховано   середовище життєдіяльності людини (далі - середовище життєдіяльності) - сукупність об'єктів, явищ і факторів навколишнього середовища (природного і штучно створеного), що безпосередньо оточують людину і визначають умови її проживання, харчування, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо;  
10. фактори середовища життєдіяльності людини - біологічні (вірусні, бактеріальні, паразитарні, генетично модифіковані організми, продукти біотехнології та інші біологічні фактори), хімічні (органічні і неорганічні, природні та синтетичні), фізичні (шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, теплове, іонізуюче, неіонізуюче та інші види випромінювання), соціальні (харчування, водопостачання, умови побуту, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо) та інші фактори середовища життєдіяльності, що впливають або можуть впливати на здоров'я людини та (або) на стан здоров'я майбутніх поколінь;   -5- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У визначенні поняття "фактори середовища життєдіяльності людини" після слова "людини" доповнити словами "гранично допустимі концентрації" і далі за текстом. Слово "фізичні" замінити словом "акустичні" і доповнити "гранично допустимі рівні", а також доповнити словами "радіаційного" і "електромагнітного" і далі за текстом.  
Враховано редакційн  фактори середовища життєдіяльності - будь-які біологічні (вірусні, пріонні, бактеріальні, паразитарні, генетично модифіковані організми, продукти біотехнології тощо), хімічні (органічні і неорганічні, природні та синтетичні), фізичні (шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, теплове, іонізуюче, неіонізуюче та інші види випромінювання), соціальні (харчування, водопостачання, умови побуту, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо) та інші фактори, що впливають або можуть впливати на здоров'я людини чи на здоров'я майбутніх поколінь;  
    -6- Габер М.О. (реєстр. картка № 430)
Перелік біологічних факторів доповнити словом "пріонні"  
Враховано    
11. шкідливий вплив на здоров'я людини - вплив факторів середовища життєдіяльності, що створює загрозу здоров'ю, життю та працездатності людини чи загрозу здоров'ю або життю майбутніх поколінь;      шкідливий вплив на здоров'я людини - вплив факторів середовища життєдіяльності, що створює загрозу здоров'ю, життю або працездатності людини чи здоров'ю майбутніх поколінь;  
12. безпечні умови для людини - стан середовища життєдіяльності, при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його факторів на людину;      безпечні умови для людини - стан середовища життєдіяльності, при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його факторів на людину;  
13. сприятливі умови життєдіяльності людини - стан середовища, при якому відсутній будь-який шкідливий вплив його факторів на здоров'я людини (нешкідливі умови) і наявні можливості для відновлення порушених функцій організму людини;   -7- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Визначення терміну "сприятливі умови життєдіяльності людини" продовжити словами "для забезпечення (захисту) та покращання нормальних функцій організму людини та відновлення порушених".  
Враховано   сприятливі умови життєдіяльності людини - стан середовища життєдіяльності, при якому відсутній будь-який шкідливий вплив його факторів на здоров'я людини і є можливості для забезпечення нормальних і відновлення порушених функцій організму;  
    -8- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У визначенні поняття "сприятливі умови життєдіяльності" виключити слова "нешкідливі умови", а слова "наявні можливості" замінити словами "є умови"  
Враховано    
14. санітарно-епідемічна ситуація - стан середовища життєдіяльності на певній території в конкретно зазначений час та обумовлений ним стан здоров'я населення;      санітарно-епідемічна ситуація - стан середовища життєдіяльності та обумовлений ним стан здоров'я населення на певній території в конкретно визначений час;  
15. державний санітарно-епідеміологічний норматив (гігієнічний норматив, епідеміологічний показник, протиепідемічний норматив) - встановлене дослідженнями припустиме максимальне або мінімальне кількісне та (або) якісне значення показника, що характеризує той або інший фактор середовища життєдіяльності за медичними критеріями (параметрами) його безпечності та (або) нешкідливості для здоров'я людини та здоров'я майбутніх поколінь, а також стану здоров'я населення за критеріями захворюваності, розповсюдженості хвороб, фізичного розвитку, імунітету тощо;      санітарно-епідеміологічний норматив (гігієнічний норматив, епідеміологічний показник, протиепідемічний норматив) - встановлене дослідженнями припустиме максимальне або мінімальне кількісне та (або) якісне значення показника, що характеризує фактор середовища життєдіяльності за медичними критеріями (параметрами) його безпечності для здоров'я людини та здоров'я майбутніх поколінь, а також стан здоров'я населення за критеріями захворюваності, розповсюдженості хвороб, фізичного розвитку, імунітету тощо;  
