Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 230 Податкового кодексу України щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 230 Податкового кодексу України щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
У назві і абзаці першому пункту 1 законопроекту слова та цифри «до статті 230 Податкового кодексу України щодо контрою за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів» замінити словами «до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом деяких підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм»
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до статті 230 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
«І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):»
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):
1) у пункті 14.1 статті 14:
підпункт 14.1.97 доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:
«Лізинг (оренда) визнається сторонами договору фінансовим на момент укладення договору фінансового лізингу та не змінюється протягом всього періоду його дії, в тому числі в разі дострокового розірвання (припинення) договору»;
у підпункті 14.1.177 цифри «230» замінити цифрами «229»;
2) пункт 187.6 статті 187 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Перехід права власності на об'єкт фінансового лізингу від орендодавця (власника майна) до іншої особи (нового власника майна) із збереженням відповідних прав та обов'язків орендодавця за договором фінансового лізингу не змінює податкових зобов'язань орендодавця, орендаря та нового власника майна, сформованих до моменту передачі у власність такого майна (об'єкта фінансового лізингу) іншій особі (новому власнику майна)»;
3) у пункті 219.5 статті 219 слова і цифри «підпункті 215.1.5 пункту 215.1 статті 215» замінити словами і цифрами «підпункті 215-1.1.5 пункту 215-1.1 статті 215-1»;
4) у пункті 229.1 статті 229:
підпункт «в» підпункту 229.1.1 викласти в такій редакції:
«в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який використовується як сировина для виробництва продуктів органічного синтезу, що містять у своєму складі не більше 0,1 відсотка залишкового етанолу»;
доповнити підпунктом 229.1.2-1 такого змісту:
«229.1.2-1. У разі якщо підприємство одночасно є виробником спирту та продуктів органічного синтезу, таке підприємство подає контролюючому органу податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, який планується передати для промислової переробки в межах квоти, визначеної у підпункті 229.1.12 пункту 229.1 цієї статті, за ставкою, встановленою у статті 215 цього Кодексу. Сума, зазначена в цьому податковому векселі, може бути скоригована при його погашенні, виходячи з фактичної кількості спирту, переданої для промислової переробки у місяці, наступному за місяцем, у якому подавався вексель»;
у підпункті 229.1.11 слова «біоетанолу та» виключити;
у підпункті 229.1.12 слово «Відвантаження» замінити словом «Використання»;
підпункт 229.1.15 викласти в такій редакції:
«229.1.15. Під час виробництва біоетанолу забороняється:
а) виробництво спирту етилового на підприємствах з виробництва біоетанолу. У разі якщо підприємство має відокремлені підрозділи, забороняється виробництво спирту етилового у тих відокремлених підрозділах, які виробляють біоетанол;
б) зберігання біоетанолу на складах виробника без денатурації його бензином (1—10 відсотків)»;
 
    -3- Царьов О.А.
Пункт 1 законопроекту доповнити новими підпунктами такого змісту
«підпункт 14.1.97 доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:
«Лізинг (оренда) визнається сторонами договору фінансовим на момент укладення договору фінансового лізингу та не змінюється протягом всього періоду його дії, в тому числі в разі дострокового розірвання (припинення) договору»
 
Враховано    
    -4- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити законопроекту новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 14.1.177 пункту 14.1 статті 14 цифри «230» замінити цифрами «229»
 
Враховано ехнічна правка Уточнення посилання на норму ПКУ.   
    -5- Лабунська А.В.
Законопроект доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац восьмий пункту 167.2. статті 167 доповнити словами «який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості».
 
Відхилено    
    -6- Царьов О.А.
Пункт 1 законопроекту доповнити новими підпунктами такого змісту
«Пункт 187.6 статті 187 доповнити абзацом другим такого змісту:.
«Перехід права власності на об'єкт фінансового лізингу від орендодавця (власника майна) до іншої особи (нового власника майна) із збереженням відповідних прав та обов'язків орендодавця за договором фінансового лізингу не змінює податкових зобов'язань орендодавця, орендаря та нового власника майна, сформованих до моменту передачі у власність такого майна (об'єкту фінансового лізингу) іншій особі (новому власнику майна)».
 
