Кількість абзаців - 87 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин»
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635):
 
-1- Пилипенко В.П.
Абзаци перший-другий пункту 1 Розділу І Проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. У Законі України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635):
 
Враховано   2. У Законі України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635; 2014, № 6-7, ст. 80):
 
6. 1) стаття 1:
 
-2- Пилипенко В.П.
Абзаци перший-другий пункту 1 Розділу І Проекту Закону викласти в такій редакції:
у статті 1:».
 
Враховано   у статті 1:
 
7. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
8. «1) господарство - будівлі, споруди, ферми на відкритому повітрі, будь-яке інше місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забій, утилізація і штучне осіменіння, організовуються виставки тварин. Власником господарства може бути будь-яка юридична або фізична особа, в тому числі фізична особа, що не зареєстрована як фізична особа-підприємець; «;
 
-3- Пехов В.А.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 розділу Ізаконопроекту друге речення «Власником господарства може бути будь-яка юридична або фізична особа, в тому числі фізична особа, що не зареєстрована як фізична особа-підприємець» виключити.
Підпункт 1 пункту 1 розділу Ізаконопроекту після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
«доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
«11) господарства населення - господарства, власниками яких є фізичні особи, що не є суб’єктами підприємницької діяльності;».
 
Відхилено Введення нових термінів ускладнює сприйняття законодавчих норм.  «1) господарство - будівлі, споруди, ферми, будь-яке інше місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забій, утилізація, штучне осіменіння, організовуються виставки тварин та власником якого може бути будь-яка юридична або фізична особа»;
 
    -4- Пилипенко В.П.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 Розділу І Проекту Закону слова «ферми на відкритому повітрі» виключити;
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 Розділу І Проекту Закону слова «в тому числі фізична особа, що не зареєстрована як фізична особа-підприємець» виключити.
 
Враховано частково Визначення «господарства» запропоновано проектом відповідає Регламенту ЄС.   
9. у пункті 2 після слова «власників» доповнити словом «/утримувачів»;
 
   у пункті 2 слово «власників» замінити словами «власників/утримувачів»;
 
10. у пункті 3 слова «і ветеринарна картка до такого паспорта» виключити;
 
   у пункті 3 слова «і ветеринарна картка до такого паспорта» виключити;
 
11. пункт 4 викласти у такій редакції:
 
   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
12. «4) ідентифікаційний номер - індивідуальний або груповий номер, що присвоюється тварині (або їх групам) та не змінюється протягом її життя. Індивідуальний ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин. Груповий ідентифікаційний номер присвоюється групам тварин (крім великої рогатої худоби, овець, кіз та коней) у межах одного господарства і є унікальним для господарства у межах України»;
 
-5- Пилипенко В.П.
Останнє речення абзацу сьомого підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«Індивідуальний номер присвоюється великій рогатій худобі, вівцям, козам та коням. Груповий ідентифікаційний номер присвоюється групі тварин у межах одного господарства і є унікальним у межах України».
 
Враховано   «4) ідентифікаційний номер - індивідуальний або груповий номер, що присвоюється тварині (або їх групам) та не змінюється протягом її життя»;
 
13. у пунктах 6, 7 після слова «власника» доповнити словом «/утримувача»;
 
   у пунктах 6 і 7 слово «власника» замінити словами «власника/утримувача»;
 
14. доповнити новими пунктами:
 
   доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
15. «8) власник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє, користується та розпоряджається тваринами;
 
      
16. 9) утримувач - будь-яка юридична чи фізична особа, яка постійно або тимчасово володіє, користується та несе відповідальність за тварин на підставі повноважень, наданих власником;
 
   «8) утримувач – юридична або фізична особа, яка здійснює діяльність з утримання, розведення, продажу, переміщення, забою, утилізації, штучного осіменіння тварин, організації виставок тварин на підставі повноважень наданих їй власником тварин;
 
17. 10) Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин -- орган виконавчої влади або державне підприємство, уповноважене центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, проводити в установленому порядку реєстрацію тварин, здійснювати оформлення, видачу ідентифікаційних документів та виконувати інші завдання визначені законодавством.».
 
-6- Пилипенко В.П.
В абзаці дванадцятому підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту Закону слова «орган виконавчої влади або державне підприємство» замінити словом «суб’єкт».
В абзаці дванадцятому підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту Закону після слова «установленому» доповнити словами «цим Законом».
В абзаці дванадцятому підпункту 1 пункту 1 Розділу І проекту Закону слова «завдання визначені» замінити словами «функції, передбачені».
 