16. державні гігієнічні та протиепідемічні правила і норми (далі - санітарні норми) - обов'язкові для виконання нормативно-правові акти, які встановлюють медичні вимоги щодо безпечності середовища життєдіяльності (медичні критерії безпеки та (або) нешкідливості факторів середовища, їх показники та гранично допустимі межі), в тому числі санітарні (санітарно-епідеміологічні) правила і норми, протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні нормативи, недотримання яких створює загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх поколінь, а також загрозу виникнення і розповсюдження захворювань серед населення;   -9- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У визначенні терміну "державні санітарні норми" дати перелік усіх різновидів цих нормативно-правових актів, у тому числі тих, що прийняті раніше.  
Враховано   державні санітарні норми та правила, санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти (далі - санітарні норми) - обов'язкові для виконання нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності та окремих його факторів, недотримання яких створює загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх поколінь, а також загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення;  
17. державне санітарно-епідеміологічне нормування - діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, уповноваженого здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд, а також підприємств, установ та організацій (далі - закладів) державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо розроблення, затвердження, введення в дію та контролю за впровадженням санітарних норм;   -10- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Визначення терміну "державне санітарно-епідеміологічне нормування" виключити, оскільки він не зустрічається в тексті законопроекту.  
Враховано    
18. вимоги безпеки для здоров'я і життя людини - вимоги, які розроблені на основі організаційних, адміністративних, інженерно-технічних, медичних, нормативних, екологічних, ветеринарних та інших методологічних підходів, критеріїв, показників тощо з метою збереження здоров'я і життя людини. У цьому Законі вимоги безпеки для здоров'я і життя людини (медичні вимоги) вживаються як розроблені на основі медичної науки і виражені у медичних критеріях, показниках тощо;   -11- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Визначенням "вимоги безпеки для здоров'я і життя людини" чітко визначити, що це розроблені на основі медичної науки критерії, показники, гранично допустимі межі, санітарно-епідеміологічні нормативи, правила, норми, регламенти тощо (медичні вимоги), розроблення, обгрунтування, контроль і нагляд за якими відноситься виключно до медичної професійної компетенції.  
Враховано   вимоги безпеки для здоров'я і життя людини - розроблені на основі медичної науки критерії, показники, гранично допустимі межі, санітарно-епідеміологічні нормативи, правила, норми, регламенти тощо (медичні вимоги щодо безпеки для здоров'я і життя людини), розроблення, обгрунтування, контроль і нагляд за якими відноситься виключно до медичної професійної компетенції;  
19. небезпечний фактор - будь-який хімічний, фізичний, біологічний чинник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або за певних умов може негативно впливати на здоров'я людини;      небезпечний фактор - будь-який хімічний, фізичний, біологічний чинник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або за певних умов може негативно впливати на здоров'я людини;  
20. санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи (далі - санітарні заходи) - комплекс організаційних, адміністративних, інженерно-технічних, медичних, нормативних, екологічних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на усунення або зменшення шкідливого впливу на людину факторів середовища життєдіяльності, запобігання виникненню і поширенню інфекційних захворювань і масових неінфекційних захворювань, у тому числі отруєнь, та їх ліквідацію;      санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи (далі - санітарні заходи) - комплекс організаційних, адміністративних, інженерно-технічних, медичних, нормативних, екологічних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на усунення або зменшення шкідливого впливу на людину факторів середовища життєдіяльності, запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх ліквідацію;  
21. державна санітарно-епідеміологічна експертиза - це діяльність органів та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, спрямована на встановлення відповідності об'єкта експертизи вимогам санітарних норм (у разі відсутності таких норм - визначення можливого шкідливого впливу об'єкта експертизи на здоров'я людини та обгрунтування медичних критеріїв безпеки, показників та гранично допустимих рівнів небезпечних факторів, вмісту, концентрації тощо);   -12- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Визначення "державна санітарно-епідеміологічна експертиза відредагувати, підкреслити професійний характер і медичне спрямування цієї діяльності.  