Враховано    
    -7- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 219.5 статті 219 слова і цифри «підпункті 215.1.5 пункту 215.1 статті 215» замінити словами і цифрами «підпункті 2151.-1.5 пункту 2151.-1 статті 215-1»
 
Враховано ехнічна правка Уточнення посилання на норму ПКУ.   
    -8- Царьов О.А.
Пункт 1 законопроекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) у пункті 229.1 статті 229:
1) підпункт «в» підпункту 229.1.1 викласти в такій редакції:
«в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який використовується як сировина для виробництва продуктів органічного синтезу, що містять у своєму складі не більше 0,1 відсотка залишкового етанолу»;
2) доповнити підпунктом 229.1.2-.1 такого змісту:
«229.1.2.-1 У разі якщо підприємство одночасно є виробником спирту та продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу, таке підприємство до 1 числа кожного місяця подає контролюючому органу податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, що дорівнює1/12 обсягу квоти, визначеної в підпункті 229.1.12 пункту 229.1 цієї статті за ставкою, встановленою у статті 215 цього Кодексу. Сума, зазначена в цьому податковому векселі, може бути скоригована при його погашенні, виходячи з фактичної кількості спирту, відвантаженої у місяці, наступному за місяцем, у якому подавався вексель»
 
Враховано аконопроект реєстр.№1126, Н.д.Царьова О.А., підтриманий КМУ   
    -9- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 законопроекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«у підпункті 229.1.11 слова «біоетанолу та» виключити»
 
Враховано Законопроект реєстр.№3123, КМУ   
    -10- Царьов О.А.
Пункт 1 законопроекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«у підпункті 229.1.12 слово «Відвантаження» замінити словом «Використання».
Підпункти 1-4 вважати відповідно підпунктами 2-5.
 
Враховано аконопроект реєстр.№1126, Н.д.Царьова О.А., підтриманий КМУ   
    -11- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 законопроекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
підпункт 229.1.15 викласти в такій редакції:
«229.1.15. Під час виробництва біоетанолу забороняється:
а) виробництво спирту етилового на підприємствах з виробництва біоетанолу. У разі якщо підприємство має відокремлені підрозділи, забороняється виробництво спирту етилового у тих відокремлених підрозділах, які виробляють біоетанол;
б) зберігання біоетанолу на складах виробника без денатурації його бензином (1—10 відсотків)».
 
Враховано Законопроект реєстр.№3123, КМУ   
5. 1) у пункті 230.13:
 
   5) у статті 230:
 
6. підпункт «а» після слів «особистого підпису» доповнити словами «, про час в’їзду на акцизний склад та показники спідометра транспортного засобу», а після слів «а також» - словом «здійснює»;
 
-12- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1) підпункт «а» пункту 230.13 викласти в такій редакції:
а) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" та особистого підпису, зазначає час в‘їзду та показники пробігу транспортного засобу, здійснює запис у журналі реєстрації отримання спирту етилового, а також бере участь у роботі комісії з приймання спирту етилового»
 
Враховано   підпункт «а» пункту 230.13 викласти в такій редакції:
«а) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його ввезення шляхом проставляння штампа «В'їзд дозволено» та особистого підпису, зазначає час в‘їзду та показники пробігу транспортного засобу, здійснює запис у журналі реєстрації отримання спирту етилового, а також бере участь у роботі комісії з приймання спирту етилового»;
 
7. у підпункті «б» слова «трьох діб» замінити словами «одного робочого дня за допомогою засобів факсимільного зв’язку»;
 
-13- Циркін І.М.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -14- Сенченко А.В.
Пункт 1) частини 1 проекту викласти у такій редакції:
«1) пункт 230.13 викласти у такій редакції:
«230.13. Під час вивезення (відвантаження) спирту представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства, на якому виробляється (зберігається) спирт:
а) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його вивезення шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" та особистого підпису, позначає час виїзду та показники спідометру транспортного засобу, вказує маршрут транспортування, а також вказує реквізити акту про відвантаження і приймання спирту, за формою встановленою центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики.
Зазначена відмітка "Виїзд дозволено" свідчить про те, що для одержання спирту покупець в присутності представника контролюючого органу на акцизному складі разом із нарядом надав постачальнику довідку про обсяг і мету використання спирту; довіреність покупця, за встановленою формою, у разі отримання спирту представником покупця у постачальника.
Відпуск спирту без зазначених документів та понад кількість, яку вказано у наряді забороняється. У випадку відпуску спирту суб'єктам підприємницької діяльності, обсяги споживання спирту якими становлять до 60 декалітрів на квартал, за умови сплати акцизного податку за повною ставкою, що визначена законодавством, дозволяється без наряду.
Форма наряду на відпуск спирту, фракції головної етилового спирту, та порядок його оформлення, а також форма довідки про обсяг і мету використання спирту, затверджується центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної податкової, державної митної політики;
б) здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження спирту і надсилає протягом однієї години довідку про відвантаження спирту представнику контролюючого органу на акцизному складі покупця спирту.».
 