Враховано   9) Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин - суб’єкт, уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, проводити в установленому цим Законом порядку реєстрацію тварин, здійснювати оформлення, видачу ідентифікаційних документів та виконувати інші функції, передбачені законодавством»;
 
18. 2) частину другу статті 3 виключити;
 
   2) частину другу статті 3 виключити;
статті 4 та 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Об’єкти ідентифікації та реєстрації тварин. Індивідуальний та груповий ідентифікаційний номер
Об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини – велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози.
Індивідуальний ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин. Великій рогатій худобі, вівцям, козам та коням присвоюється виключно індивідуальний номер. Груповий ідентифікаційний номер може присвоюватися групі тварин у межах одного господарства і є унікальним для господарства у межах України.
 
19. 3) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
      
20. «Стаття 5. Права та обов’язки юридичних, фізичних осіб та Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин
 
   Стаття 5. Права та обов’язки юридичних, фізичних осіб та Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин
 
21. Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов'язані:
 
   Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов'язані:
 
22. подавати для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;
 
   подавати для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;
 
23. ідентифікувати усіх тварин у господарстві;
 
   ідентифікувати усіх тварин у господарстві;
 
24. вести облік усіх тварин у господарстві, в тому числі щодо їх народження, ідентифікаційних номерів, усіх переміщень тварин між господарствами, а також про забій, утилізацію та падіж тварин;
 
   вести облік усіх тварин у господарстві, в тому числі щодо їх народження, ідентифікаційних номерів, усіх переміщень тварин між господарствами, а також про забій, утилізацію та падіж тварин;
 
25. зберігати відомості про тварину протягом трьох років після її смерті (забій, падіж, утилізація) або вибуття її з господарства;
 
-7- Омельянович Д.С.
Абзац п’ятий частини першої статті 5 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» викласти у наступній редакції: «зберігати відомості про тварину після її смерті (забій, падіж, утилізація) або вибуття з господарства у наступні строки:
-для товарних тварин – протягом одного року;
-для племінних тварин - протягом трьох років.»
 
Відхилено ожен власник тварин веде реєстр, який має бути доступним для компетентного органу на його прохання в будь-який час протягом мінімального строку, який має визначатися компетентним органом, але який не може бути меншим трьох років (відповдіно до Регламент (ЄС) № 1760/2000 ЄвроПарламенту і Ради від 17 липня 2000 року, Стаття 7 1.).  зберігати відомості про тварину протягом трьох років після її смерті (забій, падіж, утилізація) або переміщення її з господарства;
 
26. здійснювати переміщення тварин з ідентифікаційними документами;
 
   здійснювати переміщення тварин з ідентифікаційними документами;
 
27. подавати дані до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про усі переміщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом 5 робочих днів з дати таких дій або подій;
 
-8- Омельянович Д.С.
У абзаці сьомому частини першої статті 5 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» слова «протягом п’яти робочих днів» замінити словами «протягом десяти робочих днів».;
 
Відхилено Відповідно до Регламенту ЄС строк подання зазначених даних не може перевищувати 5 днів.  подавати дані до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про усі переміщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом 5 робочих днів з дати таких дій або подій;
 
28. проводити, забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин;
 
   проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
 
29. Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність із забою та утилізації тварин, зобов'язані:
 
   Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність із забою та утилізації тварин, зобов'язані:
 
30. подавати для реєстрації дані про забій, утилізацію тварин, а також дані про господарства, що здійснюють такий забій та утилізацію;
 
   подавати для реєстрації дані про забій, утилізацію тварин, а також дані про господарства, що здійснюють такий забій та утилізацію;
 
31. вести облік забитих, утилізованих тварин;
 
   вести облік забитих, утилізованих тварин;
 
32. проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
 
   проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
 
33. Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов'язані:
 
   Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов'язані:
 
34. подавати для реєстрації дані про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
 
   подавати для реєстрації дані про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
 
35. вести облік тварин;
 
   вести облік тварин;
 
36. здійснювати продаж, проводити виставки і штучне осіменіння лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
 
   здійснювати продаж, проводити виставки і штучне осіменіння лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
Переміщення юридичними та фізичними особами тварин, які не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин забороняється.
 