Враховано   державна санітарно-епідеміологічна експертиза - це вид професійної діяльності органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному вивченні об'єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих об'єктах, встановленні відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, а у разі відсутності відповідних санітарних норм - в обгрунтуванні медичних вимог щодо безпеки об'єкта для здоров'я та життя людини;  
22. висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - документ установленої форми, що містить опис ознак об'єкта експертизи, висновок (позитивний чи негативний) про відповідність об'єкта експертизи вимогам санітарного законодавства, вимоги (критерії безпеки, показники, гранично допустимі рівні небезпечних факторів тощо) стосовно об'єкта експертизи, з якими повинен ознайомитись і які зобов'язується виконувати замовник - власник об'єкта експертизи, а також які є предметом подальшого державного санітарно-епідеміологічного нагляду;   -13- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Поняття "висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи" відредагувати  
Враховано   висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - документ установленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи;  
23. об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи - будь-яка діяльність, технологія, продукція, сировина, нормативний документ, проектна, технічна, інструктивно-методична документація тощо, реалізація, функціонування, використання яких (або інші аналогічні дії) може негативно впливати на здоров'я людини і які пов'язані з необхідністю дотримання вимог санітарного законодавства;   -14- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У визначенні поняття "об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи" уточнити їх перелік, стосовно діючих об'єктів - необхідність проведення повторних експертиз.  
Враховано   об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи - будь-яка діяльність, технологія, продукція та сировина, проекти будівництва, проекти нормативних документів, реалізація (функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров'я людини, а також діючі об'єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх шкідливий вплив встановлено в процесі функціонування (використання), а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; санітарно-епідеміологічний сертифікат (далі - гігієнічний сертифікат) - разовий документ суворої звітності, виданий органами, установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для здоров'я та життя людини окремих видів товарів широкого вжитку (харчових продуктів і напоїв, парфюмерно-косметичних виробів, товарів дитячого асортименту, виробів побутового призначення тощо) на підставі результатів проведених санітарно-хімічних, токсикологічних, фізико-хімічних, радіологічних, мікробіологічних та інших досліджень  
    -15- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити статтю визначенням поняття гігієнічний сертифікат "санітарно-епідеміологічний сертифікат (далі - гігієнічний сертифікат) - разовий документ суворої звітності, виданий органами та установами державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпечність для здоров'я і життя людини за медичними вимогами окремих партій товарів широкого вжитку, вживання (використання) яких може спричинити поширення інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь), у тому числі харчових продуктів і напоїв, парфюмерно-косметичних виробів, товарів дитячого асортименту тощо, за результатами санітарно-хімічних, токсикологічних, фізико-хімічних, радіологічних мікробіологічних та інших досліджень"  
Враховано    
24. масові неінфекційні захворювання (отруєння) - захворювання, виникнення яких зумовлено впливом біологічних, фізичних, хімічних чи соціальних факторів середовища життєдіяльності людини.   -16- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити визначення словами "об'єктів господарської діяльності, продукції, робіт, послуг".  
Враховано   масові неінфекційні захворювання (отруєння) - масові захворювання, виникнення яких зумовлено впливом біологічних, фізичних, хімічних чи соціальних факторів середовища життєдіяльності, у тому числі об'єктів господарської та інших видів діяльності, продукції, робіт, послуг.  