Враховано частково у змінах до пункту 230.13-1 статті 230   
8. 2) доповнити статтю пунктом 230.13-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 230.13-1 такого змісту:
 
9. «230.13-1.- Під час вивезення спирту представник органу державної податкової служби на акцизному складі:
а) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його вивезення шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису, про час виїзду з акцизного складу та показники спідометра транспортного засобу, а також здійснює запис у контрольному журналі відвантаження спирту;
 
-15- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци другий і третій підпункту 2 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«230.13-1. Під час відвантаження спирту етилового представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства:
а) «робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його відпуску шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису, зазначає час виїзду та показники пробігу транспортного засобу, реквізити акта про відвантаження і прийняття спирту етилового, який складається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства, а також здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження спирту етилового’
 
Враховано   «230.13-1. Під час відвантаження спирту етилового представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства:
а) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його відпуску шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису, зазначає час виїзду та показники пробігу транспортного засобу, реквізити акта про відвантаження і прийняття спирту етилового, який складається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства, а також здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження спирту етилового;
 
10. б) надсилає органу державної податкової служби за місцезнаходженням покупця спирту протягом одного робочого дня за допомогою засобів факсимільного зв’язку довідку про відвантаження спирту.»;
 
-16- Циркін І.М.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«б) надсилає протягом трьох діб довідку про відвантаження спирту етилового контролюючому органу за місцезнаходженням покупця спирту, про що робить відмітку в зазначеному журналі»
 
Враховано   б) протягом трьох днів надсилає довідку про відвантаження спирту етилового контролюючому органу за місцезнаходженням покупця спирту, про що робить відмітку у зазначеному журналі»;
пункт 230.14 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
«Інвентаризація спирту етилового на акцизному складі, у тому числі інвентаризація, що проводиться на перше число кожного місяця, проводиться у присутності представника контролюючого органу на акцизному складі.
Якщо за результатами інвентаризації виявлено втрати спирту етилового, що перевищують встановлені норми втрат згідно з пунктом 214.6 статті 214 цього Кодексу, або якщо ці втрати виникли не з причин, визначених пунктом 216.3 статті 216 цього Кодексу, платник сплачує акцизний податок виходячи з розміру таких втрат та ставки акцизного податку, що діє на дату складення акта інвентаризації.
У разі виявлення фактів надлишку спирту етилового контролюючий орган вживає відповідних заходів згідно із законом»;
 
    -17- Сенченко А.В.
Пункт 2) частини 1 проекту викласти у такій редакції:
«2) доповнити підпунктом 230.13? такого змісту:
«230.13?. Під час ввезення спирту представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства, на якому виробляються горілка та лікеро-горілчані вироби:
а) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" та особистого підпису, позначає час в‘їзду та показники спідометру транспортного засобу. Здійснює запис у журналах реєстрації довідок про відвантаження спирту.
Відмітка "В'їзд дозволено" свідчить про те, що дані довідки про відвантаження спирту співпадають з даними товарно-транспортної накладної на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, а також даним акту про відвантаження і приймання спирту; час транспортування та різниця в показниках спідометру відповідають маршруту транспортування; спирт доставлено в справній тарі та збережені знаки забезпечення схоронності продукції.
У разі невідповідності вказаних даних або якщо спирт надійшов у тарі з пошкодженими пломбами чи у несправній тарі, приймання спирту здійснює комісія, призначена керівником підприємства-покупця. Комісія визначає об‘єм ввезеного спирту та складає акт про недостачу спирту, який перевозили автотранспортом, за формою встановленою центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики, у двох примірниках (для постачальника і одержувача).
Після чого представник акцизного складу робить на товарно-транспортній накладній відмітку "В'їзд дозволено", позначає час в‘їзду та показники спідометру транспортного засобу, вказує реквізити акту про недостачу спирту та проставляє особистий підпис;
б) протягом години надсилає представнику контролюючого органу на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, довідку про отримання спирту та здійснює запис в журналі реєстрації отримання спирту.».
 