37. Юридичні та фізичні особи мають право:
 
      
38. вести облік тварин та подавати дані встановлені даним Законом в електронному або паперовому вигляді.
 
-9- Пилипенко В.П.
Абзац двадцятий підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту Закону викласти у наступній реакції:
«обирати електронну або паперову форму ведення обліку тварин та подачі даних, встановлених цим Законом».
 
Враховано   Юридичні та фізичні особи мають право:
обирати електронну або паперову форму ведення обліку тварин та подачі даних, встановлених цим Законом;
 
39. уповноважити третіх осіб на виконання обов’язків, встановлених цією статтею.
 
   уповноважити третіх осіб на виконання обов’язків, встановлених цією статтею.
 
40. Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин має право отримувати від власника або утримувача тварини інформацію щодо походження, ідентифікації, пункту призначення тварини, якою він володіє чи яку утримує, транспортує, продає або забив, а власник або утримувач тварини зобов’язаний надати таку інформацію за запитом Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин.
 
-10- Пилипенко В.П.
В абзаці двадцять другому підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту Закону слова «якою він володіє» замінити словами «власником якої він є».
В абзаці двадцять другому підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту Закону слова після слів «за запитом Єдиного державного реєстру тварин» доповнити словами «протягом 10 днів з моменту отримання такого запиту.».
 
Враховано   Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин має право надіслати запит до власника або утримувача тварини про інформацію про походження, ідентифікацію, пункт призначення тварини, власником або утримувачем якої він є, а власник або утримувач тварини зобов’язаний надати таку інформацію за запитом Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин протягом 10 робочих днів з моменту отримання такого запиту.
 
41. Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин зобов’язаний:
 
   Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин зобов’язаний:
 
42. вносити до Єдиного державного реєстру тварин дані встановлені даним Законом, зокрема щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин, а також щодо здійсненних відносно них ветеринарно-санітарних заходів протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати їх отримання від юридичних і фізичних осіб;
 
-11- Омельянович Д.С.
У абзаці другому частини шостої статті 5 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» слова «протягом 5 (п’яти) робочих днів» замінити словами «протягом 10 десяти робочих днів»
 
Враховано   вносити до Єдиного державного реєстру тварин дані, встановлені цим Законом, зокрема, щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин, а також щодо здійсненних відносно них ветеринарно-санітарних заходів протягом 10 робочих днів з дня їх отримання від юридичних і фізичних осіб;
 
    -12- Продан О.П.
У пункті 3 частини 1 розділу І законопроекту:
в абзаці 24 слова «юридичних і фізичних осіб» замінити словами «юридичних чи фізичних осіб без стягнення за це плати»;
 
Відхилено Стаття 10 законопроекту передбачає фінансування фізосіб за рахунок держбюджету. Юрособи здійснюють підприємницьку діяльність та можуть здійснити фінансування за власний рахунок.   
43. оформляти та видавати ідентифікаційні документи протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання даних щодо реєстрації тварини;
 
-13- Пехов В.А.
Абзац двадцять п’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання даних щодо реєстрації тварини оформляти та видавати (за умови, якщо власник/утримувач тварини прибув до Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин за документами особисто) ідентифікаційні документи;»
 
Враховано редакційно   протягом 5 робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини оформляти ідентифікаційні документи;
видавати оформлені ідентифікаційні документи за вимогою власника/утримувача тварини або його довіреної особи;
 
    -14- Продан О.П.
абзац 25 слово «оформляти» замінити словами «безкоштовно оформлювати»;
 
Відхилено ив. обґрунтування до поправки № 12   
44. забезпечити доступ до інформації з Єдиного державного реєстру тварин за винятком інформації про особу (персональні дані) та інформації, яка відповідно до законодавства України має обмежений доступ.
 
-15- Пехов В.А.
Абзац двадцять шостий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«забезпечити доступ до інформації з Єдиного державного реєстру тварин працівникам Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин (в межах їх відповідальності), власникам/утримувачам тварин (юридичним особам), які отримали доступ до Єдиного державного реєстру тварин на підставі відповідних договорів, та стороннім користувачам (в тому числі фізичним особам) шляхом надання такої інформації щодо тварини: року народження, статі, масті, клички, стану здоров’я, статусу (жива чи ні).»
 