25. Стаття 2. Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення      Стаття 2. Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення  
26. Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (санітарне законодавство) базується на Конституції України, Основах законодавства України про охорону здоров'я і складається з цього Закону, інших актів законодавства, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я та санітарних норм";   -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 2 слова "актів законодавства" замінити словами "законів України"  
Враховано   Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (санітарне законодавство) базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону, законів України "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення", інших нормативно-правових актів, у тому числі санітарних норм.  
    -18- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 2 вказати Закони, що прийняті у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.  
Враховано    
27. 9. Доповнити статтю 30 новими частинами першою - шостою такого змісту: "Для оперативного контролю і координації діяльності підприємств, установ, організацій і громадян, пов'язаної із запобіганням і ліквідацією масових захворювань або отруєнь людей, при Кабінеті Міністрів України утворюється Державна надзвичайна протиепідемічна комісія. Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України очолює віце-прем'єр-міністр України відповідно до розподілу обов'язків.   -19- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю 30 викласти в новій редакції: "Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та радіаційним ураженням Для оперативного контролю і координації діяльності підприємств, установ, організацій і громадян, пов'язаної із запобіганням і ліквідацією масових захворювань або отруєнь людей, при Кабінеті Міністрів України утворюється Державна надзвичайна протиепідемічна комісія. Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України очолює віце-прем'єр-міністр України відповідно до розподілу обов'язків Склад Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України затверджується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Головний державний санітарний лікар України та його заступники входять до складу Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України за посадою відповідно як заступник голови та члени комісії. Державні надзвичайні протиепідемічні комісії утворюються також в Автономній Республіці Крим, областях, містах і районах Положення про державні надзвичайні протиепідемічні комісії затверджує Кабінет Міністрів України. У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень населення органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби в межах своїх повноважень можуть запроваджувати у встановленому законодавством порядку на відповідних територіях чи об'єктах особливі умови та режими праці, навчання, пересування і перевезення, спрямовані на запобігання та ліквідацію цих захворювань та уражень. Органи державної виконавчої лади, місцевого і регіонального самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних щеплень, дезинфекційних, дезинсекційних, дератизаційних, інших протиепідемічних, а також дезактиваційних заходів. У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь та радіаційних уражень відповідними посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби можуть запроваджуватись позачергові профілактичні щеплення, інші заходи профілактики.  
Враховано   Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та радіаційним ураженням Для оперативного контролю і координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і громадян, щодо запобігання і ліквідації особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей при Кабінеті Міністрів України може утворюватися Державна надзвичайна протиепідемічна комісія. Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України очолює віце-прем'єр-міністр України відповідно до повноважень  
28. Склад Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України затверджується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.      Склад Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України затверджується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
29. Головний державний санітарний лікар України та його заступники входять до складу Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України за посадою відповідно як заступник голови та члени комісії.      Головний державний санітарний лікар України та його заступники входять до складу Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України за посадою відповідно як заступник голови та члени комісії.  
30. Державні надзвичайні протиепідемічні комісії утворюються також в Автономній Республіці Крим, областях, містах і районах.       
31. Положення про державні надзвичайні протиепідемічні комісії затверджує Кабінет Міністрів України".       
32. У зв'язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою.       
33. "Стаття 31. Система державної санітарно-епідеміологічної служби України       
34. Систему державної санітарно-епідеміологічної служби України становлять:       
35. центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;       
36. заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України;   -20- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У частинах першій, четвертій, шостій восьмій статті 31 перед словом "заклади" доповнити словом "установи"  
Враховано    
37. відповідні установи, заклади, частини і підрозділи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державного лікувально-оздоровчого управління, Служби безпеки України;       
38. наукові установи державної санітарно-епідеміологічної служби України.       
39. Посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби України є головні державні санітарні лікарі та їх заступники, інші працівники державної санітарно-епідеміологічної служби України, уповноважені здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд.       
40. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що здійснює контроль і нагляд за додержанням санітарного законодавства, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, є Міністерство охорони здоров'я України.   -21- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частинах 3, 4, 5 статті 31 виключити текст "спеціально уповноваженим"  
Враховано    
41. На заклади державної санітарно-епідеміологічної служби системи Міністерства охорони здоров'я України покладаються функції спеціально уповноважених відповідних адміністративно-територіальних, транспортних та об'єктових органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду.       