Враховано частково у змінах до пункту 230.13 статті 230   
    -18- Сенченко А.В.
Частину 1 проекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«пункт 230.14 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Інвентаризація спирту етилового на акцизному складі, в тому числі і інвентаризація, що проводиться на перше число кожного місяця, проводиться в присутності представника контролюючого органу на акцизному складі.
Якщо за результатами інвентаризації виявлено втрати спирту етилового понад норми втрат, встановлені відповідно до пункту 214.6 статті 214 цього Кодексу, або якщо ці втрати виникли не з причин, визначених пунктом 216.3 статті 216 цього Кодексу, платник сплачує акцизний податок виходячи з розміру таких втрат та ставки акцизного податку, що діє на дату складення акту інвентаризації.
У разі виявлення фактів надлишку спирту контролюючий орган вживає відповідних заходів згідно із законом»
 
Враховано    
11. 3) пункт 230.15 після слів «особистого підпису» доповнити словами «, про час виїзду з акцизного складу та показники спідометра транспортного засобу», а після слів «а також» - словом «здійснює»;
 
-19- Хомутиннік В.Ю.
- підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«у пункті 230.15 слова «особистого підпису, а також запис» замінити словами «особистого підпису, позначення часу виїзду з акцизного складу та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис»
 
Враховано згодження із змінами до 230.13 та 230.13-1  у пункті 230.15 слова «особистого підпису, а також запис» замінити словами «особистого підпису, позначення часу виїзду з акцизного складу та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис»;
 
12. 4) пункт 230.16 після слів «для відпуску» доповнити словом «спирту, «;
 
-20- Хомутиннік В.Ю.
- у підпункті 4 пункту 1 законопроекту слово «спирту» замінити словами «спирту етилового»
 
Враховано   пункт 230.16 після слів «для відпуску» доповнити словами «спирту етилового»;
 
13. 5) у пункті 230.17 після слів «особистого підпису» доповнити словами «, про час в’їзду на акцизний склад та показники спідометра транспортного засобу», а слова «та запис» замінити словами «, а також здійснює запис»;
 
-21- Хомутиннік В.Ю.
- підпункт 5 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«у пункті 230.17 слова «особистого підпису та запис» замінити словами « особистого підпису, позначення часу в’їзду на акцизний склад та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис»
 
Враховано згодження із змінами до 230.13 та 230.13-1  у пункті 230.17 слова «особистого підпису та запис» замінити словами «особистого підпису, позначення часу в’їзду на акцизний склад та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснює запис»;
 
14. 6) пункт 230.18 після слова «Транспортування» доповнити словом «спирту, «, а після слова «виробляються» - словом «спирт, «.
 
-22- Хомутиннік В.Ю.
- у підпункті 6 пункту 1 законопроекту слова і цифри «пункт 230.18» замінити словами і цифрами «в абзаці першому пункту 230.18», а слова «спирту» та «спирт» замінити словами відповідно «спирту етилового» та «спирт етиловий»
 