Відхилено Надання доступу до Реєстру працівникам Адміністратора не відноситься до предмету регулювання Закону.  забезпечити на своєму офіційному веб-сайті безкоштовний доступ до інформації з Єдиного державного реєстру тварин крім інформації про особу (персональні дані) та інформації, яка відповідно до законодавства України має обмежений доступ.
Видача витягу з Єдиного державного реєстру тварин здійснюється на безоплатній основі.
Ідентифікація та реєстрація тварин, власниками яких є фізичні особи, може здійснюватися уповноваженими ними особами та за рахунок цих осіб.
Відшкодування зазначеній особі витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин, власником якої є фізична особа, здійснюється відповідно до договору»;
 
    -16- Продан О.П.
в абзаці 26 після слова «забезпечити» доповнити словами «на власному офіційному веб-сайті безкоштовний»;
 
Враховано    
45. Подання для реєстрації даних, встановлених цією статтею, ведення обліку тварин, ідентифікація та реєстрація тварин, оформлення і видача ідентифікаційних документів, здійснюються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
 
      
46. Реєстрація господарств здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
-17- Омельянович Д.С.
Частину восьму статті 5 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» викласти у наступній редакції:»Реєстрація господарств здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики»
 
Враховано   4) частину першу статті 8 після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«встановлення порядку реєстрації господарств;
встановлення порядку переміщення тварин;
встановлення порядку подачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
 
    -18- Пилипенко В.П.
Абзац двадцять восьмий підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено Врахована поправка 17   
47. Видача витягу з Єдиного державного реєстру тварин здійснюється на безоплатній основі.
 
      
48. Ідентифікація та реєстрація тварин, що належать фізичній особі, може здійснюватися за рахунок інших осіб, зокрема суб’єктів господарювання.
 
-19- Пилипенко В.П.
У абзаці тридцятому підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту Закону слова «зокрема суб’єктів господарювання» виключити.
 
Враховано редакційно      
    -20- Продан О.П.
у абзаці 30 слова «за рахунок» замінити словами «за поданням»;
 
Враховано редакційно    
49. Відносини між суб'єктом господарювання та фізичною особою щодо відшкодування витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин встановлюється договором між ними, який укладається у письмовій формі.»
 
-21- Омельянович Д.С.
В частині 11 статті 5 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» слова «який укладається у письмовій формі» виключити.
 
Враховано      
    -22- Пилипенко В.П.
Абзац тридцять один підпункту 3 пункту 1 Розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено Врахована поправка 21   
    -23- Продан О.П.
абзац 31 вилучити
 
Відхилено Врахована поправка 21   
50. 4) доповнити новою статтею 5-1 такого змісту:
 
      
51. «Стаття 5-1. Переміщення тварин
 
      
52. Переміщення тварин здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
 
-24- Продан О.П.
У пункті 4 частини 1 розділу І законопроекту: абзац третій вилучити;
 
Враховано      
53. У разі надходження у господарство нової тварини забороняється переміщувати (за винятком відвідання виставок) протягом шести днів жодну велику рогату худобу, овець, кіз та протягом 20 днів - свиней цього господарства.
 
-25- Ляпіна К.М.
Горіна І.А.
Стаття 5-1. Переміщення тварин
Переміщення тварин здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
Виключити
У разі надходження у господарство нової тварини забороняється переміщувати (за винятком відвідання виставок) протягом шести днів жодну велику рогату худобу, овець, кіз та протягом 20 днів - свиней цього господарства.
 
Враховано      
    -26- Омельянович Д.С.
Абзац другий статті 5-1 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» виключити.
 
Враховано    
    -27- Пилипенко В.П.
Абзац четвертий підпункту 4 пункту 1 Розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано редакційно    
54. Якщо в господарстві виявлено тварин, які не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин, то переміщення таких тварин заборонено до усунення порушень відповідних вимог. Заборонено переміщення всіх тварин господарства якщо більше 20% тварин від загальної їх кількості у господарстві не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин або у разі порушення вимог щодо реєстрації господарства та ведення обліку тварин у господарстві.
 
-28- Продан О.П.
в абзаці п’ятому слово «та» після слів «щодо реєстрації господарства» замінити словами «та/або».
 
Відхилено 1 поправку 27     
55. Якщо у господарстві менше десяти тварин, то повна заборона щодо переміщення всіх тварин господарства застосовується у випадку, коли кількість тварин, які не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин, більше двох.»;
 
      
56. 4) стаття 10:
 
-29- Пилипенко В.П.
Після підпункту 4 пункту 1 Розділу І проекту Закону слова «4) стаття 10:» замінити на «5) стаття 10:».
 