42. На установи, заклади і підрозділи державної санітарно-епідеміологічної служби інших державних органів, названих у частині першій цієї статті, покладаються функції спеціально уповноважених органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду на підпорядкованих їм територіях, об'єктах, у частинах і підрозділах.       
43. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби є юридичними особами. Перелік, мережа, організаційна структура тощо для системи Міністерства охорони здоров'я України встановлюються головним державним санітарним лікарем України, а для інших державних органів, перелічених у частині першій цієї статті, - головним державним санітарним лікарем відповідного державного органу за погодженням з головним державним санітарним лікарем України.   -22- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині шостій статті 31 слова "державних органів", "державного органу" замінити словами "органів державної влади" та "органу державної влади" відповідно  
Враховано    
44. Зaклади державної санітарно-епідеміологічної служби мають самостійні баланси, рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.   -23- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити статтю частиною такого змісту: "Створення та ліквідація установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби системи Міністерства охорони здоров'я України здійснюється його керівником за поданням головного державного санітарного лікаря України, а інших державних органів - їх керівниками за погодженням з головним державним санітарним лікарем України."  
Враховано    
45. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюють свою діяльність на підставі Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні та Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також положень про державну санітарно-епідеміологічну службу відповідних державних органів.   -24- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині восьмій статті 31 слова "державних органів" замінити словами "затверджених відповідними органами державної влади"  
Враховано    
46. Стаття 32. Управління державною санітарно-епідеміологічною службою України   -25- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Назву статті 32 доповнити словом "України"  
Враховано    
47. Державну санітарно-епідеміологічну службу України очолює головний державний санітарний лікар України - перший заступник Міністра охорони здоров'я України, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку.   -26- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій статті 32 слова "в установленому порядку" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України"  
Враховано    
    -27- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У частині першій статті 32 слово "Міністра охорони здоров'я України" замінити словами "керівника центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я"  
Враховано    
48. Головний державний санітарний лікар України з питань державного санітарно-епідеміологічного нагляду підзвітний безпосередньо Кабінету Міністрів України.   -28- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частини другу і третю статті 32 виключити.  
Відхилено    
49. Головний державний санітарний лікар України має першого заступника та чотирьох заступників. Перший заступник та заступники головного державного санітарного лікаря України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням головного державного санітарного лікаря України. Головний державний санітарний лікар України та його заступники мають бланки та круглі печатки із зображенням Державного Герба України і відповідним написом.   -29- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після частини третьої доповнити статтю частинами такого змісту: "Головний державний санітарний лікар України видає накази про діяльність державної санітарно-епідеміологічної служби України, в межах своєї компетенції видає обов'язкові для виконання усіма суб'єктами господарської діяльності юридичними та фізичними особами постанови, приписи та інші розпорядчі документи, вносить подання (пропозиції) центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, іншим державним органам з питань забезпечення санітарного та епідемічного нагляду в Україні. Головний державний санітарний лікар України представляє інтереси державної санітарно-епідеміологічної служби в центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших державних органах, у тому числі в суді, господарському суді."  
Враховано    
50. Для розгляду і вирішення найважливіших питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби утворюється колегія державної санітарно-епідеміологічної служби України. Колегію очолює головний державний санітарний лікар України. Положення про колегію державної санітарно-епідеміологічної служби України та її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України. Утворюються також колегії державної санітарно-епідеміологічної служби Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному та повітряному транспорті. Колегії очолюють відповідні головні державні санітарні лікарі. Положення та персональний склад цих колегій затверджує головний державний санітарний лікар України. На засіданнях колегій державної санітарно-епідеміологічної служби можуть заслуховуватися повідомлення і пояснення керівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів нагляду та контролю, підприємств, установ і організацій, їх об'єднань, інших посадових осіб з приводу виконання вимог санітарного законодавства.   -30- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині четвертій статті 32: у третьому реченні текст "Кабінет Міністрів України" замінити текстом "керівник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я"; в останньому реченні текст "органів виконавчої влади, інших державних органів" замінити текстом "та інших органів виконавчої влади".  