Враховано   абзац перший пункту 230.18 після слова «Транспортування» доповнити словами «спирту етилового», а після слова «виробляються» - словами «спирт етиловий».
2. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст.345 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
«Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок – перелік технологічного обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що містить визначені цим Законом відомості про таке обладнання, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
головна фракція спирту коньячного – перша відокремлена частина дистиляту при перегонці коньячного виноматеріалу чи спирту-сирцю;
хвостова фракція спирту коньячного – остання відокремлена частина дистиляту при перегонці коньячного виноматеріалу чи спирту-сирцю»;
2) у статті 2:
частину першу після слова «біоетанолу» доповнити словами «та спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для його використання як сировини у виробництві продуктів органічного синтезу, що містять у своєму складі не більше 0,1 відсотка залишкового етанолу»;
частину четверту доповнити словами «крім виробництва спирту етилового денатурованого (спирту технічного), що використовується як сировина для виробництва продуктів органічного синтезу, що містять у своєму складі не більше 0,1 відсотка залишкового етанолу»;
у другому реченні частини п’ятої слово «державному» виключити;
у частині чотирнадцятій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
3) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
«Стаття 2-1. Порядок ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок
Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що відноситься до товарної групи за кодом 8478 згідно з УКТ ЗЕД (обладнання для підготовки або обробки тютюну), яке імпортується на митну територію України, зберігається та використовується на митній території України, підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далі - Єдиний реєстр обладнання).
Відомості про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок включаються до Єдиного реєстру обладнання на підставі відомостей, що надаються суб’єктами господарювання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
В Єдиному реєстрі обладнання повинні міститися відомості про:
суб’єкта господарювання, який здійснив ввезення обладнання або є власником обладнання: для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів господарювання – прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
суб’єкта господарювання, який здійснює зберігання або використання обладнання (у разі передачі обладнання на зберігання чи в користування іншим суб’єктам господарювання): для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів господарювання – прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
підставу ввезення обладнання на митну територію України або набуття права власності на обладнання;
модель та серійний номер обладнання;
місцезнаходження обладнання;
дату включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання;
дату внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання;
підставу та дату виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання.
Внесення даних до Єдиного реєстру обладнання здійснюється на підставі письмової заяви суб'єкта господарювання – імпортера або власника обладнання. До заяви додається документ, що підтверджує ввезення обладнання на митну територію України або право власності на обладнання.
Заява подається не пізніше 10 робочих днів з дня завершення митного оформлення обладнання, ввезеного на митну територію України, або набуття права власності на обладнання.
У разі зміни будь-яких відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, крім змін, не пов'язаних із зміною права власності на обладнання, суб'єкт господарювання, за заявою якого відповідне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання, повинен подати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, повинна бути подана не пізніше 10 робочих днів з дня зміни цих відомостей. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, несе заявник.
У разі переходу права власності або знищення обладнання таке обладнання підлягає виключенню з Єдиного реєстру обладнання. Заява про виключення повинна бути подана не пізніше 10 робочих днів з дня настання однієї з подій, зазначених у цій частині, суб'єктом господарювання, за заявою якого відповідне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання. До заяви додаються документи, що підтверджують перехід права власності або знищення обладнання.
Форми заяв про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, про виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Ведення Єдиного реєстру обладнання та надання відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, забезпечує вільний та безоплатний доступ до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
Відомості, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, надаються у вигляді витягу з Єдиного реєстру обладнання. Витяг з Єдиного реєстру обладнання видається юридичній особі або фізичній особі – підприємцю, органам державної влади (посадовим особам) за письмовим запитом протягом двох робочих днів з дня подання такого запиту.
Форма витягу з Єдиного реєстру обладнання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
4) абзац четвертий частини четвертої статті 11 викласти в такій редакції;
«У разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання»;
5) у статті 12:
назву після слова «коньячного» доповнити словами « (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій)»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію»;
6) у статті 14:
друге речення частини третьої після слів «спиртом коньячним» доповнити словами « (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій)»;
друге речення частини шостої виключити;
7) статтю 15 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Імпорт або придбання паперу цигаркового, що відноситься до товарної групи за кодом 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії за кодом 5601 22 99 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), може здійснюватися лише суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів. Такі товари (продукція) імпортуються або придбаваються суб'єктами господарювання без права подальшої їх реалізації на митній території України».
У зв’язку з цим частини третю – сорок першу вважати відповідно частинами четвертою – сорок другою;
8) у статті 17:
частину другу доповнити абзацами дев’ятнадцятим і двадцятим такого змісту:
«порушення вимог частини третьої статті 15 цього Закону щодо імпорту на митну територію України або придбання паперу цигаркового та фільтрів для виробництва сигарет без ліцензії на право виробництва тютюнових виробів та/або їх реалізації на митній території України – 100 відсотків вартості партії товару, але не менше 15 000 гривень;
зберігання та/або використання на митній території України обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання - 150 000 гривень»;
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі виявлення фактів незаконного імпорту та/або придбання паперу цигаркового, фільтрів, зберігання та/або використання обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що не внесено до Єдиного реєстру обладнання, органи доходів і зборів не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення таких фактів накладають арешт на такі папір цигарковий, фільтри, обладнання і звертаються до суду для винесення рішення про їх конфіскацію та знищення. Процедура знищення таких конфіскованих товарів контролюється органом доходів і зборів, що здійснив арешт таких товарів».
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
3. Статтю 5 Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2009 р., № 31, ст. 451; 2011 р., № 33, ст. 327; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ) доповнити частиною такого змісту:
«Головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію».
 