Враховано   5) у статті 10:
 
57. частину першу викласти в такій редакції
 
   частину першу викласти в такій редакції
 
58. «Державна підтримка робіт з ідентифікації і реєстрації тварин надається для забезпечення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, що утримується і розводиться у господарствах населення.»;
 
-30- Пехов В.А.
В абзаці третьому підпункту 5 пункту 1 розділу Ізаконопроекту після слів «Державна підтримка робіт з ідентифікації і реєстрації тварин» слово «надається» замінити словами «може надаватися».
 
Відхилено   «Державна підтримка робіт з ідентифікації і реєстрації тварин надається для забезпечення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, що утримується і розводиться у господарствах фізичних осіб за рахунок коштів держави»;
 
59. в частині другій після слів «та реєстрації» доповнити словами «сільськогосподарських тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб»;
 
-31- Пехов В.А.
В абзацах четвертому та п’ятому підпункту 5 пункту 1 розділу Ізаконопроекту слова «фізичних осіб» замінити словом «населення».
 
Відхилено ив. обґрунтування до поправки № 3  частину другу після слова «тварин» доповнити словами «що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб»;
 
    -32- Продан О.П.
Пункт 4 частини 1 розділу І законопроекту доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
«доповнити новою частиною такого змісту:
«Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин зобов’язаний приймати документи щодо ідентифікації та обліку тварин, оформляти та видавати ідентифікаційні документи щодо тварин, які належать фізичним особам, безкоштовно, незалежно від одержання коштів з бюджету».
 
Відхилено Ст. 10 законопроекту встановлює фінансування з ідентифікації с/г тварин фізичних осіб.   
60. в частині третій після слів «реєстрації тварин» доповнити словами «сільськогосподарських тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб».
 
-33- Пехов В.А.
В абзацах четвертому та п’ятому підпункту 5 пункту 1 розділу Ізаконопроекту слова «фізичних осіб» замінити словом «населення».
 
Відхилено ив. обґрунтування до поправки № 3  частину третю після слова «тварин» доповнити словами «що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб».
 
61. 2.У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1.У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
62. 1) доповнити Кодекс статтею 107-2 такого змісту:
 
   1) доповнити статтею 107-2 такого змісту:
 
63. «Стаття 107-2. Порушення законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин
 
   «Стаття 107-2. Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин
 
64. Порушення законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин:
 
   Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин:
 
65. неподання для реєстрації даних про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин, переміщення без ідентифікаційних документів, проведення забою, утилізації неідентифікованих та незареєстрованих тварин, неподання для реєстрації даних про господарства, що здійснюють забій та утилізацію тварин, неподання для реєстрації даних про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг із штучного осіменіння та організацією виставок тварин, здійснення продажу, проведення виставок і штучного осіменіння неідентифікованих та незареєстрованих тварин -
 
   неподання для реєстрації даних про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;
переміщення тварин без ідентифікаційних документів;
проведення забою, утилізації неідентифікованих та незареєстрованих тварин;
неподання для реєстрації даних про господарства, що здійснюють забій та утилізацію тварин;
неподання для реєстрації даних про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
здійснення продажу, проведення виставок і штучного осіменіння неідентифікованих та незареєстрованих тварин, -
 
66. тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-34- Омельянович Д.С.
Абзац другий частини першої статті 107-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у наступній редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»
 
Відхилено Розмір штрафів не відповідає суспільній небезпечності правопорушення  тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на фізичних осіб – підприємців, уповноважених осіб - від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
67. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
      
68. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-35- Омельянович Д.С.
Абзац другий частини другої статті 107-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у наступній редакції:
«тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»
 
Відхилено Розмір штрафів не відповідає суспільній небезпечності правопорушення     
69. Порушення Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин встановлених законом строків внесення до Єдиного державного реєстру тварин даних встановлених законом; порушення встановлених законом строків, оформлення та видачі ідентифікаційніх документів тварини -
 
-36- Продан О.П.
У пункті 1 частини 2 розділу І законопроекту:
у абзаці восьмому кому після слова «строків» вилучити;
 
Враховано   Порушення Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин строків внесення до Єдиного державного реєстру тварин встановлених законом даних щодо тварин або строків оформлення та видачі ідентифікаційніх документів тварини -
 