Враховано частково    
51. Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою Автономної Республіки Крим здійснює головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, який за посадою є заступником міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим і призначається на посаду та звільняється з посади головним державним санітарним лікарем України за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим.   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частинах п'ятій та шостій статті 32 виключити текст "головним державним санітарним лікарем України за погодженням з", а наприкінці додати текст "за погодженням з головним державним санітарним лікарем України"  
Відхилено    
52. Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою області, міст Києва і Севастополя здійснює головний державний санітарний лікар відповідної території, який за посадою є заступником голови обласної (міської) державної адміністрації і призначається на посаду та звільняється з посади головним державним санітарним лікарем України за погодженням з відповідною обласною, Київською і Севастопольською міською державною адміністрацією.       
53. Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою на водному, залізничному, повітряному транспорті здійснюється головним державним санітарним лікарем відповідного виду транспорту, який призначається на посаду і звільняється з посади головним державним санітарним лікарем України.       
54. Заступники головних державних санітарних лікарів відповідного виду транспорту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі призначаються на посаду і звільняються з посади головним державним санітарним лікарем України.       
55. Державну санітарно-епідеміологічну службу в районі, місті, районі в місті очолює головний державний санітарний лікар відповідної адміністративної території, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно головним державним санітарним лікарем Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя за погодженням з головним державним санітарним лікарем України.       
56. Організація державної санітарно-епідеміологічної служби на водному, залізничному, повітряному транспорті забезпечується за лінійним принципом. Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою на лінійних підрозділах та об'єктах транспорту здійснюють головні державні санітарні лікарі, які призначаються на посаду і звільняються з посади головним державним санітарним лікарем відповідного виду транспорту за погодженням з головним державним санітарним лікарем України.       
57. Державну санітарно-епідеміологічну службу на об'єктах з особливим режимом роботи очолюють головні державні санітарні лікарі цих об'єктів, які призначаються на посаду і звільняються з посади головним державним санітарним лікарем України. Перелік об'єктів з особливим режимом роботи визначається Кабінетом Міністрів України.       
58. Державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державного лікувально-оздоровчого управління, Служби безпеки України очолює головний державний санітарний лікар цього центрального органу виконавчої влади (державного органу), який призначається на посаду і звільняється з посади керівником відповідного центрального органу виконавчої влади (державного органу) за погодженням з головним державним санітарним лікарем України.   -32- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частинах дванадцятій - чотирнадцятій та шістнадцятій статті 32 виключити текст "державного органу"  
Враховано    
59. Головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державного лікувально-оздоровчого управління, Служби безпеки України із загальних питань підпорядковується безпосередньо керівникові відповідного центрального органу виконавчої влади (державного органу), а з питань державного санітарно-епідеміологічного нагляду - головному державному санітарному лікарю України.       
60. Головні державні санітарні лікарі зазначених центральних органів виконавчої влади (державного органу) призначають на посаду і звільняють з посади головних державних санітарних лікарів територій, на які поширюється їх діяльність, і підпорядкованих їм з'єднань, частин та підрозділів.       
61. Головні державні санітарні лікарі мають бланки та печатку з відповідним написом і ї керівниками відповідних закладів та підрозділів державної санітарно-епідеміологічної служби України.       
62. Посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України здійснюють свої повноваження на відповідних адміністративних територіях та об'єктах, а посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби інших центральних органів виконавчої влади (державного органу) - на територіях, на які поширюється їх діяльність, підпорядкованих їм об'єктах, у підрозділах відповідно до цього Закону, Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, інших актів законодавства";       
63. 11. У статті 35: у назві статті після слів "Фінансове забезпечення" доповнити словами "та майно"; у частині першій слова "безпосередньо за рахунок бюджету Міністерства охорони здоров'я України, бюджету Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя, а також позабюджетних коштів" замінити словами "за рахунок Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законодавством";   -33- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю 35 викласти в такій редакції: "Стаття 35. Фінансове забезпечення та майно державної санітарно-епідеміологічної служби Фінансування органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України здійснюється за рахунок Державного бюджету України, у тому числі спеціального фонду, а також інших джерел, передбачених законом.  