    -23- Кінах А.К.
Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:
Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок – перелік технологічного обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що містить визначені цим Законом відомості про таке обладнання, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
Враховано    
    -24- Ващук К.Т.
Пункт 2 законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«статтю 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» доповнити новими абзацами такого змісту::
«головна фракція спирту коньячного – перша відокремлена частина дистиляту при перегонці коньячного виноматеріалу чи спирту-сирцю;
хвостова фракція спирту коньячного – остання відокремлена частина дистиляту при перегонці коньячного виноматеріалу чи спирту - сирцю;.
 
Враховано    
    -25- Царьов О.А.
Пункт 2 законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«2) У статтю 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2007 р., № 4, ст. 32; 2010 р. № 30, ст. 398; 2011 р., № 41, ст. 413; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5410-VІ) внести такі зміни:
частину першу після слова «біоетанолу» доповнити словами «та спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для його використання як сировини у виробництві продуктів органічного синтезу, що містять у своєму складі не більше 0,1 відсотка залишкового етанолу»;
частину четверту доповнити словами «крім виробництва спирту етилового денатурованого (спирту технічного), що використовується як сировина для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу»;
у другому реченні частини п’ятої слово «державному» виключити.
 
Враховано аконопроект реєстр.№1126, Н.д.Царьова О.А., підтриманий КМУ   
    -26- Хомутиннік В.Ю.
у частині чотирнадцятій статті 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
Враховано Технічна правка Узгодження із ЗУ № 404-VІІ від 4 липня 2013 р.   
    -27- Кінах А.К.
Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:
Доповнити статтею 2-1 такого змісту:
«Стаття 2-1. Порядок ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок
Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що відноситься до товарної групи за кодом 8478 згідно з УКТ ЗЕД (обладнання для підготовки або обробки тютюну), яке імпортується на митну територію України, зберігається та використовується на митній території України, підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далі - Єдиний реєстр обладнання).
Відомості про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок включаються до Єдиного реєстру обладнання на підставі відомостей, що надаються суб’єктами господарювання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
В Єдиному реєстрі обладнання повинні міститися відомості про:
суб’єкта господарювання, який здійснив ввезення обладнання або є власником обладнання: для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів господарювання – прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
суб’єкта господарювання, який здійснює зберігання або використання обладнання (у разі передачі обладнання на зберігання чи у користування іншим суб’єктам господарювання): для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів господарювання – прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
підставу ввезення обладнання на митну територію України або набуття права власності на обладнання;
модель та серійний номер обладнання;
місцезнаходження обладнання;
дату включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання;
дату внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання;
підставу та дату виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання.
Внесення даних до Єдиного реєстру обладнання здійснюється на підставі письмової заяви суб'єкта господарювання – імпортера або власника обладнання. До заяви додається документ, що підтверджує ввезення обладнання на митну територію України або право власності на обладнання.
Заява подається не пізніше 10 робочих днів з моменту завершення митного оформлення обладнання, яке ввезено на митну територію України, або набуття права власності на обладнання.
У разі зміни будь-яких відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання, що не пов'язані із зміною права власності на обладнання, суб'єкт господарювання, за заявою якого відповідне обладнання було внесене до Єдиного реєстру обладнання, повинен подати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
Заява про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання, повинна бути подана не пізніше 10 робочих днів з дати зміни цих відомостей. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання, несе заявник.
У разі переходу права власності або знищення обладнання, таке обладнання підлягає виключенню з Єдиного реєстру обладнання. Заява про виключення повинна бути подана не пізніше 10 робочих днів з дати настання однієї з подій, вказаних у цій частині, суб'єктом господарювання, за заявою якого відповідне обладнання було внесене до Єдиного реєстру обладнання. До заяви додаються документи, які підтверджують перехід права власності або знищення обладнання.
Форми заяв про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання, про виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику..
Ведення Єдиного реєстру обладнання та надання відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, забезпечує вільний та безоплатний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання.
Відомості, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання, надаються у вигляді витягу з Єдиного реєстру обладнання. Витяг з Єдиного реєстру обладнання видається юридичній особі або фізичній особі – підприємцю, органам державної влади (посадовим особам) за їх письмовим запитом протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту.
Форма витягу з Єдиного реєстру обладнання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»
 