70. тягнуть за собою накладення штрафу на посадову особу та керівників від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-37- Пехов В.А.
У підпункті 1 пункту 2 розділу Ізаконопроекту:
в абзаці дев'ятому слово «двадцяти» замінити словом «десяти», а слово «п’ятдесяти» замінити словом «двадцяти»;
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
71. Обмеження доступу або ненадання інформації з Єдиного державного реєстру тварин -
 
-38- Пехов В.А.
абзаци десятий та одинадцятий виключити;
 
Враховано Інформація розміщається на веб-сайті Адміністратора Єдиного державного реєстру (поправка 16)     
72. тягнуть за собою накладення штрафу на посадову особу та керівників від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-39- Пехов В.А.
абзаци десятий та одинадцятий виключити;
 
Враховано      
73. Вимагання не передбачених законом даних або документів для внесення до Єдиного державного реєстру тварин; вимагання плати чи винагороди за видачу витягу з Єдиного державного реєстру тварин -
 
-40- Омельянович Д.С.
У абзаці першому частини п’ятої статті 107-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова «вимагання плати чи винагороди за видачу витягу з Єдиного державного реєстру тварин» виключити.
 
Враховано Відповідальність за вимагання винагороди передбачено антикорупційним законодавством.  Вимагання не передбачених законом даних або документів для внесення до Єдиного державного реєстру тварин –
 
    -41- Пехов В.А.
в абзаці дванадцятому слово «законом» замінити словом «законодавством»;
 
Враховано частково    
    -42- Продан О.П.
в абзаці дванадцятому слова «за видачу витягу з Єдиного державного реєстру тварин» замінити словами «, не передбаченої цим Законом».
 
Відхилено У зв’язку з прийняттям поправки 40   
74. тягнуть за собою накладення штрафу на посадову особу та керівників від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-43- Пехов В.А.
в абзаці тринадцятому слово «п’ятдесяти» замінити словом «десяти», а слово «двохсот» замінити словом «двадцяти».
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на фізичних осіб-підприємців, уповноважених осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
75. 2) частину першу статті 238 після слова і цифр « (стаття 107)» доповнити словами і цифрами «, законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин (стаття 107-2)»;
 
-44- Продан О.П.
Пункт 2 частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у частині першій статті 238 слова «підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України» вилучити, після слова і цифр « (стаття 107)» доповнити словами і цифрами «, законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин (стаття 1072)».
 
Відхилено   2) у статті 238:
частину першу після слова і цифр « (стаття 107)» доповнити словами і цифрами «вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин (стаття 107-2)»;
в абзацах другому, третьому, четвертому частини другої слова «на посадових осіб» замінити словами «фізичних осіб- підприємців, уповноважених осіб, посадових осіб»;
у частині третій слова «з посадових осіб» замінити словами «з фізичних осіб- підприємців, уповноважених осіб, посадових осіб»;
 
76. 3) у статті 255:
 
   3) у частині першій статті 255:
 
77. у частині першій:
 
      
78. абзац «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві (стаття 107?)» пункту 1 виключити;
 
   абзац «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві (стаття 107?)» пункт 1 виключити;
 
79. доповнити частину пунктом 13 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
80. «13) державні інспектори з племінної справи у тваринництві (стаття 107?).»;
 
   «13) державні інспектори з племінної справи у тваринництві (стаття 107?)».
 
81. частину другу доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
      
82. «19) державні інспектори з племінної справи у тваринництві (стаття 107-2 - щодо племінних тварин).».
 
-45- Пилипенко В.П.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту 2 Розділу І проекту Закону викласти у такій редакції: «19) державні інспектори ветеринарної медицини (стаття 107-2).».
 
Відхилено Ст. 238 КУпАП враховує пропозицію.     
83. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
84. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-46- Пилипенко В.П.
Пункт 1 Розділу ІІ проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та вступає в дію через три місяці з дня набрання ним чинності, крім положень статті 107-2 у частині накладення штрафів на громадян за порушення законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин, які вступають в дію з 1 січня 2015 року.»
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.
 
85. 2. У період до 1 січня 2015 року відповідальність встановлена статтею 107-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення не застосовуються до громадян винних у порушенні вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин.
 
-47- Пилипенко В.П.
Пункт 2 Розділу ІІ проекту Закону виключити у зв’язку з чим пункт 3 вважати пунктом 2.
 
Враховано      
86. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.