Враховано    
64. частину другу після слів "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" доповнити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державного лікувально-оздоровчого управління", а слова "та позабюджетних коштів" замінити словами "а також інших джерел, не заборонених законодавством";   -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій і другій статті 35 текст "не заборонених законодавством" замінити текстом "передбачених законом" Фінансування державної санітарно- епідеміологічної служби Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державного лікувально-оздоровчого управління, Служби безпеки України здійснюється за рахунок асигнувань на охорону здоров'я, що виділяються зазначеним центральним органам виконавчої влади (державному органу) з державного бюджету України, а також інших джерел, передбачених законом. Кошти до спеціального фонду Державного бюджету України установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби відраховують за надання послуг, які не відносяться до медичної допомоги населенню: підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних сертифікатів передбачених статтями 12, 16, 17, 23, 25 цього Закону; проведення досліджень, обстежень, вимірювань, випробувань, лабораторних досліджень; вивчення, дослідження, аналіз проектів нормативних документів, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації на відповідність вимогам санітарного законодавства; обгрунтування вимог безпеки для життя і здоров'я людини, розробка гігієнічних нормативів і санітарних норм; участь в акредитації установ, організацій та закладів на право випробувань продукції щодо її безпеки для життя і здоров'я людини; атестація робочих місць; гігієнічне навчання; консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб; роботи з дезинфекції, дезинсекції і дератизації; інші види послуг, визначених Кабінетом Міністрів України. Оплата вказаних послуг здійснюється за тарифами та прейскурантами, затвердженими відповідно до законодавства про ціни та ціноутворення."  
Враховано    
65. доповнити статтю частиною такого змісту:       
66. "Приміщення, будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби та інше майно, що використовується органами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби України, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, перебувають у державній власності і передаються зазначеним органам і закладaм в оперативне управління у порядку, установленому законодавством України. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди органів і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України, надаються їм у постійне користування в порядку, встановленому законодавством України";       
67. частину третю статті виключити.       
68. "Стаття 44. Відповідальність посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України       
69. За шкоду, спричинену некомпетентними або необгрунтованими діями, вимогами, висновками, неналежне виконання службових обов'язків посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби несуть відповідальність згідно із законодавством".   -35- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
статтю 44 викласти в такій редакції: "За невиконання або неналежне виконання посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби своїх обов'язків вони притягаються до юридичної відповідальності згідно з законом"  
Враховано    
    -36- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Текст частини першої статті 44 доповнити словом "України", а слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано    
70. 3. Частину другу статті 7 та абзац четвертий частини другої статті 10 після слів "санітарних та протиепідемічних" та "санітарних і протиепідемічних" доповнити словом "(профілактичних)".       
71. 4. У статті 8 слова "в місячний термін відповідному головному державному санітарному лікарю або до суду" замінити словами "згідно із законодавством".   -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 8 слова "в місячний термін відповідному головному державному санітарному лікарю або до суду" замінити словами "згідно з законом".  
Враховано    
72. 5. Назву розділу ІІІ викласти у такій редакції:       
73. "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ".       
74. 6. У частині першій статті 12 слова "експертними підрозділами закладів" замінити словом "закладами".   -38- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Слово "закладами" замінити словами "установами та закладами"  
Враховано    
    -39- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Частину четверту після слова "здійснюють" доповнити словом "виключно"  
Враховано    
    -40- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Після частини четвертої доповнити частиною такого змісту: "У разі, коли в державному стандарті відсутні необхідні обов'язкові вимоги безпеки для здоров'я і життя людини або зазначені вимоги не відповідають санітарним нормам, дія таких державних стандартів призупиняється відповідно до закону головним державним санітарним лікарем України і вони підлягають скасуванню у встановленому законом порядку".  