Враховано    
    -28- Терьохін С.А.
друге речення частини першій статті 3 викласти в такій редакції:
«Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку, а для виробництва коньяку використовують спирт коньячний власного виробництва або спирт коньячний, викурений в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманий не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь, за правилами, установленими частиною 18 статті 18 «Заключні положення» цього Закону»
 
Враховано по суті у Законі №713-VІІ від 19.12.13 р.   
    -29- Циркін І.М.
Пункт 2 законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«2). Абзац четвертий частини четвертої статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» викласти в такій редакції;
«У разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання».
 
Враховано    
    -30- Ващук К.Т.
Пункт 2 законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»:
у статті 12:
назву після слова «коньячного» доповнити словами « (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій)»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію»;
друге речення частини третьої статті 14 після слів «спиртом коньячним» доповнити словами « (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій)»
 
Враховано    
    -31- Хомутиннік В.Ю.
Друге речення частині шостій статті 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» виключити
 
Враховано згодження з пунктами. 230.12 та 230.13-1 ст.230- ПКУ   
    -32- Кінах А.К.
Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни: «статтю 15 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Імпорт або придбання паперу цигаркового, що відноситься до товарної групи за кодом 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії за кодом 5601 22 99 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, які призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), може здійснюватися лише суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів. Такі
товари (продукція) імпортуються або придбаваються суб'єктами господарювання без права подальшої їх реалізації на митній території України».
У зв’язку з цим частини третю – сорок першу вважати відповідно частинами четвертою – сорок другою.
 
Враховано    
    -33- Кінах А.К.
Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:
«У статті 17:
частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:
«порушення вимог частини третьої статті 15 цього Закону щодо імпорту на митну територію України або придбання паперу цигаркового та фільтрів для виробництва сигарет без ліцензії на право виробництва тютюнових виробів та/або їх реалізації на митній території України – 100 відсотків вартості партії товару, але не менше 15 000 гривень
зберігання та/або використання на митній території України обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання - 150 000 гривень»;
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі виявлення фактів незаконного імпорту та/або придбання паперу цигаркового, фільтрів, використання та/або зберігання обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що не внесено до Єдиного реєстру обладнання, органи доходів і зборів не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення таких фактів накладають арешт на такі папір цигарковий, фільтри, обладнання і звертаються до суду для винесення рішення про їх конфіскацію та знищення. Процедура знищення таких конфіскованих товарів контролюється органом доходів і зборів, що здійснив арешт таких товарів»
У зв’язку з цим, частину шосту вважати відповідно частиною сьомою.
 
Враховано    
    -34- Терьохін С.А.
частину 17 та 18 статті 18 викласти в такій редакції:
«Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрі (без додання спирту) починають застосовуватися з 1 січня 2010 року.
Встановити, що суб'єкти господарювання зобов’язані використовувати у виробництві коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією спирт коньячний власного виробництва або спирт коньячний, викурений в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, не менше:
10 відсотків - з 1 квітня 2013 року;
15 відсотків - з 1 січня 2014 року;
20 відсотків - з 1 січня 2015 року;
25 відсотків - з 1 січня 2016 року;
30 відсотків - з 1 січня 2017 року».
 
Враховано по суті у Законі №713-VІІ від 19.12.13 р.   
    -35- Ващук К.Т.
Пункт 2 законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«Статтю 5 Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2009 р., № 31, ст. 451; 2011 р., № 33, ст. 327; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ) доповнити частиною такого змісту:
«Головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію»
 
Враховано    
15. 2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

-36- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців четвертого - сьомого підпункту 8 пункту 2 розділу І цього Закону (щодо внесення змін до статті 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»), які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
2. Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що перебуває у власності або користуванні суб’єктів господарювання на день набрання чинності цим Законом, підлягає внесенню до Єдиного реєстру обладнання протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -37- Кінах А.К.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців третього, п’ятого - сьомого підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня його опублікування.
3. Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, яке перебуває у власності або використанні суб’єктів господарювання на день набрання чинності цього Закону підлягає внесенню до Єдиного реєстру обладнання протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
4.Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано у пунктах .1, 2 та 3 розділу ІІ законопроекту