Враховано    
75. 7. У статті 16: у частині першій слова "даних щодо безпеки для здоров'я населення" замінити словами "у власника продукції чи уповноваженої ним особи позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на цю продукцію";   -41- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Запропоновану зміну до статті 16 не приймати, оскільки це призведе до тотального контролю імпортованої продукції.  
Враховано    
    -42- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У частині першій статті 16 фразу після слів "лише за наявності" замінити словами "на умовах повної і всебічної відповідності на ввезення діючим в Україні санітарно-епідемічним і ветеринарно-санітарним нормам, правилам, технічним умовам і стандартам на цю сировину та продукцію".  
Враховано    
76. частини другу і третю замінити частиною такого змісту:       
77. "Зобов'язання про виконання вимог санітарного законодавства щодо продукції, яка ввозиться на територію України, гарантії дотримання санітарних норм та (або) вимог висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи при постачанні кожної партії такої продукції є обов'язковою умовою договорів (контрактів) на постачання такої продукції".   -43- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В абзаці другому статті 16 виключити слово "(або)"  
Враховано    
    -44- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Запропоновану зміну до статті 16 не приймати, оскільки вона не є нормою цього законопроекту.  
Враховано    
    -45- Габер М.О. (реєстр. картка № 430)
Доповнити статтю 16 абзацом такого змісту: "Зазначені вимоги поширюються також на транзитне транспортування через територію України сировини та продукції (продуктів харчування (у тому числі корму для домашніх тварин), медикаментів, медичних імунобіологічних та гормональних препаратів, біологічно активних добавок (БАД), товарів народного вжитку (в першу чергу косметично-парфюмерних виробів, технологічного устаткування і обладнання тощо) є нормою Закону України "Про транзит вантажів"  
Відхилено це   
78. 8. У частині третій статті 28 слова "Міністерством охорони здоров'я України" замінити словами "в порядку, визначеному законодавством".       
79. 10. Нaзву розділу ІV доповнити словом "УКРАЇНИ".       
80. 12. Чaстину першу статті 36 викласти у такій редакції:       
81. "Підготовка лікарів та молодших медичних спеціалістів для державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюється у навчальних закладах медичного профілю відповідного рівня акредитації. Нормативи забезпечення цими фахівцями встановлюються Міністерством охорони здоров'я України".       
82. 13. Чaстину восьму статті 38, частини другу і п'яту статті 41, пункт "б" частини першої статті 43, пункт 1 частини другої і частину дев'яту статті 47 після слів "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" доповнити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державного лікувально-оздоровчого управління".       
83. 14. Пункт "н" частини першої статті 40 виключити.   -46- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В абзаці другому статті 46 слова "від шести" замінити словами "від одного".  
Враховано    
84. 15. У статті 47:       
85. у пункті 1 частини другої слова "Республіки Крим" замінити словами "Автономної Республіки Крим";       
86. частину сьому викласти у такій редакції: "Зарахування сум штрафів здійснюється відповідно до законодавства".       
87. 1. У тексті Закону слова "державної виконавчої влади" замінити словами "виконавчої влади", слова "місцевого і регіонального самоврядування" і "місцевого та регіонального самоврядування" замінити словами "місцевого самоврядування", слова "санітарно-гігієнічна" (крім абзацу дев'ятого статті 33) в усіх відмінках замінити словами "санітарно-епідеміологічна" у відповідному відмінку.   -47- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У тексті Закону слова "продукти харчування" у всіх відмінках замінити словами "харчові продукти" у відповідному відмінку.  
Враховано    
88. ІІ. Прикінцеві положення       
89. Цей Закон набирaє чинності з дня його опублікування.       
90. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Другу частину Прикінцевих положень виключити.  
Відхилено    
91. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом:       
92. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;       
93. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;       
94. забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, та приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.   -49- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити Прикінцеві положення частиною четвертою такого змісту: "Органам місцевого самоврядування протягом 2002 року передати в установленому законом порядку у державну власність як цілісні майнові комплекси приміщення, будівлі, споруди, устаткування, обладнання, транспортні засоби тощо, які належать до комунальної власності та використовуються установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби."  
Враховано